ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 martie 2017pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, precum şi pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziţia acestora după închiderea schemelor de garantare finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, şi încheierea convenţiilor cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2017  Pentru realizarea obiectivului prevăzut în Programul de guvernare privind finanţarea fermierilor şi stimularea utilizării mecanismului de garantare prevăzut a se derula pe seama fondurilor naţionale de care dispune Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se impun modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările şi completările ulterioare, prin:a) eliminarea definiţiei fermei de familie, a reglementării exclusive a susţinerii fermelor de familie şi lărgirea accesului la măsurile promovate prin actul normativ şi pentru alte categorii de beneficiari, respectiv finanţarea şi garantarea pentru sectorul agricol şi pentru acvacultură; modificarea definiţiilor pentru achiziţie de teren, microcredit, în vederea realizării obiectivelor de mai sus, precum şi fluidizarea mecanismului de garantare;b) diminuarea comisionului de garantare pentru beneficiarii în cazul cărora Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02 prevede aplicarea unui comision de garantare de peste 2%, prin instituirea unei scheme de ajutor de stat în baza Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2014-2020, 2014/C204/01, schemă care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, după primirea deciziei Comisiei Europene.În acelaşi timp, pentru eficientizarea instrumentelor de garantare care vizează facilitarea accesului la creditele/liniile de credit pentru producţie, acordate pe piaţa românească pentru sectorul agroalimentar, sunt necesare modificarea şi completarea prevederilor cap. VIII din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul îmbunătăţirii mecanismului de garantare practicat în prezent în vederea facilitării accesului la finanţare al beneficiarilor.De asemenea, este necesară completarea reglementărilor privind sumele rămase la dispoziţia fondurilor de garantare după închiderea schemelor de garantare finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, şi încheierea convenţiilor cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, în vederea reglementării statutului şi destinaţiei sumelor reprezentând dobânzi la sumele alocate pentru constituirea plafonului de garantare, plasate de fondurile de garantare la instituţii financiare. Urgenţa măsurilor prevăzute de prezentul act normativ este generată de specificul domeniului reglementat pentru campania agricolă de primăvară care este în plină desfăşurare şi pentru care fermierii au necesităţi urgente de finanţare.Emiterea actului în alte condiţii decât de urgenţă ar avea efecte nefavorabile pentru întregul an agricol 2017, cu efecte negative inclusiv în PIB.De asemenea, măsurile preconizate vizează şi reglementarea unei situaţii extraordinare generate, pe de o parte, de imposibilitatea achiziţiei de terenuri agricole în vederea extinderii exploataţiilor agricole, pentru modernizarea şi eficientizarea acestora, situaţie care trenează de mult timp şi poate provoca destabilizarea întregului sector agricol, iar, pe de altă parte, de imposibilitatea accesului la finanţarea producţiei agricole şi a producţiei piscicole, pentru categoriile cele mai sensibile de beneficiari, care prin măsurile adoptate ar avea acces la finanţare şi beneficiarii PNDR şi POP, cu efecte favorabile în creşterea gradului de absorbţie a fondurilor alocate României pentru agricultură, piscicultură şi spaţiul rural.Implicaţiile acestor măsuri pentru activitatea economică a localităţilor rurale sunt foarte importante, iar neaplicarea acestora este de natură să perpetueze tendinţa de pauperizare a populaţiei din mediul rural ocupată în agricultură, să anuleze şansele de extindere a bazei de potenţiali beneficiari ai fondurilor europene alocate pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi astfel să compromită procesul de modernizare sustenabilă a agriculturii româneşti.Prin aceste măsuri se reduce volumul informaţiilor solicitate de fondurile de garantare instituţiilor finanţatoare pentru fermieri, se întăreşte caracterul garanţiei ca fiind expresă, necondiţionată şi irevocabilă, plătibilă în maximum 30 de zile de la executarea acesteia, cu efecte în scăderea costurilor operaţionale ale finanţatorilor, a celor cu provizioanele de risc de credit şi stimularea creditării acestora cu încadrarea în marja de 2 puncte procentuale.Reducerea comisionului de garantare de 3,8% va asigura fermierilor accesul la credite cu costuri reduse în situaţia în care nu obţin finanţarea ca urmare a lipsei garanţiilor cerute de finanţator.În acelaşi timp, având în vedere că, în baza prevederilor cap. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările şi completările ulterioare, nu s-a acordat niciun microcredit din Fondul de microcreditare de la data intrării în vigoare a acestor prevederi şi până în prezent, prin eliminarea cap. III din ordonanţa de urgenţă nu se modifică obiectul de reglementare.Ţinând cont că aceste măsuri vizează interesul public şi reprezintă o situaţie extraordinară şi de urgenţă a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 19 iunie 2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, al beneficiarilor PNDR 2014-2020 şi POPAM 2014-2020, precum şi pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul producţiei vegetale, zootehnice şi acvaculturii2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează cadrul juridic necesar pentru dezvoltarea şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, al beneficiarilor PNDR 2014-2020 şi POPAM 2014-2020, precum şi pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul producţiei vegetale, zootehnice şi acvaculturii, creşterea producţiei destinate pieţei interne şi externe şi a calităţii acesteia.3. La articolul 2, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b) teren cu destinaţie agricolă - definit potrivit prevederilor art. 2 lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;4. La articolul 2, după litera b) se introduc trei noi litere, literele b^1)-b^3), cu următorul cuprins:b^1) exploataţie agricolă - definită potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 37/2015 privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole, cu modificările ulterioare;b^2) exploataţie de acvacultură - exploataţie al cărei obiect de activitate este acvacultura, aşa cum este definită potrivit prevederilor art. 2 pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare;b^3) achiziţie de teren cu destinaţie agricolă - cumpărarea de teren cu destinaţie agricolă, cu excepţia terenurilor aflate în proprietatea privată a statului şi administrate de Agenţia Domeniilor Statului, în vederea exploatării, de către persoanele fizice sau juridice care deţin în folosinţă sau proprietate, în condiţiile legii, o exploataţie agricolă sau de acvacultură, conform declaraţiilor Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, până la atingerea unui plafon cumulat de maximum 250 ha în proprietate;5. La articolul 2, litera d) se abrogă.6. La articolul 2, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:e) fermier(i) - persoane fizice sau juridice definite potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi producătorii din domeniul acvaculturii;7. Titlul capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Capitolul II Garantarea creditelor acordate de instituţiile finanţatoare pentru dezvoltarea şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, al beneficiarilor PNDR 2014-2020 şi POPAM 2014-2020, precum şi pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul producţiei vegetale, zootehnice şi acvaculturii8. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Procentul maxim de garantare şi destinaţia creditelor pentru care se acordă garanţii vor fi:a) până la maximum 80% din valoarea creditelor acordate de către instituţiile finanţatoare pentru achiziţia de terenuri cu destinaţie agricolă în condiţiile art. 2 lit. b^3). Diferenţa de garanţii necesare pentru acoperirea integrală a creditului şi a dobânzilor aferente primului an de creditare va fi asigurată la acordarea creditului de către împrumutaţi cu terenurile achiziţionate şi/sau alte bunuri aflate în proprietatea acestora sau a terţilor garanţi;b) până la maximum 80% din valoarea creditelor acordate de instituţiile finanţatoare fermierilor, pentru finanţarea producţiei agricole, finanţarea producţiei piscicole şi a investiţiilor în domeniul agricol şi cel al acvaculturii, altele decât cele finanţate din PNDR 2014-2020 şi POPAM 2014-2020;c) până la maximum 80% din valoarea creditelor acordate de instituţiile finanţatoare beneficiarilor PNDR 2014-2020, respectiv POPAM 2014-2020, pentru finanţarea proiectelor de investiţii sprijinite prin aceste programe.(2) Anual, din Fondul pentru garantarea creditelor, constituit şi reconstituit conform prevederilor Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor alocate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit şi afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin instrumente financiare de garantare şi creditare, precum şi pentru susţinerea obiectivelor naţionale de politică agricolă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se alocă sumele necesare pentru destinaţiile prevăzute la alin (1) lit. a) şi b), iar din sumele prevăzute la art. 58 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, se alocă sumele necesare pentru destinaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c). (3) Sumele prevăzute la alin. (2) se alocă fondurilor de garantare pentru:a) garantarea creditelor acordate beneficiarilor de către instituţiile finanţatoare, care au o valoare de până la 3 mil. EUR, denominate în lei la cursul de schimb RON/EUR de la data acordării creditelor şi cu o dobânda maximă la nivelul ROBOR/EURIBOR 6 luni plus o marjă de 2 puncte procentuale, prin emiterea de garanţii exprese, irevocabile şi necondiţionate;b) garantarea creditelor acordate beneficiarilor, în alte condiţii decât cele prevăzute la lit. a), prin încheierea de către fondurile de garantare cu instituţiile finanţatoare de contracte de garantare.(4) Sumele alocate vor fi utilizate de fondurile de garantare pentru acordarea de garanţii, precum şi pentru plata, după caz, a valorii/soldului garanţiei.(5) Pentru garanţiile emise pe seama sumelor prevăzute la alin. (3) lit. a), plata valorii/soldului garanţiei se va efectua numai în cazul în care instituţia finanţatoare prezintă fondului de garantare documente din care să rezulte că a fost declarat exigibil creditul, au fost iniţiate procedurile judiciare împotriva debitorilor şi terţilor garanţi şi că, pentru garanţiile prevăzute în contractul de credit, fondul de garantare are calitatea de cocreditor. În cazul contractelor de garantare încheiate pe seama sumelor prevăzute la alin. (3) lit. b), plata valorii/soldului garanţiei se va face pe baza documentelor din care să rezulte dacă au fost respectate prevederile din contractele de garantare încheiate cu instituţiile finanţatoare.(6) Acordarea garanţiei solicitate de instituţia finanţatoare are la bază respectarea prevederilor prezentului articol, a art. 4 şi a normelor de lucru pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi care vor face parte integrantă din convenţiile încheiate conform prevederilor art. 6 alin. (1).(7) În funcţie de tipul entităţii juridice, după caz, acţionarii/asociaţii/administratorii/reprezentanţii legali ai beneficiarilor, în calitate de persoane fizice, vor încheia cu instituţia finanţatoare contracte de fideiusiune, care sunt titluri executorii conform legii.9. La articolul 4, literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins: c) beneficiarii plătesc anual un comision de garantare stabilit conform prevederilor Comunicării Comisiei cu privire la aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanţii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 2008/C155/02;d) pentru beneficiarii pentru care Comunicarea Comisiei 2008/C155/02 prevede aplicarea unui comision de garantare de peste 2% se va institui o schemă de ajutor de stat în baza Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2014-2020, 2014/C204/01, schemă care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, după primirea deciziei Comisiei Europene;10. La articolul 4, după litera d) se introduc două noi litere, literele e) şi f), cu următorul cuprins: e) schema prevăzută la lit. d) nu se aplică în cazul garanţiilor acordate beneficiarilor PNDR 2014-2020 şi POPAM 2014-2020 pentru obiectivele de investiţii finanţate prin aceste programe. Până la aprobarea schemei de ajutor de stat, se aplică prevederile lit. c);f) pentru evaluarea criteriului privind «firmă aflată în dificultate», se va utiliza definiţia prevăzută în reglementările europene în domeniul ajutorului de stat, respectiv următoarele documente: certificatul constatator eliberat de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale sau de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţiile financiare anuale aferente ultimului exerciţiu financiar încheiat.11. La articolul 6, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Sumele prevăzute în convenţiile încheiate între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi fondurile de garantare, precum şi cele de la art. 3 alin. (1) se vor pune la dispoziţia acestora pe măsura utilizării...................................................................................................(3) În scopul prevăzut la art. 3 alin. (2) şi (3), pot fi utilizate de către fondurile de garantare sumele existente la dispoziţia acestora şi care se disponibilizează ca urmare a finalizării garanţiilor acordate beneficiarilor SAPARD în baza Legii nr. 218/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.12. La articolul 6, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins: (4) În scopul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. c), fondurile de garantare utilizează sumele disponibilizate din schemele de garantare aferente PNDR 2007-2013 şi POP 2007-2013, restituite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în baza art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016. (5) Dobânzile virate de gestionari aferente acestor sume vor fi utilizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale conform prevederilor art. 8, precum şi pentru acoperirea plăţilor efectuate de aceştia, pentru garanţiile acordate şi executate de instituţiile finanţatoare în baza legislaţiei în vigoare în domeniul garantării.13. Capitolul III - Fondul pentru creditarea fermelor de familie se abrogă.  +  Articolul IIContractele de garantare aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se finalizează conform prevederilor legale în vigoare la data încheierii acestora.  +  Articolul IIILa articolul 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) În funcţie de tipul entităţii juridice, după caz, acţionarii/asociaţii/administratorii/reprezentanţii legali ai beneficiarilor, în calitate de persoane fizice, vor încheia cu instituţia finanţatoare contracte de fideiusiune, care sunt titluri executorii, conform legii.  +  Articolul IVDobânzile încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziţia acestora după închiderea schemelor de garantare finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, şi încheierea convenţiilor cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării vor fi venituri neimpozabile ale acestora şi se vor înregistra în contabilitate ca venituri ale schemelor de garantare.“  +  Articolul VÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin hotărâre a Guvernului se vor modifica şi completa, în mod corespunzător, Hotărârea Guvernului nr. 682/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, cu modificările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 1.619/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor cap. VIII „Măsuri pentru facilitarea accesului la finanţarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol şi alimentar“ din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Rovana Plumb
  Ministrul finanţelor publice,
  Viorel Ştefan
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Bogdan Mănoiu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 16 martie 2017.Nr. 22.----