ORDIN nr. 6 din 17 septembrie 2014 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială(actualizat până la data de 10 martie 2017*)
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
 • ---------- Notă

  ──────────

  *) Conform pct. 18 din anexa 2 la ORDINUL nr. 3 din 6 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017, în cuprinsul normelor metodologice, prevederile referitoare la ştampilare se abrogă.

  ──────────
  Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,Banca Naţională a României emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, cuprinse în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă

  ──────────

  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
  (2) Prevederile prezentului ordin se aplică instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit cu sediul într-un stat terţ, denumite în continuare instituţii de credit. (3) Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu situaţiile financiare FINREP la nivel individual întocmite pentru data de 30 septembrie 2014.
   +  Articolul 2 (1) Instituţiile de credit prevăzute la art. 1 alin. (2) au obligaţia să întocmească situaţiile financiare FINREP la nivel individual, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin prezentul ordin. (2) Situaţiile financiare FINREP la nivel individual se transmit Băncii Naţionale a României prin intermediul Sistemului informatic de raportare la Banca Naţională a României (SIRBNR), având ataşată semnătura electronică, în conformitate cu prevederile Normei Băncii Naţionale a României nr. 1/2015 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare la Banca Naţională a României, la termenele stabilite prin normele metodologice privind întocmirea acestora, aprobate prin prezentul ordin.----------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDINUL nr. 10 din 10 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 22 decembrie 2015. (3) Ca excepţie de la prevederile alin. (2), situaţiile financiare FINREP la nivel individual întocmite pentru datele de referinţă pentru raportare 30.09.2014, 31.10.2014 şi 30.11.2014 se transmit Băncii Naţionale a României prin reţeaua de comunicaţii interbancare (RCI), sub formă de fişiere Excel, urmând a fi retransmise Băncii Naţionale a României prin SIRBNR cu ocazia raportării prin intermediul SIRBNR a situaţiilor întocmite pentru data de 31.12.2014. (4) Situaţiile financiare FINREP la nivel individual întocmite pentru sfârşitul exerciţiului financiar vor fi auditate de persoane responsabile cu auditarea statutară, potrivit legii.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDINUL nr. 10 din 9 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2014.  +  Articolul 3Persoanele care asigură administrarea şi/sau conducerea instituţiilor de credit sau alte persoane autorizate trebuie să asigure măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4 (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 şi 418 bis din 15 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentului ordin.

  p. Preşedintele

  Consiliului de administraţie

  al Băncii Naţionale a României,

  Bogdan Olteanu
  Bucureşti, 17 septembrie 2014.Nr. 6.  +  AnexăNORMA 17/09/2014