ORDIN nr. 459 din 9 martie 2017privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 22 martie 2017    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 98.170/DGDSCSP din 30 ianuarie 2017,în temeiul prevederilor:– art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative;– art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, cu modificările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 26 iulie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Punctul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:26. Plumbul din următoarele aplicaţii care sunt utilizate pentru perioade lungi de timp la o temperatură sub – 20°C în condiţii normale de funcţionare şi depozitare:a) aliajele de lipit de pe plăcile cu circuite imprimate;b) stratul acoperitor al terminaţiilor componentelor electrice şi electronice şi stratul acoperitor al plăcilor cu circuite imprimate;c) aliajele de lipit pentru îmbinarea firelor şi a cablurilor;d) aliajele de lipit pentru conectarea traductorilor şi a senzorilor.Plumbul din aliajele de lipit ale contactelor electrice ale senzorilor de temperatură din dispozitivele proiectate pentru a fi utilizate periodic la temperaturi sub – 150°C.Aceste derogări expiră la 30 iunie 2021.2. Punctul 31 se abrogă.3. După punctul 30 se introduce un nou punct, punctul 31^1, cu următorul cuprins:31^1. Plumbul, cadmiul, cromul hexavalent şi difenileterii polibromuraţi (PBDE) din piesele de schimb recuperate din dispozitivele medicale şi utilizate pentru repararea sau recondiţionarea dispozitivelor medicale, inclusiv a dispozitivelor medicale de diagnosticare in vitro sau a microscoapelor electronice şi a accesoriilor acestora, cu condiţia ca reutilizarea să aibă loc în cadrul unor sisteme de returnare între întreprinderi, cu circuit închis şi auditabile, iar clientul să fie înştiinţat de fiecare caz de reutilizare a pieselor.Expiră la:a) 21 iulie 2021 pentru utilizarea în alte dispozitive medicale decât dispozitivele medicale de diagnosticare in vitro;b) 21 iulie 2023 pentru utilizarea în dispozitivele medicale de diagnosticare in vitro;c) 21 iulie 2024 pentru utilizarea în microscoapele electronice şi accesoriile acestora.4. După punctul 42 se introduce un nou punct, punctul 43, cu următorul cuprins:43. Anozii de cadmiu din celulele Hersch ale senzorilor de oxigen utilizaţi în instrumentele industriale de monitorizare şi control, dacă este necesară o sensibilitate de măsurare de sub 10 ppm. Expiră la 15 iulie 2023.  +  Articolul IIPrevederile art. I pct. 2 şi 3 intră în vigoare la data de 6 noiembrie 2017.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.*Prezentul ordin transpune prevederile Directivei delegate 2016/585 a Comisiei din 12 februarie 2016 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumb, cadmiu, crom hexavalent şi difenileteri polibromuraţi (PBDE) în piesele de schimb recuperate din dispozitivele medicale sau microscoapele electronice şi utilizate pentru repararea sau recondiţionarea acestora, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 101 din 16 aprilie 2016, ale Directivei delegate 2016/1.028 a Comisiei din 19 aprilie 2016 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul din aliajele de lipit ale contactelor electrice ale senzorilor de temperatură din anumite dispozitive, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 168 din 25 iunie 2016, şi ale Directivei delegate 2016/1.029 a Comisiei din 19 aprilie 2016 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, în ceea ce priveşte o derogare pentru anozii de cadmiu din celulele Hersch ale anumitor senzori de oxigen utilizaţi în instrumentele industriale de monitorizare şi control, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 168 din 25 iunie 2016.
    Viceprim-ministru, ministrul mediului,
    Daniel Constantin
    Bucureşti, 9 martie 2017.Nr. 459.-----