REGULAMENT din 22 februarie 2017de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali
EMITENT
 • CAMERA CONSULTANȚILOR FISCALI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 15 martie 2017  Notă
  Aprobat de Hotărârea nr. 3 din 22 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 15 martie 2017
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Camera Consultanților Fiscali, denumită în continuare Cameră, este organizație profesională de utilitate publică, persoană juridică fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul București, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 8 și 9, sectorul 2, din care fac parte consultanții fiscali și consultanții fiscali asistenți care au dobândit această calitate, precum și societățile de consultanță fiscală autorizate de Cameră, în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanță.(2) Camera este constituită ca persoană juridică autonomă, de drept privat, cu denumire, patrimoniu și siglă proprii. Potrivit prevederilor legale privind protecția mărcilor, nici o altă persoană, cu excepția Camerei, nu are dreptul de a folosi această denumire sau o denumire similară și sigla acesteia, prevăzută în anexa nr. 1.(3) Camera este autoritatea competentă care organizează, coordonează și autorizează activitatea de consultanță fiscală în România, asigură accesul la profesia de consultant fiscal și apără interesele legitime ale membrilor săi, potrivit legii și prezentului regulament.(4) În vederea realizării acestor obiective, Camera exercită atribuțiile care i-au fost conferite prin ordonanță și prin celelalte acte normative incidente domeniului său de activitate.  +  Articolul 2(1) Activitatea de consultanță fiscală constă în:a) acordarea de asistență și servicii profesionale în domeniul fiscal;b) prestarea de servicii și asistență de specialitate pentru întocmirea declarațiilor fiscale;c) certificarea declarațiilor fiscale, în condițiile legii;d) asistență și servicii pe probleme de procedură fiscală;e) asistență privind întocmirea documentației pentru exercitarea căilor de atac împotriva titlurilor de creanță și a altor acte administrative fiscale;f) asistență și reprezentare în fața organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistență de specialitate pe parcursul derulării inspecției fiscale;g) realizarea de expertize fiscale judiciare la solicitarea organelor judecătorești sau de cercetare penală. În acest caz, art. 42 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. Expertizele fiscale judiciare se realizează numai de consultanții fiscali activi înscriși în evidențele Ministerului Justiției - Serviciul profesii juridice conexe;h) realizarea de expertize fiscale extrajudiciare, la solicitarea organelor fiscale sau a oricăror altor persoane sau entități interesate;i) asistență privind creanțele bugetului general consolidat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;j) asistență fiscală în cauzele aflate pe rolul unei autorități jurisdicționale.(2) Exercitarea activităților prevăzute la alin. (1) lit. c) se face potrivit normelor aprobate de Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.(3) Pentru exercitarea activității de consultanță fiscală este obligatorie asigurarea pentru răspunderea profesională.(4) Consultanții fiscali activi pot desfășura toate activitățile prevăzute la alin. (1).(5) Consultanții fiscali asistenți pot desfășura numai sub îndrumarea unui consultant fiscal activ activitățile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), e) și i).  +  Capitolul II Membrii Camerei  +  Articolul 3(1) Au calitatea de membru al Camerei:a) persoanele fizice care au dobândit prin examen calitatea de consultant fiscal, în condițiile ordonanței și ale Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, și care s-au înregistrat în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală;b) persoanele fizice care au dobândit prin examen calitatea de consultant fiscal asistent, în condițiile ordonanței și ale Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, și care s-au înregistrat în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală;c) societățile care au obținut autorizația de funcționare și care s-au înregistrat în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală;d) consultanții fiscali care au obținut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană, precum și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau Confederației Elvețiene care au obținut titlul de calificare pe teritoriul unui stat terț și au o experiență profesională în domeniul consultanței fiscale de 3 ani pe teritoriul statului membru unde au obținut recunoașterea calificărilor profesionale, care au fost înregistrați în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală.(2) Pentru atribuirea calității de consultant fiscal, candidații, persoane fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:a) să fie licențiați ai unei facultăți cu profil economic;b) să aibă o experiență profesională de minimum 5 ani, dintre care minimum 3 ani în una sau mai multe dintre următoarele activități:b1)  elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislației fiscale;b2) administrare fiscală;b3) elaborarea sau aplicarea reglementărilor contabile;b4) activitate financiar-contabilă;b5)  activitate didactică universitară în domeniul finanțelor publice, fiscalitate, politici fiscale și bugetare, contabilitate financiară, finanțele instituțiilor publice;b6)  activitate de consultant fiscal asistent;c) să nu aibă antecedente penale pentru săvârșirea unor infracțiuni sancționate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum și alte infracțiuni în legătură cu exercitarea activităților prevăzute la lit. b);d) să aibă capacitate deplină de exercițiu;e) să fie apți din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;f) să promoveze examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal.(3) Pentru atribuirea calității de consultant fiscal asistent, candidații, persoane fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:a) să aibă calitatea de licențiat al unei instituții acreditate de învățământ superior cu durata stabilită de lege;b) să aibă o experiență profesională de minimum 2 ani;c) să nu aibă antecedente penale pentru săvârșirea unor infracțiuni sancționate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum și alte infracțiuni în legătură cu exercitarea activităților prevăzute la alin. (1) lit. b);d) să aibă capacitate deplină de exercițiu;e) să fie apți din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;f) să promoveze examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal asistent.(4) După promovarea examenului pentru atribuirea calității de consultant fiscal asistent și înscrierea în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală, la secțiunea "Consultanți fiscali asistenți", persoanele care au dobândit această calitate pot să își desfășoare activitatea numai sub îndrumarea unui consultant fiscal activ.(5) După efectuarea unui stagiu de 3 ani, consultantul fiscal asistent se poate înscrie la examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal, în termen de 2 ani de la finalizarea stagiului, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (2) lit. c)-e).(6) Dovada efectuării stagiului se face la momentul înscrierii la examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal, prin documente atestate de unul sau mai mulți consultanți fiscali coordonatori.(7) Pe perioada stagiului prevăzut la alin. (5), consultanții fiscali asistenți trebuie să urmeze, anual, un curs de formare profesională organizat de Camera Consultanților Fiscali, conform Programului anual de pregătire profesională continuă, aprobat de Consiliului superior al Camerei. Îndeplinirea acestei obligații constituie condiție pentru înscrierea la examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal.(8) Examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent se organizează de Cameră în baza Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat de Consiliul superior al Camerei.  +  Articolul 4(1) Membrii Camerei pot fi, din punctul de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, activi și inactivi.(2) Sunt membri activi:a) persoanele fizice care au calitatea de consultant fiscal ca urmare a promovării unui examen și sunt înregistrate în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală la secțiunea "persoane active";b) persoanele fizice care au calitatea de consultant fiscal asistent ca urmare a promovării unui examen și sunt înregistrate în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală la secțiunea "persoane active";c) persoanele juridice care sunt autorizate de Cameră și sunt înregistrate în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală la secțiunea "persoane active".(3) Pot fi membri inactivi, înregistrați în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală la secțiunea "persoane inactive", următoarele persoane:a) consultanții fiscali care au declarat această stare la momentul înregistrării la Cameră;b) consultanții fiscali care au solicitat înregistrarea la secțiunea "persoane inactive" pentru o perioadă de minimum un an;c) consultanții fiscali care se află într-o situație de incompatibilitate prevăzută de o lege specială;d) persoanele juridice care au suspendată activitatea la registrul comerțului.(4) Consultanții fiscali care desfășoară orice activitate incompatibilă conform legilor speciale sunt obligați să solicite în scris trecerea în categoria consultanților fiscali inactivi și să prezinte documentele doveditoare care atestă situația respectivă, iar revenirea la statutul de membru activ se face la cerere, însoțită de actele doveditoare care atestă încetarea stării de incompatibilitate.(5) Cererea de trecere de la o stare la alta produce efecte în ceea ce privește noua calitate începând cu data de la care a intervenit situația de incompatibilitate. Cotizația aferentă calității de membru inactiv se datorează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs modificarea.(6) În situația revenirii la statutul de membru activ, cererea produce efecte de la data de întâi a lunii următoare celei în care a fost aprobată de Cameră, iar cotizația aferentă noii calități se datorează de la aceeași dată.(7) Pentru a fi înregistrați la secțiunea "persoane inactive", membrii Camerei persoane fizice vor depune și o declarație pe propria răspundere din care să rezulte faptul că solicitantul nu are contracte în derulare, că nu va desfășura activitate de consultanță fiscală în perioada de inactivitate, precum și că a luat cunoștință de prevederile art. 25 alin. (2) din ordonanță, potrivit cărora desfășurarea de activitate de consultanță fiscală de către membrii inactivi constituie infracțiune și se pedepsește potrivit legii penale.  +  Articolul 5(1) Persoanele fizice care au promovat examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, pentru a deveni membri ai Camerei, sunt obligate să se înregistreze în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală, în termen de cel mult 12 luni de la data comunicării rezultatului examenului.(2) După împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de 24 de luni de la data comunicării rezultatului examenului, persoana care a promovat examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent și care nu s-a înregistrat în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală poate fi înscrisă în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală, la secțiunea corespunzătoare, numai după urmarea unui stagiu de pregătire în domeniul legislației fiscale organizat de Cameră.(3) Persoana care a promovat examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent și care nu s-a înregistrat în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală în termen de 24 de luni de la data comunicării rezultatului examenului pierde dreptul de a se mai înscrie în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală la secțiunea corespunzătoare.(4) Activitatea de consultanță fiscală poate fi desfășurată numai de persoanele care au promovat examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent și care s-au înregistrat în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală la secțiunile "persoane active" și care au viza anuală.(5) Pentru a se înregistra în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală, persoanele fizice care au promovat examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau consultant fiscal asistent vor depune un dosar care va cuprinde:a) cererea-tip de înscriere, prevăzută în anexa nr. 2 sau în anexa nr. 3, după caz;b) actul de identitate, în copie (numai dacă au intervenit modificări față de datele inițiale din dosarul de înscriere la examen);c) documentul de plată a cotizației fixe stabilite pentru noii membri, în copie.(6) Cererea-tip de înscriere cuprinde și un angajament prin care solicitantul se obligă să respecte dispozițiile legii și ale prezentului regulament și normele interne ale Camerei.(7) Dosarul se înregistrează la Direcția de servicii pentru membri, care verifică îndeplinirea cerințelor prevăzute la alin. (1)-(5), precum și promovarea examenului, pe baza listelor cu candidații admiși la examen. În cazul îndeplinirii tuturor cerințelor, Direcția de servicii pentru membri efectuează înscrierea în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală, eliberează carnetul profesional sub formă de card, prevăzut în anexa nr. 4, și numai pentru consultanții fiscali activi se eliberează parafa.(8) Eliberarea carnetului profesional sub formă de card anual echivalează cu acordarea vizei anuale.(9) Parafa de membru al Camerei va avea următoarele înscrisuri:– "Consultant fiscal";– numele și prenumele, numărul și anul înregistrării în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală.(10) Pierderea, furtul sau distrugerea carnetului-tip card ori parafei se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.(11) În caz de respingere a cererii de înscriere ca membru al Camerei, Direcția de servicii pentru membri comunică persoanei decizia motivată a Biroului permanent al Consiliului superior.  +  Articolul 6(1) Consultanții fiscali care au obținut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană își pot exercită profesia pe teritoriul României în una dintre următoarele forme:a) în mod independent sau în asociere;b) consultanți fiscali salariați în România;c) prin prestarea de servicii, în condițiile art. 21^9 din ordonanță.(2) Pot desfășura în România activitatea de consultanță fiscală sub una dintre formele prevăzute la alin. (1) lit. a) și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau Confederației Elvețiene, în situația în care aceștia sunt titulari ai unui titlu de calificare obținut pe teritoriul unui stat terț, dacă au o experiență profesională în domeniul consultanței fiscale de 3 ani pe teritoriul statului membru unde au obținut recunoașterea calificărilor profesionale.(3) Recunoașterea titlurilor de calificare, în cazul persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2), se face pe bază de cerere, prevăzută în anexa nr. 5, însoțită de:a) actul de identitate, în copie;b) copie de pe atestatul sau certificatul de calificare profesională;c) documentul legal, eliberat în statul membru de origine sau de proveniență, prin care se atestă că solicitantului nu i-a fost interzis dreptul de a practica profesia de consultant fiscal din cauza unei abateri profesionale grave sau infracțiuni;d) documentul legal, eliberat în statul membru de origine sau de proveniență, care să ateste capacitatea deplină de exercițiu a solicitantului;e) documentul care atestă experiența profesională de 3 ani, în cazul persoanelor prevăzute la alin. (2);f) documentul care prevede opțiunea aleasă pentru forma de desfășurare a activității de consultanță fiscală;g) documentul de plată a cotizației fixe stabilite pentru noii membri, în copie.(4) Odată cu recunoașterea titlurilor de calificare, consultanții fiscali în cauză vor fi înscriși în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscal, la secțiunea corespunzătoare.(5) În cazul în care cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau Confederației Elvețiene care doresc să desfășoare activitatea de consultant fiscal în România nu prezintă documentele prevăzute la alin. (3) ori documentele prezentate nu sunt concludente, Camera poate solicita autorităților competente ale statului membru de origine ori de proveniență a persoanei în cauză o confirmare a faptului că persoana respectivă este autorizată să își desfășoare activitatea profesională de consultant fiscal în acel stat membru.(6) Camera poate cere solicitantului să opteze pentru a urma un stagiu de adaptare care să nu depășească 3 ani sau pentru a da o probă de aptitudine în următoarele cazuri:a) dacă formarea solicitantului privește domenii teoretice sau practice substanțial diferite față de cele cerute în România pentru obținerea calității de consultant fiscal;b) dacă activitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) nu se regăsesc în cadrul aceleiași profesii în statul membru de origine sau de proveniență al solicitantului și dacă diferența corespunde unei formări specifice cerute în România și acoperă domenii care diferă substanțial de cele acoperite de titlul de calificare deținut de solicitant.(7) Activitatea de prestare de servicii prevăzută la alin. (1) lit. c) se exercită în România prin asigurarea serviciilor de asistență fiscală pentru persoanele fizice sau persoanele juridice în fața organelor fiscale sau în fața autorităților jurisdicționale, în condițiile stabilite în statul membru de origine pentru consultanții fiscali, fără a fi necesară înscrierea în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală.(8) În caz de respingere a cererii, Direcția de servicii pentru membri comunică persoanei decizia motivată a Biroului permanent al Consiliului superior.  +  Articolul 7(1) Consultanții fiscali se pot asocia în societăți care au în obiectul de activitate consultanța fiscală. Societatea trebuie să aibă cel puțin un asociat/acționar și administrator, care să aibă calitatea de consultant fiscal.(2) Pentru eliberarea autorizației de funcționare, persoanele juridice trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să fie înregistrate la registrul comerțului și să figureze ca societăți active;b) să nu figureze în bazele de date ale Ministerului Finanțelor Publice ca persoane inactive din punct de vedere fiscal;c) consultanții fiscali asociați/acționari și administratori să fie înregistrați membri activi;d) consultanții fiscali asociați/acționari și administratori să nu figureze în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală cu sancțiuni și să nu aibă obligații restante față de Cameră;e) consultanții fiscali asociați/acționari și administratori să nu aibă înscrise în cazierul judiciar fapte care privesc infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals, pentru o infracțiune săvârșită cu intenție ori o infracțiune economică prevăzută de legi speciale, care l-ar face nedemn a fi consultant fiscal;f) consultanții fiscali asociați/acționari și administratori să nu aibă fapte înscrise în cazierul fiscal.(3) Societățile de consultanță fiscală înființate conform ordonanței, la solicitarea autorizației de funcționare, vor depune un dosar cu următoarele documente:a) cererea-tip de înscriere, prevăzută în anexa nr. 6, semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice;b) certificatul de înmatriculare la registrul comerțului, în copie;c) actul constitutiv, în copie;d) certificatul constatator eliberat de registrul comerțului, care să conțină date referitoare la numele, prenumele și domiciliul asociaților/acționarilor, directorilor și administratorilor/membrilor consiliilor de administrație, precum și la obiectul de activitate;e) certificatul de cazier judiciar al societății;f) certificatul de cazier judiciar al consultanților fiscali asociați/și administratori;g) certificatul de cazier fiscal al societății;h) certificatul de cazier fiscal al consultanților fiscali asociați/acționari și administratori;i) documentul de plată a cotizației fixe stabilite pentru noii membri persoane juridice, în copie;j) carnetul profesional, în copie, al persoanelor fizice care efectuează consultanță fiscală în numele persoanei juridice.(4) Dosarul se înregistrează la Direcția de servicii pentru membri, care verifică îndeplinirea cerințelor prevăzute la alin. (1), (2) și (3), după care face propuneri de aprobare sau respingere motivată, după caz, Biroului permanent al Consiliului superior al Camerei. În cazul aprobării cererii, persoana juridică respectivă devine membră a Camerei, este înscrisă în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală și i se eliberează autorizația, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.(5) În situația în care cererea nu este aprobată, Direcția de servicii pentru membri comunică în scris decizia motivată a Biroului permanent al Consiliului superior al Camerei.  +  Articolul 8 Deciziile prevăzute la art. 5 alin. (11), art. 6 alin. (8) și art. 7 alin. (5) pot fi atacate potrivit dispozițiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul III Drepturile și obligațiile membrilor Camerei  +  Articolul 9(1) Membrii Camerei au, în principal, următoarele drepturi:a) dreptul să exercite activitățile specifice profesiei în conformitate cu prevederile ordonanței și ale prezentului regulament;b) dreptul de a alege;c) dreptul de a fi aleși în organele de conducere ale Camerei. Acest drept revine numai consultanților fiscali;d) dreptul de vot asupra tuturor problemelor de interes care se dezbat în cadrul conferințelor;e) dreptul de a solicita sprijin în litigiile privind etica și practica profesională născute între consultanții fiscali și terțe părți;f) dreptul de a contesta sancțiunile primite;g) dreptul să fie informați și consultați asupra activităților desfășurate de Cameră.(2) Membrii Camerei au, în principal, următoarele obligații:a) să participe activ la realizarea scopului și a obiectivelor Camerei;b) să participe la cursurile de pregătire profesională;c) să declare cu exactitate veniturile realizate și să respecte termenele de depunere a declarațiilor;d) să achite la termen cotizațiile;e) să respecte hotărârile Conferinței naționale și ale Consiliului superior al Camerei;f) să nu devină membri ai unei alte asociații profesionale din România ale cărei scop și obiect sunt identice cu cele ale Camerei;g) să nu aducă atingere reputației și intereselor corpului profesional al consultanților fiscali și să ia poziție față de orice atingere adusă reputației și intereselor corpului profesional al consultanților fiscali;h) să păstreze secretul profesional, care vizează toate informațiile și datele de orice tip, în orice formă și pe orice suport puse la dispoziție de client și documentația întocmită de consultant, precum și să le gestioneze și să le arhiveze corespunzător la sediul profesional;i) să respecte normele profesionale adoptate de Cameră pentru desfășurarea activității de consultanță fiscală;j) să respecte Codul privind conduita etică și profesională în domeniul consultanței fiscale;k) să respecte normele procedurale privind monitorizarea și controlul activității consultanților fiscali;l) să obțină viza anuală, conform normelor aprobate de Consiliul superior al Camerei, în cazul persoanelor fizice;m) să obțină viza anuală prevăzută în anexa nr. 8, conform normelor aprobate de Consiliul superior al Camerei, în cazul persoanelor juridice;n) să respecte alte reglementări aplicabile profesiei.(3) Consultanții fiscali și societățile de consultanță fiscală pot desfășura, pe lângă activitatea de consultanță fiscală, cu respectarea condițiilor prevăzute de actele normative în materie și după accesul în profesiile respective conform dispozițiilor din legile speciale, și activități de:a) expertiză contabilă;b) audit financiar;c) instruire și perfecționare în domeniul fiscal.(4) Pot fi membri ai Camerei auditorii financiari, experții contabili ori alte categorii de liber-profesioniști care au dobândit calitatea de consultant fiscal pe bază de examen organizat de Cameră, potrivit ordonanței și Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat de Consiliul superior al Camerei.(5) Persoanele prevăzute la alin. (4) pot exercita activitatea de consultanță fiscală, cu respectarea condițiilor prevăzute de actele normative în materie, numai după ce s-au înscris în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală ca membri activi.  +  Articolul 10(1) Membrii Camerei persoane fizice sunt obligați să comunice Camerei, în scris, în termen de până la 30 de zile, producerea unor evenimente semnificative în activitatea acestora, menționând toate informațiile și atașând toate documentele corespunzătoare, în copie legalizată, după caz, după cum urmează:a) aplicarea unor sancțiuni disciplinare pe linie profesională de către o autoritate legală sau un alt organism profesional al cărui membru este persoana în cauză;b) orice condamnare penală definitivă pronunțată de instanțele competente din țară sau din străinătate împotriva unui asociat/acționar sau administrator al persoanei juridice, pentru infracțiuni săvârșite în exercițiul profesiei de consultant fiscal;c) punerea în mișcare a acțiunii penale sau trimiterea în judecată pentru fapte săvârșite în exercițiul profesiei de consultant fiscal;d) existența unei hotărâri judecătorești definitive prin care i se interzice consultantului fiscal exercitarea funcției de administrator al unei societăți sau, în general, exercitarea de funcții care privesc gestiunea ori conducerea unei societăți;e) orice alte informații solicitate de Cameră pentru evaluarea reputației profesionale și etice a consultantului fiscal;f) schimbarea numelui, situație în care persoana în cauză va solicita în scris Camerei eliberarea unui nou carnet de consultant fiscal membru al Camerei și a unei noi parafe;g) schimbarea domiciliului ori a adresei de corespondență;h) orice modificare privind statutul de angajat, asociat/acționar sau administrator al unei persoane juridice ori de persoană fizică autorizată să exercite în mod independent activitatea de consultant fiscal;i) orice alte date care se referă la calitatea de membru al acesteia.(2) Membrii Camerei persoane juridice sunt obligați să comunice Camerei, în scris, în termen de până la 30 de zile, producerea unor evenimente semnificative în activitatea acestora, menționând toate informațiile și atașând toate documentele corespunzătoare, în copie legalizată, după caz, după cum urmează:a) schimbarea denumirii sub care este înregistrată persoana juridică, situație în care se va solicita Camerei eliberarea unei noi autorizații;b) schimbarea sediului social ori a adresei de corespondență;c) deschiderea sau închiderea unei filiale ori a unei subunități;d) orice modificare în ceea ce privește statutul angajaților, asociaților/acționarilor sau al administratorilor persoanei juridice;e) orice condamnare penală definitivă pronunțată de instanțele competente din țară sau din străinătate împotriva persoanei juridice;f) aplicarea unor sancțiuni disciplinare persoanei juridice ori luarea de măsuri împotriva acesteia de către o autoritate sau un alt organism profesional al cărui membru este persoana juridică în cauză;g) orice condamnare penală definitivă pronunțată de instanțele competente din țară sau din străinătate împotriva unui asociat/acționar ori administrator al persoanei juridice, pentru infracțiuni săvârșite în exercițiul profesiei de consultant fiscal;h) punerea în mișcare a acțiunii penale sau trimiterea în judecată a unui asociat/acționar ori administrator al persoanei juridice, pentru fapte săvârșite în exercițiul profesiei de consultant fiscal;i) existența unei hotărâri judecătorești definitive prin care i se interzice reprezentantului legal al societății de consultanță fiscală exercitarea funcției de administrator sau exercitarea de funcții care privesc gestiunea ori conducerea unei societăți;j) dacă se află în procedură de insolvență sau de lichidare.  +  Articolul 11(1) Membrii Camerei persoane fizice și persoane juridice care doresc să renunțe la calitatea de membru al Camerei notifică în scris această situație Camerei.(2) Decizia Consiliului superior al Camerei prin care se ia act de renunțare se comunică în scris persoanei în cauză, iar Camera face mențiunile corespunzătoare în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală.(3) Consiliul superior al Camerei va hotărî amânarea încetării calității de membru și, implicit, a radierii persoanei respective din Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală, dacă se află în derulare o acțiune de monitorizare și control al activității consultantului fiscal, consultantului fiscal asistent sau a societății de consultanță fiscală.  +  Articolul 12(1) Calitatea de membru al Camerei se retrage prin decizie a Consiliului superior al Camerei, fără îndeplinirea procedurii disciplinare, în oricare dintre următoarele situații:1. în cazul persoanelor fizice:a) ca urmare a neachitării cotizațiilor, precum și a neîndeplinirii altor obligații față de Cameră, la termenele stabilite prin hotărâri ale Consiliului superior al Camerei, atunci când întârzierea depășește 12 luni, deși consultantul fiscal a fost notificat despre aceste situații;b) în urma condamnării definitive a unui consultant fiscal pentru infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals, pentru o infracțiune săvârșită cu intenție în exercițiul profesiei de consultant fiscal ori o infracțiune economică prevăzută de legi speciale care l-ar face nedemn de a fi consultant fiscal;c) când atribuirea calității de consultant fiscal a fost obținută ca urmare a săvârșirii infracțiunii de fals și uz de fals;2. în cazul persoanelor juridice, în situația în care:a) societatea s-a dizolvat;b) după data de înregistrare la Cameră se constată că nu mai îndeplinesc condițiile legale de funcționare potrivit ordonanței și prezentului regulament;c) când plata cotizației nu s-a efectuat la termen, iar întârzierea depășește 12 luni.(2) În cazul retragerii calității de membru al Camerei, consultanții fiscali persoane fizice sau societățile de consultanță fiscală au obligația depunerii de îndată a carnetului profesional, respectiv a autorizației la Direcția de servicii pentru membri.(3) De la data comunicării retragerii calității de membru al Camerei, consultanților fiscali persoane fizice sau societăților de consultanță fiscală li se interzice practicarea profesiei și utilizarea titlului de consultant fiscal sau a denumirii de societate de consultanță fiscală.(4) Direcția de servicii pentru membri va publica pe site-ul Camerei lista membrilor cărora li s-a retras calitatea de membru prin decizie și cărora li s-a interzis dreptul de a practica profesia și de a utiliza titlurile respective. Concomitent cu publicarea pe site, Direcția de servicii pentru membri va înștiința Agenția Națională de Administrare Fiscală și Consiliul Concurenței despre interdicția de practicare a profesiei și de utilizare a titlului de consultant fiscal/consultant fiscal asistent sau a denumirii de societate de consultanță fiscală de către persoanele în cauză.(5) Direcția de servicii pentru membri va comunica în scris decizia de retragere a calității de membru persoanei în cauză și va face mențiunile corespunzătoare în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală.(6) Decizia privind retragerea calității de membru al Camerei poate fi contestată, în condițiile legii, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 13 Orice membru care a renunțat sau căruia i s-a retras calitatea de membru al Camerei poate solicita redobândirea acesteia, respectând condițiile prevăzute de ordonanță, precum și de normele aprobate de Consiliul superior al Camerei, cu plata cotizației fixe, al cărei cuantum este egal cu cel al cotizației datorate de noii membri ai Camerei, precum și cu plata tuturor obligațiilor restante, acolo unde este cazul.  +  Articolul 14 În fața organelor de conducere ale Camerei problemele, interesele și propunerile societăților de consultanță fiscală pot fi susținute de administratorii acestor societăți sau de alte persoane împuternicite de acestea, care au calitatea de membri ai Camerei și care au drepturile prevăzute de ordonanță și de prezentul regulament.  +  Articolul 15 Persoanele juridice care au suspendată activitatea la registrul comerțului sunt membri inactivi. Reluarea activității declarată la registrul comerțului va fi comunicată și Camerei, în vederea reautorizării și trecerii în categoria membrilor activi. Pe perioada inactivității societățile în cauză nu datorează cotizația. Trecerea în categoria membrilor activi se face după plata cotizației fixe, al cărei cuantum este egal cu al cotizației datorate de noii membri ai Camerei.  +  Capitolul IV Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală  +  Articolul 16(1) Membrii Camerei vor fi înscriși în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală ca membri activi sau inactivi.(2) Prin grija Biroului permanent al Consiliului superior al Camerei, secțiunile corespunzătoare din Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală sunt aduse la cunoștința publicului prin publicarea pe site-ul web al Camerei și vor fi actualizate permanent cu modificările intervenite.(3) Consiliul superior poate decide și publicarea anuală a Registrului consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) Prin grija Biroului permanent al Consiliului superior al Camerei, Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală și modificările intervenite sunt comunicate din oficiu Ministerului Justiției, Biroului central pentru expertize tehnice judiciare din Ministerul Justiției, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și, la cerere, oricăror altor instituții îndreptățite. Condițiile de comunicare se stabilesc pe bază de protocol.(5) În Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală înregistrarea membrilor se va face în ordine alfabetică, cu menționarea următoarelor date:1. pentru persoanele fizice:a) numele și prenumele;b) numărul carnetului profesional;c) localitatea de domiciliu;d) alte date de identificare a persoanei;2. pentru societățile de consultanță fiscală:a) denumirea și sediul social;b) numele și prenumele, numărul carnetului profesional și localitatea de domiciliu ale persoanelor fizice care efectuează consultanță fiscală în numele societății de consultanță fiscală;c) numele și prenumele asociaților/acționarilor, administratorilor care au calitatea de consultant fiscal;d) alte date de identificare.(6) Membrii Camerei sunt obligați să anunțe orice modificare a datelor înscrise în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală în termen de 30 de zile.(7) Înscrierea în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală, la secțiunea persoane active, conferă dreptul exercitării profesiei pe întregul teritoriu al României.(8) Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală este format din trei capitole:a) capitolul I - Consultanți fiscali;b) capitolul II - Consultanți fiscali asistenți;c) capitolul III - Societăți de consultanță fiscală.(9) Capitolele I și III sunt împărțite în două secțiuni: persoane active și persoane inactive.(10) Modelul Registrului consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală este prevăzut în anexa nr. 9.(11) Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală se conduce informatizat.(12) Arhivarea dosarelor consultanților fiscali și ale societăților de consultanță fiscală se face de către Direcția de servicii pentru membri, iar gestiunea acestora se conduce informatizat.  +  Capitolul V Atribuțiile Camerei  +  Articolul 17(1) În baza prevederilor art. 11 din ordonanță și a Statutului Confederației Fiscale Europene, Camera are următoarele atribuții principale:a) coordonează activitatea de consultanță fiscală;b) autorizează exercitarea activității de consultanță fiscală;c) întocmește și actualizează Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală;d) organizează examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent;e) elaborează și aprobă regulamentul propriu de organizare și funcționare;f) elaborează și aprobă norme și proceduri privind activitatea de consultanță fiscală;g) elaborează și aprobă norme privind realizarea expertizelor fiscale;h) elaborează și aprobă norme privind controlul activității profesionale a membrilor săi;i) elaborează și aprobă normele privind pregătirea și perfecționarea consultanților fiscali și a consultanților fiscali asistenți;j) elaborează și aprobă Programul de pregătire profesională continuă a consultanților fiscali și a consultanților fiscali asistenți și asigură materialele pentru pregătirea profesională și informarea periodică a acestora;k) elaborează și aprobă Codul privind conduita etică și profesională în domeniul consultanței fiscale;l) reprezintă profesia de consultant fiscal din România în cadrul instituțiilor și organizațiilor profesionale internaționale;m) se preocupă de recunoașterea și dezvoltarea profesiei de consultant fiscal în străinătate și înscrierea membrilor Camerei în alte organizații profesionale de profil din străinătate;n) apără interesele profesionale ale tuturor membrilor Camerei, atât în țară, cât și în străinătate;o) oferă sprijin și asistență membrilor Camerei în problemele administrativ-profesionale;p) controlează respectarea normelor, standardelor și a procedurilor privind activitatea de consultanță fiscală;q) mediază între membrii Camerei, la cerere, în caz de diferende;r) stabilește măsuri disciplinare;s) editează publicații de specialitate;ș) elaborează propuneri privind actualizarea legislației, precum și a normelor de consultanță fiscală, în concordanță cu reglementările organizațiilor profesionale internaționale; contribuie la dezvoltarea legislației cu impact asupra activității profesionale de consultanță fiscală și acționează pentru recunoașterea, în folosul consultanților fiscali, a dreptului de ași reprezenta clienții în fața autorităților naționale, precum și în fața tuturor celorlalte autorități naționale, internaționale sau supranaționale;t) informează publicul cu privire la serviciile pe care consultanții fiscali le pot furniza;ț) menține relațiile cu autoritățile, organismele naționale și internaționale și, în special, furnizează experiența practicienilor către autoritățile naționale, precum și ale Uniunii Europene în toate domeniile aferente fiscalității și dreptului profesional;u) colaborează cu instituții și asociații profesionale de profil din țară și din străinătate; facilitează cooperarea în toate domeniile ce prezintă un interes comun pentru consultanții fiscali din România, atât în interiorul, cât și în afara Uniunii Europene;v) propune și recomandă membrii Camerei în funcții de conducere în cadrul organizațiilor de profil din străinătate;w) organizează cursuri masterale în domeniul fiscalității naționale și europene, în colaborare cu instituții de învățământ superior acreditate din România;x) organizează cursuri de pregătire pentru candidații la examenul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent;y) colaborează cu alte instituții, organizații sau societăți pentru accesarea de fonduri structurale în vederea dezvoltării activității de pregătire profesională și a inițierii altor proiecte economice sau de pregătire în domenii diverse de activitate ale membrilor Camerei;z) participă la schimbul de informații cu privire la legile fiscale naționale și dezvoltare a legilor fiscale în Europa;aa) organizează stagii de adaptare pentru consultanții fiscali care au obținut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană sau au obținut-o pe teritoriul unui stat terț;ab) organizează probele de aptitudine pentru consultanții fiscali care au obținut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană sau au obținut-o pe teritoriul unui stat terț;ac) exercită alte atribuții prevăzute de ordonanță sau de prezentul regulament.(2) Camera poate înființa unități teritoriale fără personalitate juridică.  +  Articolul 18(1) Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferința națională, Consiliul superior al Camerei și Biroul permanent al Consiliului superior, denumite în continuare Conferința, Consiliul superior și Biroul permanent.(2) Consiliul superior este ales de Conferință.(3) Consiliul superior alege dintre membrii săi Biroul permanent, respectiv persoanele care îndeplinesc funcțiile de conducere în cadrul acestuia.  +  Articolul 19(1) Conferința este formată din consultanții fiscali și consultanții fiscali asistenți cu drept de vot înscriși în evidența Camerei.(2) Membrii Camerei cu drept de vot sunt consultanții fiscali și consultanții fiscali asistenți care și-au îndeplinit toate obligațiile față de Cameră, la termenele stabilite prin hotărârile acesteia.(3) Nu au drept de vot sau de reprezentare membrii Camerei suspendați ca urmare a aplicării unei măsuri disciplinare.  +  Articolul 20 Conferința este ordinară sau extraordinară.  +  Articolul 21(1) Conferința ordinară se întrunește anual, la convocarea Consiliului superior, în cel mult 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar precedent.(2) Conferința ordinară are următoarele atribuții principale:a) dezbaterea și aprobarea raportului anual de activitate al Consiliului superior;b) dezbaterea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale ale Camerei;c) dezbaterea și aprobarea raportului Comisiei de auditori statutari privind gestiunea financiară;d) aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar încheiat;e) aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar următor;f) aprobarea programului de activitate al Consiliului superior;g) alegerea și eliberarea/revocarea membrilor Consiliului superior;h) alegerea și eliberarea/revocarea membrilor Comisiei de auditori statutari;i) alegerea și eliberarea/revocarea membrilor Comisiei de apel;j) exercitarea altor atribuții prevăzute de lege sau de prezentul regulament.  +  Articolul 22(1) Pentru validitatea deliberărilor Conferinței ordinare este necesară prezența majorității simple a membrilor cu drept de vot, iar hotărârile trebuie să fie adoptate cu votul majorității simple a celor prezenți.(2) În cazul neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), Conferința întrunită la a doua convocare poate să hotărască asupra problemelor de pe ordinea de zi, indiferent de numărul membrilor prezenți, cu votul majorității simple a acestora.(3) Conferința ordinară se poate întruni la a doua convocare, de regulă, în aceeași zi și în același loc cu prima convocare, după trecerea unui interval de minimum 30 de minute.  +  Articolul 23(1) Conferința extraordinară poate fi convocată la cererea Biroului permanent sau la cererea a cel puțin două treimi din numărul membrilor Consiliului superior ori la cererea unei cincimi din numărul membrilor Camerei cu drept de vot, care adresează cererea secretarului general, specificând problemele propuse a fi dezbătute în cadrul Conferinței extraordinare.(2) Conferința extraordinară va fi convocată și pentru completarea locurilor de membri în cadrul organelor alese, rămase vacante ca urmare a retragerii, demisiilor, pierderii calității de membru, pierderii capacității de exercițiu sau decesului a mai mult de o treime din numărul locurilor prevăzute în prezentul regulament.(3) Conferința extraordinară poate adopta hotărâri cu privire la problemele dezbătute conform ordinii de zi pentru care a fost convocată.  +  Articolul 24(1) Pentru validitatea deliberărilor Conferinței extraordinare este necesară prezența majorității simple a membrilor cu drept de vot ai Camerei, iar hotărârile se iau cu votul majorității simple a celor prezenți.(2) În cazul neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), Conferința întrunită la a doua convocare poate să hotărască asupra problemelor de pe ordinea de zi, indiferent de numărul membrilor prezenți, cu votul majorității simple a acestora.(3) Conferința extraordinară se poate întruni la a doua convocare de regulă în aceeași zi și în același loc cu prima convocare, după trecerea unui interval de minimum 30 de minute.  +  Articolul 25(1) Convocarea conferințelor se face cu 30 de zile înainte de data întrunirii. Anunțul privind convocarea se publică în două cotidiene de circulație națională și pe site-ul Camerei și cuprinde locul, data și ora de desfășurare, precum și ordinea de zi. În același anunț se stabilesc locul, data și ora pentru o a doua convocare a Conferinței, în caz de neîntrunire a cvorumului statutar.(2) Fiecare membru cu drept de vot al Camerei are dreptul la un singur vot.(3) Membrii Camerei cu drept de vot pot fi reprezentați în Conferință de alți membri, în baza unei procuri speciale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10, autentificată de un notar public sau pentru care un avocat a atestat identitatea părților, conținutul și data actului. Procurile se depun în original la Secretariatul general, înainte de începerea lucrărilor Conferinței, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal de ședință. Un membru nu poate reprezenta mai mult de 5 persoane. Membrii aleși și cei care și-au depus candidaturile nu pot reprezenta alți membri.(4) Lucrările Conferinței sunt conduse de președintele Consiliului superior sau de înlocuitorul de drept al acestuia. Președintele propune un secretariat format din 3 membri, pe care îl supune la vot plenului Conferinței. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale pentru desfășurarea Conferinței se trece la dezbaterea subiectelor înscrise pe ordinea de zi.(5) Hotărârile Conferinței se adoptă prin vot deschis.(6) Alegerea membrilor Consiliului superior, ai Comisiei de auditori statutari și ai Comisiei de apel se face prin vot secret.(7) Prin procesul-verbal semnat de președintele și de membrii secretariatului lucrărilor Conferinței se consemnează îndeplinirea formalităților referitoare la convocare, data și locul de desfășurare a Conferinței, numărul membrilor prezenți, numărul de voturi valabil exprimate, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea celor care au luat cuvântul, afirmațiile acestora în cadrul ședinței.(8) Hotărârile Conferinței sunt obligatorii pentru toți membrii Camerei și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 26(1) Organele de conducere alese ale Camerei sunt: Consiliul superior și Biroul permanent al Consiliului superior.(2) Consiliul superior alege dintre membrii săi Biroul permanent, respectiv persoanele care îndeplinesc funcțiile de conducere în cadrul acestuia.  +  Articolul 27 Organizarea și funcționarea Camerei sunt asigurate de organele alese, care au funcție reprezentativă, de conducere, decizie și control. Aplicarea hotărârilor organelor alese ale Camerei se realizează de aparatul executiv al acesteia.  +  Articolul 28 Membrii organelor alese care în perioada mandatului devin membri aleși în funcții de conducere ale altor organizații profesionale sunt obligați să solicite renunțarea la funcție în termen de 5 zile de la data la care au fost aleși.  +  Articolul 29(1) Membrii Consiliului superior sunt aleși în cadrul Conferinței ordinare pentru o perioadă de 5 ani, conform procedurilor prevăzute în prezentul regulament, având posibilitatea de a îndeplini cel mult trei mandate complete, dintre care doar două mandate pot fi consecutive. Mandatul se consideră complet atunci când membrul ales își exercită funcția pe o perioadă de cel puțin 3 ani. Consiliul superior are în componența sa 15 membri.(2) Orice consultant fiscal cu drept de vot poate fi ales în Consiliul superior, dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) are capacitate deplină de exercițiu la data depunerii candidaturii sale;b) nu a fost sancționat disciplinar de Cameră în ultimii 5 ani;c) nu deține o funcție într-o altă organizație profesională;d) are achitate obligațiile față de Cameră la data depunerii candidaturii și a participat la Programul de formare profesională continuă în anul anterior organizării alegerilor;e) a respectat procedura de depunere a candidaturii, prevăzută în Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea alegerilor, adoptat de Cameră.(3) Candidaturile se depun la Registratura Camerei, la termenul și conform modelului stabilite prin hotărâre a Consiliului superior.(4) Consiliul superior le poate cere candidaților să dea o declarație privind respectarea condițiilor de eligibilitate prevăzute la alin (2).(5) Consiliul superior respinge candidatura oricărei persoane care refuză să dea declarația prevăzută la alin. (4) sau care face o declarație falsă ori incompletă.(6) În cazul în care un candidat a fost ales membru al Consiliului superior, iar declarațiile sale au fost incorecte, Consiliul superior constată prin hotărâre alegerea sa ca fiind nulă, ceea ce nu afectează validitatea alegerii celorlalți candidați, iar locul rămas vacant se ocupă potrivit prevederilor art. 31 alin. (2).(7) Această hotărâre se comunică persoanei respective.  +  Articolul 30(1) Candidaturile care îndeplinesc condițiile legale vor fi anunțate în Conferință de către președintele de ședință.(2) Votarea se efectuează pe baza unui buletin de vot, în forma aprobată de Consiliul superior.(3) Fiecare membru cu drept de vot al Camerei poate vota dintre candidații propuși un număr care să nu depășească numărul locurilor eligibile. În caz contrar, votul se consideră nul.(4) La propunerea consultanților fiscali prezenți în plenul Conferinței se alege Comisia de numărare a voturilor, care are următoarele atribuții principale:a) primirea și distribuirea buletinelor de vot;b) numărarea voturilor exprimate și stabilirea voturilor valabile și a celor nule;c) stabilirea candidaților care au fost aleși prin întocmirea listei candidaților în ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil obținute;d) elaborarea unui raport scris către Conferință cu privire la desfășurarea alegerilor;e) întocmirea unui proces-verbal cu privire la rezultatele votului, care se prezintă plenului Conferinței;f) predarea buletinelor de vot Secretariatului general al Camerei, în vederea sigilării și păstrării acestora pe o perioadă egală cu cea a mandatului Consiliului superior;g) alte atribuții stabilite de Conferință.(5) Sunt declarați aleși candidații care au întrunit numărul cel mai mare de voturi. În caz de egalitate la ultima poziție validă, candidații aflați în această situație sunt supuși din nou votului Conferinței, urmând a fi declarat ales candidatul care a întrunit numărul cel mai mare de voturi.  +  Articolul 31(1) La prima ședință de după alegeri membrii Consiliului superior aleg din rândul lor, prin vot secret, un președinte, un prim-vicepreședinte și 5 vicepreședinți, ale căror mandate se încheie, ca și în cazul celorlalți membri ai Consiliului superior, la data următoarelor alegeri desfășurate în cadrul Conferinței, dacă între timp nu le încetează calitatea de membru al Consiliului superior.(2) Orice loc vacant de membru al Consiliului superior va fi ocupat de următorul candidat în ordinea descrescătoare a numărului de voturi întrunit la Conferință, conform raportului comisiei de votare, cu respectarea condițiilor de eligibilitate prevăzute la art. 29 alin. (2).(3) Orice loc vacant de președinte, prim-vicepreședinte sau de vicepreședinte trebuie ocupat în condițiile prevăzute la alin. (1).(4) Orice membru al Consiliului superior poate să ceară suspendarea din funcție pe o perioadă determinată, pentru motive temeinice. Pe perioada suspendării, Consiliul superior poate aplica prevederile alin. (2), pentru a asigura funcționarea în condiții de cvorum. Pe durata participării la lucrări membrii Consiliului superior desemnați conform prevederilor alin. (2) au drepturile și obligațiile membrilor Consiliului superior suspendați.(5) Orice membru al Consiliului superior poate comunica în scris, cu 30 de zile înainte, Secretariatului general intenția sa cu privire la suspendarea pe o perioadă determinată sau demisia din Consiliul superior. Durata suspendării nu poate depăși durata mandatului, iar în cazul demisiei locul devine vacant de la data acesteia.(6) Consiliul superior nu poate funcționa în condițiile în care s-au vacantat și nu au fost completate, conform alin. (2), o treime din numărul locurilor prevăzute în prezentul regulament. În acest caz, pentru completarea locurilor vacante se convoacă Conferința extraordinară în vederea alegerilor.  +  Articolul 32(1) Calitatea de membru al Consiliului superior încetează în următoarele situații:a) pierderea calității de membru al Camerei;b) pierderea capacității de exercițiu;c) existența unei situații de incompatibilitate cu exercitarea profesiei de consultant fiscal, care împiedică exercitarea mandatului de membru al Consiliului superior, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 31 alin. (4 ) și (5);d) demisia din această calitate.(2) Constatarea producerii uneia dintre situațiile prevăzute la alin. (1) se face prin hotărârea Consiliului superior.  +  Articolul 33 Consiliul superior se întrunește, de regulă, lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea președintelui sau cel puțin a unei treimi din numărul membrilor săi. Convocarea ședințelor se face prin Secretariatul general.  +  Articolul 34(1) Ședințele Consiliului superior pot avea loc în prezența majorității simple a membrilor săi.(2) În absența președintelui sau a prim-vicepreședintelui, ședințele sunt conduse de un vicepreședinte desemnat de președinte sau de Biroul permanent.  +  Articolul 35(1) Hotărârile Consiliului superior sunt adoptate cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenți.(2) Fiecare membru al Consiliului superior are dreptul la un singur vot, iar în cazul egalității voturilor, votul președintelui de ședință determină rezultatul final.(3) Secretariatul general păstrează procesele-verbale ale tuturor ședințelor într-un registru special întocmit în acest scop. Procesele-verbale trebuie semnate de toți membrii prezenți la ședință.  +  Articolul 36(1) Consiliul superior coordonează, conduce și controlează activitatea Camerei, având următoarele atribuții:a) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Conferinței;b) asigură condițiile pentru administrarea și gestionarea patrimoniului Camerei, potrivit legii;c) adoptă și prezintă Conferinței propuneri privind obiectivele strategice ale Camerei și programul de activitate pentru exercițiul în curs;d) adoptă și prezintă spre aprobare Conferinței raportul de activitate, situațiile financiare anuale și execuția bugetului de venituri și cheltuieli privind exercițiul încheiat, precum și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul în curs;e) aprobă regulamentul de organizare a examenului pentru atribuirea calității de consultant fiscal și consultant fiscal asistent în condițiile art. 4 din ordonanță;f) stabilește componența comisiei de evaluare, comisiei de examinare și comisiei de soluționare a contestațiilor, atribuțiile și președinții acestora, în vederea organizării examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau consultant fiscal asistent;g) stabilește cuantumul taxei pentru examen;h) aprobă normele privind condițiile și termenele de plată a cotizațiilor membrilor Camerei și stabilește nivelul cotizațiilor profesionale anuale datorate de membrii Camerei;i) aprobă și modifică Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei, Codul privind conduita etică și profesională în domeniul consultanței fiscale, normele de pregătire și perfecționare a consultanților fiscali și consultanților fiscali asistenți și Programul de pregătire profesională continuă a consultanților fiscali și consultanților fiscali asistenți;j) aprobă norme profesionale privind desfășurarea activității prevăzute la art. 3 din ordonanță;k) alege și revocă membrii Biroului permanent al Consiliului superior;l) aprobă anual indemnizațiile membrilor Consiliului superior, ai Biroului permanent al Consiliului superior, Comisiei de auditori statutari și ai Comisiei de apel;m) emite decizii în cazurile de abateri disciplinare sesizate de Direcția de conduită și disciplină profesională;n) aprobă normele privind controlul activității profesionale a membrilor Camerei;o) soluționează plângerile prealabile formulate conform art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția plângerilor prealabile formulate împotriva deciziilor care privesc aplicarea de sancțiuni disciplinare;p) aprobă Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea alegerilor și validează candidaturile membrilor depuse pentru organele alese ale Camerei;q) aprobă angajarea de credite pentru activități de investiții;r) înaintează Ministerului Finanțelor Publice propuneri de acte normative pentru completarea și modificarea legislației fiscale;s) stabilește atribuțiile vicepreședinților în ceea ce privește coordonarea activității direcțiilor de specialitate ale Camerei;ș) stabilește nivelul și condițiile de acordare pentru indemnizația/diurna de deplasare, în limitele aprobate de Conferința națională în bugetul de venituri și cheltuieli;t) în cazuri excepționale, pe baza documentelor justificative, poate aproba în favoarea membrilor Camerei amânarea, eșalonarea sau exonerarea privind plata obligațiilor față de Cameră;ț) aprobă acordarea titlului de "Președinte de onoare" și a diplomei de excelență pentru consultanții fiscali, în condițiile procedurilor privind acordarea de titluri onorifice adoptate de Cameră, și aprobă componența Consiliului științific la propunerea Biroului permanent;u) desemnează membrii Camerei pentru a reprezenta profesia de consultant fiscal în cadrul instituțiilor și organizațiilor profesionale din România și internaționale;v) propune și recomandă membrii Camerei în funcții de conducere în cadrul organizațiilor de profil din străinătate;w) aprobă mandatele de reprezentare a Camerei în cadrul ședințelor Confederației Fiscale Europene;x) aprobă mandatele de reprezentare și rapoartele de activitate a membrilor desemnați pentru participarea la orice activitate internă și internațională;y) stabilește cuantumul indemnizațiilor pentru persoanele desemnate la art. 40-42, după caz;z) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, de prezentul regulament și de hotărârile Conferinței.(2) În exercitarea atribuțiilor sale Consiliul superior emite hotărâri și decizii.(3) Hotărârile Consiliului superior sunt obligatorii pentru toți membrii Camerei și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) Consiliul superior poate adopta un regulament propriu de organizare și funcționare.  +  Articolul 37(1) Biroul permanent al Consiliului superior este format din președinte, prim-vicepreședinte și 5 vicepreședinți.(2) Alegerea Biroului permanent al Consiliului superior se face de către Consiliul superior, dintre membrii acestuia, în prima ședință ce urmează alegerii acestuia.(3) Biroul permanent se întrunește cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori este necesar și ia decizii cu votul majorității simple a membrilor săi, iar în cazul egalității voturilor, cel al președintelui de ședință este decisiv.(4) Ședințele sunt conduse de președinte, iar în absența acestuia de prim-vicepreședinte sau de un alt membru al Biroului permanent, desemnat de președinte.(5) Procesele-verbale ale tuturor ședințelor se semnează de toți membrii Biroului permanent prezenți la ședință și se păstrează la Registratura Camerei.  +  Articolul 38(1) Biroul permanent exercită următoarele atribuții principale:a) avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli anual, pe care îl înaintează spre adoptare Consiliului superior,b) supraveghează lunar execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Camerei;c) examinează și propune spre aprobare Consiliului superior programul de activitate al Camerei;d) aprobă programele de activitate ale direcțiilor executive;e) aprobă deplasările în străinătate;f) aprobă angajarea, promovarea, sancționarea și concedierea personalului cu funcții de conducere din cadrul aparatului executiv al Camerei;g) aprobă salarizarea pentru fiecare funcție prevăzută în organigramă;h) aprobă revocarea secretarului general;i) aprobă organigrama și normele privind desfășurarea activității curente a aparatului executiv al Camerei, care cuprind atribuțiile și responsabilitățile structurilor executive, precum și raporturile dintre acestea, statul de funcții și politica de personal, după care le prezintă Consiliului superior pentru validare;j) aprobă eliberarea autorizațiilor de funcționare a societăților de consultanță fiscală;k) prezintă anual spre adoptare Consiliului superior și spre aprobare Conferinței proiectul de buget pentru exercițiul viitor;l) prezintă situațiile financiare anuale și execuția bugetului de venituri și cheltuieli spre adoptare Consiliului superior și spre aprobare Conferinței;m) supraveghează administrarea Registrului cu toate evidențele operative privind consultanții fiscali;n) pe baza propunerilor Direcției de servicii pentru membri, analizează căile legale de recuperare a debitelor restante de la persoanele fizice și juridice cărora le-a fost retrasă calitatea de membru al Camerei sau cărora li s-a aplicat sancțiunea de excludere, oportunitatea declanșării acțiunilor în instanță, și mandatează corespunzător persoanele care să reprezinte Camera în toate acțiunile judiciare și extrajudiciare pentru recuperarea debitelor;o) îndeplinește și alte atribuții stabilite de Conferință și de Consiliul superior.(2) Activitatea direcțiilor de specialitate ale Camerei este coordonată de către un vicepreședinte ce a fost desemnat de Consiliul superior.(3) În exercitarea atribuțiilor sale Biroul permanent adoptă decizii.(4) Biroul permanent poate adopta un regulament propriu de organizare și funcționare.  +  Articolul 39(1) Președintele ales de Consiliul superior devine de drept și președintele Camerei, precum și al Biroului permanent și are următoarele atribuții principale:a) reprezintă Camera în justiție și în raporturile cu terțe persoane fizice și juridice, autorități publice, precum și cu organizațiile profesionale din alte țări și organisme internaționale ale profesiei de consultant fiscal, apărând prestigiul și independența profesională a membrilor Camerei;b) semnează acorduri/convenții privind exercitarea profesiei de consultant fiscal în străinătate și pe teritoriul României cu organizații similare din alte țări;c) convoacă și conduce lucrările Conferinței, ale Consiliului superior și ale Biroului permanent;d) în calitate de reprezentant legal al Camerei, președintele semnează hotărârile Conferinței, ale Consiliului superior, precum și deciziile Consiliului superior și ale Biroului permanent al Consiliului superior;e) numește și revocă, în baza aprobării Biroului permanent, secretarul general și personalul din cadrul aparatului executiv al Camerei prevăzut în organigramă;f) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Conferință, Consiliul superior și Biroul permanent.(2) Camera este angajată din punct de vedere legal prin semnătura președintelui sau a unei persoane desemnate de acesta.(3) În lipsa președintelui, atribuțiile acestuia sunt duse la îndeplinire de către prim-vicepreședinte sau de către un vicepreședinte desemnat.(4) Președintele poate să delege prim-vicepreședintele sau un vicepreședinte ori un membru al Consiliului superior pentru o acțiune sau o activitate determinată.(5) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele Consiliului superior emite ordine.  +  Articolul 40(1) În vederea recunoașterii contribuției aduse la dezvoltarea profesiei de consultant fiscal și la îndeplinirea misiunii de utilitate publică atribuite de lege Camerei, se instituie titlul onorific de "Președinte de onoare", care poate fi acordat persoanelor care și-au încheiat mandatul de președinte al Camerei.(2) Titlul de "Președinte de onoare" se acordă prin decizie a Consiliului superior, la propunerea Biroului permanent.(3) Președintele de onoare participă în calitate de invitat la ședințele Consiliului superior și ale Biroului permanent și poate fi implicat în activități ale Camerei, potrivit hotărârilor Consiliului superior.  +  Articolul 41(1) În vederea asigurării unei expertize de înaltă calitate în ceea ce privește atingerea obiectivelor strategice ale Camerei și dezvoltarea profesiei de consultant fiscal, se înființează Consiliul științific.(2) Membrii Consiliului științific sunt desemnați prin decizie a Consiliului superior și pot fi reprezentanți ai mediului academic, specialiști de renume în domeniul fiscalității și dreptului fiscal și consultanți fiscali care s-au remarcat în mod deosebit prin contribuția semnificativă la dezvoltarea și evoluția profesiei de consultant fiscal și prin prestigiul profesional dobândit.(3) Membrii Consiliului științific pot avea atribuții în cadrul diferitelor comitete de lucru ale Camerei și pot fi consultați la analiza și la elaborarea unor documente sau proiecte de acte normative în domeniul profesiei.(4) Membrii Consiliului științific pot fi invitați la ședințele Consiliului Camerei.(5) Activitatea Consiliului științific este reglementată prin decizie a Consiliului superior.  +  Articolul 42(1) Consiliul superior al Camerei poate decide înființarea unor comitete de lucru în domenii specifice, cum ar fi Comitetul fiscal sau Comitetul pentru probleme profesionale.(2) Comitetele de lucru pot fi permanente și își exercită atribuțiile în limitele competențelor stabilite prin regulamentul propriu de funcționare, aprobat de Consiliul superior.(3) Comitetele de lucru sunt formate din specialiști, consultanți fiscali cu experiență. În comitetele de lucru pot fi desemnați, cu acordul conducătorilor instituțiilor, reprezentanți ai ministerelor sau ai altor instituții ori organizații care activează în domenii relevante pentru obiectul de activitate al comitetului în care sunt desemnați.(4) Membrii fiecărui comitet de lucru sunt desemnați de Consiliul superior, pe termen determinat, în baza unei proceduri aprobate în acest scop prin regulamentul propriu de funcționare.(5) Comitetul fiscal este condus de un președinte și 2 vicepreședinți aleși dintre membrii săi în prima ședință a acestuia, validați de Consiliul superior.(6) Comunicarea dintre comitetele de lucru și Consiliul superior se realizează prin intermediul reprezentantului aparatului executiv al Camerei.  +  Articolul 43 Persoanele prevăzute la art. 40-42 nu sunt remunerate pentru activitatea desfășurată. În mod excepțional, în funcție de complexitatea și volumul misiunilor încredințate, se pot acorda indemnizații în cuantumul stabilit prin decizie a Consiliului superior.  +  Articolul 44(1) Comisia de auditori statutari este alcătuită din 3 persoane alese dintre membrii Camerei, conform prevederilor Regulamentului de alegeri, care au și calitatea de auditor și nu dețin o funcție în cadrul Camerei sau în cadrul altor organizații profesionale.(2) La prima ședință de după alegeri membrii Comisiei de auditori statutari aleg din rândul lor, prin vot secret, un președinte.(3) Membrii Comisiei de auditori statutari participă la ședințele Consiliului superior fără drept de vot.(4) Pentru activitatea depusă membrii Comisiei de auditori statutari primesc indemnizații.(5) Comisia de auditori statutari are 2 membri supleanți, aleși dintre membrii Camerei care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 45 Comisia de auditori statutari a Camerei are următoarele atribuții:a) efectuează auditul situațiilor financiare ale Camerei;b) întocmește raportul anual de audit, precum și alte rapoarte solicitate de Consiliul superior și le prezintă Conferinței spre dezbatere și aprobare.  +  Articolul 46 Mandatul Comisiei de auditori statutari este de 5 ani și poate fi reînnoit o singură dată.  +  Articolul 47 Următoarele categorii de persoane nu pot îndeplini mandatul de auditor statutar al Camerei:a) membrii Consiliului superior;b) personalul executiv al Camerei;c) asociații, angajații, soții, rudele sau afinii până la gradul al IV-lea ai persoanelor prevăzute la lit. a).  +  Articolul 48(1) Comisia de apel este compusă din 3 consultanți fiscali, membri ai Camerei, aleși conform Regulamentului de alegeri, care nu fac parte din alte organe de conducere ale Camerei. Membrii Comisiei de apel aleg dintre ei un președinte.(2) Pentru activitatea depusă membrii Comisiei de apel primesc o indemnizație pentru fiecare ședință.(3) Mandatul Comisiei de apel este de 5 ani și poate fi reînnoit o singură dată.(4) Comisia de apel are 2 membri supleanți, aleși dintre membrii Camerei care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 49 Camera cooperează și colaborează cu Ministerul Finanțelor Publice în următoarele domenii:a) creșterea calității activității de consultanță fiscală în vederea eficientizării acesteia;b) constatarea cazurilor de utilizare ilegală a titlului de consultant fiscal sau a denumirii societății de consultanță fiscală;c) pregătirea și perfecționarea membrilor Camerei în activitatea de consultanță fiscală;d) promovarea de proiecte de acte normative pe linia îmbunătățirii legislației fiscale și a activității de consultanță fiscală și aplicarea în mod unitar a legislației fiscale.  +  Capitolul VI Veniturile și cheltuielile Camerei  +  Articolul 50(1) Camera, în calitate de persoană juridică fără scop lucrativ, își constituie veniturile din activitățile stabilite potrivit prevederilor legale, acoperindu-și cheltuielile în întregime din aceste venituri.(2) Contabilitatea patrimoniului și a activităților desfășurate de Cameră se conduce potrivit legii.(3) Înregistrarea veniturilor în contabilitate se face pe baza documentelor legale care atestă crearea dreptului de încasare sau în momentul încasării efective a acestora.(4) Înregistrarea cheltuielilor se face pe baza documentelor justificative care atestă crearea obligației de plată sau în momentul plății efective a acestora.  +  Articolul 51(1) Veniturile Camerei se constituie din următoarele surse:a) taxa de înscriere la examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau consultant fiscal asistent;b) cotizațiile fixe anuale datorate de membrii Camerei;c) cotizațiile variabile anuale, calculate asupra veniturilor realizate de membrii Camerei care își exercită profesia individual sau de societățile de consultanță fiscală autorizate de Cameră;d) încasările din vânzarea publicațiilor proprii;e) donații și sponsorizări;f) penalități aplicate în condițiile ordonanței;g) prestări de servicii diverse, inclusiv cursuri de formare profesională;h) alte venituri din activitatea Camerei.(2) Consultanții fiscali, membri activi și inactivi, sunt obligați să plătească cotizațiile în condițiile prevăzute prin hotărârile Consiliului superior al Camerei.  +  Capitolul VII Abateri și sancțiuni  +  Articolul 52(1) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte săvârșite de membrii Camerei:a) exercitarea profesiei fără viză anuală sau în perioada de suspendare disciplinară;b) desfășurarea unei activități profesionale necorespunzătoare, cu prejudicierea reputației profesionale;c) nerespectarea obligației de abținere în caz de incompatibilitate pentru desfășurarea unei activități de consultanță fiscală;d) prestarea de servicii de consultanță fiscală fără contract scris încheiat cu clientul sau pe baza unui contract în care nu au fost înscrise toate elementele cu privire la identificarea părților;e) neîndeplinirea obligației de pregătire și perfecționare profesională în condițiile stabile anual prin hotărâre a Consiliului superior;f) neplata la termen a cotizațiilor și a celorlalte obligații bănești;g) refuzul de a prezenta, permite și de a pune la dispoziția structurilor de control ale Camerei a documentelor privind activitatea profesională;h) nerespectarea termenelor stabilite prin hotărâre a Consiliului pentru depunerea declarațiilor anuale privind activitatea de consultanță fiscală;i) nedeclararea sau declararea parțială a veniturilor, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor bănești;j) exercitarea activității de consultanță fiscală fără asigurarea pentru răspundere profesională;k) efectuarea de declarații neconforme cu realitatea în relația cu Camera;l) neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 9 alin. (2);m) nerespectarea prevederilor art. 10.(2) Pot fi abateri disciplinare și alte fapte definite ca atare prin legi sau alte acte normative.  +  Articolul 53(1) Abaterile disciplinare se sancționează cu:a) avertisment;b) mustrare;c) suspendarea dreptului de a exercita profesia de consultant fiscal pe o perioadă de la 3 luni până la un an;d) excluderea din rândul membrilor Camerei.(2) La stabilirea și aplicarea unei sancțiuni disciplinare se va ține seama de gravitatea abaterii, de urmările acesteia și de circumstanțele în care aceasta a fost săvârșită. În cazul repetării unei abateri disciplinare înainte de radierea precedentei din Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală, se va aplica sancțiunea imediat următoare ca grad de severitate, cu excepția cazului în care se impune aplicarea unei sancțiuni mai aspre.(3) Sancțiunea de suspendare a dreptului de exercitare a profesiei nu implică și suspendarea obligațiilor față de Cameră pe care le are membrul suspendat, conform stării sale.  +  Articolul 54 Membrii Camerei, persoane fizice și juridice, care desfășoară activitatea de consultanță fiscală fără viza anuală, se sancționează disciplinar cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe o perioadă de la 3 luni la un an, conform prezentului regulament.  +  Articolul 55 Toate sesizările referitoare la problemele, faptele sau circumstanțele care sunt de natură să atragă răspunderea disciplinară a unui membru se înaintează Direcției de conduită și disciplină profesională, în vederea demarării procedurii disciplinare. Sesizările pot fi făcute de direcțiile de specialitate ale Camerei, de către membrii Camerei sau de către terți și trebuie obligatoriu asumate.  +  Articolul 56(1) În termen de 10 zile de la primirea sesizării și demararea procedurii disciplinare, Direcția de conduită și disciplină profesională va transmite în scris persoanei reclamate o comunicare cu privire la:a) conținutul sesizării primite și demararea procedurii disciplinare;b) elementele care stau la baza sesizării;c) obligația să transmită Camerei documentele solicitate în vederea soluționării cauzei;d) dreptul persoanei reclamate de a formula un răspuns în termen de 10 zile de la primirea comunicării, dar nu mai mult de 15 zile de la transmitere;e) dreptul persoanei reclamate de a prezenta probe în apărarea sa;f) orice alte elemente necesare soluționării cauzei.(2) În cadrul procedurii disciplinare, Direcția de conduită și disciplină profesională efectuează cercetări asupra documentației primite, putând să solicite informațiile pe care le consideră necesare, inclusiv registre, dosare sau evidențe, consultantul fiscal fiind obligat să le prezinte.(3) Persoana reclamată are dreptul să solicite în scris o audiere.  +  Articolul 57 Direcția de conduită și disciplină profesională poate solicita Direcției de monitorizare, control și competență profesională demararea unor acțiuni de control al activității membrului respectiv, cu informarea Consiliului superior.  +  Articolul 58(1) În situația în care Direcția de conduită și disciplină profesională consideră că nu sunt îndeplinite condițiile necesare pentru atragerea răspunderii disciplinare, persoana reclamată și reclamantul primesc notificări corespunzătoare.(2) În situația în care Direcția de conduită și disciplină profesională consideră că sunt îndeplinite condițiile necesare pentru atragerea răspunderii disciplinare, întocmește un raport și o propunere de sancționare disciplinară și sesizează Consiliul superior în vederea aprobării sancțiunii propuse. Raportul va cuprinde faptele reclamate la adresa consultantului fiscal, probele administrate, precum și orice alte informații necesare soluționării propunerii de sancționare disciplinară.(3) Dacă sunt necesare lămuriri sau completări cu privire la raportul care însoțește propunerea de sancționare disciplinară, Consiliul superior poate amâna soluționarea propunerii, cu indicarea informațiilor suplimentare pe care urmează să le prezinte Direcția de conduită și disciplină profesională.(4) Propunerile de sancționare disciplinară se soluționează de către Consiliul superior prin decizie motivată.(5) Decizia Consiliului superior este executorie.(6) Pe lângă sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 53 alin. (1), prin aceeași decizie a Consiliului superior se pot aplica și penalități cuprinse între 25% și 100% din cotizația fixă anuală. În aplicarea nivelului penalității se va ține seama de împrejurările în care a fost săvârșită fapta, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, de circumstanțele personale ale persoanei sancționate, precum și de gradul de pericol social al faptei săvârșite.(7) De la data comunicării deciziei de aplicare a uneia dintre sancțiunile prevăzute la art. 53 alin. (1) lit. c) și d), consultanților fiscali persoane fizice li se interzic practicarea profesiei și utilizarea titlului de consultant fiscal.(8) Deciziile de sancționare se publică pe site-ul Camerei, concomitent cu înregistrarea în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală. Totodată, Direcția de servicii pentru membri va înștiința Agenția Națională de Administrare Fiscală și Consiliul Concurenței despre interdicția de practicare a profesiei și de utilizare a titlului de consultant fiscal.(9) Sancțiunile disciplinare se aplică în termen de 6 luni de la constatare, dar nu mai târziu de 3 ani de la data săvârșirii abaterii disciplinare.(10) Răspunderea disciplinară a membrilor Camerei nu exclude răspunderea civilă, contravențională sau penală a acestuia.(11) Sancțiunea disciplinară se radiază din Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală, după caz, la 6 luni de la înscrierea acesteia, în cazul avertismentului și mustrării, respectiv după 6 luni de la încetarea executării suspendării.  +  Articolul 59 Deciziile privind sancționarea disciplinară ale Consiliului superior pot fi atacate, în termen de 30 de zile de la primirea comunicării scrise, atât de către persoana reclamată, cât și de reclamant. Cererea de apel are valoarea unei plângeri prealabile și trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să fie formulată în scris;b) să prezinte motivele atacării deciziei Consiliului superior.  +  Articolul 60(1) Termenul de soluționare al apelului este de 30 de zile.(2) Comisia de apel notifică ambelor părți data și locul judecării apelului, iar intimatului îi transmite și cererea de apel, punându-i în vedere să depună întâmpinare și probe în apărare până la data judecării. La judecare, părțile au dreptul să fie reprezentate sau asistate.(3) Apelul poate fi judecat în lipsa părților dacă oricare dintre părți solicită aceasta în scris. Dacă apelantul nu se prezintă la judecată și nici nu a solicitat judecata în lipsă, cererea de apel se consideră nesusținută și se respinge.(4) Comisia de apel poate amâna judecarea apelului pentru o dată ulterioară, în vederea formulării apărării, în caz de boală sau în alte împrejurări temeinic motivate.  +  Articolul 61(1) În soluționarea cererii, Comisia de apel emite o hotărâre motivată prin care poate să respingă sau să admită, în tot ori în parte, cererea de apel.(2) Poate constitui motiv de admitere a cererii de apel înlăturarea motivului pentru care s-a aplicat sancțiunea disciplinară.(3) În cazul nesemnării sau nemotivării cererii de apel în termenul prevăzut de art. 59, Comisia de apel va anula cererea depusă.(4) Cererea de apel formulată cu nerespectarea termenului prevăzut de art. 59 va fi respinsă ca tardivă de către Comisia de apel.(5) În cazul în care apelantul nu a indicat actul contestat în cererea de apel, Comisia de apel îi va transmite, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, o notificare prin care îi va pune în vedere să indice actul contestat în termen de 10 zile, sub sancțiunea anulării cererii. Dacă apelantul nu indică actul contestat în termenul de 10 zile, cererea de apel va fi anulată de către Comisia de apel.(6) În cazul în care apelantul nu contestă o decizie emisă de Consiliul Superior în materia abaterilor disciplinare, însă contestă un alt act emis de organele Camerei, cererea de apel va fi calificată drept plângere prealabilă împotriva acelui act și va fi transmisă, pe cale administrativă, Consiliului superior.(7) Cererea de apel formulată de o persoană care nu are calitatea de persoană reclamată sau reclamant în cadrul procedurii disciplinare va fi respinsă ca introdusă de o persoană fără calitate procesuală activă.(8) Hotărârea Comisiei de apel se va comunica în scris părților în termen de 15 zile de la pronunțare.(9) Hotărârile Comisiei de apel privind suspendarea sau excluderea unui membru sunt publicate pe site-ul Camerei.(10) Hotărârile Comisiei de apel sunt de natură disciplinară și pot fi atacate, în condițiile legii, la instanța competentă.  +  Articolul 62(1) Calitatea de membru al Camerei poate fi suspendată administrativ, fără îndeplinirea procedurii disciplinare, prin decizie a Consiliului superior al Camerei în situațiile în care:a) membrul Camerei a fost trimis în judecată pentru fapte săvârșite în exercițiul profesiei de consultant fiscal care îl fac nedemn să exercite această calitate, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive;b) membrul Camerei se află în executarea unei pedepse privative de libertate pentru săvârșirea unei fapte care nu îi interzice dreptul de gestiune și de administrare a unei societăți comerciale;c) membrului Camerei i s-a aplicat interdicția de a profesa pe o anumită perioadă, dispusă prin hotărâre judecătorească.(2) Pe perioada suspendării calității de membru se suspendă și dreptul de desfășurare a activității de consultanță fiscală, dreptul de utilizare a titlului de consultant fiscal, obligația de plată a cotizației, obligația depunerii declarației anuale de activitate și obligația de a participa la cursurile de pregătire profesională continuă.  +  Articolul 63 Membrii Camerei nu au dreptul să desfășoare activitate de consultanță fiscală în perioadele în care:a) sunt inactivi;b) sunt sancționați disciplinar cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei;c) nu au obținut viza anuală.  +  Articolul 64(1) Calitatea de membru al Camerei încetează în următoarele situații:a) prin decizie de radiere, ca urmare a notificării de renunțare la calitatea de membru;b) prin decesul persoanei fizice sau prin comasarea, divizarea ori dizolvarea persoanei juridice;c) în cazul excluderii din rândul membrilor Camerei, ca sancțiune disciplinară aplicată de Cameră;d) în cazul retragerii calității de membru al Camerei.(2) Încetarea calității de membru al Camerei are ca efect radierea din Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală.(3) Încetarea calității de membru nu înlătură răspunderea civilă, contravențională sau penală a persoanelor în cauză.  +  Articolul 65(1) Desfășurarea activității de consultanță fiscală de către membrii Camerei care nu sunt înregistrați la secțiunea membri activi se sancționează potrivit legii penale.(2) Camera va efectua demersurile necesare pentru a înștiința autoritățile competente cu privire la persoanele față de care s-a stins sau care nu au temporar dreptul să desfășoare activitate de consultanță fiscală.  +  Capitolul VIII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 66 Prevederile prezentului regulament se aplică membrilor Camerei persoane fizice active și inactive și persoane juridice.  +  Articolul 67 Structura aparatului executiv al Camerei, numărul maxim de posturi, atribuțiile, sarcinile și răspunderile personalului din aparatul executiv al Camerei se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare al aparatului executiv, care se aprobă prin decizie a Consiliului superior, la propunerea Biroului permanent, și se publică pe site-ul Camerei.  +  Articolul 68 Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa nr. 1 la regulament
  SIGLA
  Camerei Consultanților Fiscali
  Notă
  *) Culori: fondul - galben;
  grafica și textul - mov.
   +  Anexa nr. 2 la regulament
  CERERE DE ÎNSCRIERE
  a persoanelor care au obținut calitatea de consultant
  fiscal în evidența Camerei Consultanților Fiscali
  Subsemnatul/Subsemnata, ............................, CNP ......................., legitimat/legitimată cu CI/pașaport seria .... nr. ........., emisă/emis la data de ................ de ..................., domiciliat/domiciliată în localitatea ....................., str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ..................., tel. ............., fax ..............., e-mail ................, având calitatea de consultant fiscal, ca urmare a promovării examenului la Camera Consultanților Fiscali, sesiunea ........................, vă rog a dispune admiterea mea ca membru activ/inactiv al Camerei Consultanților Fiscali și înscrierea în evidențele acesteia în conformitate cu prevederile art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare. În susținerea cererii mele depun alăturat următoarele:– CI/pașaport seria .... nr. ............, emisă/emis la data de ................. de .................., în copie;– documentul de plată a cotizației fixe, în copie;– declarație pe propria răspundere (în cazul solicitării admiterii ca membru inactiv). Declar pe propria răspundere că:– locul de desfășurare a activității este în localitatea .................., str. ................ nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ...., județul/sectorul .................;– dețin funcția de ........................ în cadrul ..............................– sunt membru/membră al/a altei organizații profesionale ................................... . Totodată, mă angajez să respect dispozițiile legii, ale Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017, și ale normelor interne și să nu uzez de titlul profesional de consultant fiscal sau de altă titulatură care ar putea sugera vreo asociere cu Camera Consultanților Fiscali, în caz de retragere a calității de membru al acesteia. Mă oblig să declar în termen de 30 de zile orice modificare intervenită în datele menționate mai sus. Data ................ Semnătura ....................
   +  Anexa nr. 3 la regulament
  CERERE DE ÎNSCRIERE
  a persoanelor care au obținut calitatea de
  consultant fiscal asistent în evidența Camerei Consultanților Fiscali
  Subsemnatul/Subsemnata ................................, CNP ......................, legitimat/legitimată cu CI/pașaport seria .... nr. .........., emis/emisă la data de ................... de ................, domiciliat/domiciliată în localitatea ................., str. ............ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ..............., tel. ..............., fax ................, e-mail ....................... având calitatea de consultant fiscal asistent, ca urmare a promovării examenului la Camera Consultanților Fiscali, sesiunea ..............., având în vedere prevederile art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare, vă rog a dispune admiterea mea ca membru activ al Camerei Consultanților Fiscali și înscrierea în evidențele acesteia. În susținerea cererii mele depun alăturat următoarele:– CI/pașaport seria ..... nr. .........., emis/emisă la data de ................. de .............., în copie;– documentul de plată a cotizației fixe, în copie. Declar pe propria răspundere că:– voi desfășura activitate numai sub îndrumarea unui consultant fiscal activ, în limitele prevăzute de normele legale;– dețin funcția de ................... în cadrul ...........................– sunt membru/membră al/a altei organizații profesionale ................................. Totodată, mă angajez să respect dispozițiile legii, ale Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017, și ale normelor interne și să nu uzez de titlul profesional de consultant fiscal asistent sau de altă titulatură care ar putea sugera vreo asociere cu Camera Consultanților Fiscali, în caz de retragere a calității de membru al acesteia. Mă oblig să declar în termen de 30 de zile orice modificare intervenită în datele menționate mai sus. Data ................ Semnătura ....................
   +  Anexa nr. 4 la regulament
  CARNET PROFESIONAL
  sub formă de card
  Semnificație câmpuri: « NUME» - nume și prenume membru «NR.ÎNREG» - număr de înregistrare în registrul CCF al membrului «DATA.ÎNREG» - data înregistrării în CCF a membrului «LOCALIT_JUDEȚ» - localitatea și județul de domiciliu al membrului «VALABILITATE» - perioada de valabilitate a cardului «ÎNCEPUT_VALAB» - data dobândirii stării de "INACTIV"
   +  Anexa nr. 5 la regulament
  CERERE DE ÎNSCRIERE
  a persoanelor provenite dintr-un stat membru al Uniunii Europene,
  al Spațiului Economic European sau din Confederația Elvețiană
  care doresc să desfășoare activitatea de consultant fiscal în România
  Subsemnatul/Subsemnata, ................................, CNP ..................., legitimat/legitimată cu CI/pașaport seria .... nr. .........., emisă/emis la data de ................. de ..................., domiciliat/domiciliată în localitatea .................., str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ..................., tel. ..............., fax ............ e-mail ..............., având calitatea de consultant fiscal - obținută în statul ..............., solicit recunoașterea titlului de calificare în domeniul fiscal atașat prezentei și vă rog a dispune admiterea mea ca membru activ al Camerei Consultanților Fiscali și înscrierea în evidențele acesteia, în conformitate cu prevederile art. 21^1 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare. În susținerea cererii mele depun alăturat următoarele:– actul de identitate, în copie;– documentul de plată a cotizației fixe, în copie;– Titlul de calificare ................, eliberat de ................, la data ...................... . Declar pe propria răspundere că:– forma de exercitare a profesiei va fi: [] în mod independent; [] prin asociere; [] salariat în România;– locul de desfășurare a activității este în localitatea ............, str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ....., județul/sectorul ...............;– dețin funcția de ..................... în cadrul ................................;– sunt membru/membră al/a altei organizații profesionale ......................... . Totodată, mă angajez să respect dispozițiile legii, ale Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017, și ale normelor interne și să nu uzez de titlul profesional de consultant fiscal sau de altă titulatură care ar putea sugera vreo asociere cu Camera Consultanților Fiscali, în caz de retragere a calității de membru al acesteia. Mă oblig să declar în termen de 30 de zile orice modificare intervenită în datele menționate mai sus. Data ................ Semnătura ....................
   +  Anexa nr. 6 la regulament
  CERERE DE ÎNSCRIERE
  în evidența Camerei Consultanților Fiscali și
  eliberare a autorizației de funcționare a
  societăților de consultanță fiscală
  Societatea ......................., cu sediul în localitatea ..................., str. ................... nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., județul/sectorul ................, tel. ................., fax .............., e-mail ......................, CUI ................................, prin reprezentant ......(numele și prenumele)....., având funcția de ................., legitimat cu CI/pașaport seria .... nr. ............, emis/emisă la data de ............... de .............., vă rugăm să dispuneți eliberarea autorizației de funcționare conform art. 9 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare, și înscrierea în evidențele Camerei Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare. În susținerea cererii noastre depunem alăturat următoarele:– certificatul de înmatriculare la registrul comerțului, în copie;– actul constitutiv autentificat, în copie;– certificatul constatator emis de registrul comerțului nr. ...... din data de ......., din care rezultă numele, prenumele și domiciliul asociaților/acționarilor și administratorilor;– certificatul de cazier judiciar al societății;– certificatul de cazier judiciar al consultanților fiscali asociați/acționari și administratori, respectiv al numiților .................................;– certificatul de cazier fiscal al societății;– certificatul de cazier fiscal al consultanților fiscali asociați/acționari și administratori, respectiv al numiților ...................................;– delegația reprezentantului legal nr. ........... din data de ...........................;– documentul de plată a taxei de înscriere nr. ......... din data de ................, în copie, cu prezentarea actului în original. Asociații/Acționarii, administratorii care au calitatea de consultant fiscal sunt următorii (numele, prenumele, domiciliul, numărul și data carnetului profesional): ...................................................................... Consultanții fiscali care efectuează consultanță fiscală în numele societății sunt următorii (numele, prenumele, domiciliul, numărul și data carnetului profesional): ...................................................................... Data ......... Semnătura autorizată și ștampila .............
   +  Anexa nr. 7 la regulament Seria .... nr. ......... ROMÂNIA CAMERA CONSULTANȚILOR FISCALI
  AUTORIZAȚIE
  În baza art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare, și în baza Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017, se conferă calitatea de membru al Camerei Consultanților Fiscali Societății ..................., înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. J..../....../........., cod unic de înregistrare ..............., cu sediul în localitatea .............., str. .................. nr. ..., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ......, județul/sectorul ............... . Societatea mai sus menționată îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru desfășurarea activității de consultanță fiscală. Autorizarea a avut loc în ședința Biroului permanent al Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali din data de ........................... Mențiuni: ......................................................... Președintele Camerei Consultanților Fiscali, ................................. Secretar general, ................ Nr./data .............
   +  Anexa nr. 8 la regulament CAMERA CONSULTANȚILOR FISCALI Seria ..... nr. .......
  VIZĂ ANUALĂ
  pentru persoane juridice
  Camera Consultanților Fiscali, având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017, acordă viza de exercitare a profesiei pe anul ............. societății ........................, cu sediul în localitatea ................., str. .............. nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ...., județul/sectorul ..............., cod unic de înregistrare nr. .................și autorizată de Camera Consultanților Fiscali cu nr./data ............ . Acordarea vizei anuale nu exonerează de răspundere .................................................... pentru eventualele date nereale privitoare la raportarea veniturilor constatate ulterior acordării vizei. Secretar general, ................. Nr. ......../Data: ......../..../.........
   +  Anexa nr. 9 la regulament
  REGISTRUL
  consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală
   +  Capitolul I Consultanți fiscali persoane fizice  +  Secţiunea A - Activi  +  Secţiunea B - Inactivi Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: P - data suspendării administrative; S - sancțiuni disciplinare; D - data retragerii/încetării activității de consultanță fiscală. ┌───┬───────────┬─────────┬────────────┬─────────┬────────────┬───┬───┬───┐ │Nr.│Nr./anul │Numele, │Localitatea │Număr de │Alte │ P │ S │ D │ │crt│carnetului │inițiala │de domiciliu│telefon/ │date de │ │ │ │ │ │profesional│tatălui, │ │fax, │identificare│ │ │ │ │ │ │prenumele│ │adresă │a persoanei │ │ │ │ │ │ │și anul │ │de e-mail│ │ │ │ │ │ │ │nașterii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───┼───┼───┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ ├───┼───────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───┼───┼───┤ │ 1.│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───┼───┼───┤ │ 2.│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───┼───┼───┤ │ 3.│ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴───────────┴─────────┴────────────┴─────────┴────────────┴───┴───┴───┘  +  Capitolul II Consultanți fiscali asistenți  +  Capitolul III Societăți de consultanță fiscală  +  Secţiunea A - Active  +  Secţiunea B - Inactive Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: N - nr./data carnetului profesional; L - localitatea de domiciliu; A - alte date de identificare; P - perioada suspendării; D - data radierii/încetării activității de consultanță fiscală. ┌───┬────────┬──────────┬────────────┬───────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┐ │Nr.│Nr./data│Denumirea │Adresa de │Numele și prenumele│ N │ L │ A │ P │ D │ │crt│autori- │societății│sediu │asociaților*)/ │ │ │ │ │ │ │ │zației │ │(localitatea│acționarilor*)/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │str., nr., │administratori- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │bl., sc., │lor*)/ altor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │et., ap., │persoane*) care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │județul/ │efectuează consul- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sectorul) │tanță fiscală în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Număr │numele societății │ │ │ │ │ │ │ │ │ │telefon/fax,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │adresă de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │e-mail │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────┼──────────┼────────────┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ ├───┼────────┼──────────┼────────────┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ 1.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────┼──────────┼────────────┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ 2.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────┼──────────┼────────────┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ 3.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴────────┴──────────┴────────────┴───────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┘ Notă
  *) La numele persoanelor care efectuează consultanță fiscală în numele societății se va completa indicele corespunzător pentru asociați, acționari, administratori și salariați.
   +  Anexa nr. 10 la regulament
  PROCURĂ SPECIALĂ*)
  Notă
  *) Prezentul model de procură este cu titlu orientativ.
  Subsemnatul/Subsemnata, ..................., cetățean român, domiciliat/domiciliată în ................., str. .............., legitimat cu CI seria ...... nr. ..........., eliberată de .............. la data de ..........., născut/născută la data de .............. în ..............., având CNP .................., în calitate de membru cu drept de vot al Camerei Consultanților Fiscali din România, împuternicesc prin prezenta pe ..................., cetățean român, domiciliat în ..................., str. ................. nr. ....., bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ....., sectorul ........., legitimat cu C.I. seria ..... nr. .........., eliberată de ................ la data de ..........., născut la data de ........................ în .............., având CNP .............., să mă reprezinte la Conferința Națională a Camerei Consultanților Fiscali ce va avea loc în data de ............. În virtutea prezentului mandat, .................. este împuternicită să participe la lucrările Conferinței Naționale a Camerei Consultanților Fiscali și să voteze în numele meu și pentru mine cu privire la toate problemele aflate pe ordinea de zi a conferinței din data de ................ .
  ------