ORDIN nr. 207 din 2 martie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 207 din 2 martie 2017
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 143 din 28 februarie 2017
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 3 martie 2017  Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 1.783/2017 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G./277 din 28 februarie 2017 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:- art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) şi art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), preţul de decontare al medicamentelor OTC acordate bolnavilor cuprinşi în cadrul programelor naţionale de sănătate corespunzătoare denumirilor comune internaţionale (DCI) prevăzute în secţiunea C2 a sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează în aceleaşi condiţii prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin, în baza valorii stabilite de Ministerul Sănătăţii conform modului de calcul prevăzut în Metodologia privind modul de calcul şi procedura de avizare şi aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în România, aprobată conform legislaţiei în vigoare."2. La articolul 2, alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1^1) Se aprobă Lista denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare a medicamentelor OTC care se acordă bolnavilor cuprinşi în cadrul programelor naţionale de sănătate corespunzătoare denumirilor comune internaţionale (DCI) cuprinse în secţiunea C2 a sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 3."3. La anexa nr. 1, la articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) În cazul iniţierii sau menţinerii unui tratament cu medicamente de referinţă având denumirea comună internaţională Imatinibum, pentru adulţii cu leucemie granulocitară cronică cu cromozom Philadelphia pozitiv (LGC Ph +) recent diagnosticată, la care transplantul de măduvă osoasă nu este considerat un tratament de prima linie, pentru adulţii cu leucemie granulocitară cronică cu cromozom Philadelphia pozitiv (LGC Ph +) în faza cronică, după eşecul tratamentului cu alfa-interferon sau în faza accelerată, care au obţinut, în condiţiile legii, până la data de 1 martie 2017 aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru medicamentul de referinţă, respectiv după data de 1 martie 2017 confirmarea înregistrării Formularului specific în Platforma informatică din asigurările de sănătate pentru medicamentul de referinţă, preţul cu amănuntul maximal cu TVA, calculat pe unitatea terapeutică, devine preţ de decontare."4. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă

  ──────────

  *) Anexa nr. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
  5. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă

  ──────────

  *) Anexa nr. 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna martie 2017.

  p. Ministrul sănătăţii,

  Cristian-Vasile Grasu,

  secretar de stat

  p. Preşedintele Casei Naţionale

  de Asigurări de Sănătate,

  Gheorghe-Radu Ţibichi
  ------