ORDIN nr. 543 din 4 aprilie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 7 aprilie 2017    Având în vedere prevederile art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul IProcedura de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi în raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 450/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 12 aprilie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:3^1. Constituie obiect al corectării conform prezentei proceduri şi situaţia determinată de depunerea de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale care nu cuprind niciun indicator valoric.2. La punctul 6, penultima frază se modifică şi va avea următorul cuprins:Concomitent, administratorul trebuie să depună şi o declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că documentele respective au fost retransmise ca urmare a corectării erorilor constatate, cu indicarea naturii erorii corectate, precum şi faptul că acestea reflectă realitatea entităţii raportoare. Această declaraţie pe propria răspundere se va include în fişierul zip ataşat bilanţului PDF. Un exemplar în format tipărit al acestei declaraţii va fi depus la registraturile unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, împreună cu situaţiile financiare/raportările anuale corectate.3. La punctul 6, teza finală referitoare la termenul maxim de depunere a situaţiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale care cuprind informaţii corectate se abrogă.4. După punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu următorul cuprins:6^1. Situaţiile financiare anuale/raportările contabile anuale care cuprind informaţii corectate conform pct. 3^1 şi 4 se pot depune cel târziu până la termenul maxim de depunere a situaţiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale aferente exerciţiului financiar/anului următor celui la care se referă situaţiile financiare anuale/raportările contabile anuale la care s-au constatat erori.5. După punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 12^1, cu următorul cuprins:12^1. Prevederile prezentei proceduri se aplică şi pentru corectarea erorilor menţionate la pct. 3, corespunzătoare raportărilor aferente exerciţiilor financiare anterioare/anilor anteriori datei intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanţelor publice,
    Viorel Ştefan
    Bucureşti, 4 aprilie 2017.Nr. 543.----