HOTĂRÂRE nr. 535 din 1 iulie 1999privind autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 7 iulie 1999  În temeiul art. 3 din Legea nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se considera acreditate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 88/1993, specializările din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular, cuprinse la lit. a) din anexele nr. 1 şi 2. Specializările acreditate se supun numai procesului de evaluare periodică.  +  Articolul 2Se acorda autorizare de funcţionare provizorie, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 88/1993, pentru specializările din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular, cuprinse la lit. b) din anexele nr. 1 şi 2.  +  Articolul 3Se retrage autorizarea de funcţionare provizorie, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 88/1993, pentru specializările din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular, cuprinse la lit. c) din anexele nr. 1 şi 2.  +  Articolul 4Autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea se acordă pentru forme de învăţământ de zi.Specializările autorizate sau acreditate, care funcţionează la forma de învăţământ de zi, pot funcţiona şi la forma de învăţământ seral şi fără frecventa, fără a fi necesară îndeplinirea procedurii de autorizare de funcţionare provizorie sau acreditare de către Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare.  +  Articolul 5Învăţământul deschis la distanta, similar cu învăţământul fără frecventa, se poate organiza numai în cadrul instituţiilor de învăţământ superior care au urmat procedura de autorizare prevăzută de lege.  +  Articolul 6 (1) În instituţiile de învăţământ superior acreditate, în cadrul reformei curriculare şi al aplicării sistemului de credite transferabile, se pot organiza, cu aprobarea senatului universitar, grupări de doua specializări autorizate şi/sau acreditate, care fac parte din acelaşi curriculum universitar, fără întocmirea unui nou dosar de autorizare pentru specializarea dubla rezultată. (2) În cazul în care una dintre specializările care compun specializarea dubla este autorizata sa funcţioneze provizoriu, specializarea rezultată va fi autorizata sa funcţioneze provizoriu. (3) Planurile de învăţământ ale specializărilor obţinute prin astfel de grupări trebuie să pună în evidenta care este specializarea principala şi care este specializarea secundară.  +  Articolul 7În cadrul aceleiaşi universităţi, pentru specializările care sunt deja autorizate sau acreditate în structura formei de învăţământ de lungă durata, se pot scolariza studenţi în forma de învăţământ de scurta durata (colegii universitare), fără a fi necesară procedura de autorizare de către Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare.  +  Articolul 8 (1) Denumirile specializărilor autorizate sa funcţioneze provizoriu, precum şi cele ale instituţiilor de învăţământ superior care cuprind numai astfel de specializări se pot modifica în perioada de funcţionare provizorie, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 88/1993. (2) Instituţiile de învăţământ superior care cuprind specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu trebuie să respecte standardele care au stat la baza acordării autorizării de funcţionare provizorie pentru aceste specializări pe toată durata de activitate.  +  Articolul 9 (1) Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare va stabili şi va comunică Ministerului Educaţiei Naţionale instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular acreditate care pot organiza examenul de licenţă, respectiv de absolvire, pentru absolvenţii primelor trei promotii ale specializărilor autorizate sa funcţioneze provizoriu. (2) Lista cuprinzând instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular la care se organizează examenul de licenţă, respectiv de absolvire, va fi aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 10Reţeaua învăţământului de stat şi particular de studii aprofundate - master şi studii aprofundate, precum şi cifra de şcolarizare pentru învăţământul de stat se aproba de către Ministerul Educaţiei Naţionale.  +  Articolul 11 (1) La specializările care nu au autorizare de funcţionare provizorie nu se organizează concurs de admitere în anul I de studii. (2) La specializările care au depăşit perioada legală a autorizării de funcţionare provizorie şi/sau nu îndeplinesc standardele prevăzute de lege să fie acreditate nu se organizează concurs de admitere în anul I de studii, acestea intrand în lichidare.  +  Articolul 12 (1) Studenţii de la specializările acreditate sau autorizate sa funcţioneze provizoriu din cadrul instituţiilor de învăţământ particular pot să îşi continue studiile la specializări identice sau similare din instituţii de învăţământ superior de stat în următoarele condiţii cumulative: a) instituţia de învăţământ superior de stat sa scolarizeze în specializarea respectiva, acreditata sau autorizata sa funcţioneze provizoriu; b) studenţii sa participe la concursul de admitere în instituţia primitoare, în sesiunile oficiale, la specializarea respectiva, şi să fie declaraţi admişi, în afară cifrei de şcolarizare repartizate iniţial prin ordin al ministrului educaţiei naţionale; c) anul de studiu în care studenţii admişi prin concurs vor fi înmatriculaţi este stabilit de către instituţia de învăţământ superior primitoare, pe baza documentelor de scolaritate prezentate de student, cu susţinerea examenelor de diferenţa, pentru care se pot percepe taxe în cuantumul stabilit de senatele universitare. Prin înmatricularea acestei categorii de studenţi nu se modifica formatiile de studiu. (2) Instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular în cauza au obligaţia sa îndeplinească formalităţile de înscriere la concursul de admitere şi de transfer şi sa elibereze actele solicitate de student, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 13 (1) Continuarea activităţii de învăţământ superior în alte condiţii decât cele prevăzute de Legea nr. 88/1993, de Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de prezenta hotărâre atrage răspunderea celor vinovaţi. (2) Sesizarea organelor abilitate se face de către Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare sau de către Ministerul Educaţiei Naţionale.  +  Articolul 14Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 15La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 294/1997 cu privire la funcţionarea instituţiilor de învăţământ superior, în conformitate cu prevederile Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 25 iunie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei naţionale,Andrei MargaMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesPreşedintele Consiliului Naţional de EvaluareAcademica şi Acreditare,Ioan Mihailescu  +  Anexa 1 INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DE STAT  +  Anexa 1A UNIVERSITĂŢI, ACADEMII, INSTITUTE1. UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN BUCUREŞTI a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    AERONAVE-Construcţii aerospaţialezi, 5 ani
      -Sisteme de propulsie (turbomotoare, rachete)zi, 5 ani
      -Echipamente şi instalaţii de bordzi, 5 ani
    CHIMIE-Tehnologia substanţelor anorganicezi, 5 ani
      -Tehnologia substanţelor organicezi, 5 ani
      -Petrochimie şi carbochimiezi, 5 ani
      -Inginerie chimicăzi, 5 ani
      -Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidicezi, 5 ani
      -Tehnologia compuşilor macromolecularizi, 5 ani
      -Inginerie biochimicăzi, 5 ani
      -Inginerie chimică (în limbile engleză şi franceză)zi, 5 ani
      -Tehnologie chimicăzi, 3 ani
    ELECTRIC-Construcţii electrotehnicezi, 5 ani
      -Acţionări electricezi, 5 ani
      -Electrotehnică generalăzi, 5 ani
      -Inginerie electrică şi calculatoare (în limbile engleză, franceză şi germană)zi, 5 ani
      -Maşini şi aparate electricezi, 3 ani
    ELECTRONIC-Electronică aplicatăzi, 5 ani
      -Comunicaţiizi, 5 ani
      -Microelectronicăzi, 5 ani
      -Telecomenzi şi electronică în transporturizi, 5 ani
      -Electronicăzi, 3 ani
      -Comunicaţii şi exploatare poştalăzi, 3 ani
    ELECTROMECANIC-Exploatare maşini şi utilajezi, 3 ani
      -Trafic urbanzi, 3 ani
    ENERGETIC-Centrale termoelectricezi, 5 ani
      -Centrale nuclearoelectricezi, 5 ani
      -Electroenergeticăzi, 5 ani
      -Centrale hidroelectricezi, 5 ani
      -Energetică industrialăzi, 5 ani
      -Termoenergeticăzi, 3 ani
      -Hidroenergeticăzi, 3 ani
      -Transportul şi distribuţia energiei electricezi, 3 ani
    INGINERIE ECONOMICĂ-Inginerie economică în energetică şi electrotehnicăzi, 5 ani
      -Ingineria şi managementul sistemelor de producţiezi, 5 ani
      -Inginerie economică în industria chimică şi de materialezi, 5 ani
      -Ingineria şi managementul sistemelor de producţie (în limba germană)zi, 5 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ-Tehnologia construcţiilor de maşinizi, 5 ani
      -Maşini-uneltezi, 5 ani
      -Utilajul şi tehnologia sudăriizi, 5 ani
    INGINERIA TRANSPORTURILOR-Tehnica transporturilorzi, 5 ani
    MECANIC-Maşini şi echipamente termicezi, 5 ani
      -Maşini hidraulice şi pneumaticezi, 5 ani
      -Echipamente de proceszi, 5 ani
      -Mecanică finăzi, 5 ani
      -Mecanică agricolă (maşini şi instalaţii agricole)zi, 5 ani
      -Construcţii de maşini agricolezi, 5 ani
      -Autovehicule rutierezi, 5 ani
      -Material rulant de cale feratăzi, 5 ani
      -Mecanică şi inginerie mecanică (în limbile engleză, franceză şi germană)zi, 5 ani
      -Tehnologia prelucrării metalelorzi, 3 ani
      -Tehnologii de mecanică finăzi, 3 ani
      -Automobilezi, 3 ani
      -Materiale şi defectoscopiezi, 3 ani
    MECATRONICĂ-Roboţi industrializi, 5 ani
    ŞTIINŢA MATERIALELOR-Ingineria proceselor siderurgicezi, 5 ani
      -Metalurgie neferoasăzi, 5 ani
      -Turnarea metalelorzi, 5 ani
      -Prelucrări plastice şi tratamente termicezi, 5 ani
      -Ştiinţa materialelorzi, 5 ani
    ŞTIINŢE APLICATE-Inginerie fizicăzi, 5 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR ŞI A CALCULATOARELOR-Calculatoarezi, 5 ani
    -Automatică şi informatică industrialăzi, 5 ani
    -Tehnică de calculzi, 3 ani
          b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    CHIMIE-Chimie alimentarăzi, 5 ani
      -Tehnici de laborator şi monitorizare asistate de calculatorzi, 3 ani
    ELECTRIC-Controlul calităţii şi metrologiezi, 3 ani
      -Metrologie şi sisteme de măsurarezi, 5 ani
    ENERGETIC-Informatizarea şi conducerea proceselor energeticezi, 5 ani
    INGINERIE ECONOMICĂ-Inginerie economică în electronică şi electrotehnică (în limbile engleză şi germană)zi, 5 ani
      -Inginerie economică în domeniul mecaniczi, 5 ani
      -Inginerie economică în domeniul mecanic (în limba germană)zi, 5 ani
      -Inginerie economică în electronică şi telecomunicaţiizi, 5 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ şi TEHNOLOGICĂ-Tehnologii ŞI echipamente neconvenţionalezi, 5 ani
    -Ingineria şi managementul calităţiizi, 5 ani
    INGINERIA MEDIULUI-Ingineria mediului în energeticăzi, 5 ani
      -Ingineria protecţiei mediului în industria chimică şi petrochimicăzi, 5 ani
    MECANIC-Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea produselor agricolezi, 5 ani
      -Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologicezi, 5 ani
      -Optometriezi, 3 ani
      -Microtehnică şi opticăzi, 3 ani
      -Mecanizarea şi managementului fermelor agricole (Buzău)zi, 3 ani
    MECATRONICĂ-Mecatronicăzi, 5 ani
    ŞTIINŢA MATERIALELOR-Ştiinţa materialelor (în limbile engleză şi franceză)zi, 5 ani
      -Tehnologii ecologice în metalurgia extractivăzi, 3 ani
      -Tehnologii ecologice în metalurgia prelucrătoarezi, 3 ani
    ŞTIINŢE APLICATE-Inginerie matematicăzi, 5 ani
      -Mecanică aplicatăzi, 5 ani
    TEHNOLOGIA TRANSPORTURILOR-Tehnologia transporturilorzi, 3 ani
              2. UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI               a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    CONSTRUCŢII-Construcţii civile, industriale şi agricolezi, 5 ani
      -Căi ferate, drumuri şi podurizi, 5 ani
      -Construcţii hidrotehnicezi, 5 ani
      -Inginerie sanitară şi protecţia mediuluizi, 5 ani
      -Inginerie civilă (în limbile engleză şi franceză)zi, 5 ani
      -Tehnologia construcţiilorzi, 3 ani
      -Lucrări edilitarezi, 3 ani
      -Construcţii şi exploatarea lucrărilor hidrotehnicezi, 3 ani
      -Drumuri şi podurizi, 3 ani
      -Căi ferate şi lucrări de artăzi, 3 ani
      -Organizarea şi economia construcţiilorzi, 3 ani
    GEODEZIE-Geodeziezi, 5 ani
      -Cadastruzi, 5 ani
      -Topografiezi, 3 ani
    INGINERIE ECONOMICĂ-Ingineria şi managementul lucrărilor de construcţiizi, 5 ani
    INSTALAŢII-Instalaţii pentru construcţiizi, 5 ani
      -Instalaţii pentru construcţii (în limba franceză)zi, 5 ani
      -Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosfereizi, 5 ani
      -Instalaţiizi, 3 ani
    MECANIC-Utilaj tehnologic pentru construcţiizi, 5 ani
      -Mecanizarea construcţiilorzi, 3 ani
                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    CONSTRUCŢII-Inginerie urbană, construcţia şi gestiunea localităţilorzi, 5 ani
    MECANIC-Inginerie tehnologică şi mecanizare în construcţiizi, 5 ani
    ŞTIINŢE APLICATE-Inginerie matematicăzi, 5 ani
              3. INSTITUTUL DE ARHITECTURA "ION MINCU" DIN BUCUREŞTI               a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ARHITECTURĂ-Arhitecturăzi, 6 ani
      -Arhitectura clădirilorzi, 3 ani
    URBANISM-Urbanismzi, 3 ani
                     b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ARHITECTURĂ-Arhitectură de interior şi mobilierzi, 3 ani
      -Arhitectură şi urbanism CAD-CAMzi, 3 ani
    URBANISM-Urbanismzi, 5 ani
     4. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINA VETERINARA DIN BUCUREŞTI                   a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    AGRICOL-Agriculturăzi, 5 ani
      -Pedologie-Agrochimiezi, 5 ani
      -Horticulturăzi, 5 ani
      -Protecţia plantelorzi, 3 ani
      -Legumicultură-Floriculturăzi, 3 ani
    CONSTRUCŢII-Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare ruralăzi, 5 ani
      -Amenajarea teritoriului agricolzi, 3 ani
      -Organizarea şi economia construcţiilorzi, 3 ani
    INGINERIE ECONOMICĂ-Managementul dezvoltării rurale şi inginerie economică în agriculturăzi, 5 ani
    INGINERIA MEDIULUI-Ingineria mediului agricolzi, 5 ani
    MEDICINĂ VETERINARĂ-Medicină veterinarăzi, 6 ani
      -Igienă şi laborator veterinarzi, 3 ani
    ZOOTEHNIE-Zootehniezi, 5 ani
      -Creşterea animalelor micizi, 3 ani
                    b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    AGRICOL-Arhitectură peisajerăzi, 5 ani
      -Tehnologia vinului ai produselor derivatezi, 3 ani
      -Management şi afaceri în agricultură (Călăraşi)zi, 3 ani
      -Managementul prelucrării şi valorificării produselor agroalimentare (Călăraşi)zi, 3 ani
    BIOTEHNOLOGIE-Biotehnologii agricolezi, 5 ani
      -Biotehnologii industrialezi, 5 ani
      -Biotehnologii medical-veterinarezi, 5 ani
      -Biotehnologii în zootehniezi, 5 ani
    GEODEZIE-Cadastru agricolzi, 3 ani
    MEDICINĂ VETERINARĂ-Clinică şi farmacie veterinarăzi, 3 ani
    ZOOTEHNIE-Tehnologia laptelui şi produselor lactatezi, 3 ani
      -Tehnologia cărnii şi produselor din carnezi, 3 ani
                     5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI                   a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ADMINISTRAŢIE-SECRETARIAT-Biroticăzi, 3 ani
    BIBLIOTECONOMIE-Biblioteconomie-Arhivisticăzi, 3 ani
    BIOLOGIE-Biologiezi, 4 ani
      -Biochimiezi, 4 ani
    CHIMIE-Chimiezi, 4 ani
      -Chimie-Fizicăzi, 4 ani
      -Biochimie tehnologicăzi, 4 ani
      -Chimie (în limba franceză)zi, 4 ani
    FILOLOGIE-Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (Limba străină B)zi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Bibliologie şi ştiinţa informăriizi, 4 ani
      -O limbă şi literatură străină (Limba străină A) - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină (Limba străină B)zi, 4 ani
      -Filologie clasică (Limba latină - Limba greacă veche)zi, 4 ani
    FILOSOFIE-Filosofiezi, 4 ani
    FIZICĂ-Fizicăzi, 4 ani
      -Fizică (în limbile franceză şi engleză)zi, 4 ani
      -Fizică tehnologicăzi, 5 ani
    GEOLOGIE-Geologiezi, 4 ani
      -Geologie tehnicăzi, 5 ani
      -Geofizicăzi, 5 ani
    GEOGRAFIE-Geografiezi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Geografie - O limbă şi literatură străină (engleză, franceză, germană, rusă - la alegere)zi, 4 ani
      -Cartografiezi, 3 ani
    INFORMATICĂ-Tehnologie informaticăzi, 3 ani
      -Informaticăzi, 4 ani
    ISTORIE-Istoriezi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
    JURNALISTICĂ-Jurnalisticăzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
    MATEMATICĂ-Matematicăzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Matematică (în limba franceză)zi, 4 ani
      -Matematică-Mecanicăzi, 4 ani
      -Matematici purezi, 4 ani
      -Matematică aplicată (în limba engleză)zi, 4 ani
    SOCIOPSIHOPEDAGOGIE-Asistenţă socialăzi, 4 ani
      -Pedagogiezi, 4 ani
      -Psihologiezi, 4 ani
      -Sociologiezi, 4 ani
      -Psihopedagogie specialăzi, 4 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE-Dreptzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
    TEOLOGIE-Teologie ortodoxă pastoralăzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină: engleză, franceză, germană, rusă - la alegere)zi, 4 ani
      -Teologie baptistă - Litere (Limba şi literatura română)zi, 4 ani
      -Teologie baptistă - Litere (O limbă şi literatură străină: engleză, franceză, germană, rusă - la alegere)zi, 4 ani
      -Teologie baptistă - Asistenţă socialăzi, 4 ani
                    b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    BIOLOGIE-Ecologie şi protecţia mediuluizi, 4 ani
    CHIMIE-Radiochimiezi, 4 ani
    FILOLOGIE-Comunicare şi relaţii publicezi, 4 ani
      -Traducătorizi, 4 ani
      -O limbă şi literatură străină (Limba străină A) - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină (Limba străină B, inclusiv Limba română)zi, 4 ani
      -Studii culturale europenezi, 4 ani
    FIZICĂ-Fizică medicalăzi, 4 ani
    GEOGRAFIE-Geografia turismuluizi, 4 ani
      -Geografia activităţilor turistice (Călimăneşti)zi, 3 ani
      -Hidrologie, meteorologie şi supravegherea calităţii mediuluizi, 3 ani
    JURNALISTICĂ-Comunicare publicăzi, 4 ani
    MATEMATICĂ-Matematică-Informaticăzi, 4 ani
    SOCIOPSIHOPEDAGOGIE-Institutori - O limbă străină (Focşani)zi, 3 ani
    ŞTIINŢA MEDIULUI-Ştiinţa mediuluizi, 4 ani
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE-Administraţie publicăzi, 4 ani
    ŞTIINŢE POLITICE-Ştiinţe politicezi, 4 ani
      -Ştiinţe politice (în limbile engleză şi franceză)zi, 4 ani
    TEOLOGIE-Teologie ortodoxă - Filologie clasică (Limba latină - Limba greacă veche)zi, 4 ani
      -Teologie ortodoxă - Patrimoniu culturalzi, 4 ani
      -Teologie ortodoxă - Asistenţă socialăzi, 4 ani
      -Teologie ortodoxă - Pictură bisericeascăzi, 4 ani
      -Teologie romano-catolică - Asistenţă socialăzi, 4 ani
         6. UNIVERSITATEA DE MEDICINA ŞI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCUREŞTI                  a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    FARMACIE-Farmaciezi, 5 ani
      -Farmacie (militară)zi, 5 ani
    MEDICINĂ-Medicină generalăzi, 6 ani
      -Medicină generală (militară)zi, 6 ani
      -Stomatologiezi, 6 ani
      -Stomatologie (militară)zi, 6 ani
    STOMATOLOGIE-Tehnică dentarăzi, 3 ani
                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    MEDICINĂ-Fiziokinetoterapiezi, 5 ani
      -Audiologie şi protezare auditivăzi, 3 ani
    STOMATOLOGIE-Profilaxie stomatologicăzi, 3 ani
                7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI                 a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ECONOMIC-Managementul firmeizi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Economie-Pedagogiezi, 4 ani
      -Economia şi gestiunea producţiei agroalimentarezi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Finanţe şi asigurărizi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Contabilitate şi informatică de gestiunezi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Gestiunea şi analiza financiară a întreprinderilorzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Informatică economicăzi, 4,5 ani; fără frecvenţă, 5,5 ani
      -Cibernetică şi previziune economicăzi, 4,5 ani; fără frecvenţă, 5,5 ani
      -Statistică social-economicăzi, 4,5 ani; fără frecvenţă, 5,5 ani
      -Marketingzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Merceologiezi, 4 ani
      -Turism şi serviciizi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Comerţzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Tranzacţii internaţionalezi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Economie şi sociologie ruralăzi, 4 ani
      -Gestiunea afacerilor (în limbile engleză, franceză şi germană)zi, 4 ani
      -Economia întreprinderii (în limbile engleză, franceză şi germană)zi, 4 ani
      -Organizarea producţiei şi a munciizi, 3 ani
      -Contabilitate şi gestiune financiarăzi, 3 ani
      -Prelucrarea electronică a informaţiei economicezi, 3 ani
      -Conducerea unităţilor comerciale şi de turismzi, 3 ani
      -Managementul producţiei agricole şi alimentarezi, 3 ani
      -Comerţ exteriorzi, 3 ani
            b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ECONOMIC-Economie matematicăzi, 4,5 ani
      -Conducerea unităţilor comerciale şi de turism (Buzău)zi, 3 ani
      -Managementul producţiei agricole şi alimentare (Buzău)zi, 3 ani
      -Gestiune bancarăzi, 3 ani
      -Politici economicezi, 4 ani
      -Economia mediuluizi, 4 ani
      -Economia şi dreptul afacerilorzi, 4 ani
      -Bănci şi burse de valorizi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Management socialzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Economie mondialăzi, 4 ani
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE-Administraţie publicăzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
                   8. UNIVERSITATEA DE MUZICA DIN BUCUREŞTI                    a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    MUZICĂ-Interpretare instrumentalăzi, 5 ani
      -Cantozi, 5 ani
      -Regie de teatru muzicalzi, 5 ani
      -Compoziţiezi, 5 ani
      -Muzicologiezi, 5 ani
      -Dirijat de orchestrăzi, 5 ani
      -Dirijat de cor academiczi, 5 ani
      -Jazz şi muzică uşoarăzi, 5 ani
      -Pedagogie muzicalăzi, 5 ani
      -Muzică religioasăzi, 5 ani
                9. UNIVERSITATEA DE ARTE DIN BUCUREŞTI                 a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE-Picturăzi, 5 ani
      -Sculpturăzi, 5 ani
      -Graficăzi, 5 ani
      -Arte textile (tapiserie-contexturi, modă-imprimeuri)zi, 5 ani
      -Ceramică-Sticlă-Metalzi, 5 ani
      -Scenografiezi, 5 ani
      -Designzi, 5 ani
      -Artă muralăzi, 5 ani
      -Conservarea şi restaurarea operei de artăzi, 5 ani
      -Pedagogia arteizi, 5 ani
      -Istoria şi teoria arteizi, 4 ani
                 b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE-Foto-video-procesare computerizată a imaginiizi, 5 ani
    10. UNIVERSITATEA DE ARTA TEATRALA ŞI CINEMATOGRAFICA "ION LUCA CARAGIALE"       DIN BUCUREŞTI      a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ARTĂ CINEMATOGRAFICĂ şi televiziune-Regie de film ŞI TELEVIZIUNEzi, 4 ani
      -Imagine de film şi televiziunezi, 4 ani
      -Comunicare audiovizualăzi, 4 ani
    ARTĂ TEATRALĂ-Actoriezi, 4 ani
      -Teatrologiezi, 4 ani
      -Regie teatruzi, 5 ani
      -Coregrafie, creaţie şi pedagogiezi, 4 ani
      -Arta actorului mânuitor de păpuşi şi marionetezi, 4 ani
            b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ARTĂ CINEMATOGRAFICĂ ŞI TELEVIZIUNE-Multimedia-sunet, montajzi, 4 ani
    ARTĂ TEATRALĂ-Scenografiezi, 4 ani
          11. ACADEMIA NAŢIONALA DE EDUCAŢIE FIZICA ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI            a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT-Educaţie fizică şi sportzi, 4 ani
      -Kinetoterapiezi, 4 ani
      -Educaţie fizică militară şi sportzi, 4 ani; fără frecvenţă 5 ani
      -Măiestrie sportivă (antrenori)zi, 3 ani
        12. ŞCOALA NAŢIONALA DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREŞTI          a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE-Ştiinţe administrative (studii academice postuniversitare)zi, 2 ani
    ŞTIINŢE POLITICE-Relaţii internaţionale şi integrare europeană (studii academice postuniversitare)zi, 2 ani
      -Ştiinţe politice (studii academice postuniversitare)zi, 2 ani
      -Comunicare şi relaţii publice (studii academice postuniversitare)zi, 2 ani
                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ADMINISTRAŢIE-SECRETARIAT-Administraţie publică localăzi, 3 ani
    ECONOMIC-Management (studii academice postuniversitare)zi, 2 ani
    JURNALISTICĂ-Comunicare socialăzi, 4 ani
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE-Administraţie publicăzi, 4 ani
    ŞTIINŢE POLITICE-Ştiinţe politicezi, 4 ani
               13. UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA                 a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ISTORIE-Istorie-Arheologiezi, 4 ani
    ECONOMIC-Conducerea unităţilor comerciale şi de turismzi, 3 ani
      -Contabilitate şi gestiune financiarăzi, 3 ani
    FILOLOGIE-Limba şi literatura română - Limba şi literatura francezăzi, 4 ani
             b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ADMINISTRAŢIE-SECRETARIAT-Biroticăzi, 3 ani
    ECONOMIC-Contabilitate şi informatică de gestiunezi, 4 ani
      -Turism şi serviciizi, 4 ani
    FILOLOGIE-Limba şi literatura română - Limba şi literatura englezăzi, 4 ani
    GEODEZIE-Topografie, cadastru şi organizarea teritoriuluizi, 3 ani
    INFORMATICĂ-Tehnologie informaticăzi, 3 ani
    MUZEOLOGIE-Conservarea şi restaurarea patrimoniuluizi, 4 ani
      -Tehnici de cercetare şi conservare a patrimoniului arheologic şi muzealzi, 3 ani
    SOCIOPSIHOPEDAGOGIE-Asistenţă socialăzi, 4 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE-Dreptzi, 4 ani
    TEOLOGIE-Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura engleză)zi, 4 ani
      -Teologie ortodoxă pastoralăzi, 4 ani
      -Teologie ortodoxă - Asistenţă socialăzi, 4 ani
                14. UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD                  a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    CHIMIE-Finisare chimică textilăzi, 5 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ-Tehnologia construcţiilor de maşinizi, 5 ani
    -Utilajul şi tehnologia sudăriizi, 5 ani
    TEHNOLOGIA PRODUSELOR ALIMENTARE-Tehnologia şi controlul calităţii produselor alimentarezi, 5 ani
    TEOLOGIE-Teologie ortodoxă pastoralăzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
    TEXTILE-PIELĂRIE-Filatură şi ţesătoriezi, 5 ani
               b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ECONOMIC-Finanţe şi asigurărizi, 4 ani
      -Contabilitate şi informatică de gestiunezi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
    MECANIC-Material rulant de cale feratăzi, 6 ani
    PETROL-Foraj-extracţiezi, 3 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR şi A CALCULATOARELOR-Automatică ŞI informatică industrialăzi, 5 ani
    TEOLOGIE-Teologie ortodoxă - Literezi, 4 ani
      -Teologie ortodoxă - Asistenţă socialăzi, 4 ani
    TEXTILE-PIELĂRIE-Tricotaje, confecţii textilezi, 5 ani
    TEHNOLOGIA PRODUSELOR ALIMENTARE-Tehnologie şi control în alimentaţia publică şi turismzi, 5 ani
             15. UNIVERSITATEA DIN BACAU               a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    BIOLOGIE-Biologiezi, 4 ani
    ECONOMIC-Marketingzi, 4 ani
    EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT-Educaţie fizică şi sportzi, 4 ani
      -Kinetoterapiezi, 4 ani
    ENERGETICĂ-Energetică industrialăzi, 5 ani
    FILOLOGIE-Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (engleză, franceză)zi, 4 ani
      -Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română sau Limba şi literatura francezăzi, 4 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ-Tehnologia construcţiilor de maşinizi, 5 ani
    MATEMATICĂ-Matematică-Fizicăzi, 4 ani
    MECANIC-Utilaj tehnologic pentru industria alimentarăzi, 5 ani
      -Utilaj tehnologic pentru industria celulozei şi hârtieizi, 5 ani
               b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ECONOMIC-Contabilitate şi informatică de gestiunezi, 4 ani
    FILOLOGIE-Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română sau Limba şi literatura englezăzi, 4 ani
    INGINERIE ECONOMICĂ-Inginerie economică în domeniul mecaniczi, 5 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ şi TEHNOLOGICĂ-Ingineria ŞI managementul calităţiizi, 5 ani
    TEHNOLOGIA PRODUSELOR alimentare-Tehnologia şi controlul calităţii produselor ALIMENTAREzi, 5 ani
               16. UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE                 a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    BIOLOGIE-Biologie-Chimiezi, 4 ani
    ECONOMIC-Organizarea producţiei şi a munciizi, 3 ani
    ELECTROMECANIC-Electromecanicăzi, 5 ani
    FILOLOGIE-Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (engleză, franceză) sau Etnologiezi, 4 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ-Tehnologia construcţiilor de maşinizi, 5 ani
    MATEMATICĂ-Matematică-Fizicăzi, 4 ani
    MECANIC-Utilaj tehnologic minierzi, 5 ani
    MINE-Exploatări miniere subteranezi, 5 ani
      -Prepararea substanţelor minerale utilezi, 5 ani
    ŞTIINŢA MATERIALELOR-Metalurgie neferoasăzi, 5 ani
    TEOLOGIE-Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română)zi, 4 ani
                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ECONOMIC-Managementul firmeizi, 4 ani
    ENERGETIC-Electroenergeticăzi, 5 ani
    FILOLOGIE-Limbi moderne aplicate (câte două limbi străine dintre: engleză, franceză, germană)zi, 4 ani
    INFORMATICĂ-Informatică aplicatăzi, 3 ani
    INGINERIA MEDIULUI-Ingineria mediului în minerit şi metalurgiezi, 5 ani
    MATEMATICĂ-Matematică-Informaticăzi, 4 ani
    PROTECŢIA MEDIULUI-Controlul calităţii mediuluizi, 3 ani
    SOCIOPSIHOPEDAGOGIE-Institutori - O limbă străină (engleză, franceză)zi, 3 ani
    TEOLOGIE-Teologie greco-catolică - Litere (Limba şi literatura română)zi, 4 ani
      -Teologie ortodoxă - Asistenţă socialăzi, 4 ani
                17. UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAŞOV                  a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    CONSTRUCŢII-Construcţii civile, industriale şi agricolezi, 5 ani
    ECONOMIC-Marketingzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 an
      -Turism şi serviciizi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 an
    EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT-Educaţie fizică şi sportzi, 4 ani
    ELECTRIC-Electrotehnică generalăzi, 5 ani
    ELECTRONIC-Electronică aplicatăzi, 5 ani
    ELECTROMECANIC-Electromecanicăzi, 5 ani
      -Exploatare maşini şi utilajezi, 3 ani
    FORESTIER-Silviculturăzi, 5 ani
      -Exploatări forestierezi, 5 ani
      -Prelucrarea lemnuluizi, 5 ani
      -Mobilă şi produse finite din lemnzi, 5 ani
      -Tehnica culturilor silvicezi, 3 ani
      -Tehnologia exploatărilor forestierezi, 3 ani
      -Tehnologia prelucrării lemnuluizi, 3 ani
    FIZICĂ-Fizică-Chimiezi, 4 ani
    INFORMATICĂ-Tehnologie informaticăzi, 3 ani
      -Informaticăzi, 4 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ-Tehnologia construcţiilor de maşinizi, 5 ani
    -Maşini-uneltezi, 5 ani
      -Utilajul şi tehnologia sudăriizi, 5 ani
    MATEMATICĂ-Matematică-Fizicăzi, 4 ani
      -Matematicăzi, 4 ani
    MECANIC-Autovehicule rutierezi, 5 ani
      -Mecanică finăzi, 5 ani
      -Mecanică agricolă (maşini şi instalaţii agricole)zi, 5 ani
      -Utilaj tehnologic pentru prelucrări la caldzi, 5 ani
      -Automobilezi, 3 ani
      -Tehnologii de mecanică finăzi, 3 ani
      -Tehnologia prelucrării metalelorzi, 3 ani
      -Materiale şi defectoscopiezi, 3 ani
    ŞTIINŢA MATERIALELOR-Turnarea metalelorzi, 5 ani
      -Prelucrări plastice şi tratamente termicezi, 5 ani
    MUZICĂ-Pedagogie muzicalăzi, 5 ani
                   b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
           
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    AERONAVE-Construcţii aerospaţialezi, 5 ani
    ECONOMIC-Conducerea unităţilor comerciale şi de turismzi, 3 ani
      -Contabilitate şi informatică de gestiunezi, 4 ani
      -Finanţe şi asigurărizi, 4 ani
      -Gestiune financiară şi bancarăzi, 3 ani
      -Organizarea şi gestiunea producţieizi, 3 ani
      -Managementul firmeizi, 4 ani
      -Tranzacţii internaţionalezi, 4 ani
    ELECTRIC-Controlul calităţii şi metrologiezi, 3 ani
    ELECTRONIC-Electronicăzi, 3 ani
    FILOLOGIE-Limba şi literatura engleză, - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină (franceză, germană)zi, 4 ani
      -Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (engleză, franceză, germană, maghiară)zi, 4 ani
      -Limbi moderne aplicate (franceză, engleză)zi, 4 ani
      -Bibliologie şi muzeologiezi, 3 ani
    FORESTIER-Cinegeticăzi, 3 ani
    GEODEZIE-Cadastruzi, 3 ani
    INGINERIE ECONOMICĂ-Ingineria şi managementul sistemelor de producţiezi, 5 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ şi TEHNOLOGICĂ-Tehnologii ŞI echipamente neconvenţionalezi, 5 ani
    -Producticăzi, 5 ani
      -Design de produszi, 5 ani
    INSTALAŢII-Instalaţii pentru construcţiizi, 5 ani
    MATEMATICĂ-Matematică-Informaticăzi, 4 ani
    MECANIC-Design în construcţia de maşinizi, 3 ani
      -Optometriezi, 3 ani
      -Utilaj tehnologic pentru industria alimentarăzi, 5 ani
    MEDICINĂ-Medicină generalăzi, 6 ani
    MECATRONICĂ-Roboţi industrializi, 5 ani
      -Mecatronicăzi, 5 ani
    MUZICĂ-Cantozi, 5 ani
      -Interpretare instrumentalăzi, 5 ani
    PROTECŢIA MEDIULUI-Controlul calităţii mediuluizi, 3 ani
    SOCIOPSIHOPEDAGOGIE-Sociologiezi, 4 ani
      -Institutori - O limbă străină (engleză, franceză)zi, 3 ani
    ŞTIINŢE APLICATE-Mecanică aplicatăzi, 5 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE-Dreptzi, 4 ani
    ŞTIINŢA MATERIALELOR-Ştiinţa materialelorzi, 5 ani
      -Tehnologii metalurgicezi, 3 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR şi A CALCULATOARELOR-Automatică ŞI informatică industrialăzi, 5 ani
    -Automatizărizi, 3 ani
          c) Specializări la care nu se organizează concurs de admitere în anul I           şi care funcţionează în lichidare
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    BIBLIOTECONOMIE-Biblioteconomie-Arhivisticăzi, 3 ani
              18. UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA                a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ARHITECTURĂ-Arhitecturăzi, 6 ani
    CONSTRUCŢII-Căi ferate, drumuri şi podurizi, 5 ani
      -Construcţii civile, industriale şi agricolezi, 5 ani
      -Căi ferate şi lucrări de artăzi, 3 ani
      -Drumuri şi podurizi, 3 ani
      -Organizarea şi economia construcţiilorzi, 3 ani
      -Tehnologia construcţiilorzi, 3 ani
    ELECTRIC-Acţionări electricezi, 5 ani
      -Electrotehnică generalăzi, 5 ani
      -Electrotehnică generală (în limba germană)zi, 5 ani
    ELECTROMECANIC-Electromecanicăzi, 5 ani
      -Exploatare maşini şi utilajezi, 3 ani
    ELECTRONIC-Comunicaţiizi, 5 ani
      -Comunicaţii şi exploatare poştalăzi, 3 ani
      -Electronicăzi, 3 ani
      -Electronică aplicatăzi, 5 ani
    INGINERIE ECONOMICĂ-Inginerie economică în domeniul mecaniczi, 5 ani
      -Ingineria şi managementul sistemelor de producţiezi, 5 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ-Maşini-uneltezi, 5 ani
    -Tehnologia construcţiilor de maşinizi, 5 ani
    INSTALAŢII-Instalaţii pentru construcţiizi, 5 ani
      -Instalaţiizi, 3 ani
    MECANIC-Ingineria şi managementul fabricării maşinilor şi utilajelorzi, 5 ani
      -Maşini şi echipamente termicezi, 5 ani
      -Mecanică agricolă (maşini şi instalaţii agricole)zi, 5 ani
      -Mecanică finăzi, 5 ani
      -Utilaj tehnologic pentru prelucrări la caldzi, 5 ani
    ŞTIINŢA MATERIALELOR-Turnarea metalelorzi, 5 ani
      -Deformări plastice şi tratamente termicezi, 5 ani
      -Ingineria şi managementul procesării materialelorzi, 5 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR şi A CALCULATOARELOR-Automatică ŞI informatică industrialăzi, 5 ani
    -Automatică şi informatică industrială (în limba engleză)zi, 5 ani
      -Calculatoarezi, 5 ani
      -Calculatoare (în limba engleză)zi, 5 ani
      -Tehnică de calculzi, 3 ani
                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    CONSTRUCŢII-Inginerie civilă (în limba engleză)zi, 5 ani
    ECONOMIC-Fabricaţie şi management în industria mică şi mijlociezi, 3 ani
      -Organizarea şi gestiunea producţiei (Câmpia Turzii)zi, 3 ani
    ELECTRIC-Metrologie şi sisteme de măsurarezi, 5 ani
    ELECTROMECANIC-Tehnică medicalăzi, 3 ani
    ELECTRONIC-Electronică şi telecomunicaţii (în limba engleză)zi, 5 ani
    ENERGETIC-Energetică industrialăzi, 5 ani
    INGINERIE ECONOMICĂ-Inginerie economică în domeniul construcţiilorzi, 5 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ-Tehnologia construcţiilor de maşini (în limba germană)zi, 5 ani
    INGINERIA MEDIULUI-Ingineria mediului industrialzi, 5 ani
    INSTALAŢII-Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosfereizi, 5 ani
    MECANIC-Automobilezi, 3 ani
      -Mecanică şi inginerie mecanicăzi, 5 ani
      -Autovehicule rutierezi, 5 ani
      -Tehnologii de mecanică finăzi, 3 ani
      -Tehnologia prelucrării materialelorzi, 3 ani
    MECATRONICĂ-Mecatronicăzi, 5 ani
      -Roboţi industrializi, 5 ani
      -Roboţi industriali şi sisteme flexibile de fabricaţie (în limba engleză)zi, 5 ani
    ŞTIINŢE APLICATE-Inginerie fizicăzi, 5 ani
      -Inginerie matematicăzi, 5 ani
    ŞTIINŢA MATERIALELOR-Ştiinţa şi ingineria materialelorzi, 5 ani
      -Controlul proceselor metalurgice (Câmpia Turzii)zi, 3 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR ŞI A CALCULATOARELOR-Informatică tehnicăzi, 3 ani
         19. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI DE MEDICINA VETERINARA DIN            CLUJ-NAPOCA           a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    AGRICOL-Agriculturăzi, 5 ani
      -Horticulturăzi, 5 ani
      -Legumicultură-Floriculturăzi, 3 ani
      -Viticultură-Pomiculturăzi, 3 ani
    MEDICINĂ VETERINARĂ-Medicină veterinarăzi, 6 ani
      -Tehnică veterinarăzi, 3 ani
    ZOOTEHNIE-Zootehniezi, 5 ani
      -Creşterea animalelor, controlul şi valorificarea produselorzi, 3 ani
              b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    AGRICOL-Agromontanologiezi, 5 ani
      -Viticultură şi tehnologia vinului (Blaj)zi, 3 ani
    BIOLOGIE-Biologie şi ştiinţe agricolezi, 4 ani
    BIOTEHNOLOGIE-Biotehnologii agricolezi, 5 ani
    GEODEZIE-Cadastru agricolzi, 3 ani
    INGINERIE ECONOMICĂ-Management, dezvoltare şi amenajare ruralăzi, 5 ani
    MEDICINĂ VETERINARĂ-Clinică şi farmacie veterinarăzi, 3 ani
    TEHNOLOGIA PRODUSELOR ALIMENTARE-Tehnologia prelucrării produselor agricolezi, 5 ani
             20. UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA               a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ARTĂ TEATRALĂ-Actoriezi, 4 ani
      -Teatrologiezi, 4 ani
      -Regie teatruzi, 5 ani
    BIOLOGIE-Biologiezi, 4 ani
      -Biologie-Chimiezi, 4 ani
    CHIMIE-Chimie-Fizicăzi, 4 ani
      -Chimiezi, 4 ani
      -Chimie (în limba engleză)zi, 4 ani
      -Tehnologia substanţelor organicezi, 5 ani
      -Tehnologia substanţelor anorganicezi, 5 ani
      -Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidicezi, 5 ani
    ECONOMIC-Managementul firmeizi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Economia şi gestiunea producţiei agroalimentarezi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Finanţe şi asigurărizi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Contabilitate şi informatică de gestiunezi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Conducerea unităţilor comerciale şi de turismzi, 3 ani
      -Informatică economicăzi, 4,5 ani; fără frecvenţă 5,5 ani
      -Marketingzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Turism şi serviciizi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
    EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT-Educaţie fizică şi sportzi, 4 ani
    FILOLOGIE-Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (Limba străină B) sau Etnologiezi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -O limbă şi literatură străină (Limba străină A) - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină (Limba străină B)zi, 4 ani
      -Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină. (Limba străină B) sau Etnologie maghiarăzi, 4 ani
      -Filologie clasică (Limba latină - Limba greacă veche)zi, 4 ani
      -Limbi moderne aplicate (câte două limbi străine dintre: engleză, franceză, germană, rusă)zi, 4 ani
    FILOSOFIE-Filosofiezi, 4 ani
    FIZICĂ-Fizicăzi, 4 ani
      -Fizică tehnologicăzi, 5 ani
    GEOGRAFIE-Geografiezi, 4 ani
      -Geografie - O limbă şi literatură străină (engleză, franceză, germană, rusă, italiană - la alegere)zi, 4 ani
    GEOLOGIE-Geologie tehnicăzi, 5 ani
      -Geologie-Geografiezi, 4 ani
    INFORMATICĂ-Informaticăzi, 4 ani
      -Tehnologie informaticăzi, 3 ani
    ISTORIE-Istoriezi, 4 ani
    MATEMATICĂ-Matematicăzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Matematică-Fizicăzi, 4 ani
    SOCIOPSIHOPEDAGOGIE-Sociologiezi, 4 ani
      -Psihologiezi, 4 ani
      -Pedagogie - Limba şi literatura română sau Limba şi literatura maghiarăzi, 4 ani
      -Psihopedagogie specialăzi, 4 ani
      -Asistenţă socialăzi, 4 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE-Dreptzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
    ŞTIINŢE POLITICE-Ştiinţe politicezi, 4 ani
    TEOLOGIE-Teologie ortodoxă pastoralăzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Teologie ortodoxă - Asistenţă socialăzi, 4 ani
      -Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină: engleză, franceză, germană, rusă - la alegere)zi, 4 ani
      -Teologie greco-catolică - Litere (O limbă şi literatură străină)zi, 4 ani
      -Teologie greco-catolică - Asistenţă socialăzi, 4 ani
               b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ADMINISTRAŢIE-SECRETARIAT-Administraţie publică localăzi, 3 ani
      -Administraţie publică locală (Bistriţa)zi, 3 ani
      -Administraţie publică locală şi secretariat (Satu Mare)zi, 3 ani
      -Administraţie publică locală (Sfântu Gheorghe)zi, 3 ani
    BIBLIOTECONOMIE-Biblioteconomie-Arhivisticăzi, 3 ani
    BIOLOGIE-Ecologie şi protecţia mediuluizi, 4 ani
    CHIMIE-Informatica sistemelor chimicezi, 5 ani
      -Inginerie biochimicăzi, 5 ani
      -Tehnici de laborator asistate de calculatorzi, 3 ani
    EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT-Kinetoterapiezi, 4 ani
    ECONOMIC-Asistenţă managerialăzi, 4 ani
      -Bănci şi burse de valorizi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Contabilitate şi gestiune financiarăzi, 3 ani
      -Managementul instituţiilor europenezi, 4 ani
      -Managementul afacerilor în industria hotelierăzi, 4 ani
      -Tranzacţii internaţionalezi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Management (Sfântu Gheorghe)zi, 3 ani
      -Statistică social-economicăzi, 4,5 ani
      -Administrarea întreprinderilor (studii academice postuniversitare)zi, 2 ani
    FILOLOGIE-Limba şi literatura spaniolă - Limba şi literatura română sau Limba şi literatura maghiară sau O limbă şi literatură străină (Limba străină B)zi, 4 ani
    FIZICĂ-Fizică medicalăzi, 4 ani
      -Fizica mediului ambiant (Dej)zi, 3 ani
    GEODEZIE-Topografie, cartografie şi cadastru funciar (Gheorgheni)zi, 3 ani
      -Topografie, cartografie şi cadastru funciar (Zalău)zi, 3 ani
    GEOGRAFIE-Cartografie şi cadastru funciarzi, 3 ani
      -Geoinformatică şi prospectare turisticăzi, 3 ani
      -Geografia turismului (Gheorgheni)zi, 3 ani
      -Geografia turismului (Sighetu Marmaţiei)zi, 3 ani
      -Geografie economică şi teritorială (Sighetu Marmaţiei)zi, 3 ani
      -Planning teritorialzi, 4 ani
    GEOLOGIE-Mineralogiezi, 5 ani
    ISTORIE-Istorie-Arheologiezi, 4 ani
      -Istorie-Biblioteconomiezi, 4 ani
      -Istorie-Istoria arteizi, 4 ani
    JURNALISTICĂ-Jurnalisticăzi, 4 ani
    MATEMATICĂ-Matematică-Informaticăzi, 4 ani
      -Matematici aplicatezi, 4 ani
    SOCIOPSIHOPEDAGOGIE-Institutori - O limbă străină (engleză)zi, 3 ani
      -Institutori - O limbă străină (engleză - Bistriţa)zi, 3 ani
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE-Administraţie publicăzi, 4 ani
    ŞTIINŢA MEDIULUI-Ştiinţa mediuluizi, 4 ani
    ŞTIINŢE POLITICE-Studii europenezi, 4 ani
    TEOLOGIE-Teologie ortodoxă - Patrimoniu culturalzi, 4 ani
      -Teologie reformată - Asistenţă socialăzi, 4 ani
      -Teologie reformată - Litere (O limbă şi literatură străină: engleză, franceză, germană, rusă, maghiară - la alegere) sau Etnologiezi, 4 ani
      -Teologie greco-catolică didacticăzi, 4 ani
      -Teologie greco-catolică - Litere (Limba şi literatura română)zi, 4 ani
      -Teologie greco-catolică - Iconografiezi, 4 ani
      -Teologie greco-catolică - Istorie (Oradea)zi, 4 ani
      -Teologie greco-catolică pastorală (Oradea)zi, 4 ani
      -Teologie romano-catolică - Istoriezi, 4 ani
      -Teologie romano-catolică - Litere (O limbă şi literatură străină: engleză, franceză, germană, maghiară - la alegere)zi, 4 ani
      21. UNIVERSITATEA DE MEDICINA ŞI FARMACIE "IULIU HATIEGANU" DIN CLUJ-NAPOCA        a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    FARMACIE-Farmaciezi, 5 ani
    MEDICINĂ-Medicină generalăzi, 6 ani
      -Stomatologiezi, 6 ani
    STOMATOLOGIE-Tehnică dentarăzi, 3 ani
           b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    FARMACIE-Tehnică medicală de laborator farmaceuticzi, 3 ani
    MEDICINĂ-Imagistică medicală, radioterapie şi medicină nuclearăzi, 3 ani
      -Tehnică medicală de laborator cliniczi, 3 ani
      -Asistenţi medicalizi, 3 ani
      -Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperarezi, 3 ani
    STOMATOLOGIE-Profilaxie stomatologicăzi, 3 ani
              22. ACADEMIA DE MUZICA "GHEORGHE DIMA" DIN CLUJ-NAPOCA                a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    MUZICĂ-Interpretare instrumentalăzi, 5 ani
      -Cantozi, 5 ani
      -Compoziţiezi, 5 ani
      -Muzicologiezi, 5 ani
      -Dirijat de orchestrăzi, 5 ani
      -Dirijat de cor academiczi, 5 ani
      -Regie de teatru muzicalzi, 5 ani
      -Pedagogie muzicalăzi, 5 ani
                 b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    MUZICĂ-Muzică religioasăzi, 5 ani
      -Interpretare muzicală (Piatra-Neamţ)zi, 3 ani
      -Pedagogie muzicală (Piatra-Neamţ)zi, 3 ani
             23. ACADEMIA DE ARTE VIZUALE "IOAN ANDREESCU" DIN CLUJ-NAPOCA               a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE-Picturăzi, 5 ani
      -Sculpturăzi, 5 ani
      -Graficăzi, 5 ani
      -Pedagogia arteizi, 5 ani
      -Arte textile (tapiserie-contexturi; modă-imprimeuri)zi, 5 ani
      -Ceramică-Sticlă-Metalzi, 5 ani
      -Designzi, 5 ani
      -Foto-video-procesare computerizată a imaginiizi, 5 ani
              24. UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANTA                a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    BIOLOGIE-Biologiezi, 4 ani
      -Ecologie şi protecţia mediuluizi, 4 ani
    CHIMIE-Tehnologia prelucrării petrolului şi petrochimiezi, 5 ani
    CONSTRUCŢII-Construcţii hidrotehnicezi, 5 ani
      -Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare ruralăzi, 5 ani
    ECONOMIC-Tranzacţii internaţionalezi, 4 ani
      -Turism şi serviciizi, 4 ani
    EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT-Educaţie fizică şi sportzi, 4 ani
    FILOLOGIE-Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (Limba străină B)zi, 4 ani
      -Limba şi literatura română - Limba şi literatura turcăzi, 4 ani
      -Limba şi literatura română - Limba şi literatura latinăzi, 4 ani
    FIZICĂ-Fizică-Chimiezi, 4 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ şi TEHNOLOGICĂ-Utilajul ŞI tehnologia sudăriizi, 5 ani
    ISTORIE-Istoriezi, 4 ani
    MATEMATICĂ-Matematică-Fizicăzi, 4 ani
    MEDICINĂ-Medicină generalăzi, 6 ani
                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ADMINISTRAŢIE ŞI SECRETARIAT-Biroticăzi, 3 ani
    AGRICOL-Agriculturăzi, 5 ani
    ARTĂ TEATRALĂ-Actoriezi, 4 ani
    ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE-Pedagogia arteizi, 5 ani
    CHIMIE-Chimiezi, 4 ani
    CONSTRUCŢII-Lucrări edilitarezi, 3 ani
    CONSTRUCŢII ŞI ECHIPAMENTE NAVALE-Instalaţii şi echipamente navalezi, 5 ani
    ECONOMIC-Conducerea unităţilor comerciale şi de turismzi, 3 ani
      -Finanţe şi contabiLitatezi, 4 ani
    ELECTRONIC-Electronicăzi, 3 ani
    FARMACIE-Farmaciezi, 5 ani
    FIZICĂ-Fizicăzi, 4 ani
    FILOLOGIE-Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străinăzi, 4 ani
      -Limba şi literatura engleză. - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină (italiană, franceză, spaniolă)zi, 4 ani
      -Limba şi literatura română - Limbi balcanice (sârbă, bulgară)zi, 4 ani
    INFORMATICĂ-Tehnologie informaticăzi, 3 ani
    INGINERIE-Inginerie economică în domeniul mecaniczi, 5 ani
    ECONOMICĂ-Ingineria şi managementul lucrărilor de construcţiizi, 5 ani
    MATEMATICĂ-Matematicăzi, 4 ani
      -Matematică-Informaticăzi, 4 ani
    MECANIC-Utilaje şi instalaţii portuarezi, 5 ani
    MEDICINĂ-Stomatologiezi, 6 ani
    MUZICĂ-Pedagogie muzicalăzi, 5 ani
      -Cantozi, 5 ani
    SOCIOPSIHOPEDAGOGIE-Institutori - O limbă străină (engleză)zi, 3 ani
      -Institutori - O limbă străină (engleză) (Slobozia)zi, 3 ani
      -Institutori - Educaţie fizicăzi, 3 ani
      -Institutori - Desenzi, 3 ani
      -Institutori - Limba turcăzi, 3 ani
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE-Administraţie publicăzi, 4 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE-Dreptzi, 4 ani
    TEOLOGIE-Teologie ortodoxă - Istoriezi, 4 ani
      -Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română)zi, 4 ani
      -Teologie ortodoxă pastoralăzi, 4 ani
          c) Specializări la care nu se organizează concurs de admitere în anul I           şi care funcţionează în lichidare
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    FILOLOGIE-Limba şi literatura română - Filologie balcanicăzi, 4 ani
    MEDICINĂ-Medicină generală (în limba engleză)zi, 6 ani
      -Stomatologie (în limba engleză)zi, 6 ani
           25. INSTITUTUL DE MARINA CIVILĂ DIN CONSTANTA            a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ELECTRIC-Electrotehnică generalăzi, 5 ani
    ELECTROMECANIC-Electromecanicăzi, 5 ani
      -Electromecanică fluvialăzi, 3 ani
    NAVIGAŢIE-Navigaţie şi transport fluvialzi, 3 ani
      -Navigaţie şi transport maritimzi, 5 ani
                26. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA                 a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    AGRICOL-Horticulturăzi, 5 ani
      -Agriculturăzi, 5 ani
    BIOLOGIE-Biologie-Ştiinţe agricolezi, 4 ani
    CHIMIE-Chimiezi, 4 ani
    ECONOMIC-Managementul firmeizi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Economia şi gestiunea producţiei agroalimentarezi, 4 ani
      -Finanţe şi asigurărizi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Contabilitate şi informatică de gestiunezi, 4 ani; fără frecvenţă; 5 ani
      -Contabilitate şi gestiune financiarăzi, 3 ani
      -Contabilitate şi gestiune financiară (Drobeta-Turnu Severin)zi, 3 ani
    EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT-Educaţie fizică şi sportzi, 4 ani
    ELECTRIC-Construcţii electrotehnicezi, 5 ani
      -Electrotehnică generalăzi, 5 ani
      -Acţionări electricezi, 5 ani
      -Electrotehnică generală (în limba franceză)zi, 5 ani
      -Maşini şi aparate electricezi, 3 ani
    ELECTROMECANIC-Electromecanicăzi, 5 ani
      -Exploatare maşini şi utilajezi, 3 ani
      -Tracţiune electricăzi, 5 ani
    ENERGETIC-Centrale termoelectricezi, 5 ani
    FILOLOGIE-Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (Limba străină B)zi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină (Limba străină B)zi, 4 ani
      -Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină (Limba străină B)zi, 4 ani
    FIZICĂ-Fizicăzi, 4 ani
    INFORMATICĂ-Tehnologie informaticăzi, 3 ani
      -Informaticăzi, 4 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ-Tehnologia construcţiilor de maşinizi, 5 ani
    -Maşini-uneltezi, 5 ani
    ISTORIE-Istorie - O limbă şi literatură străină (Limba străină B)zi, 4 ani
    MATEMATICĂ-Matematicăzi, 4 ani
    MECANIC-Mecanică agricolă (Maşini şi instalaţii agricole)zi, 5 ani
      -Autovehicule rutierezi, 5 ani
    MECATRONICĂ-Roboţi industrializi, 5 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE-Dreptzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR şi A CALCULATOARELOR-Automatică ŞI informatică industrialăzi, 5 ani
    -Calculatoarezi, 5 ani
      -Calculatoare (în limba engleză)zi, 5 ani
    TEOLOGIE-Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină: engleză, franceză, germană, rusă - la alegere)zi, 4 ani
      -Teologie ortodoxă pastoralăzi, 5 ani; fără frecvenţă, 6 ani
             b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ADMINISTRAŢIE-SECRETARIAT-Administraţie locală şi secretariat (Drobeta-Turnu Severin)zi, 3 ani; fără frecvenţă, 4 ani
      -Administraţie publică localăzi, 3 ani
      -Administraţie publică locală (Râmnicu Vâlcea)zi, 3 ani
      -Biroticăzi, 3 ani
      -Birotică (Drobeta-Turnu Severin)zi, 3 ani; fără frecvenţă, 4 ani
    AERONAVE-Echipamente şi instalaţii de bordzi, 5 ani
    AGRICOL-Agromontanologiezi, 5 ani
    ARTĂ TEATRALĂ-Actoriezi, 4 ani
    CHIMIE-Biochimie tehnologicăzi, 4 ani
    CONSTRUCŢII-Tehnologia construcţiilorzi, 3 ani
    ECONOMIC-Conducerea unităţilor comerciale şi de turism (Drobeta-Turnu Severin)zi, 3 ani; fără frecvenţă, 4 ani
      -Gestiune bancarăzi, 3 ani
      -Gestiune financiară şi bancarăzi, 3 ani
      -Bănci şi burse de valorizi, 4 ani
      -Marketingzi, 4 ani
      -Informatică economicăzi, 4,5 ani
      -Statistică social-economicăzi, 4,5 ani
      -Tranzacţii internaţionalezi, 4 ani
      -Economie generalăzi, 4 ani
    EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT-Kinetoterapiezi, 4 ani
    ELECTRONIC-Electronică aplicatăzi, 5 ani
      -Electronicăzi, 3 ani
    ELECTROMECANIC-Echipamente electrocasnice, medicale şi industrialezi, 3 ani
      -Electromecanică (în limba franceză)zi, 5 ani
      -Electromecanică (Drobeta-Turnu Severin)zi, 3 ani
    ENERGETIC-Electroenergeticăzi, 5 ani
    FILOLOGIE-Traducători (engleză, franceză)zi, 4 ani
    FILOSOFIE-Filosofie-Sociologiezi, 4 ani
    GEOGRAFIE-Geografie - O limbă şi literatură străinăzi, 4 ani
    INGINERIE ECONOMICĂ-Inginerie economică în domeniul mecaniczi, 5 ani
      -Inginerie economică în energetică şi electrotehnicăzi, 5 ani
    INGINERIA MEDIULUI-Ingineria mediuluizi, 5 ani
    ISTORIE-Istoriezi, 4 ani
    MECANIC-Automobilezi, 3 ani
      -Materiale şi defectoscopie (Drobeta-Turnu Severin)zi, 3 ani
      -Utilaje şi instalaţii portuare (Drobeta-Turnu Severin)zi, 5 ani
    NAVIGAŢIE-Navigaţie şi transport fluvial (Drobeta-Turnu Severin)zi, 3 ani
    SOCIOPSIHOPEDAGOGIE-Institutori - O limbă străină (Drobeta-Turnu Severin)zi, 3 ani
      -Institutori (Drobeta-Turnu Severin)zi, 3 ani
      -Institutori - O limbă străină (engleză - Râmnicu Vâlcea)zi, 3 ani
    ŞTIINŢE APLICATE-Mecanică aplicatăzi, 5 ani
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE-Administraţie publicăzi, 4 ani
    ŞTIINŢA MATERIALELOR-Ştiinţa materialelorzi, 5 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR ŞI A CALCULATOARELOR-Tehnică de calculzi, 3 ani
    -Tehnică de calcul (Râmnicu Vâlcea)zi, 3 ani
      -Informatică tehnicăzi, 3 ani
    TEHNOLOGIA PRODUSELOR ALIMENTARE-Tehnologia prelucrării produselor agricolezi, 5 ani
    TEOLOGIE-Teologie ortodoxă - Asistenţă socialăzi, 4 ani
          c) Specializări la care nu se organizează concurs de admitere în anul I           şi care funcţionează în lichidare
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ECONOMIC-Economie-Pedagogiezi, 4 ani
    SOCIOPSIHOPEDAGOGIE-Institutori - O limbă străinăzi, 3 ani
         27. UNIVERSITATEA DE MEDICINA ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA           a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    MEDICINĂ-Medicină generalăzi, 6 ani
      -Stomatologiezi, 6 ani
                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    FARMACIE-Farmaciezi, 5 ani
    MEDICINĂ-Asistenţi medicalizi, 3 ani
                 28. UNIVERSITATEA "DUNAREA DE JOS" DIN GALAŢI                   a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ADMINISTRAŢIE-SECRETARIAT-Administraţie locală şi secretariatzi, 3 ani
    CONSTRUCŢII ŞI ECHIPAMENTE-Instalaţii şi echipamente navalezi, 5 ani
    NAVALE-Nave şi inginerie oceanicăzi, 5 ani
      -Construcţii şi montaj de navezi, 3 ani
    ECONOMIC-Conducerea unităţilor comerciale şi de turismzi, 3 ani
      -Managementul firmeizi, 4 ani
    EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT-Educaţie fizică şi sportzi, 4 ani
    ELECTROMECANIC-Electromecanicăzi, 5 ani
      -Exploatare maşini şi utilajezi, 3 ani
    ELECTRONIC-Electronicăzi, 3 ani
      -Electronică aplicatăzi, 5 ani
    FILOLOGIE-Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (engleză, franceză, rusă)zi, 4 ani
      -Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină (franceză, rusă)zi, 4 ani
      -Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină (engleză, rusă)zi, 4 ani
    FIZICĂ-Fizică-Chimiezi, 4 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ-Maşini-uneltezi, 5 ani
    -Tehnologia construcţiilor de maşinizi, 5 ani
      -Utilajul şi tehnologia sudăriizi, 5 ani
    MATEMATICĂ-Matematică-Fizicăzi, 4 ani
    MECANIC-Maşini şi echipamente termicezi, 5 ani
      -Maşini şi utilaje pentru construcţii (Brăila)zi, 5 ani
      -Utilaj tehnologic pentru industria alimentarăzi, 5 ani
    ŞTIINŢA MATERIALELOR-Controlul proceselor metalurgicezi, 3 ani
      -Ingineria proceselor siderurgicezi, 5 ani
      -Prelucrări plastice şi tratamente termicezi, 5 ani
      -Turnarea metalelorzi, 5 ani
      -Ştiinţa materialelorzi, 5 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR şi A CALCULATOARELOR-Automatică ŞI informatică industrialăzi, 5 ani
    TEHNOLOGIA PRODUSELOR ALIMENTARE-Pescuit şi acvaculturăzi, 5 ani
    -Tehnologii alimentarezi, 3 ani
    -Tehnologia şi controlul calităţii produselor alimentarezi, 5 ani
                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    BIOTEHNOLOGIE-Biotehnologie aplicatăzi, 5 ani
    CHIMIE-Tehnologii carbochimicezi, 5 ani
    ECONOMIC-Contabilitate şi informatică de gestiunezi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Economia şi gestiunea produselor agroalimentarezi, 4 ani
      -Finanţe şi asigurărizi, 4 ani
      -Informatică economicăzi, 4,5 ani
      -Marketingzi, 4 ani
      -Tranzacţii internaţionalezi, 4 ani
      -Gestiune financiară şi bancarăzi, 3 ani
    EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT-Educaţie fizică şi management în sportzi, 4 ani
      -Kinetoterapiezi, 4 ani
    ELECTRIC-Acţionări electricezi, 5 ani
      -Acţionări electrice (în limba franceză)zi, 5 ani
    ELECTRONIC-Comunicaţiizi, 5 ani
    ELECTROMECANIC-Exploatarea motoarelor în transporturizi, 3 ani
    INGINERIE ECONOMICĂ-inginerie economică în domeniul mecaniczi, 5 ani
      -Inginerie economică în domeniul mecanic (Brăila)zi, 5 ani
    INGINERIA MEDIULUI-Ingineria mediului în energeticăzi, 5 ani
      -Gestiunea, prelucrarea şi valorificarea deşeurilorzi, 5 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ şi TEHNOLOGICĂ-Tehnologii ŞI echipamente neconvenţionalezi, 5 ani
    ISTORIE-Istorie-Filosofiezi, 4 ani
      -Istorie - O limbă şi literatură străină (engleză)zi, 4 ani
    MATEMATICĂ-Matematică-Informaticăzi, 4 ani
    MECANIC-Mecanică finăzi, 5 ani
      -Utilaj tehnologic pentru prelucrări la cald (Brăila)zi, 5 ani
      -Inginerie tehnologică şi mecanizare în construcţii (Brăila)zi, 5 ani
      -Utilaj tehnologic pentru industria celulozei şi hârtiei (Brăila)zi, 5 ani
      -Maşini hidraulice şi pneumaticezi, 5 ani
      -Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologicezi, 5 ani
    MECATRONICĂ-Roboţi industrializi, 5 ani
      -Mecatronicăzi, 5 ani
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE-Administraţie publicăzi, 4 ani
    ŞTIINŢE APLICATE-Mecanică aplicatăzi, 5 ani
    TEHNOLOGIA PRODUSELOR-Tehnologie şi control în alimentaţia publică şi turismzi, 5 ani
    ALIMENTARE-Tehnologii piscicolezi, 3 ani
    TEOLOGIE-Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română)zi, 4 ani
          c) Specializări la care nu se organizează concurs de admitere în anul I           şi care funcţionează în lichidare
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    INFORMATICĂ-Tehnologie informaticăzi, 3 ani
           29. UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI              a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ARHITECTURĂ-Arhitecturăzi, 6 ani
    CHIMIE-Tehnologia substanţelor anorganicezi, 5 ani
      -Tehnologia substanţelor organicezi, 5 ani
      -Tehnologia compuşilor macromolecularizi, 5 ani
      -Tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafie şi fibrezi, 5 ani
      -Finisare chimică textilăzi, 5 ani
      -Tehnologia pieilor, blănurilor şi înlocuitorilor de pielezi, 5 ani
      -Tehnologie chimicăzi, 3 ani
      -Inginerie chimicăzi, 5 ani
      -Inginerie biochimicăzi, 5 ani
    CONSTRUCŢII-Construcţii civile, industriale şi agricolezi, 5 ani
      -Căi ferate, drumuri şi podurizi, 5 ani
      -Inginerie civilă (în limbile engleză şi franceză)zi, 5 ani
      -Construcţii hidrotehnicezi, 5 ani
      -Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare ruralăzi, 5 ani
      -Inginerie sanitară şi protecţia mediuluizi, 5 ani
      -Tehnologia construcţiilorzi, 3 ani
      -Lucrări edilitarezi, 3 ani
      -Organizarea şi economia construcţiilorzi, 3 ani
    ELECTRIC-Electrotehnică generalăzi, 5 ani
      -Maşini şi aparate electricezi, 3 ani
    ELECTROMECANIC-Exploatare maşini şi utilajezi, 3 ani
    ELECTRONIC-Electronică aplicatăzi, 5 ani
      -Comunicaţiizi, 5 ani
      -Electronicăzi, 3 ani
    ENERGETIC-Electroenergeticăzi, 5 ani
      -Energetică industrialăzi, 5 ani
      -Transportul şi distribuţia energiei electricezi, 3 ani
    GEODEZIE-Cadastruzi, 5 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ-Tehnologia construcţiilor de maşinizi, 5 ani
    -Maşini-uneltezi, 5 ani
    INGINERIE ECONOMICĂ-Inginerie economică în industria de textile-pielăriezi, 5 ani
    INSTALAŢII-Instalaţii pentru construcţiizi, 5 ani
    MECANIC-Maşini şi echipamente termicezi, 5 ani
      -Mecanică agricolă (maşini şi instalaţii agricole)zi, 5 ani
      -Utilaj tehnologiczi, 5 ani
      -Materiale şi defectoscopiezi, 3 ani
      -Mecanică finăzi, 5 ani
    ŞTIINŢA MATERIALELOR-Turnarea metalelorzi, 5 ani
      -Prelucrări plastice şi tratamente termicezi, 5 ani
      -Controlul proceselor metalurgicezi, 3 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR şi A CALCULATOARELOR-Automatică ŞI informatică industrialăzi, 5 ani
    -Calculatoarezi, 5 ani
      -Tehnică de calculzi, 3 ani
    TEXTILE-PIELĂRIE-Filatură-Ţesătoriezi, 5 ani
      -Tricotaje-Confecţii textilezi, 5 ani
      -Confecţii din piele şi înlocuitorizi, 5 ani
      -Tehnologia tricoturilorzi, 3 ani
      -Tehnologia confecţiilor din ţesături şi tricoturizi, 3 ani
      -Tehnologia firelor şi ţesăturilorzi, 3 ani
                 b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    CHIMIE-Finisarea produselor textilezi, 3 ani
      -Tăbăcăriezi, 3 ani
    CONSTRUCŢII-Tehnologia materialelor de construcţiizi, 3 ani
      -Inginerie urbanăzi, 5 ani
    ECONOMIC-Organizarea producţiei şi a munciizi, 3 ani
    ELECTRIC-Controlul calităţii şi metrologiezi, 3 ani
      -Acţionări electricezi, 5 ani
      -Construcţii electrotehnicezi, 5 ani
      -Electrotehnologiezi, 5 ani
      -Metrologie şi sisteme de măsurarezi, 5 ani
    ELECTRONIC-Microelectronicăzi, 5 ani
      -Comunicaţii (în limba engleză)zi, 5 ani
    ELECTROMECANIC-Ingineria sistemelor electromecanicezi, 5 ani
    ENERGETIC-Centrale termoelectricezi, 5 ani
    INGINERIE ECONOMICĂ-Inginerie economică în industria chimică şi de materialezi, 5 ani
      -Inginerie economică în energetică şi electrotehnicăzi, 5 ani
      -Inginerie economică în domeniul mecaniczi, 5 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ şi TEHNOLOGICĂ-Tehnologii ŞI echipamente neconvenţionalezi, 5 ani
    -Utilajul şi tehnologia sudăriizi, 5 ani
    INGINERIA MEDIULUI-Tehnologia şi biotehnologia protecţiei mediuluizi, 5 ani
      -Amenajări pentru protecţia apei şi soluluizi, 5 ani
    MECANIC-Automobilezi, 3 ani
      -Tehnologii de mecanică finăzi, 3 ani
      -Exploatarea maşinilor textilezi, 3 ani
      -Maşini hidraulice şi pneumaticezi, 5 ani
      -Autovehicule rutierezi, 5 ani
    MECATRONICĂ-Mecatronicăzi, 5 ani
      -Roboţi industrializi, 5 ani
    ŞTIINŢA MATERIALELOR-Ştiinţa materialelorzi, 5 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR ŞI A CALCULATOARELOR-Echipamente de automatizarezi, 3 ani
        30. UNIVERSITATEA AGRONOMICA ŞI DE MEDICINA VETERINARA "ION IONESCU DE LA          BRAD" DIN IAŞI          a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    AGRICOL-Agriculturăzi, 5 ani
      -Horticulturăzi, 5 ani
      -Viticultură-Pomiculturăzi, 3 ani
      -Arhitectura peisajuluizi, 3 ani
    MEDICINĂ VETERINARĂ-Medicină veterinarăzi, 6 ani
      -Igienă şi laborator veterinarzi, 3 ani
    ZOOTEHNIE-Zootehniezi, 5 ani
      -Creşterea animalelor micizi, 3 ani
                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    AGRICOL-Agromontanologiezi, 5 ani
    INGINERIE ECONOMICĂ-Managementul dezvoltării rurale şi inginerie economică în agriculturăzi, 5 ani
              31. UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAŞI                a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    BIOLOGIE-Biologiezi, 4 ani
      -Biochimiezi, 4 ani
      -Ecologie şi protecţia mediuluizi, 4 ani
    CHIMIE-Chimiezi, 4 ani
      -Chimie-Fizicăzi, 4 ani
      -Biochimie tehnologicăzi, 4 ani
    ECONOMIC-Managementul firmeizi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Economie-Pedagogiezi, 4 ani
      -Economia şi gestiunea producţiei agroalimentarezi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Finanţate şi asigurărizi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Contabilitate şi informatică de gestiunezi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Contabilitate şi gestiune financiarăzi, 3 ani
    EDUCAŢIE FIZICĂ-Educaţie fizică şi sportzi, 4 ani
    ŞI SPORT-Măiestrie sportivă (antrenori)zi, 3 ani
    FILOLOGIE-Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (Limba străină B)zi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -O limbă şi literatură străină (Limba străină A) - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină (Limba străină B)zi, 4 ani
    FILOSOFIE-Filosofiezi, 4 ani
    FIZICĂ-Fizicăzi, 4 ani
      -Fizică tehnologicăzi, 5 ani
    GEOLOGIE-Geologie tehnicăzi, 5 ani
      -Geochimiezi, 5 ani
    GEOGRAFIE-Geografiezi, 4 ani
      -Geografie - O limbă şi literatură străină (Limba străină B)zi, 4 ani
    INFORMATICĂ-Tehnologie informaticăzi, 3 ani
      -Informaticăzi, 4 ani
    ISTORIE-Istoriezi, 4 ani
      -Istorie - O limbă şi literatură străină (Limba străină B)zi, 4 ani
    MATEMATICĂ-Matematicăzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Matematică-Fizicăzi, 4 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE-Dreptzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
    SOCIOPSIHOPEDAGOGIE-Pedagogiezi, 4 ani
      -Psihologiezi, 4 ani
      -Sociologie şi politologiezi, 4 ani
    TEOLOGIE-Teologie ortodoxă pastoralăzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină: engleză, franceză, germană, rusă - la alegere)zi, 4 ani
                    b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ADMINISTRAŢIE-SECRETARIAT-Biroticăzi, 3 ani
      -Administraţie publică localăzi, 3 ani
      -Administraţie publică locală (Focşani)zi, 3 ani
    ECONOMIC-Bănci şi burse de valorizi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Comerţzi, 4 ani
      -Marketingzi, 4 ani
      -Tranzacţii internaţionalezi, 4 ani
      -Turism şi serviciizi, 4 ani
      -Turism (Focşani)zi, 3 ani
      -Informatică economicăzi, 4,5 ani
      -Statistică social-economicăzi, 4,5 ani
      -Conducerea unităţilor comerciale şi de turismzi, 3 ani
      -Gestiune bancarăzi, 3 ani
      -Agroturism (Vatra Dornei)zi, 3 ani
    FILOLOGIE-Filologie clasică (Limba latină - Limba greacă veche)zi, 4 ani
      -Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (polonă)zi, 4 ani
    FIZICĂ-Fizică medicalăzi, 4 ani
      -Biofizicăzi, 4 ani
    GEOGRAFIE-Geografie - Ştiinţa mediuluizi, 4 ani
    JURNALISTICĂ-Jurnalisticăzi, 4 ani
    MATEMATICĂ-Matematici aplicatezi, 4 ani
      -Matematică-Mecanicăzi, 4 ani
      -Matematică-Informaticăzi, 4 ani
    SOCIOPSIHOPEDAGOGIE-Asistenţă socialăzi, 4 ani
      -Psihopedagogie specialăzi, 4 ani
      -Institutori - O limbă străină (engleză - Botoşani)zi, 3 ani
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE-Administraţie publicăzi, 4 ani
    ŞTIINŢE POLITICE-Ştiinţe politicezi, 4 ani
    TEOLOGIE-Teologie ortodoxă - Asistenţă socialăzi, 4 ani
      -Teologie ortodoxă - Patrimoniu culturalzi, 4 ani
         c) Specializări la care nu se organizează concurs de admitere în anul I          şi care funcţionează în lichidare
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    SOCIOPSIHOPEDAGOGIE-Institutorizi, 3 ani
           32. UNIVERSITATEA DE MEDICINA ŞI FARMACIE "GRIGORE T. POPA" DIN IAŞI             a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    MEDICINĂ-Medicină generalăzi, 6 ani
      -Stomatologiezi, 6 ani
    FARMACIE-Farmaciezi, 5 ani
    STOMATOLOGIE-Tehnică dentarăzi, 3 ani
      b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    MEDICINĂ-Bioinstrumentaţie şi tehnici medicalezi, 6 ani
      -Biomateriale şi tehnologie proteticăzi, 6 ani
      -Substanţe bioactive şi biotehnologie medicalăzi, 6 ani
      -Bioinformatică şi management sanitarzi, 6 ani
      -Asistenţi medicalizi, 3 ani
      -Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperarezi, 3 ani
    STOMATOLOGIE-Asistenţi pentru stomatologiezi, 3 ani
          c) Specializări la care nu se organizează concurs de admitere în anul I           şi care funcţionează în lichidare
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    MEDICINĂ-Medicină generală (în limba engleză)zi, 6 ani
      -Stomatologie (în limba engleză)zi, 6 ani
            33. UNIVERSITATEA DE ARTE "GEORGE ENESCU" DIN IAŞI              a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE-Picturăzi, 5 ani
      -Sculpturăzi, 5 ani
      -Graficăzi, 5 ani
      -Pedagogia arteizi, 5 ani
      -Arte textile (tapiserie-contexturi; modă-imprimeuri)zi, 5 ani
      -Designzi, 5 ani
      -Artă muralăzi, 5 ani
    ARTĂ TEATRALĂ-Actoriezi, 4 ani
      -Arta actorului mânuitor de păpuşi şi marionetezi, 4 ani
    MUZICĂ-Interpretare instrumentalăzi, 5 ani
      -Cantozi, 5 ani
      -Compoziţiezi, 5 ani
      -Muzicologiezi, 5 ani
      -Dirijat de cor academiczi, 5 ani
      -Pedagogie muzicalăzi, 5 ani
                 b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE-Conservarea şi restaurarea operei de artăzi, 5 ani
    MUZICĂ-Jazz şi muzică uşoarăzi, 5 ani
      -Muzică religioasăzi, 5 ani
            34. UNIVERSITATEA DIN ORADEA              a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT-Educaţie fizică şi sportzi, 4 ani
      -Kinetoterapiezi, 4 ani
    ELECTROMECANIC-Electromecanicăzi, 5 ani
    ELECTRIC-Electrotehnică generalăzi, 5 ani
    ELECTRONIC-Electronicăzi, 3 ani
      -Electronică aplicatăzi, 5 ani
    ENERGETIC-Electroenergeticăzi, 5 ani
    FILOLOGIE-Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (engleză, franceză, germană, rusă)zi, 4 ani
      -Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română sau Limba şi literatura rusăzi, 4 ani
      -Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină (franceză, germană - la alegere)zi, 4 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ-Tehnologia construcţiilor de maşinizi, 5 ani
    ISTORIE-Istorie-Geografiezi, 4 ani
    MATEMATICĂ-Matematică-Fizicăzi, 4 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR şi A CALCULATOARELOR-Automatică ŞI informatică industrialăzi, 5 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE-Dreptzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
    TEOLOGIE-Teologie ortodoxă pastoralăzi, 4 ani
                 b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ADMINISTRAŢIE-SECRETARIAT-Administraţie publică localăzi, 3 ani
    AGRICOL-Agriculturăzi, 5 ani
    ARHITECTURĂ-Arhitecturăzi, 6 ani
    ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE-Pedagogia arteizi, 5 ani
      -Sculpturăzi, 5 ani
      -Designzi, 5 ani
      -Arte textilezi, 5 ani
      -Picturăzi, 5 ani
    BIOLOGIE-Biologie-Chimiezi, 4 ani
    CONSTRUCŢII-Inginerie sanitară şi protecţia mediuluizi, 5 ani
    ECONOMIC-Conducerea unităţilor comerciale şi de turismzi, 3 ani
      -Contabilitate şi informatică de gestiunezi, 4 ani
      -Finanţe şi asigurărizi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Managementul firmeizi, 4 ani
      -Turism şi serviciizi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Marketingzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Tranzacţii internaţionalezi, 4 ani
    EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT-Educaţie fizică şi management în sportzi, 4 ani
    ELECTRIC-Instalaţii electricezi, 3 ani
    ELECTROMECANICĂ-Exploatarea aparaturii medicalezi, 3 ani
    ENERGETIC-Transportul şi distribuţia energiei electricezi, 3 ani
    ENERGETIC-Centrale termoelectricezi, 5 ani
      -Energetică industrialăzi, 5 ani
    FARMACIE-Farmaciezi, 5 ani
    FILOLOGIE-Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină (engleză, franceză, italiană, rusă - la alegere)zi, 4 ani
      -Biblioteconomiezi, 4 ani
    FIZICĂ-Fizică-Chimiezi, 4 ani
    FORESTIER-Silviculturăzi, 5 ani
    GEODEZIE-Cadastruzi, 5 ani
    GEOGRAFIE-Geografiezi, 4 ani
    INGINERIE ECONOMICĂ-Inginerie economică în domeniul mecaniczi, 5 ani
      -Inginerie economică în domeniul electriczi, 5 ani
      -Inginerie economică în domeniul textile-pielăriezi, 5 ani
    INGINERIA MEDIULUI-Ingineria mediuluizi, 5 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ-Utilajul şi tehnologia sudăriizi, 5 ani
    ISTORIE-Istoriezi, 4 ani
    MATEMATICĂ-Matematică-Informaticăzi, 4 ani
    MECANIC-Mecanică finăzi, 5 ani
      -Autovehicule rutierezi, 5 ani
      -Echipamente de proceszi, 5 ani
      -Mecanică agricolăzi, 5 ani
    MECATRONICĂ-Roboţi industrializi, 5 ani
    MEDICINĂ-Fiziokinetoterapiezi, 5 ani
      -Medicină generalăzi, 6 ani
      -Stomatologiezi, 6 ani
      -Cosmetică medicalăzi, 3 ani
    MUZICĂ-Cantozi, 5 ani
      -Pedagogie muzicalăzi, 5 ani
      -Interpretare instrumentalăzi, 5 ani
    SOCIOPSIHOPEDAGOGIE-Sociologiezi, 4 ani
      -Psihologiezi, 4 ani
      -Filosofiezi, 4 ani
      -Institutori - O limbă străinăzi, 3 ani
      -Institutori - O limbă străină (franceză, engleză-Beiuş)zi, 3 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR ŞI A CALCULATOARELOR-Tehnică de calculzi, 3 ani
    -Calculatoarezi, 5 ani
    ŞTIINŢE POLITICE-Ştiinţe politicezi, 4 ani
    STOMATOLOGIE-Tehnică dentarăzi, 3 ani
    TEOLOGIE-Teologie ortodoxă - Asistenţă socialăzi, 4 ani
      -Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină: engleză, franceză, germană, rusă - la alegere)zi, 4 ani
      -Teologie baptistă - Asistenţă socialăzi, 4 ani
      -Teologie baptistă - Litere (Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină: engleză, franceză, germană, rusă - la alegere)zi, 4 ani
              c) Specializări la care nu se organizează concurs de admitere               în anul I şi care funcţionează în lichidare
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    AGRICOL-Horticulturăzi, 5 ani
    BIOLOGIE-Biologiezi, 4 ani
    ECONOMIC-Bănci şi burse de valorizi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
    ENERGETIC-Energetica surselor noi de energiezi, 5 ani
    FORESTIER-Exploatări forestierezi, 5 ani
      -Prelucrarea lemnuluizi, 5 ani
    MECANIC-Maşini şi echipamente termicezi, 5 ani
    PETROL-Petrol şi gaze (Marghita)zi, 3 ani
    SOCIOPSIHOPEDAGOGIE-Institutori (Beiuş)zi, 3 ani
      -Institutori (Marghita)zi, 3 ani
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE-Administraţie publicăzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
    TEXTILE-PIELĂRIE-Confecţii - Textile (Marghita)zi, 3 ani
      -Confecţii - Pielărie (Marghita)zi, 3 ani
                    35. UNIVERSITATEA DIN PETROSANI                      a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ADMINISTRAŢIE-SECRETARIAT-Biroticăzi, 3 ani
    ECONOMIC-Managementul firmeizi, 4 ani
    ELECTRIC-Controlul calităţii şi metrologiezi, 3 ani
    ELECTROMECANIC-Electromecanicăzi, 5 ani
      -Exploatare maşini şi utilajezi, 3 ani
    MECANIC-Maşini şi instalaţii minierezi, 5 ani
      -Utilaj tehnologic minierzi, 5 ani
    MINE-Exploatări miniere subteranezi, 5 ani
      -Exploatări miniere la zizi, 5 ani
      -Topografie minierăzi, 5 ani
      -Topografie minierăzi, 3 ani
      -Prepararea substanţelor minerale utilezi, 5 ani
    SOCIOPSIHOPEDAGOGIE-Psihosociologiezi, 4 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR ŞI A CALCULATOARELOR-Automatică şi informatică industrialăzi, 5 ani
           b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    CONSTRUCŢII-Construcţii minierezi, 5 ani
    ECONOMIC-Organizarea producţiei şi a munciizi, 3 ani
      -Contabilitate şi informatică de gestiunezi, 4 ani
      -Finanţe şi asigurărizi, 4 ani
    GEOLOGIE-Geologie minierăzi, 5 ani
    INGINERIE ECONOMICĂ-Inginerie economică în domeniul mecaniczi, 5 ani
    INGINERIA MEDIULUI-Ingineria mediului în mineritzi, 5 ani
    MATEMATICĂ-Matematică-Fizicăzi, 4 ani
    SOCIOPSIHOPEDAGOGIE-Institutori - O limbă străină (engleză)zi, 3 ani
    ŞTIINŢE APLICATE-Inginerie matematicăzi, 5 ani
                 36. UNIVERSITATEA DIN PITESTI                   a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    BIOLOGIE-Biologiezi, 4 ani
    CHIMIE-Chimie-Fizicăzi, 4 ani
    EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT-Educaţie fizică şi sportzi, 4 ani
    ELECTRONIC-Electronică aplicatăzi, 5 ani
      -Electronicăzi, 3 ani
    FILOLOGIE-Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română sau Limba şi literatura englezăzi, 4 ani
      -Limba şi literatura română - Limba şi literatura englezăzi, 4 ani
      -Limba şi literatura română - Limba şi literatura francezăzi, 4 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ-Tehnologia construcţiilor de maşinizi, 5 ani
    MATEMATICĂ-Matematicăzi, 4 ani
    MECANIC-Autovehicule rutierezi, 5 ani
      -Automobilezi, 3 ani
      -Tehnologia prelucrării metalelorzi, 3 ani
                 b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ECONOMIC-Contabilitate şi informatică de gestiunezi, 4 ani
      -Contabilitate şi informatică de gestiune (Câmpulung Muscel)zi, 4 ani
      -Managementul firmeizi, 4 ani
      -Finanţe şi băncizi, 4 ani
    ELECTROMECANIC-Electromecanicăzi, 5 ani
    INGINERIE ECONOMICĂ-Ingineria şi managementul sistemelor de producţiezi, 5 ani
    ISTORIE-Istorie-Muzeologiezi, 4 ani
    MATEMATICĂ-Matematică-Informaticăzi, 4 ani
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE-Administraţie publicăzi, 4 ani
    SOCIOPSIHOPEDAGOGIE-Institutori - O limbă străină (engleză, franceză)zi, 3 ani
      -Institutori - Educaţie fizicăzi, 3 ani
      -Institutori - Educaţie fizică (Câmpulung Muscel)zi, 3 ani
      -Institutori - Desen (Câmpulung Muscel)zi, 3 ani
    ŞTIINŢE APLICATE-Inginerie fizicăzi, 4 ani
    TEOLOGIE-Teologie ortodoxă - Asistenţă socialăzi, 4 ani
      -Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină: engleză, franceză - la alegere)zi, 4 ani
      -Teologie ortodoxă pastoralăzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
              37. UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI                a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    CHIMIE-Tehnologia prelucrării petrolului şi petrochimiezi, 5 ani
      -Tehnologie chimicăzi, 3 ani
    ELECTROMECANIC-Electromecanicăzi, 5 ani
      -Exploatarea utilajului petrolier şi petrochimiczi, 3 ani
    GEOLOGIE-Geologie petrolierăzi, 5 ani
    MECANIC-Utilaj tehnologic petrolierzi, 5 ani
    PETROL-Forajul sondelor şi exploatarea zăcămintelor de petrol şi gazezi, 5 ani
      -Foraj-extracţiezi, 3 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR ŞI A CALCULATOARELOR-Automatică şi informatică industrialăzi, 5 ani
                    b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ADMINISTRAŢIE-SECRETARIAT-Biroticăzi, 3 ani
      -Birotică (Câmpina)zi, 3 ani
      -Administraţie publică locală (Câmpina)zi, 3 ani
    CHIMIE-Chimie-Fizicăzi, 4 ani
    ECONOMIC-Contabilitate şi informatică de gestiunezi, 4 ani
      -Managementul firmeizi, 4 ani
      -Merceologiezi, 4 ani
      -Turism şi serviciizi, 4 ani
    ELECTRONIC-Electronică aplicatăzi, 5 ani
    FILOLOGIE-Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura francezăzi, 4 ani
      -Limba şi literatura română - Limba şi literatura englezăzi, 4 ani
    INGINERIE ECONOMICĂ-Inginerie economică în domeniul mecaniczi, 5 ani
    INGINERIA MEDIULUI-Ingineria protecţiei mediului în industria chimică şi petrochimicăzi, 5 ani
    MATEMATICĂ-Matematică-Informaticăzi, 4 ani
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE-Administraţie publicăzi, 4 ani
    MECANIC-Utilaj tehnologic pentru transportul şi depozitarea hidrocarburilorzi, 5 ani
    PETROL-Transportul, depozitarea şi distribuirea petrolului şi gazelorzi, 5 ani
               38. UNIVERSITATEA "EFTIMIE MURGU" DIN RESITA                 a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ELECTROMECANIC-Electromecanicăzi, 5 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ-Tehnologia construcţiilor de maşinizi, 5 ani
    ŞI TEHNOLOGICĂ-Utilajul şi tehnologia sudăriizi, 5 ani
                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ECONOMIC-Marketingzi, 4 ani
      -Turism şi serviciizi, 4 ani
    INGINERIE ECONOMICĂ-Inginerie economică în energetică şi electrotehnicăzi, 5 ani
      -Inginerie economică în domeniul mecaniczi, 5 ani
    ŞTIINŢA MATERIALELOR-Ştiinţa materialelorzi, 5 ani
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE-Administraţie publicăzi, 4 ani
    TEOLOGIE-Teologie ortodoxă-Istoriezi, 4 ani
                 39. UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU                   a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ELECTROMECANIC-Electromecanicăzi, 5 ani
    EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT-Măiestrie sportivă (antrenori)zi, 3 ani
    FILOLOGIE-Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină (engleză, franceză)zi, 4 ani
      -Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină (germană, franceză)zi, 4 ani
      -Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (engleză, franceză, germană)zi, 4 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ-Maşini-uneltezi, 5 ani
    -Tehnologia construcţiilor de maşinizi, 5 ani
    ISTORIE-Istoriezi, 4 ani
      -Istorie (în limba germană)zi, 4 ani
    JURNALISTICĂ-Jurnalisticăzi, 4 ani
    MECANIC-Utilaj tehnologiczi, 5 ani
      -Tehnologia prelucrării metalelorzi, 3 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE-Dreptzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR ŞI A CALCULATOARELOR-Calculatoarezi, 5 ani
    TEOLOGIE-Teologie ortodoxă pastoralăzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină: engleză, franceză, germană - la alegere)zi, 4 ani
    TEHNOLOGIA PRODUSELOR ALIMENTARE-Tehnologii alimentarezi, 3 ani
           b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ADMINISTRAŢIE-SECRETARIAT-Administraţie publică localăzi, 3 ani
    AGRICOL-Tehnici şi activităţi montanezi, 3 ani
      -Agromontanologiezi, 5 ani
    ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE-Conservarea şi restaurarea operelor de artăzi, 5 ani
    ARTĂ TEATRALĂ-Actoriezi, 4 ani
    BIBLIOTECONOMIE-Biblioteconomie-Arhivisticăzi, 3 ani
    BIOLOGIE-Ecologie şi protecţia mediuluizi, 4 ani
    ECONOMIC-Comerţzi, 4 ani
      -Turism şi serviciizi, 4 ani
      -Conducerea unităţilor comerciale şi de turismzi, 3 ani
      -Finanţe şi asigurărizi, 4 ani
    ELECTRONIC-Electronicăzi, 3 ani
    FILOLOGIE-Limbi moderne aplicatezi, 4 ani
    FIZICĂ-Fizică-Chimiezi, 4 ani
    INGINERIE ECONOMICĂ-Inginerie economică în domeniul mecaniczi, 5 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ-Tehnologii şi echipamente neconvenţionalezi, 5 ani
    MATEMATICĂ-Matematică-Informaticăzi, 4 ani
      -Matematică-Fizicăzi, 4 ani
    MEDICINĂ-Medicină generalăzi, 6 ani
      -Stomatologiezi, 6 ani
      -Asistenţi medicalizi, 3 ani
    PETROL-Exploatarea şi valorificarea gazelor naturale (Mediaş)zi, 3 ani
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE-Administraţie publicăzi, 4 ani
    ŞTIINŢA MATERIALELOR-Tehnologii în metalurgia extractivă (Copşa Mică)zi, 3 ani
    ŞTIINŢE POLITICE-Ştiinţe politicezi, 4 ani
    SOCIOPSIHOPEDAGOGIE-Psihopedagogiezi, 4 ani
      -Psihologiezi, 4 ani
    TEHNOLOGIA PRODUSELOR ALIMENTARE-Tehnologia şi controlul calităţii produselor alimentarezi, 5 ani
    TEOLOGIE-Teologie ortodoxă - Asistenţă socialăzi, 4 ani
    TEXTILE - PIELĂRIE-Tricotaje-Confecţii textilezi, 5 ani
      -Tehnologia confecţiilor din ţesături şi tricoturizi, 3 ani
               40. UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA                 a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ADMINISTRAŢIE-SECRETARIAT-Biroticăzi, 3 ani
    ECONOMIC-Turism şi serviciizi, 4 ani
    ENERGETIC-Energetică industrialăzi, 5 ani
    FILOLOGIE-Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (franceză, germană)zi, 4 ani
      -Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română sau Limba şi literatura germanăzi, 4 ani
    FORESTIER-Silviculturăzi, 5 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ-Tehnologia construcţiilor de maşinizi, 5 ani
    ŞI TEHNOLOGICĂ-Maşini-uneltezi, 5 ani
    ISTORIE-Istorie-Geografiezi, 4 ani
    MECANIC-Utilaj tehnologiczi, 5 ani
    MECATRONICĂ-Mecatronicăzi, 5 ani
    MUZEOLOGIE-Muzeologiezi, 3 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR ŞI A CALCULATOARELOR-Calculatoarezi, 5 ani
                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ECONOMIC-Conducerea unităţilor comerciale şi de turismzi, 3 ani
      -Gestiune financiară şi bancarăzi, 3 ani
    ELECTRIC-Electrotehnică generalăzi, 5 ani
    FILOLOGIE-Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura românâ sau O limbă şi literatură străină (franceză, germană)zi, 4 ani
      -Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura englezăzi, 4 ani
    GEOGRAFIE-Geografie - O limbă şi literatură străină (franceză, engleză)zi, 4 ani
    INGINERIE ECONOMICĂ-Inginerie economică în domeniul mecaniczi, 5 ani
      -Ingineria şi managementul calităţiizi, 5 ani
    ISTORIE-Istorie - O limbă şi literatură străină (engleză, franceză)zi, 4 ani
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE-Administraţie publicăzi, 4 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR ŞI A CALCULATOARELOR-Automatică şi informatică industrialăzi, 5 ani
    TEHNOLOGIA PRODUSELOR ALIMENTAŢIE-Tehnologii alimentarezi, 3 ani
                41. UNIVERSITATEA "VALACHIA" DIN TARGOVISTE                  a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ADMINISTRAŢIE-SECRETARIAT-Biroticăzi, 3 ani
    BIBLIOTECONOMIE-Biblioteconomie-Arhivisticăzi, 3 ani
    MUZEOLOGIE-Tehnici de cercetare şi conservare a patrimoniului arheologic şi muzealzi, 3 ani
    TEHNOLOGIA PRODUSELOR ALIMENTARE-Tehnologii alimentarezi, 3 ani
                 b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    Profilul   SpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    AGRICOL-Agromontanologiezi, 5 ani
    ECONOMIC-Contabilitate şi gestiune financiarăzi, 3 ani
      -Contabilitate şi informatică de gestiunezi, 4 ani
      -Finanţe şi asigurărizi, 4 ani
      -Managementul firmeizi, 4 ani
      -Marketingzi, 4 ani
      -Agroturismzi, 3 ani
    ELECTRIC-Electrotehnică generalăzi, 5 ani
    ELECTRONIC-Electronică aplicatăzi, 5 ani
    ELECTROMECANIC-Electromecanicăzi, 5 ani
    ENERGETIC-Transportul şi distribuţia energiei electricezi, 3 ani
      -Energetică industrialăzi, 5 ani
    FIZICĂ-Fizică-Chimiezi, 4 ani
    GEOGRAFIE-Geografiezi, 4 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ şi TEHNOLOGICĂ-Tehnologii ŞI echipamente neconvenţionalezi, 5 ani
    INGINERIA MEDIULUI-Ingineria mediului în spaţiul funciarzi, 5 ani
    ISTORIE-Istorie-Geografiezi, 4 ani
      -Istorie-Arheologiezi, 4 ani
    MATEMATICĂ-Matematică-Fizicăzi, 4 ani
      -Matematică-Informaticăzi, 4 ani
    MECANIC-Tehnologia prelucrării metalelorzi, 3 ani
      -Utilaj tehnologiczi, 5 ani
    MECATRONICĂ-Mecatronicăzi, 5 ani
    MUZICĂ-Pedagogie muzicalăzi, 5 ani
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE-Administraţie publicăzi, 4 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE-Dreptzi, 4 ani
    ŞTIINŢA MATERIALELOR-Ştiinţa materialelorzi, 5 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR ŞI A CALCULATOARELOR-Tehnică de calculzi, 3 ani
    -Automatică şi informatică industrialăzi, 5 ani
    SOCIOPSIHOPEDAGOGIE-Institutori - O limbă străină (franceză, engleză)zi, 3 ani
      -Institutori - Muzicăzi, 3 ani
    TEHNOLOGIA PRODUSELOR-Tehnologia prelucrării produselor agricolezi, 5 ani
    ALIMENTARE-Piscicultură şi acvaculturăzi, 5 ani
    TEOLOGIE-Teologie ortodoxă - Asistenţă socialăzi, 4 ani
      -Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română)zi, 4 ani
      -Teologie ortodoxă pastoralăzi, 4 ani
              42. UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRANCUSI" DIN TARGU JIU                a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ENERGETIC-Centrale termoelectricezi, 5 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ-Tehnologia construcţiilor de maşinizi, 5 ani
                 b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ECONOMIC-Finanţe şi asigurărizi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Turism şi serviciizi, 4 ani
      -Managementul firmeizi, 4 ani
      -Contabilitatezi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Contabilitate şi gestiune financiarăzi, 3 ani
    INGINERIE ECONOMICĂ-Inginerie economică în domeniul mecaniczi, 5 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ-Maşini-uneltezi, 5 ani
    SOCIOPSIHOPEDAGOGIE-Institutori - O limbă străină (engleză)zi, 3 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR ŞI A CALCULATOARELOR-Automatică şi informatică industrialăzi, 5 ani
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE-Administraţie publicăzi, 4 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE-Dreptzi, 4 ani
               43. UNIVERSITATEA "PETRU MAIOR" DIN TARGU MURES                 a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ELECTRONIC-Electronicăzi, 3 ani
    ENERGETIC-Electroenergeticăzi, 5 ani
    INFORMATICĂ-Tehnologie informaticăzi, 3 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ-Tehnologia construcţiilor de maşinizi, 5 ani
    MECANIC-Tehnologii de mecanică finăzi, 3 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR ŞI A CALCULATOARELOR-Automatică şi informatică industrialăzi, 5 ani
               b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ECONOMIC-Organizarea producţiei şi a munciizi, 3 ani
      -Prelucrarea electronică a informaţiei economicezi, 3 ani
      -Managementul firmeizi, 4 ani
    FILOLOGIE-Limba şi literatura română - Limba şi literatura englezăzi, 4 ani
    INGINERIE ECONOMICĂ-Ingineria şi managementul sistemelor de producţiezi, 5 ani
    ISTORIE-Istorie - Limba şi literatura englezăzi, 4 ani
    MATEMATICĂ-Matematică-Informaticăzi, 4 ani
    MECANIC-Utilaj tehnologic pentru textile-pielăriezi, 5 ani
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE-Administraţie publicăzi, 4 ani
               44. UNIVERSITATEA DE MEDICINA ŞI FARMACIE DIN TARGU MURES                 a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    MEDICINĂ-Medicină generalăzi, 6 ani
      -Medicină generală (militară)zi, 6 ani
      -Stomatologiezi, 6 ani
    FARMACIE-Farmaciezi, 5 ani
    STOMATOLOGIE-Tehnică dentarăzi, 3 ani
                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    MEDICINĂ-Asistenţi medicali de urgenţe medico-chirurgicalezi, 3 ani
      -Asistenţă medico-socialăzi, 3 ani
    FARMACIE-Tehnică farmaceuticăzi, 3 ani
                    45. UNIVERSITATEA DE ARTA TEATRALA DIN TARGU MURES                      a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ARTĂ TEATRALĂ-Actoriezi, 4 ani
      -Actorie (în limba maghiară)zi, 4 ani
                     b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ARTĂ TEATRALĂ-Teatrologiezi, 4 ani
      -Regie teatruzi, 5 ani
                 46. UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIŞOARA                   a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ADMINISTRAŢIE-SECRETARIAT-Comunicare profesionalăzi, 3 ani
    ARHITECTURĂ-Arhitecturăzi, 6 ani
    CHIMIE-Tehnologia substanţelor anorganicezi, 5 ani
      -Tehnologia substanţelor organicezi, 5 ani
      -Tehnologia compuşilor macromolecularizi, 5 ani
      -Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidicezi, 5 ani
    CONSTRUCŢII-Construcţii civile, industriale şi agricolezi, 5 ani
      -Căi ferate, drumuri şi podurizi, 5 ani
      -Inginerie civilă (în limbile engleză şi germană)zi, 5 ani
      -Organizarea şi economia construcţiilorzi, 3 ani
      -Tehnologia construcţiilorzi, 3 ani
      -Construcţii hidrotehnicezi, 5 ani
      -Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare ruralăzi, 5 ani
      -Inginerie sanitară şi protecţia mediuluizi, 5 ani
    ELECTRIC-Electrotehnică generalăzi, 5 ani
    ELECTROMECANIC-Electromecanicăzi, 5 ani
    ELECTRONIC-Electronică aplicatăzi, 5 ani
      -Comunicaţiizi, 5 ani
      -Electronicăzi, 3 ani
      -Comunicaţii şi exploatare poştalăzi, 3 ani
    ENERGETIC-Electroenergeticăzi, 5 ani
      -Energetică industrialăzi, 5 ani
    INSTALAŢII-Instalaţii pentru construcţiizi, 5 ani
    INGINERIE ECONOMICĂ-Ingineria şi managementul sistemelor de producţiezi, 5 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ-Tehnologia construcţiilor de maşinizi, 5 ani
    -Utilajul şi tehnologia sudăriizi, 5 ani
      -Maşini-uneltezi, 5 ani
    MECANIC-Echipamente de proceszi, 5 ani
      -Mecanică finăzi, 5 ani
      -Maşini şi echipamente termicezi, 5 ani
      -Material rulant de cale feratăzi, 5 ani
      -Maşini hidraulice şi pneumaticezi, 5 ani
      -Mecanică agricolă (maşini şi instalaţii agricole)zi, 5 ani
      -Tehnologia prelucrării metalelorzi, 3 ani
      -Tehnologii de mecanică finăzi, 3 ani
      -Utilaj tehnologic textilzi, 5 ani
      -Utilaj tehnologic minierzi, 5 ani
    MECATRONICĂ-Roboţi industrializi, 5 ani
    ŞTIINŢA MATERIALELOR-Prelucrări plastice şi tratamente termice (Hunedoara)zi, 5 ani
      -Turnarea metalelor (Hunedoara)zi, 5 ani
      -Ingineria proceselor siderurgice (Hunedoara)zi, 5 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR ŞI A CALCULATOARELOR-Automatică şi informatică industrialăzi, 5 ani
    -Calculatoarezi, 5 ani
                   b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    CHIMIE-Ingineria prelucrării produselor naturalezi, 5 ani
      -Tehnologia chimică a produselor textile, pielii şi înlocuitorilorzi, 5 ani
      -Tehnică tipograficăzi, 3 ani
    CONSTRUCŢII-Lucrări hidrotehnicezi, 3 ani
    ELECTRONIC-Tehnologii audio, video şi multimediazi, 3 ani
      -Electronică (Hunedoara)zi, 3 ani
    ELECTROMECANIC-Tehnică medicalăzi, 3 ani
      -Electromecanică (Hunedoara)zi, 5 ani
      -Exploatare maşini şi utilaje (Hunedoara)zi, 3 ani
    ECONOMIC-Organizarea producţiei şi a munciizi, 3 ani
    GEODEZIE-Cadastruzi, 5 ani
    INGINERIE ECONOMICĂ-Inginerie de afaceri în electrotehnicăzi, 5 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ şi TEHNOLOGICĂ-Tehnologii ŞI echipamente neconvenţionalezi, 5 ani
    -Tehnologia construcţiilor de maşini (în limba franceză)zi, 5 ani
    INGINERIA MEDIULUI-Amenajări pentru protecţia apei şi soluluizi, 5 ani
      -Gestionarea, prelucrarea şi valorificarea deşeurilorzi, 5 ani
    INGINERIA TRANSPORTURILOR-Ingineria sistemelor de circulaţie feroviarăzi, 5 ani
      -Ingineria sistemelor de circulaţie rutierăzi, 5 ani
    MECANIC-Autovehicule rutierezi, 5 ani
      -Concepţie, fabricaţie şi management; integrate pe calculator (în limbile engleză şi germană)zi, 5 ani
      -Utilaj tehnologic pentru industria alimentarăzi, 5 ani
      -Utilaj tehnologic (Hunedoara)zi, 5 ani
      -Construcţii de maşini agricolezi, 5 ani
      -Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea produselor agricolezi, 5 ani
      -Utilaj tehnologic pentru prelucrări la caldzi, 5 ani
      -Exploatarea sistemelor turisticezi, 3 ani
    MECATRONICĂ-Mecatronicăzi, 5 ani
      -Roboţi industriali (în limba germană)zi, 5 ani
    ŞTIINŢA MATERIALELOR-Ştiinţa şi ingineria materialelorzi, 5 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR ŞI A CALCULATOARELOR-Tehnică de calculzi, 3 ani
    -Informatică aplicatăzi, 3 ani
    ŞTIINŢE APLICATE-Mecanică aplicatăzi, 5 ani
                 47. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINA VETERINARA                   A BANATULUI DIN TIMIŞOARA                     a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    AGRICOL-Agriculturăzi, 5 ani
      -Horticulturăzi, 5 ani
    INGINERIA MEDIULUI-Ingineria mediului agricolzi, 5 ani
    MEDICINĂ VETERINARĂ-Medicină veterinarăzi, 6 ani
      -Igienă şi laborator veterinarzi, 3 ani
    TEHNOLOGIA PRODUSELOR ALIMENTARE-Tehnologia prelucrării produselor agricolezi, 5 ani
    ZOOTEHNIE-Zootehniezi, 5 ani
                   b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    AGRICOL-Inginerie genetică (în agricultură)zi, 5 ani
      -Arhitectura peisajuluizi, 5 ani
    BIOLOGIE-Biologie-Ştiinţe agricolezi, 4 ani
    BIOTEHNOLOGIE-Biotehnologii agricolezi, 4 ani
    GEODEZIE-Cadastru agricolzi, 3 ani
    INGINERIE ECONOMICĂ-Managementul dezvoltării şi amenajării ruralezi, 5 ani
    TEHNOLOGIA PRODUSELOR ALIMENTARE-Analiza şi controlul produselor agroalimentare de origine vegetalăzi, 5 ani
      -Extracte şi aditivi agroalimentarizi, 5 ani
                   48. UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA                     a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE-Pedagogia arteizi, 5 ani
      -Graficăzi, 5 ani
      -Picturăzi, 5 ani
    BIOLOGIE-Biologiezi, 4 ani
    CHIMIE-Chimiezi, 4 ani
    ECONOMIC-Managementul firmeizi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Economia şi gestiunea producţiei agroalimentarezi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Finanţe şi asigurărizi, 4 ani
      -Contabilitate şi informatică de gestiunezi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
    EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT-Educaţie fizică şi sportzi, 4 ani
    FILOLOGIE-Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (Limba străină B)zi, 4 ani
      -O limbă şi literatură străină (Limba străină A) - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină (Limba străină B)zi, 4 ani
    FIZICĂ-Fizicăzi, 4 ani
      -Fizică-Chimiezi, 4 ani
    GEOGRAFIE-Geografiezi, 4 ani
    ISTORIE-Istoriezi, 4 ani
      -Istorie - O limbă şi literatură străină (Limba străină B)zi, 4 ani
    INFORMATICĂ-Informaticăzi, 4 ani
    MATEMATICĂ-Matematicăzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Matematică-Fizicăzi, 4 ani
    MUZICĂ-Pedagogie muzicalăzi, 5 ani
      -Cantozi, 5 ani
      -Interpretare instrumentalăzi, 5 ani
    SOCIOPSIHOPEDAGOGIE-Asistenţă socialăzi, 4 ani
      -Psihologiezi, 4 ani
      -Sociologiezi, 4 ani
                    b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ADMINISTRAŢIE-SECRETARIAT-Biroticăzi, 3 ani
    ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE-Arte textile (tapiserie - contexturi; modă - imprimeuri)zi, 5 ani
      -Designzi, 5 ani
      -Sculpturăzi, 5 ani
    ARTĂ TEATRALĂ-Actoriezi, 4 ani
      -Actorie (în limba germană)zi, 4 ani
    CHIMIE-Chimie-Biologiezi, 4 ani
    ECONOMIC-Economie-Pedagogiezi, 4 ani
      -Turism şi serviciizi, 4 ani
      -Tranzacţii internaţionalezi, 4 ani
      -Tehnică bancară (Caransebeş)zi, 3 ani
    EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT-Kinetoterapiezi, 4 ani
    FILOLOGIE-Filologie clasică (Limba latină - Limba greacă veche)zi, 4 ani
      -Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (Limba străină B, inclusiv limbile italiană şi spaniolă)zi, 4 ani
      -O limbă şi literatură străină (Limba străină A, inclusiv limba sârbă şi croată) - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină (Limba străină B, inclusiv limbile italiană şi spaniolă)zi, 4 ani
      -Limba şi literatura sârbă şi croată sau Istorie - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină (engleză, franceză, germană rusă, spaniolă)zi, 4 ani ,
      -Biblioteconomie - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străinăzi, 4 ani
      -Limba şi literatura sârbă şi croată sau Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străinăzi, 4 ani
    FILOSOFIE-Filosofiezi, 4 ani
    FIZICĂ-Fizica materialelorzi, 4 ani
      -Fizica mediuluizi, 4 ani
    GEOGRAFIE-Geografie - O limbă şi literatură străină (engleză, franceză, germană, spaniolă - la alegere)zi, 4 ani
    INFORMATICĂ-Tehnologie informaticăzi, 3 ani
    JURNALISTICĂ-Jurnalistică - O limbă şi literatură străinăzi, 4 ani
    MATEMATICĂ-Matematici aplicatezi, 4 ani
      -Matematică-Informaticăzi, 4 ani
      -Matematici purezi, 4 ani
    SOCIOPSIHOPEDAGOGIE-Pedagogiezi, 4 ani
      -Psihopedagogie specialăzi, 4 ani
      -Institutori - Educaţie fizicăzi, 3 ani
      -Institutori - O limbă străină (germană - Caransebeş)zi, 3 ani
      -Institutori - O limbă străină (engleză, franceză- Deva)zi, 3 ani
      -Institutori - O limbă străină (engleză - Arad)zi, 3 ani
      -Institutori - Desen (Lugoj)zi, 3 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE-Dreptzi, 4 ani
    ŞTIINŢE POLITICE-Înalte studii europene comparativezi, 2 ani
    TEOLOGIE-Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină)zi, 4 ani
      -Teologie ortodoxă pastoralăzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Teologie ortodoxă - Istoriezi, 4 ani
                49. UNIVERSITATEA DE MEDICINA ŞI FARMACIE DIN TIMIŞOARA                  a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    MEDICINĂ-Medicină generalăzi, 6 ani
      -Stomatologiezi, 6 ani
    FARMACIE-Farmaciezi, 5 ani
    STOMATOLOGIE-Tehnică dentarăzi, 3 ani
                 b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    MEDICINĂ-Fiziokinetoterapiezi, 5 ani
      -Laborator cliniczi, 3 ani
    STOMATOLOGIE-Profilaxie stomatologicăzi, 3 ani
      ANEXA 1B    INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR MILITARE      1. ACADEMIA TEHNICA MILITARĂ DIN BUCUREŞTI         a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    AERONAVE-Aeronave şi motoare de aviaţiezi, 5 ani
      -Echipamente şi instalaţii de aviaţiezi, 5 ani
    ARMAMENT, RACHETE ŞI MUNIŢII-Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a foculuizi, 5 ani
      -Muniţii, rachete, explozivi şi pulberizi, 5 ani
      -Armament, rachete, muniţii de aviaţie şi sisteme de salvarezi, 5 ani
    BLINDATE ŞI AUTOVEHICULE MILITARE-Blindate, automobile şi tractoarezi, 5 ani
    CHIMIE-Chimie militarăzi, 5 ani
    CONSTRUCŢII-Construcţii şi fortificaţiizi, 5 ani
      -Drumuri şi podurizi, 5 ani
    ELECTRONIC-Electronică de rachete şi artilerie antiaerianăzi, 5 ani
      -Radiolocaţiezi, 5 ani
      -Electronică de aviaţiezi, 5 ani
      -Transmisiunizi, 5 ani
    GENIU-Maşini şi utilaje de geniuzi, 5 ani
      -Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi masacrezi, 5 ani
    GEODEZIE-Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezicezi, 5 ani
    INSTALAŢII-Instalaţii pentru construcţiizi, 5 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR ŞI A CALCULATOARELOR-Sisteme şi echipamente de automatizarea conducerii organizaţiilor militarezi, 5 ani
      -Automatizarea conducerii acţiunilor de luptăzi, 5 ani
                 2. ACADEMIA DE ÎNALTE STUDII MILITARE DIN BUCUREŞTI                  a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ŞTIINŢĂ MILITARĂ-Conducere interarme trupe de uscatzi, 4 ani
      -Conducere interarme aviaţie şi apărare antiaerianăzi, 4 ani
      -Conducere interarme marinăzi, 4 ani
      -Conducere logisticăzi, 4 ani
      -Conducere economico-financiarăzi, 4 ani
               3. ACADEMIA TRUPELOR DE USCAT "NICOLAE BALCESCU" DIN SIBIU                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ŞTIINŢĂ MILITARĂ-Managementul organizaţieizi, 4 ani
           4. ACADEMIA AVIAŢIEI ŞI APĂRĂRII ANTIAERIENE "HENRI COANDA" DIN BRAŞOV            b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ŞTIINŢĂ MILITARĂ-Managementul organizaţieizi, 4 ani
                 5. ACADEMIA NAVALA "MIRCEA CEL BATRAN" DIN CONSTANTA                  a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ELECTROMECANIC-Electromecanică navalăzi, 5 ani
      -Exploatări portuarezi, 5 ani
      -Electromecanică transport fluvialzi, 3 ani
    NAVIGAŢIE-Navigaţie, echipamente de navigaţie şi hidrografiezi, 5 ani
      -Conducerea şi exploatarea navei de transport maritimzi, 5 ani
      -Conducerea şi exploatarea navei de transport fluvialzi, 3 ani
                6. ACADEMIA DE POLIŢIE "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN BUCUREŞTI                 a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ARHIVISTICĂ-Arhivistică-Istoriezi, 4 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE-Dreptzi, 4 ani
    INSTALAŢII-Instalaţii pentru construcţii (Pompieri)zi, 5 ani
                 7. INSTITUTUL NAŢIONAL DE INFORMAŢII DIN BUCUREŞTI                  a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    SOCIOPSIHOPEDAGOGIE-Psihosociologiezi, 4 ani
                 b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ŞTIINŢELE-COMUNICĂRII-Comunicare socialăzi, 4 ani
      ANEXA 2    INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR PARTICULAR          1. ACADEMIA UNIVERSITARĂ "ATHENAEUM" DIN BUCUREŞTI             b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE-Administraţie publicăzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
    ECONOMIC-Finanţe, contabilitate şi informaticăzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
          2. ACADEMIA INFORMATIZATA PENTRU ŞTIINŢE TEHNICE, ECONOMICE,               DE DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE DIN BUCUREŞTI                  b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ECONOMIC-Finanţe şi contabilitate (Alba Iulia)zi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Managementzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Management (Alba Iulia)zi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Ştiinţe financiar-contabilezi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR ŞI A CALCULATOARELOR-Informatică aplicatăzi, 5 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE-Drept (Alba Iulia)zi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
               3. ACADEMIA DE ARTE "LUCEAFARUL" DIN BUCUREŞTI                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ARTĂ CINEMATOGRAFICĂ ŞI TELEVIZIUNE-Regia spectacolului de teatru, film şi televiziunezi, 5 ani
    ARTĂ TEATRALĂ-Actoriezi, 4 ani
    ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE-Picturăzi, 6 ani
    MUZICĂ-Pedagogie muzicalăzi, 5 ani
         4. ACADEMIA INTERNATIONALA PENTRU STUDIUL ISTORIEI, CULTURII ŞI AL               RELIGIILOR DIN BUCUREŞTI               b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    FILOSOFIE-Cultură şi religiezi, 4 ani
          5. ACADEMIA ROMÂNĂ DE MANAGEMENT DIN BUCUREŞTI           b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ECONOMIC-Managementul comerţului şi turismuluizi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
              6. FUNDAŢIA "PRO-UNIVERSITATEA MEDIA" DIN BUCUREŞTI               b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    JURNALISTICĂ-Jurnalisticăzi, 4 ani
               7. INSTITUTUL BIBLIC ROMAN DIN BUCUREŞTI                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    TEOLOGIE-Teologie ecumenică pastoralăzi, 4 ani
                 8. UNIVERSITATEA "NICOLAE TITULESCU" DIN BUCUREŞTI                  b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ECONOMIC-Finanţe şi contabilitatezi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE-Drept**)zi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
               9. INSTITUTUL DE MANAGEMENT ŞI TURISM "EDEN" DIN BUCUREŞTI                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ECONOMIC-Management şi turismzi, 4 ani; fără frecvenţă; 5 ani
                    10. INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST DIN BUCUREŞTI                      b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    TEOLOGIE-Teologie baptistă pastorală**)zi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
                 11. INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREŞTI                   b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    TEOLOGIE-Teologie penticostală pastorală şi didacticăzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
                 12. INSTITUTUL TEOLOGIC ROMÂNO-CATOLIC DIN BUCUREŞTI                   b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    TEOLOGIE-Teologie romano-catolică didactică**)zi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Teologie romano-catolică - Litere (Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină - latină, engleză)**)zi, 4 ani
                13. ŞCOALA SUPERIOARĂ DE AFACERI DIN BUCUREŞTI                  b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ECONOMIC-Economie şi sociologie rurală (Alba Iulia)zi, 4 ani
      -Administrarea afacerilor (Alba Iulia)zi, 3 ani
                14. ŞCOALA SUPERIOARĂ DE JURNALISTICA DIN BUCUREŞTI                  b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    JURNALISTICĂ-Presă scrisăzi, 4 ani
              15. UNIVERSITATEA "ARTIFEX" DIN BUCUREŞTI                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ECONOMIC-Finanţe şi contabilitatezi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Managementzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Marketing şi economia serviciilorzi, 4 ani
              16. UNIVERSITATEA "BIOTERA" DIN BUCUREŞTI                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    AGRICOL-Tehnologia şi valorificarea produselor agricolezi, 5 ani
    INGINERIE ECONOMICĂ-Inginerie şi management agroturistic**)zi, 4 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE-Dreptzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
              17. UNIVERSITATEA CREŞTINĂ "DIMITRIE CANTEMIR" DIN BUCUREŞTI                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ECONOMIC-Management turistic şi comercialzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Management turistic şi comercial (Cluj-Napoca)zi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Management turistic şi comercial (Timişoara)zi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Management financiar bancar (Cluj-Napoca)zi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Finanţe, bănci şi contabilitatezi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Relaţii economice internaţionalezi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Contabilitate (Cluj-Napoca)zi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
    ISTORIE-Istoriezi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
    GEOGRAFIE-Geografia turismului (Sibiu)zi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE-Ştiinţe juridice şi administrativezi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Drept (Cluj-Napoca)zi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
    ŞTIINŢE POLITICE-Ştiinţe politicezi, 4 ani
             18. UNIVERSITATEA ECOLOGICA DIN BUCUREŞTI               b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ARTĂ CINEMATOGRAFICĂ ŞI TELEVIZIUNE-Regie, imagine film, televiziunezi, 4 ani
    ARTĂ TEATRALĂ-Actorie, regie teatruzi, 4 ani
    BIOLOGIE-Ecologiezi, 4 ani
    EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT-Educaţie fizică şi sport**)zi, 4 ani
    ECONOMIC-Management în economia turismului şi comerţului internaţional (Deva)zi, 5 ani
      -Management financiar-contabil şi administrativzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
    INGINERIE ECONOMICĂ-Inginerie managerialăzi, 5 ani
    SOCIOPSIHOPEDAGOGIE-Psihologiezi, 4 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE-Drept**)zi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
              19. UNIVERSITATEA "EUROPA ECOR - U.S." DIN BUCUREŞTI                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ECONOMIC-Contabilitate şi informatică de gestiunezi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Comerţzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Managementul firmeizi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
               20. UNIVERSITATEA "HYPERION" DIN BUCUREŞTI                 b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ARTĂ CINEMATOGRAFICĂ ŞI TELEVIZIUNE-Regie, imagine film, televiziunezi, 4 ani
    ARTĂ TEATRALĂ-Actorie**)zi, 4 ani
    ECONOMIC-Finanţe şi contabilitatezi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Managementzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
    FILOLOGIE-Filologiezi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
    FIZICĂ-Fizică**)zi, 4 ani
    ISTORIE-Istoriezi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
    JURNALISTICĂ-Ziaristicăzi, 4 ani
    MATEMATICĂ-Matematicăzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
    SOCIOPSIHOPEDAGOGIE-Psihosociologiezi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR ŞI A CALCULATOARELOR-Sisteme cu microprocesoarezi, 5 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE-Dreptzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
              21. UNIVERSITATEA INDEPENDENTA "TITU MAIORESCU" DIN BUCUREŞTI                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ECONOMIC-Finanţe, bănci, contabilitatezi, 5 ani; fără frecvenţă, 6 ani
    MEDICINĂ-Medicină generală**)zi, 6 ani
      -Stomatologiezi, 6 ani
    SOCIOPSIHOPEDAGOGIE-Psihologiezi, 5 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE-Dreptzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
                 22. UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANA DIN BUCUREŞTI                   b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ECOMOMIC-Economia turismului intern şi internaţional**)zi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Informatică managerială**)zi, 4 ani
      -Management şi marketing**)zi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Relaţii comerciale şi financiar-bancare interne şi internaţionale**)zi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE-Drept**)zi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
                23. UNIVERSITATEA "SPIRU HARET" DIN BUCUREŞTI                  b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ARHITECTURĂ-Arhitectură şi urbanismzi, 6 ani
      -Conservare-restaurarezi, 3 ani
    ECONOMIC-Management financiar-contabilzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Management financiar-contabil (Craiova)zi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Management financiar-contabil (Constanţa)zi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Marketing şi comerţ exteriorzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Managementul firmei (Braşov)zi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Finanţe şi contabilitate (Râmnicu Vâlcea)zi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Finanţe şi contabilitate (Câmpulung Muscel)zi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
    EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT-Educaţie fizică şi sportzi, 4 ani
    FILOLOGIE-Limba şi literatura străină A - Limba şi literatura străină Bzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Limba şi literatura străină (engleză, franceză) - Limba şi literatura românăzi, 4 ani
    FILOSOFIE-Filosofie şi jurnalisticăzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
    GEOGRAFIE-Geografiezi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
    ISTORIE-Istoriezi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
    MATEMATICĂ-Matematică-Informaticăzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
    MEDICINĂ VETERINARĂ-Medicină veterinarăzi, 6 ani
    MUZICĂ-Pedagogie muzicalăzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
    SOCIOPSIHOPEDAGOGIE-Sociologie-Psihologiezi, 4 ani
      -Psihologie-Pedagogie (Braşov)zi, 4 ani
      -Institutori - Desen (Blaj)zi, 3 ani
      -Institutori - Desen (Câmpulung Muscel)zi, 3 ani; fără frecvenţă, 4 ani
      -Institutori - O limbă străină (engleză - Câmpulung Muscel)zi, 3 ani; fără frecvenţă, 4 ani
      -Institutori - O limbă străină (franceză)zi, 3 ani; fără frecvenţă, 4 ani
      -Institutori - Muzicăzi, 3 ani; fără frecvenţă, 4 ani
      -Institutori - Muzică (Râmnicu Vâlcea)zi, 3 ani
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE-Administraţie publică (Braşov)zi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE-Dreptzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Drept (Constanţa)zi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
           24. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE ŞI ARTE "GH. CRISTEA" DIN BUCUREŞTI             b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ECONOMIC-Finanţe şi gestiunea afacerilorzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Econometrie informaticăzi, 5 ani
      -Relaţii economice internaţionalezi, 5 ani; fără frecvenţă, 6 ani
      -Economia mediuluizi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
    JURNALISTICĂ-Comunicare socialăzi, 4 ani
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE-Administraţie publicăzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE-Drept**)zi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
               25. UNIVERSITATEA TEHNOLOGICĂ "UNITEH" DIN BUCUREŞTI                 b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE-Design industrial şi ambientalzi, 5 ani
    ECONOMIC-Managementul afacerilorzi, 4 ani
               26. UNIVERSITATEA "PRO HUMANITAS" DIN BUCUREŞTI                 b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    SOCIOPSIHOPEDAGOGIE-Psihopedagogie specialăzi, 4 ani
           27. COLEGIUL DE TEHNICA DENTARA "DR. CONSTANTIN GAUCAN" DIN BUCUREŞTI             b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    STOMATOLOGIE-Tehnică dentarăzi, 3 ani
      -Asistent igienist de cabinet stomatologiczi, 3 ani
             28. COLEGIUL UNIVERSITAR DE INSTITUTORI "WALDORF" DIN BUCUREŞTI               b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    SOCIOPSIHOPEDAGOGIE-Cultură fizică - euritmiezi, 3 ani
      -Institutori - Arte plasticezi, 3 ani
                 29. INSTITUTUL BANCAR ROMAN DIN BUCUREŞTI                   b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ECONOMIC-Gestiune bancarăzi, 3 ani; fără frecvenţă, 4 ani
      -Management financiar-bancarzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
                 30. UNIVERSITATEA "FORTUNA" DIN BUCUREŞTI                   b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ADMINISTRAŢIE-SECRETARIAT-Biroticăzi, 3 ani
        31. INSTITUTUL DE ADMINISTRAŢIE PUBLICA ŞI A AFACERILOR DIN BUCUREŞTI          b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ECONOMIC-Administrarea afacerilor (Executive M.B.A. - studii academice postuniversitare)zi, 2 ani
         32. INSTITUTUL TEOLOGIC ROMÂNO-CATOLIC DIN ALBA IULIA           a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    TEOLOGIE-Teologie romano-catolică pastorală*)zi, 4 ani
           33. UNIVERSITATEA DE VEST "VASILE GOLDIS" DIN ARAD             b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ECONOMIC-Marketing**)zi, 5 ani; fără frecvenţă, 6 ani
      -Marketing (Satu Mare)zi, 4 ani
      -Administrarea afacerilorzi, 4 ani
      -Marketing în turism şi activităţi hoteliere (Sebiş)zi, 3 ani
    EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT-Educaţie fizică şi sportzi, 4 ani
    ISTORIE-Istorie - Limba şi literatura englezăzi, 4 ani
      -Istorie - Jurnalisticăzi, 4 ani
      -Istorie - Jurnalistică (Satu Mare)zi, 4 ani
    MEDICINĂ-Medicină generalăzi, 6 ani
      -Stomatologiezi, 6 ani
    SOCIOPSIHOPEDAGOGIE-Institutori - Desenzi, 3 ani
      -Institutori - Desen (Sighetu Marmaţiei)zi, 3 ani
      -Institutori - Educaţie fizicăzi, 3 ani
      -Institutori - Educaţie fizică (Sighetu Marmaţiei)zi, 3 ani
      -Institutori - O limbă străină (engleză, franceză)zi, 3 ani
      -Institutori - O limbă străină (engleză, franceză) (Satu Mare)zi, 3 ani
      -Institutori - O limbă străină (engleză, franceză) (Sighetu Marmaţiei)zi, 3 ani
      -Institutori - Muzicăzi, 3 ani
      -Institutori - Muzică (Sighetu Marmaţiei)zi, 3 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE-Drept**)zi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
          34. UNIVERSITATEA "GEORGE BACOVIA" DIN BACAU            b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ECONOMIC-Contabilitate şi informatică de gestiunezi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Marketingzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Managementul firmeizi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
             35. UNIVERSITATEA "BOGDAN VODA" DIN BAIA MARE               b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ECONOMIC-Management (Cluj-Napoca)zi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Managementzi, 4 ani
    EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT-Educaţie fizică şi management în sportzi, 4 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE-Dreptzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
              36. FUNDAŢIA ROMÂNĂ PENTRU TINERET "DECEBAL" DIN BAILE HERCULANE                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ECONOMIC-Management turistic şi hotelierzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE-Dreptzi, 4 ani
              37. INSTITUTUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC DIN BLAJ                 b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    TEOLOGIE-Teologie greco-catolică pastoralăzi, 5 ani
               38. UNIVERSITATEA "GEORGE BARITIU" DIN BRAŞOV                 b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ECONOMIC-Informatică şi contabilitatezi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Turism şi serviciizi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
    EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT-Educaţie fizică şi sportzi, 4 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE-Dreptzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
             39. UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRANCOVEANU" DIN BRĂILA               b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ECONOMIC-Management şi marketing în afaceri economice**)zi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Management şi marketing în afaceri economice (Piteşti)**)zi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Management şi marketing în afaceri economice (Râmnicu Vâlcea)**)zi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
             40. INSTITUTUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC CLUJ-GHERLA DIN CLUJ-NAPOCA               b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    TEOLOGIE-Teologie greco-catolică pastorală şi didacticăzi, 5 ani
           41. INSTITUTUL TEOLOGIC PROTESTANT DIN CLUJ-NAPOCA             a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    TEOLOGIE-Teologie protestantă pastorală*)zi, 4 ani
               b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    TEOLOGIE-Teologie reformată - Asistenţă socială, (Oradea)zi, 4 ani
      -Teologie reformată - Limba şi literatura germană (Oradea)zi, 4 ani
      -Muzică religioasă (Oradea)zi, 4 ani
             42. UNIVERSITATEA "AVRAM IANCU" DIN CLUJ-NAPOCA               b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ-Administraţie publicăzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
    EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT-Kinetoterapiezi, 4 ani
    FILOSOFIE-Filosofie şi antropologiezi, 4 ani
    SOCIOPSIHOPEDAGOGIE-Pedagogie socialăzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
             c) Specializări la care nu se organizează concurs de admitere              în anul I şi care funcţionează în lichidare
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT-Educaţie fizică şi sportzi, 4 ani
                 43. FUNDAŢIA "GAUDEAMUS" DIN CONSTANTA                   b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ECONOMIC-Managementul afacerilorzi, 4 ani
              44. UNIVERSITATEA "ANDREI SAGUNA" DIN CONSTANTA                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ECONOMIC-Finanţe şi contabilitatezi, 4 ani
      -Managementzi, 4 ani
    JURNALISTICĂ-Jurnalisticăzi, 4 ani
    SOCIOPSIHOPEDAGOGIE-Psihologie şi asistenţă socialăzi, 4 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE-Dreptzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
          45. FUNDAŢIA "SFANTA MARIA" - INSTITUTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR "OMNIA"            DIN CONSTANTA            b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ADMINISTRAŢIE-SECRETARIAT-Biroticăzi, 3 ani
           46. UNIVERSITATEA "MIHAI VITEAZUL" DIN CRAIOVA             b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ECONOMIC-Contabilitate şi informatică de gestiunezi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Managementul firmeizi, 4 ani; fără frecvenţă; 5 ani
      -Finanţe-Băncizi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
    SOCIOPSIHOPEDAGOGIE-Institutori - O limbă străină (franceză, engleză)zi, 3 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE-Dreptzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
       47. FUNDAŢIA MERIDIAN DIN CRAIOVA - UNIVERSITATEA "VIRGIL MADGEARU"         b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ECONOMIC-Managementul întreprinderiizi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
           48. UNIVERSITATEA "ANGHEL RUGINA" DIN GALAŢI             b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ADMINISTRAŢIE-SECRETARIAT-Administraţie publică localăzi, 3 ani
    ECONOMIC-Finanţe şi contabilitatezi, 4 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE-Dreptzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
            49. INSTITUTUL TEOLOGIC ROMÂNO-CATOLIC DIN IAŞI              a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    TEOLOGIE-Teologie romano-catolică pastorală*)zi, 6 ani
              b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    TEOLOGIE-Teologie romano-catolică didacticăzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
              50. UNIVERSITATEA "APOLONIA" DIN IAŞI                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    JURNALISTICĂ-Jurnalisticăzi, 4 ani
      -Relaţii publicezi, 4 ani
    MEDICINĂ-Stomatologiezi, 6 ani
    STOMATOLOGIE-Asistenţi medicali pentru stomatologiezi, 3 ani
      -Tehnică dentarăzi, 3 ani
            51. UNIVERSITATEA ECOLOGICA "DIMITRIE CANTEMIR" DIN IAŞI              b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ECONOMIC-Finanţe, bănci, contabilitate (Târgu Mureş)zi, 4 ani
      -Finanţe, bănci, contabilitatezi, 4 ani
      -Marketing şi management (Târgu Mureş)zi, 4 ani
    FILOLOGIE-Filologie (Târgu Mureş)zi, 4,5 ani
    GEOGRAFIE-Geografie-Istorie (Târgu Mureş)zi, 4 ani
    SOCIOPSIHOPEDAGOGIE-Psihologie-Pedagogie (Târgu Mureş)zi, 4 ani
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE-Administraţie publicăzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
           c) Specializări la care nu se organizează concurs de admitere în anul I            şi care funcţionează în lichidare
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ŞTIINŢE JURIDICE-Drept (Târgu Mureş)zi, 4 ani
                52. UNIVERSITATEA "GHEORGHE ZANE" DIN IAŞI                  b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ECONOMIC-Marketingzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Managementul afacerilorzi, 4 ani
              53. UNIVERSITATEA "MIHAIL KOGALNICEANU" DIN IAŞI                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ŞTIINŢE JURIDICE-Dreptzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
    ISTORIE-Istorie-Geografiezi, 4 ani
              54. UNIVERSITATEA "PETRE ANDREI" DIN IAŞI                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ECONOMIC-Finanţe şi contabilitate**)zi, 5 ani; fără frecvenţă, 6 ani
    SOCIOPSIHOPEDAGOGIE-Psihologie şi asistenţă socialăzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE-Dreptzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
    ŞTIINŢE POLITICE-Ştiinţe politicezi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
             55. INSTITUTUL DE STUDII EUROPENE "ŞTEFAN LUPASCU" DIN IAŞI                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    FILOLOGIE-Traducere-Interpretariatzi, 4 ani
    EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT-Educaţie fizică şi sportzi, 4 ani
               56. UNIVERSITATEA EUROPEANĂ DIN LUGOJ                 b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ECONOMIC-Finanţe şi contabilitatezi, 4 ani
      -Finanţe şi contabilitate (Braşov)zi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE-Drept**)zi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Drept (Braşov)zi, 4 ani
         57. FUNDAŢIA UNIVERSITARĂ PENTRU KINETOTERAPIE DIN ORADEA           b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT-Kinetoterapiezi, 4 ani
               58. INSTITUTUL BIBLIC "EMANUEL" DIN ORADEA                 b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ECONOMIC-Managementul organizaţiilorzi, 4 ani
    TEOLOGIE-Teologie baptistă pastorală**)zi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Teologie baptistă-Asistenţă socialăzi, 4 ani
      -Teologie baptistă-Muzică bisericeascăzi, 5 ani
      -Teologie baptistă didacticăzi, 4 ani
               59. INSTITUTUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC DIN ORADEA                 b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    TEOLOGIE-Teologie greco-catolică pastoralăzi, 5 ani
           60. CENTRUL INTERNAŢIONAL DE INVENTICA PENTRU TINERET DIN PLOIESTI             b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ŞTIINŢE JURIDICE-Dreptzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
               61. FUNDAŢIA PENTRU ISTORIA PRAHOVEI DIN PLOIESTI                 b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE-Administraţie publicăzi, 4 ani
           62. FUNDAŢIA "ROMÂNIA DE MAINE" - UNIVERSITATEA "COZIA" DIN RAMNICU             VALCEA             b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ŞTIINŢE, JURIDICE-Dreptzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
              63. FUNDAŢIA "ACADEMIA COMERCIALĂ" DIN SATU MARE                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ECONOMIC-Finanţe şi băncizi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
             64. INSTITUTUL TEOLOGIC PROTESTANT DIN SIBIU               a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    TEOLOGIE-Teologie protestantă pastorală*)zi, 4 ani
              65. FUNDAŢIA UNIVERSITARĂ PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ DIN SIBIU                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE-Administraţie publicăzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE-Dreptzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
         66. INSTITUTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR "MIHAI EMINESCU" DIN TIMIŞOARA           b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ECONOMIC-Contabilitate şi informatică de gestiunezi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Management turistic, hotelier şi comercialzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
         67. INSTITUTUL DE STUDII ŞI EDUCAŢIE PERMANENTA "TIBISCUS" DIN TIMIŞOARA           b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE-Designzi, 5 ani
    ECONOMIC-Comerţ exteriorzi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
      -Finanţe şi contabilitatezi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
    FILOLOGIE-Comunicare şi relaţii publicezi, 4 ani
    JURNALISTICĂ-Jurnalisticăzi, 4 ani
    SOCIOPSIHOPEDAGOGIE-Psihologiezi, 5 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE-Dreptzi, 4 ani; fără frecvenţă; 5 ani
               68. UNIVERSITATEA BANATULUI DIN TIMIŞOARA                 b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    BIOLOGIE-Protecţia mediuluizi, 4 ani
    ECONOMIC-Ştiinţe economicezi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani
    FILOLOGIE-Relaţii publicezi, 4 ani
    ISTORIE-Istoriezi, 4 ani
    JURNALISTICĂ-Ziaristicăzi, 4 ani
    SOCIOPSIHOPEDAGOGIE-Institutori - O limbă străină (limba engleză)zi, 3 ani
      -Sociologiezi, 4 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR ŞI A CALCULATOARELOR-Informatică aplicatăzi, 5 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE-Dreptzi, 4 ani
    ŞTIINŢE POLITICE-Ştiinţe politice şi administrativezi, 4 ani
  --------- Notă *) Specializările au funcţionat şi înainte de anul 1989. Notă **) Specializări în curs de acreditare. Notă ***) Include şi fosta specializare de medicina generală a Universitatii-----------