ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 30 martie 2017pentru modificarea art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 3 aprilie 2017  Deoarece prin Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative a fost reglementat faptul că, începând cu luna decembrie 2016, sporurile şi alte drepturi salariale specifice activităţii se vor calcula prin raportare la salariul de bază avut,întrucât termenul prevăzut în Legea nr. 250/2016 conform căruia, până la data de 31 decembrie 2016, Guvernul aprobă prin hotărâre, la propunerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară - administraţie, sănătate, învăţământ, justiţie, cultură, diplomaţie, de către instituţiile de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, şi cu avizul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, regulamentul privind locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia, prevăzut la art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, nu a putut fi respectat,având în vedere prevederile din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, conform cărora, în perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017, cuantumul sporurilor se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2016, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii,deoarece în perioada 1 martie-31 decembrie 2017, aşa cum este prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017, se menţine în plată la nivelul acordat pentru luna februarie 2017 cuantumul sporurilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, în măsura în care îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii,întrucât excepţia conform căreia elaborarea regulamentului de acordare a sporurilor începând cu data de 1 martie 2017 nu presupune şi acordarea drepturilor salariale potrivit prevederilor din regulament, deoarece sporurile se acordă, aşa cum este prevăzut în actele normative care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2017, în cuantumul avut în luna decembrie 2016,având în vedere că în luna decembrie 2016 pentru personalul din sistemul sanitar sporurile pentru condiţii de muncă au fost determinate prin raportare la salariile de bază stabilite potrivit actului normativ în vigoare în luna decembrie 2016, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare faptul că:– elementele sus-menţionate constituie premisele unei situaţii extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea eliminării excepţiei conform căreia elaborarea regulamentului se aplică începând cu data de 1 martie 2017;– în considerarea faptului că elementele mai sus menţionate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  ARTICOL UNIC Alineatul (2) al articolului 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 ianuarie 2017, se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Prin excepţie de la alin. (1), prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică de la 1 martie 2017 pentru categoriile de personal plătit din fonduri publice prevăzute în anexele nr. 2 şi 2^1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul sănătăţii,
  Corina Silvia Pop,
  secretar de stat
  Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Lia-Olguţa Vasilescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Viorel Ştefan
  Bucureşti, 30 martie 2017.Nr. 26.----