HOTĂRÂRE nr. 3 din 22 februarie 2017pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali
EMITENT
  • CAMERA CONSULTANȚILOR FISCALI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 15 martie 2017    În baza prevederilor art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare,Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 22 februarie 2017, hotărăște:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, Biroul permanent al Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali, Secretariatul general și direcțiile din cadrul aparatului executiv al Camerei Consultanților Fiscali vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 6/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 22 martie 2012, cu modificările ulterioare, precum și toate prevederile contrare prezentei hotărâri se abrogă.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Camerei Consultanților Fiscali,
    Dan Manolescu
    București, 22 februarie 2017.Nr. 3.  +  ANEXĂREGULAMENTde organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali