CODUL DE ETICĂ din 6 august 2011 (*actualizat*)al membrilor Consiliului de mediere*)(actualizat până la data de 21 februarie 2017*)
EMITENT
  • CONSILIUL DE MEDIERE
  • ---------- Notă

    ──────────

    *) Aprobat de Hotărârea nr. 2.450/2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.

    ──────────
    Preambul● Consiliul de mediere, denumit în continuare Consiliul, este forul care îşi exercită atribuţiile conform cadrului legal stabilit prin Legea nr. 192/2006privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea, precum şi prin directivele Uniunii Europene, în interes public, asigurând calitatea serviciului de mediere prin organizarea şi administrarea activităţii de mediere.● Membrii Consiliului îşi desfăşoară activitatea cu respectarea normelor de etică profesională prevăzute în cuprinsul prezentului cod.● În cuprinsul prezentului cod, activitatea membrilor Consiliului trebuie înţeleasă în sensul activităţii desfăşurate în cadrul Consiliului de mediere ca organ de conducere, precum şi în sensul activităţii desfăşurate în comisiile în care membrii Consiliului sunt desemnaţi conform legii (Legea, Regulamentul de organizare şi funcţionare, hotărârile Consiliului), care pot fi: Comisia permanentă, Comisia de disciplină, precum şi orice alte comisii care pot fi înfiinţate de Consiliu în limitele reglementărilor cadrului legal.  +  Capitolul I Libertatea de decizie şi opinie în exercitarea atribuţiilor legale  +  Articolul 1Libertatea de decizie (1) Libertatea de decizie în îndeplinirea atribuţiilor conferite membrilor Consiliului de cadrul legal în vigoare trebuie exprimată în limitele prevăzute de lege şi cu bună-credinţă. (2) În exercitarea dreptului la libera decizie, membrii Consiliului vor avea în vedere interesele tuturor celor cărora decizia le este aplicabilă, în sensul de a produce efecte, precum şi prevenirea situaţiilor de discriminare, tratament inegal sau/şi concurenţă neloială.  +  Articolul 2Libertatea de opinie (1) Libertatea de opinie în luarea deciziilor se exercită de către membrii Consiliului numai în cadrul dezbaterilor şi discuţiilor ce au loc în Consiliu şi în comisii, fără a fi înţeleasă de către aceştia ca un drept de a externaliza dezbaterile contradictorii ce ar putea avea loc în cadrul Consiliului. (2) Membrii Consiliului vor exprima în afara şedinţelor Consiliului numai opiniile proprii, fără a face referiri la opiniile personale ale altor membri ai Consiliului. (3) Membrii Consiliului se vor abţine de la calificative sau de la judecarea opiniilor ori a activităţilor celorlalţi membri ai Consiliului, atât în cadrul, cât şi în afara activităţii din Consiliu.  +  Articolul 3Exprimarea publică a opiniilor (1) În lipsa unui mandat expres dat de Consiliu, membrii acestuia nu pot desfăşura activităţi în numele şi pentru Consiliu. În cazul în care membrii Consiliului sunt mandataţi de Consiliu să participe la o acţiune în calitate de reprezentanţi ai acestuia, ei vor face publică numai poziţia Consiliului sau deciziile acestuia, după caz, abţinându-se să îşi exprime opiniile personale. (2) În cazul în care membrii Consiliului doresc să facă publică opinia personală în legătură cu atribuţiile sau activitatea Consiliului, aceştia sunt obligaţi să facă precizarea expresă că este o opinie personală şi că nu reprezintă poziţia oficială a Consiliului. (3) În cazul hotărârilor luate în cadrul Consiliului în conformitate cu art. 19 alin. (4) din Lege, opiniile diferite se motivează şi se consemnează separat în cuprinsul hotărârilor. (4) Membrii Consiliului pot preciza dacă opiniile personale sunt susţinute de organizaţiile din care fac parte sau de către mediatorii care i-au votat. (5) În lipsa unui mandat expres, membrii Consiliului trebuie să se abţină de la afirmarea unei opinii personale ca fiind o opinie a unui grup de mediatori. (6) În lipsa unui mandat expres, membrii Consiliului trebuie să se abţină de la afirmarea unei opinii personale sau a unui grup de mediatori ca fiind o opinie a mediatorilor din România.  +  Capitolul II Nediscriminarea  +  Articolul 4 (1) În activitatea lor, membrii Consiliului se vor abţine să producă orice fel de discriminare şi vor acţiona în sensul combaterii oricărei discriminări pe motiv de rasă, religie, orientare sexuală sau apartenenţă la o organizaţie. (2) Membrii Consiliului vor acţiona în toată activitatea pe care o desfăşoară pe durata mandatului în conformitate cu principiile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, acţionând în sensul asigurării unui tratament egal, nediscriminatoriu şi al egalităţii de şanse faţă de orice persoană care se adresează acestuia. (3) În aplicarea legii, membrii Consiliului vor acţiona folosind aceeaşi măsură şi aceleaşi criterii faţă de toate persoanele, constituindu-se astfel în garanţii nediscriminării.  +  Capitolul III Conflictul de interese  +  Articolul 5 (1) Membrii Consiliului îşi vor declara apartenenţa la asociaţii profesionale în momentul preluării mandatului şi oricând pe parcursul mandatului atunci când dobândesc calitatea de membru în cadrul unor astfel organizaţii. (2) Membrii Consiliului vor preciza asociaţiile şi/sau grupurile de mediatori pe care le reprezintă în sensul precizat la art. 3 alin. (1). (3) În toate cazurile în care participă la luarea unei hotărâri în exercitarea atribuţiilor ce le revin în calitate de membrii ai Consiliului, aceştia vor declara orice situaţie în care se află în conflict de interese şi se vor abţine de la vot. (4) Potrivit principiului responsabilităţii, membrii Consiliului nu vor abuza de dreptul de a se abţine de la vot, fiind responsabili în luarea deciziilor, în asigurarea funcţionării Consiliului şi în îndeplinirea atribuţiunilor conferite prin lege. (5) În cazul blocării luării unei decizii prin lipsa cvorumului prevăzut de lege, blocaj cauzat de abţinerea membrilor Consiliului de la vot, aceştia vor motiva abţinerea care va fi consemnată în procesul-verbal. (6) Persoana care are calitatea de membru al Consiliului se va abţine de la vot dacă hotărârile Consiliului sau ale comisiilor: a) soluţionează o cerere adresată Consiliului al cărui petent este el, soţul său, rudă sau afin al său până la gradul IV inclusiv; b) soluţionează o cerere adresată Consiliului referitoare la acte şi fapte ce privesc forma de exercitare a profesiei de mediator, asociaţia profesională sau furnizorul de formare în care membrul Consiliului îşi desfăşoară activitatea, iar decizia se ia pe baza opiniilor subiective ale membrilor Consiliului, şi nu în baza unor criterii obiective stabilite prin hotărâri ale Consiliului; c) au ca obiect acte sau fapte ce privesc raporturi patrimoniale ale Consiliului cu entităţi economice în care membrul Consiliului, rudele acestuia până la gradul IV inclusiv sau afinii sunt asociaţi sau salariaţi ori deţin funcţii de conducere administrative sau executive. De la prezenta clauză sunt exceptate donaţiile şi legatele făcute în favoarea Consiliului şi în beneficiul acestuia. (7) De la situaţiile prevăzute la alin. (6) lit. a) şi b) fac excepţie actele pur administrative ale Consiliului în care îndeplinirea condiţiilor de fond şi formă a cererii naşte obligaţia legală a Consiliului de a avea o anumită conduită şi, implicit, de a emite o anumită hotărâre (de exemplu: autorizarea mediatorului, avizarea formei de exercitare a profesiei, acreditarea formatorilor, examinatorilor, evaluatorilor etc.). (8) Membrii Consiliului nu sunt în conflict de interese atunci când iau decizii ca instanţă disciplinară, conform legii, cu privire la o plângere în care petentul sau mediatorul învinuit este membru al unei asociaţii profesionale în care sunt înscrişi ca membri şi membrul/membrii Consiliului. În acest caz, principiul responsabilităţii prevăzut în Regulamentul de organizare şi funcţionare şi cel al nediscriminării prevăzut în prezentul cod guvernează activitatea membrilor Consiliului în exercitarea atribuţiilor de instanţă disciplinară şi de asigurarea calităţii serviciului de mediere în interes public şi în spiritul legii.  +  Capitolul IV Comportamentul loial şi civilizat faţă de colegii mediatori şi faţă de colegii membri în Consiliu  +  Articolul 6 (1) Membrii Consiliului îşi datorează unii altora respect şi sunt garanţii folosirii unui limbaj şi unei atitudini civilizate pe care o vor promova atât în cadrul Consiliului, cât şi în cadrul organizaţiilor din care fac parte. (2) Membrii Consiliului nu vor iniţia, nu vor susţine, nu vor instiga şi nu vor participa direct sau indirect la acţiuni de denigrare a celorlalţi membri ori a Consiliului ca instituţie. (3) Membrii Consiliului nu vor iniţia, nu vor susţine şi nu vor instiga direct sau indirect la acţiuni de revocare din Consiliu a unui alt membru al acestuia. (4) Membrii Consiliului au obligaţia etică să acţioneze astfel încât acţiunile de revocare a unui membru să fie iniţiate numai de către asociaţiile profesionale din care acel membru al Consiliului face parte sau de către una dintre asociaţiile profesionale care au susţinut prin vot desemnarea ca membru în Consiliu. (5) Membrii Consiliului nu se vor implica în iniţierea şi/sau în susţinerea unor modificări legislative care nu au fost comunicate în prealabil Consiliului şi nici nu au susţinere din partea acestuia. În cazul în care orice membru al Consiliului are cunoştinţă despre iniţiative legislative în domeniul medierii, care nu au fost comunicate Consiliului, acesta are obligaţia de a notifica Consiliului respectiva iniţiativă legislativă.  +  Capitolul V Confidenţialitatea şi comunicarea  +  Articolul 7 (1) Membrii Consiliului se vor abţine să dea publicităţii luările de poziţii ale celorlalţi membri, cu excepţia celor comunicate oficial de Consiliu. (2) Consiliul va comunica oficial deciziile şi hotărârile sale prin publicarea pe site-ul propriu a hotărârilor adoptate. (3) Membrii Consiliului se vor folosi de canalele de comunicare de care dispun doar în scopul de a-şi comunica propriile opinii sau decizii ori pentru a publica poziţia oficială a Consiliului în scopul corectei informări a celor interesaţi. (4) Membrilor Consiliului le este interzisă crearea unor beneficii de imagine în profesie în virtutea calităţii pe care o deţin în Consiliu, prin raportarea la poziţiile exprimate în Consiliu sau în comisii de către alţi membri ai Consiliului. (5) În activitatea desfăşurată în cadrul Consiliului, membrii acestuia vor respecta toate procedurile şi măsurile instituite pentru protecţia datelor cu caracter personal de către Consiliu, în calitatea sa de operator de date cu caracter personal conform dispoziţiilor Legii nr. 677/2001pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. (6) Membrii Consiliului nu vor înregistra sau transmite şedinţele Consiliului, transparenţa acestora fiind reglementată prin hotărâri ale Consiliului.  +  Capitolul VI Promovarea intereselor generale în domeniul medierii  +  Articolul 8 (1) Consiliul îşi exercită atribuţiile legale promovând interesul public şi al mediatorilor privind calitatea serviciului de mediere şi apărarea prestigiului profesiei de mediator. (2) Membrii Consiliului se vor abţine de la a promova interese personale şi de grup, rezultate în baza apartenenţei la structuri profesionale şi la alte structuri asociative, în cazul în care acestea nu converg sau nu sunt prioritare interesului general în profesie.  +  Capitolul VII Transparenţa decizională  +  Articolul 9 (1) Activitatea membrilor Consiliului se desfăşoară în baza principiului transparenţei, iar în aplicarea acestui principiu, membrii Consiliului, cu respectarea mandatului dat, vor informa persoanele interesate asupra acţiunilor întreprinse, poziţiei şi deciziilor Consiliului. (2) Principiul enunţat la alin. (1) nu vine în contradicţie cu posibilitatea Consiliului de a decide ca anumite şedinţe să nu fie publice. În acest context luările de poziţie ale membrilor nu pot fi făcute publice decât de către fiecare membru pentru sine, în sensul art. 7. (3) În niciun caz membrii Consiliului nu vor dezvălui poziţiile celorlalţi membri anterior luării unei decizii de către Consiliu, respectiv de către comisia din care fac parte.  +  Capitolul VIII Răspunderea disciplinară  +  Articolul 10 (1) În toate cazurile în care membrii Consiliului de mediere încalcă oricare dintre obligaţiile stipulate în prezentul cod, aceştia vor răspunde disciplinar. (2) Se consideră abatere disciplinară încălcarea cu intenţie, în mod repetat şi neîntemeiat, de către membrii Consiliului, a oricărei obligaţii prevăzute în sarcina acestora de Lege, de hotărârile Consiliului şi de prezentul cod. (3) Orice membru al Consiliului poate sesiza Consiliul cu o plângere împotriva unui alt membru al acestuia în termen de 6 luni de la data săvârşirii abaterii disciplinare. (4) Sancţiunile disciplinare se aplică în funcţie de gravitatea abaterii, precum şi în funcţie de starea de recidivă în săvârşirea abaterilor şi constau în: a) observaţia scrisă; b) amendă de la 100 la 1.000 lei; c) suspendarea calităţii de membru al Consiliului pe o durată de până la maximum 6 luni; d) excluderea din Consiliu. (5) Cuantumul amenzii poate fi actualizat anual de către Consiliu cu indicele de inflaţie. (6) Plângerile formulate împotriva unui membru al Consiliului referitoare la nerespectarea unor obligaţii prevăzute în sarcina acestuia de lege, regulamente şi de prezentul cod sunt analizate de Senat, înfiinţat prin hotărâre a Consiliului. (7) Consiliul, prin preşedinte, convoacă Senatul în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea plângerii. Convocarea se poate face prin e-mail, fax sau scrisoare recomandată. Data convocării Senatului va fi stabilită astfel încât de la transmiterea convocării către membrii Senatului şi până la întrunirea acestuia să curgă un termen de cel puţin 7 zile lucrătoare, dar nu mai mult de 14 zile lucrătoare. Senatul va decide în termen de 30 de zile de la data întrunirii sale dacă plângerea împotriva unui membru al Consiliului este admisibilă. (8) Pentru a fi admisibilă, plângerea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie formulată în scris şi înregistrată la Consiliu în original; b) să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul petentului sau adresa aleasă pentru comunicarea cu Consiliul şi calitatea în care petentul a formulat plângerea; c) să cuprindă numele şi prenumele membrului/membrilor împotriva căruia/cărora este formulată plângerea; d) să precizeze care sunt acţiunile sau inacţiunile pe care petentul le consideră ca fiind fapte prin care membrul Consiliului a săvârşit o abatere disciplinară; e) faptele menţionate de petent să fi fost săvârşite de membrul/membrii Consiliului în această calitate, astfel cum a fost definită în preambulul prezentului cod. (9) Membrii Senatului pot administra orice probe pe care le consideră necesare pentru a decide asupra admisibilităţii plângerii. (10) Senatul decide asupra admisibilităţii plângerii prin vot, lucrările Senatului se desfăşoară în prezenţa a 2/3 din membrii săi, iar deciziile se iau cu o majoritate calificată de 2/3 din membrii prezenţi. Opiniile separate vor fi consemnate la cerere, iar decizia Senatului se înaintează Consiliului în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia. (11) Abrogat.-----------Alin. (11) al art. 10 din codul de etică a fost abrogat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.892 din 25 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 14 decembrie 2011. (12) În cazul în care plângerea este inadmisibilă, Consiliul va comunica petentului decizia motivată a Senatului. (13) În cazul în care plângerea este admisibilă, Consiliul numeşte în prima şedinţă ordinară o comisie de disciplină, conform art. 40 din Lege. (14) Dispoziţiile art. 40 şi 41 din Lege se aplică corespunzător şi în cazul abaterilor săvârşite de către membrii Consiliului. (15) Dispoziţiile prezentului capitol referitoare la răspunderea disciplinară a membrilor Consiliului se completează cu dispoziţiile legii, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare în materia răspunderii disciplinare, precum şi cu Procedurile de lucru ale Consiliului şi ale comisiei de disciplină privind răspunderea disciplinară a mediatorilor. (16) În cazul în care abaterea disciplinară a membrilor Consiliului cauzează prejudicii acestui organism, persoana sancţionată disciplinar poate răspunde şi material pentru prejudiciul cauzat, conform legii române în vigoare.  +  Capitolul IX Dispoziţii tranzitorii  +  Articolul 11Până la constituirea Senatului, analiza admisibilităţii plângerii formulate împotriva unui membru al Consiliului va fi făcută în şedinţă de Consiliu de către membrii acestuia.----------Codul de etică a fost introdus de pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.------