NORME METODOLOGICE din 17 septembrie 2014 (*actualizate*)privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială*)(actualizate până la data de 10 martie 2017*)
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
 • ---------- Notă

  ──────────

  *) Aprobate de Ordinul nr. 6/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 699 din 24 septembrie 2014.

  ──────────
  Notă

  ──────────

  *) Conform pct. 18 din anexa 2 la ORDINUL nr. 3 din 6 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017, în cuprinsul normelor metodologice, prevederile referitoare la ştampilare se abrogă.

  ──────────
   +  Capitolul I Dispoziţii generale1. (1) Instituţiile de credit au obligaţia, potrivit legii, să întocmească situaţii financiare FINREP la nivel individual, la termenele şi în forma stabilite prin prezentele norme metodologice. (2) Situaţiile financiare FINREP la nivel individual trebuie să reflecte operaţiunile şi situaţia financiară a instituţiei de credit, a sucursalelor şi a celorlalte sedii secundare ale acesteia, pe bază individuală. (3) Situaţiile financiare FINREP la nivel individual reprezintă situaţii globale, respectiv situaţii care privesc ansamblul teritoriului naţional al instituţiei de credit (sediu social, sucursale şi alte sedii secundare aflate în România), precum şi toate subunităţile din străinătate.  +  Capitolul IIStructura şi periodicitatea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, reguli generale de întocmire şi termenele de transmitere a acestora----------Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 9 al art. II din ORDINUL nr. 10 din 10 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 22 decembrie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Secţiunea 1 Structura şi periodicitatea transmiterii situaţiilor financiare FINREP la nivel individual2. Instituţiile de credit au obligaţia să întocmească situaţii financiare FINREP la nivel individual care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei şi performanţei financiare a instituţiilor de credit pentru respectiva perioadă de timp.3. Situaţiile financiare FINREP la nivel individual, solicitate instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, cuprind cinci seturi de raportări, grupate în funcţie de periodicitate/ condiţiile în care se efectuează raportarea. Instituţiile de credit depun/ transmit situaţiile financiare FINREP la nivel individual lunar, trimestrial, semestrial sau anual, după caz, structura şi periodicitatea de raportare a acestora fiind următoarele: a) Situaţii financiare FINREP cu periodicitate de raportare lunară: (1) F 01.00 - Bilanţ [situaţia poziţiei financiare]:- F 01.01 - Active- F 01.02 - Datorii- F 01.03 - Capitaluri proprii (2) F 02.00 - Contul de profit sau pierdere (3) F 03.00 - Situaţia rezultatului global (4) F 04.00 - Clasificarea activelor financiare pe instrumente şi pe sectoare ale contrapărţilor:- F 04.01 - Active financiare deţinute în vederea tranzacţionării- F 04.02 - Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere- F 04.03 - Active financiare disponibile în vederea vânzării- F 04.04 - Împrumuturi şi creanţe şi investiţii păstrate până la scadenţă- F 04.05 - Active financiare subordonate (5) F 05.00 - Clasificarea creditelor şi avansurilor pe tipuri de produs (6) F 06.00 - Clasificarea pe coduri NACE*1) a creditelor şi avansurilor acordate societăţilor nefinanciare Notă

  ──────────

  *1) Clasificarea activităţilor economice în Comunitatea Europeană

  ──────────
  (7) F 07.00 - Active financiare care pot face obiectul deprecierii şi care sunt restante sau depreciate (8) F 08.00 - Clasificarea datoriilor financiare- F 08.01 - Clasificarea datoriilor financiare pe instrumente şi pe sectoare ale contrapărţilor- F 08.02 - Datorii financiare subordonate (9) F 09.00 - Angajamente de creditare, garanţii financiare şi alte angajamente- F 09.01 - Expuneri extrabilanţiere: Angajamente de creditare, garanţii financiare şi alte angajamente date- F 09.02 - Angajamente de creditare, garanţii financiare şi alte angajamente primite (10) F 13.00 - Garanţii reale şi alte garanţii primite- F 13.01 - Clasificarea creditelor şi avansurilor după garanţiile reale şi alte garanţii- F 13.02 - Active obţinute în cursul perioadei prin intrarea în posesia garanţiilor reale deţinute [deţinute la data raportării]- F 13.03 - Active obţinute prin intrarea în posesia garanţiilor reale deţinute [active imobilizate], valoarea cumulată (11) F 14.00 - Ierarhia valorii juste: instrumente financiare evaluate la valoarea justă (12) F 15.00 - Derecunoaştere şi datorii financiare asociate activelor financiare transferate (13) F 16.00 - Clasificarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere- F 16.01 - Venituri şi cheltuieli cu dobânzile, defalcate pe instrumente şi pe sectoare ale contrapărţilor- F 16.02 - Câştiguri sau pierderi din derecunoaşterea activelor şi datoriilor financiare, care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente- F 16.03 - Câştiguri sau pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, defalcate pe instrumente- F 16.04 - Câştiguri sau pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, defalcate pe tipuri de risc- F 16.05 - Câştiguri sau pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente- F 16.06 - Câştigurile sau pierderile din contabilitatea de acoperire- F 16.07 - Deprecierea activelor financiare şi nefinanciare (14) F 18.00 - Informaţii privind expunerile performante şi neperformante (15) F 19.00 - Informaţii privind expunerile restructurate (16) F 50.00 - Alte informaţii- F 50.01 - Active grupate pe categorii de operaţiuni- F 50.02 - Depozite atrase de la clientela nebancară- F 50.03 - Rezerve pentru riscuri bancare- F 50.04 - Alte active şi datorii contingente- F 50.05 - Număr clienţi- F 50.06 - Capital social- F 50.07 - Filtre prudenţiale b) Situaţii financiare FINREP cu periodicitate de raportare trimestrială: (1) F 10.00 - Instrumente financiare derivate deţinute în vederea tranzacţionării (2) F 11.00 - Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire: Clasificare în funcţie de tipul de risc şi de tipul de acoperire împotriva riscurilor (3) F 12.00 - Variaţia ajustărilor pentru depreciere şi deprecierea instrumentelor de capital (4) F 20.00 - Repartizare geografică- F 20.01 - Repartizarea geografică a activelor în funcţie de localizarea activităţilor- F 20.02 - Repartizarea geografică a datoriilor în funcţie de localizarea activităţilor- F 20.03 - Repartizarea geografică a elementelor din contul de profit sau pierdere în funcţie de localizarea activităţilor (5) F 21.00 - Imobilizări corporale şi necorporale: active care fac obiectul unui contract de leasing operaţional. (6) F 22.00 - Funcţii aferente serviciilor de administrare a activelor, de custodie şi altor servicii- F 22.01 - Venituri şi cheltuieli cu taxe şi comisioane, defalcate pe activităţi- F 22.02 - Active implicate în serviciile furnizate (7) F 43.00 - Provizioane (8) Abrogat.----------Alin. (8) al lit. b) a pct. 3 a fost abrogat de pct. 2 al art. II din ORDINUL nr. 10 din 10 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 22 decembrie 2015. (9) Abrogat.----------Alin. (9) al lit. b) a pct. 3 a fost abrogat de pct. 2 al art. II din ORDINUL nr. 10 din 10 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 22 decembrie 2015. c) Situaţii financiare FINREP cu periodicitate de raportare trimestrială, care se raportează doar în situaţia în care valoarea expunerilor brute, altele decât cele interne, este mai mare sau egală cu 1% din valoarea totală a expunerilor brute:----------Partea introd. a lit. c) a pct. 3 a fost modificată de pct. 1 din anexa 2 la ORDINUL nr. 3 din 6 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017. (1) F 20.00 - Repartizare geografică- F 20.04 - Repartizarea geografică a activelor în funcţie de locul de reşedinţă al contrapărţii- F 20.05 - Repartizarea geografică a expunerilor extrabilanţiere în funcţie de locul de reşedinţă al contrapărţii- F 20.06 - Repartizarea geografică a datoriilor în funcţie de locul de reşedinţă al contrapărţii- F 20.07 - Clasificarea creditelor şi avansurilor către societăţi nefinanciare pe coduri NACE în funcţie de reşedinţa contrapărţii d) Situaţii financiare FINREP cu periodicitate de raportare semestrială: (1) F 31.00 - Părţi afiliate- F 31.01 - Părţi afiliate: sume de plătit şi sume de încasat- F 31.02 - Părţi afiliate: cheltuieli şi venituri generate de tranzacţii e) Situaţii financiare FINREP cu periodicitate de raportare anuală: (1) F 41.00 - Valoarea justă- F 41.01 - Ierarhia valorii juste: instrumente financiare la cost amortizat- F 41.02 - Utilizarea opţiunii evaluării la valoarea justă- F 41.03 - Instrumente financiare hibride care nu au fost desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (2) F 42.00 - Imobilizări corporale şi necorporale: valoare contabilă în funcţie de metoda de evaluare (3) F 44.00 - Planuri de beneficii determinate şi beneficiile angajaţilor- F 44.01 - Componente ale activelor şi datoriilor nete ale planului de beneficii determinate- F 44.02 - Variaţii ale obligaţiilor privind beneficiile determinate- F 44.03 - Elemente memorandum [aferente cheltuielilor cu personalul] (4) F 45.00 - Clasificarea elementelor selectate din contul de profit sau pierdere- F 45.01 - Câştiguri sau pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe portofolii contabile- F 45.02 - Câştiguri sau pierderi din derecunoaşterea activelor nefinanciare, altele decât cele deţinute în vederea vânzării- F 45.03 - Alte venituri şi cheltuieli de exploatare----------Alin. (4) al lit. e) a pct. 3 a fost introdusă de pct. 4 al art. II din ORDINUL nr. 10 din 10 decembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 22 decembrie 2015. (5) F 46.00 - Situaţia modificărilor capitalurilor proprii.----------Alin. (5) al lit. e) a pct. 3 a fost introdusă de pct. 4 al art. II din ORDINUL nr. 10 din 10 decembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 22 decembrie 2015.4. (1) Instituţiile de credit raportează informaţiile prevăzute la punctul 3 litera c) începând cu prima dată de referinţă pentru raportare ulterioară depăşirii pragului la două date de referinţă pentru raportare consecutive. (2) Pentru primele două date de referinţă pentru raportare în care instituţiile de credit trebuie să respecte cerinţele prevăzute de prezentele norme metodologice, instituţiile de credit raportează informaţiile prevăzute la punctul 3 litera c) în cazul în care acestea depăşesc pragul la respectiva dată de referinţă pentru raportare. (3) Instituţiile de credit au dreptul să nu mai raporteze informaţiile prevăzute la punctul 3 litera c) începând cu prima dată de referinţă pentru raportare ulterioară situării sub prag la trei date de referinţă pentru raportare consecutive.
   +  Secţiunea 2 Reguli generale de întocmire5. (1) În înţelesul prezentelor norme metodologice, termenii de mai jos au următoarea semnificaţie:(a) "Regulamentul IAS" - Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate.(b) "IAS" sau "IFRS" - "Standarde Internaţionale de Contabilitate", astfel cum sunt definite la articolul 2 din "Regulamentul IAS", care au fost adoptate de Comisie în conformitate cu "Regulamentul IAS" menţionat mai sus.(c) "CRR" - Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012;(d) «Regulamentul BCE BSI» se referă la Regulamentul (UE) nr. 1.071/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind bilanţul sectorului instituţii financiare monetare (Reformare) (BCE/2013/33);----------Lit. (d) a alin. (1) al pct. 5 a fost modificată de pct. 2 din anexa 2 la ORDINUL nr. 3 din 6 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017.(e) "Regulamentul NACE" se referă la REGULAMENTUL (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a nomenclatorului statistic al activităţilor economice NACE a II-a revizuire şi de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum şi a altor regulamente CE privind domeniile statistice specifice. (2) La întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual de către instituţiile de credit se au în vedere prevederile Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare (denumite în continuare Reglementările contabile), prezentele norme metodologice, prevederile IFRS, precum şi alte prevederi legale aplicabile.6. Situaţiile financiare FINREP la nivel individual sunt întocmite în monedă naţională - LEU. Elementele exprimate în valută sunt convertite în monedă naţională potrivit regulilor prevăzute de Reglementările contabile.7. Formularele de raportare aferente situaţiilor financiare FINREP la nivel individual includ reguli de validare implicite care sunt definite în cadrul acestora prin utilizarea următoarelor convenţii: a) un punct de date indicat în gri înseamnă că respectivul punct de date nu este solicitat sau că nu este posibilă raportarea acestuia; b) utilizarea de paranteze în indicarea unui element în cadrul unui formular înseamnă că elementul respectiv trebuie scăzut pentru a obţine un rezultat total, dar nu înseamnă că acesta trebuie raportat ca fiind negativ; c) elementele care sunt raportate ca fiind negative sunt identificate în formulare prin includerea semnului "(-)" în faţa denumirii acestora; d) fiecare punct de date are un "element de bază" căruia i se alocă atributul "credit/debit". Alocarea garantează că toate entităţile care raportează puncte de date respectă "convenţia privind semnele" şi permite cunoaşterea atributului "credit/debit" corespunzător fiecărui punct de date. Schematic, această convenţie funcţionează astfel cum se indică în tabelul următor:CONVENŢIA CREDIT/DEBIT, SEMNE POZITIVE ŞI NEGATIVE ┌──────────┬───────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┐ │ Element │Credit/│ Sold/Variaţie │ Cifra raportată │ │ │ Debit │ │ │ ├──────────┼───────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │Active │Debit │Soldul activelor │Pozitivă │ │ │ │ │("Normal", fără semn) │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │Creştere a activelor │Pozitivă │ │ │ │ │("Normal", fără semn) │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │Soldul negativ al activelor│Negativă │ │ │ │ │(este necesar semnul minus │ │ │ │ │"-") │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │Scădere a activelor │Negativă │ │ │ │ │(este necesar semnul minus │ │ │ │ │"-") │ ├──────────┤ ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │Cheltuieli│ │Valoare a cheltuielilor │Pozitivă │ │ │ │ │("Normal", fără semn) │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │Creştere a cheltuielilor │Pozitivă │ │ │ │ │("Normal", fără semn) │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │Valoarea negativă (inclusiv│Negativă │ │ │ │reluările) a cheltuielilor │(este necesar semnul minus │ │ │ │ │"-") │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │Scădere a cheltuielilor │Negativă │ │ │ │ │(este necesar semnul minus │ │ │ │ │"-") │ ├──────────┼───────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │Datorii │Credit │Soldul datoriilor │Pozitivă │ │ │ │ │("Normal", fără semn) │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │Creştere a datoriilor │Pozitivă │ │ │ │ │("Normal", fără semn) │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │Soldul negativ al │Negativă │ │ │ │datoriilor │(este necesar semnul minus │ │ │ │ │"-") │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │Scădere a datoriilor │Negativă │ │ │ │ │(este necesar semnul minus │ │ │ │ │"-") │ ├──────────┤ ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │Capitaluri│ │Soldul capitalurilor │Pozitivă │ │proprii │ │proprii │("Normal", fără semn) │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │Creştere a capitalurilor │Pozitivă │ │ │ │proprii │("Normal", fără semn) │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │Soldul negativ al │Negativă │ │ │ │capitalurilor proprii │(este necesar semnul minus │ │ │ │ │"-") │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │Scădere a capitalurilor │Negativă │ │ │ │proprii │(este necesar semnul minus │ │ │ │ │"-") │ ├──────────┤ ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │Venituri │ │Valoare a veniturilor │Pozitivă │ │ │ │ │("Normal", fără semn) │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │Creştere a veniturilor │Pozitivă │ │ │ │ │("Normal", fără semn) │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │Valoare negativă (inclusiv │Negativă │ │ │ │reluările) a veniturilor │(este necesar semnul minus │ │ │ │ │"-") │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │Scădere a veniturilor │Negativă │ │ │ │ │(este necesar semnul minus │ │ │ │ │"-") │ └──────────┴───────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┘8. În vederea întocmirii situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, instituţiile de credit vor utiliza, în ceea ce priveşte data recunoaşterii/derecunoaşterii în/din bilanţ a activelor financiare, fie data tranzacţiei (data la care entitatea se angajează să cumpere sau să vândă activul), fie data decontării (data la care activul este efectiv livrat), corespunzător politicilor şi metodelor de contabilizare aprobate de persoanele care asigură administrarea şi/sau conducerea instituţiilor de credit. Metoda utilizată este supusă condiţiei aplicării consecvente.9. Pentru raportarea instrumentelor financiare deţinute în vederea tranzacţionării şi a instrumentelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, în bilanţ şi în contul de profit sau pierdere, se va utiliza convenţia "preţului murdar", respectiv veniturile din dobânzi şi din dividende, precum şi cheltuielile cu dobânzile aferente instrumentelor financiare deţinute în vederea tranzacţionării şi instrumentelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere se raportează în cadrul postului de câştiguri/pierderi din aceste categorii de instrumente.10. Informaţiile referitoare la contul de profit sau pierdere, precum şi cele privind variaţia diverselor elemente din bilanţ au în vedere sumele înregistrate în conturile de cheltuieli şi venituri, respectiv operaţiunile efectuate de la începutul exerciţiului financiar, până la data de referinţă pentru raportare inclusiv. Aceeaşi abordare se aplică şi în cazul informaţiilor care, potrivit prezentelor norme metodologice, se referă la o anumită perioadă.11. (1) În cadrul situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, anumite elemente sunt defalcate pe următoarele clase de sectoare economice (în funcţie de calitatea contrapărţii directe):(a) bănci centrale;(b) administraţii publice: administraţii centrale, administraţii de stat sau regionale şi administraţii locale, inclusiv organe administrative şi întreprinderi cu scop necomercial, dar excluzând companiile publice şi companiile private deţinute de aceste administraţii care au o activitate comercială (care sunt raportate la "societăţi nefinanciare"); fonduri de asigurări sociale şi organizaţii internaţionale, precum Comunitatea Europeană, Fondul Monetar Internaţional şi Banca Reglementelor Internaţionale;(c) instituţii de credit: orice instituţie care intră în sfera de aplicare a definiţiei prevăzute la art. 4 alin. (1) din CRR şi bănci multilaterale;----------Lit. c) a alin. (1) al pct. 11 a fost modificată de pct. 2 al art. II din ORDINUL nr. 10 din 9 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2014.(d) alte societăţi financiare: toate societăţile financiare şi cvasi-societăţile, altele decât instituţiile de credit cum ar fi societăţile de investiţii, fondurile de investiţii, societăţile de asigurări, fondurile de pensii, organismele de plasament colectiv şi casele de compensare precum şi alţi intermediari financiari şi auxiliari financiari;(e) societăţi nefinanciare: societăţi şi cvasi-societăţi care nu sunt angajate în intermediere financiară ci, în special, în producţia de bunuri de piaţă şi servicii nefinanciare conform Regulamentului BCE BSI;(f) gospodării ale populaţiei: persoane sau grupuri de persoane, cum ar fi consumatorii şi producătorii de bunuri şi de servicii nefinanciare exclusiv pentru consumul final al acestora şi producători de bunuri de piaţă şi servicii nefinanciare şi financiare, cu condiţia ca activităţile acestora să nu fie cele ale cvasi-societăţilor. Sunt de asemenea incluse instituţiile non-profit care deservesc gospodăriile populaţiei şi care sunt, în principal, angajate în producţia de bunuri şi servicii nedestinate pieţei, ci grupurilor particulare de gospodării. (2) Alocarea pe sectoare de contrapărţi se bazează exclusiv pe natura contrapărţii imediate. Clasificarea expunerilor comune faţă de mai mulţi debitori se realizează pe baza caracteristicilor debitorului care a fost cel mai relevant sau determinant pentru ca instituţia să acorde expunerea. printre alte clasificări, distribuţia expunerilor comune în funcţie de sectorul contrapărţii, ţara de reşedinţă şi codurile NACE ar trebui să fie determinată de caracteristicile debitorului celui mai relevant sau determinant. (3) Corespondenţa dintre clasele de expuneri utilizate pentru calcularea cerinţelor de capital în conformitate cu CRR şi sectoarele contrapărţilor utilizate în tabelele FINREP este prezentată în următoarele tabele:Abordarea standardizată (AS) ┌──────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┐ │Clase de expunere conform │Sectoare ale contrapărţii│ Observaţii │ │AS (articolul 112 din CRR)│ conform FINREP │ │ ├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤ │(a) Administraţii centrale│(1) Bănci centrale │Aceste expuneri se │ │sau bănci centrale │(2) Administraţii publice│atribuie sectoarelor │ │ │ │contrapărţii conform │ │ │ │FINREP în funcţie de │ │ │ │natura contrapărţii │ │ │ │imediate. │ ├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤ │(b) Administraţii │(2) Administraţii publice│ │ │regionale sau autorităţi │ │ │ │locale │ │ │ ├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤ │(c) Entităţi din sectorul │(2) Administraţii publice│ │ │public │ │ │ ├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤ │(d) Bănci de dezvoltare │(3) Instituţii de credit │ │ │multilaterală │ │ │ ├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤ │(e) Organizaţii │(2) Administraţii publice│ │ │internaţionale │ │ │ ├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤ │(f) Instituţii (instituţii│(3) Instituţii de credit │Aceste expuneri se │ │de credit şi societăţi de │(4) Alte societăţi │atribuie sectoarelor │ │investiţii) │financiare │contrapărţii conform │ │ │ │FINREP în funcţie de │ │ │ │natura contrapărţii │ │ │ │imediate. │ ├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤ │(g) Societăţi │(2) Administraţii publice│ │ │ │(4) Alte societăţi │ │ │ │financiare │ │ │ │(5) Societăţi │ │ │ │nefinanciare. │ │ │ │(6) Gospodării ale │ │ │ │populaţiei │ │ ├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤ │(h) Retail │(4) Alte societăţi │Aceste expuneri se │ │ │financiare │atribuie sectoarelor │ │ │(5) Societăţi │contrapărţii conform │ │ │nefinanciare │FINREP în funcţie de │ │ │(6) Gospodării ale │natura contrapărţii │ │ │populaţiei │imediate. │ ├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤ │(i) Garantate cu ipoteci │(2) Administraţii publice│Aceste expuneri se │ │asupra bunurilor imobile │(3) Instituţii de credit │atribuie sectoarelor │ │ │(4) Alte societăţi │contrapărţii conform │ │ │financiare │FINREP în funcţie de │ │ │(5) Societăţi │natura contrapărţii │ │ │nefinanciare │imediate. │ │ │(6) Gospodării ale │ │ │ │populaţiei │ │ ├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤ │(j) În stare de │(1) Bănci centrale │Aceste expuneri se │ │nerambursare │(2) Administraţii publice│atribuie sectoarelor │ │ │(3) Instituţii de credit │contrapărţii conform │ │ │(4) Alte societăţi │FINREP în funcţie de │ │ │financiare │natura contrapărţii │ │ │(5) Societăţi │imediate. │ │ │nefinanciare │ │ │ │(6) Gospodării ale │ │ │ │populaţiei │ │ ├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤ │(ja) Elemente asociate │(1) Bănci centrale │Aceste expuneri se │ │unui risc extrem de │(2) Administraţii publice│atribuie sectoarelor │ │ridicat │(3) Instituţii de credit │contrapărţii conform │ │ │(4) Alte societăţi │FINREP în funcţie de │ │ │financiare │natura contrapărţii │ │ │(5) Societăţi │imediate. │ │ │nefinanciare │ │ │ │(6) Gospodării ale │ │ │ │populaţiei │ │ ├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤ │(k) Obligaţiuni garantate │(3) Instituţii de credit │Aceste expuneri se │ │ │(4) Alte societăţi │atribuie sectoarelor │ │ │financiare │contrapărţii conform │ │ │(5) Societăţi │FINREP în funcţie de │ │ │nefinanciare │natura contrapărţii │ │ │ │imediate. │ ├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤ │(l) Poziţii din │(2) Administraţii publice│Aceste expuneri ar │ │securitizare │(3) Instituţii de credit │trebui atribuite │ │ │(4) Alte societăţi │sectoarelor │ │ │financiare │contrapărţii conform │ │ │(5) Societăţi │FINREP în funcţie de │ │ │nefinanciare │riscul suport al │ │ │(6) Gospodării ale │poziţiilor din │ │ │populaţiei │securitizare. În │ │ │ │FINREP, atunci când │ │ │ │poziţiile securitizate │ │ │ │rămân recunoscute în │ │ │ │bilanţ, sectoarele │ │ │ │contrapărţii sunt │ │ │ │sectoarele │ │ │ │contrapărţilor imediate│ │ │ │ale acestor poziţii. │ ├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤ │(m) Instituţii şi │(3) Instituţii de credit │Aceste expuneri se │ │societăţi cu o evaluare de│(4) Alte societăţi │atribuie sectoarelor │ │credit pe termen scurt │financiare │contrapărţii conform │ │ │(5) Societăţi │FINREP în funcţie de │ │ │nefinanciare │natura contrapărţii │ │ │ │imediate. │ ├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤ │(n) Organisme de plasament│Instrumente de capital │Investiţiile în OPC-uri│ │colectiv │ │se clasifică ca │ │ │ │instrumente de capital │ │ │ │în FINREP, indiferent │ │ │ │dacă CRR permite │ │ │ │abordarea transparentă.│ ├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤ │(o) Capitaluri proprii │Instrumente de capital │În FINREP, │ │ │ │instrumentele de │ │ │ │capital sunt separate │ │ │ │ca instrumente în │ │ │ │cadrul diferitelor │ │ │ │categorii de active │ │ │ │financiare. │ ├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤ │(p) Alte elemente │Diferite elemente din │În FINREP, alte │ │ │bilanţ │elemente pot fi incluse│ │ │ │în cadrul diferitelor │ │ │ │categorii de active. │ └──────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┘Abordarea bazată pe modele interne de rating (IRB) ┌──────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┐ │ Clasele de expuneri │Sectoare ale contrapărţii│ Observaţii │ │ conform abordării IRB │ conform FINREP │ │ │ (articolul 147 din CRR) │ │ │ ├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤ │(a) Administraţii centrale│(1) Bănci centrale │Aceste expuneri se │ │şi bănci centrale │(2) Administraţii publice│atribuie sectoarelor │ │ │(3) Instituţii de credit │contrapărţii conform │ │ │ │FINREP în funcţie de │ │ │ │natura contrapărţii │ │ │ │imediate. │ ├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤ │(b) Instituţii (instituţii│(2) Administraţii publice│Aceste expuneri se │ │de credit şi societăţi de │(3) Instituţii de credit │atribuie sectoarelor │ │investiţii precum şi unele│(4) Alte societăţi │contrapărţii conform │ │administraţii publice şi │financiare │FINREP în funcţie de │ │bănci multilaterale) │ │natura contrapărţii │ │ │ │imediate. │ ├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤ │(c) Societăţi │(4) Alte societăţi │Aceste expuneri se │ │ │financiare │atribuie sectoarelor │ │ │(5) Societăţi │contrapărţii conform │ │ │nefinanciare │FINREP în funcţie de │ │ │(6) Gospodării ale │natura contrapărţii │ │ │populaţiei │imediate. │ ├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤ │(d) Retail │(4) Alte societăţi │Aceste expuneri se │ │ │financiare │atribuie sectoarelor │ │ │(5) Societăţi │contrapărţii conform │ │ │nefinanciare │FINREP în funcţie de │ │ │(6) Gospodării ale │natura contrapărţii │ │ │populaţiei │imediate. │ ├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤ │(e) Capitaluri proprii │Instrumente de capital │În FINREP, │ │ │ │instrumentele de │ │ │ │capital sunt separate │ │ │ │ca instrumente în │ │ │ │cadrul diferitelor │ │ │ │categorii de active │ │ │ │financiare. │ ├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤ │(f) Poziţii din │(2) Administraţii publice│Aceste expuneri se │ │securitizare │(3) Instituţii de credit │atribuie sectoarelor │ │ │(4) Alte societăţi │contrapărţii conform │ │ │financiare │FINREP în funcţie de │ │ │(5) Societăţi │riscul suport al │ │ │nefinanciare │poziţiilor din │ │ │(6) Gospodării ale │securitizare. În │ │ │populaţiei │FINREP, atunci când │ │ │ │poziţiile securitizate │ │ │ │rămân recunoscute în │ │ │ │bilanţ, sectoarele │ │ │ │contrapărţii sunt │ │ │ │sectoarele │ │ │ │contrapărţilor imediate│ │ │ │ale acestor poziţii. │ ├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤ │(g) Alte obligaţii decât │Diferite elemente din │În FINREP, alte │ │cele legate de credit │bilanţ │elemente pot fi incluse│ │ │ │în cadrul diferitelor │ │ │ │categorii de active. │ └──────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┘12. La elaborarea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual se are în vedere abordarea de portofoliu.13. Portofoliile contabile reprezintă instrumente financiare agregate după reguli de evaluare. Agregările nu includ investiţiile în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate, soldurile de încasat la vedere clasificate ca "numerar, solduri de numerar la bănci centrale şi alte depozite la vedere", precum şi instrumentele financiare clasificate ca "deţinute în vederea vânzării" prezentate la elementele "active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării" şi "datoriile incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării".----------Pct. 13 a fost modificat de pct. 15 al art. II din ORDINUL nr. 10 din 9 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.14. În cazul activelor financiare, se utilizează următoarele portofolii contabile conforme cu IFRS:(a) active financiare deţinute în vederea tranzacţionării,(b) active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere,(c) active financiare disponibile în vederea vânzării,(d) împrumuturi şi creanţe,(e) investiţii păstrate până la scadenţă.15. "Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire" include instrumentele derivate deţinute în vederea contabilităţii de acoperire conform IFRS.16. În cazul datoriilor financiare, se utilizează următoarele portofolii contabile conforme cu IFRS:(a) datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării,(b) datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere;(c) datorii financiare evaluate la cost amortizat.17. Reguli generale de prezentare a informaţiilor referitoare la instrumente financiare a) Active financiare (1) Valoarea contabilă înseamnă valoarea de raportat în activul bilanţier. Valoarea contabilă a activelor financiare include dobânda cumulată. (2) Activele financiare se distribuie în următoarele clase de instrumente: "numerar", "instrumente financiare derivate", "instrumente de capital", "titluri de datorie", şi "credite şi avansuri". (3) "Titlurile de datorie" sunt instrumente de datorie deţinute de instituţie, emise ca titluri care nu sunt împrumuturi conform Regulamentului BCE BSI. (4) "Credite şi avansuri" sunt instrumente de datorie deţinute de instituţii care nu sunt titluri de valoare; acest element include "credite" conform Regulamentului BCE BSI, precum şi avansurile care nu pot fi clasificate ca "împrumuturi" conform Regulamentului BCE BSI. b) Datorii financiare (5) Valoarea contabilă înseamnă valoarea de raportat în secţiunea din bilanţ aferentă datoriilor. Valoarea contabilă a datoriilor financiare include dobânda cumulată. (6) Datoriile financiare se distribuie în următoarele clase de instrumente: "instrumente financiare derivate", "poziţii scurte", "depozite", "titluri de datorie emise" şi "alte datorii financiare". (7) "Depozite" sunt definite la fel ca în Regulamentul BCE BSI. (8) "Titluri de datorie emise" sunt instrumente de datorie emise sub formă de titluri de către instituţie şi care nu sunt depozite conform Regulamentului BCE BSI. (9) "Alte datorii financiare" includ toate datoriile financiare altele decât instrumentele financiare derivate, poziţiile scurte, depozitele şi titlurile de datorie emise. (10) "Alte datorii financiare" pot include garanţii financiare atunci când acestea sunt evaluate fie la valoarea justă prin profit sau pierdere [IAS 39.47 (a)], fie la valoarea recunoscută iniţial minus amortizarea cumulativă [IAS 39.47 (c) (ii)]. Angajamentele de creditare se raportează ca "alte datorii financiare" atunci când sunt desemnate ca fiind datorii financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere [IAS 39.4 (a)] sau atunci când reprezintă angajamente de a oferi un împrumut la o rată a dobânzii sub valoarea de pe piaţă [IAS 39.4 (b), 47 (d)]. Provizioanele care rezultă din astfel de contracte [IAS 39.47 (c) (i), (d) (i)] se raportează ca provizioane pentru "angajamente şi garanţii date". (11) "Alte datorii financiare" pot include, de asemenea, dividendele de plătit, sumele de plătit înregistrate în conturile de aşteptare şi de tranzit şi sumele de plătit referitoare la decontări viitoare ale tranzacţiilor în titluri de valoare sau tranzacţii în valută (sume de plătit pentru tranzacţiile recunoscute înainte de termenul de plată).18. (1) Casele centrale ale cooperativelor de credit au obligaţia să întocmească atât situaţii financiare FINREP la nivel individual care reflectă operaţiunile şi situaţia lor financiară cât şi situaţii financiare FINREP la nivel individual care privesc operaţiunile şi situaţia financiară a reţelei cooperatiste de credit. (2) La întocmirea de către casele centrale ale cooperativelor de credit a situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, care reflectă operaţiunile şi situaţia financiară a reţelei cooperatiste de credit, situaţiile financiare FINREP la nivel individual întocmite de organizaţiile cooperatiste de credit componente ale reţelei, care reflectă operaţiunile şi situaţia lor financiară, vor fi combinate element cu element, prin însumarea elementelor similare de activ, datorii şi capitaluri proprii, venituri şi cheltuieli, după eliminarea în prealabil a elementelor aferente operaţiunilor efectuate între organizaţiile cooperatiste de credit componente ale respectivei reţele cooperatiste de credit.19. (1) Prezentarea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual este standardizată, iar informaţiile pe care acestea le furnizează sunt sintetizate în antet, pe linii şi pe coloane.În antetul situaţiilor figurează următoarele informaţii: a) denumirea instituţiei de credit; b) data pentru care se întocmesc situaţiile; c) după caz, identificarea tabelului (o situaţie poate avea unul sau mai multe tabele). (2) Liniile situaţiilor sunt codificate în corelaţie cu Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit, prevăzut de Reglementările contabile. (3) Coloanele situaţiilor grupează informaţiile în funcţie de necesităţi. (4) Pentru completarea poziţiilor formularelor care nu au corespondenţă cu planul de conturi, instituţiile de credit trebuie să-şi adapteze modul de ţinere a evidenţei pentru a fi în măsură să răspundă acestor cerinţe de raportare. (5) Abrogat.----------Alin. (5) al pct. 19 a fost abrogat de pct. 5 al art. II din ORDINUL nr. 10 din 10 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 22 decembrie 2015.20. (1) Situaţiile financiare FINREP la nivel individual se transmit la Banca Naţională a României la termenele prevăzute în prezentele norme metodologice. Instituţiile de credit transmit de asemenea, trimestrial, la Banca Naţională a României, balanţa de verificare a conturilor sintetice, în format electronic, având ataşată semnătura electronică. (2) Instituţiile de credit transmit la Banca Naţională a României numai acele formulare în care se completează cel puţin valoarea unui indicator, corespunzător datelor înregistrate în evidenţa contabilă ca urmare a operaţiunilor efectuate în perioada raportată sau preluării soldurilor conturilor respective aferente operaţiunilor din exerciţiile financiare încheiate sau perioadele precedente.----------Pct. 20 a fost modificat de pct. 6 al art. II din ORDINUL nr. 10 din 10 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 22 decembrie 2015.21. Instituţiile de credit autorizate de Banca Naţională a României care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării şi până la sfârşitul perioadei de raportare, nu întocmesc situaţii financiare FINREP la nivel individual pentru perioadele în cauză, urmând să depună la Direcţia Supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României o declaraţie pe proprie răspundere, din care să rezulte acest lucru, care să cuprindă toate datele de identificare a instituţiei de credit:- denumirea completă (conform certificatului de înregistrare);- adresa sediului, precum şi numărul de telefon al conducătorului instituţiei de credit;- numărul de înregistrare la registrul comerţului;- codul unic de înregistrare;- capitalul social.  +  Secţiunea 3 Termenele de transmitere----------Titlul secţ. 3 a fost modificată de pct. 9 al art. II din ORDINUL nr. 10 din 10 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 22 decembrie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.22. (1) Situaţiile financiare FINREP la nivel individual întocmite de către instituţiile de credit, precum şi declaraţiile celor care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la sfârşitul perioadei de raportare se transmit/depun la Banca Naţională a României, în următoarele termene:- pentru situaţiile financiare FINREP la nivel individual cu periodicitate de raportare lunară/trimestrială/semestrială, în termen de cel mult 20 de zile calendaristice de la sfârşitul lunii/trimestrului/semestrului pentru care se raportează;- pentru situaţiile financiare FINREP la nivel individual prevăzute la alin. (3), în termen de 130 de zile calendaristice de la încheierea exerciţiului financiar. (2) Ca excepţie de la prevederile alin. (1), situaţiile financiare FINREP la nivel individual prevăzute la punctele 38 - 39 din prezentele norme metodologice (F 18.00 şi F 19.00), precum şi informaţiile referitoare la active neperformante/restructurate prevăzute de formularele F 06.00, F 09.01, F 20.04, F 20.05 şi F 20.07, aferente datelor de referinţă pentru raportare 30.09.2014, 31.10.2014 şi 30.11.2014, după caz, se raportează la Banca Naţională a României cel mai târziu până la data de 31.12.2014. (3) Toate situaţiile financiare FINREP la nivel individual întocmite pentru data de 31 decembrie vor fi auditate. (4) În cazul în care situaţiile financiare FINREP la nivel individual întocmite pentru sfârşitul exerciţiului financiar înregistrează modificări în perioada cuprinsă între data încheierii exerciţiului financiar şi data aprobării situaţiilor financiare anuale, situaţiile financiare FINREP la nivel individual prevăzute la alin. (3) vor fi transmise/depuse la Banca Naţională a României împreună cu situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aferente exerciţiului financiar curent, transmise/depuse până la data aprobării situaţiilor financiare anuale. (5) În cazul în care ultima zi a termenului de transmitere a situaţiilor financiare FINREP la nivel individual este o zi nelucrătoare, situaţiile financiare se vor transmite cel târziu până în prima zi lucrătoare ulterioară acesteia.----------Alin. (5) al pct. 22 a fost modificat de pct. 9 al art. II din ORDINUL nr. 10 din 10 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 22 decembrie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.
   +  Capitolul III Reguli specifice de întocmire a situaţiilor financiare FINREP la nivel individual şi modelele acestora23. F 01.00 - Bilanţ [situaţia poziţiei financiare] (1) F 01.00 este situaţia financiară care conţine informaţii privind activele, datoriile şi capitalurile proprii ale instituţiei de credit. La completarea acestei situaţii se vor avea în vedere următoarele precizări:A. Active (F 01.01) a) Poziţia "Numerar" include deţinerile de bancnote şi monede naţionale şi străine în circulaţie care sunt utilizate în mod obişnuit pentru a face plăţi. b) Poziţia "Solduri de numerar la bănci centrale" include soldurile de încasat la vedere la băncile centrale. c) Poziţia "Alte depozite la vedere" include soldurile de încasat la vedere la instituţii de credit. d) Activele care nu sunt active financiare şi care datorită naturii lor nu au putut fi clasificate în posturi specifice din bilanţ se raportează la poziţia "Alte active"; acest post poate include aur, argint şi alte mărfuri, inclusiv atunci când sunt deţinute cu intenţia de a fi tranzacţionate. e) Poziţia "Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării" are acelaşi înţeles cu cel prevăzut de IFRS 5.B. Datorii (F 01.02) a) Provizioanele pentru "Pensii şi alte obligaţii privind beneficiile determinate post-angajare" includ valoarea datoriilor nete privind beneficiile determinate. b) Provizioanele pentru "Alte beneficii pe termen lung ale angajaţilor" includ valoarea deficitelor din planurile de beneficii ale angajaţilor pe termen lung enumerate la IAS 19.153. Cheltuielile cumulate din beneficiile pe termen scurt ale angajaţilor [IAS 19.11 (a)], planurile de contribuţii determinate [IAS 19.51 (a)] şi beneficiile pentru terminarea contractului de muncă [IAS 19.169 (a)] se includ la "Alte datorii". c) Poziţia "Capital social rambursabil la cerere" include instrumentele de capital emise de instituţie, care nu îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificate drept capitaluri proprii. Elementul include părţile sociale ale organizaţiilor cooperatiste de credit care nu îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificate drept capitaluri proprii. d) Datoriile care nu sunt datorii financiare şi care datorită naturii lor nu au putut fi clasificate la posturi specifice din bilanţ se raportează la "Alte datorii". e) Poziţia "Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării" are acelaşi înţeles cu cel prevăzut de IFRS 5.C. Capitaluri proprii (F 01.03) a) Instrumentele de capital care sunt instrumente financiare includ contractele care intră sub incidenţa IAS 32; b) poziţia "Capital social subscris nevărsat" include valoarea contabilă a capitalului social emis de instituţie solicitat subscriitorilor, dar nevărsat la data de referinţă; c) poziţia "Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse" include componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse (instrumente financiare care comportă atât o componentă de datorie cât şi una de capitaluri proprii) emise de instituţie, atunci când sunt separate în conformitate cu IFRS (inclusiv instrumentele financiare compuse cu instrumente derivate încorporate multiple ale căror valori sunt interdependenţe); d) poziţia "Alte instrumente de capital emise" include instrumentele de capital care sunt instrumente financiare, altele decât "Capital social" şi "Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse"; e) poziţia "Alte capitaluri proprii" cuprinde toate instrumentele de capital care nu sunt instrumente financiare, inclusiv, printre altele, tranzacţiile cu plata pe bază de acţiuni cu decontare în acţiuni [IFRS 2.10]; f) "Rezervele din reevaluare" includ valoarea rezervelor care rezultă din prima adoptare a IAS care nu au fost transferate la alte tipuri de rezerve; g) poziţia "Alte rezerve" include alte rezerve decât cele prezentate separat la celelalte elemente de capitaluri proprii şi poate include rezerve legale şi rezerve statutare; h) poziţia "Acţiuni proprii" include toate instrumentele financiare care au caracteristicile instrumentelor de capital proprii care au fost redobândite de către instituţie. (2) Modelul formularelor pentru această situaţie este următorul:DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:F 01.00 - Bilanţ [situaţia poziţiei financiare]                                                                       - lei - ┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐ │ Active │ Cod │ Valoare │ │ │poziţie│contabilă│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ A │ B │ 010 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Numerar, solduri de numerar la bănci centrale │ 010 │ │ │şi alte depozite la vedere │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Numerar │ 020 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Solduri de numerar la bănci centrale │ 030 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Alte depozite la vedere │ 040 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Active financiare deţinute în vederea tranzacţionării │ 050 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Instrumente financiare derivate │ 060 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Instrumente de capital │ 070 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Titluri de datorie │ 080 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Credite şi avansuri │ 090 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea │ 100 │ │ │justă prin profit sau pierdere │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Instrumente de capital │ 110 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Titluri de datorie │ 120 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Credite şi avansuri │ 130 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Active financiare disponibile în vederea vânzării │ 140 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Instrumente de capital │ 150 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Titluri de datorie │ 160 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Credite şi avansuri │ 170 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Împrumuturi şi creanţe │ 180 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Titluri de datorie │ 190 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Credite şi avansuri │ 200 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Investiţii păstrate până la scadenţă │ 210 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Titluri de datorie │ 220 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Credite şi avansuri │ 230 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Instrumente financiare derivate - contabilitatea de │ 240 │ │ │acoperire │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Modificările de valoare justă aferente elementelor │ 250 │ │ │acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a unui │ │ │ │portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Investiţii în filiale, asocieri în participaţie şi │ 260 │ │ │entităţi asociate │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Imobilizări corporale │ 270 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Imobilizări corporale │ 280 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Investiţii imobiliare │ 290 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Imobilizări necorporale │ 300 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Fond comercial │ 310 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Alte imobilizări necorporale │ 320 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Creanţe privind impozitele │ 330 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Creanţe privind impozitul curent │ 340 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Creanţe privind impozitul amânat │ 350 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Alte active │ 360 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, │ 370 │ │ │clasificate drept deţinute în vederea vânzării │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │TOTAL ACTIVE │ 380 │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐ │ Datorii │ Cod │ Valoare │ │ │poziţie│contabilă│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ A │ B │ 010 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării │ 010 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Instrumente financiare derivate │ 020 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Poziţii scurte │ 030 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Depozite │ 040 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Titluri de datorie emise │ 050 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Alte datorii financiare │ 060 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea│ 070 │ │ │justă prin profit sau pierdere │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Depozite │ 080 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Titluri de datorie emise │ 090 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Alte datorii financiare │ 100 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Datorii financiare evaluate la cost amortizat │ 110 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Depozite │ 120 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Titluri de datorie emise │ 130 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Alte datorii financiare │ 140 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Instrumente financiare derivate - contabilitatea de │ 150 │ │ │acoperire │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Modificările de valoare justă aferente elementelor │ 160 │ │ │acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a unui │ │ │ │portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Provizioane │ 170 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Pensii şi alte obligaţii privind beneficiile determinate │ 180 │ │ │post-angajare │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Alte beneficii pe termen lung pentru angajaţi │ 190 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Restructurare │ 200 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Aspecte juridice nesoluţionate şi litigii fiscale │ 210 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Angajamente şi garanţii date │ 220 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Alte provizioane │ 230 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Datorii privind impozitele │ 240 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Datorii privind impozitul curent │ 250 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Datorii privind impozitul amânat │ 260 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Capital social rambursabil la cerere │ 270 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Alte datorii │ 280 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate │ 290 │ │ │drept deţinute în vederea vânzării │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │TOTAL DATORII │ 300 │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐ │ Capitaluri proprii │ Cod │ Valoare │ │ │poziţie│contabilă│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ A │ B │ 010 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Capital social │ 010 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Capital vărsat │ 020 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Capital subscris nevărsat │ 030 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Prime de capital │ 040 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Instrumente de capital emise, altele decât capitalul │ 050 │ │ │social │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor │ 060 │ │ │financiare compuse │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Alte instrumente de capital emise │ 070 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Alte capitaluri proprii │ 080 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Valoarea cumulată a altor elemente ale rezultatului global│ 090 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau │ 095 │ │ │pierdere │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Imobilizări corporale │ 100 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Imobilizări necorporale │ 110 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Câştiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de │ 120 │ │ │pensii cu beneficii determinate │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, │ 122 │ │ │clasificate drept deţinute în vederea vânzării │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere│ 128 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Acoperirea unei investiţii nete într-o operaţiune din │ 130 │ │ │străinătate [partea eficientă] │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Conversia valutară │ 140 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Instrumente derivate de acoperire. Acoperirea │ 150 │ │ │fluxurilor de numerar [partea eficientă] │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Active financiare disponibile în vederea vânzării │ 160 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, │ 170 │ │ │clasificate drept deţinute în vederea vânzării │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Rezultatul reportat │ 190 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Rezerve de reevaluare │ 200 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Alte rezerve │ 210 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │(-) Acţiuni proprii │ 240 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Profit sau (-) pierdere aferent (ă) exerciţiului │ 250 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │(-) Repartizarea profitului │ 255 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 300 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │TOTAL DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII │ 310 │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘  PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ, Numele, prenumele şi semnătura Numele, prenumele şi semnătura----------Formularul F 01.00 al alin. (2) de la pct. 23 a fost modificat de pct. 15 al art. II din ORDINUL nr. 10 din 9 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. Notă

  ──────────

  *) Conform pct. 18 din anexa 2 la ORDINUL nr. 3 din 6 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017, în cuprinsul normelor metodologice, prevederile referitoare la ştampilare se abrogă.

  ──────────
  24. F 02.00 - Contul de profit sau pierdere (1) 02.00 este situaţia financiară care conţine informaţii privind veniturile şi cheltuielile legate de activitatea instituţiilor de credit. La întocmirea acesteia se vor avea în vedere următoarele precizări: a) Veniturile din dobânzi şi cheltuielile cu dobânzile aferente instrumentelor financiare deţinute în vederea tranzacţionării şi instrumentelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere se raportează ca parte a câştigurilor sau pierderilor din aceste categorii de instrumente ("convenţia preţului murdar"). b) Instituţiile de credit raportează următoarele elemente defalcate pe portofolii contabile: i) venituri din dobânzi; ii) cheltuieli cu dobânzile;iii) câştiguri sau pierderi din derecunoaşterea activelor şi datoriilor financiare care nu au fost evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, nete; iv) deprecierea sau (-) venituri din reluarea deprecierii activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere. c) Poziţiile "Venituri din dobânzi. Instrumente financiare derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii" şi "Cheltuieli cu dobânzile. Instrumente financiare derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii" includ sumele aferente instrumentelor financiare derivate clasificate în categoria "contabilitatea de acoperire" care acoperă riscul de rată a dobânzii. Acestea se raportează ca venituri din dobânzi şi cheltuieli cu dobânzile la valoarea brută, pentru a prezenta valori corecte ale veniturilor din dobânzi şi ale cheltuielilor cu dobânzile din elementele acoperite împotriva riscurilor de care sunt legate. d) Abrogată;----------Lit. (d) a alin. (1) al pct. 24 a fost abrogată de pct. 3 din anexa 2 la ORDINUL nr. 3 din 6 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017. e) "Venituri din dobânzi - alte active" include valorile aferente veniturilor din dobânzi care nu au fost incluse la alte elemente. Acest element poate include veniturile din dobânzi aferente numerarului, soldurilor de numerar la bănci centrale şi altor depozite la vedere şi activelor imobilizate şi grupurilor destinate cedării clasificate drept deţinute în vederea vânzării, precum şi veniturile nete din dobânzi din activele nete aferente beneficiilor determinate.----------Lit. e) a alin. (1) al pct. 24 a fost modificată de pct. 15 al art. II din ORDINUL nr. 10 din 9 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. f) "Cheltuieli cu dobânzile - alte datorii" include valorile aferente cheltuielilor cu dobânzile care nu au fost incluse la alte elemente. Acest element poate include cheltuielile cu dobânzile aferente datoriilor incluse în grupuri destinate cedării clasificate drept deţinute în vederea vânzării, cheltuielile derivate din majorările valorii contabile a unui provizion reflectând trecerea timpului sau cheltuielile nete cu dobânzile din datorii nete aferente beneficiilor determinate.f^1) Remunerarea negativă a activelor financiare (veniturile din dobânzi care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective) se raportează ca o cheltuială cu dobânda, respectiv în cadrul poziţiei «Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor». În mod simetric, remunerarea pozitivă a datoriilor financiare se raportează ca venit din dobândă, respectiv în cadrul poziţiei «Venituri din dobânzi aferente datoriilor».----------Lit. f^1) a alin. (1) al pct. 24 a fost modificată de pct. 4 din anexa 2 la ORDINUL nr. 3 din 6 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017. g) "Profit sau pierdere din active imobilizate şi grupuri destinate cedării clasificate drept deţinute în vederea vânzării care nu pot fi considerate activităţi întrerupte" include profitul sau pierderile generate de activele imobilizate şi grupurile destinate cedării clasificate drept deţinute în vederea vânzării şi care nu pot fi considerate activităţi întrerupte. h) Veniturile din dividende din active financiare deţinute în vederea tranzacţionării şi din active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere se raportează ca parte a câştigurilor şi pierderilor din aceste categorii de instrumente ("convenţia preţului murdar"). i) Deprecierea "Activelor financiare la cost" include pierderile din depreciere rezultate din aplicarea regulilor privind deprecierea prevăzute la IAS 39.66. j) Pentru "câştiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire - nete", instituţiile raportează modificările valorii juste a instrumentelor de acoperire împotriva riscurilor şi a elementelor acoperite împotriva riscurilor, inclusiv rezultatul ineficacităţii rezultate din acoperirea fluxurilor de trezorerie şi din acoperirea unei investiţii nete într-o operaţiune din străinătate. (2) Modelul formularului pentru această situaţie este următorul:    DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:    DATA RAPORTĂRII:                    F 02.00 - Contul de profit sau pierdere                                                                      - lei -┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐│ DENUMIRE INDICATOR │ Cod │ Valoare ││ │poziţie│ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ A │ B │ 010 │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│Venituri din dobânzi │ 010 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ Active financiare disponibile în vederea vânzării │ 040 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ Împrumuturi şi creanţe │ 050 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ Investiţii păstrate până la scadenţă │ 060 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire, │ │ ││ riscul de rată a dobânzii │ 070 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ Alte active │ 080 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ Venituri din dobânzi aferente datoriilor │ 085 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│(Cheltuieli cu dobânzile) │ 090 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Datorii financiare evaluate la cost amortizat) │ 120 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire, │ │ ││ riscul de rată a dobânzii) │ 130 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Alte datorii) │ 140 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor) │ 145 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│(Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere) │ 150 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│Venituri din dividende │ 160 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│Venituri din taxe şi comisioane │ 200 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│(Cheltuieli cu taxe şi comisioane) │ 210 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor │ │ ││şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea│ │ ││justă prin profit sau pierdere - net │ 220 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ Active financiare disponibile în vederea vânzării │ 230 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ Împrumuturi şi creanţe │ 240 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ Investiţii păstrate până la scadenţă │ 250 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ Datorii financiare evaluate la cost amortizat │ 260 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ Altele │ 270 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi │ │ ││datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării │ │ ││- net │ 280 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi │ │ ││datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la │ │ ││valoarea justă prin profit sau pierdere - net │ 290 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│Câştiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire│ │ ││- net │ 300 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│Diferenţe de curs de schimb [câştig sau (-) pierdere] - │ │ ││net │ 310 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor │ │ ││nefinanciare, altele decât cele deţinute în vederea │ │ ││vânzării - net │ 330 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│Alte venituri din exploatare │ 340 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│(Alte cheltuieli de exploatare) │ 350 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE - NET │ 355 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│(Cheltuieli administrative) │ 360 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Cheltuieli cu personalul) │ 370 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Alte cheltuieli administrative) │ 380 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│(Amortizare) │ 390 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Imobilizări corporale) │ 400 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Investiţii imobiliare) │ 410 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Alte imobilizări necorporale) │ 420 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│(Provizioane sau (-) reluări de provizioane) │ 430 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Angajamente şi garanţii date) │ 440 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Alte provizioane) │ 450 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│(Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea │ │ ││activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea │ │ ││justă prin profit sau pierdere) │ 460 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Active financiare evaluate la cost) │ 470 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Active financiare disponibile în vederea vânzării) │ 480 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Împrumuturi şi creanţe) │ 490 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Investiţii păstrate până la scadenţă) │ 500 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│(Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea │ │ ││investiţiilor în filiale, asocieri în participaţie şi │ │ ││entităţi asociate) │ 510 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│(Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea │ │ ││activelor nefinanciare) │ 520 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Imobilizări corporale) │ 530 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Investiţii imobiliare) │ 540 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Fond comercial) │ 550 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Alte imobilizări necorporale) │ 560 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Altele) │ 570 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│Fond comercial negativ recunoscut în profit sau pierdere │ 580 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate şi │ │ ││grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în │ │ ││vederea vânzării, care nu pot fi considerate activităţi │ │ ││întrerupte │ 600 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAŢIUNI CONTINUE ÎNAINTE DE│ │ ││IMPOZITARE │ 610 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent │ │ ││profitului sau pierderii din operaţiuni continue) │ 620 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAŢIUNI CONTINUE DUPĂ │ │ ││IMPOZITARE │ 630 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│Profit sau (-) pierdere din activităţi întrerupte după │ │ ││impozitare │ 640 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ Profit sau (-) pierdere din activităţi întrerupte înainte│ │ ││ de impozitare │ 650 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ (Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul, legate de │ │ ││ activităţi întrerupte) │ 660 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENT/Ă EXERCIŢIULUI │ 670 │ │└──────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘   Persoana autorizată, Persoana autorizată,  .......................... ..........................(numele, prenumele şi semnătura) (numele, prenumele şi semnătura)----------Modelul formularului "F 02.00 - Contul de profit sau pierdere" de la alin. (2) al pct. 24 a fost modificat de pct. 5 din anexa 2 la ORDINUL nr. 3 din 6 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017.25. F 03.00 - Situaţia rezultatului global. (1) La completarea acestei situaţii se va avea în vedere că, potrivit IFRS, "Impozitul pe venit aferent elementelor care nu vor fi reclasificate" şi "Impozitul pe venit aferent elementelor care pot fi reclasificate în profit sau (-) pierdere" [IAS 1.91 (b), IG6] se raportează ca elemente - rânduri separate. (2) Modelul formularului pentru această situaţie este următorul:DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:F 03.00 - Situaţia rezultatului global                                                                       - lei - ┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐ │ DENUMIRE INDICATOR │ Cod │ Valoare │ │ │poziţie│ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ A │ B │ 010 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Profit sau (-) pierdere aferent (ă) exerciţiului │ 010 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Alte elemente ale rezultatului global │ 020 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau │ 030 │ │ │pierdere │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Imobilizări corporale │ 040 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Imobilizări necorporale │ 050 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Câştiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de │ 060 │ │ │pensii cu beneficii determinate │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, │ 070 │ │ │clasificate drept deţinute în vederea vânzării │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Impozit pe venit aferent elementelor care nu vor fi │ 090 │ │ │reclasificate │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere │ 100 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Acoperirea unei investiţii nete într-o operaţiune din │ 110 │ │ │străinătate [partea eficientă] │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Câştiguri sau (-) pierderi din evaluare înregistrate în│ 120 │ │ │capitaluri proprii │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Transferate la profit sau pierdere │ 130 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Alte reclasificări │ 140 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Conversia valutară │ 150 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Câştiguri sau (-) pierderi din conversie înregistrate │ 160 │ │ │în capitaluri proprii │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Transferate la profit sau pierdere │ 170 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Alte reclasificări │ 180 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Acoperirea fluxurilor de numerar [partea eficientă] │ 190 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Câştiguri sau (-) pierderi din evaluare înregistrate în│ 200 │ │ │capitaluri proprii │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Transferate la profit sau pierdere │ 210 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Transferate către valoarea contabilă iniţială a │ 220 │ │ │elementelor acoperite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Alte reclasificări │ 230 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Active financiare disponibile în vederea vânzării │ 240 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Câştiguri sau (-) pierderi din evaluare înregistrate în│ 250 │ │ │capitaluri proprii │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Transferate la profit sau pierdere │ 260 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Alte reclasificări │ 270 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, │ 280 │ │ │clasificate drept deţinute în vederea vânzării │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Câştiguri sau (-) pierderi din evaluare înregistrate în│ 290 │ │ │capitaluri proprii │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Transferate la profit sau pierdere │ 300 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Alte reclasificări │ 310 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Impozit pe venit aferent elementelor care pot fi │ 330 │ │ │reclasificate în profit sau (-) pierdere │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Rezultat global total al exerciţiului │ 340 │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘    PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,   Numele, prenumele şi semnătura Numele, prenumele şi semnătura Notă

  ──────────

  *) Conform pct. 18 din anexa 2 la ORDINUL nr. 3 din 6 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017, în cuprinsul normelor metodologice, prevederile referitoare la ştampilare se abrogă.

  ──────────
  26. F 04.00 - Clasificarea activelor financiare pe instrumente şi pe sectoare ale contrapărţilor (1) La completarea acestei situaţii se vor avea în vedere următoarele precizări: a) Activele financiare sunt clasificate după instrument şi - dacă este cazul - după contraparte. b) Instrumentele de capital se raportează cu o clasificare specifică ("din care") pentru a identifica numai instrumentele evaluate la cost şi anumite sectoare de contrapărţi. c) Pentru activele financiare disponibile în vederea vânzării, instituţiile raportează valoarea justă a activelor depreciate şi, respectiv, a celor nedepreciate şi valoarea cumulativă a pierderilor din depreciere recunoscute în profit sau pierdere la data raportării. Suma dintre valoarea justă a activelor nedepreciate şi valoarea justă a activelor depreciate reprezintă valoarea contabilă a activelor respective. d) Pentru activele financiare clasificate ca "Împrumuturi şi creanţe" sau ca "păstrate până la scadenţă", se raportează valoarea contabilă brută a activelor nedepreciate şi a activelor depreciate. Ajustările sunt clasificate în "ajustări specifice pentru active financiare, estimate la nivel individual", "ajustări specifice pentru active financiare, estimate la nivel colectiv" şi "ajustări colective pentru pierderi suportate, dar neraportate".----------Lit. d) a alin. (1) al pct. 26 a fost modificată de pct. 15 al art. II din ORDINUL nr. 10 din 9 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2014, prin înlocuirea unor sintagme. e) "Ajustări specifice pentru active financiare, estimate la nivel individual" include valoarea cumulată a deprecierii aferentă activelor financiare care au fost evaluate individual.----------Lit. e) a alin. (1) al pct. 26 a fost modificată de pct. 15 al art. II din ORDINUL nr. 10 din 9 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. f) "Ajustări specifice pentru active financiare, estimate la nivel colectiv" include valoarea cumulată a deprecierii colective calculată pentru creditele nesemnificative care sunt depreciate la nivel individual şi pentru care instituţia decide să utilizeze o abordare statistică (pe bază de portofoliu). Această abordare nu exclude efectuarea de evaluări individuale ale deprecierii pentru creditele care sunt nesemnificative la nivel individual şi, prin urmare, raportarea acestora ca ajustări specifice pentru active financiare, estimate la nivel individual.----------Lit. f) a alin. (1) al pct. 26 a fost modificată de pct. 15 al art. II din ORDINUL nr. 10 din 9 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. g) "Ajustări colective pentru pierderi suportate, dar neraportate" include valoarea cumulată a deprecierii colective determinate pentru activele financiare care nu sunt depreciate la nivel individual. Pentru "ajustări colective pentru pierderi suportate, dar neraportate", pot fi respectate IAS 39.59 (f), AG87 şi AG90. h) Suma dintre activele nedepreciate şi activele depreciate nete de orice ajustări, este egală cu valoarea contabilă. i) Formularul 4.5 include valoarea contabilă a "creditelor şi avansurilor" şi a "titlurilor de datorie" care corespund definiţiei "datoriilor subordonate" de la punctul 30 (1) lit. d) din prezentele norme metodologice. (2) Modelul formularelor pentru această situaţie este următorul:DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRIIF 04.00 - Clasificarea activelor financiare pe instrumente şi pe sectoare ale contrapărţilorF 04.01 - Active financiare deţinute în vederea tranzacţionării                                                                       - lei - ┌───────────────────────────────────┬───────┬─────────┬──────────────────────┐ │ │ Cod │ Valoare │Modificarea cumulată a│ │ │poziţie│contabilă│valorii juste datorată│ │ │ │ │ riscului de credit │ ├───────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────────────┤ │ A │ B │ 010 │ 020 │ ├───────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────────────┤ │Instrumente de capital │ 010 │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├───────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────────────┤ │din care: la cost │ 020 │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├───────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────────────┤ │din care: instituţii de credit │ 030 │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├───────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────────────┤ │din care: alte societăţi financiare│ 040 │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├───────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────────────┤ │din care: societăţi nefinanciare │ 050 │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├───────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────────────┤ │Titluri de datorie │ 060 │ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────────────┤ │ Bănci centrale │ 070 │ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────────────┤ │ Administraţii publice │ 080 │ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────────────┤ │ Instituţii de credit │ 090 │ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────────────┤ │ Alte societăţi financiare │ 100 │ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────────────┤ │ Societăţi nefinanciare │ 110 │ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────────────┤ │Credite şi avansuri │ 120 │ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────────────┤ │ Bănci centrale │ 130 │ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────────────┤ │ Administraţii publice │ 140 │ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────────────┤ │ Instituţii de credit │ 150 │ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────────────┤ │ Alte societăţi financiare │ 160 │ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────────────┤ │ Societăţi nefinanciare │ 170 │ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────────────┤ │ Gospodării ale populaţiei │ 180 │ │ │ └───────────────────────────────────┴───────┴─────────┴──────────────────────┘     PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,   Numele, prenumele şi semnătura Numele, prenumele şi semnătura──────────    *) Conform pct. 18 din anexa 2 la ORDINUL nr. 3 din 6 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017, în cuprinsul normelor metodologice, prevederile referitoare la ştampilare se abrogă.──────────F 04.02 - Active financiare desemnate ca fiindevaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere                                                                      - lei - ┌───────────────────────────────────┬───────┬─────────┬──────────────────────┐ │ │ Cod │ Valoare │Modificarea cumulată a│ │ │poziţie│contabilă│valorii juste datorată│ │ │ │ │ riscului de credit │ ├───────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────────────┤ │ A │ B │ 010 │ 020 │ ├───────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────────────┤ │Instrumente de capital │ 010 │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├───────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────────────┤ │din care: instituţii de credit │ 030 │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├───────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────────────┤ │din care: alte societăţi financiare│ 040 │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├───────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────────────┤ │din care: societăţi nefinanciare │ 050 │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├───────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────────────┤ │Titluri de datorie │ 060 │ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────────────┤ │ Bănci centrale │ 070 │ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────────────┤ │ Administraţii publice │ 080 │ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────────────┤ │ Instituţii de credit │ 090 │ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────────────┤ │ Alte societăţi financiare │ 100 │ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────────────┤ │ Societăţi nefinanciare │ 110 │ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────────────┤ │Credite şi avansuri │ 120 │ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────────────┤ │ Bănci centrale │ 130 │ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────────────┤ │ Administraţii publice │ 140 │ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────────────┤ │ Instituţii de credit │ 150 │ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────────────┤ │ Alte societăţi financiare │ 160 │ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────────────┤ │ Societăţi nefinanciare │ 170 │ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────────────┤ │ Gospodării ale populaţiei │ 180 │ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────────────┤ │Active financiare desemnate ca │ 190 │ │ │ │fiind evaluate la valoarea justă │ │ │ │ │prin profit sau pierdere │ │ │ │ └───────────────────────────────────┴───────┴─────────┴──────────────────────┘    PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,   Numele, prenumele şi semnătura Numele, prenumele şi semnătura──────────    *) Conform pct. 18 din anexa 2 la ORDINUL nr. 3 din 6 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017, în cuprinsul normelor metodologice, prevederile referitoare la ştampilare se abrogă.──────────F 04.03 - Active financiare disponibile în vederea vânzării*Font 8*                                                                                              - lei - ┌────────────────────────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────────┬─────────┬──────────┐ │ │ Cod │ Valoarea contabilă a │ Valoarea │Valoarea │Depreciere│ │ │poziţie│activelor nedepreciate│ contabilă │contabilă│ cumulată │ │ │ │ │a activelor│ │ │ │ │ │ │depreciate │ │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤ │ A │ B │ 010 │ 020 │ 030 │ 040 │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤ │Instrumente de capital │ 010 │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤ │ din care: la cost │ 020 │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤ │ din care: instituţii de credit │ 030 │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤ │ din care: alte societăţi financiare│ 040 │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤ │ din care: societăţi nefinanciare │ 050 │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤ │Titluri de datorie │ 060 │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤ │ Bănci centrale │ 070 │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤ │ Administraţii publice │ 080 │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤ │ Instituţii de credit │ 090 │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤ │ Alte societăţi financiare │ 100 │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤ │ Societăţi nefinanciare │ 110 │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤ │Credite şi avansuri │ 120 │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤ │ Bănci centrale │ 130 │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤ │ Administraţii publice │ 140 │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤ │ Instituţii de credit │ 150 │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤ │ Alte societăţi financiare │ 160 │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤ │ Societăţi nefinanciare │ 170 │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤ │ Gospodării ale populaţiei │ 180 │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤ │Total active financiare disponibile │ 190 │ │ │ │ │ │în vederea vânzării │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────┴─────────┴──────────┘       PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,   Numele, prenumele şi semnătura Numele, prenumele şi semnătura──────────    *) Conform pct. 18 din anexa 2 la ORDINUL nr. 3 din 6 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017, în cuprinsul normelor metodologice, prevederile referitoare la ştampilare se abrogă.──────────F 04.04 - Împrumuturi şi creanţe şi investiţii păstrate până la scadenţă*Font 8*                                                                                               - lei - ┌───────────────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┐ │ │ Cod │ Active │ Active │ Ajustări │ Ajustări │ Ajustări │Valoarea │ │ │poziţie│nedepreciate│depreciate│ specifice │ specifice │ colective │contabilă│ │ │ │[valoarea │[valoarea │ pentru │ pentru │ pentru │ │ │ │ │contabilă │contabilă │ active │ active │ pierderi │ │ │ │ │ brută] │ brută] │financiare,│financiare,│suportate, │ │ │ │ │ │ │estimate la│estimate la│ dar │ │ │ │ │ │ │ nivel │ nivel │neraportate│ │ │ │ │ │ │individual │ colectiv │ │ │ ├───────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │ A │ B │ 010 │ 020 │ 030 │ 040 │ 050 │ 060 │ ├───────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │Titluri de datorie │ 010 │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │ Bănci centrale │ 020 │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │ Administraţii publice │ 030 │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │ Instituţii de credit │ 040 │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │ Alte societăţi │ 050 │ │ │ │ │ │ │ │financiare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │ Societăţi nefinanciare│ 060 │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │Credite şi avansuri │ 070 │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │ Bănci centrale │ 080 │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │ Administraţii publice │ 090 │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │ Instituţii de credit │ 100 │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │ Alte societăţi │ 110 │ │ │ │ │ │ │ │financiare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │ Societăţi nefinanciare│ 120 │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │ Gospodării ale │ 130 │ │ │ │ │ │ │ │populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │ÎMPRUMUTURI ŞI CREANŢE │ 140 │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │Titluri de datorie │ 150 │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │ Bănci centrale │ 160 │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │ Administraţii publice │ 170 │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │ Instituţii de credit │ 180 │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │ Alte societăţi │ 190 │ │ │ │ │ │ │ │financiare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │ Societăţi nefinanciare│ 200 │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │Credite şi avansuri │ 210 │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │ Bănci centrale │ 220 │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │ Administraţii publice │ 230 │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │ Instituţii de credit │ 240 │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │ Alte societăţi │ 250 │ │ │ │ │ │ │ │financiare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │ Societăţi nefinanciare│ 260 │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │ Gospodării ale │ 270 │ │ │ │ │ │ │ │populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │INVESTIŢII PĂSTRATE │ 280 │ │ │ │ │ │ │ │PÂNĂ LA SCADENŢĂ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────────────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┘        PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,      Numele, prenumele şi semnătura Numele, prenumele şi semnătura──────────    *) Conform pct. 18 din anexa 2 la ORDINUL nr. 3 din 6 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017, în cuprinsul normelor metodologice, prevederile referitoare la ştampilare se abrogă.──────────----------Tabelul de la F 04.04 "Împrumuturi şi creanţe şi investiţii păstrate până la scadenţă" a fost modificat de pct. 15 al art. II din ORDINUL nr. 10 din 9 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2014, prin înlocuirea unor sintagme.F 04.05 - Active financiare subordonate                                                                       - lei - ┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐ │ DENUMIRE INDICATOR │ Cod │ Valoare │ │ │poziţie│ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ A │ B │ 010 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Credite şi avansuri │ 010 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Titluri de datorie │ 020 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ACTIVE FINANCIARE SUBORDONATE [PENTRU EMITENT] │ 030 │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘    PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,   Numele, prenumele şi semnătura Numele, prenumele şi semnătura Notă

  ──────────

  *) Conform pct. 18 din anexa 2 la ORDINUL nr. 3 din 6 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017, în cuprinsul normelor metodologice, prevederile referitoare la ştampilare se abrogă.

  ──────────
  27. F 05.00 - Clasificarea creditelor şi avansurilor pe tipuri de produs (1) La completarea acestei situaţii se va avea în vedere că "valoarea contabilă" a creditelor şi avansurilor se raportează după tipul de produs, netă de ajustările pentru depreciere. Soldurile de încasat la vedere clasificate ca "numerar, solduri în numerar la bănci centrale şi alte depozite la vedere" se raportează, de asemenea, în acest formular, independent de "portofoliul contabil" în care sunt incluse şi se alocă următoarelor produse:----------Partea introd. a alin. (1) al pct. 27 a fost modificată de pct. 15 al art. II din ORDINUL nr. 10 din 9 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. a) "la vedere [la cerere] şi cu preaviz [cont curent]" include soldurile de încasat la vedere (la cerere), cu preaviz, conturi curente şi solduri similare care pot include împrumuturile care constituie depozite overnight pentru împrumutat, indiferent de forma juridică a acestora. Acesta include, de asemenea, sume reprezentând "descoperit de cont" care reprezintă solduri debitoare ale conturilor curente. b) "creanţe aferente cărţilor de credit" include creditele acordate fie prin intermediul cardurilor cu debit amânat, fie prin intermediul cardurilor de credit [Regulamentul BCE BSI]. c) "creanţe comerciale" include creditele acordate altor debitori în baza efectelor de comerţ sau a altor documente care oferă dreptul de a primi încasările din tranzacţiile pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii. Acest element include toate tranzacţiile de factoring (cu şi fără recurs). d) "contracte de leasing financiar" include valoarea contabilă a creanţelor din contractele de leasing financiar. "Creanţele din contractele de leasing financiar" sunt conforme definiţiei prevăzute în IAS 17. e) "credite acordate în cadrul operaţiunilor reverse repo" include fondurile acordate în schimbul titlurilor cumpărate în temeiul acordurilor repo sau a celor împrumutate în temeiul acordurilor de împrumut de titluri. f) "alte credite la termen" include soldurile debitoare cu scadenţe sau termene contractuale fixe care nu sunt incluse la alte elemente. g) "avansuri care nu sunt împrumuturi" include avansurile care nu pot fi clasificate ca "împrumuturi" conform Regulamentului BCE BSI. Acest element include, printre altele, creanţe la valoarea brută în legătură cu elementele aflate în aşteptare (cum ar fi fondurile aflate în aşteptarea plasamentului, transferului sau decontării) şi elementele în tranzit (cum ar fi cecurile şi alte forme de plată care au fost trimise în vederea încasării). h) "credite ipotecare [credite garantate cu bunuri imobile]" include creditele garantate în mod oficial cu garanţii reale sub formă de bunuri imobile indiferent de rata credit/garanţie reală a acestora (cunoscută, de regulă, sub denumirea de "loan-to-value"). i) "alte credite garantate" include creditele acoperite în mod oficial de garanţii reale, indiferent de rata credit/garanţie reală a acestora (aşa-numita "loan-to-value"), altele decât "credite garantate cu bunuri imobile", "contracte de leasing financiar" şi "credite acordate în cadrul operaţiunilor reverse repo". Această garanţie reală include depuneri de titluri, numerar şi alte garanţii reale. j) "credit pentru consum" include creditele acordate în special pentru consumul personal de bunuri şi servicii [Regulamentul BCE BSI]. k) "credit pentru achiziţionarea de locuinţe" include creditele acordate gospodăriilor în scopul investirii în locuinţe pentru utilizare proprie sau pentru închiriere, inclusiv în scopul construirii sau în scopul renovării locuinţelor [Regulamentul BCE BSI]. l) "credite pentru finanţarea de proiecte" include creditele care sunt recuperate exclusiv din venitul generat de proiectele finanţate de acestea. (2) Modelul formularului pentru această situaţie este următorul:DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:F 05.00 - Clasificarea creditelor şi avansurilor pe tipuri de produs*Font 7*                                                                                                         - lei - ┌────────────┬──────────────────────┬───────┬────────┬─────────────┬──────────┬──────────┬─────────┬────────────┐ │ │ Tipuri de credite şi │ Cod │ Bănci │Administraţii│Instituţii│ Alte │Societăţi│Gospodăriile│ │ │ creanţe │poziţie│centrale│ publice │de credit │societăţi │nefinan- │ populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │financiare│ciare │ │ ├────────────┼──────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤ │ A │ B │ C │ 010 │ 020 │ 030 │ 040 │ 050 │ 060 │ ├────────────┼──────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤ │Pe tipuri de│La vedere [la cerere] │ 010 │ │ │ │ │ │ │ │produs │şi cu preaviz │ │ │ │ │ │ │ │ │ │[cont curent] │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤ │ │Creanţe aferente │ 020 │ │ │ │ │ │ │ │ │cărţilor de credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤ │ │Creanţe comerciale │ 030 │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤ │ │Contracte de leasing │ 040 │ │ │ │ │ │ │ │ │financiar │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤ │ │Credite acordate în │ 050 │ │ │ │ │ │ │ │ │cadrul operaţiunilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │reverse repo │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤ │ │Alte credite la termen│ 060 │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤ │ │Avansuri care nu │ 070 │ │ │ │ │ │ │ │ │reprezintă împrumuturi│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤ │ │CREDITE ŞI AVANSURI │ 080 │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤ │Pe tipuri de│din care: credite │ 090 │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │ │ │ │garanţii │ipotecare [Împrumuturi│ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │ │ │ │reale │garantate cu bunuri │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │ │ │ │ │imobile] │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤ │ │din care: alte credite│ 100 │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │ │ │ │ │garantate │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤ │Pe tipuri de│din care: credite │ 110 │▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │destinaţie │pentru consum │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ ├──────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤ │ │din care: credit │ 120 │▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │pentru achiziţionarea │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │de locuinţe │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ ├────────────┼──────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤ │Pe tipuri de│din care: credite de │ 130 │▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │subordonare │finanţare a │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │proiectelor │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ └────────────┴──────────────────────┴───────┴────────┴─────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴────────────┘      PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,    Numele, prenumele şi semnătura Numele, prenumele şi semnătura Notă

  ──────────

  *) Conform pct. 18 din anexa 2 la ORDINUL nr. 3 din 6 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017, în cuprinsul normelor metodologice, prevederile referitoare la ştampilare se abrogă.

  ──────────
  28. F 06.00 - Clasificarea pe coduri NACE a creditelor şi avansurilor acordate societăţilor nefinanciare (1) La completarea acestei situaţii se vor avea în vedere următoarele precizări: a) Valoarea contabilă brută a creditelor şi avansurilor către societăţi nefinanciare se clasifică după sectorul activităţilor economice folosind codurile prevăzute în Regulamentul NACE ("codurile NACE") pe baza activităţii principale a contrapărţii. b) Clasificarea expunerilor comune faţă de mai mulţi debitori se realizează în conformitate cu punctul 11 (2) din prezentele norme metodologice. c) Raportarea codurilor NACE se realizează cu primul nivel de dezagregare (după "secţiune"). d) Pentru instrumentele de datorie desemnate ca fiind evaluate la cost amortizat sau la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, "valoarea contabilă brută" înseamnă valoarea contabilă excluzând "deprecierea cumulată". Pentru instrumentele de datorie desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, "valoarea contabilă brută" înseamnă valoarea contabilă excluzând "modificările cumulate ale valorii juste datorate riscului de credit". e) "Deprecierea cumulată" se raportează pentru activele financiare la cost amortizat sau la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global. Valorile aferente "modificărilor cumulate ale valorii juste datorate riscului de credit" se raportează pentru activele financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere. "Deprecierea cumulată" include ajustările specifice pentru active financiare, estimate la nivel individual şi colectiv astfel cum au fost definite la punctele 26 (1) lit. e) şi f) din prezentele norme metodologice, precum şi "ajustările colective pentru pierderi suportate, dar neraportate" astfel cum au fost definite la punctul 26 (1) lit. g), dar nu include sumele aferente "Write-off cumulat" astfel cum sunt definite la punctul 29 (1) lit. c) din prezentele norme metodologice.----------Lit. e) a alin. (1) al pct. 28 a fost modificată de pct. 15 al art. II din ORDINUL nr. 10 din 9 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Modelul formularului pentru această situaţie este următorul:F 06.00 - Clasificarea pe coduri NACE a creditelorşi avansurilor acordate societăţilor nefinanciare                                                                     - lei - ┌──────────────────────────────┬───────┬────────────────────────────────────┐ │ │ Cod │ Societăţi nefinanciare │ │ │poziţie├─────────┬─────────────┬────────────┤ │ │ │ Valoare │Din care: │Depreciere │ │ │ │contabilă│neperformante│cumulată sau│ │ │ │ brută │ │modificarea │ │ │ │ │ │cumulată a │ │ │ │ │ │ valorii │ │ │ │ │ │ juste │ │ │ │ │ │ datorată │ │ │ │ │ │riscului de │ │ │ │ │ │ credit │ ├──────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ A │ B │ 010 │ 012 │ 020 │ ├──────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │A. Agricultură, silvicultură │ 010 │ │ │ │ │şi pescuit │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │B. Industria extractivă │ 020 │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │C. Industria prelucrătoare │ 030 │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │D. Furnizarea energiei │ 040 │ │ │ │ │electrice, a gazelor naturale,│ │ │ │ │ │a aburului şi a aerului │ │ │ │ │ │condiţionat │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │E. Aprovizionare cu apă │ 050 │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │F. Construcţii │ 060 │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │G. Comerţ cu amănuntul şi │ 070 │ │ │ │ │comerţ cu ridicata │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │H. Servicii de transport şi │ 080 │ │ │ │ │depozitare │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │I. Servicii de cazare şi │ 090 │ │ │ │ │restaurante │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │J. Informare şi comunicaţii │ 100 │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │L. Activităţi imobiliare │ 110 │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │M. Activităţi specializate, │ 120 │ │ │ │ │ştiinţifice şi tehnice │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │N. Servicii administrative şi │ 130 │ │ │ │ │activităţi de sprijin │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │O. Administraţie publică şi │ 140 │ │ │ │ │apărare, asigurări sociale │ │ │ │ │ │obligatorii │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │P. Educaţie │ 150 │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │Q. Servicii privind sănătatea │ 160 │ │ │ │ │umană şi servicii de asistenţă│ │ │ │ │ │socială │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │R. Arte, divertisment şi │ 170 │ │ │ │ │activităţi recreative │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │S. Alte servicii │ 180 │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │CREDITE ŞI AVANSURI │ 190 │ │ │ │ └──────────────────────────────┴───────┴─────────┴─────────────┴────────────┘    PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,   Numele, prenumele şi semnătura Numele, prenumele şi semnătura──────────    *) Conform pct. 18 din anexa 2 la ORDINUL nr. 3 din 6 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017, în cuprinsul normelor metodologice, prevederile referitoare la ştampilare se abrogă.──────────29. F 07.00 - Active financiare care pot face obiectul deprecierii şi care sunt restante sau depreciate (1) La completarea acestei situaţii se vor avea în vedere următoarele precizări: a) Instrumentele de datorie care sunt restante, dar nedepreciate la data de referinţă pentru raportare se raportează în portofoliile contabile care pot face obiectul deprecierii. Aceste portofolii contabile cuprind categoriile "disponibile în vederea vânzării", "împrumuturi şi creanţe" şi "păstrate până la scadenţă". b) Activele sunt considerate restante atunci când contrapărţile nu au efectuat o plată ajunsă la scadenţă potrivit contractului. Întreaga valoare a activelor în cauză este raportată şi clasificată în funcţie de numărul de zile de întârziere la plată aferent celei mai vechi rate restante. Analiza activelor restante nu include activele depreciate. Valoarea contabilă a activelor financiare depreciate se raportează separat de activele restante.----------Lit. b) a alin. (1) al pct. 29 a fost modificată de pct. 3 al art. II din ORDINUL nr. 10 din 9 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2014.b^1) Având în vedere prevederile IAS 39.67, coloanele «Ajustări specifice pentru active financiare, estimate la nivel individual», «Ajustări specifice pentru active financiare, estimate la nivel colectiv» şi «Ajustări colective pentru pierderi suportate, dar neraportate» se completează doar pentru activele financiare clasificate ca împrumuturi şi creanţe sau investiţii păstrate până la scadenţă.----------Lit. b^1) a alin. (1) al pct. 29 a fost introdusă de pct. 1 al anexei 2 din ORDINUL nr. 5 din 25 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 30 iunie 2015. c) Coloana "Write-off cumulat" include suma cumulativă a principalului şi a dobânzii restante a oricărui instrument de datorie pe care instituţia nu le mai recunoaşte deoarece sunt considerate nerecuperabile, independent de portofoliul în care au fost incluse. Aceste sume se raportează până la stingerea totală a tuturor drepturilor instituţiei (prin expirarea termenului de prescripţie, iertare de plată sau alte cauze) sau până la recuperare. d) Operaţiunile de write-off ar putea fi cauzate atât de reducerea valorii contabile a activelor financiare, recunoscută direct în profit sau pierdere, cât şi de reducerea valorii ajustărilor pentru depreciere în contrapartidă cu valoarea contabilă a activelor financiare. (2) Modelul formularului pentru această situaţie este următorul:F 07.00 - Active financiare care pot face obiectul deprecierii şi care sunt restante sau depreciate*Font 7*                                                                                                                                 - lei - ┌─────────────────────┬───────┬─────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────┐ │ │ Cod │ Restante, dar nedepreciate │Valoarea │Ajustări │Ajustări │Ajustări │Write- │ │ │poziţie├────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────┤contabilă │specifice │specifice │colective │off │ │ │ │≤ 30│> 30 zile│> 60 zile│> 90 zile │> 180 zile│> 1 an│ a │pentru │pentru │pentru │cumulat│ │ │ │zile│≤ 60 zile│≤ 90 zile│≤ 180 zile│≤ 1 an │ │activelor │active │active │pierderi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │depreciate│financiare│financiare│suportate,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │estimate │estimate │dar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │la nivel │la nivel │nerapor- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │individual│colectiv │tate │ │ ├─────────────────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┤ │ A │ B │ 010│ 020 │ 030 │ 040 │ 050 │ 060 │ 070 │ 080 │ 090 │ 100 │ 110 │ ├─────────────────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┤ │Instrumente de │ 010 │▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │capital │ │▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ ├─────────────────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┤ │din care: la cost │ 020 │▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ ├─────────────────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┤ │din care: instituţii │ 030 │▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │de credit │ │▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ ├─────────────────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┤ │din care: alte │ 040 │▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │societăţi financiare │ │▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ ├─────────────────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┤ │din care: societăţi │ 050 │▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │nefinanciare │ │▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ ├─────────────────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┤ │Titluri de datorie │ 060 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┤ │Bănci centrale │ 070 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┤ │Administraţii publice│ 080 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┤ │Instituţii de credit │ 090 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┤ │Alte societăţi │ 100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┤ │Societăţi │ 110 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┤ │Credite şi avansuri │ 120 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┤ │Bănci centrale │ 130 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┤ │Administraţii publice│ 140 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┤ │Instituţii de credit │ 150 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┤ │Alte societăţi │ 160 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┤ │Societăţi │ 170 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┤ │Gospodării ale │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┤ │TOTAL │ 190 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┴───────┴────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────┤ │Credite şi avansuri pe tipuri de produs, de garanţie reală şi de subordonare │ ├─────────────────────┬───────┬────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────┤ │La vedere [la cerere]│ 200 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │şi cu preaviz │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │[cont curent] │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ ├─────────────────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┤ │Creanţe aferente │ 210 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │cărţilor de credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ ├─────────────────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┤ │Creanţe comerciale │ 220 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ ├─────────────────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┤ │Contracte de leasing │ 230 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │financiar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ ├─────────────────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┤ │Credite acordate în │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │cadrul operaţiunilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │reverse repo │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ ├─────────────────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┤ │Alte credite la │ 250 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │termen │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ ├─────────────────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┤ │Avansuri care nu │ 260 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │reprezintă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │împrumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ ├─────────────────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┤ │din care: credite │ 270 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ipotecare [Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │garantate cu bunuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │imobile] │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ ├─────────────────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┤ │din care: alte │ 280 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │credite garantate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ ├─────────────────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┤ │din care: credite │ 290 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │pentru consum │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ ├─────────────────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┤ │din care: credit │ 300 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │pentru achiziţionarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │de locuinţe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ ├─────────────────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┤ │din care: credite de │ 310 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │finanţare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │proiectelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ └─────────────────────┴───────┴────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────┘          PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,     Numele, prenumele şi semnătura Numele, prenumele şi semnătura Notă

  ──────────

  *) Conform pct. 18 din anexa 2 la ORDINUL nr. 3 din 6 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017, în cuprinsul normelor metodologice, prevederile referitoare la ştampilare se abrogă.

  ──────────
  ----------Tabelul de la F 07.00 "Active financiare care pot face obiectul deprecierii şi care sunt restante sau depreciate" a fost modificat de pct. 15 al art. II din ORDINUL nr. 10 din 9 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2014, prin înlocuirea unor sintagme.30. F 08.00 - Clasificarea datoriilor financiare (1) La completarea acestei situaţii se vor avea în vedere următoarele precizări: a) Deoarece "depozitele" sunt definite în acelaşi mod ca şi în Regulamentul BCE BSI, depozitele de economii reglementate sunt clasificate în conformitate cu Regulamentul BCE BSI şi sunt distribuite în funcţie de contraparte. În particular, depozitele de economii la vedere netransferabile, care, deşi din punct de vedere legal sunt rambursabile la cerere, fac obiectul unor penalităţi şi restricţii semnificative şi au caracteristici care sunt foarte apropiate de cele ale depozitelor overnight, sunt clasificate ca depozite rambursabile după notificare. b) "Titluri de datorie emise" sunt împărţite în următoarele tipuri de produse:- "certificate de depozit" reprezintă titluri care permit titularilor să retragă fonduri dintr-un cont,- " titluri garantate cu active" conform articolului 4 alineatul (1) punctul (61) din CRR,- "obligaţiuni garantate" conform articolului 129 alineatul (1) din CRR,- "contracte hibrid" cuprind contractele pe instrumente financiare derivate încorporate,- "alte titluri de datorie emise" includ titlurile de datorie care nu au fost înregistrate la rândurile anterioare, făcându-se distincţia între instrumente convertibile şi neconvertibile. c) "Datoriile financiare subordonate" emise sunt tratate în acelaşi mod ca şi alte datorii financiare. Datoriile subordonate emise sub forma titlurilor sunt clasificate ca "titluri de datorie emise", în timp ce datoriile subordonate sub forma depozitelor sunt clasificate ca "depozite". d) Formularul F 08.02 include valoarea contabilă a "depozitelor" şi "titlurilor de datorie emise" care corespund definiţiei datoriilor subordonate clasificate după portofoliul contabil. Instrumentele de "datorii subordonate" conferă un drept de creanţă subsidiar asupra instituţiei emitente, care poate fi exercitat numai după realizarea tuturor celorlalte drepturi de creanţă care au un grad de prioritate mai înalt [Regulamentul BCE BSI]. (2) Modelul formularelor pentru această situaţie este următorul:DENUMIRE INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:F 08.00 - Clasificarea datoriilor financiareF 08.01 - Clasificarea datoriilor financiare pe instrumente şi pe sectoare ale contrapărţilor*Font 8*                                                                                               - lei - ┌──────────────────────┬───────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┐ │ │ Cod │ Valoarea contabilă │Cuantumul │ Valoarea │ │ │poziţie├───────────┬───────────┬─────────┬──────────┤modificărilor│ de │ │ │ │Deţinute │Desemnate │ Cost │Contabili-│cumulate ale │rambursare │ │ │ │în vederea │ca fiind │amortizat│tatea de │valorii juste│ la │ │ │ │tranzacţio-│evaluate │ │acoperire │care pot fi │ scadenţă, │ │ │ │nării │la valoarea│ │ │atribuite │ stabilită │ │ │ │ │justă prin │ │ │modificărilor│contractual│ │ │ │ │profit sau │ │ │riscului de │ │ │ │ │ │pierdere │ │ │credit │ │ ├──────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤ │ A │ B │ 010 │ 020 │ 030 │ 037 │ 040 │ 050 │ ├──────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤ │Instrumente financiare│ 010 │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │derivate │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├──────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤ │Poziţii scurte │ 020 │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├──────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤ │- Instrumente de │ 030 │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │capitaluri proprii │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├──────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤ │- Titluri de datorie │ 040 │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├──────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤ │Depozite │ 050 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ ├──────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤ │Bănci centrale │ 060 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├──────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤ │- Conturi curente/ │ 070 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │Depozite overnight │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├──────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤ │- Depozite la termen │ 080 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├──────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤ │- Depozite │ 090 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │rambursabile după │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │notificare │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├──────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤ │- Acorduri de │ 100 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │răscumpărare │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├──────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤ │Administraţii publice │ 110 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├──────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤ │- Conturi curente/ │ 120 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │depozite la vedere │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├──────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤ │- Depozite la termen │ 130 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├──────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤ │- Depozite │ 140 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │rambursabile după │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │notificare │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├──────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤ │- Acorduri de │ 150 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │răscumpărare │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├──────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤ │Instituţii de credit │ 160 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├──────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤ │- Conturi curente/ │ 170 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │depozite la vedere │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├──────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤ │- Depozite la termen │ 180 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├──────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤ │- Depozite │ 190 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │rambursabile după │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │notificare │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├──────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤ │- Acorduri de │ 200 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │răscumpărare │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├──────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤ │Alte societăţi │ 210 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │financiare │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├──────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤ │- Conturi curente/ │ 220 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │depozite la vedere │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├──────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤ │- Depozite la termen │ 230 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├──────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤ │- Depozite │ 240 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │rambursabile după │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │notificare │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├──────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤ │- Acorduri de │ 250 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │răscumpărare │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├──────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤ │Societăţi nefinanciare│ 260 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├──────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤ │- Conturi curente/ │ 270 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │depozite la vedere │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├──────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤ │- Depozite la termen │ 280 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├──────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤ │- Depozite │ 290 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │rambursabile după │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │notificare │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├──────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤ │- Acorduri de │ 300 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │răscumpărare │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├──────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤ │Gospodării ale │ 310 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │populaţiei │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├──────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤ │- Conturi curente/ │ 320 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │depozite la vedere │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├──────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤ │- Depozite la termen │ 330 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├──────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤ │- Depozite │ 340 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │rambursabile după │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │notificare │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├──────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤ │- Acorduri de │ 350 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │răscumpărare │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├──────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤ │Titluri de datorie │ 360 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │emise │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ ├──────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤ │Certificate de depozit│ 370 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├──────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤ │Titluri garantate cu │ 380 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │active │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├──────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤ │Obligaţiuni garantate │ 390 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├──────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤ │Contracte hibride │ 400 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├──────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤ │Alte titluri de │ 410 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │datorie emise │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├──────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤ │Instrumente financiare│ 420 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │compuse │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │Convertibile │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├──────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤ │Neconvertibile │ 430 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├──────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤ │Alte datorii │ 440 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │financiare │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├──────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤ │DATORII FINANCIARE │ 450 │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ └──────────────────────┴───────┴───────────┴───────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴───────────┘      PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,     Numele, prenumele şi semnătura Numele, prenumele şi semnătura──────────    *) Conform pct. 18 din anexa 2 la ORDINUL nr. 3 din 6 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017, în cuprinsul normelor metodologice, prevederile referitoare la ştampilare se abrogă.──────────F 08.02 - Datorii financiare subordonate                                                                     - lei - ┌─────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────┬─────────┐ │ │ Cod │Desemnate ca fiind │La cost │ │ │poziţie│ evaluate la │amortizat│ │ │ │valoarea justă prin│ │ │ │ │profit sau pierdere│ │ ├─────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┤ │ A │ B │ 010 │ 020 │ ├─────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┤ │Depozite │ 010 │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┤ │Titluri de datorii emise │ 020 │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┤ │DATORII FINANCIARE SUBORDONATE │ 030 │ │ │ └─────────────────────────────────────┴───────┴───────────────────┴─────────┘    PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,    Numele, prenumele şi semnătura Numele, prenumele şi semnătura──────────    *) Conform pct. 18 din anexa 2 la ORDINUL nr. 3 din 6 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017, în cuprinsul normelor metodologice, prevederile referitoare la ştampilare se abrogă.──────────31. F 09.00 - Angajamente de creditare, garanţii financiare şi alte angajamente. (1) La completarea acestei situaţii se vor avea în vedere următoarele precizări: a) Expunerile extrabilanţiere includ elementele extrabilanţiere enumerate în Anexa I la CRR. Expunerile extrabilanţiere sunt clasificate în angajamente de creditare date, garanţii financiare date şi alte angajamente date. b) Informaţiile privind angajamentele de creditare, garanţiile financiare şi alte angajamente date şi primite includ atât angajamentele revocabile, cât şi pe cele irevocabile. c) "Angajamentele de creditare" reprezintă angajamente ferme de a acorda credite conform unor termeni şi condiţii predeterminate, cu excepţia celor care sunt instrumente financiare derivate, deoarece acestea pot fi decontate net în numerar sau prin livrarea sau emiterea unui alt instrument financiar. d) Următoarele elemente din Anexa I la CRR sunt clasificate ca "angajamente de creditare":- "depozite forward".- "facilităţi de credit neutilizate" care includ acordurile de "creditare" sau de a furniza "facilităţi de acceptare" conform unor termeni şi condiţii predeterminate. e) "Garanţiile financiare" sunt contracte care solicită emitentului să efectueze plăţi specificate pentru a rambursa deţinătorului o pierdere pe care acesta o suportă, deoarece un anumit debitor nu efectuează plata atunci când aceasta este scadentă în conformitate cu termenii iniţiali sau modificaţi ai unui instrument de datorie. Contractele respective corespund definiţiei contractelor de garanţie financiară, prevăzute la IAS 39.9 şi la IFRS 4.A.Următoarele elemente din Anexa I la CRR sunt clasificate ca "garanţii financiare":- "garanţii având caracter de substitut de credit".- "instrumente financiare derivate de credit" care corespund definiţiei garanţiei financiare.- "acreditive stand-by irevocabile cu caracter de substitut de credit". f) "Alte angajamente" include următoarele elemente din Anexa I la CRR:- "partea neplătită din acţiunile şi titlurile achitate parţial".- "acreditive documentare emise sau confirmate".- "elemente extrabilanţiere aferente finanţării comerţului".- "credite documentare în cadrul cărora bunurile supuse livrării funcţionează ca garanţie reală şi alte tranzacţii care se lichidează de la sine (self-liquidating transactions)".- "garanţii şi cauţiuni" (inclusiv garanţii pentru licitaţie şi de execuţie) şi "garanţii care nu au caracter de substitut de credit".- "garanţii pentru transport naval, angajamente vamale şi fiscale".- "facilitaţi de emisiune de efecte (NIF)" şi "facilităţi reînnoibile de subscriere fermă (RUF)".- "facilităţi de credit neutilizate" care cuprind acordurile de "creditare" sau de a furniza "facilitaţi de acceptare" atunci când termenii şi condiţiile nu sunt predeterminate.- "facilităţi de credit neutilizate" care cuprind acorduri de "achiziţie de titluri" sau de "furnizare de garanţii".- "facilităţi de credit neutilizate pentru garanţii de licitaţie şi de execuţie".- "alte elemente extrabilanţiere" din anexa I la CRR. g) Conform IFRS, următoarele elemente sunt recunoscute în bilanţ, prin urmare nu ar trebui raportate ca expuneri extrabilanţiere:- "instrumente financiare derivate pe riscul de credit" care nu corespund definiţiei garanţiilor financiare sunt "instrumente financiare derivate" conform IAS 39.- "acceptări" sunt obligaţii ale unei instituţii de a plăti la scadenţă valoarea nominală a unei cambii, care acoperă în mod normal vânzarea de bunuri. În consecinţă, acestea sunt clasificate drept "creanţe comerciale" în bilanţ.- "efecte de comerţ andosate" care nu îndeplinesc criteriile pentru derecunoaştere conform IAS 39.- "tranzacţii cu recurs" care nu îndeplinesc criteriile pentru derecunoaştere conform IAS 39.- "activele achiziţionate în baza unor contracte ferme de cumpărare la termen" sunt "instrumente financiare derivate" conform IAS 39.- "vânzare de active cu posibilitate de răscumpărare, astfel cum sunt definite la articolul 12 alineatele (3) şi (5) din Directiva 86/635/CEE". În astfel de contracte, cesionarul are opţiunea, dar nu şi obligaţia de a returna activele la un preţ convenit în avans la o dată stabilită (sau care urmează să fie stabilită). Prin urmare, contractele respective corespund definiţiei instrumentelor financiare derivate conform IAS 39.9. h) Pentru expunerile extrabilanţiere, "valoarea nominală" este valoarea care reprezintă cel mai bine expunerea maximă a instituţiei la riscul de credit fără a lua în considerare nicio garanţie reală deţinută sau alte îmbunătăţiri ale calităţii creditului. În particular, pentru garanţiile financiare date, valoarea nominală este valoarea maximă pe care entitatea ar putea să fie nevoită să o plătească dacă se apelează la garanţie. Pentru angajamentele de creditare, valoarea nominală este valoarea neutilizată pe care instituţia s-a angajat să o împrumute. Valorile nominale sunt valori ale expunerilor înainte de aplicarea factorilor de conversie şi a tehnicilor de reducere a riscului de credit. i) În formularul F 09.02, pentru angajamentele de creditare primite, valoarea nominală este valoarea neutilizată totală pe care o contraparte s-a angajat să o împrumute instituţiei. Pentru alte angajamente primite, valoarea nominală este valoarea totală la care s-a angajat cealaltă parte la tranzacţie. Pentru garanţiile financiare primite, "cuantumul maxim al garanţiilor care poate fi luat în considerare" este valoarea maximă pe care o contraparte ar putea fi nevoită să o plătească dacă se apelează la garanţie. Atunci când o garanţie financiară primită a fost emisă de mai mulţi garanţi, valoarea garantată se raportează o singură dată în acest formular; valoarea garantată se alocă garantului care este mai relevant în ceea ce priveşte reducerea riscului de credit. (2) Modelul formularelor pentru această situaţie este următorul:DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:F 09.00 - Angajamente de creditare, garanţii financiare şi alte angajamenteF 09.01 - Expuneri extrabilanţiere: Angajamente de creditare, garanţii financiare şi alte angajamente date                                                                       - lei - ┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐ │ │ Cod │ Valoare │ │ │poziţie│ nominală│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ A │ B │ 010 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Angajamente de creditare date │ 010 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │din care: neperformante │ 021 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Bănci centrale │ 030 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Administraţii publice │ 040 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Instituţii de credit │ 050 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Alte societăţi financiare │ 060 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Societăţi nefinanciare │ 070 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Gospodării ale populaţiei │ 080 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Garanţii financiare date │ 090 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │din care: neperformante │ 101 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Bănci centrale │ 110 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Administraţii publice │ 120 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Instituţii de credit │ 130 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Alte societăţi financiare │ 140 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Societăţi nefinanciare │ 150 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Gospodării ale populaţiei │ 160 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Alte angajamente date │ 170 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │din care: neperformante │ 181 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Bănci centrale │ 190 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Administraţii publice │ 200 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Instituţii de credit │ 210 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Alte societăţi financiare │ 220 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Societăţi nefinanciare │ 230 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ Gospodării ale populaţiei │ 240 │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘      PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,     Numele, prenumele şi semnătura Numele, prenumele şi semnătura──────────    *) Conform pct. 18 din anexa 2 la ORDINUL nr. 3 din 6 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017, în cuprinsul normelor metodologice, prevederile referitoare la ştampilare se abrogă.──────────F 09.02 - Angajamente de creditare, garanţii financiare şi alte angajamente primite                                                                      - lei - ┌─────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────┬─────────┐ │ │ Cod │ Cuantumul maxim │Valoarea │ │ │poziţie│ al garanţiilor │nominală │ │ │ │care poate fi luat │ │ │ │ │ în considerare │ │ ├─────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┤ │ A │ B │ 010 │ 020 │ ├─────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┤ │Angajamente de creditare primite │ 010 │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ ├─────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┤ │ Bănci centrale │ 020 │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ ├─────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┤ │ Administraţii publice │ 030 │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ ├─────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┤ │ Instituţii de credit │ 040 │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ ├─────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┤ │ Alte societăţi financiare │ 050 │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ ├─────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┤ │ Societăţi nefinanciare │ 060 │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ ├─────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┤ │ Gospodării ale populaţiei │ 070 │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ ├─────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┤ │Garanţii financiare primite │ 080 │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├─────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┤ │ Bănci centrale │ 090 │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├─────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┤ │ Administraţii publice │ 100 │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├─────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┤ │ Instituţii de credit │ 110 │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├─────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┤ │ Alte societăţi financiare │ 120 │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├─────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┤ │ Societăţi nefinanciare │ 130 │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├─────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┤ │ Gospodării ale populaţiei │ 140 │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├─────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┤ │Alte angajamente primite │ 150 │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ ├─────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┤ │ Bănci centrale │ 160 │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ ├─────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┤ │ Administraţii publice │ 170 │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ ├─────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┤ │ Instituţii de credit │ 180 │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ ├─────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┤ │ Alte societăţi financiare │ 190 │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ ├─────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┤ │ Societăţi nefinanciare │ 200 │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ ├─────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┤ │ Gospodării ale populaţiei │ 210 │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ └─────────────────────────────────────┴───────┴───────────────────┴─────────┘     PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,    Numele, prenumele şi semnătura Numele, prenumele şi semnătura──────────    *) Conform pct. 18 din anexa 2 la ORDINUL nr. 3 din 6 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017, în cuprinsul normelor metodologice, prevederile referitoare la ştampilare se abrogă.──────────32. F 10.00 - Instrumente financiare derivate deţinute în vederea tranzacţionării şi F 11.00 - Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire (1) La întocmirea acestor două situaţii se vor avea în vedere următoarele precizări: a) Valoarea contabilă şi valoarea noţională a instrumentelor financiare derivate deţinute în vederea tranzacţionării şi a instrumentelor financiare derivate deţinute pentru contabilitatea de acoperire se raportează clasificate după tipul de risc suport, după tipul pieţei (pieţe extrabursiere contra pieţe organizate) şi după tipul de produs. b) Instituţiile raportează instrumentele financiare derivate deţinute pentru contabilitatea de acoperire clasificate după tipul de acoperire. c) Instrumentele financiare derivate incluse în instrumentele hibride care au fost separate de contractul gazdă se raportează în formularele F 10.00 şi F 11.00 în funcţie de natura instrumentului derivat. Valoarea contractului gazdă nu este inclusă în aceste formulare. Cu toate acestea, dacă instrumentul hibrid este evaluat la valoarea justă prin profit sau pierdere, contractul pe ansamblu este inclus în categoria "deţinute în vederea tranzacţionării" sau "instrumente financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere" (şi, astfel, instrumentele financiare derivate încorporate nu se raportează în formularele 10 şi 11). (2) Clasificarea instrumentelor financiare derivate după tipul de riscToate instrumentele financiare derivate se clasifică în următoarele categorii de risc:- rata dobânzii: instrumentele financiare derivate pe rata dobânzii sunt contracte legate de un instrument financiar purtător de dobândă ale cărui fluxuri de numerar sunt determinate prin referire la ratele dobânzii sau la alt contract pe rata dobânzii, cum ar fi o opţiune în cadrul unui contract futures de a achiziţiona un bilet de trezorerie. Această categorie se limitează la tranzacţiile în care toate părţile sunt expuse la rata dobânzii aferentă unei singure monede. Astfel, aceasta exclude contractele care implică schimbul uneia sau mai multor valute, cum ar fi swap-urile valutare încrucişate şi opţiunile pe valute, precum şi alte contracte a căror caracteristică predominantă de risc este riscul de schimb valutar, care trebuie raportate drept contracte de schimb valutar. Contractele pe rata dobânzii includ acorduri forward pe rata dobânzii, swap-uri pe rata dobânzii într-o singură valută, futures pe rata dobânzii, opţiuni pe rata dobânzii (inclusiv caps, floors, collars şi corridors), swaption pe rata dobânzii şi warrante pe rata dobânzii.- instrumente de capital: instrumentele financiare derivate pe instrumente de capital sunt contracte în cazul cărora randamentul sau o parte a randamentului este legat de preţul unui anumit instrument de capital sau de un indice al preţurilor unui instrument de capital.- schimb valutar şi aur: aceste instrumente financiare derivate includ contractele care presupun schimb valutar pe piaţa la termen şi expunerea la aur. Prin urmare, acestea acoperă angajamentele ferme de cumpărare la termen, swap-urile pe cursul de schimb, swap-urile valutare (inclusiv swap- uri pe rata dobânzii în valute diferite), contracte futures pe valute, opţiuni pe valută, swaption pe valută şi warrant pe valută. Instrumentele financiare derivate pe curs de schimb includ toate tranzacţiile care implică expunerea la mai multe monede, fie prin rate ale dobânzii, fie prin cursuri de schimb. Contractele pe aur includ toate tranzacţiile care implică expunerea la această marfă.- risc de credit: instrumentele financiare derivate pe risc de credit sunt contracte care nu corespund definiţiei garanţiilor financiare şi în care plata este legată în primul rând de o măsură a bonităţii unui anumit credit de referinţă. Contractele menţionează un schimb de plăţi în care cel puţin una dintre cele două părţi este determinată de performanţa creditului de referinţă. Plăţile pot fi determinate de un număr de evenimente, inclusiv o nerespectare a obligaţiilor de plată, o scădere a ratingului sau o modificare stipulată a marjei de credit a activului de referinţă.- mărfuri: aceste instrumente financiare derivate sunt contracte care au un randament sau o parte a randamentului acestora legat de preţul sau indicele de preţ al unor mărfuri cum ar fi un metal preţios (cu excepţia aurului), petrol, lemn sau produse agricole.- altele: aceste instrumente financiare derivate sunt oricare alte contracte derivate care nu implică o expunere la schimb valutar, rată a dobânzii, capitaluri proprii, mărfuri sau risc de credit, cum ar fi instrumentele financiare derivate climatice sau instrumentele financiare derivate de asigurări. (3) Atunci când un instrument derivat este influenţat de mai multe tipuri de risc-suport, instrumentul se alocă tipului de risc celui mai sensibil. Pentru instrumentele financiare derivate cu expunere multiplă, în caz de incertitudine, tranzacţiile se alocă conform următoarei ordini de prioritate:- mărfuri: toate tranzacţiile cu instrumente financiare derivate care implică o marfă sau o expunere la un indice de mărfuri, fie că implică sau nu o expunere comună la mărfuri sau oricare altă categorie de risc care ar putea include schimb valutar, rată a dobânzii sau capitaluri proprii, se raportează în această categorie.- instrumente de capital: cu excepţia contractelor cu expunere comună la mărfuri şi instrumente de capital, care se raportează ca mărfuri, toate tranzacţiile cu instrumente financiare derivate corelate cu performanţa instrumentelor de capital sau cu indicii preţurilor unor instrumente de capital se raportează în categoria instrumentelor de capital. Tranzacţiile cu instrumente de capital cu expunere la schimb valutar sau rate ale dobânzii ar trebui incluse în această categorie.- schimburi valutare şi aur: această categorie include toate tranzacţiile cu instrumente financiare derivate (cu excepţia celor deja raportate în categoriile privind mărfurile sau instrumentele de capital) cu expunere la mai multe valute, fie că aparţin instrumentelor financiare purtătoare de dobândă sau instrumentelor pe rate de schimb. (4) Sumele de raportat pentru instrumentele financiare derivate a) "Valoarea contabilă" pentru toate instrumentele financiare derivate (pentru acoperirea împotriva riscurilor sau în vederea tranzacţionării) este valoarea justă. Instrumentele financiare derivate cu o valoare justă pozitivă (peste zero) sunt "active financiare", iar instrumentele financiare derivate cu o valoare justă negativă (sub zero) sunt "datorii financiare". "Valoarea contabilă" se raportează separat pentru instrumentele financiare derivate cu o valoare justă pozitivă ("active financiare") şi pentru cele cu o valoare justă negativă ("datorii financiare"). La data recunoaşterii iniţiale, un instrument financiar derivat este clasificat ca "activ financiar" sau ca "datorie financiară" în funcţie de valoarea sa justă iniţială. Ulterior recunoaşterii iniţiale, pe măsură ce valoarea justă a unui instrument financiar derivat creşte sau scade, termenii de schimb pot deveni fie favorabili instituţiei (şi instrumentul derivat este clasificat ca "activ financiar"), fie defavorabili (şi instrumentul derivat este clasificat ca "datorie financiară"). b) "Valoarea noţională" este valoarea nominală brută a tuturor tranzacţiilor încheiate şi nedecontate încă la data de referinţă. În special, următoarele elemente se iau în calcul la determinarea valorii noţionale:- pentru contractele cu valori nominale sau valori ale principalului noţional variabile, baza pentru raportare o constituie valoarea nominală sau a principalului noţional la data de referinţă.- valoarea noţională care trebuie raportată pentru un contract pe instrumente financiare derivate cu o componentă de multiplicare este valoarea noţională efectivă sau valoarea nominală a contractului.- swap-uri: valoarea noţională a unui swap este valoarea principalului activului suport pe care se bazează schimbul de dobândă, schimbul valutar sau alte venituri sau cheltuieli.- contracte pe instrumente de capital şi mărfuri: valoarea noţională care trebuie raportată pentru un contract pe instrumente de capital sau mărfuri este cantitatea aferentă mărfii sau instrumentului de capital contractat în vederea cumpărării sau vânzării înmulţită cu preţul din contract pentru o unitate. Valoarea noţională care trebuie raportată pentru contractele privind mărfurile cu schimburi multiple de principal este valoarea contractuală înmulţită cu numărul de schimburi de principal rămase în contract.- instrumente financiare derivate pe risc de credit: valoarea contractuală care trebuie raportată pentru instrumentele financiare derivate de credit este valoarea nominală a creditului de referinţă relevant.- opţiunile digitale au o plată predefinită care poate fi fie o valoare monetară, fie un număr de contracte ale unui activ-suport. Valoarea noţională pentru opţiunile digitale este definită fie ca valoarea monetară predefinită, fie ca valoarea justă a activului-suport la data de referinţă. c) Coloana "Valoarea noţională" din instrumente financiare derivate include, pentru fiecare element- rând, suma valorilor noţionale a tuturor contractelor la care instituţia este contraparte, independent de faptul dacă instrumentele financiare derivate sunt considerate active sau datorii în bilanţ. Toate valorile noţionale se raportează indiferent dacă valoarea justă a instrumentelor financiare derivate este pozitivă, negativă sau egală cu zero. Nu este permisă compensarea între valorile noţionale. d) "Valoarea noţională" se raportează după "total" şi după "din care: vândute" pentru elementele- rânduri:"opţiuni extrabursiere", "opţiuni pe pieţe organizate", "mărfuri" şi "altele". Elementul "din care: vândute" include valorile noţionale (preţ de exercitare) ale contractelor în care contrapărţile (titularii opţiunilor) instituţiei (emitentul opţiunilor) au dreptul de a exercita opţiunea, iar pentru elementele legate de instrumentele financiare derivate pe risc de credit, valorile noţionale ale contractelor în care instituţia (vânzătorul de protecţie) a vândut (oferă) protecţie contrapărţilor acestora (cumpărătorii de protecţie). (5) Instrumentele financiare derivate care nu sunt instrumente eficace de acoperire împotriva riscurilor în conformitate cu IAS 39 ar trebui incluse la portofoliul "deţinute în vederea tranzacţionării". Acest lucru este valabil, de asemenea, pentru instrumentele financiare derivate deţinute în scopuri de acoperire împotriva riscurilor care nu îndeplinesc cerinţele de la IAS 39 pentru a fi instrumente eficace de acoperire împotriva riscurilor, precum şi pentru instrumentele financiare derivate legate de instrumente de capital necotate a căror valoare justă nu poate fi evaluată în mod credibil. (6) Instrumentele financiare derivate "deţinute în vederea tranzacţionării" care corespund definiţiei pentru "instrumente de acoperire economică împotriva riscurilor" se raportează separat pentru fiecare tip de risc. Elementul "instrumente de acoperire economică împotriva riscurilor" include instrumentele financiare derivate care sunt clasificate ca "deţinute în vederea tranzacţionării", dar nu fac parte din portofoliul de tranzacţionare astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) punctul (86) din CRR. Acest element nu include instrumentele financiare derivate pentru tranzacţionarea în cont propriu. (7) Clasificarea instrumentelor financiare derivate după sectorul contrapărţii. Valoarea contabilă şi valoarea noţională totală a instrumentelor financiare derivate deţinute în vederea tranzacţionării, precum şi a instrumentelor financiare derivate deţinute în vederea contabilităţii de acoperire care sunt tranzacţionate pe piaţa extrabursieră se raportează după contraparte folosind următoarele categorii:- "instituţii de credit",- "alte societăţi financiare" şi- "altele" cuprinzând toate celelalte contrapărţi. (8) Toate instrumentele financiare derivate extrabursiere, indiferent de tipul de risc aferent acestora, sunt clasificate după aceste contrapărţi. Clasificarea contrapărţilor pentru instrumentele financiare derivate pe risc de credit se referă la sectorul alocat contrapărţii instituţiei din contract (cumpărător sau vânzător de protecţie). (9) Modelul formularelor pentru aceste situaţii este următorul:DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:F 10.00 - Instrumente financiare derivate deţinute în vederea tranzacţionării*Font 8*                                                                                       - lei - ┌───────────────────────────┬───────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────┐ │Pe tipuri de risc/Pe tipuri│ Cod │ Valoarea contabilă │ Valoarea noţională │ │ de produs sau pe tipuri │poziţie├───────────────┬───────────────┼───────────────┬─────────┤ │ de piaţă │ │ Active │ Datorii │ Total │din care:│ │ │ │ financiare │ financiare │ instrumente │vândute │ │ │ │ deţinute │ deţinute │ deţinute │ │ │ │ │ în vederea │ în vederea │ în vederea │ │ │ │ │tranzacţionării│tranzacţionării│tranzacţionării│ │ ├───────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────┤ │ A │ B │ 010 │ 020 │ 030 │ 040 │ ├───────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────┤ │Rata dobânzii │ 010 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────┤ │din care: instrumente de │ 020 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │acoperire economică │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │împotriva riscurilor │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├───────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────┤ │Opţiuni extrabursiere │ 030 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────┤ │Alte instrumente │ 040 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │extrabursiere │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├───────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────┤ │Opţiuni pe pieţe organizate│ 050 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────┤ │Alte instrumente pe pieţe │ 060 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │organizate │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├───────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────┤ │Instrumente de capital │ 070 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────┤ │din care: instrumente de │ 080 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │acoperire economică │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │împotriva riscurilor │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├───────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────┤ │Opţiuni extrabursiere │ 090 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────┤ │Alte instrumente │ 100 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │extrabursiere │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├───────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────┤ │Opţiuni pe pieţe organizate│ 110 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────┤ │Alte instrumente pe pieţe │ 120 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │organizate │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├───────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────┤ │Schimb valutar şi aur │ 130 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────┤ │din care: instrumente de │ 140 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │acoperire economică │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │împotriva riscurilor │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├───────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────┤ │Opţiuni extrabursiere │ 150 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────┤ │Alte instrumente │ 160 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │extrabursiere │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├───────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────┤ │Opţiuni pe pieţe organizate│ 170 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────┤ │Alte instrumente pe pieţe │ 180 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │organizate │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├───────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────┤ │Credit │ 190 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────┤ │din care: instrumente de │ 200 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │acoperire economică │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │împotriva riscurilor │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├───────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────┤ │Swap pe riscul de credit │ 210 │ │ │ │ │ │(Credit default swap) │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────┤ │Opţiune pe marja de credit │ 220 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────┤ │Swap global de randament │ 230 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────┤ │Altele │ 240 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────┤ │Marfă │ 250 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────┤ │din care: instrumente de │ 260 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │acoperire economică │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │împotriva riscurilor │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├───────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────┤ │Altele │ 270 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────┤ │din care: instrumente de │ 280 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │acoperire economică │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │împotriva riscurilor │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├───────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────┤ │INSTRUMENTE FINANCIARE │ 290 │ │ │ │ │ │DERIVATE │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────┤ │din care: Extrabursier - │ 300 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │instituţii de credit │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├───────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────┤ │din care: Extrabursier - │ 310 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │alte societăţi financiare │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├───────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────┤ │din care: Extrabursier - │ 320 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │altele │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ └───────────────────────────┴───────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────┘       PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,     Numele, prenumele şi semnătura Numele, prenumele şi semnătura──────────    *) Conform pct. 18 din anexa 2 la ORDINUL nr. 3 din 6 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017, în cuprinsul normelor metodologice, prevederile referitoare la ştampilare se abrogă.──────────DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:F 11.00 Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire                                                                       - lei - ┌────────────────────────┬───────┬────────────────────┬──────────────────────┐ │Pe tipuri de produse sau│ Cod │ Valoarea contabilă │ Valoarea noţională │ │ pe tipuri de pieţe │poziţie├─────────┬──────────┼────────────┬─────────┤ │ │ │ Active │ Datorii │ Total │din care:│ │ │ │ │ │instrumente │vândute │ │ │ │ │ │de acoperire│ │ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ A │ B │ 010 │ 020 │ 030 │ 040 │ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │Rata dobânzii │ 010 │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ Opţiuni extrabursiere │ 020 │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ Extrabursier - altele │ 030 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ Opţiuni pe pieţe │ 040 │ │ │ │ │ │organizate │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ Pieţe organizate - │ 050 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │altele │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │Instrumente de capital │ 060 │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ Opţiuni extrabursiere │ 070 │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ Extrabursier - altele │ 080 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ Opţiuni pe pieţe │ 090 │ │ │ │ │ │organizate │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ Pieţe organizate - │ 100 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │altele │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │Schimb valutar şi aur │ 110 │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ Opţiuni extrabursiere │ 120 │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ Extrabursier - altele │ 130 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ Opţiuni pe pieţe │ 140 │ │ │ │ │ │organizate │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ Pieţe organizate - │ 150 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │altele │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │Credit │ 160 │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ Swap pe riscul de │ 170 │ │ │ │ │ │credit (Credit default │ │ │ │ │ │ │swap) │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ Opţiune pe marja de │ 180 │ │ │ │ │ │credit │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ Swap global de │ 190 │ │ │ │ │ │randament │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ Altele │ 200 │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │Marfă │ 210 │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │Altele │ 220 │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │OPERAŢIUNI DE ACOPERIRE │ 230 │ │ │ │ │ │A VALORII JUSTE │ │ │ │ │ │ │ÎMPOTRIVA RISCURILOR │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │Rata dobânzii │ 240 │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ Opţiuni extrabursiere │ 250 │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ Extrabursier - altele │ 260 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ Opţiuni pe pieţe │ 270 │ │ │ │ │ │organizate │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ Pieţe organizate - │ 280 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │altele │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │Instrumente de capital │ 290 │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ Opţiuni extrabursiere │ 300 │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ Extrabursier - altele │ 310 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ Opţiuni pe pieţe │ 320 │ │ │ │ │ │organizate │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ Pieţe organizate - │ 330 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │altele │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │Schimb valutar şi aur │ 340 │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ Opţiuni extrabursiere │ 350 │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ Extrabursier - altele │ 360 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ Opţiuni pe pieţe │ 370 │ │ │ │ │ │organizate │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ Pieţe organizate - │ 380 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │altele │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │Credit │ 390 │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ Swap pe riscul de │ 400 │ │ │ │ │ │credit (Credit default │ │ │ │ │ │ │swap) │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ Opţiune pe marja de │ 410 │ │ │ │ │ │credit │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ Swap global de │ 420 │ │ │ │ │ │randament │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ Altele │ 430 │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │Marfă │ 440 │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │Altele │ 450 │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ACOPERIRI ALE FLUXURILOR│ 460 │ │ │ │ │ │DE NUMERAR │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ACOPERIREA UNEI │ 470 │ │ │ │ │ │INVESTIŢII NETE ÎNTR-O │ │ │ │ │ │ │OPERAŢIUNE DIN │ │ │ │ │ │ │STRĂINĂTATE │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │OPERAŢIUNI DE ACOPERIRE │ 480 │ │ │ │ │ │A VALORII JUSTE A UNUI │ │ │ │ │ │ │PORTOFOLIU ÎMPOTRIVA │ │ │ │ │ │ │RISCULUI DE RATĂ A │ │ │ │ │ │ │DOBÂNZII │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │OPERAŢIUNI DE ACOPERIRE │ 490 │ │ │ │ │ │A FLUXULUI DE NUMERAR AL│ │ │ │ │ │ │UNUI PORTOFOLIU │ │ │ │ │ │ │ÎMPOTRIVA RISCULUI DE │ │ │ │ │ │ │RATĂ A DOBÂNZII │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │INSTRUMENTE DERIVATE - │ 500 │ │ │ │ │ │CONTABILITATE DE │ │ │ │ │ │ │ACOPERIRE │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │din care: Extrabursier -│ 510 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │instituţii de credit │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │din care: Extrabursier -│ 520 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │alte societăţi │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │financiare │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │din care: Extrabursier -│ 530 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │altele │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ └────────────────────────┴───────┴─────────┴──────────┴────────────┴─────────┘         PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,      Numele, prenumele şi semnătura Numele, prenumele şi semnătura──────────    *) Conform pct. 18 din anexa 2 la ORDINUL nr. 3 din 6 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017, în cuprinsul normelor metodologice, prevederile referitoare la ştampilare se abrogă.──────────33. F 12.00 - Variaţia ajustărilor pentru depreciere şi deprecierea instrumentelor de capital (1) La completarea acestei situaţii se vor avea în vedere următoarele precizări. a) "Majorări datorate ajustărilor constituite pentru pierderi probabile aferente creditelor, estimate în cursul perioadei" se raportează atunci când, pentru categoria principală de active sau contraparte, estimarea deprecierii aferente perioadei conduce la recunoaşterea unor cheltuieli nete; cu alte cuvinte, pentru categoria sau contrapartea dată, majorările deprecierii pentru perioada respectivă depăşesc diminuările. "Diminuări datorate ajustărilor pentru depreciere reluate pentru pierderi probabile aferente creditelor, estimate în cursul perioadei" se raportează atunci când, pentru categoria principală de active sau contraparte, estimarea deprecierii aferente perioadei conduce la recunoaşterea unui venit net; cu alte cuvinte, pentru categoria sau contrapartea dată, diminuările deprecierii pentru perioada respectivă depăşesc majorările. b) Potrivit prevederilor punctului 29 (1) lit. d) din prezentele norme metodologice, operaţiunile de write-off pot fi efectuate fie prin recunoaşterea directă în contul de profit sau pierdere a reducerii valorii activului financiar (fără a utiliza un cont de ajustări pentru depreciere ), fie prin reducerea valorii conturilor de ajustări pentru depreciere aferente unui activ financiar. "Reduceri datorate anulărilor de ajustări pentru depreciere" înseamnă reducerea valorii cumulate a ajustărilor pentru depreciere datorată operaţiunilor de write-off efectuate în cursul perioadei deoarece instrumentele de datorie asociate sunt considerate nerecuperabile. "Ajustările de valoare înregistrate direct în contul de profit sau pierdere" sunt sumele aferente operaţiunilor de write-off efectuate în cursul perioadei direct în contrapartidă cu valoarea activului financiar asociat. (2) Modelul formularului pentru această situaţie este următorul:DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:F 12.00 - Variaţia ajustărilor pentru depreciere şi deprecierea instrumentelor de capital*Font 7*                                                                                                                                - lei - ┌──────────────────────┬───────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬────────┬─────────┬────────────┬────────────┐ │ │ Cod │Sold de │Majorări │Diminuări │Reduceri │Transferuri│ Alte │Sold de │Recuperări │Ajustările │ │ │poziţie│deschidere│datorate │datorate │datorate │ între │ajustări│închidere│înregistrate│de valoare │ │ │ │ │ajustărilor│ajustărilor│anulărilor │ ajustări │ │ │direct │înregistrate│ │ │ │ │constituite│pentru │de ajustări│ │ │ │în contul │direct în │ │ │ │ │pentru │depreciere │pentru │ │ │ │de profit │contul de │ │ │ │ │pierderi │reluate │depreciere │ │ │ │sau pierderi│profit sau │ │ │ │ │probabile │pentru │ │ │ │ │ │pierdere │ │ │ │ │aferente │pierderi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │creditelor,│probabile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │estimate │aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │în cursul │creditelor,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │perioadei │estimate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │în cursul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │perioadei │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │ A │ B │ 010 │ 020 │ 030 │ 040 │ 050 │ 060 │ 070 │ 080 │ 090 │ ├──────────────────────┼───────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │Instrumente de capital│ 010 │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ ├──────────────────────┼───────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │Ajustări specifice │ 020 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │financiare, estimate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │la nivel individual │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │Titluri de datorie │ 030 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │Bănci centrale │ 040 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │Administraţii publice │ 050 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │Instituţii de credit │ 060 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │Alte societăţi │ 070 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │Societăţi nefinanciare│ 080 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │Credite şi avansuri │ 090 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │Bănci centrale │ 100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │Administraţii publice │ 110 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │Instituţii de credit │ 120 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │Alte societăţi │ 130 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │Societăţi nefinanciare│ 140 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │Gospodării ale │ 150 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │Ajustări specifice │ 160 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │financiare,estimate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │la nivel colectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │Titluri de datorie │ 170 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │Bănci centrale │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │Administraţii publice │ 190 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │Instituţii de credit │ 200 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │Alte societăţi │ 210 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │Societăţi nefinanciare│ 220 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │Credite şi avansuri │ 230 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │Bănci centrale │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │Administraţii publice │ 250 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │Instituţii de credit │ 260 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │Alte societăţi │ 270 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │Societăţi nefinanciare│ 280 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │Gospodării ale │ 290 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │Ajustări colective │ 300 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru pierderi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │suportate, dar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │neraportate aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │activelor financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │Titluri de datorie │ 310 │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├──────────────────────┼───────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │Credite şi avansuri │ 320 │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├──────────────────────┼───────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │Total │ 530 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────┴───────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────┴─────────┴────────────┴────────────┘             PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,            Numele, prenumele şi semnătura Numele, prenumele şi semnătura──────────    *) Conform pct. 18 din anexa 2 la ORDINUL nr. 3 din 6 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017, în cuprinsul normelor metodologice, prevederile referitoare la ştampilare se abrogă.──────────----------Codul de poziţie aferent liniei "330" de la modelul formularului "F 12.00" de la alin. (2) al pct. 33 a fost modificat de pct. 4 al art. II din ORDINUL nr. 10 din 9 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2014. Formularul "F 12.00" a fost modificat şi de pct. 15 al art. II din acelaşi act normativ, prin înlocuirea unor sintagme.34. F 13.00 - Garanţii reale şi alte garanţii primite. (1) La întocmirea acestei situaţii se vor avea în vedere următoarele precizări:A. Clasificarea creditelor şi avansurilor după garanţiile reale şi alte garanţii (F 13.01) a) Gajurile şi garanţiile aferente creditelor şi avansurilor se raportează după tipul de gaj (credite ipotecare şi alte credite garantate), precum şi după garanţii financiare. Creditele şi avansurile sunt clasificate după contraparte. b) În formularul F 13.01, se raportează "valoarea maximă a garanţiei reale sau a altei garanţii care poate fi luată în considerare". Suma valorilor garanţiilor financiare şi/sau garanţiilor reale indicate la coloanele aferente din formularul F 13.01 nu trebuie să depăşească valoarea contabilă a creditului asociat. c) Pentru raportarea creditelor şi avansurilor în funcţie de tipul de gaj, se utilizează următoarele definiţii:i. în cadrul categoriei "credite ipotecare [Credite garantate cu bunuri imobile]", subcategoria "rezidenţiale" include creditele garantate cu bunuri imobile rezidenţiale, iar subcategoria "comerciale" include creditele garantate cu bunuri imobile comerciale (în ambele cazuri, astfel cum sunt definite în CRR).ii. în cadrul categoriei «alte credite garantate», subcategoria «numerar [instrumente de datorie emise]» include depozitele colaterale constituite la instituţia de credit raportoare sau gajuri pe titluri de datorie emise de instituţia de credit raportoare, iar subcategoria «altele» include gajuri pe alte titluri emise de terţi sau gajuri pe alte active;----------Pct. ii de la lit. c) a pct. A al alin. (1) al pct. 34 a fost modificat de pct. 6 din anexa 2 la ORDINUL nr. 3 din 6 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017.iii. "garanţii financiare primite" include contractele care impun emitentului să efectueze plăţi specificate pentru a rambursa instituţiei o pierdere pe care aceasta o suportă din cauza faptului că un anumit debitor nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată la scadenţă în conformitate cu termenele iniţiale sau modificate ale unui instrument de datorie. d) Pentru credite şi avansuri care au simultan mai multe tipuri de garanţii reale sau alte garanţii, "valoarea maximă a garanţiei reale sau a altei garanţii care poate fi luată în considerare" se alocă în funcţie de calitatea acesteia, începând cu aceea care are cea mai bună calitate.B. Active obţinute în cursul perioadei prin intrarea în posesia garanţiilor reale deţinute [deţinute la data raportării] (F 13.02)Acest formular include valoarea contabilă a garanţiei reale care a fost obţinută în cursul perioadei de raportare şi care a rămas recunoscută în bilanţ la data de referinţă pentru raportare.C. Active obţinute prin intrarea în posesia garanţiilor reale deţinute [active imobilizate], valoarea cumulată (F13.03)Poziţia "Executare silită [active imobilizate]" se referă la valoarea contabilă cumulată (la sfârşitul perioadei de raportare) a activelor imobilizate obţinute prin intrarea în posesia garanţiilor reale, cu excepţia celor clasificate ca "imobilizări corporale". (2) Modelul formularelor pentru această situaţie este următorul:DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:F 13.00 - Garanţii reale şi alte garanţii primiteF 13.01 - Clasificarea creditelor şi avansurilor după garanţiile reale şi alte garanţii*Font 9*                                                                                  - lei - ┌────────────────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Valoarea maximă a garanţiei reale sau a altei garanţii │ │ │ │ care poate fi luată în considerare │ │ │ ├──────────────────────┬──────────────────────┬─────────────┤ │ Garanţii reale şi │ Cod │ Credite ipotecare │Alte credite garantate│ Garanţii │ │ alte garanţii │poziţie│ [credite garantate │ │ financiare │ │ │ │ prin bunuri imobile] │ │ primite │ │ │ ├───────────┬──────────┼────────────┬─────────┤ │ │ │ │Rezidenţial│Comercial │ Numerar │ Altele │ │ │ │ │ │ │[Instrumente│ │ │ │ │ │ │ │de datorie │ │ │ │ │ │ │ │ emise] │ │ │ ├────────────────────┼───────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────────┤ │ A │ B │ 010 │ 020 │ 030 │ 040 │ 050 │ ├────────────────────┼───────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────────┤ │Credite şi avansuri │ 010 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────────┤ │din care: Alte │ 020 │ │ │ │ │ │ │societăţi financiare│ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────────┤ │din care: Societăţi │ 030 │ │ │ │ │ │ │nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────────┤ │din care: Gospodării│ 040 │ │ │ │ │ │ │ale populaţiei │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────┴───────┴───────────┴──────────┴────────────┴─────────┴─────────────┘      PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,      Numele, prenumele şi semnătura Numele, prenumele şi semnătura──────────    *) Conform pct. 18 din anexa 2 la ORDINUL nr. 3 din 6 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017, în cuprinsul normelor metodologice, prevederile referitoare la ştampilare se abrogă.──────────F 13.02 - Active obţinute în cursul perioadei prin intrarea în posesia garanţiilor reale deţinute [deţinute la data raportării]                                                                      - lei - ┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐ │ │ Cod │ Valoare │ │ │poziţie│contabilă│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ A │ B │ 010 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Active imobilizate deţinute în vederea vânzării │ 010 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Imobilizări corporale │ 020 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Investiţii imobiliare │ 030 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Instrumente de capital şi instrumente de datorie │ 040 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Altele │ 050 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Total │ 060 │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘     PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,     Numele, prenumele şi semnătura Numele, prenumele şi semnătura──────────    *) Conform pct. 18 din anexa 2 la ORDINUL nr. 3 din 6 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017, în cuprinsul normelor metodologice, prevederile referitoare la ştampilare se abrogă.──────────F 13.03 - Active obţinute prin intrarea în posesia garanţiilor reale deţinute [active imobilizate], valoarea cumulată                                                                      - lei - ┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐ │ │ Cod │ Valoare │ │ │poziţie│contabilă│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ A │ B │ 010 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Executare silită [active imobilizate] │ 010 │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘     PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,    Numele, prenumele şi semnătura Numele, prenumele şi semnătura──────────    *) Conform pct. 18 din anexa 2 la ORDINUL nr. 3 din 6 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017, în cuprinsul normelor metodologice, prevederile referitoare la ştampilare se abrogă.──────────35. F 14.00 - Ierarhia valorii juste: instrumente financiare evaluate la valoarea justă (1) La întocmirea acestei situaţii se vor avea în vedere următoarele precizări: a) Instituţiile raportează valoarea instrumentelor financiare evaluate la valoarea justă conform ierarhiei prevăzute în IFRS 13.72. b) «Modificarea valorii juste aferentă perioadei» include câştigurile sau pierderile din reevaluările efectuate în cursul perioadei aferente instrumentelor care continuă să existe la data raportării. Respectivele câştiguri sau pierderi sunt raportate ca pentru a fi incluse în contul de profit sau pierderi; astfel, valorile raportate sunt cele de dinaintea impozitării.----------Lit. b) a alin. (1) al pct. 35 a fost modificată de pct. 5 al art. II din ORDINUL nr. 10 din 9 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2014. c) "Modificarea cumulată a valorii juste înainte de impozitare" include valoarea câştigurilor sau pierderilor din reevaluările instrumentelor cumulate, de la recunoaşterea iniţială până la data de referinţă. (2) Modelul formularului pentru această situaţie este următorul:DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:F 14.00 - Ierarhia valorii juste: instrumente financiare evaluate la valoarea justă*Font 8*                                                                                               - lei - ┌────────────────────────┬───────┬───────────────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐ │ │ Cod │Ierarhia valorii juste │Modificarea valorii│Modificarea cumulată a │ │ │poziţie│ IFRS 13.93 B (b) │ juste aferentă │valorii juste înainte │ │ │ │ │ perioadei │ de impozitare │ │ │ ├───────┬───────┬───────┼─────────┬─────────┼───────┬───────┬───────┤ │ │ │Nivel 1│Nivel 2│Nivel 3│ Nivel 2 │ Nivel 3 │Nivel 1│Nivel 2│Nivel 3│ ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤ │ A │ B │ 010 │ 020 │ 030 │ 040 │ 050 │ 060 │ 070 │ 080 │ ├────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┤ │ACTIVE │ ├────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬─────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┤ │Active financiare │ 010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │deţinute în vederea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tranzacţionării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤ │Instrumente financiare │ 020 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │derivate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤ │Instrumente de capital │ 030 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤ │Titluri de datorie │ 040 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤ │Credite şi avansuri │ 050 │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤ │Active financiare │ 060 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │desemnate ca fiind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │evaluate la valoarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │justă prin profit sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pierdere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤ │Instrumente de capital │ 070 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤ │Titluri de datorie │ 080 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤ │Credite şi avansuri │ 090 │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤ │Active financiare │ 100 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │ │disponibile în vederea │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │ │vânzării │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤ │Instrumente de capital │ 110 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤ │Titluri de datorie │ 120 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤ │Credite şi avansuri │ 130 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤ │Instrumente financiare │ 140 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │derivate - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │contabilitatea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │acoperire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┤ │DATORII │ ├────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬─────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┤ │Datorii financiare │ 150 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │deţinute în vederea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tranzacţionării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤ │Instrumente financiare │ 160 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │derivate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤ │Poziţii scurte │ 170 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤ │Depozite │ 180 │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤ │Titluri de datorie emise│ 190 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤ │Alte datorii financiare │ 200 │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤ │Datorii financiare │ 210 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │desemnate ca fiind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │evaluate la valoarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │justă prin profit sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pierdere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤ │Depozite │ 220 │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤ │Titluri de datorie emise│ 230 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤ │Alte datorii financiare │ 240 │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤ │Instrumente financiare │ 250 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │derivate - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │contabilitatea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │acoperire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┘      PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,     Numele, prenumele şi semnătura Numele, prenumele şi semnătura──────────    *) Conform pct. 18 din anexa 2 la ORDINUL nr. 3 din 6 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017, în cuprinsul normelor metodologice, prevederile referitoare la ştampilare se abrogă.──────────36. F 15.00 - Derecunoaştere şi datorii financiare asociate activelor financiare transferate (1) La întocmirea acestei situaţii se vor avea în vedere următoarele precizări: a) Formularul F 15.00 include informaţii privind activele financiare transferate, din care o parte sau toate nu se califică pentru derecunoaştere, precum şi activele financiare derecunoscute în totalitate, pentru care instituţia reţine drepturi legate de administrare. b) Datoriile asociate se raportează în funcţie de portofoliul în care activele financiare transferate asociate au fost incluse în activ şi nu în funcţie de portofoliul în care au fost incluse în secţiunea de datorii a bilanţului. c) Coloana «Valori derecunoscute în scopuri de capital» include valoarea contabilă a activelor financiare recunoscute în scopuri contabile, dar derecunoscute în scopuri prudenţiale deoarece instituţia le tratează ca poziţii din securitizare în scopuri de capital, în conformitate cu art. 109 din CRR, având în vedere că un nivel semnificativ al riscului de credit a fost transferat în conformitate cu art. 243 şi 244 din CRR.----------Lit. c) a alin. (1) al pct. 36 a fost modificată de pct. 6 al art. II din ORDINUL nr. 10 din 9 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2014. d) «Acorduri repo» («repo») sunt tranzacţii în care instituţia primeşte numerar în schimbul unor active financiare vândute la un anumit preţ, cu angajamentul răscumpărării aceloraşi active (sau a unora identice) la un preţ fix la o dată ulterioară specificată. Tranzacţiile care implică transferul temporar de aur contra numerar sunt de asemenea considerate «acorduri repo». Sumele primite de instituţie în schimbul activelor financiare transferate către o parte terţă («cumpărător temporar») se clasifică la «acorduri repo» în cazul în care există un angajament de inversare a operaţiunii, şi nu doar o opţiune în acest sens. Acordurile repo includ, de asemenea:- sumele primite în schimbul titlurilor de valoare transferate temporar unui terţ sub forma unor împrumuturi de titluri de valoare garantate cu numerar;- sumele primite în schimbul titlurilor de valoare transferate temporar unui terţ sub forma unui contract de vânzare/răscumpărare.----------Lit. d) a alin. (1) al pct. 36 a fost modificată de pct. 6 al art. II din ORDINUL nr. 10 din 9 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2014. e) "Acorduri repo" ("repo") şi "credite acordate în cadrul operaţiunilor reverse repo" ("reverse repo") presupun numerar primit sau dat cu împrumut de către instituţie. f) În cadrul unei tranzacţii de securitizare, atunci când activele financiare transferate sunt derecunoscute, instituţiile prezintă în contul de profit sau pierdere câştigurile (pierderile) generate, corespunzător "portofoliului contabil" în care activele financiare au fost incluse anterior derecunoaşterii acestora. (2) Modelul formularului pentru această situaţie este următorul:DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:F 15.00 - Derecunoaştere şi datorii financiare asociate activelor financiare transferate*Font 7*                                                                                                                            - lei - ┌──────────────────────┬────┬──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┐ │ │Cod │ Active financiare transferate │ Active financiare transferate │Valoarea │Valori │ │ │poz.│ recunoscute integral │recunoscute în măsura implicării│principalului│derecunoscute│ │ │ │ │ continue a instituţiei │nerambursat │în scopuri de│ │ │ ├─────────────────────┬────────────────────┼─────────┬──────────┬───────────┤aferent │capital │ │ │ │Active transferate │Datorii asociate │Valoarea │Valoarea │Valoarea │activelor │ │ │ │ ├───────┬───────┬─────┼──────┬───────┬─────┤princi- │contabilă │contabilă │financiare │ │ │ │ │Valoare│Din │Din │Valoa-│Din │Din │palului │a active- │a dato- │transferate │ │ │ │ │conta- │care: │care │re │care: │care │neram- │lor │riilor │derecunoscute│ │ │ │ │bilă │securi-│acor-│conta-│securi-│acor-│bursat │încă │asociate │integral │ │ │ │ │ │tizare │duri │bilă │tizare │duri │aferent │recunoscu-│ │pentru care │ │ │ │ │ │ │repo │ │ │repo │activelor│te [impli-│ │instituţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │iniţiale │care │ │îşi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │continuă] │ │păstrează │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │drepturi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │administrare │ │ ├──────────────────────┼────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │ A │ B │ 010 │ 020 │ 030 │ 040 │ 050 │ 060 │ 070 │ 080 │ 090 │ 100 │ 110 │ ├──────────────────────┼────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │Active financiare │010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │deţinute în vederea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │tranzacţionării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ ├──────────────────────┼────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │Instrumente de capital│020 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├──────────────────────┼────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │Titluri de datorie │030 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ ├──────────────────────┼────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │Credite şi avansuri │040 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ ├──────────────────────┼────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │Active financiare │050 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │desemnate ca fiind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │evaluate la valoarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │justă prin profit sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │pierdere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ ├──────────────────────┼────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │Instrumente de capital│060 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├──────────────────────┼────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │Titluri de datorie │070 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ ├──────────────────────┼────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │Credite şi avansuri │080 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ ├──────────────────────┼────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │Active financiare │090 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │disponibile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │în vederea vânzării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ ├──────────────────────┼────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │Instrumente de capital│100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├──────────────────────┼────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │Titluri de datorie │110 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ ├──────────────────────┼────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │Credite şi avansuri │120 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ ├──────────────────────┼────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │Împrumuturi şi creanţe│130 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ ├──────────────────────┼────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │Titluri de datorie │140 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ ├──────────────────────┼────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │Credite şi avansuri │150 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ ├──────────────────────┼────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │Investiţii păstrate │160 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │până la scadenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ ├──────────────────────┼────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │Titluri de datorie │170 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ ├──────────────────────┼────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │Credite şi avansuri │180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ ├──────────────────────┼────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │Total │190 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────┴────┴───────┴───────┴─────┴──────┴───────┴─────┴─────────┴──────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┘          PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,          Numele, prenumele şi semnătura Numele, prenumele şi semnătura──────────    *) Conform pct. 18 din anexa 2 la ORDINUL nr. 3 din 6 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017, în cuprinsul normelor metodologice, prevederile referitoare la ştampilare se abrogă.──────────37. F 16.00 - Clasificarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere. (1) La completarea formularelor F 16.01 - F 16.07 se vor avea în vedere următoarele precizări:A. Venituri şi cheltuieli cu dobânzile, defalcate pe instrumente şi pe sectoare ale contrapărţilor (F16.01)Pentru scopul acestui formular, cheltuielile aferente poziţiilor scurte se raportează în cadrul postului de cheltuieli aferente altor datorii financiare.Toate instrumentele, indiferent de portofoliul în care sunt incluse, sunt luate în considerare, cu excepţia celor incluse la elementele «Instrumente financiare derivate - Contabilitatea de acoperire» neutilizate pentru acoperirea împotriva riscului de rată a dobânzii.----------Lit. A a alin. (1) al pct. 37 a fost modificată de pct. 7 al art. II din ORDINUL nr. 10 din 9 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2014.B. Câştiguri sau pierderi din derecunoaşterea activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente (F 16.02)Câştigurile sau pierderile din derecunoaşterea activelor financiare şi a datoriilor financiare care nu au fost evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere sunt clasificate după tipul de instrument financiar şi după portofoliul contabil. Pentru fiecare element, se raportează câştigul sau pierderea netă realizată rezultată din tranzacţia derecunoscută. Valoarea netă reprezintă diferenţa dintre câştigurile realizate şi pierderile realizate.C. Câştiguri sau pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, defalcate pe instrumente (F 16.03)Câştigurile sau pierderile din active şi datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării sunt clasificate după tipul de instrument; fiecare element din clasificare reprezintă valoarea netă realizată şi nerealizată (câştiguri minus pierderi) a instrumentului financiar.D. Câştiguri sau pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, defalcate pe tipuri de risc (F 16.04) a) Câştigurile sau pierderile din active financiare şi datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării sunt, de asemenea, clasificate după tipul de risc. Fiecare element din clasificare reprezintă valoarea netă realizată şi nerealizată (câştiguri minus pierderi) a riscului suport (rată a dobânzii, instrumente de capital, curs de schimb valutar, credit, mărfuri şi altele) asociat expunerii, inclusiv instrumentele financiare derivate asociate. Câştigurile sau pierderile din diferenţele de curs valutar se includ la elementul unde sunt incluse celelalte câştiguri sau pierderi rezultate din instrumentul convertit. b) Câştigurile sau pierderile din active şi datorii altele decât instrumentele financiare derivate se includ după cum urmează:- instrumente de rată a dobânzii: care includ tranzacţionarea de credite şi avansuri, depozite şi titluri de datorie (deţinute sau emise);- instrumente de capital: care includ tranzacţionarea de acţiuni, cote ale OPCVM şi alte instrumente de capital;- tranzacţionare valutară: care includ exclusiv tranzacţionarea pe valute;- instrumente de risc de credit: care includ tranzacţionarea de instrumente de tip credit link note;- mărfuri: acest element include numai instrumentele financiare derivate deoarece mărfurile deţinute în vederea tranzacţionării se raportează la "alte active" şi nu la "active financiare deţinute în vederea tranzacţionării".- altele: care include tranzacţionarea de instrumente financiare care nu pot fi clasificate la alte elemente.E. Câştiguri sau pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente (F16.05)Câştigurile sau pierderile din active şi datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere sunt clasificate după tipul de instrument. Instituţiile raportează valoarea netă realizată şi valoarea netă nerealizată şi cuantumul modificării valorii juste aferente perioadei datorată modificărilor riscului de credit (riscul de credit propriu al împrumutatului sau al emitentului).F. Câştigurile sau pierderile din contabilitatea de acoperire (F 16.06)Câştigurile sau pierderile din contabilitatea de acoperire sunt clasificate după tipul de contabilitate de acoperire: acoperirea valorii juste, acoperirea fluxurilor de numerar şi acoperirea investiţiilor nete în operaţiuni din străinătate. Câştigurile sau pierderile aferente acoperirii valorii juste sunt repartizate între instrumentul de acoperire şi elementul acoperit.G. Deprecierea activelor financiare şi nefinanciare (F 16.07)"Creşterile" se raportează atunci când, pentru portofoliul contabil sau categoria principală de active, estimarea deprecierii aferente perioadei conduce la recunoaşterea unor cheltuieli nete. "Reluările" se raportează atunci când, pentru portofoliul contabil sau categoria principală de active, estimarea deprecierii aferente perioadei conduce la recunoaşterea unor venituri nete. (2) Modelul formularelor pentru această situaţie este următorul:DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:F 16.00 - Clasificarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere    F 16.01 - Venituri şi cheltuieli cu dobânzile, defalcate pe          instrumente şi pe sectoare ale contrapărţilor                                                                 - lei -┌─────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────┐│ Dobânzi │ Cod │ Perioadă curentă ││ │poziţie├──────────────┬──────────┤│ │ │ Venit │Cheltuieli│├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│ A │ B │ 010 │ 020 │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│Titluri de datorie │ 020 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│ Bănci centrale │ 030 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│ Administraţii publice │ 040 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│ Instituţii de credit │ 050 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│ Alte societăţi financiare │ 060 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│ Societăţi nefinanciare │ 070 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│Credite şi avansuri │ 080 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│ Bănci centrale │ 090 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│ Administraţii publice │ 100 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│ Instituţii de credit │ 110 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│ Alte societăţi financiare │ 120 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│ Societăţi nefinanciare │ 130 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│ Gospodării ale populaţiei │ 140 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│Alte active │ 150 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│Depozite │ 160 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│ Bănci centrale │ 170 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│ Administraţii publice │ 180 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│ Instituţii de credit │ 190 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│ Alte societăţi financiare │ 200 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│ Societăţi nefinanciare │ 210 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│ Gospodării ale populaţiei │ 220 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│Titluri de datorie emise │ 230 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│Alte datorii financiare │ 240 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│Instrumente derivate - contabilitatea│ │ │ ││de acoperire, riscul de rată a │ │ │ ││dobânzii │ 250 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│Alte datorii │ 260 │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────┤│DOBÂNZI │ 270 │ │ │└─────────────────────────────────────┴───────┴──────────────┴──────────┘   Persoana autorizată, Persoana autorizată,  .......................... ..........................(numele, prenumele şi semnătura) (numele, prenumele şi semnătura)----------Modelul formularului "F 16.01 - Venituri şi cheltuieli cu dobânzile, defalcate pe instrumente şi pe sectoare ale contrapărţilor" de la alin. (2) al pct. 37 a fost modificat de pct. 7 din anexa 2 la ORDINUL nr. 3 din 6 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017.F 16.02 Câştiguri sau pierderi din derecunoaşterea activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente                                                                      - lei - ┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐ │ │ Cod │Perioadă │ │ │poziţie│curentă │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ A │ B │ 010 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Instrumente de capital │ 010 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Titluri de datorie │ 020 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Credite şi avansuri │ 030 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Depozite │ 040 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Titluri de datorie emise │ 050 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Alte datorii financiare │ 060 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │CÂŞTIGURI SAU (-) PIERDERI DIN DERECUNOAŞTEREA ACTIVELOR │ 070 │ │ │ŞI DATORIILOR FINANCIARE CARE NU SUNT EVALUATE LA VALOAREA│ │ │ │JUSTĂ PRIN PROFIT SAU PIERDERE - NET │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘    PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,   Numele, prenumele şi semnătura Numele, prenumele şi semnătura──────────    *) Conform pct. 18 din anexa 2 la ORDINUL nr. 3 din 6 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017, în cuprinsul normelor metodologice, prevederile referitoare la ştampilare se abrogă.──────────F 16.03 - Câştiguri sau pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, defalcate pe instrumente                                                                      - lei - ┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐ │ │ Cod │Perioadă │ │ │poziţie│curentă │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ A │ B │ 010 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Instrumente financiare derivate │ 010 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Instrumente de capital │ 020 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Titluri de datorie │ 030 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Credite şi avansuri │ 040 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Poziţii scurte │ 050 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Depozite │ 060 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Titluri de datorie emise │ 070 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Alte datorii financiare │ 080 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Tranzacţii valutare │ 085 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │CÂŞTIGURI SAU (-) PIERDERI AFERENTE ACTIVELOR ŞI │ 090 │ │ │DATORIILOR FINANCIARE DEŢINUTE ÎN VEDEREA TRANZACŢIONĂRII │ │ │ │- NET │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘      PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,     Numele, prenumele şi semnătura Numele, prenumele şi semnătura──────────    *) Conform pct. 18 din anexa 2 la ORDINUL nr. 3 din 6 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017, în cuprinsul normelor metodologice, prevederile referitoare la ştampilare se abrogă.──────────F 16.04 Câştiguri sau pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, defalcate pe tipuri de risc                                                                       - lei - ┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐ │ │ Cod │Perioadă │ │ │poziţie│curentă │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ A │ B │ 010 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Instrumente pe rata dobânzii şi instrumente derivate │ 010 │ │ │conexe │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Instrumente de capital şi instrumente derivate conexe │ 020 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Tranzacţii valutare şi instrumente derivate care au │ 030 │ │ │legătură cu monede străine şi aur │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Instrumente de risc de credit şi instrumente derivate │ 040 │ │ │conexe │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Instrumente derivate pe mărfuri │ 050 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Altele │ 060 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │CÂŞTIGURI SAU (-) PIERDERI AFERENTE ACTIVELOR ŞI │ 070 │ │ │DATORIILOR FINANCIARE DEŢINUTE ÎN VEDEREA TRANZACŢIONĂRII │ │ │ │- NET │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘       PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,    Numele, prenumele şi semnătura Numele, prenumele şi semnătura──────────    *) Conform pct. 18 din anexa 2 la ORDINUL nr. 3 din 6 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017, în cuprinsul normelor metodologice, prevederile referitoare la ştampilare se abrogă.──────────F 16.05 - Câştiguri sau pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente                                                                     - lei - ┌─────────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────────────────┐ │ │ Cod │Perioada│Modificarea valorii │ │ │poziţie│curentă │ juste datorată │ │ │ │ │ riscului de │ │ │ │ │ credit │ ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────────────────┤ │ A │ B │ 010 │ 020 │ ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────────────────┤ │Instrumente de capital │ 010 │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────────────────┤ │Titluri de datorie │ 020 │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────────────────┤ │Credite şi avansuri │ 030 │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────────────────┤ │Depozite │ 040 │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────────────────┤ │Titluri de datorie emise │ 050 │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────────────────┤ │Alte datorii financiare │ 060 │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────────────────┤ │CÂŞTIGURI SAU (-) PIERDERI AFERENTE │ 070 │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ACTIVELOR ŞI DATORIILOR FINANCIARE │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │DESEMNATE CA FIIND EVALUATE LA │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │VALOAREA JUSTĂ PRIN PROFIT SAU │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │PIERDERE - NET │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ └─────────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────────────────┘    PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,    Numele, prenumele şi semnătura Numele, prenumele şi semnătura──────────    *) Conform pct. 18 din anexa 2 la ORDINUL nr. 3 din 6 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017, în cuprinsul normelor metodologice, prevederile referitoare la ştampilare se abrogă.──────────----------Denumirea coloanei 020 de la formularul "F 16.05", alin. (2) al pct. 37 a fost modificată de pct. 8 al art. II din ORDINUL nr. 10 din 9 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2014.F 16.06 - Câştigurile sau pierderile din contabilitatea de acoperire                                                                      - lei - ┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐ │ │ Cod │Perioadă │ │ │poziţie│curentă │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ A │ B │ 010 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Modificări de valoare justă aferente instrumentului de │ 010 │ │ │acoperire a riscurilor [inclusiv operaţiuni întrerupte] │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Modificări de valoare justă aferente elementelor acoperite│ 020 │ │ │care pot fi atribuite riscului acoperit │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Partea ineficientă din acoperirea fluxurilor de numerar, │ 030 │ │ │recunoscută în profit sau pierdere │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │Partea ineficientă din acoperirea unei investiţii nete │ 040 │ │ │într-o operaţiune din străinătate, recunoscută în profit │ │ │ │sau pierdere │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │CÂŞTIGURI SAU (-) PIERDERI DIN CONTABILITATEA DE ACOPERIRE│ 050 │ │ │- NET │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘    PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,    Numele, prenumele şi semnătura Numele, prenumele şi semnătura──────────    *) Conform pct. 18 din anexa 2 la ORDINUL nr. 3 din 6 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017, în cuprinsul normelor metodologice, prevederile referitoare la ştampilare se abrogă.──────────*Font 9*                 F 16.07 - Deprecierea activelor financiare şi nefinanciare                                                                                    - lei -┌───────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────────┬──────────┐│ │ Cod │ Perioada curentă │Depreciere││ │poziţie├────────┬───────┬──────┤ cumulată ││ │ │Creşteri│Reluări│ Total│ │├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────────┤│ A │ B │ 010 │ 020 │ 030 │ 040 │├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────────┤│Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din │ │ │ │░░░░░░│░░░░░░░░░░││deprecierea activelor financiare care nu sunt │ │ │ │░░░░░░│░░░░░░░░░░││evaluate la valoarea justă prin profit sau │ │ │ │░░░░░░│░░░░░░░░░░││pierdere │ 010 │ │ │░░░░░░│░░░░░░░░░░│├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────────┤│ Active financiare evaluate la cost │ 020 │ │░░░░░░░│░░░░░░│░░░░░░░░░░│├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────────┤│ Active financiare disponibile în vederea │ │ │ │░░░░░░│░░░░░░░░░░││ vânzării │ 030 │ │ │░░░░░░│░░░░░░░░░░│├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────────┤│ Împrumuturi şi creanţe │ 040 │ │ │░░░░░░│░░░░░░░░░░│├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────────┤│ Investiţii păstrate până la scadenţă │ 050 │ │ │░░░░░░│░░░░░░░░░░│├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────────┤│Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din │ │ │ │░░░░░░│ ││deprecierea investiţiilor în filiale, asocieri │ │ │ │░░░░░░│ ││în participaţie şi entităţi asociate │ 060 │ │ │░░░░░░│ │├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────────┤│ Filiale │ 070 │ │ │░░░░░░│ │├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────────┤│ Asocieri în participaţie │ 080 │ │ │░░░░░░│ │├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────────┤│ Entităţi asociate │ 090 │ │ │░░░░░░│ │├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────────┤│Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din │ │ │ │░░░░░░│ ││deprecierea activelor nefinanciare │ 100 │ │ │░░░░░░│ │├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────────┤│ Imobilizări corporale │ 110 │ │ │░░░░░░│ │├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────────┤│ Investiţii imobiliare │ 120 │ │ │░░░░░░│ │├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────────┤│ Fond comercial │ 130 │ │░░░░░░░│░░░░░░│ │├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────────┤│ Alte imobilizări necorporale │ 140 │ │ │░░░░░░│ │├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────────┤│ Altele │ 145 │ │ │░░░░░░│ │├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────────┤│TOTAL │ 150 │ │ │░░░░░░│ │├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────────┤│Venituri din dobânzi aferente activelor │ │░░░░░░░░│░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░││financiare depreciate │ 160 │░░░░░░░░│░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░│└───────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴───────┴──────┴──────────┘         PERSOANA AUTORIZATĂ PERSOANA AUTORIZATĂ      Numele, prenumele şi Numele, prenumele şi          semnătura semnătura──────────    *) Conform pct. 18 din anexa 2 la ORDINUL nr. 3 din 6 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017, în cuprinsul normelor metodologice, prevederile referitoare la ştampilare se abrogă.──────────----------Modelul formularului "F 16.07" de la alin. (2) al pct. 37 a fost înlocuit cu modelul formularului prevăzut în anexa 2 din ORDINUL nr. 10 din 9 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2014, conform modificării aduse de pct. 9 al art. II din acelaşi act normativ.38. F 18.00 - Informaţii privind expunerile performante şi neperformante (1) Pentru scopul acestui formular, expunerile neperformante sunt cele care îndeplinesc cel puţin unul dintre criteriile de mai jos:(a) expuneri semnificative care înregistrează restanţe mai mari de 90 de zile;(b) este improbabil ca debitorul să-şi îndeplinească integral obligaţiile de plată fără executarea colateralului, indiferent de existenţa unor sume restante sau de numărul de zile de întârziere la plată. (2) Această clasificare se va aplica fără a ţine seama de clasificarea unei expuneri ca fiind în stare de nerambursare, pentru scopuri de reglementare în conformitate cu articolul 178 din CRR, sau depreciată pentru scopuri contabile. (3) Expunerile pentru care se consideră că starea de nerambursare a avut loc în conformitate cu articolul 178 din CRR şi expunerile depreciate în conformitate cu IFRS vor fi considerate întotdeauna expuneri neperformante. Expunerile pentru care au fost constituite ajustări pentru pierderi suportate, dar neraportate nu vor fi considerate expuneri neperformante decât dacă îndeplinesc criteriile pentru expuneri neperformante. (4) Expunerile vor fi clasificate ca neperformante pentru întreaga valoare şi fără a lua în considerare existenţa oricărui colateral. Pragul de semnificaţie al unei expuneri, pentru scopul paragrafului (1) (a) de mai sus, se va evalua în conformitate cu prevederile articolului 178 din CRR. (5) Pentru scopul acestui formular, termenul «expuneri» include toate instrumentele de datorie (credite şi avansuri, care includ şi soldurile de numerar la bănci centrale şi alte depozite la vedere, precum şi titluri de datorie) şi expunerile extrabilanţiere, cu excepţia celor deţinute în vederea tranzacţionării. Expunerile extrabilanţiere cuprind următoarele elemente revocabile şi irevocabile: angajamente de creditare date, garanţii financiare date şi alte angajamente date.Expunerile includ activele imobilizate şi grupurile destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării în conformitate cu IFRS 5.----------Alin. (5) al pct. 38 a fost modificat de pct. 2 al anexei 2 din ORDINUL nr. 5 din 25 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 30 iunie 2015. (6) Pentru scopul acestui formular, o expunere este "restantă" atunci când orice sumă reprezentând principal, dobândă sau comision nu a fost plătită la scadenţă. (7) Pentru scopul acestui formular, termenul "debitor" se referă la debitor în înţelesul articolului 178 din CRR. (8) Un angajament va fi considerat expunere neperformantă la valoarea sa nominală dacă, atunci când are loc tragerea sau la utilizarea sub altă formă, va conduce la expuneri care prezintă un risc de neplată integrală fără executarea colateralului. (9) Garanţiile financiare date vor fi considerate expuneri neperformante la valoarea lor nominală atunci când garanţia financiară prezintă risc de solicitare din partea contrapărţii ("partea garantată"), inclusiv, în particular, atunci când expunerea - suport garantată îndeplineşte criteriile pentru a fi considerată neperformantă. În cazul în care partea garantată înregistrează restanţe pentru suma scadentă care intră sub incidenţa contractului de garanţie, instituţia raportoare va evalua dacă creanţa rezultată îndeplineşte criteriile privind expunerile neperformante. (10) Expunerile vor fi evaluate ca neperformante pe o bază individuală ("abordarea pe tranzacţie") sau prin luarea în considerare a expunerii totale faţă de un debitor dat ("abordarea pe debitor") utilizând următoarele abordări:(a) pentru expunerile neperformante care sunt în stare de nerambursare sau depreciate, abordările utilizate vor fi cele prevăzute la articolul 178 din CRR, respectiv cele utilizate pentru recunoaşterea deprecierii;(b) pentru alte expuneri neperformante, se vor aplica prevederile articolului 178 din CRR aferente expunerilor în stare de nerambursare. (11) În situaţia în care expunerile faţă de un anumit debitor, cu restanţe mai mari de 90 de zile, reprezintă cel puţin 20% din valoarea brută a tuturor expunerilor bilanţiere faţă de debitor, toate expunerile din bilanţ şi din afara bilanţului faţă de respectivul debitor vor fi considerate neperformante. Atunci când un debitor aparţine unui grup, se va evalua şi necesitatea clasificării ca expuneri neperformante a expunerilor faţă de alte entităţi din cadrul grupului, atunci când acestea nu sunt deja considerate ca depreciate sau în stare de nerambursare în conformitate cu articolul 178 din CRR, cu excepţia expunerilor afectate de evenimente izolate care nu au legătură cu solvabilitatea contrapărţii. (12) Se consideră că expunerile au ieşit din categoria expunerilor neperformante atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:(a) expunerea îndeplineşte criteriile de ieşire aplicate de instituţia raportoare pentru întreruperea clasificării ca expunere depreciată sau în stare de nerambursare;(b) situaţia debitorului s-a îmbunătăţit, astfel că devine probabil ca debitorul să îşi îndeplinească integral obligaţiile de plată, în conformitate cu condiţiile contractuale iniţiale sau modificate, după caz;(c) debitorul nu înregistrează restanţe mai mari de 90 de zile.O expunere trebuie să rămână clasificată ca neperformantă atât timp cât aceste criterii nu sunt îndeplinite, chiar dacă expunerea a îndeplinit deja criteriile de ieşire aplicate de instituţia raportoare pentru întreruperea clasificării ca expunere depreciată sau în stare de nerambursare, în conformitate cu IFRS, respectiv cu prevederile art. 178 din CRR.Clasificarea unei expuneri neperformante ca activ imobilizat deţinut în vederea vânzării în conformitate cu IFRS 5 nu întrerupe clasificarea acesteia ca expunere neperformantă, având în vedere că activele imobilizate deţinute în vederea vânzării sunt incluse în sfera de definire a expunerilor neperformante.----------Alin. (12) al pct. 38 a fost modificat de pct. 2 al anexei 2 din ORDINUL nr. 5 din 25 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 30 iunie 2015. (13) În cazul expunerilor neperformante care au făcut obiectul unor măsuri de restructurare, aplicate ca urmare a dificultăţilor financiare ale debitorului şi denumite în continuare măsuri de restructurare*1), se consideră că acestea au ieşit din categoria expunerilor neperformante atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: Notă

  ──────────

  *1) Expunerile neperformante cu măsuri de restructurare se referă la expunerile enumerate la pct. 39 alin. (18).

  ──────────
  (a) expunerile nu sunt considerate a fi depreciate sau în stare de nerambursare;(b) a trecut un an de la aplicarea măsurilor de restructurare sau, după caz, de la includerea expunerii în categoria expunerilor restructurate neperformante, dacă nu a fost aplicată o măsură de restructurare suplimentară, în conformitate cu prevederile pct. 39 alin. (17);----------Lit. (b) a alin. (13) al pct. 38 a fost modificată de pct. 7 din anexa 2 la ORDINUL nr. 3 din 6 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017.(c) ca urmare a aplicării măsurilor de restructurare, nu există sume restante sau preocupări legate de rambursarea integrală a expunerii în conformitate cu condiţiile post-restructurare. Absenţa preocupărilor trebuie determinată după o analiză a situaţiei financiare a debitorului. Această condiţie se consideră îndeplinită dacă debitorul a plătit, prin intermediul plăţilor sale regulate în conformitate cu condiţiile post-restructurare, o sumă egală cu suma restantă anterior sau, după caz, cu suma care a făcut obiectul operaţiunii de write-off (dacă nu au existat sume restante) ori a demonstrat într-un alt mod capacitatea sa de a se conforma condiţiilor post-restructurare.Aceste criterii specifice de ieşire se vor aplica în completarea criteriilor aplicate de instituţiile raportoare pentru expunerile depreciate şi pentru expunerile în stare de nerambursare, în conformitate cu IFRS, respectiv cu prevederile art. 178 din CRR.----------Alin. (13) al pct. 38 a fost modificat de pct. 2 al anexei 2 din ORDINUL nr. 5 din 25 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 30 iunie 2015.(13^1) În cazul în care, pentru evaluarea neperformanţei, se utilizează abordarea pe debitor, se consideră că expunerea faţă de un debitor a ieşit din categoria expunerilor neperformante dacă toate expunerile individuale, componente ale expunerii totale, îndeplinesc criteriile de ieşire din categoria expunerilor neperformante, respectiv condiţiile prevăzute la alin. (12), pentru acele expuneri neperformante care nu au făcut obiectul unei măsuri de restructurare şi condiţiile prevăzute la alin. (13), pentru acele expuneri neperformante care au făcut obiectul unei măsuri de restructurare.----------Alin. (13^1) al pct. 38 a fost introdus de pct. 9 din anexa 2 la ORDINUL nr. 3 din 6 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017. (14) Expunerile restante vor fi raportate separat în cadrul categoriilor de expuneri performante şi neperformante. Expunerile performante care înregistrează restanţe mai mici de 90 de zile vor fi raportate separat. (15) Expunerile neperformante vor fi raportate pe benzi de scadenţă, în funcţie de numărul de zile de restanţă. Expunerile care nu sunt restante sau care înregistrează restanţe mai mici sau egale cu 90 de zile, dar care, totuşi, sunt identificate ca neperformante din cauza probabilităţii de nerambursare integrală, vor fi raportate într-o coloană dedicată. Expunerile care prezintă atât sume restante, cât şi probabilitate de nerambursare integrală vor fi alocate pe benzi de scadenţă, în funcţie de numărul de zile de restanţă.Soldurile de numerar la bănci centrale şi alte depozite la vedere vor fi raportate în cadrul poziţiei 070, precum şi, după caz, în cadrul poziţiilor 080 şi 100 ale formularului F 18.00.Expunerile neperformante clasificate drept deţinute în vederea vânzării în conformitate cu IFRS 5 nu vor fi raportate în formularul F 18.00.----------Alin. (15) al pct. 38 a fost modificat de pct. 2 al anexei 2 din ORDINUL nr. 5 din 25 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 30 iunie 2015. (16) Următoarele tipuri de expuneri vor fi raportate în coloane separate:(a) expunerile care sunt considerate depreciate în conformitate IFRS, cu excepţia cazului în care pentru acestea au fost constituite ajustări pentru pierderi suportate, dar neraportate;(b) expunerile pentru care starea de nerambursare se consideră că a avut loc în conformitate cu articolul 178 din CRR. (17) Sumele aferente "Deprecierii cumulate" şi "Modificărilor cumulate ale valorii juste datorate riscului de credit" vor fi raportate în conformitate cu prevederile punctului 28 (1) lit. e) din prezentele norme metodologice. "Deprecierea cumulată" se referă la reducerea valorii contabile fie în mod direct, fie prin utilizarea unui cont de ajustări pentru depreciere. Sumele aferente "Deprecierii cumulate" raportate pentru expunerile neperformante nu vor include ajustările constituite pentru pierderi suportate, dar neraportate. Ajustările constituite pentru pierderi suportate, dar neraportate vor fi incluse în sumele aferente "Deprecierii cumulate" pentru expuneri performante. "Modificările cumulate ale valorii juste datorate riscului de credit" vor fi raportate pentru expuneri desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere în conformitate cu IFRS. (18) Informaţiile cu privire la colateralul deţinut şi la garanţiile financiare primite pentru expunerile neperformante vor fi raportate separat. Sumele raportate pentru colateralul primit şi garanţiile financiare primite se vor calcula în conformitate cu prevederile punctului 34 (1) lit. A din prezentele norme metodologice. Prin urmare, suma valorilor raportate pentru ambele categorii se va limita la valoarea contabilă a expunerii aferente. (19) Modelul formularului pentru această situaţie este următorul:DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:F 18.00 - Informaţii privind expunerile performante şi neperformante*Font 7* ┌───────────────────────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Cod │ Valoare contabilă brută │ │ │poziţie│ ┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ Performante │ Neperformante │ │ │ │ │ ┌─────────┬─────────┬─────────┤ ┌─────────┬──────────┬──────────┬────────┬──────┬─────────┤ │ │ │ │ │Fără │Restanţe │Restanţe │ │Plată │Restanţe │Restanţe │Restanţe│Din │Din │ │ │ │ │ │restanţe │> 30 zile│> 60 zile│ │improba- │> 90 zile │> 180 zile│> 1 an │care: │care: │ │ │ │ │ │sau cu │≤ 60 zile│≤ 90 zile│ │bilă, │≤ 180 zile│≤ 1 an │ │în │deprecia-│ │ │ │ │ │restanţe │ │ │ │fără │ │ │ │stare │te │ │ │ │ │ │≤ 30 zile│ │ │ │restanţe │ │ │ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sau cu │ │ │ │neram-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │restanţe │ │ │ │bur- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │≤ 90 zile│ │ │ │sare │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │ A │ B │010│020│ 030 │ 040 │ 050 │060│ 070 │ 080 │ 090 │ 100 │ 110 │ 120 │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Titluri de datorie │ 010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Bănci centrale │ 020 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Administraţii publice │ 030 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Instituţii de credit │ 040 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Alte societăţi financiare │ 050 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Societăţi nefinanciare │ 060 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Credite şi avansuri │ 070 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Bănci centrale │ 080 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Administraţii publice │ 090 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Instituţii de credit │ 100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Alte societăţi financiare │ 110 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Societăţi nefinanciare │ 120 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Din care: Întreprinderi │ 130 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mici şi mijlocii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Din care: Credite garantate│ 140 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Gospodării ale populaţiei │ 150 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Din care: Credite garantate│ 160 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rezidenţiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Din care: Credite pentru │ 170 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │consum │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │INSTRUMENTE DE DATORIE LA │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │COST AMORTIZAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Titluri de datorie │ 190 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Bănci centrale │ 200 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Administraţii publice │ 210 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Instituţii de credit │ 220 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Alte societăţi financiare │ 230 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Societăţi nefinanciare │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Credite şi avansuri │ 250 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Bănci centrale │ 260 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Administraţii publice │ 270 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Instituţii de credit │ 280 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Alte societăţi financiare │ 290 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Societăţi nefinanciare │ 300 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Gospodării ale populaţiei │ 310 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │INSTRUMENTE DE DATORIE │ 320 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │EVALUATE LA VALOARE JUSTĂ, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALTELE DECÂT CELE DEŢINUTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎN VEDEREA TRANZACŢIONĂRII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │INSTRUMENTE DE DATORIE, │ 330 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALTELE DECÂT CELE DEŢINUTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎN VEDEREA TRANZACŢIONĂRII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Angajamente de creditare │ 340 │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │date │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Bănci centrale │ 350 │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Administraţii publice │ 360 │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Instituţii de credit │ 370 │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Alte societăţi financiare │ 380 │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Societăţi nefinanciare │ 390 │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Gospodării ale populaţiei │ 400 │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Garanţii financiare date │ 410 │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Bănci centrale │ 420 │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Administraţii publice │ 430 │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Instituţii de credit │ 440 │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Alte societăţi financiare │ 450 │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Societăţi nefinanciare │ 460 │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Gospodării ale populaţiei │ 470 │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Alte angajamente date │ 480 │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Bănci centrale │ 490 │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Administraţii publice │ 500 │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Instituţii de credit │ 510 │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Alte societăţi financiare │ 520 │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Societăţi nefinanciare │ 530 │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │Gospodării ale populaţiei │ 540 │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤ │TOTAL EXPUNERI │ 550 │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │EXTRABILANŢIERE │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ └───────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────────┴─────────┴─────────┴───┴─────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────┴─────────┘          PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,       Numele, prenumele şi semnătura Numele, prenumele şi semnătura----------Denumirea poziţiilor 140 şi 160 din formularul F 18.00 de la alin. (19) al pct. 38 a fost modificată de pct. 10 din anexa 2 la ORDINUL nr. 3 din 6 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017. Notă

  ──────────

  *) Conform pct. 18 din anexa 2 la ORDINUL nr. 3 din 6 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017, în cuprinsul normelor metodologice, prevederile referitoare la ştampilare se abrogă.

  ──────────
  F 18.00 (continuare)*Font 7* ┌───────────────────────────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐ │ │ Cod │ Depreciere cumulată, modificarea cumulată a valorii juste│ Garanţii reale şi garanţii │ │ │ │ datorată riscului de credit şi provizioane │ financiare primite │ │ │poziţie│ ┌───────────┬────────────────────────────────────────────┼──────────────┬───────────────────┤ │ │ │ │Aferentă │ Aferentă expunerilor neperformante │Garanţii reale│Garanţii financiare│ │ │ │ │expunerilor│ ┌─────────┬──────────┬──────────┬────────┤primite pentru│primite pentru │ │ │ │ │performante│ │Plată │Restanţe │Restanţe │Restanţe│ expuneri │ expuneri │ │ │ │ │ │ │improba- │> 90 zile │> 180 zile│> 1 an │neperformante │ neperformante │ │ │ │ │ │ │bilă, │≤ 180 zile│≤ 1 an │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fără │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │restanţe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sau cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │restanţe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │≤ 90 zile│ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │ A │ B │130│ 140 │150│ 160 │ 170 │ 180 │ 190 │ 200 │ 210 │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Titluri de datorie │ 010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Bănci centrale │ 020 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Administraţii publice │ 030 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Instituţii de credit │ 040 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Alte societăţi financiare │ 050 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Societăţi nefinanciare │ 060 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Credite şi avansuri │ 070 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Bănci centrale │ 080 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Administraţii publice │ 090 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Instituţii de credit │ 100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Alte societăţi financiare │ 110 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Societăţi nefinanciare │ 120 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Din care: Întreprinderi │ 130 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mici şi mijlocii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Din care: Credite garantate│ 140 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Gospodării ale populaţiei │ 150 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Din care: Credite garantate│ 160 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rezidenţiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Din care: Credite pentru │ 170 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │consum │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │INSTRUMENTE DE DATORIE LA │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │COST AMORTIZAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Titluri de datorie │ 190 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Bănci centrale │ 200 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Administraţii publice │ 210 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Instituţii de credit │ 220 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Alte societăţi financiare │ 230 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Societăţi nefinanciare │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Credite şi avansuri │ 250 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Bănci centrale │ 260 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Administraţii publice │ 270 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Instituţii de credit │ 280 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Alte societăţi financiare │ 290 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Societăţi nefinanciare │ 300 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Gospodării ale populaţiei │ 310 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │INSTRUMENTE DE DATORIE │ 320 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │EVALUATE LA VALOARE JUSTĂ, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALTELE DECÂT CELE DEŢINUTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎN VEDEREA TRANZACŢIONĂRII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │INSTRUMENTE DE DATORIE, │ 330 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALTELE DECÂT CELE DEŢINUTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎN VEDEREA TRANZACŢIONĂRII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Angajamente de creditare │ 340 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │date │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Bănci centrale │ 350 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Administraţii publice │ 360 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Instituţii de credit │ 370 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Alte societăţi financiare │ 380 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Societăţi nefinanciare │ 390 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Gospodării ale populaţiei │ 400 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Garanţii financiare date │ 410 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Bănci centrale │ 420 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Administraţii publice │ 430 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Instituţii de credit │ 440 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Alte societăţi financiare │ 450 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Societăţi nefinanciare │ 460 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Gospodării ale populaţiei │ 470 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Alte angajamente date │ 480 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Bănci centrale │ 490 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Administraţii publice │ 500 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Instituţii de credit │ 510 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Alte societăţi financiare │ 520 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Societăţi nefinanciare │ 530 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │Gospodării ale populaţiei │ 540 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼───┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤ │TOTAL EXPUNERI │ 550 │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │EXTRABILANŢIERE │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ └───────────────────────────┴───────┴───┴───────────┴───┴─────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────────┴───────────────────┘          PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,       Numele, prenumele şi semnătura Numele, prenumele şi semnătura----------Denumirea poziţiilor 140 şi 160 din formularul F 18.00 (continuare) de la alin. (19) al pct. 38 a fost modificată de pct. 10 din anexa 2 la ORDINUL nr. 3 din 6 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017. Notă

  ──────────

  *) Conform pct. 18 din anexa 2 la ORDINUL nr. 3 din 6 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017, în cuprinsul normelor metodologice, prevederile referitoare la ştampilare se abrogă.

  ──────────
  39. F 19.00 - Informaţii privind expunerile restructurate (1) Pentru scopul acestui formular, expunerile restructurate sunt contracte de datorie pentru care au fost aplicate măsuri de restructurare. Măsurile de restructurare constau în concesii acordate unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăţi în îndeplinirea angajamentelor financiare ("dificultăţi financiare"). (2) Pentru scopul acestui formular, o concesie se referă la una dintre următoarele acţiuni:(a) o modificare a termenilor şi condiţiilor precedente ale unui contract pe care se consideră că debitorul nu le poate îndeplini ca urmare a dificultăţilor financiare ("activ problemă"), pentru a permite o capacitate suficientă a serviciului datoriei, care nu ar fi fost acordată dacă debitorul nu s-ar fi aflat în dificultate financiară;(b) o refinanţare totală sau parţială a unui contract aferent unui activ problemă, care nu ar fi fost acordată dacă debitorul nu s-ar fi aflat în dificultate financiară.O concesie poate atrage o pierdere pentru împrumutător. (3) Dovezi că a fost acordată o concesie pot fi:(a) o diferenţă în favoarea debitorului între termenii contractuali modificaţi şi cei anteriori;(b) cazurile în care un contract modificat include condiţii mai favorabile în raport cu cele care ar fi putut fi obţinute de la aceeaşi instituţie de către alţi debitori cu un profil similar de risc. . (4) Exercitarea clauzelor care, atunci când sunt aplicate la latitudinea debitorului, permit acestuia din urmă să modifice termenii contractului ("clauze de restructurare încorporate"), va fi tratată ca o concesie atunci când instituţia aprobă exercitarea respectivelor clauze şi evaluează că debitorul se află în dificultăţi financiare. (5) "Refinanţare" înseamnă utilizarea contractelor de datorie pentru a asigura plata totală sau parţială a altor contracte de datorie ai căror termeni nu pot fi respectaţi de către debitor. De exemplu, un contract se consideră că este refinanţat dacă este rambursat integral prin intermediul unui nou contract acordat în ziua (sau aproape de ziua) în care contractul iniţial expira. (6) În scopul acestui formular, termenul "debitor" include toate persoanele fizice şi juridice din grupul debitorului, care se regăsesc în perimetrul de consolidare contabilă. (7) Pentru scopul acestui formular, termenul «datorie» include credite şi avansuri (care includ şi soldurile de numerar la bănci centrale şi alte depozite la vedere), titluri de datorie şi angajamente de creditare date revocabile şi irevocabile, dar exclude expunerile deţinute în vederea tranzacţionării. Termenul «datorie» include activele imobilizate şi grupurile destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării în conformitate cu IFRS 5.----------Alin. (7) al pct. 39 a fost modificat de pct. 4 al anexei 2 din ORDINUL nr. 5 din 25 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 30 iunie 2015. (8) Termenul "expunere" are aceeaşi semnificaţie cu "datorie" aşa cum este definită la paragraful (7) de mai sus. (9) În înţelesul acestui formular, "instituţie" înseamnă instituţia care a aplicat măsurile de restructurare. (10) Expunerile trebuie tratate ca restructurate dacă a fost acordată o concesie, indiferent de existenţa unei sume restante sau de clasificarea expunerilor ca depreciate în conformitate cu IFRS sau aflate în stare de nerambursare potrivit art. 178 din CRR. Expunerile nu trebuie tratate ca restructurate atunci când debitorul nu are dificultăţi financiare. Cu toate acestea, următoarele situaţii vor fi tratate ca şi măsuri de restructurare:(a) contractul a fost clasificat, anterior modificării, ca neperformant, sau ar fi fost clasificat ca neperformant dacă nu ar fi fost modificat;(b) modificarea contractuală implică o anulare totală sau parţială a datoriei;(c) instituţia aprobă utilizarea clauzelor de restructurare încorporate pentru un debitor încadrat în categoria de neperformanţă sau care ar fi fost încadrat în această categorie în absenţa utilizării respectivelor clauze;(d) simultan cu acordarea concesiei sau la o dată apropiată de acordarea concesiei, în urma acordării unui nou credit, debitorul efectuează plăţi de principal sau dobândă aferente unui alt contract încheiat cu aceeaşi instituţie, care era clasificat ca neperformant sau ar fi fost clasificat ca neperformant în absenţa refinanţării. (11) O modificare care implică stingerea obligaţiei prin luarea în proprietate a garanţiei reale va fi tratată ca măsură de restructurare atunci când modificarea reprezintă o concesie. (12) Se prezumă, dacă nu se dovedeşte altfel, că a avut loc o restructurare atunci când:(a) contractul modificat a fost restant total sau parţial mai mult de 30 de zile (fără a fi neperformant) cel puţin o dată în ultimele 3 luni anterioare restructurării sau ar fi fost în această situaţie dacă nu ar fi fost modificat;(b) simultan cu acordarea concesiei sau la o dată apropiată de acordarea concesiei, în urma acordării unui nou credit, debitorul efectuează plăţi de principal sau dobândă aferente unui alt contract încheiat cu aceeaşi instituţie, care a înregistrat restanţe de cel puţin 30 de zile cel puţin o dată în ultimele 3 luni anterioare refinanţări;(c) instituţia aprobă utilizarea clauzelor de restructurare încorporate pentru debitorii care au întârzieri la plată de 30 de zile sau ar înregistra întârzieri la plată de 30 de zile în absenţa exercitării acestor clauze. (13) Dificultăţile financiare vor fi evaluate la nivel de debitor, aşa cum este acesta definit în paragraful (6) de mai sus. Numai expunerile care au făcut obiectul unor măsuri de restructurare vor fi clasificate ca expuneri restructurate. (14) Expunerile restructurate se includ în categoria expunerilor neperformante sau în categoria expunerilor performante, în conformitate cu prevederile pct. 38 alin. (1)-(18) şi ale pct. 39 alin. (15)-(17). Ieşirea din categoria expunerilor restructurate se realizează atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:(a) expunerea restructurată este considerată ca fiind performantă, inclusiv în cazul în care a fost reclasificată din categoria expunerilor neperformante în urma analizei situaţiei financiare a debitorului care arată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile pentru încadrarea în categoria neperformante;(b) de la data la care expunerea restructurată a fost considerată ca fiind performantă a trecut o perioadă de probă de minimum 2 ani;(c) în cel puţin jumătate din perioada de probă au avut loc, în mod regulat, plăţi (principal şi dobândă, cumulate) care nu pot fi considerate ca fiind nesemnificative;(d) la sfârşitul perioadei de probă, nicio expunere faţă de debitor nu este restantă mai mult de 30 de zile.----------Alin. (14) al pct. 39 a fost modificat de pct. 4 al anexei 2 din ORDINUL nr. 5 din 25 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 30 iunie 2015. (15) Dacă, la sfârşitul perioadei de probă, nu sunt întrunite condiţiile menţionate la alin. (14), expunerea continuă să fie identificată ca expunere restructurată, performantă, aflată în perioada de probă, până când toate condiţiile sunt îndeplinite. Condiţiile vor fi evaluate cel puţin trimestrial. Expunerile restructurate care sunt clasificate ca active imobilizate deţinute în vederea vânzării în conformitate cu IFRS 5 continuă să fie clasificate ca expuneri restructurate, având în vedere că activele imobilizate deţinute în vederea vânzării sunt incluse în sfera de definire a expunerilor restructurate.----------Alin. (15) al pct. 39 a fost modificat de pct. 4 al anexei 2 din ORDINUL nr. 5 din 25 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 30 iunie 2015. (16) O expunere restructurată poate fi considerată performantă de la data la care au fost aplicate măsurile de restructurare, dacă fiecare din următoarele condiţii este îndeplinită:(a) aplicarea acestor măsuri nu a condus la clasificarea expunerii ca neperformantă;(b) expunerea nu era încadrată ca neperformantă la data aplicării măsurilor de restructurare. (17) Dacă unei expuneri restructurate performante, aflată în perioada de probă, care a fost reclasificată din categoria expunerilor neperformante, i se aplică măsuri de restructurare suplimentare sau aceasta înregistrează întârzieri la plată mai mari de 30 de zile, atunci respectiva expunere restructurată va fi clasificată ca neperformantă.----------Alin. (17) al pct. 39 a fost modificat de pct. 4 al anexei 2 din ORDINUL nr. 5 din 25 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 30 iunie 2015. (18) «Expunerile performante cu măsuri de restructurare» (expuneri restructurate performante) cuprind expunerile restructurate care nu îndeplinesc criteriile pentru a fi considerate neperformante şi sunt incluse în categoria expunerilor performante. Expunerile restructurate performante sunt considerate în perioadă de probă în conformitate cu prevederile alin. (14), inclusiv în condiţiile aplicării prevederilor alin. (16). Expunerile restructurate aflate în perioada de probă, care au fost reclasificate din categoria expunerilor neperformante, vor fi raportate separat în categoria expunerilor performante cu măsuri de restructurare, respectiv în coloana «din care: Expuneri restructurate performante în perioada de probă».«Expunerile neperformante cu măsuri de restructurare» (expuneri restructurate neperformante) cuprind expunerile restructurate care îndeplinesc criteriile pentru a fi considerate neperformante şi sunt incluse în categoria expunerilor neperformante. Aceste expuneri restructurate neperformante includ următoarele categorii de expuneri:(a) expuneri care au devenit neperformante datorită aplicării măsurilor de restructurare;(b) expuneri care au fost neperformante anterior aplicării măsurilor de restructurare;(c) expuneri restructurate care au fost reclasificate din categoria expunerilor performante, inclusiv expuneri reclasificate în aplicarea prevederilor alin. (17).Dacă expunerilor neperformante li se aplică măsuri de restructurare, valoarea acestor expuneri restructurate va fi raportată distinct în coloana «din care: restructurarea expunerilor neperformante».Expunerile restructurate clasificate ca solduri de numerar la bănci centrale şi alte depozite la vedere vor fi raportate în cadrul poziţiei 070, precum şi, după caz, în cadrul poziţiilor 080 şi 100 ale formularului F 19.00.Expunerile restructurate clasificate drept deţinute în vederea vânzării în conformitate cu IFRS 5 nu vor fi raportate în formularul F 19.00.----------Alin. (18) al pct. 39 a fost modificat de pct. 4 al anexei 2 din ORDINUL nr. 5 din 25 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 30 iunie 2015. (19) Coloana "Refinanţare" cuprinde valoarea contabilă brută a noului contract ("refinanţarea datoriei") acordat ca parte a unei tranzacţii de refinanţare clasificată ca restructurare, precum şi partea unui alt contract ("datoria refinanţată"), rămasă neachitată, dacă este cazul. (20) Expunerile restructurate care combină modificări de contract cu refinanţare vor fi raportate în coloana "Instrumente cu modificări ale termenilor şi condiţiilor" sau în coloana "Refinanţare" luând în considerare măsura cu cel mai mare impact asupra fluxurilor de trezorerie, dacă este cazul.Refinanţarea acordată de un consorţiu de bănci va fi raportată în coloana "Refinanţare" cu întreaga valoare a refinanţării acordate de sau a datoriei refinanţate neachitate la instituţia raportoare. Combinarea mai multor datorii într-una nouă va fi raportată ca o modificare, cu excepţia cazului în care există şi o tranzacţie de refinanţare care are cel mai mare impact asupra fluxurilor de trezorerie. În situaţia în care o restructurare prin modificarea termenilor şi condiţiilor unei expuneri problemă conduce la derecunoaşterea acesteia şi la recunoaşterea unei noi expuneri, noua expunere va fi tratată ca datorie restructurată. (21) Sumele aferente "Deprecierii cumulate" şi "Modificărilor cumulate ale valorii juste datorate riscului de credit" vor fi raportate în conformitate cu prevederile punctului 28 (1) lit. e) din prezentele norme metodologice. "Deprecierea cumulată" se referă la reducerea valorii contabile fie în mod direct, fie prin utilizarea unui cont de ajustări pentru depreciere. Sumele aferente "Deprecierii cumulate" ce vor fi raportate în coloana "aferentă expunerilor neperformante cu măsuri de restructurare" pentru expunerile neperformante, nu vor include ajustările constituite pentru pierderi suportate, dar neraportate. Ajustările constituite pentru pierderi suportate, dar neraportate vor fi raportate în coloana "aferentă expunerilor performante cu măsuri de restructurare". "Modificările cumulate ale valorii juste datorate riscului de credit" sunt raportate pentru expunerile desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere în conformitate cu IFRS. (22) Modelul formularului pentru această situaţie este următorul:DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:F 19.00 - Informaţii privind expunerile restructurate*Font 7* ┌───────────────────────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Cod │ Valoare contabilă brută a expunerilor cu măsuri de restructurare │ │ │poziţie│ ┌────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │Expuneri performante cu măsuri │ Expuneri neperformante cu măsuri │ │ │ │ │de restructurare │ de restructurare │ │ │ │ │ ┌───────────┬─────────┬──────────┤ ┌───────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────────┤ │ │ │ │ │Instrumente│Refinan- │Din │ │Instrumente│Refinan-│Din │Din │Din │ │ │ │ │ │cu │ţare │care: │ │cu │ţare │care: │care: │care: │