HOTĂRÂRE nr. 311 din 20 martie 2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 31 martie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă înfiinţarea pe lângă Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, denumita în continuare activitatea, constând în:a) premierea sportivilor, antrenorilor şi a altor tehnicieni pentru performanţele deosebite, respectiv locurile I-VI sau, după caz, locurile I-III obţinute la campionatele mondiale, campionatele europene, Jocurile paralimpice, Jocurile Francofoniei, Cupa Davis şi Cupa Federaţiei - Fed Cup la tenis, Cupa Mondială la Rugby, precum şi premierea altor persoane, conform dispoziţiilor legale; (la 03-10-2016, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 1 a fost modificată de ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 711 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 03 octombrie 2016 ) b) activităţi de promovare a educaţiei fizice şi sportului şi a valorilor şi politicilor europene privind toleranta, fairplay-ul, prevenirea violenţei pe terenurile de sport şi în tribune, lupta împotriva dopajului;c) activităţi ştiinţifice pe bază de contracte de cercetare, informare, documentare, precum şi organizarea de conferinţe şi alte manifestări ştiinţifice în domeniul sportului;d) activităţi de instruire şi perfecţionare a personalului, precum şi de consultanţa în domeniul sportului;e) activităţi de promovare şi dezvoltare a relaţiilor şi schimburilor internaţionale în domeniul sportului;f) activităţi de dezvoltare a fondului documentar în domeniul educaţiei fizice şi sportului prin achiziţii de carte şi alte publicaţii, materiale audio-video, servicii editoriale şi altele asemenea;g) informatizarea activităţii sportive;h) activităţi privind organizarea şi evidenta structurilor sportive;i) efectuarea probelor de control doping;j) activităţi privind dotarea bazei materiale sportive aflate în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului cu bunuri de natura mijloacelor fixe;k) activităţi privind dotarea instituţiilor publice care desfăşoară activitate sportiva, precum şi a structurilor sportive cu materiale şi echipament sportiv;l) activităţi privind selecţia, instruirea, pregătirea sportivă şi realizarea de competiţii sportive ale copiilor şi juniorilor mici, precum şi ale persoanelor cu nevoi speciale, în baza unor proiecte şi programe ale federaţiilor sportive naţionale, cu scopul de a forma performeri şi de creştere a ariei de cuprindere şi practicare a sportului în mod sistematic şi organizat; (la 03-10-2016, Litera l) din Alineatul (1) , Articolul 1 a fost modificată de ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 711 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 03 octombrie 2016 ) m) activităţi privind reabilitarea, modernizarea şi realizarea de investiţii noi în cadrul complexurilor sportive naţionale, cluburilor sportive şi al centrelor de agrement, care funcţionează în cadrul direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret şi al Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, unităţi subordonate Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi finanţarea unor proiecte de interes naţional, iniţiate de federaţiile sportive naţionale, privind reabilitarea şi modernizarea bazelor sportive aflate în proprietatea publică a statului şi în folosinţa gratuită a federaţiilor sportive naţionale; (la 07-04-2017, Litera m) din Alineatul (1) , Articolul 1 a fost modificată de ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 207 din 5 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 07 aprilie 2017 ) n) organizarea şi/sau participarea României la Jocurile Francofoniei, Jocurile paralimpice, Jocurile Mării Negre, Jocurile Europei de Sud-Est;-------------Lit. n) a alin. (1) al art. 1 a fost introdusă de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 475 din 10 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013.o) activităţi privind promovarea, dezvoltarea şi implementarea programelor sportive naţionale prin direcţiile pentru sport şi tineret judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi activităţi privind promovarea, dezvoltarea şi implementarea Programului naţional «Centre naţionale pentru pregătirea sportivă a juniorilor mici (la 03-10-2016, Litera o) din Alineatul (1) , Articolul 1 a fost modificată de ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 711 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 03 octombrie 2016 ) (2) Activitatea prevăzută la alin. (1) se încadrează la acelaşi capitol bugetar la care este încadrat şi ordonatorul de credite pe lângă care s-a înfiinţat.  +  Articolul 2(1) Finanţarea activităţii prevăzute la art. 1 se realizează integral din venituri proprii constând din:a) venituri provenite din încasarea cotei de 1% din taxele şi accizele aplicate la nivel naţional pentru tigari şi băuturi alcoolice, stabilite potrivit legii;b) venituri provenite din încasările Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., stabilite potrivit legii;c) donaţii şi sponsorizări;d) alte venituri, în condiţiile legii.(2) Cheltuielile curente şi de capital ce se efectuează pentru realizarea activităţii prevăzute la art. 1 se finanţează integral din veniturile proprii prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 3(1) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea prevăzută la art. 1 se aproba o dată cu bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, conform prevederilor legale în vigoare.(2) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli prevăzut la alin. (1) se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.(3) Execuţia de casa a bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii prevăzute la art. 1 se realizează prin trezoreria statului, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice.(4) Raportarea execuţiei de casa a bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii prevăzute la art. 1 se efectuează în conformitate cu instrucţiunile emise de Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 4Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului poate utiliza personal de specialitate pentru realizarea activităţii prevăzute la art. 1.  +  Articolul 5În relaţiile contractuale activitatea prevăzută la art. 1 este reprezentată de persoanele autorizate ale instituţiei publice care o organizează.  +  Articolul 6Contractele aflate în derulare, care au ca obiect acţiuni ce se desfăşoară în cadrul activităţii prevăzute la art. 1, vor fi derulate în continuare în condiţiile prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul tineretului şi sportului,
  Georgiu Gingaras
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 20 martie 2003.Nr. 311.-------