HOTĂRÂRE nr. 534 din 1 iulie 1999privind înfiinţarea Comitetului Interministerial de Lupta împotriva Drogurilor
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 12 iulie 1999    În temeiul dispoziţiilor art. 107 alin. (2) din Constituţia României,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se înfiinţează Comitetul Interministerial de Lupta împotriva Drogurilor, denumit în continuare comitet interministerial, organism consultativ fără personalitate juridică, care funcţionează pe lângă Ministerul de Interne, având sediul în municipiul Bucureşti, str. Mihai Voda nr. 6, sectorul 5.  +  Articolul 2 (1) Misiunea comitetului interministerial este de a facilita şi de a eficientiza comunicarea şi colaborarea dintre Ministerul de Interne, pe de o parte, şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, pe de altă parte, precum şi de a fundamenta ordinele sau, după caz, deciziile acestora privind măsurile adoptate şi acţiunile corelate, întreprinse în lupta împotriva traficului şi consumului ilicit de droguri. (2) Comitetul interministerial stabileşte conceptia de ansamblu şi asigura coordonarea unitară de către Guvern, pe baza unui program naţional, a luptei împotriva traficului şi consumului ilicit de droguri, desfăşurată de către autorităţile prevăzute la alin. (1), de alte instituţii ale statului şi de organizaţii neguvernamentale, centralizează şi monitorizează rezultatele cooperării dintre instituţiile abilitate şi partenerii externi, care au atribuţii în acest domeniu.  +  Articolul 3 (1) Comitetul interministerial îşi desfăşoară activitatea sub conducerea directa a primului-ministru, în calitate de preşedinte, şi este format din conducătorii următoarelor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale: a) Ministerul de Interne; b) Ministerul Justiţiei; c) Ministerul Afacerilor Externe; d) Ministerul Apărării Naţionale; e) Ministerul Finanţelor; f) Ministerul Sănătăţii; g) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale; h) Ministerul Educaţiei Naţionale; i) Ministerul Tineretului şi Sportului; j) Ministerul Industriei şi Comerţului. (2) Din comitetul interministerial mai fac parte: a) secretarul general al Guvernului; b) conducătorul formatiunii centrale de reprimare a traficului ilicit de droguri din Inspectoratul General al Poliţiei; c) conducătorul formatiunii centrale din Direcţia Generală a Vamilor, care are în competenţa problematica drogurilor; d) directorul general al Direcţiei generale de asistenţa medicală din cadrul Ministerului Sănătăţii; e) directorul Direcţiei de promovare a sănătăţii şi sănătate comunitara din cadrul Ministerului Sănătăţii; f) coordonatorul naţional al Programului PHARE de lupta împotriva drogurilor din cadrul Brigazii de Combatere a Crimei Organizate şi Corupţiei. (3) La lucrările comitetului interministerial pot participa, în calitate de invitaţi, şi alţi reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice sau ai unor organizaţii neguvernamentale din acest domeniu, precum şi experţi din diverse sectoare de activitate.  +  Articolul 4 (1) Reuniunile comitetului interministerial sunt conduse de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de ministrul de interne, în calitate de vicepreşedinte. (2) Primul-ministru desemnează un secretar care pregăteşte şi participa la şedinţele comitetului interministerial şi conduce activitatea curenta a acestuia.  +  Articolul 5Secretariatul comitetului interministerial este format din persoanele desemnate de ministerele şi instituţiile implicate.  +  Articolul 6 (1) În structura comitetului interministerial se constituie şi funcţionează, în funcţie de necesitaţi, următoarele comisii de specialitate interministeriale: a) Comisia pentru combaterea traficului ilicit de droguri şi spalarea banilor; b) Comisia pentru prevenirea consumului ilicit de droguri, tratament medical şi reintegrarea socială a toxicomanilor; c) Comisia pentru analiza şi sinteza a datelor referitoare la droguri şi recomandări privind propunerile de acte normative; d) Comisia pentru educarea şi sensibilizarea cetăţenilor în lupta împotriva traficului ilicit de droguri. (2) În subordinea Comisiei pentru prevenirea consumului ilicit de droguri, tratament medical şi reintegrarea socială a toxicomanilor vor funcţiona următoarele subcomisii: a) Subcomisia pentru prevenirea consumului ilicit de droguri; b) Subcomisia pentru tratament medical; c) Subcomisia pentru reintegrare socială. (3) Componenta comisiilor şi a subcomisiilor, precum şi responsabilităţile specifice îndeplinirii sarcinilor şi cooperării acestora în cadrul activităţii comitetului interministerial se stabilesc prin ordin comun al ministerelor abilitate în domeniu, în termen de 30 de zile de la constituire, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 7 (1) Comitetul interministerial are următoarele atribuţii: a) formulează, pregăteşte şi fundamentează deciziile, în vederea asigurării coerentei în procesul de elaborare şi implementare de strategii, politici şi programe în cadrul Ministerului de Interne şi al celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale; b) formulează propuneri, pregăteşte şi fundamentează decizii, în vederea realizării proiectului Programului naţional de lupta împotriva drogurilor; c) avizează proiectul Programului naţional de lupta împotriva drogurilor, elaborat de către Ministerul de Interne, în vederea prezentării acestuia spre aprobare prin hotărâre a Guvernului; d) evalueaza semestrial sau ori de câte ori se impune stadiul realizării Programului naţional de lupta împotriva drogurilor; e) întocmeşte anual, pe baza datelor furnizate de autorităţile implicate, un raport referitor la situaţia naţionala privind traficul şi consumul de droguri şi evoluţia acestora, propunand măsurile corespunzătoare; f) coordonează acţiunile în domeniu ale instituţiilor abilitate, urmăreşte şi asigura prin intermediul acestora aplicarea mecanismelor controlului drogurilor şi respectarea obligaţiilor ce revin României din convenţiile internaţionale în domeniul combaterii drogurilor atât pe plan intern, cat şi în raporturile cu alte state sau organizaţii internaţionale însărcinate cu controlul drogurilor. În acest sens facilitează transmiterea, precum şi preluarea datelor şi a statisticilor prevăzute în tratatele la care România este parte şi transmite Secretariatului General al Naţiunilor Unite denumirea şi atribuţiile autorităţilor competente să asigure aplicarea prevederilor convenţiilor internaţionale; g) formulează, prin deciziile adoptate, recomandări către ministerele abilitate, cu privire la cadrul legislativ şi pentru armonizarea acestuia cu legislaţia ori cu practicile comunitare şi internaţionale. (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) se vor desfăşura fără a se produce imixtiuni în competentele şi activităţile specifice fiecărei instituţii.  +  Articolul 8Principalele competente ale instituţiilor abilitate, prin care se asigură realizarea obiectivului prevăzut la art. 2, se vor exercita pentru îndeplinirea corespunzătoare a următoarelor activităţi: a) întocmirea şi punerea în practica a Programului naţional de lupta împotriva drogurilor, aprobat prin hotărâre a Guvernului; b) aplicarea dispoziţiilor convenţiilor Organizaţiei Naţiunilor Unite din anii 1961, 1971, 1988 privind combaterea drogurilor şi ale altor convenţii în acest domeniu la care România este parte; c) actualizarea şi adaptarea legislaţiei privind drogurile, precum şi armonizarea legislaţiei în domeniu cu reglementările internaţionale; d) lupta împotriva traficului de droguri, de substanţe chimice esenţiale şi precursori, precum şi împotriva spalarii banilor proveniţi din droguri, fără a afecta atribuţiile operationale ale serviciilor specializate în acest domeniu; e) prevenirea toxicomaniei prin activităţi de informarecomunicare-educare a tineretului, a familiilor, a corpului didactic şi a opiniei publice; f) stabilirea unui sistem fiabil de culegere şi analiza a datelor legate de amploarea şi caracteristicile naţionale ale toxicomaniei şi traficului de droguri; g) primirea, tratarea şi reintegrarea socială a toxicomanilor, cercetarea ştiinţifică în acest domeniu; h) pregătirea persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în lupta împotriva drogurilor, substanţelor chimice esenţiale, precursorilor, toxicomaniei şi spalarii banilor; i) cooperarea internationala în materie de lupta împotriva drogurilor; j) coordonarea şi susţinerea activităţilor organizaţiilor neguvernamentale sau de caritate şi ale asociaţiilor care au ca obiect lupta împotriva toxicomaniei şi abuzului de droguri.  +  Articolul 9 (1) Persoanele care fac parte din comitetul interministerial, din secretariatul acestuia şi din comisiile ori subcomisiile de specialitate îşi păstrează calitatea pe care o au la instituţiile de la care provin, precum şi toate drepturile ce decurg din aceasta calitate. (2) Sarcinile comisiilor şi ale subcomisiilor de specialitate ale comitetului interministerial se îndeplinesc de către membrii acestora în cadrul atribuţiilor legale de serviciu. (3) Cheltuielile materiale şi de capital necesare pentru desfăşurarea şedinţelor comitetului interministerial şi ale secretariatului acestuia se suporta din bugetul de venituri şi cheltuieli al Brigazii de Combatere a Crimei Organizate şi Corupţiei din cadrul Ministerului de Interne - Inspectoratul General al Poliţiei.  +  Articolul 10Deciziile comitetului interministerial sunt acte administrative cu caracter intern şi de recomandare, care stau la baza propunerilor de acte normative iniţiate şi a măsurilor adoptate de conducătorii autorităţilor implicate în exercitarea atribuţiilor ce le sunt conferite de lege, pe linia combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri.  +  Articolul 11Raporturile comitetului interministerial cu organele judiciare, precum şi cu celelalte autorităţi prevăzute la art. 2 se vor stabili şi se vor desfăşura în nume propriu, sub semnatura primului-ministru ori a secretarului general al Guvernului sau prin intermediul conducătorilor autorităţilor prevăzute la art. 3.  +  Articolul 12Activitatea comitetului interministerial se desfăşoară în reuniuni semestriale sau ori de câte ori este necesar şi în şedinţe ale comisiilor de specialitate care au loc, de regula, trimestrial.  +  Articolul 13 (1) Comitetul interministerial pregăteşte şedinţele proprii şi asigura verificarea şi monitorizarea îndeplinirii deciziilor sale de către ministerele competente în domeniile vizate. (2) Lucrările pregătitoare necesare pentru reuniunile comitetului interministerial se efectuează în cadrul comisiilor de specialitate sau direct de către secretarul sau şi se prezintă, prin grija secretarului, tuturor participanţilor la reuniune, o dată cu transmiterea convocării şi a ordinii de zi, cu cel puţin 15 zile înaintea datei reuniunii. (3) Orice participant la reuniune poate prezenta materiale scrise conţinând studii, propuneri, proiecte de decizii ale comitetului interministerial, care vor fi difuzate o dată cu celelalte materiale pregătite de secretariat.  +  Articolul 14 (1) În cadrul şedinţelor de lucru secretarul va informa participanţii asupra stadiului de aplicare a deciziilor adoptate anterior de către comitetul interministerial. (2) Deciziile sunt adoptate prin vot deschis, cu majoritate simpla, în prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor comitetului interministerial. (3) Dezbaterile din plenul comitetului interministerial şi ale comisiilor de specialitate, situaţia privind propunerile de acte normative formulate în domeniu de către ministerele abilitate, precum şi conţinutul deciziilor adoptate se consemnează în stenograma sau pe banda magnetica, prin grija secretariatului care gestionează aceste informaţii.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministru de interne,Constantin Dudu-IonescuMinistrul muncii şiprotecţiei sociale,Alexandru Athanasiup. Ministrul tineretuluişi sportului,Alexandru Popescu,secretar de statp. Ministrul afacerilor externe,Mihai Razvan Ungureanu,secretar de statMinistrul sănătăţii,Hajdu GaborMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Ministru de stat,ministrul apărării naţionale,Mircea Plangu,secretar de statMinistrul industrieişi comerţului,Radu BerceanuMinistrul educaţiei naţionale,Andrei Marga---------------