DECIZIE nr. 78 din 20 mai 1999referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 146 din Codul penal
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 6 iulie 1999    Ioan Muraru - preşedinteCostica Bulai - judecătorConstantin Doldur - judecătorKozsokar Gabor - judecătorNicolae Popa - judecătorLucian Stangu - judecătorIon Bonini - procurorFlorentina Geangu - magistrat-asistentPe rol se afla soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 146 din Codul penal, excepţie ridicată de Ninel Ciochina în Dosarul nr. 2.516/1998 al Tribunalului Galaţi - Secţia penală, având ca părţi: autorul excepţiei, Societatea Comercială "Galgip" - S.A. Galaţi şi Societatea Comercială "New Intertrade" - S.R.L. Galaţi.La apelul nominal se constata lipsa părţilor legal citate.Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei invocate, apreciind ca, deşi plafonul valoric prevăzut la art. 146 din Codul penal nu este în concordanta cu evoluţia ratei inflaţiei, aceasta nu contravine nici unui principiu constituţional.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constata următoarele:Prin Încheierea din 22 februarie 1999 Tribunalul Galaţi - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 146 din Codul penal, ridicată de Ninel Ciochina.În susţinerea excepţiei se arata ca dispoziţiile art. 146 din Codul penal, care prevăd ca prin consecinţe deosebit de grave se înţelege o paguba materială mai mare de 50.000.000 lei sau o perturbare deosebit de grava a activităţii unei persoane juridice sau fizice, încalcă prevederile art. 16 alin. (1) din Constituţie, potrivit cărora cetăţenii sunt egali în faţa legii, fără privilegii sau discriminări. Se mai precizează ca dispoziţiile art. 146 din Codul penal, stabilind un criteriu valoric fix pentru aprecierea consecinţelor deosebit de grave, netinand astfel seama de condiţiile economice din perioada de tranzitie, accepta implicit o discriminare ce rezultă din faptul ca valoarea stabilită prin dispoziţia criticata, datorită inflaţiei, devalorizarii monedei naţionale, face ca una şi aceeaşi fapta, săvârşită de persoane diferite, la date diferite, şi care produce în mod real consecinţe patrimoniale deosebite la data săvârşirii sale, sa atragă efecte sanctionatorii identice.Exprimandu-şi opinia asupra excepţiei, instanţa o considera intemeiata, insusindu-şi argumentele autorului excepţiei. Se arata ca, datorită devalorizarii leului, "aceeaşi suma de 50.000.000 lei exprima în mod real o valoare mai mica şi deci o gravitate mai mica a unei fapte penale. Deci, dimensiunile reale, concrete, ale prejudiciului, exprimat în aceeaşi valoare bănească, sunt diferite în diferitele momente, atâta timp cat textul criticat, art. 146 din Codul penal, este în vigoare". În plus, instanţa se referă şi la un proiect de lege pentru modificarea Codului penal, în care se prevede o ridicare a plafonului menţionat în art. 146 din Codul penal de la 50.000.000 lei la 500.000.000 lei. În opinia instanţei, dispoziţiile art. 146 din Codul penal cuprind, în chiar conţinutul lor, o discriminare, deoarece răspunderea este aceeaşi, deşi consecinţele reale ale faptei sunt diferite.În conformitate cu dispoziţiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, au fost solicitate punctele de vedere ale preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului.În punctul de vedere al Guvernului, se arata ca dispoziţiile art. 146 din Codul penal, care prevăd criterii cu ajutorul cărora instanţele judecătoreşti pot stabili gravitatea infracţiunilor împotriva patrimoniului, aceleaşi pentru toţi destinatarii legii, fără privilegii şi fără discriminări, nu încalcă prevederile art. 16 alin. (1) din Constituţie. Se susţine totodată ca, deşi nu exista nici un temei care să justifice concluzia ca dispoziţiile art. 146 sunt neconstituţionale, actualul criteriu de evaluare a consecinţelor deosebit de grave cauzate prin infracţiunile împotriva patrimoniului, în funcţie de producerea unei pagube mai mari de 50.000.000 lei, este necesar să fie reapreciat, faţă de noile realitati economice. Ca urmare a devalorizarii continue a leului, se arata în continuare, "s-a ajuns astăzi la o situaţie greu de acceptat, deoarece, de exemplu, pentru săvârşirea unei infracţiuni de înşelăciune, delapidare sau furt calificat, prin care s-a produs o paguba materială mai mare de 50.000.000 lei, celor vinovaţi de comiterea acestora li se pot aplica pedepse între 10 şi 20 de ani închisoare. Rezultă ca legea a devenit insuficienta cu privire la cazul semnalat, însă completarea ei poate fi facuta doar de legiuitor, singurul îndreptăţit sa modifice şi sa completeze prevederile legale în vigoare, pentru ca acestea sa corespundă cerinţelor politicii penale dintr-o anumită perioada de timp".Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul judecătorului-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, retine următoarele:Potrivit art. 144 lit. c) din Constituţie şi art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competenţa să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate ridicată.Excepţia de neconstituţionalitate se referă la dispoziţiile art. 146 din Codul penal, care prevede: "Prin consecinţe deosebit de grave se înţelege o paguba materială mai mare de 50.000.000 lei sau o perturbare deosebit de grava a activităţii, cauzată unei autorităţi publice sau oricăreia dintre unităţile la care se referă art. 145 ori altei persoane juridice sau fizice."Examinând excepţia, Curtea Constituţională constata ca dispoziţiile art. 146 din Codul penal nu sunt contrare prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie, care consacra principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii. Art. 146 din Codul penal cuprinde o norma cu caracter explicativ, prin care se lamureste înţelesul expresiei consecinţe deosebit de grave, reglementare necesară cu atât mai mult cu cat legiuitorul a prevăzut consecinţele deosebit de grave ca element circumstantial în conţinutul agravat al mai multor infracţiuni (furt calificat, tâlhărie, înşelăciune, delapidare, distrugere calificată etc.).Susţinerile autorului excepţiei cu privire la reaprecierea criteriului valoric de 50.000.000 lei, precum şi solicitarea acestuia de a se da un conţinut adecvat acestui criteriu au semnificatia unui demers pentru modificarea textului criticat. Referitor la acest aspect, Curtea Constituţională constata ca, în condiţiile unei cresteri continue a inflaţiei, limita de 50.000.000 lei, prevăzută la art. 146 din Codul penal, care determina înţelesul de consecinţe deosebit de grave, nu mai reprezintă o valoare constanta în raport cu care se impune un regim sanctionator mai sever. Însă modificarea conţinutului unei norme juridice, prin schimbarea condiţiilor impuse de acesta, semnifica legiferare, iar Curtea nu îşi poate asuma rolul de a crea, de a abroga sau de a modifica legea şi nici nu poate impune legiuitorului o anumită conceptie legislativă. Şi aceasta întrucât, potrivit competentei sale înscrise în art. 144 lit. c) din Constituţie şi în art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constituţională verifica, în cadrul controlului de constituţionalitate a legilor, conformitatea lor cu dispoziţiile constituţionale. În plus, conform art. 58 alin. (1) din legea fundamentală, "Parlamentul este [...] unica autoritate legiuitoare a tarii".În legătură cu constituţionalitatea textului examinat Curtea Constituţională s-a mai pronunţat prin Decizia nr. 148 din 27 octombrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 9 martie 1999, respingând excepţia de neconstituţionalitate a art. 146 din Codul penal.Curtea Constituţională constata ca în cauza nu exista elemente noi care să determine o schimbare a jurisprudenţei sale.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituţie, precum şi al art. 13 alin. (1) lit. A.c) şi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată,CURTEAÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 146 din Codul penal, excepţie ridicată de Ninel Ciochina în Dosarul nr. 2.516/1998 al Tribunalului Galaţi - Secţia penală.Definitivă.Pronunţată în şedinţa publică din data de 20 mai 1999.PREŞEDINTE,prof. univ. dr. Ioan MuraruMagistrat-asistent,Florentina Geangu--------