ORDIN nr. 3 din 6 martie 2017pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 5/2014, şi a Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2014
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017  Având în vedere prevederile art. 59 alin. (1) şi ale art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,Banca Naţională a României emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 5/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 şi 693 bis din 23 septembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IINormele metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 şi 699 bis din 24 septembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu raportările periodice, respectiv situaţiile financiare FINREP la nivel individual, întocmite pentru data de raportare 31 martie 2017.

  Preşedintele Consiliului de administraţie

  al Băncii Naţionale a României,

  Mugur Constantin Isărescu
  Bucureşti, 6 martie 2017.Nr. 3.  +  Anexa 1Modificări şi completări ale Normelor metodologiceprivind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţiistatistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelordin România ale instituţiilor de credit din alte state membre,aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 5/20141. La punctul 5 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) «Regulamentul BCE BSI» se referă la Regulamentul (UE) nr. 1.071/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind bilanţul sectorului instituţii financiare monetare (Reformare) (BCE/2013/33);".2. La punctul 20 alineatul (1), litera d) se abrogă.3. La punctul 20 alineatul (1), litera f^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f^1) Remunerarea negativă a activelor financiare (veniturile din dobânzi care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective) se raportează ca o cheltuială cu dobânda, respectiv în cadrul poziţiei «Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor». În mod simetric, remunerarea pozitivă a datoriilor financiare se raportează ca venit din dobândă, respectiv în cadrul poziţiei «Venituri din dobânzi aferente datoriilor»."4. La punctul 20 alineatul (2), formatul formularului "2. Contul de profit sau pierdere" se modifică şi va avea următorul cuprins:    "DENUMIREA SUCURSALEI:    DATA RAPORTĂRII:                        2. Contul de profit sau pierdere                                                                      - lei -┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐│ DENUMIRE INDICATOR │ Cod │ Valoare ││ │poziţie│ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ A │ B │ 010 │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│Venituri din dobânzi │ 010 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ Active financiare disponibile în vederea vânzării │ 040 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ Împrumuturi şi creanţe │ 050 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ Investiţii păstrate până la scadenţă │ 060 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire, │ │ ││ riscul de rată a dobânzii │ 070 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ Alte active │ 080 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ Venituri din dobânzi aferente datoriilor │ 085 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│(Cheltuieli cu dobânzile) │ 090 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Datorii financiare evaluate la cost amortizat) │ 120 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire, │ │ ││ riscul de rată a dobânzii) │ 130 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Alte datorii) │ 140 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor) │ 145 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│Venituri din dividende │ 160 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│Venituri din taxe şi comisioane │ 200 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│(Cheltuieli cu taxe şi comisioane) │ 210 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor │ │ ││şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea│ │ ││justă prin profit sau pierdere - net │ 220 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ Active financiare disponibile în vederea vânzării │ 230 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ Împrumuturi şi creanţe │ 240 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ Investiţii păstrate până la scadenţă │ 250 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ Datorii financiare evaluate la cost amortizat │ 260 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ Altele │ 270 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi │ │ ││datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării │ │ ││- net │ 280 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi │ │ ││datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la │ │ ││valoarea justă prin profit sau pierdere - net │ 290 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│Câştiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire│ │ ││- net │ 300 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│Diferenţe de curs de schimb [câştig sau (-) pierdere] - │ │ ││net │ 310 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor │ │ ││nefinanciare, altele decât cele deţinute în vederea │ │ ││vânzării - net │ 330 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│Alte venituri din exploatare │ 340 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│(Alte cheltuieli de exploatare) │ 350 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE - NET │ 355 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│(Cheltuieli administrative) │ 360 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Cheltuieli cu personalul) │ 370 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Alte cheltuieli administrative) │ 380 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│(Amortizare) │ 390 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Imobilizări corporale) │ 400 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Investiţii imobiliare) │ 410 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Alte imobilizări necorporale) │ 420 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│(Provizioane sau (-) reluări de provizioane) │ 430 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Angajamente şi garanţii date) │ 440 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Alte provizioane) │ 450 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│(Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea │ │ ││activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea │ │ ││justă prin profit sau pierdere) │ 460 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Active financiare evaluate la cost) │ 470 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Active financiare disponibile în vederea vânzării) │ 480 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Împrumuturi şi creanţe) │ 490 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Investiţii păstrate până la scadenţă) │ 500 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│(Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea │ │ ││activelor nefinanciare) │ 520 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Imobilizări corporale) │ 530 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Investiţii imobiliare) │ 540 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Imobilizări necorporale) │ 560 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Altele) │ 570 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate şi │ │ ││grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în │ │ ││vederea vânzării, care nu pot fi considerate activităţi │ │ ││întrerupte │ 600 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAŢIUNI CONTINUE ÎNAINTE DE│ │ ││IMPOZITARE │ 610 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent │ │ ││profitului sau pierderii din operaţiuni continue) │ 620 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAŢIUNI CONTINUE DUPĂ │ │ ││IMPOZITARE │ 630 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│Profit sau (-) pierdere din activităţi întrerupte după │ │ ││impozitare │ 640 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│Profit sau (-) pierdere din activităţi întrerupte înainte │ │ ││de impozitare │ 650 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul, legate de │ │ ││ activităţi întrerupte) │ 660 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENT/Ă EXERCIŢIULUI │ 670 │ │└──────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘   Persoana autorizată, Persoana autorizată,  .......................... ..........................(numele, prenumele şi semnătura) (numele, prenumele şi semnătura)"5. La punctul 22 alineatul (13), litera (b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(b) a trecut un an de la aplicarea măsurilor de restructurare sau, după caz, de la includerea expunerii în categoria expunerilor restructurate neperformante, dacă nu a fost aplicată o măsură de restructurare suplimentară, în conformitate cu prevederile pct. 39 alin. (17) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, cu modificările şi completările ulterioare;".6. La punctul 22, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (13^1), cu următorul cuprins:"(13^1) În cazul în care, pentru evaluarea neperformanţei, se utilizează abordarea pe debitor, se consideră că expunerea faţă de un debitor a ieşit din categoria expunerilor neperformante dacă toate expunerile individuale, componente ale expunerii totale, îndeplinesc criteriile de ieşire din categoria expunerilor neperformante, respectiv condiţiile prevăzute la alin. (12), pentru acele expuneri neperformante care nu au făcut obiectul unei măsuri de restructurare şi condiţiile prevăzute la alin. (13), pentru acele expuneri neperformante care au făcut obiectul unei măsuri de restructurare."7. La capitolul V "Controlul raportărilor periodice", punctul 2) "Controlul raportării periodice «Contul de profit sau pierdere»", la punctul 2.1 "Controlul vertical", corelaţiile aferente poziţiilor 010 şi 090 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"010 = 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 085090 = 120 + 130 + 140 + 145"8. La capitolul V "Controlul raportărilor periodice", punctul 4) "Controlul raportării periodice «Informaţii privind expunerile performante şi neperformante»", punctul 4.1 "Controlul orizontal" se modifică şi va avea următorul cuprins:"4.1. Controlul orizontalPentru liniile 010-550 se respectă următoarele corelaţii:col. 010 = col. 020 + col. 060col. 130 = col. 140 + col. 150col. 110 ≤ col. 060Pentru liniile 010-330 se respectă următoarele corelaţii:col. 020 = col. 030 + col. 040 + col. 050col. 060 = col. 070 + col. 080 + col. 090 + col. 100col. 150 = col. 160 + col. 170 + col. 180 + col. 190col. 120 ≤ col. 060col. 200 + col. 210 ≤ col. 060 + col. 150"9. În cuprinsul normelor metodologice, prevederile referitoare la ştampilare se abrogă.  +  Anexa 2Modificări şi completări ale Normelor metodologice privindîntocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual,conforme cu Standardele internaţionale de raportarefinanciară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuride supraveghere prudenţială, aprobate prinOrdinul Băncii Naţionale a României nr. 6/20141. La punctul 3 litera c), procentul de 5% se modifică şi va fi 1%.2. La punctul 5 alineatul (1), litera (d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(d) «Regulamentul BCE BSI» se referă la Regulamentul (UE) nr. 1.071/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind bilanţul sectorului instituţii financiare monetare (Reformare) (BCE/2013/33);".3. La punctul 24 alineatul (1), litera d) se abrogă.4. La punctul 24 alineatul (1), litera f^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f^1) Remunerarea negativă a activelor financiare (veniturile din dobânzi care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective) se raportează ca o cheltuială cu dobânda, respectiv în cadrul poziţiei «Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor». În mod simetric, remunerarea pozitivă a datoriilor financiare se raportează ca venit din dobândă, respectiv în cadrul poziţiei «Venituri din dobânzi aferente datoriilor»."5. La punctul 24 alineatul (2), modelul formularului "F 02.00 - Contul de profit sau pierdere" se modifică şi va avea următorul cuprins:    "DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:    DATA RAPORTĂRII:                    F 02.00 - Contul de profit sau pierdere                                                                      - lei -┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐│ DENUMIRE INDICATOR │ Cod │ Valoare ││ │poziţie│ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ A │ B │ 010 │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│Venituri din dobânzi │ 010 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ Active financiare disponibile în vederea vânzării │ 040 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ Împrumuturi şi creanţe │ 050 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ Investiţii păstrate până la scadenţă │ 060 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire, │ │ ││ riscul de rată a dobânzii │ 070 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ Alte active │ 080 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ Venituri din dobânzi aferente datoriilor │ 085 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│(Cheltuieli cu dobânzile) │ 090 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Datorii financiare evaluate la cost amortizat) │ 120 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire, │ │ ││ riscul de rată a dobânzii) │ 130 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Alte datorii) │ 140 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor) │ 145 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│(Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere) │ 150 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│Venituri din dividende │ 160 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│Venituri din taxe şi comisioane │ 200 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│(Cheltuieli cu taxe şi comisioane) │ 210 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor │ │ ││şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea│ │ ││justă prin profit sau pierdere - net │ 220 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ Active financiare disponibile în vederea vânzării │ 230 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ Împrumuturi şi creanţe │ 240 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ Investiţii păstrate până la scadenţă │ 250 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ Datorii financiare evaluate la cost amortizat │ 260 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ Altele │ 270 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi │ │ ││datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării │ │ ││- net │ 280 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi │ │ ││datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la │ │ ││valoarea justă prin profit sau pierdere - net │ 290 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│Câştiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire│ │ ││- net │ 300 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│Diferenţe de curs de schimb [câştig sau (-) pierdere] - │ │ ││net │ 310 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor │ │ ││nefinanciare, altele decât cele deţinute în vederea │ │ ││vânzării - net │ 330 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│Alte venituri din exploatare │ 340 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│(Alte cheltuieli de exploatare) │ 350 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE - NET │ 355 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│(Cheltuieli administrative) │ 360 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Cheltuieli cu personalul) │ 370 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Alte cheltuieli administrative) │ 380 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│(Amortizare) │ 390 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Imobilizări corporale) │ 400 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Investiţii imobiliare) │ 410 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Alte imobilizări necorporale) │ 420 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│(Provizioane sau (-) reluări de provizioane) │ 430 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Angajamente şi garanţii date) │ 440 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Alte provizioane) │ 450 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│(Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea │ │ ││activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea │ │ ││justă prin profit sau pierdere) │ 460 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Active financiare evaluate la cost) │ 470 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Active financiare disponibile în vederea vânzării) │ 480 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Împrumuturi şi creanţe) │ 490 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Investiţii păstrate până la scadenţă) │ 500 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│(Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea │ │ ││investiţiilor în filiale, asocieri în participaţie şi │ │ ││entităţi asociate) │ 510 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│(Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea │ │ ││activelor nefinanciare) │ 520 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Imobilizări corporale) │ 530 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Investiţii imobiliare) │ 540 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Fond comercial) │ 550 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Alte imobilizări necorporale) │ 560 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Altele) │ 570 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│Fond comercial negativ recunoscut în profit sau pierdere │ 580 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate şi │ │ ││grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în │ │ ││vederea vânzării, care nu pot fi considerate activităţi │ │ ││întrerupte │ 600 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAŢIUNI CONTINUE ÎNAINTE DE│ │ ││IMPOZITARE │ 610 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent │ │ ││profitului sau pierderii din operaţiuni continue) │ 620 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAŢIUNI CONTINUE DUPĂ │ │ ││IMPOZITARE │ 630 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│Profit sau (-) pierdere din activităţi întrerupte după │ │ ││impozitare │ 640 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ Profit sau (-) pierdere din activităţi întrerupte înainte│ │ ││ de impozitare │ 650 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul, legate de │ │ ││ activităţi întrerupte) │ 660 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENT/Ă EXERCIŢIULUI │ 670 │ │└──────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘   Persoana autorizată, Persoana autorizată,  .......................... ..........................(numele, prenumele şi semnătura) (numele, prenumele şi semnătura)"6. La punctul 34 alineatul (1) punctul A litera c), punctul ii. se modifică şi va avea următorul cuprins:"ii. în cadrul categoriei «alte credite garantate», subcategoria «numerar [instrumente de datorie emise]» include depozitele colaterale constituite la instituţia de credit raportoare sau gajuri pe titluri de datorie emise de instituţia de credit raportoare, iar subcategoria «altele» include gajuri pe alte titluri emise de terţi sau gajuri pe alte active;".7. La punctul 37 alineatul (2), modelul formularului "F 16.01 - Venituri şi cheltuieli cu dobânzile, defalcate pe instrumente şi pe sectoare ale contrapărţilor" se modifică şi va avea următorul cuprins:    "F 16.01 - Venituri şi cheltuieli cu dobânzile, defalcate pe          instrumente şi pe sectoare ale contrapărţilor                                                                 - lei -┌─────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────┐│ Dobânzi │ Cod │ Perioadă curentă ││ │poziţie├──────────────┬──────────┤│ │ │ Venit │Cheltuieli│├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│ A │ B │ 010 │ 020 │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│Titluri de datorie │ 020 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│ Bănci centrale │ 030 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│ Administraţii publice │ 040 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│ Instituţii de credit │ 050 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│ Alte societăţi financiare │ 060 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│ Societăţi nefinanciare │ 070 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│Credite şi avansuri │ 080 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│ Bănci centrale │ 090 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│ Administraţii publice │ 100 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│ Instituţii de credit │ 110 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│ Alte societăţi financiare │ 120 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│ Societăţi nefinanciare │ 130 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│ Gospodării ale populaţiei │ 140 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│Alte active │ 150 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│Depozite │ 160 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│ Bănci centrale │ 170 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│ Administraţii publice │ 180 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│ Instituţii de credit │ 190 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│ Alte societăţi financiare │ 200 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│ Societăţi nefinanciare │ 210 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│ Gospodării ale populaţiei │ 220 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│Titluri de datorie emise │ 230 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│Alte datorii financiare │ 240 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│Instrumente derivate - contabilitatea│ │ │ ││de acoperire, riscul de rată a │ │ │ ││dobânzii │ 250 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│Alte datorii │ 260 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│DOBÂNZI │ 270 │ │ │└─────────────────────────────────────┴───────┴──────────────┴──────────┘   Persoana autorizată, Persoana autorizată,  .......................... ..........................(numele, prenumele şi semnătura) (numele, prenumele şi semnătura)"8. La punctul 38 alineatul (13), litera (b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(b) a trecut un an de la aplicarea măsurilor de restructurare sau, după caz, de la includerea expunerii în categoria expunerilor restructurate neperformante, dacă nu a fost aplicată o măsură de restructurare suplimentară, în conformitate cu prevederile pct. 39 alin. (17);".9. La punctul 38, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (13^1), cu următorul cuprins:"(13^1) În cazul în care, pentru evaluarea neperformanţei, se utilizează abordarea pe debitor, se consideră că expunerea faţă de un debitor a ieşit din categoria expunerilor neperformante dacă toate expunerile individuale, componente ale expunerii totale, îndeplinesc criteriile de ieşire din categoria expunerilor neperformante, respectiv condiţiile prevăzute la alin. (12), pentru acele expuneri neperformante care nu au făcut obiectul unei măsuri de restructurare şi condiţiile prevăzute la alin. (13), pentru acele expuneri neperformante care au făcut obiectul unei măsuri de restructurare."10. La punctul 38 alineatul (19), în cadrul modelului formularului "F 18.00 - Informaţii privind expunerile performante şi neperformante", denumirea poziţiei 140 "Din care: Garantate cu bunuri imobile comerciale" se modifică şi va fi "Din care: Credite garantate cu bunuri imobile comerciale", iar denumirea poziţiei 160 "Din care: Garantate cu bunuri imobile rezidenţiale" se modifică şi va fi "Din care: Credite garantate cu bunuri imobile rezidenţiale".11. La punctul 39 alineatul (22), în cadrul modelului formularului "F 19.00 - Informaţii privind expunerile restructurate", denumirea poziţiei 140 "Din care: Garantate cu bunuri imobile comerciale" se modifică şi va fi "Din care: Credite garantate cu bunuri imobile comerciale", iar denumirea poziţiei 160 "Din care: Garantate cu bunuri imobile rezidenţiale" se modifică şi va fi "Din care: Credite garantate cu bunuri imobile rezidenţiale".12. La punctul 43 alineatul (2), în cadrul modelului formularului "F31.02 - Părţi afiliate: cheltuieli şi venituri generate de tranzacţii", denumirea poziţiei 080 "Creşteri sau (-) diminuări, în perioada avută în vedere, ale deprecierii şi provizioane pentru instrumente de datorie depreciate, garanţii în stare de nerambursare şi angajamente în stare de nerambursare" se modifică şi va fi "Creşteri sau (-) diminuări, în cursul perioadei, ale deprecierii cumulate, ale modificării cumulate a valorii juste datorate riscului de credit şi ale provizioanelor aferente instrumentelor de datorie, garanţiilor şi angajamentelor neperformante".13. La capitolul V "Controlul situaţiilor financiare FINREP la nivel individual", punctul 2 "Controlul situaţiei F 02.00 - Contul de profit sau pierdere", la litera a) "Controlul vertical", corelaţiile aferente poziţiilor 010 şi 090 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"010 = 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 085090 = 120 + 130 + 140 + 145"14. La capitolul V "Controlul situaţiilor financiare FINREP la nivel individual", punctul 16 "Controlul situaţiei F 16.00 - Clasificarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere", subpunctul 16.1 "Controlul situaţiei F 16.01 - Venituri şi cheltuieli cu dobânzile, defalcate pe instrumente şi pe sectoare ale contrapărţilor" se modifică şi va avea următorul cuprins:    "16.1. Controlul situaţiei F 16.01 - Venituri şi cheltuieli cu dobânzile,     defalcate pe instrumente şi pe sectoare ale contrapărţilor    a) Controlul vertical    020 = 030 + 040 + 050 + 060 + 070    080 = 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140    160 = 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220    270 = 020 + 080 + 150 + 160 + 230 + 240 + 250 + 260    b) Corelaţii între F 16.01 şi F 02.00┌────────────────────────┬─────────────────┬────────────────────────────┐│ F 16.01. col. 010 │ relaţia │ F 02.00. col. 010 │├────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│ 150 │ = │ 080 │├────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│ 250 │ = │ 070 │├────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│ 270 │ = │ 010 │├────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│160 + 230 + 240 + 260 │ = │ 085 │└────────────────────────┴─────────────────┴────────────────────────────┘┌────────────────────────┬─────────────────┬────────────────────────────┐│F 16.01. col. 020 │ relaţia │ F 02.00. col. 010 │├────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│ 250 │ = │ 130 │├────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│ 260 │ = │ 140 │├────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│ 270 │ = │ 090 │├────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│020 + 080 + 150 │ = │ 145" │└────────────────────────┴─────────────────┴────────────────────────────┘15. La capitolul V "Controlul situaţiilor financiare FINREP la nivel individual", punctul 17 "Controlul situaţiei F 18.00 - Informaţii privind expunerile performante şi neperformante" se modifică după cum urmează: a) Litera a) "Controlul orizontal" se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) Controlul orizontalPentru liniile 010-550 se respectă următoarele corelaţii:col. 010 = col. 020 + col. 060col. 130 = col. 140 + col. 150col. 110 ≤ col. 060Pentru liniile 010-330 se respectă următoarele corelaţii:col. 020 = col. 030 + col. 040 + col. 050col. 060 = col. 070 + col. 080 + col. 090 + col. 100col. 150 = col. 160 + col. 170 + col. 180 + col. 190col. 120 ≤ col. 060col. 200 + col. 210 ≤ col. 060 + col. 150" b) După litera b) se introduc două noi litere, literele b^1) şi b^2), cu următorul cuprins:"b^1) Corelaţii între F 18.00 şi F 04.00F 18.00.190. col. 010 = F 04.02.060 (col. 010 - col. 020) + F 04.03.060 (col. 030 - col. 040)F 18.00.200. col. 010 = F 04.02.070 (col. 010 - col. 020) + F 04.03.070 (col. 030 - col. 040)F 18.00.210. col. 010 = F 04.02.080 (col. 010 - col. 020) + F 04.03.080 (col. 030 - col. 040)F 18.00.220. col. 010 = F 04.02.090 (col. 010 - col. 020) + F 04.03.090 (col. 030 - col. 040)F 18.00.230. col. 010 = F 04.02.100 (col. 010 - col. 020) + F 04.03.100 (col. 030 - col. 040)F 18.00.240. col. 010 = F 04.02.110 (col. 010 - col. 020) + F 04.03.110 (col. 030 - col. 040)F 18.00.250. col. 010 = F 04.02.120 (col. 010 - col. 020) + F 04.03.120 (col. 030 - col. 040)F 18.00.260. col. 010 = F 04.02.130 (col. 010 - col. 020) + F 04.03.130 (col. 030 - col. 040)F 18.00.270. col. 010 = F 04.02.140 (col. 010 - col. 020) + F 04.03.140 (col. 030 - col. 040)F 18.00.280. col. 010 = F 04.02.150 (col. 010 - col. 020) + F 04.03.150 (col. 030 - col. 040)F 18.00.290. col. 010 = F 04.02.160 (col. 010 - col. 020) + F 04.03.160 (col. 030 - col. 040)F 18.00.300. col. 010 = F 04.02.170 (col. 010 - col. 020) + F 04.03.170 (col. 030 - col. 040)F 18.00.310. col. 010 = F 04.02.180 (col. 010 - col. 020) + F 04.03.180 (col. 030 - col. 040)F 18.00.020. col. 010 = F 04.04.020 (col. 010 + col. 020) + F 04.04.160 (col. 010 + col. 020)F 18.00.030. col. 010 = F 04.04.030 (col. 010 + col. 020) + F 04.04.170 (col. 010 + col. 020)F 18.00.040. col. 010 = F 04.04.040 (col. 010 + col. 020) + F 04.04.180 (col. 010 + col. 020)F 18.00.050. col. 010 = F 04.04.050 (col. 010 + col. 020) + F 04.04.190 (col. 010 + col. 020)F 18.00.060. col. 010 = F 04.04.060 (col. 010 + col. 020) + F 04.04.200 (col. 010 + col. 020)F 18.00.070. col. 010 ≥ F 04.04.070 (col. 010 + col. 020) + F 04.04.210 (col. 010 + col. 020)F 18.00.080. col. 010 ≥ F 04.04.080 (col. 010 + col. 020) + F 04.04.220 (col. 010 + col. 020)F 18.00.090. col. 010 = F 04.04.090 (col. 010 + col. 020) + F 04.04.230 (col. 010 + col. 020)F 18.00.100. col. 010 ≥ F 04.04.100 (col. 010 + col. 020) + F 04.04.240 (col. 010 + col. 020)F 18.00.110. col. 010 = F 04.04.110 (col. 010 + col. 020) + F 04.04.250 (col. 010 + col. 020)F 18.00.120. col. 010 = F 04.04.120 (col. 010 + col. 020) + F 04.04.260 (col. 010 + col. 020)F 18.00.150. col. 010 = F 04.04.130 (col. 010 + col. 020) + F 04.04.270 (col. 010 + col. 020)F 18.00.180. col. 010 ≥ F 04.04.140 (col. 010 + col. 020) + F 04.04.280 (col. 010 + col. 020)F 18.00.010. col. 120 = F 04.04. col. 020 (010 + 150)F 18.00.020. col. 120 = F 04.04. col. 020 (020 + 160)F 18.00.030. col. 120 = F 04.04. col. 020 (030 + 170)F 18.00.040. col. 120 = F 04.04. col. 020 (040 + 180)F 18.00.050. col. 120 = F 04.04. col. 020 (050 + 190)F 18.00.060. col. 120 = F 04.04. col. 020 (060 + 200)F 18.00.070. col. 120 ≥ F 04.04. col. 020 (070 + 210)F 18.00.080. col. 120 ≥ F 04.04. col. 020 (080 + 220)F 18.00.090. col. 120 = F 04.04. col. 020 (090 + 230)F 18.00.100. col. 120 ≥ F 04.04. col. 020 (100 + 240)F 18.00.110. col. 120 = F 04.04. col. 020 (110 + 250)F 18.00.120. col. 120 = F 04.04. col. 020 (120 + 260)F 18.00.150. col. 120 = F 04.04. col. 020 (130 + 270)F 18.00.180. col. 120 ≥ F 04.04. col. 020 (140 + 280)F 18.00.190. col. 130 = F 04.02.060. col. 020 + F 04.03.060. col. 040F 18.00.200. col. 130 = F 04.02.070. col. 020 + F 04.03.070. col. 040F 18.00.210. col. 130 = F 04.02.080. col. 020 + F 04.03.080. col. 040F 18.00.220. col. 130 = F 04.02.090. col. 020 + F 04.03.090. col. 040F 18.00.230. col. 130 = F 04.02.100. col. 020 + F 04.03.100. col. 040F 18.00.240. col. 130 = F 04.02.110. col. 020 + F 04.03.110. col. 040F 18.00.250. col. 130 = F 04.02.120. col. 020 + F 04.03.120. col. 040F 18.00.260. col. 130 = F 04.02.130. col. 020 + F 04.03.130. col. 040F 18.00.270. col. 130 = F 04.02.140. col. 020 + F 04.03.140. col. 040F 18.00.280. col. 130 = F 04.02.150. col. 020 + F 04.03.150. col. 040F 18.00.290. col. 130 = F 04.02.160. col. 020 + F 04.03.160. col. 040F 18.00.300. col. 130 = F 04.02.170. col. 020 + F 04.03.170. col. 040F 18.00.310. col. 130 = F 04.02.180. col. 020 + F 04.03.180. col. 040F 18.00.010. col. 150 = F 04.04.010 (col. 030 + col. 040) + F 04.04.150 (col. 030 + col. 040)F 18.00.020. col. 150 = F 04.04.020 (col. 030 + col. 040) + F 04.04.160 (col. 030 + col. 040)F 18.00.030. col. 150 = F 04.04.030 (col. 030 + col. 040) + F 04.04.170 (col. 030 + col. 040)F 18.00.040. col. 150 = F 04.04.040 (col. 030 + col. 040) + F 04.04.180 (col. 030 + col. 040)F 18.00.050. col. 150 = F 04.04.050 (col. 030 + col. 040) + F 04.04.190 (col. 030 + col. 040)F 18.00.060. col. 150 = F 04.04.060 (col. 030 + col. 040) + F 04.04.200 (col. 030 + col. 040)F 18.00.070. col. 150 ≤ F 04.04.070 (col. 030 + col. 040) + F 04.04.210 (col. 030 + col. 040)F 18.00.080. col. 150 ≤ F 04.04.080 (col. 030 + col. 040) + F 04.04.220 (col. 030 + col. 040)F 18.00.090. col. 150 = F 04.04.090 (col. 030 + col. 040) + F 04.04.230 (col. 030 + col. 040)F 18.00.100. col. 150 ≤ F 04.04.100 (col. 030 + col. 040) + F 04.04.240 (col. 030 + col. 040)F 18.00.110. col. 150 = F 04.04.110 (col. 030 + col. 040) + F 04.04.250 (col. 030 + col. 040)F 18.00.120. col. 150 = F 04.04.120 (col. 030 + col. 040) + F 04.04.260 (col. 030 + col. 040)F 18.00.150. col. 150 = F 04.04.130 (col. 030 + col. 040) + F 04.04.270 (col. 030 + col. 040)F 18.00.180. col. 150 ≤ F 04.04.140 (col. 030 + col. 040) + F 04.04.280 (col. 030 + col. 040)F 18.00.010. col. 140 = F 04.04. col. 050 (010 + 150)F 18.00.020. col. 140 = F 04.04. col. 050 (020 + 160)F 18.00.030. col. 140 = F 04.04. col. 050 (030 + 170)F 18.00.040. col. 140 = F 04.04. col. 050 (040 + 180)F 18.00.050. col. 140 = F 04.04. col. 050 (050 + 190)F 18.00.060. col. 140 = F 04.04. col. 050 (060 + 200)F 18.00.070. col. 140 ≤ F 04.04. col. 050 (070 + 210)F 18.00.080. col. 140 ≤ F 04.04. col. 050 (080 + 220)F 18.00.090. col. 140 = F 04.04. col. 050 (090 + 230)F 18.00.100. col. 140 ≤ F 04.04. col. 050 (100 + 240)F 18.00.110. col. 140 = F 04.04. col. 050 (110 + 250)F 18.00.120. col. 140 = F 04.04. col. 050 (120 + 260)F 18.00.150. col. 140 = F 04.04. col. 050 (130 + 270)F 18.00.180. col. 140 ≤ F 04.04. col. 050 (140 + 280)b^2) Corelaţii între F 18.00 şi F 06.00F 18.00. col. 010 (120 + 300) = F 06.00.190. col. 010F 18.00. col. 060 (120 + 300) = F 06.00.190. col. 012F 18.00. col. 130 (120 + 300) = F 06.00.190. col. 020"16. La capitolul V "Controlul situaţiilor financiare FINREP la nivel individual", punctul 18 "Controlul situaţiei F 19.00 - Informaţii privind expunerile restructurate", litera a) "Controlul orizontal" se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) Controlul orizontalcol. 010 = col. 020 + col. 060col. 020 = col. 030 + col. 040col. 060 = col. 070 + col. 080col. 120 = col. 130 + col. 140col. 140 = col. 150 + col. 160col. 100 ≤ col. 060col. 110 ≤ col. 060col. 170 + col. 180 ≤ col. 010 + col. 120"17. La capitolul V "Controlul situaţiilor financiare FINREP la nivel individual", punctul 19 "Controlul situaţiei F 20.00 - Repartizare geografică" se modifică după cum urmează: a) La subpunctul 19.5 "Controlul situaţiei F 20.05 - Repartizarea geografică a expunerilor extrabilanţiere în funcţie de locul de reşedinţă al contrapărţii", după litera c) se introduc două noi litere, literele d) şi e), cu următorul cuprins:"d) Corelaţii între F 20.05 şi F 18.00┌────────────────────────┬─────────────────┬────────────────────────────┐│ F 20.05 │ relaţia │ F 18.00. col. 060 │├────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│Sumă (010. col. 025)* │ = │ 340 │├────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│Sumă (020. col. 025)* │ = │ 410 │├────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│Sumă (030. col. 025)* │ = │ 480 │└────────────────────────┴─────────────────┴────────────────────────────┘ e) Corelaţie între F 20.05 şi F 19.00Sumă (F 20.05.010. col. 022)* = F 19.00.340. col. 010" b) La subpunctul 19.6 "Controlul situaţiei F 20.06 - Repartizarea geografică a datoriilor în funcţie de locul de reşedinţă al contrapărţii", litera b) "Corelaţii între F 20.06 şi F 08.01", prima corelaţie se modifică şi va avea următorul cuprins:┌────────────────────────┬─────────────────┬────────────────────────────┐│F 20.06 │ relaţia │ F 08.01 │├────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│"Sumă (010. col. 010)* │ = │010 (col. 010 + col. 037)" │└────────────────────────┴─────────────────┴────────────────────────────┘18. În cuprinsul normelor metodologice, prevederile referitoare la ştampilare se abrogă.----