HOTĂRÂRE nr. 79 din 27 februarie 2017pentru modificarea și completarea art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICArticolul 15 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1061 din 29 decembrie 2016, se modifică și se completează după cum urmează: 1. Literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) ale căror lucrări sunt în curs de execuție la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;b) pentru ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/ documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost inițiate procedurile de achiziție publică până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin transmiterea spre publicare a anunțului de participare/emiterea invitației de participare, respectiv ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost recepționate de investitor/beneficiar ori au fost depuse spre aprobare/avizare;2. După litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/ documentații de avizare a lucrărilor de intervenții necesită actualizare, în conformitate cu actele normative în vigoare, dacă au fost elaborate și recepționate de investitor/beneficiar până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ori sunt depuse spre reaprobare/reavizare.3. După alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Cazurilor prevăzute la alin. (1) li se aplică legislația referitoare la elaborarea documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și la elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, în vigoare la data la care au intervenit situațiile respective.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Rovana Plumb
  p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Daniela Teodoru,
  secretar general adjunct
  Ministrul economiei,
  Mihai Tudose
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  Ministrul culturii și identității naționale,
  Ioan Vulpescu
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Adriana Petcu
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  București, 27 februarie 2017.Nr. 79.----