REGULAMENT din 24 februarie 2017de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 6 martie 2017  Notă

  ──────────

  Aprobat de Ordinul nr. 12 din 24 februarie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 6 martie 2017

  ──────────
   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentul regulament stabileşte situaţiile în care are loc preluarea de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali pentru care nu este asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, termenele/ condiţiile aplicabile şi etapele parcurse în procesul de preluare, precum şi drepturile şi obligaţiile fiecăreia dintre părţile implicate în acest proces.  +  Articolul 2 (1) Regulamentul se aplică: a) furnizorilor de energie electrică; b) operatorilor de reţea; c) clienţilor finali. (2) Regulamentul nu se aplică: a) în cazul preluării de către un furnizor de ultimă instanţă a clienţilor finali din portofoliul unui alt furnizor de ultimă instanţă; b) în cazul clienţilor finali racordaţi la reţeaua electrică a unui operator de distribuţie, altul decât operatorul de distribuţie concesionar, care se află într-o situaţie în care nu poate încheia contractul de distribuţie cu furnizorul de ultimă instanţă; c) în cazul clienţilor finali din portofoliul furnizorului de ultimă instanţă, care notifică schimbarea furnizorului, dar aceasta nu se finalizează din motive independente de voinţa respectivilor clienţi; în acest caz, notificarea privind denunţarea contractelor de furnizare şi a contractelor de reţea corespunzătoare se consideră anulată, furnizarea energiei electrice la locul/locurile de consum al/ale respectivilor clienţi finali fiind asigurată în continuare de furnizorul de ultimă instanţă, conform condiţiilor contractuale.  +  Articolul 3 (1) Termenii folosiţi în prezentul regulament au semnificaţiile prevăzute în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În înţelesul prezentului regulament, abrevierile şi termenii specifici utilizaţi au următoarele semnificaţii:*Font 8*┌──────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ANRE │Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Contract de distribuţie (CD) │Contract pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, ││ │încheiat între OD şi FA pentru unul sau mai multe locuri de ││ │consum racordate la reţeaua OD │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Contract de transport (CT) │Contract pentru prestarea serviciului de transport al energiei ││ │electrice şi a serviciului de sistem, încheiat între OTS şi FA │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Contract de reţea (CR) │Contract încheiat între OR şi FA/FUI/client final, după caz, ││ │pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice││ │(CD) sau pentru prestarea serviciului de transport al energiei ││ │electrice şi a serviciului de sistem (CT) │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Furnizor actual (FA) │Furnizor de energie electrică, altul decât FUI, care furnizează ││ │energie electrică la un loc de consum până la data la care ││ │acesta trece la FUI sau la un FC, ca urmare a faptului că nu mai││ │are asigurată furnizarea energiei electrice de către FA │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Furnizor concurenţial (FC) │Orice furnizor de energie electrică, altul decât FUI şi decât ││ │FA, cu activitate pe piaţa concurenţială cu amănuntul │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│FUI │Furnizor/Furnizori de ultimă instanţă │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│OD │Operator/Operatori de distribuţie │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│OR │Operator/Operatori de reţea (OD sau OTS) │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│OTS │Operatorul de transport şi de sistem │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│PRE │Parte responsabilă cu echilibrarea, înregistrată la OTS │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Licenţă de furnizare │Licenţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, ││ │emisă de ANRE │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Regulament de furnizare │Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii ││ │finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale││ │de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014, cu ││ │modificările ulterioare │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Convenţie PRE │Convenţia de asumare a responsabilităţii echilibrării, încheiată││ │de FA cu OTS, pentru tot sau o parte din portofoliul de clienţi ││ │finali deserviţi │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Contract de reprezentare PRE │Ansamblul documentelor încheiate de FA cu o PRE, aferente ││ │delegării responsabilităţii echilibrării pentru tot sau o parte ││ │din portofoliul de clienţi finali deserviţi în vederea ││ │îndeplinirii obligaţiei de asumare a responsabilităţii ││ │echilibrării faţă de OTS │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Registrul PRE │Registru întocmit şi actualizat de OTS, care conţine informaţii ││ │specifice despre PRE înregistrate │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Registrul de serviciu pe sistem │Registru întocmit şi actualizat de fiecare OR, care conţine ││ │informaţii specifice despre utilizatorii de reţea electrică ││ │înregistraţi │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Suma minimă de plată │Valoarea care trebuie plătită OR de către FA, din suma datorată ││ │aferentă facturilor scadente emise în baza CR, pentru a nu se ││ │proceda la trecerea clienţilor finali ai FA la FUI ca urmare a ││ │rezilierii CR de către OR; este stabilită de OR, în aplicarea ││ │prevederilor Regulamentului de furnizare. │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Lista locurilor de consum preluate │Datele de identificare a locurilor de consum din portofoliul FA,││ │racordate la reţeaua OR, care trebuie să fie preluate de FUI ││ │deoarece nu mai au asigurată furnizarea energiei electrice din ││ │nicio altă sursă (inclusiv locurile de consum pentru care FA a ││ │transmis solicitare de deconectare, dar contractul de furnizare ││ │nu a fost reziliat) │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Client final preluat │Persoană fizică sau juridică ce deţine sau reprezintă legal unul││ │sau mai multe dintre locurile de consum prevăzute în Lista ││ │locurilor de consum preluate │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Notificare de preluare │Documentul prin care ANRE comunică FUI, OR şi, după caz, FA ││ │motivul şi termenele/condiţiile de preluare de către FUI a ││ │locurilor de consum care nu mai au asigurată furnizarea energiei││ │electrice din nicio altă sursă │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Informare de preluare │Documentul prin care FUI informează clienţii finali preluaţi ││ │asupra motivului şi termenelor/condiţiilor de preluare a ││ │locurilor de consum care nu mai au asigurată furnizarea energiei││ │electrice din nicio altă sursă │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│OD concesionar │Persoana juridică, titulară a licenţei de distribuţie şi care ││ │are calitatea de concesionar într-un contract de concesiune ││ │pentru prestarea serviciului public de distribuţie a energiei ││ │electrice │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Zonă de activitate │Zona definită în Condiţiile specifice asociate licenţei ││ │acordată unui OR │└──────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Capitolul II Desfăşurarea procesului de preluare  +  Secţiunea 1 Condiţii de preluare  +  Articolul 4 (1) Un client final deservit de un FA poate ajunge în situaţia de a nu avea asigurată furnizarea energiei electrice: a) în cazul în care FA pierde calitatea de furnizor ca urmare a:(i) retragerii licenţei de furnizare;(ii) expirării licenţei de furnizare şi neîndeplinirii condiţiilor prevăzute de reglementările în vigoare pentru prelungirea duratei de valabilitate a acesteia sau pentru acordarea unei licenţe noi până la data expirării licenţei de furnizare existente; b) în cazul suspendării licenţei de furnizare a FA, dacă în decizia de suspendare nu este prevăzut dreptul FA de a continua activitatea de furnizare în regim controlat; c) în cazul încetării CR încheiat de către FA cu OR, ca urmare a rezilierii acestuia de către OR, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare; d) în cazul în care FA nu mai îndeplineşte condiţia de asumare a responsabilităţii financiare pentru plata dezechilibrelor. (2) Un client final poate fi în situaţia de a nu avea asigurată furnizarea energiei electrice şi în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1). Astfel de cazuri sunt identificate de ANRE ca urmare a unor sesizări primite de la participanţii la piaţă (clienţi finali, FUI, OR etc.).  +  Articolul 5 (1) Preluarea clienţilor finali de către FUI se face în baza notificării de preluare transmisă de ANRE părţilor implicate (FUI, OR, FA). (2) Data de preluare de către FUI a locurilor de consum ale clienţilor finali care ajung în situaţia de a nu avea asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, prevăzută în notificarea de preluare transmisă de ANRE conform alin. (1), este, după caz: a) data expirării licenţei de furnizare a FA, în situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) pct. (ii); b) data la care intră în vigoare decizia de suspendare/retragere a licenţei de furnizare a FA, în situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) pct. (i) sau lit. b); c) data încetării CR încheiat între OR şi FA, confirmată de către OR, în situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c); d) data la care FA nu mai îndeplineşte condiţia de asumare a responsabilităţii financiare pentru plata dezechilibrelor, confirmată de către OTS, în situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d); e) data identificată de ANRE, în cazul clienţilor finali aflaţi într-o situaţie care se încadrează în prevederile art. 4 alin. (2). (3) După primirea notificării ANRE prevăzută la alin. (1), FUI transmite clienţilor finali preluaţi informarea de preluare, care trebuie să conţină cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 1. (4) ANRE publică pe site-ul propriu o informare privind preluarea de către FUI a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu aveau asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, în cel mult 2 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării de preluare prevăzută la alin. (1). Informările se întocmesc separat pentru fiecare zonă de activitate şi trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: a) denumirea OR/FA/FUI; b) data şi motivul preluării locurilor de consum de către FUI; c) prevederile legale în baza cărora s-a făcut preluarea locurilor de consum de către FUI.  +  Articolul 6 (1) FUI are obligaţia să asigure furnizarea energiei electrice clienţilor finali preluaţi, pentru locurile de consum amplasate în zona/zonele geografică/geografice pentru care a fost desemnat, de la data preluării până la intrarea în vigoare a unor contracte de furnizare încheiate de aceştia cu un FC, pentru respectivele locuri de consum, în condiţiile prevăzute la art. 16 alin. (1) şi (2). (2) În cazul clienţilor finali din portofoliul unui FA aflat în situaţia prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b), care pe perioada suspendării licenţei de furnizare a FA nu au încheiat un contract de furnizare cu un FC, FUI are obligaţia să asigure furnizarea energiei electrice de la data preluării până la revenirea acestora la FA, conform prevederilor art. 8. (3) În cazul clienţilor finali la ale căror locuri de consum a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică pentru neplată, FUI are obligaţia de a presta activitatea de furnizare a energiei electrice ulterior prezentării de către clienţii finali respectivi a dovezii achitării la zi a sumelor datorate. FUI poate solicita FA confirmarea sumelor pentru care clienţii finali au prezentat dovada achitării. Lipsa unui răspuns din partea FA în termen de 5 zile de la transmiterea solicitării se consideră confirmare a achitării la zi a sumelor datorate de clienţi. (4) FUI are dreptul să solicite clienţilor finali prevăzuţi la alin. (3) constituirea unei garanţii financiare, în favoarea sa, conform prevederilor procedurii specifice aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE.  +  Secţiunea a 2-a Etape de preluare în cazul expirării/retragerii/suspendării licenţei de furnizare a FA  +  Articolul 7 (1) Pentru preluarea de către FUI a locurilor de consum ale clienţilor finali ai căror FA se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), cel mai târziu în prima zi lucrătoare după expirarea licenţei/emiterea deciziei de retragere/suspendare a licenţei de furnizare a FA, ANRE transmite fiecărui OR şi FUI, precum şi spre ştiinţa FA notificarea de preluare, prin care informează cu privire la: a) expirarea/retragerea licenţei de furnizare a FA şi data la care FA pierde/a pierdut calitatea de furnizor, respectiv, după caz, data la care începe perioada de suspendare a licenţei de furnizare a FA (şi perioada de suspendare, dacă aceasta este determinată); b) termenele şi condiţiile de preluare de către FUI a locurilor de consum din portofoliul FA şi prin care solicită fiecărui OR să transmită FUI desemnat pentru zona/zonele geografică/geografice în care locurile de consum sunt amplasate, dacă este cazul, lista locurilor de consum preluate, valabilă la data de preluare prevăzută în notificare. (2) În cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii solicitării ANRE prevăzute la alin. (1), OR întocmeşte lista locurilor de consum preluate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, şi o transmite FUI desemnat pentru zona/zonele geografică/ geografice în care acestea sunt amplasate şi spre ştiinţă ANRE, în scris şi în format electronic prelucrabil (fişier Excel), sau transmite, după caz, o informare privind faptul că în zona sa de activitate nu există locuri de consum din portofoliul FA care trebuie preluate de FUI. (3) În cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii de la OR a listei prevăzute la alin. (2), FUI transmite clienţilor finali preluaţi informarea de preluare care trebuie să conţină cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 8 (1) În cazul unui FA aflat în situaţia prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b), în cel mult două zile lucrătoare după încetarea suspendării, ANRE transmite fiecărui FUI şi OR, precum şi FA o notificare referitoare la reluarea activităţii de furnizare a FA şi data la care încetează suspendarea licenţei de furnizare a acestuia. (2) În cel mult 2 zile lucrătoare de la primirea notificării ANRE prevăzute la alin. (1), FA transmite clienţilor finali din portofoliul său, ale căror locuri de consum au fost preluate de FUI pe perioada suspendării şi care, în această perioadă, nu au încheiat un contract de furnizare a energiei electrice în condiţii negociate cu un FC, o informare privind reluarea relaţiei contractuale de la data încetării suspendării. FUI pune la dispoziţia FA, la solicitarea acestuia, lista clienţilor finali preluaţi de la FA care pe perioada suspendării nu au încheiat un alt contract de furnizare cu un FC. (3) OR stabileşte şi comunică părţilor implicate (FUI şi FA) indexul contoarelor de decontare de la locurile de consum ale clienţilor finali prevăzuţi la alin. (2), amplasate în zona sa de activitate, aferent datei de încetare a suspendării licenţei de furnizare a FA, în vederea emiterii de către FUI şi FA a facturilor pentru consumul realizat până la, respectiv începând cu data încetării suspendării licenţei FA.  +  Articolul 9 (1) În cazul în care FA cu licenţa de furnizare suspendată pierde calitatea de furnizor în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), ANRE transmite în cel mult 2 zile lucrătoare de la data pierderii de către FA a calităţii de furnizor fiecărui FUI şi OR, precum şi spre ştiinţă FA o notificare referitoare la pierderea calităţii de furnizor a FA şi data retragerii/expirării licenţei de furnizare a acestuia. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), FUI are obligaţia ca, în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea notificării ANRE prevăzute la alin. (1), să informeze clienţii finali preluaţi de la FA, care între timp nu au încheiat un alt contract de furnizare a energiei electrice în condiţii negociate cu un FC, în legătură cu pierderea de către FA a calităţii de furnizor, având ca efect încetarea de drept a contractelor de furnizare încheiate de aceştia cu FA.  +  Secţiunea a 3-a Etape de preluare în situaţia încetării CR încheiat de FA cu OR  +  Articolul 10 (1) În cazul neîndeplinirii de către FA a obligaţiilor de plată aferente CR încheiat de acesta cu OR, OR analizează situaţia şi stabileşte demersurile preliminare de parcurs în vederea remedierii amiabile a întârzierilor la plată înregistrate de FA (de exemplu, eşalonări de plăţi, compensări etc.). (2) După epuizarea, fără rezultat, a demersurilor preliminare stabilite conform alin. (1), OR poate demara procesul de reziliere a CR, conform prevederilor contractuale. În acest sens, OR transmite către FA şi spre ştiinţă ANRE notificarea privind neîndeplinirea obligaţiilor de plată aferente CR încheiat cu FA, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care trebuie să cuprindă şi prezentarea demersurilor preliminare parcurse. Această notificare se transmite la aceeaşi dată la care OR transmite FA notificarea asupra intenţiei de executare a garanţiei financiare constituite de FA în favoarea sa, conform reglementărilor în vigoare. (3) Dacă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării privind neîndeplinirea obligaţiilor de plată aferente CR încheiat cu FA, prevăzută la alin. (2), FA nu achită în contul OR cel puţin suma minimă de plată, inclusiv prin executarea de către OR a garanţiei financiare constituite de FA în favoarea sa, OR transmite: a) către clienţii finali din portofoliul FA cu locuri de consum aferente CR pentru care s-a transmis notificarea prevăzută la alin. (2); b) către FA; c) spre ştiinţă ANRE şi FUI desemnat pentru zona/zonele geografică/geografice în care locurile de consum de la lit. a) sunt amplasate o notificare privind rezilierea CR încheiat cu FA, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. (4) În cazul rezilierii CT aferent unor locuri de consum racordate la reţeaua OD, notificarea prevăzută la alin. (3) va fi transmisă de OTS şi către OD, iar obligaţia de transmitere a acesteia către clienţii finali şi spre ştiinţă FUI conform alin. (3) lit. a) şi c) revine OD. (5) Dacă, în termen de 21 de zile de la data transmiterii notificării prevăzute la alin. (3), nu este achitată integral în contul OR suma minimă de plată care face obiectul rezilierii CR, rezilierea îşi produce efectele în a 22-a zi lucrătoare de la data transmiterii notificării prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 11Pentru preluarea de către FUI a locurilor de consum ale clienţilor finali ai căror FA se află în situaţia prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. c) se procedează, după caz, astfel: a) cel mai târziu în prima zi lucrătoare după data încetării CR încheiat cu FA pentru locurile de consum racordate la reţeaua proprie, OR întocmeşte lista locurilor de consum preluate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, pe care o transmite, în scris şi în format electronic prelucrabil (fişier Excel), către FUI desemnat pentru zona/zonele geografică/geografice în care acestea sunt amplasate, precum şi către ANRE, împreună cu confirmarea datei de încetare a CR; b) cel mai târziu în prima zi lucrătoare după data încetării CT încheiat cu FA pentru locurile de consum racordate la reţeaua OD, OTS transmite la ANRE o informare cu privire la această situaţie, în care precizează data de încetare a CT.  +  Articolul 12 (1) În cel mult 2 zile lucrătoare de la primirea confirmării prevăzute la art. 11 lit. a), ANRE transmite FUI şi spre ştiinţă OR şi FA notificarea de preluare de către FUI a locurilor de consum din lista transmisă de OR. (2) În cel mult 2 zile lucrătoare de la primirea informării prevăzute la art. 11 lit. b), ANRE transmite fiecărui OD şi FUI, precum şi spre ştiinţă FA notificarea de preluare, prin care informează cu privire la: a) rezilierea CT încheiat de OTS cu FA şi data de la care acesta încetează să îşi mai producă efectele; b) termenele şi condiţiile de preluare de către FUI a locurilor de consum din portofoliul FA şi prin care solicită fiecărui OD să transmită FUI desemnat pentru zona/zonele geografică/geografice în care locurile de consum sunt amplasate, dacă este cazul, lista locurilor de consum preluate, valabilă la data de preluare menţionată în notificare. (3) În cel mult 2 zile lucrătoare de la data notificării ANRE prevăzute la alin. (2), OD întocmeşte lista locurilor de consum preluate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, şi o transmite FUI desemnat pentru zona/zonele geografică/ geografice în care acestea sunt amplasate şi spre ştiinţă ANRE, în scris şi în format electronic prelucrabil (fişier Excel), sau transmite, după caz, o informare privind faptul că în zona sa de activitate nu există locuri de consum din portofoliul FA care trebuie preluate de FUI. (4) În cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii de la OR a listei prevăzute, după caz, la alin. (3), respectiv la art. 11 lit. a), FUI transmite clienţilor finali preluaţi informarea de preluare care trebuie să conţină cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 1.  +  Secţiunea a 4-a Etape de preluare în situaţia în care FA nu mai îndeplineşte condiţia de asumare a responsabilităţii financiare pentru plata dezechilibrelor  +  Articolul 13 (1) În cazul în care, prin aplicarea de către OTS a prevederilor procedurilor/convenţiilor specifice, este retrasă/ revocată înregistrarea ca PRE a FA sau încetează delegarea responsabilităţii echilibrării FA către un PRE, fără ca acesta să îşi delege responsabilitatea echilibrării unui alt PRE, cel mai târziu în prima zi lucrătoare după încetarea convenţiei PRE/contractului de reprezentare PRE pentru respectivul FA, OTS transmite ANRE o informare care va conţine: a) fiecare zonă de activitate a unui OR unde sunt amplasate locuri de consum din portofoliul FA, pentru care acesta nu mai îndeplineşte condiţia de asumare a responsabilităţii financiare pentru plata dezechilibrelor, pe baza informaţiilor din registrul de serviciu pe sistem; b) confirmarea datei de la care FA nu mai figurează în Registrul PRE cu locurile de consum amplasate în zonele de activitate ale OR prevăzuţi la lit. a). (2) Pentru preluarea de către FUI a locurilor de consum ale clienţilor finali ai căror FA se află în situaţia prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. d), în cel mult 2 zile lucrătoare de la primirea confirmării prevăzute la alin. (1), ANRE transmite către OR prevăzuţi la alin. (1) lit. a) şi FUI, precum şi spre ştiinţă FA notificarea de preluare prin care informează cu privire la: a) retragerea/revocarea înregistrării ca PRE a FA sau, după caz, încetarea delegării responsabilităţii echilibrării FA către un PRE; b) termenele/condiţiile de preluare de către FUI a locurilor de consum din portofoliul FA, pentru care acesta nu mai îndeplineşte condiţia de asumare a responsabilităţii financiare pentru plata dezechilibrelor şi totodată solicită OR să transmită FUI desemnat pentru zona/zonele geografică/geografice respective lista locurilor de consum preluate, valabilă la data de preluare menţionată în notificare. (3) În cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii solicitării ANRE menţionate la alin. (2), OR întocmeşte lista locurilor de consum preluate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, şi o transmite FUI desemnat pentru zona/zonele geografică/ geografice în care acestea sunt amplasate şi spre ştiinţă ANRE, în scris şi în format electronic prelucrabil (fişier Excel). (4) În cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii de la OR a listei prevăzute la alin. (3), FUI transmite clienţilor finali preluaţi informarea de preluare care va conţine cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 1.  +  Secţiunea a 5-a Alte situaţii de preluare  +  Articolul 14 (1) În cazul clienţilor finali aflaţi într-o situaţie care se încadrează în prevederile art. 4 alin. (2), ANRE transmite notificarea de preluare către FUI şi OR implicaţi, precum şi, dacă este cazul, FA, în cel mai scurt timp după identificarea situaţiei, precizând termenele şi condiţiile specifice de preluare a acestora de către FUI. (2) FUI are obligaţia de a transmite informarea de preluare către clienţii finali preluaţi, cu respectarea termenelor şi condiţiilor din notificarea transmisă de ANRE conform alin. (1).  +  Capitolul III Trecerea la un FC a clienţilor finali aflaţi în situaţia de a fi preluaţi sau care au fost preluaţi de FUI  +  Articolul 15 (1) În perioada cuprinsă între data transmiterii de către OR către clienţii finali ai FA a notificării prevăzute la art. 10 alin. (3) şi data încetării CR prevăzută în notificare, respectivii clienţi pot rezilia contractul de furnizare încheiat cu FA, în vederea încheierii unui contract de furnizare cu un FC, cu o notificare transmisă FA cu cel puţin 2 zile lucrătoare înaintea datei la care contractul cu FC intră în vigoare. (2) Data-limită de intrare în vigoare a contractelor încheiate între clienţii finali şi FC în condiţiile prevăzute la alin. (1) este data încetării CR, prevăzută în notificarea transmisă de OR conform art. 10 alin. (3).  +  Articolul 16 (1) În perioada cuprinsă între data încetării CR prevăzută în notificarea transmisă de OR conform art. 10 alin. (3) şi data-limită până la care clientul final preluat trebuie să încheie contractul de furnizare cu FUI, stabilită conform prevederilor art. 19 alin. (1), respectivul client final poate trece la un FC cu o notificare transmisă FUI cu cel puţin 2 zile lucrătoare înaintea datei la care contractul încheiat cu FC intră în vigoare. (2) După data-limită până la care clientul final preluat trebuie să încheie contractul de furnizare cu FUI, stabilită conform prevederilor art. 19 alin. (1), trecerea respectivului client final la un FC se face cu notificarea FUI, în termenele şi condiţiile prevăzute în procedura de schimbare a furnizorului aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE. (3) Contractele încheiate între clienţii finali preluaţi şi FC în condiţiile prevăzute la alin. (1) trebuie să intre în vigoare până la data-limită de încheiere a contractului de furnizare cu FUI, stabilită conform prevederilor art. 19 alin. (1). (4) În cazul trecerii la un FC a unor locuri de consum preluate de FUI în condiţiile prezentului regulament, la care a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică ca urmare a emiterii de către FUI a unui ordin de deconectare, reluarea alimentării cu energie electrică se face de către OR, în termenele prevăzute de reglementările în vigoare, numai ulterior confirmării de către FUI a achitării la zi de către clienţii finali respectivi a sumelor datorate pentru întreaga perioadă de preluare. FUI are obligaţia transmiterii confirmării către OR în cel mult o zi lucrătoare de la data înregistrării dovezii plăţilor.  +  Capitolul IV Condiţii de prestare de către FUI a activităţii de furnizare a energiei electrice pentru clienţii finali preluaţi  +  Articolul 17Prestarea de către FUI a activităţii de furnizare a energiei electrice pentru clienţii finali preluaţi se face în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile şi cu datele/informaţiile din documentele transmise de aceştia respectivilor clienţi.  +  Articolul 18Clienţii finali preluaţi din categoria clienţi noncasnici, care solicită să beneficieze de serviciul universal, trebuie să depună, la încheierea contractului de furnizare cu FUI, documentele prevăzute de legislaţia în vigoare care fac dovada dreptului de a beneficia de serviciul universal.  +  Articolul 19 (1) Contractul de furnizare între clientul final preluat şi FUI, pentru locul/locurile de consum al/ale clientului final preluat, se încheie în maximum 21 de zile de la data transmiterii de către ANRE a notificării de preluare, cu excepţia următoarelor cazuri: a) în notificarea de preluare transmisă de ANRE se specifică un alt termen-limită de încheiere a contractului, caz în care acestea se încheie în termenul specificat în notificare; b) notificarea de preluare a fost transmisă de ANRE anterior datei de preluare a clientului final de către FUI, caz în care contractul se încheie în maximum 21 de zile de la data preluării clientului final de către FUI; c) locul/locurile de consum al/ale clientului final preluat are/au o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare mai mare sau egală cu 1 MVA, caz în care contractul se încheie:(i) în cel mult 3 zile lucrătoare de la data transmiterii de către ANRE a notificării de preluare, dacă aceasta a fost transmisă ulterior datei de preluare a clientului final de către FUI;(ii) în cel mult 3 zile lucrătoare de la data preluării clientului final de către FUI, dacă notificarea de preluare a fost transmisă de ANRE anterior datei de preluare a clientului final de către FUI. (2) În perioada cuprinsă între data preluării clientului final de către FUI şi data încheierii contractului de furnizare între clientul final preluat şi FUI, dar nu mai târziu de data-limită stabilită conform alin. (1), se admite prestarea de către FUI a activităţii de furnizare a energiei electrice pentru locurile de consum ale clientului final preluat fără existenţa unui contract încheiat cu acesta.  +  Articolul 20Dacă, pentru un loc de consum, clientul final preluat conform prezentului regulament nu încheie contractul de furnizare a energiei electrice cu FUI până la data-limită stabilită conform prevederilor art. 19 alin. (1), FUI poate să solicite OR întreruperea alimentării cu energie electrică la respectivul loc de consum, numai după transmiterea către clientul final, cu minimum 5 zile lucrătoare înaintea datei de întrerupere, a unui preaviz, cu confirmare de primire, care să conţină data şi motivele întreruperii.  +  Articolul 21 (1) Tarifele aplicate de FUI clienţilor finali preluaţi sunt cele stabilite în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile. (2) FUI este îndreptăţit ca, pentru toată perioada cuprinsă între data preluării şi data revenirii clientului final preluat la FA sau, după caz, data de la care îşi produce efectele un contract de furnizare încheiat de clientul final preluat cu un FC, să factureze şi să recupereze de la clientul final preluat contravaloarea energiei electrice furnizate, în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile şi datele/informaţiile din documentele transmise respectivului client. (3) În cazul în care clientul final preluat nu achită la termen facturile emise de FUI pentru un loc de consum conform prevederilor alin. (2), FUI are dreptul să solicite OR întreruperea alimentării cu energie electrică la respectivul loc de consum, conform prevederilor contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE şi datelor/informaţiilor din preavizul transmis clientului final preluat. (4) Prestarea activităţii de furnizare a energiei electrice în perioada cuprinsă între data preluării şi data-limită stabilită conform prevederilor art. 19 alin. (1), fără contract de furnizare încheiat între FUI şi clientul final preluat, nu îl exonerează pe acesta din urmă de obligaţia achitării facturilor emise de FUI conform alin. (2).  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 22 (1) Fiecare OR trebuie să asigure continuitatea în alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum ale clienţilor finali preluaţi, care sunt amplasate în zona sa de activitate. Costurile energiei electrice livrate şi ale serviciilor asociate prestate clienţilor finali preluaţi vor fi suportate de aceştia, în baza tarifelor aplicate de FUI şi, în cazul în care CR este încheiat între OR şi clientul final preluat, în baza tarifelor aplicate de OR. (2) În toate situaţiile de preluare a clienţilor finali de către FUI, OR stabileşte şi comunică părţilor implicate (FUI şi, după caz, FA, respectiv FC) indexul contoarelor de decontare de la locurile de consum ale clienţilor finali preluaţi, amplasate în zona sa de activitate: a) aferent datei de preluare a acestora de către FUI, în vederea emiterii de către FA şi FUI a facturilor pentru consumul realizat până la, respectiv începând cu data preluării de către FUI; b) aferent datei de trecere a acestora la un FC, în vederea emiterii de către FUI şi FC a facturilor pentru consumul realizat până la, respectiv începând cu data trecerii la FC.  +  Articolul 23 (1) În situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi d), contractele de furnizare încheiate de FA cu clienţii finali, precum şi contractele de reţea încheiate de acesta cu OR încetează de drept la data preluării de către FUI a respectivelor locuri de consum conform prezentului regulament, comunicată de ANRE, cu asumarea de către părţi a obligaţiilor ce decurg din aplicarea clauzelor contractuale până la momentul încetării. (2) În situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), contractele de furnizare încheiate de FA cu clienţii finali, precum şi contractele de reţea încheiate de acesta cu OR: a) se suspendă de drept pe perioada de suspendare a licenţei de furnizare a FA; b) încetează de drept, cu asumarea de către părţi a obligaţiilor ce decurg din aplicarea clauzelor contractuale până la momentul încetării:(i) la data de la care îşi produce efectele contractul de furnizare încheiat cu un FC de către clientul final preluat de FUI de la FA, pe perioada de suspendare a licenţei FA;(ii) la data de la care FA pierde calitatea de furnizor în condiţiile de la art. 4 alin. (1) lit. a), ca urmare a retragerii sau expirării licenţei în perioada de suspendare.  +  Articolul 24 (1) Contractul/Contractele de reţea încheiat/ încheiate de FUI cu OR pentru locurile de consum preluate de la FA îşi produc(e) efectele de la data la care încetează/se suspendă contractul/contractele de reţea încheiat(e) de FA cu OR. (2) CR încheiat între OR şi clientul final preluat se derulează în continuare conform clauzelor contractuale şi cu respectarea reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 25Fiecare OR are obligaţia completării şi actualizării registrului de serviciu pe sistem cu datele şi informaţiile prevăzute în anexa nr. 4, pentru toate locurile de consum amplasate în zona sa de activitate, precum şi cu informaţiile aferente fiecărui loc de consum referitoare la: a) furnizorii care l-au deservit şi perioadele de timp corespunzătoare fiecărui furnizor; b) PRE-urile în care a fost înregistrat şi perioadele de timp corespunzătoare fiecărei PRE; c) dacă a fost/este preluat de către FUI datorită faptului că nu mai avea asigurată furnizarea energiei electrice de către FA.  +  Articolul 26Fiecare FUI transmite la ANRE raportări referitoare la clienţii finali preluaţi, în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile.  +  Articolul 27 (1) Preluarea de către FUI a clienţilor finali din portofoliul FA în cazurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) constituie motiv de declanşare a procedurii de suspendare a licenţei de furnizare a FA, în condiţiile reglementărilor aplicabile. (2) Suspendarea prevăzută la alin. (1) poate începe după data preluării de către FUI a clienţilor finali din portofoliul FA şi poate înceta numai după ce FA face dovada că a remediat cauzele ce au condus la această situaţie. (3) Suspendarea prevăzută la alin. (1) vizează: a) dreptul FA de a desfăşura activitatea de furnizare a energiei electrice la locuri de consum amplasate în zona de activitate a OR care a reziliat CR, în cazul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. c); b) dreptul FA de a desfăşura activitatea de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, indiferent de amplasamentul locurilor de consum ale acestora, în cazul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. d). (4) Prevederile cap. II secţiunea a 2-a nu se aplică în cazul clienţilor finali preluaţi de FUI din portofoliul FA înainte de emiterea unei decizii de suspendare a licenţei de furnizare a FA conform alin. (1), (2) şi (3).  +  Articolul 28Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1la regulamentCONŢINUTUL MINIMal informării de preluare transmisede către FUI clienţilor finali preluaţiInformarea de preluare transmisă de către FUI clienţilor finali preluaţi conţine cel puţin: a) data şi motivul preluării (inclusiv, dacă este cazul, precizarea referitoare la încetarea de drept a contractelor de furnizare încheiate cu FA); b) condiţiile referitoare la plata datoriilor şi, după caz, constituirea de garanţii, pe care trebuie să le îndeplinească clienţii finali cu locuri de consum la care a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică în urma aplicării prevederilor actelor normative în vigoare, pentru a beneficia de serviciile FUI; c) documentele care trebuie depuse pentru încheierea contractului de furnizare cu FUI; d) documentele care trebuie depuse şi condiţiile de furnizare a energiei electrice, în cazul clienţilor finali care au dreptul la serviciul universal; e) data-limită pentru încheierea contractului de furnizare cu FUI, cu precizarea modalităţilor de încheiere a contractului, puse la dispoziţia clientului final, conform legislaţiei în vigoare; f) clauzele contractului de furnizare cu FUI referitoare la preţul/tariful aplicat şi la termenele şi condiţiile de plată; g) în cazul suspendării licenţei de furnizare a FA:(i) perioada de suspendare (dacă e determinată);(ii) dreptul clienţilor finali de schimbare a furnizorului în perioada de suspendare a licenţei de furnizare a FA şi, în cazul în care nu uzează de acest drept, trecerea înapoi la FA odată cu încetarea suspendării licenţei de furnizare a acestuia, dacă FA nu a pierdut calitatea de furnizor; h) dreptul clienţilor finali de a încheia contracte de furnizare a energiei electrice în condiţii negociate cu un FC:(i) data-limită până la care pot încheia contract cu un FC, conform regulamentului, fără respectarea termenelor şi condiţiilor din Procedura de schimbare a furnizorului;(ii) termenele şi condiţiile din Procedura de schimbare a furnizorului care trebuie respectate pentru încheierea contractului cu un FC după data menţionată la pct. (i).  +  Anexa 2la regulamentMODEL DE ÎNTOCMIREa notificării privind neîndeplinireaobligaţiilor de plată aferente CRCătre: [FURNIZOR]Fax: ...............Spre ştiinţă: ANRENOTIFICARE 1*)privind neîndeplinirea de către [Furnizor] aobligaţiilor de plată aferente Contractului de[transport/distribuţie] nr. ........... Notă

  ──────────

  *) Prezenta notificare se transmite la aceeaşi dată cu notificarea asupra intenţiei de executare a garanţiei financiare.

  ──────────
  Subscrisa [OPERATOR REŢEA], cu sediul în judeţul ...................., municipiul ................., str. ............ nr. ...., înregistrată la ORC cu nr. .../.../...., CUI RO ............., cont RO ................ deschis la Banca ............. - Sucursala ............ - ...........,în temeiul art. 59 alin. (5) lit. a) din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014, cu modificările ulterioare;având în vedere valoarea de ................ lei rămasă neachitată din facturile emise de [OPERATOR REŢEA] în baza Contractului de [transport/distribuţie] nr. ......... încheiat între [OPERATOR REŢEA] în calitate de operator de [transport/distribuţie] şi [FURNIZOR] în calitate de furnizor de energie electrică, pentru care a fost depăşit termenul de plată prevăzut în contract [Se va detalia într-o anexă.], faptul că aceasta este mai mare decât suma de ....... lei reprezentând valoarea datoriilor corespunzătoare locurilor de consum aferente contractului, pentru care aţi transmis solicitare de deconectare pentru neplată, precum şi demersurile preliminare parcurse în vederea remedierii întârzierilor la plată [Se va detalia într-o anexă.],vă punem în vedere ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data prezentei, să achitaţi în beneficiul subscrisei cel puţin suma de ................. lei [suma minimă de plată].În caz contrar, vom notifica:- clienţii dumneavoastră finali cu locuri de consum aferente Contractului de [transport/distribuţie] nr. .......... să procedeze la alegerea unui alt furnizor de energie electrică;- încetarea Contractului de [transport/distribuţie] nr. ........... prin reziliere, conform prevederilor art. ....... din contract.Pentru a elimina orice neplăcere ce ar decurge din punerea în aplicare a celor enunţate mai sus, vă rugăm să transmiteţi dovada efectuării plăţii până la data de ........., la numărul de fax ................. .Cu stimă,[Reprezentant legal] ............
   +  Anexa 3la regulamentModel de întocmire a notificării privind rezilierea CRCătre: [FURNIZOR]Fax: ...............[Client final][OPERATOR DISTRIBUŢIE]Spre ştiinţă: ANRE, [FUI]NOTIFICARE 2privind rezilierea Contractului de[transport/distribuţie] nr. .........Subscrisa [OPERATOR REŢEA], cu sediul în judeţul ..............., municipiul ................, str. ............. nr. ......, înregistrată la ORC cu nr. J..../..../......, CUI RO .........., cont RO ............. deschis la ..................,având în vedere faptul că până la data de ........... [a 5-a zi lucrătoare de la data Notificării 1], [FURNIZOR] nu a achitat integral, în beneficiul subscrisei, conform Notificării 1 nr. ....... din data ........., suma de ........... lei [suma minimă de plată], inclusiv prin executarea garanţiei financiare,în temeiul:- art. ..... din Contractul de [transport/distribuţie] nr. ........ încheiat între [OPERATOR REŢEA] în calitate de operator de [transport/distribuţie] şi [FURNIZOR] în calitate de furnizor de energie electrică;- art. 59 alin. (5) lit. a) din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014, cu modificările ulterioare;prin prezenta notificăm:1. [FURNIZOR], rezilierea Contractului de [transport/distribuţie] a energiei electrice nr. ........ cu încetare de la data de ......... [a 22-a zi lucrătoare de la data prezentei notificări], în cazul în care [FURNIZOR] nu achită integral suma de .......... lei [suma minimă de plată] până la data de ........... [a 21-a zi de la data prezentei notificări];2. clienţii finali ai [FURNIZOR] să îşi aleagă un alt furnizor pentru că altfel, în cazul prevăzut la pct. 1, începând cu data de .........[a 22-a zi lucrătoare de la data prezentei notificări] nu vor mai avea asigurată furnizarea energiei electrice şi vor fi transferaţi la furnizorul de ultimă instanţă [FUI];3. clienţii finali ai [FURNIZOR] pentru care a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică fără rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice, trecerea lor la [FUI] în cazul prevăzut la pct. 1 şi obligativitatea de a prezenta acestuia dovada achitării la zi a debitelor aferente consumului de energie electrică realizat până la data întreruperii alimentării cu energie electrică, în vederea realimentării.Cu stimă,Director ................  +  Anexa 4la regulamentLista locurilor de consum preluate(Model de întocmire)Date de identificare a locurilor de consum racordate la reţeaua [denumire operator de reţea], care la data de [zz.ll.aa] se aflau în portofoliul [denumire Furnizor] şi care începând cu data de [(zz+1).ll.aa] sunt preluate de către [denumire Furnizor de ultimă instanţă] deoarece nu mai au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă:*Font 7*┌────┬──────────┬─────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────┬──────────┬────────────┬────────┬──────────────┐│Nr. │Denumirea │ Adresa │Datele de │ Codul de │ Codul de │Consumul│ Nr. de │ Valoarea │Stare**)│Observaţii***)││crt.│clientului│ locului │ contact │identificare│identificare│ mediu │ facturi │neachitată a│ │ ││ │ final │de consum│(tel., fax,│ a locului │a punctului │ lunar │restante*)│ facturilor │ │ ││ │ │ │ e-mail) │ de consum │de măsurare │ [MWh] │ │ restante │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ (lei) │ │ │├────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────┼──────────────┤│(1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │ (7) │ (8) │ (9) │ (10) │ (11) │├────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴─────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────┴──────────┴────────────┴────────┴──────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Facturi restante reprezintă facturile emise şi neîncasate în termen de 35 de zile de la data scadenţei.

  **) În această coloană se va menţiona obligatoriu dacă la locul de consum a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică, fără rezilierea contractului (stare = I).

  ***) În această coloană se va menţiona obligatoriu dacă contractul de reţea este încheiat de clientul final direct cu OR (observaţii = D).

  ──────────
  Reprezentant operator de reţea .....................NOTE:1. Listele se completează şi se transmit şi în format electronic.2. Coloanele (8) şi (9) se completează doar pentru clienţii finali care au încheiat direct contractul de reţea cu OR.
  -------