LEGE nr. 29 din 24 martie 2017pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 30 iunie 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., este autoritatea competentă care aplică prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, prin exercitarea competenţelor şi prerogativelor stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare.2. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 26 se introduc patru noi puncte, punctele 27-30, cu următorul cuprins:27. organ de conducere - organul cu putere finală de decizie într-o societate de administrare a investiţiilor, societate de investiţii sau depozitar, stabilit potrivit actelor constitutive, în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care supraveghează şi monitorizează procesul decizional de conducere. În cazul în care entităţile menţionate anterior sunt administrate în sistem unitar, organul de conducere este reprezentat de către consiliul de administraţie şi de directori, iar în cazul în care acestea sunt administrate în sistem dualist, organul de conducere este reprezentat de către consiliul de supraveghere şi de directorat conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;28. organul de conducere în cadrul funcţiei sale de supraveghere - organul de conducere care îşi îndeplineşte rolul de supraveghere şi monitorizare a procesului decizional de conducere şi care este reprezentat de consiliul de administraţie, în cadrul sistemului unitar de administrare, şi de consiliul de supraveghere, în cadrul sistemului dualist de administrare;29. conducere superioară - persoanele fizice care exercită funcţii de conducere efectivă în cadrul unei societăţi de administrare a investiţiilor, depozitar, sau societate de investiţii şi care sunt responsabile şi răspunzătoare faţă de organul de conducere pentru activitatea de conducere curentă a entităţilor respective. Conducerea superioară este reprezentată de directori, în cadrul sistemului unitar de administrare, şi de către directorat, în cadrul sistemului dualist de administrare;30. instrumente financiare:a) valori mobiliare;b) instrumente ale pieţei monetare;c) titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv;d) opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rate şi orice alte contracte derivate în legătură cu valori mobiliare, valute, rate ale dobânzii sau ale randamentului/rentabilităţii, certificate de emisii sau alte instrumente derivate, indici financiari sau indicatori financiari care pot fi decontate prin livrare fizică sau în fonduri băneşti;e) opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward şi orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri care trebuie decontate în fonduri băneşti sau pot fi decontate în fonduri băneşti la cererea uneia dintre părţi, excluzând cazul de neplată sau alt incident care conduce la reziliere;f) opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward şi orice alt contract derivat referitor la mărfuri care poate fi decontat prin livrare fizică, cu condiţia să fie tranzacţionat pe o piaţă reglementată, în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare, denumit în continuare SMT, sau unui sistem organizat de tranzacţionare, denumit în continuare SOT, cu excepţia produselor energetice angro tranzacţionate pe un SOT care trebuie decontate prin livrare fizică;g) opţiuni, contracte futures, contracte swap, contracte forward şi orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri care pot fi decontate prin livrare fizică, neincluse în categoria celor prevăzute la lit. f), şi neavând scopuri comerciale, care prezintă caracteristicile altor instrumente financiare derivate;h) instrumente derivate pentru transferul riscului de credit;i) contracte financiare pentru diferenţe;j) opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rate şi orice alt contract derivat referitor la variabile climatice, la taxe de navlu sau la rate ale inflaţiei sau alţi indicatori statistici oficiali care trebuie decontat în numerar sau poate fi decontat în numerar la cererea uneia dintre părţi, excluzând cazul de neplată sau alt incident care conduce la reziliere, precum şi orice alt contract derivat în legătură cu active, drepturi, obligaţii, indici şi indicatori, neincluse în prezenta definiţie, care prezintă caracteristicile altor instrumente financiare derivate, cu luarea în considerare, în special, a tranzacţionării sale pe o piaţă reglementată, în cadrul unui SMT sau al unui SOT;k) certificate de emisii aşa cum sunt acestea definite la art. 3 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare.3. La articolul 5, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Pe lângă administrarea O.P.C.V.M. prevăzută la alin. (1), S.A.I. poate administra şi alte organisme de plasament colectiv care nu sunt reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă şi pentru care S.A.I. face obiectul unei supravegheri prudenţiale, dar ale căror titluri de participare nu pot fi comercializate în alte state membre în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă.(3) Prin excepţie de la alin. (1), S.A.I. poate desfăşura, suplimentar activităţii de administrare a O.P.C.V.M., şi următoarele activităţi:a) administrarea portofoliilor individuale de investiţii, inclusiv a celor deţinute de către fondurile de pensii, pe bază discreţionară, conform mandatelor date de investitori, în cazul în care aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare;b) servicii conexe:(i) consultanţa de investiţii privind unul sau mai multe instrumente financiare;(ii) activitatea de păstrare şi administrare legată de titlurile de participare ale organismelor de plasament colectiv.(4) S.A.I. poate fi autorizată să desfăşoare activităţile prevăzute la alin. (3) numai în situaţia în care este autorizată în prealabil să desfăşoare activităţile menţionate la alin. (1) şi poate fi autorizată să desfăşoare activităţile prevăzute la alin. (3) lit. b) numai în situaţia în care desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (3) lit. a).4. La articolul 18, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) S.A.I., societăţile de investiţii şi depozitarii O.P.C.V.M. trebuie să stabilească, să implementeze şi să menţină proceduri efective şi transparente privind raportarea de către angajaţii acestor entităţi a încălcărilor prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, prin intermediul unui canal specific, independent şi autonom.5. După articolul 34 se introduc două noi articole, articolele 34^1 şi 34^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 34^1(1) S.A.I. instituie şi aplică politici şi practici de remunerare care să promoveze şi să fie compatibile cu o administrare solidă şi eficace a riscurilor şi care să nu încurajeze asumarea unor riscuri incompatibile cu profilurile de risc menţionate în documentele de constituire ale O.P.C.V.M.-urilor pe care acestea le administrează şi care să nu afecteze îndeplinirea obligaţiei S.A.I. de a acţiona în interesul deţinătorilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-urilor administrate.(2) Politicile şi practicile de remunerare menţionează componentele fixe şi variabile ale remuneraţiilor şi beneficiile discreţionare de tipul pensiilor.(3) Politicile şi practicile de remunerare se aplică acelor categorii de personal ale căror activităţi profesionale au un impact important asupra profilului de risc al S.A.I. sau al O.P.C.V.M.-urilor pe care le administrează acestea, inclusiv personalului din conducerea superioară, persoanelor responsabile cu administrarea riscurilor, celor cu funcţii de control, precum şi oricăror angajaţi care primesc o remuneraţie totală care se încadrează în treapta de remunerare a personalului din conducerea superioară şi a persoanelor responsabile cu administrarea riscurilor.(4) A.S.F. emite reglementări cu privire la politicile şi practicile de remunerare aplicate persoanelor prevăzute la alin. (3), cu luarea în considerare a orientărilor şi recomandărilor elaborate de ESMA.  +  Articolul 34^2(1) La stabilirea şi aplicarea politicilor de remunerare prevăzute la art. 34^1, S.A.I. respectă următoarele principii, într-un mod şi într-o măsură adecvată în raport cu dimensiunea lor, cu organizarea lor internă, precum şi cu natura, amploarea şi complexitatea activităţilor lor:a) politica de remunerare este compatibilă cu administrarea solidă şi eficace a riscurilor şi promovează acest tip de administrare, fără a încuraja asumarea de riscuri care nu este conformă cu profilul de risc, regulile fondurilor sau, după caz, în actele constitutive ale societăţilor de investiţii pe care S.A.I. le administrează;b) politica de remunerare este conformă cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile şi interesele S.A.I. şi ale O.P.C.V.M.urilor pe care le administrează, precum şi ale deţinătorilor de titluri de participare ale acestor O.P.C.V.M.-uri şi cuprinde măsuri pentru evitarea conflictelor de interese;c) politica de remunerare este adoptată de organul de conducere al S.A.I. în cadrul funcţiei sale de supraveghere, iar acest organ adoptă şi evaluează cel puţin anual principiile generale ale politicii de remunerare şi supraveghează punerea în aplicare a acestora;d) sarcinile prevăzute la lit. c) sunt puse în aplicare doar de către membrii neexecutivi ai organului de conducere al S.A.I., respectiv membrii neexecutivi ai consiliului de administraţie, în cazul conducerii în sistem unitar, sau membrii consiliului de supraveghere, în cazul conducerii în sistem dualist, care au experienţă în administrarea riscurilor şi în remunerare;e) punerea în aplicare a politicii de remunerare face obiectul, cel puţin anual, al unei evaluări interne centrale şi independente privind conformitatea cu politicile şi procedurile de remunerare adoptate de organul de conducere al S.A.I. în cadrul funcţiei sale de supraveghere;f) membrii personalului care deţin funcţii de control sunt recompensaţi în funcţie de realizarea obiectivelor legate de funcţiile lor, independent de rezultatele sectoarelor de activitate pe care le controlează;g) remunerarea persoanelor care coordonează activitatea de administrare a riscurilor şi de asigurare a conformităţii/controlului intern este direct supravegheată de comitetul de remunerare, în cazul în care există un astfel de comitet;h) atunci când remuneraţia depinde de performanţă, cuantumul total al acesteia se calculează în funcţie de o evaluare în care se combină performanţele individuale şi cele ale unităţii operaţionale în cauză ale S.A.I. sau ale respectivului O.P.C.V.M., precum şi riscurile acestora şi rezultatele globale ale S.A.I. atunci când se evaluează performanţa individuală, cu luarea în considerare a unor criterii financiare/cantitative şi nefinanciare/calitative;i) evaluarea performanţei se realizează într-un cadru multianual adecvat perioadei de deţinere recomandate investitorilor O.P.C.V.M.-urilor administrate de S.A.I., pentru a garanta că procesul de evaluare se bazează pe performanţele pe termen lung ale O.P.C.V.M.-urilor şi pe riscurile aferente investiţiilor acestora şi că plata efectivă a componentelor remuneraţiei care depind de performanţe se efectuează pe aceeaşi perioadă;j) remuneraţia variabilă garantată este excepţională, intervenind numai în contextul angajării de personal nou şi este limitată la primul an de angajare;k) componenta fixă şi cea variabilă a remuneraţiei totale sunt echilibrate în mod corespunzător, iar componenta fixă reprezintă o proporţie suficient de mare din remuneraţia totală pentru a permite aplicarea unei politici flexibile privind componentele variabile ale remuneraţiei, care să includă posibilitatea de a nu plăti nicio componentă variabilă a remuneraţiei;l) plăţile aferente încetării anticipate a unui contract reflectă performanţele obţinute în decursul perioadei de angajare/mandat şi sunt acordate astfel încât să nu recompenseze performanţe probabile sau eşecuri;m) măsurarea performanţei utilizată în calculul componentelor variabile ale remuneraţiei sau al unor ansambluri de componente variabile ale remuneraţiei cuprinde un mecanism cuprinzător de adaptare care include toate tipurile pertinente de riscuri prezente sau viitoare;n) în funcţie de structura juridică a O.P.C.V.M.-ului şi de regulile fondului sau, după caz, de actul constitutiv al societăţii de investiţii, un procent semnificativ, care nu poate fi mai mic de 50%, din orice componentă variabilă a remuneraţiei constă în titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului în cauză sau în alte instrumente echivalente ce atestă dreptul de proprietate asupra respectivelor titluri sau asupra beneficiilor aferente unor astfel de deţineri, cu excepţia cazului în care activele O.P.C.V.M.-urilor administrate reprezintă mai puţin de 50% din portofoliul total administrat de S.A.I., inclusiv conturi individuale, minimul de 50% neaplicându-se în acest caz;o) instrumentele prevăzute la lit. n) fac obiectul unei politici adecvate de reţinere, menite să armonizeze stimulentele cu interesele S.A.I., ale O.P.C.V.M.-ului administrat şi ale deţinătorilor de titluri de participare în O.P.C.V.M.-ul respectiv. Prevederile lit. n) se aplică atât procentului din componenta variabilă a remuneraţiei care este amânat în conformitate cu lit. p), cât şi procentului din componenta variabilă a remuneraţiei care nu este amânat;p) cu respectarea condiţiilor prevăzute la lit. n) şi o), cel puţin 40% din componenta variabilă a remuneraţiei se amână pe o perioadă corespunzătoare din punctul de vedere al perioadei de deţinere recomandate deţinătorilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului respectiv, această perioadă fiind adecvată naturii riscurilor asumate de O.P.C.V.M.-ul în cauză;q) perioada prevăzută la lit. p) este de cel puţin 3 ani, remuneraţia datorată în cadrul unor măsuri de amânare neputându-se acorda mai repede decât pe bază proporţională, în cazul unei componente a remuneraţiei variabile în sumă deosebit de mare, cel puţin 60% din sumă fiind amânată;r) remuneraţia variabilă, inclusiv partea amânată, se plăteşte sau se acordă numai dacă este sustenabilă în funcţie de situaţia financiară a S.A.I. şi dacă este justificată de performanţa unităţii operaţionale a S.A.I., a O.P.C.V.M.-ului şi a persoanei în cauză;s) remuneraţia variabilă totală se reduce în mod semnificativ în cazul în care se înregistrează o performanţă slabă sau negativă a S.A.I. sau a O.P.C.V.M.-ului vizat, ţinându-se seama atât de remuneraţiile curente, cât şi de reducerile privind plata sumelor câştigate anterior, inclusiv prin aplicarea principiului „malus“ sau prin mecanisme de recuperare;ş) politica de pensii este compatibilă cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile şi interesele pe termen lung ale S.A.I. şi ale O.P.C.V.M.-ului administrat;t) în cazul în care angajatul încetează, din proprie voinţă, raporturile contractuale cu S.A.I. înainte de a se pensiona, beneficiile discreţionare de tipul pensiilor se reţin de S.A.I. timp de 5 ani sub forma instrumentelor prevăzute la lit. n). În cazul în care un angajat ajunge la vârsta de pensionare, beneficiile discreţionare de tipul pensiilor sunt plătite angajatului în cauză sub forma instrumentelor prevăzute la lit. n), sub rezerva unei perioade de reţinere de 5 ani;ţ) personalul S.A.I. declară pe propria răspundere că nu utilizează strategii de acoperire personală sau asigurări legate de remunerare sau de răspundere pentru a submina efectele alinierii riscurilor prevăzute în contractele lor de remunerare;u) remuneraţia variabilă nu este plătită prin intermediul unor instrumente sau metode care să faciliteze evitarea respectării cerinţelor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.(2) La solicitarea ESMA, A.S.F. transmite acesteia informaţii privind politicile şi practicile de remunerare prevăzute la art. 34^1.(3) Principiile prevăzute la alin. (1) se aplică prestaţiilor de orice tip plătite de către S.A.I., tuturor sumelor plătite în mod direct de către O.P.C.V.M.-ul însuşi, inclusiv comisioanelor de performanţă, precum şi tuturor transferurilor de unităţi de fond sau acţiuni ale O.P.C.V.M.-ului, făcute în beneficiul respectivelor categorii de personal, inclusiv al personalului din conducerea superioară, al persoanelor responsabile cu administrarea riscurilor, al celor cu funcţii de control şi al oricărui angajat care beneficiază de o remuneraţie totală care se încadrează în aceeaşi categorie de remunerare ca şi conducerea superioară şi persoanele responsabile cu administrarea riscurilor, ale căror activităţi profesionale au un impact semnificativ asupra profilului lor de risc sau asupra profilului de risc al O.P.C.V.M.-urilor pe care le administrează.(4) S.A.I. semnificative din punctul de vedere al dimensiunii lor sau al dimensiunii O.P.C.V.M.-urilor pe care le administrează, definite conform reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, al organizării lor interne şi al naturii, amplorii şi complexităţii activităţilor lor, numesc obligatoriu un comitet de remunerare. Comitetul de remunerare analizează de o manieră independentă politicile şi practicile de remunerare, precum şi stimulentele oferite de S.A.I., în vederea administrării riscurilor.(5) Comitetul de remunerare este responsabil cu deciziile privind remunerarea, inclusiv cu deciziile care au implicaţii asupra riscurilor şi asupra administrării riscurilor S.A.I. sau ale O.P.C.V.M.-urilor în cauză, ce trebuie adoptate de organul de conducere în cadrul funcţiei sale de supraveghere.(6) Comitetul de remunerare este format din membri ai organului de conducere care nu deţin funcţii executive în cadrul S.A.I. în cauză. Unul dintre membrii organului de conducere deţine funcţia de preşedinte al comitetului de remunerare. (7) La elaborarea deciziilor sale, comitetul de remunerare ţine seama de interesul pe termen lung al deţinătorilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M. şi al altor părţi interesate, precum şi de interesul public.6. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 52(1) Activele unui O.P.C.V.M. autorizat de A.S.F. sunt încredinţate spre păstrare în condiţii de siguranţă, în baza unui contract scris, unui singur depozitar.(2) Contractul menţionat la alin. (1) reglementează, printre altele, fluxul de informaţii considerate necesare pentru a permite depozitarului să îşi exercite funcţiile pentru O.P.C.V.M.-urile pentru care a fost numit depozitar, astfel cum se prevede în prezenta ordonanţă de urgenţă, în reglementările emise de A.S.F. în aplicarea acesteia şi în Regulamentul delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte obligaţiile depozitarilor, denumit în continuare Regulamentul delegat (UE) 2016/438.(3) Depozitarul trebuie:a) să se asigure că vânzarea, emiterea, răscumpărarea sau anularea titlurilor de participare sunt efectuate de către S.A.I. sau o altă entitate, în numele O.P.C.V.M., potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, reglementărilor A.S.F. şi regulilor fondului sau, după caz, actului constitutiv al societăţii de investiţii;b) să se asigure că valoarea titlurilor de participare este calculată potrivit regulilor fondului sau, după caz, actului constitutiv al societăţii de investiţii şi prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;c) să îndeplinească instrucţiunile S.A.I. sau ale societăţilor de investiţii, cu excepţia cazului în care acestea sunt contrare legislaţiei în vigoare ori regulilor fondului sau, după caz, actului constitutiv al societăţii de investiţii;d) să se asigure că, în tranzacţiile având ca obiect activele O.P.C.V.M., orice sumă este achitată în termenul stabilit;e) să se asigure că veniturile O.P.C.V.M. sunt administrate şi calculate potrivit legislaţiei în vigoare, reglementărilor A.S.F. şi regulilor fondului sau, după caz, actului constitutiv al societăţii de investiţii.(4) Depozitarul se asigură că fluxurile de numerar ale O.P.C.V.M.-ului sunt monitorizate în mod corespunzător şi, în special, că au fost încasate toate plăţile efectuate de către sau în numele investitorilor la subscrierea de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului şi că tot numerarul O.P.C.V.M.-ului a fost înregistrat în conturi de numerar care:a) sunt deschise în numele O.P.C.V.M.-ului sau al S.A.I. care acţionează în numele O.P.C.V.M.-ului sau al depozitarului care acţionează în numele O.P.C.V.M.- ului;b) sunt deschise la o bancă centrală, o instituţie de credit autorizată conform legislaţiei comunitare sau o bancă autorizată într-un stat terţ şi sunt administrate în conformitate cu principiile prevăzute în reglementările emise de A.S.F. privind obligaţia păstrării în siguranţă a drepturilor clienţilor în legătură cu instrumentele financiare şi fondurile aparţinând acestora.(5) În cazul în care conturile de numerar sunt deschise în numele depozitarului care acţionează în numele O.P.C.V.M.-ului, în aceste conturi nu se înregistrează numerarul entităţii prevăzute la alin. (4) lit. b) şi nici numerarul propriu al depozitarului.(6) Activele O.P.C.V.M.-ului se încredinţează depozitarului pentru păstrare în siguranţă, după cum urmează:a) pentru instrumentele financiare care pot fi păstrate în custodie, depozitarul:1. păstrează în custodie toate instrumentele financiare care pot fi înregistrate într-un cont de instrumente financiare deschis în registrele proprii şi toate instrumentele financiare care pot fi livrate fizic;2. se asigură că toate instrumentele financiare care pot fi înregistrate într-un cont de instrumente financiare deschis în registrele proprii sunt înregistrate în conturi separate, deschise în numele O.P.C.V.M.-ului sau al S.A.I. care acţionează în numele O.P.C.V.M.-ului, astfel încât să poată fi identificate clar în orice moment ca aparţinând O.P.C.V.M.-ului;b) pentru alte active, depozitarul: 1. verifică dreptul de proprietate al O.P.C.V.M.-ului sau al S.A.I. care acţionează în numele O.P.C.V.M.-ului asupra activelor respective, analizând dacă O.P.C.V.M.-ul sau S.A.I. care acţionează în numele O.P.C.V.M.-ului este titularul dreptului de proprietate, pe baza informaţiilor sau a documentelor furnizate de O.P.C.V.M. sau de societatea de administrare şi, dacă sunt disponibile, a dovezilor externe;2. ţine o evidenţă a activelor pentru care are convingerea că O.P.C.V.M.-ul sau S.A.I. care acţionează în numele O.P.C.V.M.-ului este titularul dreptului de proprietate şi actualizează această evidenţă.(7) Depozitarul prezintă cel puţin lunar S.A.I. sau societăţii de investiţii un inventar cuprinzător al tuturor activelor O.P.C.V.M.-ului.(8) Activele păstrate în custodie de către depozitar nu sunt reutilizate pe cont propriu de către depozitar sau de către un terţ căruia i s-a delegat funcţia de custodie. Reutilizarea include toate tranzacţiile cu active păstrate în custodie, printre care, fără a se limita la acestea, transferuri, gajări, vânzări şi împrumuturi.(9) Activele păstrate în custodie de către depozitar pot fi reutilizate numai dacă:a) reutilizarea activelor este executată în numele O.P.C.V.M.-ului;b) depozitarul execută instrucţiunile S.A.I. în numele O.P.C.V.M.-ului;c) reutilizarea se face în beneficiul O.P.C.V.M.-ului şi în interesul deţinătorilor de titluri de participare; şid) tranzacţia este acoperită de garanţii de înaltă calitate şi lichide primite de O.P.C.V.M. în cadrul unui acord de transfer de proprietate. Valoarea de piaţă a garanţiilor în orice moment se ridică la cel puţin valoarea de piaţă a activelor reutilizate, plus o primă.(10) În cazul insolvenţei unui depozitar şi/sau a unei entităţi terţe situate într-un stat membru căreia i s-a delegat custodia de active ale O.P.C.V.M.-ului, activele O.P.C.V.M.-ului păstrate în custodie la respectivul depozitar/entitate terţă nu pot fi utilizate pentru a fi distribuite între creditorii acestui depozitar şi/sau entităţi terţe, nu pot face obiectul procedurilor de executare silită declanşate de către creditorii depozitarului, nu pot fi puse sub sechestru sau poprite de către aceştia.(11) Depozitarul are sediul social sau este stabilit în statul membru de origine al O.P.C.V.M.7. După articolul 52 se introduce un nou articol, articolul 52^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 52^1(1) Depozitarul nu poate delega unor entităţi terţe funcţiile prevăzute la art. 52 alin. (3)-(5).(2) Depozitarul poate delega unor entităţi terţe funcţiile prevăzute la art. 52 alin. (6), dar numai cu condiţia ca:a) sarcinile să nu fie delegate cu intenţia de eludare a obligaţiilor depozitarului;b) depozitarul să poată demonstra S.A.I., societăţii de investiţii, deţinătorilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M. ale căror active sunt păstrate în condiţii de siguranţă sau A.S.F., după caz, existenţa unui motiv obiectiv pentru delegare;c) depozitarul să acţioneze cu competenţa, grija şi diligenţa necesare atunci când selectează şi numeşte o entitate terţă căreia intenţionează să îi delege o parte dintre sarcinile sale şi să dea dovadă în continuare de competenţa, grija şi diligenţa necesare când verifică periodic şi supraveghează permanent entitatea terţă căreia i-a delegat o parte dintre sarcinile sale şi măsurile luate de entitatea terţă în legătură cu sarcinile care iau fost delegate.(3) Funcţiile de păstrare în condiţii de siguranţă a activelor O.P.C.V.M. aflate în custodie sau a altor active pot fi delegate de depozitar unei entităţi terţe doar dacă pe întreaga perioadă a executării sarcinilor care i s-au delegat aceasta:a) dispune de structuri şi cunoştinţe de specialitate adecvate şi proporţionale cu natura şi complexitatea activelor O.P.C.V.M.-ului sau ale S.A.I. care acţionează în numele O.P.C.V.M.-ului care i-au fost încredinţate;b) în ceea ce priveşte sarcinile de custodie prevăzute la art. 52 alin. (6) lit. a), fac obiectul:1. unor reglementări prudenţiale eficace, inclusiv al unor cerinţe minime de capital, precum şi al supravegherii în jurisdicţia în cauză;2. unui audit extern periodic pentru a garanta că instrumentele financiare sunt în posesia sa;c) separă activele clienţilor depozitarului de propriile sale active şi de activele depozitarului, astfel încât să poată fi identificate clar în orice moment ca aparţinând clienţilor unui anumit depozitar;d) ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că, în caz de insolvenţă a terţului, activele O.P.C.V.M.-ului păstrate în custodie de entitatea terţă nu pot fi utilizate pentru a fi distribuite între creditorii acesteia, nu pot face obiectul procedurilor de executare silită declanşate de către creditorii entităţii terţe, nu pot fi puse sub sechestru sau poprite de către aceştia; şie) respectă prevederile art. 52 alin. (2), (6), (8) şi (9) şi art. 55.(4) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (3) lit. b) pct. 1, în cazul în care legislaţia statului terţ impune păstrarea în custodie a anumitor instrumente financiare de către o entitate locală şi nicio entitate locală nu îndeplineşte cerinţele privind delegarea prevăzute la litera respectivă, depozitarul îşi poate delega funcţiile unei astfel de entităţi locale numai în măsura în care se prevede în dreptul statului terţ şi numai atât timp cât nu există entităţi locale care să îndeplinească cerinţele delegării, sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiţii:a) deţinătorii de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului în cauză sunt informaţi corespunzător, înainte de a face investiţia, că o astfel de delegare este impusă de constrângerile juridice din legislaţia statului terţ, în legătură cu circumstanţele care justifică delegarea şi cu riscurile implicate de aceasta;b) societatea de investiţii sau societatea de administrare care acţionează în numele O.P.C.V.M.-ului a dat instrucţiuni depozitarului să delege custodia acestor instrumente financiare unei astfel de entităţi locale.(5) Entitatea terţă poate subdelega, la rândul său, aceste funcţii, cu condiţia îndeplinirii aceloraşi cerinţe. În astfel de cazuri, art. 54 alin. (4) se aplică în mod corespunzător părţilor relevante.(6) În sensul prezentului articol, prestarea de servicii prevăzută de Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare, de către sistemele de decontare a titlurilor de valoare, desemnate în sensul respectivei legi, sau prestarea de servicii similare de către sistemele de decontare a titlurilor de valoare din state terţe nu este considerată o delegare a funcţiilor de custodie.8. Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 53(1) Activitatea de depozitare a activelor unui O.P.C.V.M. autorizat de A.S.F. poate fi desfăşurată de:a) Banca Naţională a României;b) o instituţie de credit din România, autorizată de Banca Naţională a României, potrivit legislaţiei aplicabile instituţiilor de credit, sau o sucursală din România a unei instituţii de credit, autorizată într-un alt stat membru în conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituţiilor de credit şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, de modificare a Directivei 2002/87/CE şi de abrogare a directivelor 2006/48/CE şi 2006/49/CE, avizată de A.S.F. pentru activitatea de depozitare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea acesteia; sauc) de o altă persoană juridică, avizată de A.S.F. să efectueze activităţi de depozitare a activelor O.P.C.V.M. în conformitate cu reglementările emise de A.S.F. în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă şi care face obiectul unor cerinţe privind adecvarea capitalului, care nu sunt inferioare cerinţelor calculate, în funcţie de abordarea selectată, în conformitate cu articolul 315 sau cu articolul 317 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, şi care deţine fonduri proprii cel puţin egale cu valoarea capitalului iniţial prevăzut la art. 7 alin. (8) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Persoana juridică prevăzută la alin. (1) lit. c) face obiectul autorizării, reglementării şi supravegherii A.S.F. şi îndeplineşte cumulativ următoarele cerinţe minime:a) dispune de infrastructura necesară pentru a păstra în custodie instrumente financiare care pot fi înregistrate într-un cont de instrumente financiare deschis în registrele depozitarului;b) instituie politici şi proceduri pentru a asigura conformitatea entităţii cu obligaţiile care îi revin în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, inclusiv respectarea acestor obligaţii de către persoanele cu funcţii de conducere şi de către angajaţii săi;c) dispune de proceduri contabile şi administrative adecvate şi riguroase, de mecanisme de control intern, de proceduri eficace de evaluare a riscurilor şi de mecanisme eficace de control şi de protecţie pentru sistemele informatice;d) menţine şi pune în aplicare mecanisme organizatorice şi administrative în vederea luării tuturor măsurilor de prevenire a conflictelor de interese;e) ia măsuri astfel încât să fie păstrate evidenţe ale tuturor serviciilor, activităţilor şi tranzacţiilor pe care le desfăşoară, evidenţe care să fie suficiente pentru a permite A.S.F. să îşi îndeplinească sarcinile de supraveghere şi să se achite de acţiunile de asigurare a respectării aplicării dispoziţiilor relevante prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă;f) ia măsuri pentru a asigura continuitatea şi buna desfăşurare a activităţilor funcţiilor sale de depozitar prin utilizarea de sisteme, resurse şi proceduri adecvate;g) toţi membrii organului de conducere şi ai conducerii superioare respectă în permanenţă condiţiile de bună reputaţie stabilite de către A.S.F. şi posedă suficiente cunoştinţe, competenţe şi experienţă;h) organul de conducere posedă în ansamblu cunoştinţele, competenţa şi experienţa adecvate pentru a putea înţelege activităţile depozitarului, inclusiv principalele riscuri;i) toţi membrii organului de conducere şi ai conducerii superioare acţionează cu onestitate şi integritate.9. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 54(1) Depozitarul răspunde faţă de O.P.C.V.M. şi faţă de deţinătorii de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului pentru pierderea instrumentelor financiare păstrate în custodie în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (6) lit. a), indiferent dacă pierderea se datorează depozitarului sau unei terţe entităţi căreia i s-a delegat custodia.(2) În cazul pierderii unui instrument financiar păstrat în custodie de către depozitar, acesta restituie un instrument financiar de acelaşi tip sau de o valoare corespunzătoare O.P.C.V.M.-ului sau S.A.I. care acţionează în numele O.P.C.V.M.-ului, fără întârzieri nejustificate. Depozitarul este exonerat de răspundere dacă poate dovedi că pierderea a intervenit ca rezultat al unui eveniment exterior în afara controlului rezonabil, ale cărui consecinţe ar fi fost inevitabile în ciuda tuturor eforturilor rezonabile de contracarare.(3) Depozitarul unui O.P.C.V.M. este răspunzător faţă de acesta şi faţă de investitorii O.P.C.V.M.-ului pentru orice alte pierderi suferite de aceştia ca urmare a faptului că depozitarul, din neglijenţă sau cu intenţie, nu şi-a îndeplinit în mod adecvat obligaţiile care îi revin în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă şi reglementările emise de A.S.F. în aplicarea acesteia.(4) Răspunderea depozitarului prevăzută la alin. (1)-(3) nu poate fi înlăturată sau limitată prin contract de faptul că acesta a delegat activităţile menţionate la art. 52^1.(5) Orice contract încheiat cu încălcarea prevederilor alin. (4) este nul.(6) Deţinătorii de titluri de participare emise de O.P.C.V.M. pot invoca răspunderea depozitarului în mod direct sau indirect, prin intermediul S.A.I. sau al societăţii de investiţii, cu condiţia ca aceasta să nu ducă la o dublă reparare a prejudiciului sau la un tratament inegal al deţinătorilor de titluri.10. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 55(1) Un depozitar al activelor O.P.C.V.M. nu poate îndeplini în acelaşi timp funcţia de S.A.I. sau de societate de investiţii.(2) În exercitarea funcţiilor care le revin, S.A.I. şi depozitarul, respectiv societatea de investiţii şi depozitarul, acţionează în mod onest, corect, profesional, independent şi exclusiv în interesul O.P.C.V.M.-urilor şi al investitorilor acestora.(3) Depozitarul nu desfăşoară activităţi cu privire la O.P.C.V.M. sau la S.A.I. care acţionează în numele O.P.C.V.M.-ului care ar putea crea conflicte de interese între O.P.C.V.M., investitorii O.P.C.V.M.-ului, societatea de administrare şi depozitarul însuşi; în cazul în care sunt identificate eventuale conflicte de interese depozitarul îşi exercită distinct sarcinile de depozitar de celelalte sarcini care ar putea genera conflicte de interese, acestea fiind separate din punct de vedere funcţional şi ierarhic. Eventualele conflicte de interese sunt identificate, gestionate, monitorizate şi comunicate în mod corespunzător A.S.F. şi investitorilor O.P.C.V.M.-ului de către personalul de decizie din cadrul departamentului/serviciului care desfăşoară operaţiuni legate de activitatea de depozitare.11. Articolul 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 56(1) Regulile fondului deschis de investiţii definesc condiţiile de înlocuire a S.A.I. şi a depozitarului şi prevăd norme care asigură protecţia deţinătorilor de titluri de participare în cazul unei astfel de înlocuiri, în conformitate cu reglementările A.S.F.(2) Actul constitutiv al societăţii de investiţii defineşte condiţiile de înlocuire a S.A.I. şi a depozitarului şi prevede norme care asigură protecţia acţionarilor în cazul unei astfel de înlocuiri, în conformitate cu reglementările A.S.F.12. După articolul 56 se introduce un nou articol, articolul 56^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 56^1(1) Depozitarul pune la dispoziţia A.S.F., la cerere, toate informaţiile pe care le-a obţinut în cadrul îndeplinirii sarcinilor sale şi care pot fi necesare A.S.F. pentru îndeplinirea prerogativelor sale.(2) În cazul O.P.C.V.M. autorizate de A.S.F., dar administrate de societăţi de administrare a investiţiilor din alte state membre în baza art. 63 alin. (2), A.S.F. transmite fără întârziere informaţiile primite autorităţilor competente ale societăţii de administrare.13. La articolul 58, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 58Depozitarul şi S.A.I. includ în contractul scris prevăzut la art. 52 alin. (1) următoarele clauze legate de serviciile prestate şi de procedurile care trebuie urmate de părţile contractului, cu luarea în considerare a prevederilor actelor delegate ale Comisiei Europene şi a reglementărilor A.S.F.:14. La articolul 59 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 59(1) Depozitarul şi S.A.I. includ în contractul scris prevăzut la art. 52 alin. (1) următoarele clauze legate de schimbul de informaţii şi obligaţiile în materie de confidenţialitate şi de spălare a banilor, cu luarea în considerare a prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2016/438 şi a reglementărilor A.S.F.:15. La articolul 60, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 60În cazul în care depozitarul sau S.A.I. intenţionează să desemneze terţe părţi pentru îndeplinirea sarcinilor lor, acestea includ în contractul scris prevăzut la art. 52 alin. (1) următoarele clauze, cu luarea în considerare a prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2016/438 şi a reglementărilor A.S.F.:16. La articolul 61, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 61Depozitarul şi S.A.I. includ în contractul scris prevăzut la art. 52 alin. (1) următoarele clauze legate de modificarea şi de rezilierea contractului, cu luarea în considerare a prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2016/438 şi a reglementărilor A.S.F.:17. Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 62(1) Cu luarea în considerare a prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2016/438 şi a reglementărilor A.S.F., depozitarul şi S.A.I. includ în contractul scris prevăzut la art. 52 alin. (1) o menţiune cu privire la faptul că legislaţia aplicabilă contractului este legislaţia statului membru de origine al O.P.C.V.M.(2) În situaţiile în care părţile contractului prevăzut la art. 52 alin. (1) convin să recurgă la transmiterea electronică a tuturor sau a unei părţi a informaţiilor pe care le schimbă, contractul conţine, cu luarea în considerare a prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2016/438 şi a reglementărilor A.S.F., prevederi pentru păstrarea unei evidenţe a acestor informaţii.(3) Contractul prevăzut la art. 52 alin. (1) poate să acopere mai mult de un O.P.C.V.M. administrat de S.A.I. În această situaţie, contractul trebuie să enumere O.P.C.V.M.-urile acoperite.(4) Clauzele privind modalităţile şi procedurile menţionate la art. 58 lit. c) şi d) pot fi incluse fie în contractul prevăzut la art. 52 alin. (1), fie într-un contract scris separat.18. La articolul 75, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 75(1) În cazurile în care prezenta ordonanţă de urgenţă nu menţionează expres contrariul, societăţile de investiţii autoadministrate respectă corespunzător prevederile acesteia aplicabile S.A.I., la care se face referire la art. 6, art. 9 alin. (1) lit. b), c), e)-g), alin. (2) şi (3), art. 12, art. 33 şi art. 52-56^1, precum şi condiţiile stabilite prin reglementările A.S.F.19. Articolul 76 se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 76Prevederile secţiunilor a 2-a, a 3-a şi a 6-a ale cap. II, precum şi prevederile art. 34 alin. (1) şi (2), art. 34^1, 34^2 şi 36-43 se aplică în mod corespunzător şi societăţilor de investiţii autoadministrate, potrivit reglementărilor A.S.F.20. La articolul 84, alineatele (1) şi (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 84(1) S.A.I. şi societatea de investiţii autoadministrate trebuie să utilizeze un sistem de administrare a riscului, în conformitate cu reglementările A.S.F. şi cu respectarea orientărilor emise de ESMA, care să le permită:a) să monitorizeze şi să cuantifice, în orice moment, riscul asociat poziţiilor şi influenţa acestora la profilul de risc general al portofoliului O.P.C.V.M. În acest sens, S.A.I. şi societatea de investiţii autoadministrate nu trebuie să se bazeze în mod exclusiv sau automat pe ratinguri de credit emise de agenţiile de rating de credit definite la art. 3 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agenţiile de rating de credit, pentru a evalua bonitatea activelor O.P.C.V.M.;b) să asigure o evaluare corectă şi independentă a valorii instrumentelor financiare derivate, negociate în afara pieţelor reglementate.…………………………………………………………………....(11) Luând în considerare natura, amploarea şi complexitatea activităţilor O.P.C.V.M., A.S.F. monitorizează caracterul adecvat al proceselor de evaluare a riscului de credit de către societăţile de administrare, respectiv societăţile de investiţii autoadministrate, evaluează utilizarea referirilor la ratingurile de credit, astfel cum sunt menţionate la alin. (1), în cadrul politicilor de investiţii ale respectivelor O.P.C.V.M. şi, atunci când este cazul, încurajează atenuarea impactului acestor referiri, în vederea reducerii dependenţei exclusive şi automate pe astfel de ratinguri de credit.21. La articolul 92, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins: (4^1) De asemenea, raportul anual conţine: a) valoarea totală a remuneraţiei aferente exerciţiului financiar, defalcată pe remuneraţii fixe şi remuneraţii variabile plătite de S.A.I. sau de societatea de investiţii personalului lor, numărul beneficiarilor şi, dacă este cazul, orice sumă plătită direct din contul O.P.C.V.M., inclusiv orice comisioane de performanţă;b) valoarea totală a remuneraţiei defalcate pe categorii de angajaţi sau alţi membri ai personalului prevăzuţi la art. 34^1 alin. (3);c) o descriere a modalităţii de calcul al remuneraţiei şi al beneficiilor;d) rezultatul evaluărilor prevăzute la art. 34^2 alin. (1) lit. c)-e), inclusiv orice nereguli constatate;e) modificări substanţiale ale politicii de remunerare adoptate.22. La articolul 93, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 93(1) Prospectul trebuie să conţină informaţiile necesare pentru ca investitorii să poată aprecia în deplină cunoştinţă de cauză investiţia care le este propusă şi, în special, riscurile pe care aceasta le implică. Prospectul trebuie să includă o descriere clară şi uşor de înţeles a profilului de risc al fondului, indiferent de instrumentele în care acesta investeşte. Prospectul trebuie să includă informaţii detaliate privind politica de remunerare actualizată, conţinând inclusiv, dar fără a se limita la o descriere a modalităţii de calcul al remuneraţiei şi al beneficiilor, identitatea persoanelor responsabile pentru atribuirea remuneraţiei şi a beneficiilor, inclusiv alcătuirea comitetului de remunerare, în cazul în care acest comitet există. Informaţiile detaliate privind politica de remunerare sunt disponibile public prin intermediul site-ului web al S.A.I. sau al societăţii de investiţii autoadministrate şi sunt livrate gratuit pe suport hârtie, la cererea oricărei părţi interesate.23. La articolul 98 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a) identificarea O.P.C.V.M.-ului şi a autorităţii competente a O.P.C.V.M.-ului;24. La articolul 98, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins: (5^1) Informaţiile-cheie destinate investitorilor includ, de asemenea, o declaraţie conţinând informaţiile prevăzute la art. 93 alin. (1).25. La articolul 168 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a) contractul scris încheiat cu depozitarul, prevăzut la art. 52 alin. (1);.26. La articolul 180 alineatul (5), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) respectarea solicitării de cooperare este de natură să afecteze negativ derularea propriei investigaţii de către A.S.F., propriilor activităţi de control al aplicării legislaţiei sau, după caz, o anchetă penală.27. La articolul 187, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În cazul prelucrării datelor cu caracter personal efectuate pe teritoriul României în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, A.S.F. aplică prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.28. După capitolul VI se introduce un nou capitol, capitolul VI^1 „Prerogativele Autorităţii de Supraveghere Financiară“, cuprinzând articolele 193^1 şi 193^2, cu următorul cuprins:  +  Capitolul VI^1 Prerogativele Autorităţii de Supraveghere Financiară  +  Articolul 193^1A.S.F. îşi exercită competenţele de supraveghere şi control referitoare la activitatea O.P.C.V.M., a S.A.I., a societăţilor de investiţii autoadministrate şi a depozitarilor activelor O.P.C.V.M. Aceste competenţe se exercită în oricare dintre următoarele moduri:a) în mod direct;b) în colaborare cu alte autorităţi;c) sub responsabilitatea lor, prin delegare către entităţi cărora li s-au delegat sarcini;d) prin sesizarea autorităţilor judiciare competente.  +  Articolul 193^2În aplicarea prevederilor art. 193^1, A.S.F. are următoarele competenţe:a) de a avea acces la orice documente deţinute de persoanele fizice sau juridice cărora le este incidentă prezenta ordonanţă de urgenţă, indiferent de forma acestora, şi de a primi copii ale acestora;b) de a solicita oricărei persoane căreia îi este incidentă prezenta ordonanţă de urgenţă să prezinte informaţii şi, în cazul în care este necesar, să procedeze la audierea acesteia;c) de a efectua controale la sediul persoanelor juridice cărora le este incidentă prezenta ordonanţă de urgenţă iar, în cazul persoanelor fizice, cu sprijinul instituţiilor/autorităţilor/organelor competente pentru exercitarea acestui drept;d) de a solicita persoanelor fizice sau juridice cărora le sunt incidente prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă încetarea oricărei practici contrare dispoziţiilor adoptate în temeiul acestui act normativ şi de a se abţine de la repetarea acestuia;e) de a sesiza autorităţilor judiciare competente în vederea dispunerii unor măsuri asigurătorii, precum indisponibilizarea sau punerea sub sechestru a activelor O.P.C.V.M., subiecţi ai prezentei ordonanţe de urgenţă;f) de a dispune interzicerea temporară a exercitării activităţii profesionale de către persoanele juridice şi/sau fizice subiecţi ai prezentei ordonanţe de urgenţă;g) de a adopta, în limitele competenţelor sale legale, măsuri pentru a se asigura că persoanele fizice şi juridice subiecţi ai prezentei ordonanţe de urgenţă respectă prevederile legale aplicabile în acest sens;h) de a solicita S.A.I. sau societăţilor de investiţii autoadministrate suspendarea emiterii sau răscumpărării titlurilor de participare în interesul deţinătorilor de astfel de titluri sau în interes public;i) de a suspenda sau de a retrage autorizaţia acordată unui O.P.C.V.M., unei S.A.I. sau avizul acordat unui depozitar O.P.C.V.M.;j) de a sesiza organele abilitate în domeniul urmăririi penale;k) să solicite informaţii auditorilor persoanelor juridice care desfăşoară activităţi în legătură cu activităţile reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă.29. La articolul 195, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:a^1) obţinerea de către o S.A.I. sau o societate de investiţii autoadministrată a autorizaţiei prin declaraţii false, astfel cum este prevăzut la art. 11 lit. c);30. La articolul 195, litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins:l) nerespectarea prevederilor art. 150, 151 alin. (1), art. 152 alin. (1), art. 153 alin. (5)-(7), art. 154 alin. (2), (3) şi (5), art. 158 alin. (1), (9)-(11), art. 174 alin. (2) şi art. 176 referitoare la operaţiunile transfrontaliere;31. Articolul 196 se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 196(1) Prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.G. nr. 2/2001, săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 195 se sancţionează după cum urmează:a) în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 195 lit. a)-m) şi lit. p):(i) cu avertisment sau amendă de la 1.000 de lei la 22.098.000 de lei, pentru persoanele fizice;(ii) cu avertisment sau amendă de la 10.000 de lei până la 22.098.000 de lei sau 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancţionării, în funcţie de gravitatea faptei săvârşite, pentru persoanele juridice;b) în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 195 lit. n) şi o):(i) cu amendă de la 10.000 de lei la 22.098.000 de lei, pentru persoanele fizice;(ii) cu amendă de la 50.000 de lei până la 22.098.000 de lei sau 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancţionării, în funcţie de gravitatea faptei săvârşite, pentru persoanele juridice.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul săvârşirii contravenţiilor prevăzute la art. 195, A.S.F. poate majora cuantumul amenzilor până la de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcarea prezentei ordonanţe de urgenţă, în cazul în care beneficiul depăşeşte suma de 22.098.000 de lei.(3) În cazul în care cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior sancţionării nu este disponibilă la data sancţionării, este luată în considerare cea aferentă anului financiar în care persoana juridică a înregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referinţă. Prin an de referinţă se înţelege anul anterior sancţionării.(4) În cazul în care persoana juridică este o societate-mamă sau o filială a societăţii-mamă, care are obligaţia de a întocmi conturi financiare consolidate în conformitate cu reglementările contabile în vigoare, cifra de afaceri anuală totală relevantă este cifra de afaceri anuală totală sau tipul corespunzător de venit în conformitate cu dreptul relevant al Uniunii Europene în materie de contabilitate, astfel cum reiese din ultimele conturi consolidate disponibile aprobate de organul statutar al societăţii-mamă principale.(5) Pe lângă sancţiunile contravenţionale principale, prevăzute la alin. (1)-(4), A.S.F. poate dispune şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale complementare pentru persoanele juridice şi/sau fizice subiecţi ai prezentei ordonanţe de urgenţă. Sancţiunile contravenţionale complementare sunt:1. suspendarea autorizaţiei;2. retragerea autorizaţiei;3. interzicerea pentru o perioadă cuprinsă între 90 de zile şi 5 ani a dreptului de a ocupa o funcţie, de a desfăşura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune autorizarea în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.(6) A.S.F. face publică fără întârziere pe site-ul propriu orice măsură sau sancţiune impusă pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale reglementărilor adoptate în aplicarea acesteia, împotriva căreia nu mai există căi de atac în faţa A.S.F. şi după ce persoana căreia i s-a impus sancţiunea sau măsura a fost informată cu privire la decizia respectivă. Publicarea cuprinde cel puţin informaţii privind tipul şi natura încălcării, precum şi identitatea persoanelor responsabile. Această obligaţie nu se aplică în cazul deciziei A.S.F. de derulare a unui control privind respectivele încălcări.(7) În cazul în care publicarea identităţii persoanelor juridice sau a datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice este considerată de către A.S.F. ca fiind excesivă, ca urmare a unei evaluări efectuate de la caz la caz cu privire la proporţionalitatea publicării unor astfel de informaţii, sau în cazul în care publicarea pune în pericol stabilitatea pieţelor financiare sau o investigaţie în curs, A.S.F. poate adopta cel puţin una dintre următoarele măsuri:a) amânarea publicării actului individual de impunere a sancţiunii sau a măsurii până când motivele nepublicării încetează să fie valabile;b) publicarea actului individual de impunere a sancţiunii sau a măsurii fără a indica identitatea persoanelor juridice sau datele cu caracter personal ale persoanelor fizice, cu condiţia ca această publicare să asigure o protecţie eficace a datelor cu caracter personal în cauză;c) nepublicarea actului individual de impunere a unei sancţiuni sau măsuri, în cazul în care opţiunile prevăzute la lit. a) şi b) sunt considerate insuficiente pentru a se asigura:1. că nu este pusă în pericol stabilitatea pieţelor financiare;2. că este garantată proporţionalitatea publicării unor astfel de decizii în cazurile în care măsurile respective sunt considerate a fi de natură minoră.În cazul unei decizii de publicare a sancţiunii sau a măsurii fără a indica identitatea persoanelor juridice sau datele cu caracter personal ale persoanelor fizice, A.S.F. poate amâna publicarea datelor relevante pentru o perioadă rezonabilă, în cazul în care se preconizează că în cursul perioadei respective motivele care au stat la baza acestei publicări vor înceta să fie valabile.(8) A.S.F. informează ESMA cu privire la toate sancţiunile administrative impuse, dar nepublicate, în conformitate cu alin. (7) lit. c), inclusiv orice cale de atac exercitată împotriva acestora şi rezultatul acesteia.(9) În cazul în care decizia de a impune o sancţiune sau de a institui o măsură face obiectul unei căi de atac în faţa autorităţilor judiciare sau a altor autorităţi relevante, A.S.F. publică imediat pe site-ul propriu aceste informaţii şi orice informaţii ulterioare cu privire la rezultatul acestei căi de atac. De asemenea, A.S.F. publică orice decizie de anulare a unei decizii anterioare de a impune o sancţiune sau o măsură.(10) Informaţiile publicate în temeiul prezentului articol sunt menţinute pe site-ul A.S.F. pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la publicare. Datele cu caracter personal conţinute în informaţiile publicate se păstrează pe site-ul A.S.F. numai pe perioada necesară, în conformitate cu legislaţia aplicabilă privind protecţia datelor cu caracter personal.32. Articolul 199 se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 199(1) La individualizarea sancţiunii se ţine seama de circumstanţele personale şi reale ale săvârşirii faptei şi de conduita făptuitorului, în funcţie de:a) gravitatea şi durata încălcării;b) gradul de vinovăţie a contravenientului;c) capacitatea financiară a contravenientului, indicată, de exemplu, de cifra de afaceri totală a persoanei juridice sau de venitul anual al persoanei fizice;d) valoarea profiturilor obţinute sau a pierderilor evitate de către contravenient, pagubele suferite de alte persoane şi, după caz, pagubele aduse funcţionării pieţei financiare sau economiei în ansamblu, în măsura în care acestea se pot determina;e) gradul de cooperare a contravenientului cu A.S.F.;f) încălcările anterioare comise de contravenient;g) eventualele măsuri luate de către contravenient, ulterior săvârşirii faptei, pentru a limita pagubele, pentru acoperirea prejudiciului sau pentru desistarea săvârşirii faptei.(2) În exercitarea competenţelor sale de a impune sancţiunile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, A.S.F. cooperează cu autorităţile competente din alte state membre pentru a se asigura că sancţiunile administrative şi competenţele de supraveghere şi de control produc rezultatele urmărite de prezenta ordonanţă de urgenţă.(3) A.S.F. îşi coordonează acţiunile împreună cu autorităţile competente din alte state membre pentru a evita eventuale repetări şi suprapuneri în exercitarea competenţelor de supraveghere şi de control şi în aplicarea de sancţiuni şi măsuri administrative în cazurile transfrontaliere, în conformitate cu art. 179 şi 180.33. După articolul 200 se introduc două noi articole, articolele 200^1 şi 200^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 200^1(1) Raportarea către A.S.F. a încălcărilor, posibile sau certe, ale prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se realizează în conformitate cu reglementările emise de A.S.F.(2) A.S.F. stabileşte canale de comunicare independente şi autonome, care sunt sigure şi asigură confidenţialitatea, pentru primirea raportărilor privind încălcările prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, denumite în continuare metode de comunicare securizate.(3) Metodele de comunicare securizate sunt considerate independente şi autonome, în condiţiile în care acestea îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:a) sunt separate de canalele de comunicare generale ale A.S.F., inclusiv de cele prin care A.S.F. comunică pe plan intern şi cu părţi terţe în cadrul activităţii sale obişnuite;b) sunt concepute, stabilite şi utilizate într-un mod care garantează caracterul complet, integritatea şi confidenţialitatea informaţiilor şi împiedică accesul angajaţilor neautorizaţi ai A.S.F.;c) permit stocarea durabilă a informaţiilor, în conformitate cu reglementările emise de A.S.F., pentru a permite investigaţii suplimentare. A.S.F. păstrează evidenţele prevăzute în prezenta literă într-o bază de date confidenţială şi sigură.(4) Metodele de comunicare securizate permit raportarea încălcărilor posibile sau certe cel puţin în următoarele moduri:a) raportarea scrisă a încălcărilor, în format electronic sau pe suport hârtie;b) raportarea orală a încălcărilor prin intermediul liniilor telefonice, indiferent dacă este înregistrată sau neînregistrată;c) întâlnirea cu angajaţi specializaţi ai A.S.F., dacă este cazul.(5) A.S.F. se asigură că o raportare privind o încălcare primită prin alte mijloace decât prin metodele de comunicare securizate prevăzute în prezentul articol este transmisă imediat, fără modificare, angajaţilor specializaţi ai A.S.F., utilizând metodele de comunicare securizate.(6) Procesul de gestionare de către A.S.F. a raportărilor transmise de persoanele ce reclamă încălcări ale prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se realizează conform alin. (2)-(5) şi a reglementărilor emise de A.S.F., cu asigurarea:a) întocmirii de proceduri specifice pentru primirea raportărilor privind încălcările şi luarea de măsuri ulterioare;b) unui nivel adecvat de protecţie a acelor angajaţi ai S.A.I., societăţilor de investiţii sau din cadrul depozitarilor O.P.C.V.M. care raportează încălcările comise în cadrul respectivelor entităţi, cel puţin referitor la acte de răzbunare, de discriminare şi a altor tipuri de tratament injust;c) protecţiei datelor cu caracter personal atât cu privire la persoana care raportează încălcări la prezenta ordonanţă de urgenţă, cât şi cu privire la persoana fizică suspectată că s-ar fi făcut vinovată de o încălcare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare;d) confidenţialităţii în ceea ce priveşte persoana care raportează o încălcare, cu excepţia cazului în care legislaţia naţională impune dezvăluirea identităţii sale, în contextul unor anchete sau al unor proceduri judiciare ulterioare.(7) Raportarea de către angajaţii din cadrul S.A.I., din cadrul societăţilor de investiţii sau din cadrul depozitarilor, prevăzută la alin. (1)-(5), nu se consideră drept încălcare a vreunei restricţii privind divulgarea de informaţii impuse prin contract sau prin orice act cu putere de lege sau act administrativ şi nu atrage răspunderea persoanei care notifică în legătură cu acea raportare.  +  Articolul 200^2(1) A.S.F. furnizează anual ESMA informaţii agregate cu privire la toate sancţiunile şi măsurile aplicate în conformitate cu art. 194-200, până la data de 31 ianuarie a anului calendaristic următor.(2) În cazul în care a informat publicul cu privire la sancţiunile aplicate pentru nerespectarea prezentei ordonanţe de urgenţă, A.S.F. raportează simultan sancţiunile sau măsurile respective către ESMA.34. La articolul 202, alineatul (1) se abrogă.35. La articolul 202, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Prevederile art. 15, 34, art. 52 alin. (3) lit. b)-d) şi art. 105 alin. (2) se vor aplica corespunzător şi A.O.P.C.36. La articolul 33 alineatul (2) litera c), articolul 82 litera d) punctul 1 şi articolul 178 alineatul (1) litera d), sintagmele „a încheiat un acord de cooperare“, „există încheiat un acord de cooperare“ şi „existenţa unui acord de cooperare“ se înlocuiesc, în ordinea enumerării, cu următoarele sintagme: „se află în relaţii de cooperare“, „există relaţii de cooperare“, „existenţa unor relaţii de cooperare“.37. La menţiunea privind transpunerea actelor Uniunii Europene, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 10, cu următorul cuprins:10. Directiva 2014/91/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 iulie 2014 de modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce priveşte funcţiile de depozitar, politicile de remunerare şi sancţiunile.  +  Articolul IIPrezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIA.S.F. emite reglementări în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, cu luarea în considerare a prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2016/438 şi a orientărilor emise de ESMA, cu privire la aplicarea Directivei 2014/91/UE, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul IV(1) S.A.I., O.P.C.V.M. şi depozitarii O.P.C.V.M. ce funcţionează la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt obligaţi ca în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a reglementărilor prevăzute la art. III:a) să îşi adapteze documentele de constituire şi funcţionare, precum şi activitatea, la prevederile prezentei legi;b) să solicite autorizarea/avizarea modificărilor necesare ale documentelor menţionate la lit. a) şi să depună cererile şi documentaţia în acest sens.(2) S.A.I., O.P.C.V.M. şi depozitarii O.P.C.V.M. care sunt în curs de autorizare la data intrării în vigoare a prezentei legi se autorizează conform prevederilor prezentului act normativ.  +  Articolul VDupă intrarea în vigoare a prezentei legi, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 30 iunie 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 24 martie 2017.Nr. 29.-----