INSTRUCŢIUNI nr. 23 din 27 februarie 2017pentru modificarea Instrucţiunilor ministrului administraţiei şi internelor nr. 82/2010 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 9 martie 2017  Având în vedere prevederile art. VII din Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următoarele instrucţiuni:  +  Articolul IInstrucţiunile ministrului administraţiei şi internelor nr. 82/2010 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 6 aprilie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (4), litera h) se abrogă.2. Articolul 5 se abrogă.3. La articolul 7 alineatul (1), litera e) se abrogă.4. La articolul 27 litera b), punctul 5 se abrogă.5. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentele instrucţiuni.  +  Articolul IIInstrucţiunile ministrului afacerilor interne nr. 82/2010 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezentele instrucţiuni, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

  Ministrul afacerilor interne,

  Carmen Daniela Dan

  Bucureşti, 27 februarie 2017.

  Nr. 23.
   +  Anexă(Anexa nr. 3 la Instrucţiunile nr. 82/2010)Instituţia Prefectului prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document prin mijloace automatizate/manual în scopul eliberării apostilei potrivit notificării la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, înregistrată cu numărul 34059 în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu caracter Personal, iar datele înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai destinatarilor abilitaţi de lege. Conform Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, aveţi dreptul de acces, de opoziţie, de intervenţie asupra datelor, precum şi de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la registratura Instituţiei Prefectului. Totodată, aveţi dreptul de a vă adresa justiţiei, în condiţiile legii.Prin completarea şi semnarea cererii, vă daţi acordul cu privire la colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┌─────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────────────────┐│NR. CERERE: __________ │ │Durata de completare a prezentei cereri este de ││ │ │aproximativ 5 minute. Colectarea datelor din │└─────────────────────────┘ │prezenta cerere este necesară pentru generarea │(se completează de │apostilei şi a anexei la aceasta, precum şi │ reprezentantul biroului │pentru asigurarea verificării prevăzute la │ apostilă) │art. 7 din Convenţie. │                             └────────────────────────────────────────────────┘                        DOAMNĂ / DOMNULE PREFECT,Subsemnatul(a)_______________________ în calitate de*1)_______________________              (numele persoanei care               completează cererea)domiciliat(ă) în*2): localitatea_____________, strada__________, nr._________,sc.____, ap._____, judeţul/sectorul_______, titular al actului deidentitate*3)_______ seria _____, nr. _____, vă rog să aprobaţi eliberareaapostilei pe un număr de ______acte, reprezentând (se menţionează tipulactului):1._____________________ 6. _________________________2 .____________________ 7. _________________________3 .____________________ 8.__________________________4 .____________________ 9.__________________________5 .____________________ 10.__________________________aparţinând lui________________________________________________________________              (numele titularului actului pt. care se solicită eliberarea               apostilei)cetăţean _____________________________________________________________________         (cetăţenia titularului actului)titular al actului de identitate*4)___________ seria _________ nr. ___________Numărul actului de împuternicire*5) este _____________________________________Menţionez că aceste acte sunt necesare în ____________________________________                                          (statul în care urmează a fi folosit                                           actul pentru care se solicită                                           eliberarea apostilei)Cunoscând prevederile art. 326 şi ale art. 327 din Codul Penal, cu privire lafalsul în declaraţii şi falsul privind identitatea, declar că datele înscriseîn prezenta cerere sunt conforme cu realitatea.    Data completării: _______________ Data eliberării: _______________    Semnătura _______________________ Semnătura ______________________     (celui care completează cererea) (celui care primeşte actele)┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐│NR. ACTE PENTRU CARE S-A ELIBERAT APOSTILA: _________________ ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────┘ (se completează de reprezentantul biroului apostilă) DOAMNEI/DOMNULUI PREFECT AL JUDEŢULUI /MUNICIPIULUI_______________________─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Notă

  ──────────

  *1) - titular al actului, soţ/soţie al/a titularului, ruda de gradul I sau II (se menţionează gradul de rudenie), împuternicit cu procura notarială, delegat al unei persoane juridice (se menţionează denumirea persoanei juridice), avocat, după caz;

  *2) - se completează, după caz, cu datele solicitantului privind domiciliul (în cazul persoanei fizice), respectiv localitatea unde are sediul persoana juridică;

  *3) - act de identitate, alt document similar, emis de instituţii sau autorităţi publice din statul, altul decât România, în care are domiciliul sau reşedinţa ori paşaport; pentru persoane juridice se înscrie codul unic de identificare (CUI);

  *4) - act de identitate, alt document similar, emis de instituţii sau autorităţi publice din statul, altul decât România, în care are domiciliul sau reşedinţa ori paşaport;

  *5) - procura notarială, împuternicire avocaţială sau delegaţie, după caz.

  ──────────
  ----