REGULAMENT din 13 mai 2007 (*actualizat*)de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere*)(actualizat până la data de 21 februarie 2017*)
EMITENT
  • CONSILIUL DE MEDIERE
  • ---------- Notă

    ──────────

    *) Aprobat de Hotărârea nr. 5/2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 505 din 27 iulie 2007.

    ──────────
     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Consiliul de mediere, denumit în continuare Consiliu, este organism autonom cu personalitate juridică, de interes public, cu sediul în municipiul Bucureşti, cu atribuţii de reglementare în domeniul medierii, înfiinţat în temeiul art. 17 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind organizarea şi exercitarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege. (2) Consiliul de mediere este autoritatea competentă din România privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesia de mediator, ca profesie reglementată, în conformitate cu Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.247 din 29 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 17 august 2011.  +  Articolul 2Prezentul regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului, denumit în continuare regulament, reglementează punerea în aplicare a prevederilor legale privind medierea şi atribuţiile Consiliului, precum şi a dispoziţiilor privind organizarea profesiei de mediator.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 3 (1) Prin mediator autorizat se înţelege persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 7 şi art. 8 alin. (1) din Lege şi care îşi declară o formă de exercitare a profesiei prevăzută la art. 22 din Lege, avizată de Consiliu.-----------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.247 din 29 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 17 august 2011.(1^1) Mediatorul autorizat este înscris în Tabloul mediatorilor în condiţiile prevăzute la art. 12 din Lege.----------Alin. (1^1) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 24 din 25 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015. (2) Nicio organizaţie sau asociaţie constituită în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, a art. 24 din Lege, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau alte legi speciale, nu poate pretinde exclusivitate în vreun domeniu ce priveşte activităţile de mediere şi control al medierii.(2)------------Alin. (2) al art. 3 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.018 din 15 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 6 iunie 2011. (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 3 a fost abrogat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 24 din 25 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015. (4) Abrogat.------------Alin. (4) al art. 3 a fost abrogat de art. I din HOTĂRÂREA nr. 5 din 3 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 11 aprilie 2014. (5) Abrogat.------------Alin. (5) al art. 3 a fost abrogat de art. I din HOTĂRÂREA nr. 5 din 3 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 11 aprilie 2014.  +  Articolul 4Consiliul îşi desfăşoară activitatea pe baza următoarelor principii: principiul viziunii globale şi unitare; principiul legalităţii; principiul imparţialităţii; principiul cooperării; principiul prevenirii; principiul parteneriatului; principiul complementarităţii, transparenţei şi dialogului social; principiul confidenţialităţii, precum şi principiul responsabilităţii.  +  Capitolul II Organizarea şi funcţionarea Consiliului de mediere  +  Secţiunea 1 Funcţionarea Consiliului de mediere  +  Articolul 5 (1) Abrogat.----------Alin. (1) al art. 5 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016. (2) Pot avea calitatea de membru al Consiliului persoanele care îndeplinesc cumulativ condiţiile stabilite prin Statutul profesiei de mediator.----------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016. (3) Pentru activitatea depusă, membrii Consiliului au dreptul la o indemnizaţie lunară în cuantum stabilit prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli adoptat prin hotărâre a Consiliului. (4) Consiliul îşi exercită mandatul până la preluarea mandatului de către noul Consiliu, prin procesul-verbal de şedinţă care are loc în maximum 30 de zile de la data validării rezultatelor alegerilor.-----------Alin. (4) al art. 5 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011. (5) Mandatul membrilor Consiliului este de 4 ani şi începe la data preluării acestuia în condiţiile alin. (4). Preluarea mandatului se realizează prin semnarea contractului de mandat de către fiecare membru al Consiliului, ca act subsecvent procesului-verbal de şedinţă.----------Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.247 din 29 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 17 august 2011.  +  Articolul 6 (1) Activitatea executivă a Consiliului este coordonată de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret dintre membrii săi, pe durata prevăzută la art. 17 alin. (4) din Lege. (2) Pentru activitatea depusă, preşedintele şi vicepreşedintele au dreptul la o indemnizaţie lunară de conducere, în cuantum stabilit prin hotărâre a Consiliului.------------Art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.  +  Articolul 7 (1) Lucrările Consiliului sunt pregătite de o comisie cu activitate permanentă, denumită în continuare Comisia permanentă, formată din 5 membri desemnaţi de Consiliu dintre membrii săi pentru o perioadă de 2 ani. Preşedintele şi vicepreşedintele sunt membri de drept ai Comisiei permanente.-------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 4.346 din 1 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 25 octombrie 2013. (2) Pentru activitatea depusă, membrii Comisiei permanente au dreptul la o indemnizaţie lunară în cuantum prevăzut prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliului.  +  Articolul 8 (1) Structura Consiliului, prevăzută în anexa nr. 1, este stabilită prin organigrama propusă de preşedinte şi aprobată de membrii Consiliului reuniţi în şedinţă.----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016. (2) Pentru buna funcţionare şi îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin în condiţiile legii, Consiliul poate înfiinţa şi coordona comisii de specialitate formate din experţi pe domenii şi poate angaja contracte cu terţi. (3) Pentru a asigura calitatea formării iniţiale şi continue a mediatorilor, Consiliul poate constitui un departament pentru calitatea formării în mediere.------------Alin. (3) al art. 8 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 517 din 21 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011.(3^1) Pentru implementarea Directivei 2013/11/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum) şi a Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluţionarea online a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind SOL în materie de consum), Consiliul de mediere înfiinţează Departamentul SAL-SOL în cadrul căruia va funcţiona un grup de lucru pentru transpunerea acestora şi înfiinţează Registrul Entităţilor SAL-SOL.------------Alin. (3^1) al art. 8 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 29 din 7 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 15 mai 2015. (4) În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, Consiliul constituie cel puţin următoarele comisii consultative cu caracter permanent: a) Comisia consultativă a corpului profesional; b) Comisia consultativă pentru calitatea formării; c) Comisia consultativă pentru calitatea serviciului de mediere; d) Comisia pentru promovarea medierii; e) Senatul;e^1) Comisia privind relaţia cu sistemul judiciar;----------Lit. e^1) a alin. (4) al art. 8 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016. f) Comisia pentru relaţia cu autorităţile şi alte organisme reprezentative; g) Comisia legislativă.-----------Alin. (4) al art. 8 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011. (5) a) În maximum 3 luni de la constituire, comisiile consultative cu caracter permanent elaborează şi adoptă regulamente proprii de organizare şi funcţionare, cu respectarea atribuţiilor stabilite de Consiliu, şi le supun aprobării membrilor Consiliului, reuniţi în şedinţă. b) Consiliul poate face recomandări motivate către fiecare comisie consultativă, pentru a solicita modificarea sau completarea regulamentelor proprii. c) Regulamentele comisiilor consultative sunt publice şi intră în vigoare de la data de la care se afişează pe site-ul Consiliului. d) Hotărârile Consiliului cu privire la constituirea şi la regulamentele comisiilor consultative pot fi modificate doar cu acordul acestora.------------Alin. (5) al art. 8 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011. (6) Comisia consultativă a corpului profesional este constituită din preşedinţii corpului profesional al mediatorilor autorizaţi din fiecare judeţ, a cărei consultare este necesară pentru adoptarea oricăror decizii privitoare la organizarea şi reglementarea profesiei de mediator.----------Alin. (6) al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 24 din 25 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015. (7) Comisia consultativă pentru calitatea formării este constituită din reprezentanţi, cel puţin de nivel formator, ai furnizorilor de formare înscrişi în Lista furnizorilor de formare autorizaţi de Consiliu şi are ca rol formularea de propuneri şi recomandări privind îmbunătăţirea calităţii formării iniţiale şi continue a mediatorilor, precum şi avizarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului referitoare la sistemul de formare iniţială şi continuă, cu excepţia standardelor de formare.------------Alin. (7) al art. 8 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011. (8) Comisia consultativă pentru calitatea serviciului de mediere este constituită din reprezentanţi ai organizaţiilor care oferă servicii de mediere şi are rolul de a formula propuneri şi recomandări cu privire la modul de organizare, monitorizare şi control al acestor servicii.------------Alin. (8) al art. 8 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011. (9) Comisia pentru promovarea medierii este constituită din mediatori autorizaţi, la propunerea membrilor Consiliului, şi are rolul de a propune strategii de promovare a profesiei şi de a elabora programe şi proiecte care să contribuie la informarea publicului larg şi a unor grupuri-ţintă specializate cu privire la mediere şi la activitatea Consiliului.------------Alin. (9) al art. 8 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011. (10) a) Senatul este constituit din câte un reprezentant, înscris de Consiliu în Lista experţilor evaluatori, din partea fiecărei organizaţii care a contribuit direct şi nemijlocit la dezvoltarea cadrului legal şi operaţional al profesiei de mediator şi furnizează programe de formare iniţială a mediatorilor, având rolul de a elabora standarde de formare şi de a propune Consiliului recomandări cu privire la formarea în mediere, precum şi de a analiza cererile cu privire la programe de formare, formatori şi evaluatori şi de a formula propuneri către Consiliul de mediere. b) Senatul se înfiinţează prin desemnarea a câte unui reprezentant înscris de Consiliu pe lista experţilor evaluatori al fiecărei organizaţii care a făcut parte din primul Consiliu numit de Ministerul Justiţiei. c) Membrii Senatului pot coopta şi alţi membri, cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. 10 lit. a) şi ale Regulamentului.------------Alin. (10) al art. 8 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.(10^1) Comisia privind relaţia cu sistemul judiciar este constituită din reprezentanţii aleşi la nivelul fiecărei Curţi de apel şi are rolul de a organiza activitatea de mediere pe raza curţilor de apel şi de a reprezenta mediatorii în relaţia cu sistemul judiciar.----------Alin. (10^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016. (11) Comisia pentru relaţia cu autorităţile şi alte organisme reprezentative este constituită din mediatori autorizaţi, la propunerea membrilor Consiliului, şi are rolul de a propune strategii şi acţiuni în relaţia cu fiecare autoritate publică şi organism reprezentativ cu care Consiliul a încheiat un protocol de colaborare.------------Alin. (11) al art. 8 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011. (12) Comisia legislativă este constituită din mediatori autorizaţi, la propunerea membrilor Consiliului, şi are rolul de a identifica nevoia unor corelări legislative şi de a face propuneri pentru abordarea unitară a medierii, în sensul legii.------------Alin. (12) al art. 8 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.  +  Articolul 9Consiliul îşi acoperă cheltuielile de organizare şi funcţionare din următoarele tipuri de venituri: a) taxe provenind din autorizarea mediatorilor;----------Lit. a) a art. 9 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016. b) taxe profesionale pentru exercitarea profesiei de mediator;---------Lit. b) a art. 9 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 195 din 25 februarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 4 aprilie 2012. c) abrogată;----------Lit. c) a art. 9 a fost abrogată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016. d) abrogată;----------Lit. d) a art. 9 a fost abrogată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016. e) abrogată;----------Lit. e) a art. 9 a fost abrogată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016. f) abrogată;----------Lit. f) a art. 9 a fost abrogată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016. g) abrogată;----------Lit. g) a art. 9 a fost abrogată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016. h) abrogată;----------Lit. h) a art. 9 a fost abrogată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016. i) abrogată;----------Lit. i) a art. 9 a fost abrogată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016. j) donaţii, sponsorizări, alte surse de finanţare, dobândite în condiţiile legii; k) resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale; l) încasări din vânzarea materialelor proprii; m) sume provenite din amenzile aplicate ca sancţiuni disciplinare; n) alte tipuri de taxe stabilite prin hotărâri ale Consiliului.----------Lit. n) a art. 9 a fost modificată de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.----------Art. 9 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.  +  Articolul 10 (1) Calitatea de membru al Consiliului încetează în următoarele situaţii: a) prin renunţare scrisă; b) prin deces; c) prin încetarea calităţii de mediator; d) prin absenţa nemotivată la mai mult de 3 şedinţe ordinare într-un an;------------Lit. d) a alin. (1) al art. 10 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011. e) prin suspendarea din calitatea de mediator, la cerere;------------Lit. e) a alin. (1) al art. 10 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011. f) prin aplicarea unei sancţiuni disciplinare rămase definitivă.------------Lit. f) a alin. (1) al art. 10 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011. (2) Încetarea calităţii de membru se constată prin hotărâre a Consiliului. (3) Absenţele se consideră a fi motivate în caz de boală, din motive familiale (deces, căsătorie, botez, boala unui membru din familie), concedii, participări la evenimente ca şi reprezentant al Consiliului şi în alte situaţii aprobate de Consiliu în şedinţa în care se absentează.------------Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011. (4) În caz de încetare a mandatului de membru al Consiliului, membrii supleanţi aleşi vor completa Consiliul în ordinea listei, pentru perioada de mandat rămasă vacantă.------------Alin. (4) al art. 10 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.  +  Articolul 11 (1) Abrogat.----------Alin. (1) al art. 11 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016. (2) Consiliul de mediere asigură organizarea şi desfăşurarea procedurii de revocare a membrilor săi.-----------Art. 11 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.  +  Articolul 12Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul cooperează cu ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu instituţiile administraţiei publice locale, organizaţiile neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi cu persoanele fizice, în condiţiile legii.  +  Articolul 13 (1) Coordonarea activităţii executive a Consiliului este asigurată de un preşedinte şi un vicepreşedinte aleşi în condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1).------------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011. (2) Preşedintele coordonează întreaga activitate, reprezintă Consiliul în relaţiile cu terţii şi este ordonator de credite. (3) Preşedintele prezidează şedinţele Consiliului şi ale Comisiei permanente. (4) În exercitarea funcţiei sale preşedintele emite decizii. (5) Preşedintele poate delega exercitarea unor atribuţii din competenţa sa şi poate încredinţa mandatul de reprezentare vicepreşedintelui ori altor persoane din cadrul Consiliului, în condiţiile legii. (6) Vicepreşedintele este înlocuitorul de drept al preşedintelui. Dacă preşedintele şi vicepreşedintele sunt în imposibilitate temporară de a-şi exercita funcţiile, Consiliul poate delega unul dintre membrii săi pentru a îndeplini, parţial sau în totalitate, atribuţiile preşedintelui. (7) Mandatul preşedintelui sau al vicepreşedintelui începe de la data semnării procesului-verbal de predare-preluare a gestiunii Consiliului, întocmit de preşedintele sau de vicepreşedintele care predă mandatul, după caz.----------Alin. (7) al art. 13 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011. (8) Predarea mandatului de preşedinte sau de vicepreşedinte se face pe bază de proces-verbal la care se anexează documentele privind bunurile mobile şi imobile, situaţia financiară a conturilor bancare şi arhivele predate, respectiv preluate în gestiune.----------Alin. (8) al art. 13 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011. (9) Perioada de predare a documentelor gestionate de preşedinte şi de vicepreşedinte este de 15 zile calendaristice, de la data alegerii în funcţie.-----------Alin. (9) al art. 13 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 7 din 14 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2012.  +  Articolul 14 (1) Mandatul preşedintelui sau al vicepreşedintelui încetează în următoarele situaţii: a) prin renunţare scrisă; b) prin deces; c) prin încetarea calităţii de membru al Consiliului; d) absenţa nemotivată pe o perioadă mai mare de 3 luni consecutiv;-----------Lit. d) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011. e) la împlinirea termenului mandatului prevăzut la art. 6 alin. (1).-----------Lit. e) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011. f) prin revocare, cu votul a minimum 5 membri ai Consiliului. (2) Încetarea mandatului de preşedinte sau vicepreşedinte se constată prin hotărâre a Consiliului. (3) În caz de încetare a mandatului, Consiliul va organiza noi alegeri în termen de maximum 30 de zile de la constatarea vacantării postului.  +  Articolul 15 (1) Activitatea Consiliului se desfăşoară pe baza planului anual de activităţi, aprobat prin hotărâre a Consiliului. (2) Consiliul se întruneşte lunar în şedinţă ordinară, fixată prin hotărâre a Consiliului valabilă pe durata mandatului, la convocarea preşedintelui, cu propunerea ordinii de zi a şedinţei.----------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016. (3) Convocarea în şedinţă extraordinară se face ori de câte ori este necesar la propunerea preşedintelui sau a minimum 3 dintre membrii titulari ai Consiliului, cu propunerea ordinii de zi a şedinţei.----------Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016. (4) Ordinea de zi pentru şedinţele ordinare se afişează pe portalul web al Consiliului cu minimum 10 zile înainte de data şedinţei, cu indicarea orei şi locului desfăşurării şedinţei, iar pentru şedinţele extraordinare se afişează cu minimum 3 zile înainte.-----------Alin. (4) al art. 15 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011. (5) Şedinţele Consiliului sunt publice, cu excepţia cazului în care membrii săi hotărăsc altfel.(5^1) Ordinea de zi va conţine şi specificarea caracterului public sau nepublic al şedinţei sau al unor puncte de pe ordinea de zi.-----------Alin. (5^1) al art. 15 a fost introdus de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011. (6) Lucrările Consiliului se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 7 membri.----------Alin. (6) al art. 15 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016. (7) a) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor care îl compun, exprimat direct sau prin mandat scris. b) La solicitarea membrului Consiliului, voturile împotrivă şi cele de abţinere se motivează şi se consemnează separat în procesul-verbal de şedinţă.-----------Lit. b) a alin. (7) al art. 15 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 7 din 14 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2012.-----------Alin. (7) al art. 15 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011. (8) Hotărârile Consiliului care se referă la profesia de mediator sunt obligatorii pentru toţi mediatorii, se publică pe portalul web al Consiliului în maximum 5 zile de la data adoptării lor şi, după ce conţinutul acestora a fost avizat de membrii consiliului, după caz, se trimit spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I.-----------Alin. (8) al art. 15 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011. (9) Consiliul adoptă hotărâri referitor la organizarea profesiei, sistemul de formare şi calitatea formării mediatorilor, precum şi referitor la avizarea programelor de formare, după consultarea comisiilor cu atribuţii în domeniu constituite conform art. 8 alin. (4), ale căror regulamente proprii au fost aprobate prin hotărâre a Consiliului.-----------Alin. (9) al art. 15 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011. (10) Cheltuielile de deplasare şi diurnă ale membrilor care participă la şedinţele ordinare sau extraordinare ori reprezintă Consiliul în relaţia cu terţii sunt suportate din bugetul anual al Consiliului, în limitele stabilite prin hotărâre a acestuia.  +  Secţiunea a 2-a Atribuţiile Consiliului de mediere  +  Articolul 16Atribuţii de organizare şi funcţionare a Consiliului: a) adoptă regulamentul privind organizarea şi funcţionarea sa, precum şi Statutul profesiei de mediator;----------Lit. a) a art. 16 a fost modificată de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016. b) alege şi revocă preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului şi membrii Comisiei permanente; c) adoptă planul de activităţi anuale, bugetul anual de venituri şi cheltuieli şi Raportul de bilanţ financiar-contabil anual; d) stabileşte şi actualizează cuantumul taxelor şi amenzilor din care îşi acoperă cheltuielile de organizare şi funcţionare, conform art. 21 din Lege; e) organizează activitatea de redactare şi editare a publicaţiilor Consiliului; f) acceptă donaţiile şi legatele făcute Consiliului; g) aprobă achiziţia de bunuri mobile sau imobile ale Consiliului, pe baza unui raport de necesitare şi oportunitate; h) organizează conferinţa naţională anuală a mediatorilor pentru a promova profesia de mediator şi activitatea Consiliului; i) stabileşte natura şi regimul documentelor şi informaţiilor referitoare la activitatea Consiliului; j) organizează alegerea următorului Consiliu, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul regulament; k) exercită controlul asupra activităţii şi asupra deciziilor Comisiei permanente, preşedintelui şi vicepreşedintelui; l) aprobă regulamentul de desfăşurare a şedinţelor membrilor Consiliului, modul de stabilire a ordinii de zi, condiţiile de asigurare a caracterului public al şedinţelor, procedura de lucru între Comisia permanentă şi Consiliu, procedurile de lucru între Consiliu şi organismele de consultare, precum şi cu cele de specialitate; m) aprobă procedura de lucru a Comisiei permanente, precum şi procedurile de lucru specifice pentru activităţile acesteia ce decurg din atribuţiile stabilite de Consiliu; n) aprobă organigrama Consiliului, propusă de preşedinte, şi o publică pe portalul său web;----------Lit. n) a art. 16 a fost modificată de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016. o) aprobă strategiile şi planurile de activităţi propuse de comisiile consultative şi de Comisia permanentă; p) aprobă constituirea de noi comisii de specialitate, colaborările pe bază de protocol cu alte instituţii publice sau organizaţii naţionale şi internaţionale, precum şi participarea în proiecte, la iniţiativa Consiliului sau a unor terţi; q) elaborează şi modifică codul etic al membrilor Consiliului, cu consultarea Comisiei consultative a corpului profesional al mediatorilor;----------Lit. q) a art. 16 a fost modificată de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016. r) abrogată;----------Lit. r) a art. 16 a fost abrogată de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 195 din 25 februarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 4 aprilie 2012. s) stabileşte cazurile pentru care Consiliul emite hotărâri şi cele pentru care preşedintele emite decizii; t) aprobă rapoartele anuale de activitate; u) adoptă hotărâri cu privire la constituirea comisiilor consultative şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora; v) solicită avizele comisiilor consultative cu caracter permanent, în conformitate cu atribuţiilor stabilite prin regulamentele proprii; w) colaborează cu instituţiile de resort pentru transpunerea legislaţiei europene în materia medierii; x) îndeplineşte orice alte atribuţii care privesc organizarea Consiliului, a Comisiei permanente şi a Secretariatului tehnic. y) înfiinţează asociaţii, fundaţii sau societăţi comerciale şi participă la administrarea acestora.----------Lit. y) a art. 16 a fost introdusă de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 7 din 14 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2012.----------Art. 16 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011.  +  Articolul 17Atribuţii privind formarea mediatorilor: a) avizează modificarea standardului ocupaţional al mediatorului; b) propune modificări ale standardelor ocupaţionale existente şi face propuneri de noi standarde ocupaţionale care conţin denumirea de mediator, competenţe de mediator sau prevederi referitoare la mediere, în aplicarea art. 12 alin. (4) şi (5) din Lege; c) adoptă standardele de formare în domeniul medierii;----------Lit. c) a art. 17 a fost modificată de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016. d) autorizează cursurile şi programele de formare a mediatorilor, în condiţiile standardelor de formare a mediatorului, şi autorizează furnizorii de formare să deruleze cursuri şi programe de formare autorizate de Consiliu; e) avizează programele de nivel master în domeniul medierii, care au ca scop dobândirea competenţelor de mediator, în condiţiile standardului de formare iniţială a mediatorului; f) acreditează formatorii, examinatorii şi experţii evaluatori de programe de formare a mediatorului, în condiţiile standardului de formare iniţială a mediatorului; g) adoptă procedurile de autorizare, avizare, acreditare din domeniul formării mediatorilor.----------Lit. g) a art. 17 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 7 din 14 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2012. h) întocmeşte şi actualizează lista furnizorilor de formare autorizaţi şi o pune la dispoziţia celor interesaţi pe portalul web al Consiliului; i) întocmeşte şi actualizează lista formatorilor, a examinatorilor şi a experţilor evaluator acreditaţi şi o pune la dispoziţia celor interesaţi pe portalul web al Consiliului; j) colaborează cu organizaţii similare din străinătate pentru creşterea permanentă a calităţii formării mediatorilor şi promovarea intereselor acestora; k) emite documentele care atestă calificarea profesională a mediatorilor, în condiţiile prevăzute de Standardul de formare a mediatorului; l) supraveghează şi ia măsuri privind respectarea standardelor de formare în domeniul medierii, în condiţiile prevăzute de acestea; m) stabileşte condiţiile de atestare a calificării ca mediator, precum şi cele de echivalare ori compensare a pregătirii în mediere, prevăzute de art. 8 alin. (5) din Lege; n) emite documentele care atestă echivalarea ori compensarea pregătirii în mediere, în condiţiile prevăzute de art. 8 alin. (5) din Lege.----------Art. 17 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011.  +  Articolul 18Atribuţii de control: a) autorizează mediatorii, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul regulament; b) emite documentele de autorizare a mediatorilor; c) întocmeşte şi actualizează Tabloul mediatorilor şi îl pune la dispoziţia celor interesaţi la sediul său, al instanţelor judecătoreşti, al autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi la sediul Ministerului Justiţiei şi pe pagina de internet a acestuia; d) elaborează procedura de înscriere în Tabloul mediatorilor a mediatorilor autorizaţi; e) aprobă forma Tabloului mediatorilor care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; f) ţine evidenţa formelor de exercitare a profesiei pentru mediatorii autorizaţi; g) primeşte înştiinţările depuse în scris şi ţine evidenţa cetăţenilor străini care desfăşoară cu caracter ocazional activitate ca mediator pe teritoriul României; h) apără şi promovează interesele mediatorilor în scopul prevenirii sau eliminării practicilor discriminatorii sau monopoliste în furnizarea serviciului de mediere; i) colaborează cu alte instituţii publice pentru punerea în practică în mod unitar a legislaţiei în domeniul medierii, cu scopul de a dezvolta o practică unitară a furnizării serviciilor de mediere; j) face propuneri pentru completarea sau, după caz, corelarea legislaţiei privind medierea; k) întocmeşte şi actualizează cel puţin semestrial Registrul organizaţiilor din domeniul medierii, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, şi îl publică pe portalul său web.----------Lit. k) a art. 18 a fost modificată de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 24 din 25 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015. l) abrogată;----------Lit. l) a art. 18 a fost abrogată de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 24 din 25 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015. m) adoptă Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi, precum şi normele de răspundere disciplinară a acestora; n) ia măsuri pentru respectarea prevederilor conţinute de Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi şi aplicarea normelor privind răspunderea disciplinară a acestora; o) stabileşte condiţiile în care se poate face publicitate profesiei; p) cooperează, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieţei interne, cu autorităţile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în conformitate cu prevederile legale în domeniu; q) ia măsuri pentru aplicarea în practică a dispoziţiilor art. 26 alin. (2) din Lege, în condiţiile respectării legislaţiei privind concurenţa; r) primeşte sesizările în legătură cu săvârşirea unei abateri dintre cele prevăzute la art. 38 din Lege, stabileşte condiţiile privind constituirea şi constituie comisiile de disciplină, după caz; s) analizează şi aprobă sancţiunile stabilite de Comisia de disciplină şi răspunde de aplicarea acestora; t) stabileşte regulile de arhivare care trebuie respectate de formele de exercitare a profesiei şi modelele de registre pentru organizarea activităţii mediatorilor. u) abrogată;----------Lit. u) a art. 18 a fost abrogată de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 24 din 25 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015.----------Art. 18 a fost modificat de pct.3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011.  +  Articolul 19Consiliul îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Lege şi de prezentul regulament.  +  Secţiunea a 3-a Atribuţiile Comisiei permanente  +  Articolul 20Atribuţiile Comisiei permanente sunt: a) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului şi desfăşurarea activităţii permanente a instituţiei, sub coordonarea preşedintelui, iar în lipsa acestuia, a vicepreşedintelui Consiliului;----------Lit. a) a art. 20 a fost modificată de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011. b) elaborează proiecte de strategii, de planuri de activităţi şi de bugete de venituri şi cheltuieli; c) pregăteşte şedinţele consiliului şi stabileşte priorităţile de pe ordinea de zi pe baza propunerilor membrilor Consiliului, transmise în scris şi însoţite de documentaţia necesară, acolo unde este cazul, depuse până la începerea şedinţei comisiei;----------Lit. c) a art. 20 a fost modificată de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011. d) analizează Raportul anual de venituri şi cheltuieli şi formulează propuneri pentru a fi discutate şi adoptate de Consiliu; e) elaborează proiecte de regulamente, metodologii, standarde şi proceduri privind organizarea profesiei de mediator şi le propune spre adoptare Consiliului; f) formulează propuneri pentru completarea, modificarea sau, după caz, corelarea legislaţiei privind medierea; g) formulează propuneri pentru conţinutul tematic al Conferinţei naţionale anuale; h) verifică îndeplinirea condiţiilor privind autorizarea mediatorilor sau avizarea formei de exercitare, solicitate prin cereri, analizează cererile şi documentele anexate privind recunoaşterea pregătirii ca mediator şi înaintează Consiliului rezoluţia de aprobare sau respingere a cererilor analizate;----------Lit. h) a art. 20 a fost modificată de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.  +  Articolul 21 (1) Comisia permanentă este condusă de preşedintele Consiliului şi lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor săi. (2) Comisia permanentă îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Consiliu. (3) Comisia permanentă se întruneşte ori de câte ori este necesar, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin. (4) Calitatea de membru în Comisia permanentă încetează în condiţiile prevăzute la art. 10, care se aplică şi membrilor Comisiei permanente.----------Alin. (4) al art. 21 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.  +  Secţiunea a 4-a Atribuţiile preşedintelui şi vicepreşedintelui  +  Articolul 22Abrogat.----------Art. 22 a fost abrogat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 23Abrogat.----------Art. 23 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Secţiunea a 5-a Secretariatul tehnic  +  Articolul 24 (1) Secretariatul tehnic este structura de lucru executivă a Consiliului şi este condus de un director executiv.----------Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016. (2) Secretariatul tehnic funcţionează conform organigramei propuse de preşedinte şi aprobate de membrii Consiliului, reuniţi în şedinţă.----------Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016. (3) Secretariatul tehnic duce la îndeplinire hotărârile Consiliului şi deciziile preşedintelui Consiliului şi are următoarele atribuţii: a) primeşte, ia în evidenţă şi distribuie corespondenţa adresată Consiliului; b) eliberează actele emise de Consiliu, precum şi copii şi duplicate ale acestora, pe baza unei cereri motivate şi aprobate de preşedinte; c) asigură suportul tehnic necesar desfăşurării activităţilor specifice Consiliului, preşedintelui şi vicepreşedintelui, precum şi membrilor Comisiei permanente; d) asigură consilierea şi reprezentarea juridică a Consiliului printr-un serviciu juridic înfiinţat în cadrul Secretariatului tehnic şi direct subordonat preşedintelui;----------Lit. d) a alin. (3) al art. 24 a fost modificată de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016. e) redactează, înregistrează, arhivează şi ţine evidenţa documentelor Consiliului; f) pregăteşte şi desfăşoară activităţi de relaţii publice pe plan intern şi extern, în limitele stabilite de Consiliu; g) pregăteşte şi asigură suportul tehnic şi logistic pentru organizarea şi desfăşurarea conferinţei anuale a mediatorilor; h) asigură consultanţă cu privire la mediere şi organizarea profesiei de mediator prin Oficiul de consultanţă la solicitarea scrisă din partea persoanelor fizice sau juridice, altele decât mediatorii autorizaţi;----------Lit. h) a alin. (3) al art. 24 a fost modificată de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016. i) răspunde de realizarea şi actualizarea site-ului web al Consiliului şi asigură informatizarea în condiţii optime a activităţii acestuia; j) asigură activitatea de primire, depozitare, conservare, întreţinere şi exploatare a materialelor, inventarului propriu şi a mijloacelor fixe; k) răspunde de realizarea materialelor publicitare şi a publicaţiilor proprii ale Consiliului, precum şi de distribuirea acestora; l) răspunde de întreţinerea clădirii şi a bunurilor din dotare, de buna funcţionare a instalaţiilor, întocmeşte documentaţiile tehnice pentru executarea lucrărilor de reparaţii curente; m) răspunde de respectarea normelor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, precum şi în cazul situaţiilor de urgenţă; n) ţine evidenţa contabilă a cheltuielilor efectuate de Consiliu şi răspunde de respectarea prevederilor legale financiar-contabile; o) întocmeşte raportul anual de execuţie bugetară al Consiliului şi face propuneri privind bugetul de venituri şi cheltuieli. p) ţine evidenţa dosarelor de personal, întocmeşte Regulamentul de ordine interioară şi desfăşoară orice altă activitate specifică resurselor umane conform dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.----------Lit. p) a alin. (3) al art. 24 a fost introdusă de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016. (4) Directorul executiv al Secretariatului tehnic se subordonează preşedintelui şi colaborează în îndeplinirea atribuţiilor sale cu vicepreşedintele, membrii Consiliului, comisiile consultative cu caracter permanent şi alte comisii speciale înfiinţate de Consiliu. (5) Directorul executiv duce la îndeplinire hotărârile Consiliului, deciziile preşedintelui sau, după caz, ale vicepreşedintelui şi răspunde de modul de îndeplinire a atribuţiilor Secretariatului tehnic prevăzute prin prezentul regulament şi prin fişele de post ale angajaţilor aflaţi în subordine.----------Alin. (5) al art. 24 a fost modificat de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016. (6) Directorul executiv al Secretariatului tehnic mai are următoarele atribuţii: a) răspunde de siguranţa din punctul de vedere al securităţii în muncă şi al situaţiilor de urgenţă, conform legislaţiei în vigoare; b) răspunde de dotarea cu echipamentul necesar şi de efectuarea instructajului tuturor angajaţilor cu privire la modul de aplicare a măsurilor de prevenire şi combatere a accidentelor ce pot surveni în sediul unde îşi desfăşoară activitatea Secretariatul tehnic; c) răspunde de organizarea acordării primului ajutor în situaţiile de urgenţă, prin constituirea unor echipe speciale în acest sens; d) răspunde de adaptarea regulilor generale stabilite prin lege pentru securitatea şi sănătatea în muncă şi în situaţii de urgenţă la condiţiile locurilor de muncă existente; e) răspunde de respectarea şi aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă de către toţi angajaţii; f) răspunde de urmărirea modului în care se pun în practică măsurile stabilite de inspectorii de muncă cu prilejul controalelor şi al cercetării accidentelor de muncă.-----------Art. 24 a fost modificat de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.  +  Capitolul III Formele de exercitare a profesiei de mediator  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 25Abrogat.----------Art. 25 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 26Abrogat.----------Art. 26 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 26^1Abrogat.----------Art. 26^1 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 27Abrogat.----------Art. 27 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 28Abrogat.----------Art. 28 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 29Abrogat.----------Art. 29 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 30Abrogat.----------Art. 30 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Secţiunea a 2-a Societatea civilă profesională  +  Articolul 31Abrogat.----------Art. 31 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 32Abrogat.----------Art. 32 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 33Abrogat.----------Art. 33 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Secţiunea a 3-a Biroul de mediator  +  Articolul 34Abrogat.----------Art. 34 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 35Abrogat.----------Art. 35 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Secţiunea a 4-a Mediatorul angajat în interiorul profesiei prin contract individual de muncă  +  Articolul 36Abrogat.----------Art. 36 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 37Abrogat.----------Art. 37 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 38Abrogat.----------Art. 38 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Capitolul IV Procedura de autorizare a mediatorilor  +  Secţiunea 1 Autorizarea ca mediator----------Secţiunea 1 "Autorizarea ca mediator", cap. IV a fost introdusă de pct. 21 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011.  +  Articolul 39 (1) Procedura defineşte responsabilităţile Consiliului şi modalitatea de autorizare a mediatorilor în România. (2) Autorizarea ca mediator se poate face doar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) se face dovada că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 7 lit. a)-f) sau, după caz, condiţiile art. 8 alin. (2)-(6) din Lege; b) se face dovada că a fost achitată taxa de autorizare prevăzută de Lege, în cuantumul stabilit prin hotărâre a Consiliului; c) se face dovada că a fost solicitată şi avizată o formă de exercitare a profesiei de mediator prevăzută de art. 22 din Lege şi de Statutul profesiei de mediator;----------Lit. c) a alin. (2) al art. 39 a fost modificat de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016. d) abrogată;----------Lit. d) a alin. (2) al art. 39 a fost abrogată de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 24 din 25 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015.----------Alin. (2) al art. 39 a fost modificat de pct. 22 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011. (3) Pe baza documentelor depuse conform art. 40 alin. (1), Consiliul constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. a) - c) şi emite o hotărâre şi autorizaţia de mediator.----------Alin. (3) al art. 39 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂRE nr. 195 din 25 februarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 4 aprilie 2012. (4) În vederea înscrierii în Tabloul mediatorilor, persoanele pentru care s-a emis hotărârea conform alin. (3) depun o cerere însoţită de documentele prevăzute la art. 40 alin. (9).----------Alin. (4) al art. 39 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂRE nr. 195 din 25 februarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 4 aprilie 2012. (5) Activitatea de mediator poate fi desfăşurată de la data înscrierii în Tabloul mediatorilor actualizat lunar pe portalul web al Consiliului, în condiţiile legii şi ale Regulamentului, şi emiterii autorizaţiei de mediator de către Consiliu.----------Alin. (5) al art. 39 a fost introdus de pct. 23 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011. (6) Recunoaşterea pregătirii ca mediator a unui cetăţean al unui stat terţ se face conform prevederilor art. 8 alin. (2)-(6) din Lege, prin aplicarea condiţiilor stabilite prin Procedura de echivalare sau compensare a pregătirii, aprobată de Consiliu conform Legii.----------Alin. (6) al art. 39 a fost introdus de pct. 23 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011. (7) Recunoaşterea pregătirii ca mediator pentru un cetăţean român în condiţiile art. 72 alin. (2) sau ale art. 8 alin. (2)-(6) se face prin aplicarea corespunzătoare a Procedurii de echivalare sau compensare a pregătirii prevăzute de Lege.----------Alin. (7) al art. 39 a fost introdus de pct. 23 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011.------------Art. 39 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 128 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 24 decembrie 2009.  +  Articolul 40 (1) În vederea constatării de către Consiliu a îndeplinirii condiţiilor de autorizare ca mediator, persoanele interesate depun la secretariatul Consiliului o cerere, prevăzută în anexa nr. 2, la care se ataşează următoarele documente:----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 40 a fost modificată de pct. 24 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011. a) actul de identitate - copie certificată;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 40 a fost modificată de pct. 24 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011. b) certificat de căsătorie, dacă este cazul - copie certificată;----------Lit. b) a alin. (1) al art. 40 a fost modificată de pct. 24 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011. c) diplomă de licenţă sau titlul de studii însoţit de atestatul de echivalare eliberat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - copie legalizată,----------Lit. c) a alin. (1) al art. 40 a fost modificată de pct. 24 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011. d) certificatul de naştere - în fotocopie;----------Lit. d) a alin. (1) al art. 40 a fost modificată de pct. 24 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011. e) documente care atestă pregătirea ca mediator, după caz, în fotocopie, respectiv:e.1) certificatul de absolvire a cursului de formare ca mediator obţinut în condiţiile Legii, emis de Consiliu şi completat de furnizorul de formare autorizat; sau----------Lit. e.1) a alin. (1) al art. 40 a fost modificată de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂRE nr. 195 din 25 februarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 4 aprilie 2012.e.2) dovada absolvirii unui program postuniversitar de nivel master în domeniul medierii, acreditat conform Legii şi avizat de Consiliu; saue.3) hotărârea Consiliului privind echivalarea pregătirii ca mediator, în cazul persoanelor care se încadrează în prevederile art. 8 şi 72 din Lege;----------Lit. e) a alin. (1) al art. 40 a fost modificată de pct. 24 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011. f) adeverinţă medicală cu menţiunea «Apt pentru profesia de mediator», eliberată de medicul de medicina muncii, sau, după caz, adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, cu menţiunea «Clinic sănătos» şi precizarea că include şi un examen efectuat de un medic specialist în psihiatrie, în termen de valabilitate la data depunerii cererii - în original;----------Lit. f) a alin. (1) al art. 40 a fost modificată de pct. 24 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011. g) cazier judiciar în termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliu, pentru cetăţenii români, sau declaraţie notarială pe propria răspundere, pentru cetăţenii străini - original; h) dovada vechimii în muncă - în fotocopie;----------Lit. h) a alin. (1) al art. 40 a fost modificată de pct. 24 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011. i) dovada plăţii taxei de autorizare. j) actele de înfiinţare a formei de exercitare a profesiei de mediator aleasă, în două exemplare originale;----------Lit. j) a alin. (1) al art. 40 a fost introdusă de pct. 25 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011. k) dovada spaţiului pentru sediul profesional, în copie certificată, care poate fi: contract de comodat, contract de închiriere sau subînchiriere, asociere în participaţiune etc.----------Lit. k) a alin. (1) al art. 40 a fost introdusă de pct. 25 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) primesc dovada depunerii cererii, respectiv numărul de înregistrare din registrul de intrări-ieşiri al Consiliului. (3) Cetăţenii români sau străini care au absolvit cursuri înainte de apariţia legii sau prin parcurgerea unor programe de formare într-un stat terţ vor depune la Consiliu o cerere însoţită de documentele care atestă parcurgerea programului de formare, precum şi programa acestuia, cereri care vor fi analizate în conformitate cu Procedura de echivalare sau compensare prevăzută de Lege. În toate cazurile, Consiliul va emite o hotărâre individuală cu privire la îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor de echivalare sau compensare.----------Alin. (3) al art. 40 a fost modificat de pct. 26 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011. (4) Hotărârea Consiliului cu privire la un program de formare ca mediator, evaluat în condiţiile art. 72 alin. (2), se aplică tuturor cererilor formulate de persoane care au parcurs acelaşi program de formare.----------Alin. (4) al art. 40 a fost introdus de pct. 27 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011. (5) Persoanele interesate pot depune personal sau prin curier la Consiliu cererile de autorizare ori de echivalare a pregătirii ca mediator.----------Alin. (5) al art. 40 a fost introdus de pct. 27 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011. (6) Documentele anexate cererii în copie vor fi certificate de solicitant drept conforme cu originalul şi vor fi semnate de acesta.----------Alin. (6) al art. 40 a fost introdus de pct. 27 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011. (7) În toate cazurile, Consiliul va analiza doar cererile care sunt însoţite de toate documentele solicitate prin formularul tipizat de cerere, iar documentele depuse la Consiliu nu se restituie.----------Alin. (7) al art. 40 a fost introdus de pct. 27 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011. (8) În termen de 30 de zile de la data depunerii unei cereri, Consiliul adoptă o hotărâre privind aprobarea sau respingerea acesteia. Termenul de comunicare este de 10 zile calendaristice de la data adoptării hotărârii.----------Alin. (8) al art. 40 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 7 din 14 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2012. (9) În vederea înscrierii în Tabloul mediatorilor, persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 39 alin. (4) pot depune odată cu documentaţia de autorizare şi o cerere, conform anexei nr. 2B, însoţită de următoarele documente:-----------Partea introductivă a alin. (9) al art. 40 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂRE nr. 195 din 25 februarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 4 aprilie 2012. a) declaraţie pe propria răspundere cu privire la înregistrarea în evidenţele fiscale a activităţii de mediere şi a formei de exercitare a profesiei de mediator, conform anexei nr. 2C - în original;-----------Lit. a) a alin. (9) al art. 40 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂRE nr. 195 din 25 februarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 4 aprilie 2012. b) abrogată;----------Lit. b) a alin. (9) al art. 40 a fost abrogată de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 24 din 25 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015. c) declaraţia pe propria răspundere privind datele de înscriere în Tabloul mediatorilor, conform anexei nr. 2A - în original;-----------Lit. c) a alin. (9) al art. 40 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂRE nr. 195 din 25 februarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 4 aprilie 2012. d) abrogată----------Lit. d) a alin. (9) al art. 40 a fost abrogată de pct. 8 al art. unic din HOTĂRÂRE nr. 195 din 25 februarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 4 aprilie 2012.----------Alin. (9) al art. 40 a fost introdus de pct. 27 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011.(9^1) Abrogat.----------Alin. (9^1) al art. 40 a fost abrogat de pct. 8 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 24 din 25 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015. (10) Odată cu constatarea îndeplinirii condiţiilor de autorizare ca mediator şi a avizării unei forme de exercitare a profesiei conform prezentului regulament, pentru solicitanţii care au depus şi documentaţia de la alin. (9), Consiliul dispune prin aceeaşi hotărâre şi la înscrierea în Tabloul mediatorilor, în termen de 30 de zile.----------Alin. (10) al art. 40 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din HOTĂRÂRE nr. 195 din 25 februarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 4 aprilie 2012. (11) Abrogat.----------Alin. (11) al art. 40 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.----------Art. 40 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 128 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 24 decembrie 2009.  +  Articolul 40^1Abrogat.-----------Art. 40^1 a fost abrogat de pct. 11 al art. unic din HOTĂRÂRE nr. 195 din 25 februarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 4 aprilie 2012.  +  Articolul 41 (1) Secretariatul tehnic verifică existenţa documentelor menţionate la art. 40 în vederea constatării îndeplinirii condiţiilor de autorizare şi poate solicita completări sau clarificări. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 41 a fost abrogat de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016. (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 41 a fost abrogat de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016. (4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 41 a fost abrogat de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.------------Art. 41 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 128 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 24 decembrie 2009.  +  Articolul 42Consiliul comunică în scris răspunsul motivat la orice solicitare, în termen de maximum 30 de zile de la depunerea acesteia.------------Art. 42 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 7 din 14 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2012.  +  Articolul 43 (1) Orice formă de exercitare a profesiei de mediator poate să îşi modifice adresa sediului profesional, datele de contact sau numele mediatorilor înscrişi în denumire, păstrându-şi acelaşi număr sub care a fost înscrisă iniţial în Registrul formelor de exercitare a profesiei, întocmit şi actualizat de Consiliu. (2) Orice mediator poate să opteze pentru schimbarea sau încetarea formei de exercitare a profesiei de mediator şi radierea acesteia din Registrul formelor de exercitare a profesiei. (3) În cazul modificării, schimbării sau încetării formei de exercitare a profesiei, mediatorul autorizat va depune la Consiliu o cerere însoţită de următoarele documente, pe care le va certifica personal pentru conformitate cu originalul: a) actul de identitate - în fotocopie; b) hotărârea prin care a primit avizul Consiliului pentru forma de exercitare pentru care solicită modificare, schimbare sau încetare - în fotocopie; c) actul prin care face dovada modificării sau schimbării intervenite (dovada noului spaţiu, hotărârea asociaţilor, procesverbal al adunării asociaţilor, certificat de căsătorie sau hotărârea definitivă privind desfacerea căsătoriei etc.) - în fotocopie; d) dovada plăţii taxei privind analiza dosarului de schimbare sau încetare a formei de exercitare a profesiei, în cuantum stabilit de Consiliu - în fotocopie; e) legitimaţia de mediator, vizată la zi - în fotocopie. (4) Orice modificare survenită în forma de exercitare a profesiei de mediator deja avizată de Consiliu se constată prin decizie a preşedintelui. (5) Schimbarea sau încetarea formei de exercitare a profesiei se aprobă prin hotărâre a Consiliului şi devine aplicabilă de la data emiterii hotărârii. (6) Schimbarea formei de exercitare a profesiei atrage obligaţia îndeplinirii condiţiilor art. 45 alin. (1) de înscriere a noii forme de exercitare a profesiei în Tabloul mediatorilor în termen de maximum 30 de zile de la data eliberării hotărârii emise de Consiliu, sub sancţiunea radierii din Tabloul mediatorilor. (7) Încetarea formei de exercitare a profesiei atrage radierea din Tabloul mediatorilor şi retragerea autorizaţiei ca mediator. (8) Orice mediator are dreptul să îşi suspende activitatea pe o perioada determinată sau nedeterminată, pe baza unei cereri adresate Consiliului, la care va anexa documentele prevăzute la alin. (3) lit. a), b) şi e). (9) Suspendarea activităţii la cererea mediatorului se constată prin decizie a preşedintelui şi se înscrie în Tabloul mediatorilor, conform legii. (10) Încetarea suspendării se realizează prin depunerea unei cereri însoţite de următoarele documente: a) act de identitate - în fotocopie; b) hotărârea prin care a primit avizul Consiliului pentru forma de exercitare a profesiei - în fotocopie; c) declaraţia tip de înscriere a datelor personale în Tabloul mediatorilor - în original. (11) Încetarea cauzei de suspendare se constată prin decizie a preşedintelui. (12) Autorizarea ca mediator, solicitată Consiliului ulterior încetării calităţii de mediator, se realizează în aceleaşi condiţii prevăzute la art. 39 şi 40.----------Art. 43 a fost modificat de pct. 29 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011.  +  Secţiunea 2 Tabloul mediatorilor----------Secţiunea 2 "Tabloul mediatorilor", cap. IV a fost introdusă de pct. 30 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011.  +  Articolul 44Abrogat.----------Art. 44 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 45Abrogat.----------Art. 45 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Capitolul V Formarea mediatorilor  +  Secţiunea 1 Programe şi standarde de formare  +  Articolul 46Abrogat.----------Art. 46 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 47Abrogat.----------Art. 47 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 48Abrogat.----------Art. 48 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 49Abrogat.----------Art. 49 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Secţiunea a 2-a Autorizarea furnizorilor de formare a mediatorilor  +  Articolul 50Abrogat.----------Art. 50 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 51Abrogat.----------Art. 51 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 52Abrogat.----------Art. 52 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Capitolul V^1 ------------Cap. V^1 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.247 din 29 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 17 august 2011.  +  Secţiunea 1 Drepturile mediatorului care desfăşoară activitate de mediere------------Secţiunea 1 a fost introdusă de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.247 din 29 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 17 august 2011.  +  Articolul 52^1Abrogat.----------Art. 52^1 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 52^2Abrogat.----------Art. 52^2 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 52^3Abrogat.----------Art. 52^3 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 52^4Abrogat.----------Art. 52^4 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Secţiunea a 2-a Obligaţiile mediatorului care desfăşoară activitate de mediere-----------Secţiunea a 2-a a fost introdusă de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.247 din 29 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 17 august 2011.  +  Articolul 52^5Abrogat.----------Art. 52^5 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 52^6Abrogat.----------Art. 52^6 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 52^7Abrogat.----------Art. 52^7 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 52^8Abrogat.----------Art. 52^8 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 52^9Abrogat.----------Art. 52^9 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 52^10Abrogat.----------Art. 52^10 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 52^11Abrogat.----------Art. 52^11 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 52^12Abrogat.----------Art. 52^12 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 52^13Abrogat.----------Art. 52^13 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 52^14Abrogat.----------Art. 52^14 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 52^15Abrogat.----------Art. 52^15 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 52^16Abrogat.----------Art. 52^16 a fost abrogat de pct. 10 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 24 din 25 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015.  +  Secţiunea a 3-a Răspunderea mediatorilor care desfăşoară activitate de mediere------------Secţiunea a 3-a a fost introdusă de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.247 din 29 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 17 august 2011.  +  Articolul 52^17Abrogat.----------Art. 52^17 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 52^18Abrogat.----------Art. 52^18 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Capitolul VI Normele de răspundere disciplinară a mediatorilor  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 53Abrogat.----------Art. 53 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 54Abrogat.----------Art. 54 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 55Abrogat.----------Art. 55 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 56Abrogat.----------Art. 56 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 57Abrogat.----------Art. 57 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 58Abrogat.----------Art. 58 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 59Abrogat.----------Art. 59 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 60Abrogat.----------Art. 60 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Secţiunea a 2-a Organizarea şi funcţionarea Comisiei de disciplină  +  Articolul 61Abrogat.----------Art. 61 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 62Abrogat.----------Art. 62 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 63Abrogat.----------Art. 63 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 64Abrogat.----------Art. 64 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Secţiunea a 3-a Reguli de procedură  +  Articolul 65Abrogat.-----------Art. 65 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 66Abrogat.-----------Art. 66 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 67Abrogat.-----------Art. 67 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 68Abrogat.-----------Art. 68 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 69Abrogat.-----------Art. 69 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 70Abrogat.-----------Art. 70 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 71Abrogat.-----------Art. 71 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 72Abrogat.-----------Art. 72 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 73Abrogat.-----------Art. 73 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 74Abrogat.-----------Art. 74 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 75Abrogat.-----------Art. 75 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Secţiunea a 4-a Suspendare. Perimare. Reabilitare  +  Articolul 76Abrogat.-----------Art. 76 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 77Abrogat.-----------Art. 77 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 78Abrogat.-----------Art. 78 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 79Abrogat.-----------Art. 79 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 80Abrogat.-----------Art. 80 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 81Abrogat.-----------Art. 81 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 82Abrogat.-----------Art. 82 a fost abrogat de pct. 19 al art. unic din HOTĂRÂRE nr. 195 din 25 februarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 4 aprilie 2012.  +  Articolul 83Abrogat.----------Art. 83 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Capitolul VI^1Asociaţiile profesionale ale mediatorilor şi organizaţii în domeniul medierii-----------Cap. VI^1 a fost introdus de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.  +  Articolul 83^1În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin şi în scopul informării publice, Consiliul înfiinţează un singur registru al organizaţiilor din domeniul medierii RODM, care cuprinde o singură secţiune publicată pe site-ul Consiliului de mediere.----------Art. 83^1 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 24 din 25 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015.  +  Secţiunea 1 Asociaţiile profesionale ale mediatorilor-----------Secţiunea 1 a fost introdusă de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.  +  Articolul 83^2Abrogat.----------Art. 83^2 a fost abrogat de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 24 din 25 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015.  +  Articolul 83^3Abrogat.----------Art. 83^3 a fost abrogat de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 24 din 25 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015.  +  Articolul 83^4Abrogat.----------Art. 83^4 a fost abrogat de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 24 din 25 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015.  +  Secţiunea a 2-a Asociaţiile profesionale specializate-----------Secţiunea a 2-a a fost introdusă de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.  +  Articolul 83^5Abrogat.----------Art. 83^5 a fost abrogat de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 24 din 25 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015.  +  Articolul 83^6Abrogat.----------Art. 83^6 a fost abrogat de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 24 din 25 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015.  +  Articolul 83^7Abrogat.----------Art. 83^7 a fost abrogat de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 24 din 25 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015.  +  Secţiunea a 3-a Organizarea de servicii de mediere----------Secţiunea a 3-a a fost introdusă de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.  +  Articolul 83^8Abrogat.----------Art. 83^8 a fost abrogat de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 24 din 25 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015.  +  Articolul 83^9Abrogat.----------Art. 83^9 a fost abrogat de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 24 din 25 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015.  +  Secţiunea a 4-a Alte organizaţii----------Secţiunea a 4-a a fost introdusă de pct. 30 al art. unic din HOTĂRÂRE nr. 195 din 25 februarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 4 aprilie 2012.  +  Articolul 83^10Abrogat.----------Art. 83^10 a fost abrogat de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 24 din 25 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 84 (1) Fişele posturilor pentru funcţiile prevăzute în organigrama Consiliului sunt în competenţa de numire a preşedintelui şi se aprobă de către acesta. (2) Fişele posturilor pentru preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului sunt aprobate prin hotărâre a Consiliului.  +  Articolul 85Fondurile Consiliului constituite conform Legii şi prezentului regulament acoperă cel puţin următoarele categorii de cheltuieli: a) cheltuielile de întreţinere: cheltuieli efectuate pentru plata utilităţilor la sediul Consiliului, cheltuieli de reparaţie curentă pentru sediu etc.; b) cheltuielile de funcţionare: cheltuieli cu chiria pentru sediu, cheltuieli efectuate cu transportul, cazarea şi diurna membrilor Consiliului, ai comisiilor de specialitate, comisiilor de disciplină şi comisiilor consultative permanente pentru deplasarea la Bucureşti, care este localitatea unde Consiliul îşi are sediul, cheltuieli de transport, cazare şi diurnă în alte localităţi ale ţării, cheltuieli pentru procurarea de bunuri pentru mobilarea sediului, dotarea cu tehnică de calcul, aparatură de comunicare, birotică, consumabile, literatură de specialitate, cheltuieli ocazionate de realizarea portalului web, a bazelor de date electronice şi a unor programe soft specializate, actualizarea şi întreţinerea acestora, servicii pentru întreţinerea calculatoarelor, servicii de contabilitate, servicii de consultanţă financiară şi specialitate, alte tipuri de servicii de consultanţă, după caz, cheltuieli cu arhivarea, alte servicii care să sprijine şi să îmbunătăţească activitatea Consiliului etc.; c) cheltuieli de personal: salariile angajaţilor în cadrul Secretariatului tehnic, indemnizaţiile membrilor, ale Comisiei permanente şi ale preşedintelui şi vicepreşedintelui, alte cheltuieli de personal, conform legii; d) cheltuieli de editare: editarea de tipizate, broşuri, publicaţii în Monitorul Oficial al României, Partea I, pliante şi afişe de promovare a medierii şi Tabloului mediatorilor, alte publicaţii proprii; e) cheltuieli cu organizarea de evenimente, precum conferinţa naţională a mediatorilor şi alte conferinţe, organizate direct şi în parteneriat; f) cheltuieli pentru achiziţii, conform hotărârilor Consiliului; g) alte tipuri de cheltuieli prevăzute de lege, aprobate prin bugetul anual al Consiliului.-----------Art. 85 a fost modificat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.  +  Articolul 86 (1) În termen de o lună de la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, începe procedura de autorizare a mediatorilor. (2) Persoanele care au absolvit până la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, un curs de formare a mediatorilor în ţară ori în străinătate, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7 lit. a)-e) din Lege, pot solicita autorizarea ca mediator, în condiţiile legii şi prezentului regulament, având obligaţia prezentării documentelor care atestă programa de formare parcursă. Consiliul va decide autorizarea după evaluarea conţinutului documentelor care atestă programa de formare prezentată, inclusiv a duratei pregătirii pe baza criteriilor definite de Consiliu. Dispoziţiile art. 8 alin. (5) din Lege se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 87În termen de o lună de la publicarea prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, va fi adoptat Standardul de formare al mediatorului şi Programacadru în vederea autorizării furnizorilor de formare a mediatorilor.  +  Articolul 88 (1) Dispoziţiile prezentului regulament devin aplicabile de la data adoptării lui şi se completează cu normele prevăzute în Hotărârea Consiliului de mediere nr. 39/2015 privind aprobarea Statutului profesiei de mediator. (2) Orice prevedere contrară se abrogă.----------Art. 88 a fost modificat de pct. 29 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 89Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentul regulament.----------Art. 89 a fost modificat de pct. 30 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Anexa 1────────la regulament─────────────                                  ORGANIGRAMA                             Consiliului de mediere                          ┌─────────────────────────┐                          │ Consiliul de mediere - │                          │ Preşedinte │                          └───────────┬─────────────┘                                      │                                      │            ┌─────────────────────────┼──────────────────────────┐            V │ V   ┌─────────────────┐ │ ┌─────────────────────┐   │ Vicepreşedinte │<───────────────┼────────────>│ Comisia permanentă │   └─────────────────┘ │ └─────────────────────┘                                      │                        ┌─────────────┼───────────┐                        │ V │                        │ │                        V V        ┌─────────────────────┐ ┌────────────────────────────┐        │ │ │ 1. Registratură │        │ Serviciul juridic │<───────────>│2. Redactări/Eliberări acte │        │ │ │ 3. Contabilitate │        └─────────────────────┘ │ 4. Resurse umane │                                            │ 5. Arhivar │                                            │ 6. Tehnician IT │                                            │ 7. Administrator │                                            └────────────────────────────┘----------Anexa 1 la regulament a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 2 din 20 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 21 februarie 2017, conform art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2───────la regulament──────────────CERERE DE AUTORIZARE MEDIATORDomnule preşedinte,Subsemnatul/Subsemnata, .........., domiciliat/domiciliată în ........, identificat/identificată cu CI/BI seria .... nr. ...., având CNP ......., adresa de e-mail ......, tel. ........., cetăţean ......., vă rog să-mi aprobaţi prezenta cerere prin care solicit constatarea de către Consiliul de mediere a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 7 lit. a)-f) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, şi autorizarea ca mediator, urmând a-mi desfăşura profesia într-o formă prevăzută de art. 22 din Legea nr. 192/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care fac dovada spaţiului.În vederea constatării îndeplinirii condiţiilor şi autorizării, anexez următoarele documente:- actul de identitate - copie;- certificat de naştere - copie;- certificat de căsătorie - copie (dacă este cazul);- diplomă de licenţă/titlu de studii - copie legalizată;- documente care atestă pregătirea ca mediator - copie;- programa de formare, eliberată de furnizorul de servicii de formare - copie;- adeverinţă medicală cu menţiunea "Apt pentru profesia de mediator", eliberată de medicul de medicina muncii, sau adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie, cu menţiunea "Clinic sănătos", şi cu precizarea că include un examen efectuat de un medic specialist în psihiatrie, în termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliul de mediere - original;- cazier judiciar în termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliul de mediere - original;- dovada vechimii în muncă - copie;- dovada achitării taxei de autorizare de 880 lei în contul Consiliului de mediere - RO62 BRDE 410S V965 1163 4100, deschis la BRD-GSG, sucursala Calderon;- actele de înfiinţare a formei de exercitare a profesiei de mediator aleasă, în două exemplare originale;- dovada spaţiului pentru sediul profesional, în copie certificată, care poate fi: contract de comodat, contract de închiriere sau subînchiriere, asociere în participaţiune etc.Totodată mă angajez să achit întocmai şi la termen taxele hotărâte de Consiliul de mediere, să îmi îmbunătăţesc pregătirea prin participarea la cursuri de formare continuă în domeniu şi la întâlniri specifice profesiei de mediator, să respect prevederile Legii nr. 192/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, cu modificările ulterioare, şi Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor.Data Semnătura............... .................Domnului preşedinte al Consiliului de mediereNOTĂ:Cererea, însoţită de documentele solicitate, în ordinea specificată mai sus, se depune în dosar de carton alb cu şină. Toate documentele depuse în copie trebuie să fie certificate "conform cu originalul" şi semnate în original de deponent. Nu se acceptă documente trimise pe fax sau e-mail.Actele depuse şi înregistrate la Consiliul de mediere nu se returnează. Dosarele incomplete nu se înregistrează.----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011, conform pct. 33 al art. unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2A──────────────la regulament──────────────DECLARAŢIEÎn atenţia: Consiliului de mediere, str. Piaţa Sf. Ştefan nr. 7, sectorul 2, BucureştiReferitor la: Datele cu caracter personal care vor putea fi înscrise în Tabloul mediatorilorSubsemnatul/Subsemnata, ........., având CNP ........, posesor al/a CI/BI seria .... nr. ....., emis/emisă de ........., în calitate de reprezentant legal al ......./(Birou de mediator X, Societate civilă profesională etc.)....., cunoscând dispoziţiile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că datele furnizate în această declaraţie sunt conforme cu realitatea.Prezenta declaraţie reprezintă consimţământul meu expres şi sunt de acord ca datele mele, menţionate în rubricile de mai jos, să fie utilizate şi prelucrate de către Consiliul de mediere pentru întocmirea Tabloului mediatorilor, conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.Am cunoştinţă de faptul că Tabloul mediatorilor are regim de document public în condiţiile Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare.┌───┬────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│ 1.│Denumirea completă a formei de exercitare a │ ││ │profesiei de mediator │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 2.│Sediul profesional │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 3.│Pregătirea în domeniul medierii │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 4.│Domenii de specializare │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 5.│Experienţa practică în activitatea de mediere │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 6.│Limba străină în care mediatorul este capabil să │ ││ │desfăşoare medierea (dacă este cazul) │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 7.│Asociaţia profesională în care este membru │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 8.│Organizaţii internaţionale din domeniul medierii │ ││ │în care este membru (dacă este cazul) │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 9.│Existenţa unei clauze de suspendare (dacă este │ ││ │cazul) │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│10.│Datele de contact ale formei de exercitare a │Telefon: ││ │profesiei pe care Consiliul de mediere le poate ├─────────────────────┤│ │face publice (telefon, fax, e-mail, website) │Fax: ││ │ ├─────────────────────┤│ │ │E-mail: ││ │ ├─────────────────────┤│ │ │Website: │└───┴────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘Data Semnătura....................... ..................----------Anexa 2A a fost introdusă de pct. 34 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011, având cuprinsul prevăzut în anexa 2 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2B──────────────la regulament──────────────CERERE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN TABLOUL MEDIATORILORDomnule Preşedinte,Subsemnatul(a), ............................................, domiciliat(ă) în .............................................................., identificat(ă) cu CI/BI seria ........ nr. ........................., având CNP .............................................., adresa de e-mail ......................................................., tel. ......................................, cetăţean .........................., vă rog să îmi aprobaţi prezenta cerere prin care solicit înscrierea în Tabloul mediatorilor, conform art. 40 alin. (9) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007, cu modificările şi completările ulterioare.În vederea înscrierii în Tabloul mediatorilor depun prezenta cerere, însoţită de următoarele documente: a) Declaraţia-tip pe propria răspundere privind înregistrarea în evidenţele fiscale a activităţii de mediere şi a formei de exercitare a profesiei de mediator - în original sau certificatul de înregistrare fiscală - în copie; b) abrogată;----------Lit. b) din anexa 2B a fost abrogată de pct. 13 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 24 din 25 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015. c) declaraţia-tip pe propria răspundere (anexa nr. 2A) privind datele de înscriere în Tabloul mediatorilor - în original.Mă oblig să înştiinţez Consiliul de mediere cu privire la orice modificare intervenită în datele de contact sau referitoare la forma de exercitare a profesiei.Data Semnătura............... ................Domnului preşedinte al Consiliului de mediereIMPORTANT!Cererea, însoţită de documentele solicitate, în ordinea specificată mai sus, se depune în dosar de carton alb cu şină.Toate documentele, depuse în copie, trebuie să fie certificate "conform cu originalul" şi semnate de titular.Actele, depuse şi înregistrate la Consiliul de mediere, nu se returnează.-----------Anexa 2B a fost introdusă de pct. 31 al art. unic din HOTĂRÂRE nr. 195 din 25 februarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 4 aprilie 2012 şi are conţinutul anexei 1 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2C──────────────la regulament──────────────DECLARAŢIEpe propria răspundere cu privire la înregistrarea în evidenţele fiscale aactivităţii de mediere şi a formei de exercitare a profesiei de mediatorDomnule Preşedinte,Subsemnatul(a), ............................................, domiciliat(ă) în .............................................................., identificat(ă) cu CI/BI seria ........ nr. ........................., având CNP ..............................................., adresa de e-mail ......................................................., tel. ......................................, cetăţean .........................., în calitate de mediator, mă angajez să depun toate diligenţele pentru a-mi declara activitatea de mediere la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi să înştiinţez Consiliul de mediere despre obţinerea certificatului de înregistrare fiscală (CIF), în cel mai scurt timp, în vederea menţinerii în Tabloul mediatorilor.Data Semnătura............... ................Domnului preşedinte al Consiliului de mediere----------Anexa 2C a fost introdusă de pct. 31 al art. unic din HOTĂRÂRE nr. 195 din 25 februarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 4 aprilie 2012 şi are conţinutul anexei 2 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3─────────la regulament──────────────Domnului preşedinte al Consiliului de mediereCONTRACTde constituire a societăţii civile profesionale de mediatoriÎntre:1. dl/dna .....................................;2. dl/dna .....................................;3. dl/dna .....................................;4. dl/dna .................................... .s-a convenit constituirea unei societăţi civile profesionale de mediatori, supusă reglementărilor prevăzute de Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator şi în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.Art. 1. - Denumirea societăţiiSocietatea civilă profesională de mediatori poartă denumirea de ........... şi are sediul în ....................... .Art. 2. - Societatea se constituie pe o durată de ...................... .Art. 3. - Condiţiile de asociere sunt prevăzute în statutul societăţii civile profesionale de mediatori, încheiat potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere şi care face parte integrantă din prezentul contract.Localitatea .............. Data ...............Semnătura.................  +  Anexa 4───────la regulament─────────────STATUTULsocietăţii civile profesionale de mediatori .................Subsemnaţii:- .........., domiciliat în .........., cod numeric personal ...........,născut în ............, la data de ....................................,- .........., domiciliat în .........., cod numeric personal ..........., născut în ............, la data de ....................................,- .........., domiciliat în .........., cod numeric personal ..........., născut în ............., la data de ...................................,au convenit, după cum urmează, Statutul societăţii civile profesionale de mediatori ................................, înfiinţată conform art. 22 din Legea nr. 192/2006 şi art. 32-34 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.  +  Titlul I Forma, obiect, scop, denumirea (forma profesională), sediu, durata  +  Articolul 1FormaPrezenta societate este înfiinţată ca o societate profesională de mediatori şi este compusă din subsemnaţii:- ........................................... - asociat;- ........................................... - asociat;- ........................................... - asociat.  +  Articolul 2ObiectSocietatea are ca obiect exercitarea în comun a profesiei de mediator conform Legii nr. 192/2006 şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.  +  Articolul 3Scop profesional (1) Fiecare asociat şi mediator salarizat în interiorul profesiei îşi angajează răspunderea profesională pentru activitatea desfăşurată în cadrul societăţii. (2) Societatea este denumită .............- societate civilă de mediatori.  +  Articolul 4Sediul (1) Sediul principal al societăţii este situat în ................. . (2) Societatea îşi poate deschide birouri de lucru în/pe raza judeţului/judeţelor .................................. .  +  Articolul 5DurataSocietatea se constituie pentru o durată de ......... ani din momentul înscrierii sale la Consiliul de mediere.  +  Titlul II Capitalul social  +  Articolul 6Compunerea capitalului social (1) Capitalul social este compus după cum urmează:- Dl ...........................................................:- aport în numerar/natură/clientelă: ......... lei (.......) lei;- Dl ...........................................................:- aport în numerar/natură/clientelă: ......... lei (.......) lei;- Dl ...........................................................:- aport în numerar/natură/clientelă: .......... lei (.......) lei. (2) Aporturile în natură/clientelă ale asociaţilor sunt constituite din următoarele bunuri:- .............., evaluat de către asociaţi/conform raportului de expertiză nr. ...... din data de .......... la valoarea de .................. lei;- .............., evaluat de către asociaţi/conform raportului de expertiză nr. ...... din data de .......... la valoarea de .................. lei;- .............., evaluat de către asociaţi/conform raportului de expertiză nr. ...... din data de .......... la valoarea de .................. lei.  +  Articolul 7RepartizareCapitalul social este divizat în .............................. părţi sociale a câte ..................... lei fiecare, integral subscrise şi vărsate de către asociaţi, potrivit aporturilor menţionate la art. 6, astfel:- ................... - ................... părţi sociale;- ................... - ................... părţi sociale;- ................... - ................... părţi sociale.  +  Titlul III Adunarea generală  +  Articolul 8Adunările generale (1) Adunarea generală reprezintă totalitatea asociaţilor şi deciziile luate sunt obligatorii pentru toţi asociaţii. (2) Fiecare parte socială subscrisă şi vărsată dă dreptul la un vot. (3) Asociaţii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală decât de alţi asociaţi. (4) Adunările generale se convoacă de oricare dintre asociaţi prin orice mijloace care să poată proba realizarea convocării cu minimum 5 zile înainte de data ţinerii lor. (5) Adunarea generală se va întruni la sediul principal al societăţii sau cu acordul unanim al asociaţilor, în orice alt loc. (6) Hotărârile adunărilor generale se iau prin votul asociaţilor reprezentând majoritatea părţilor sociale. (7) Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actelor de constituire este necesar acordul unanim al asociaţilor.  +  Articolul 9Atribuţiile adunării generalePrincipalele atribuţii ale adunării generale sunt: a) aprobarea bilanţului anual; b) repartizarea rezultatelor financiare (beneficiul); c) mărirea sau reducerea capitalului social; d) fuziunea; e) schimbarea denumirii societăţii; f) schimbarea sediului principal, înfiinţarea de birouri de lucru sau sedii secundare; g) crearea sau anularea părţilor de industrie; h) primirea de noi asociaţi; i) excluderea asociatului/asociaţilor; j) alegerea mediatorului coordonator al societăţii; k) desemnarea lichidatorului/lichidatorilor; l) orice modificare a statutului societăţii.  +  Articolul 10Procedura adunării generale şi procesele-verbale (1) Adunările generale sunt prezidate de mediatorul coordonator sau asociatul desemnat de către acesta. (2) Procesul-verbal va fi întocmit de secretarul adunării generale, desemnat dintre asociaţi, şi va cuprinde: data, locul, prezenţa, ordinea de zi, rezumatul dezbaterilor, hotărârile luate, voturile exprimate pentru fiecare hotărâre. Procesul-verbal va fi semnat de asociaţii prezenţi. (3) Lucrările adunării generale se consemnează într-un registru numerotat şi parafat de coordonatorul societăţii.  +  Titlul IV Coordonarea activităţii  +  Articolul 11Coordonarea (1) Societatea este coordonată de un mediator coordonator sau asociatul desemnat de acesta. El este numit prin hotărârea asociaţilor ce deţin împreună mai mult de 1/2 din capitalul social. (2) Mandatul mediatorului coordonator este de 2 ani. (3) Calitatea de mediator coordonator încetează prin revocare, deces, demisie, retragere voluntară din societate sau pentru motive temeinice, cu aprobarea adunării generale a asociaţilor.  +  Articolul 12Desemnarea mediatorului coordonatorDl(Dna) ............ este desemnat(ă) începând cu data de ........... mediatorul coordonator al societăţii.  +  Articolul 13Drepturile şi obligaţiile mediatorului coordonator (1) Mediatorul coordonator reprezintă societatea în raporturile cu terţii. (2) Actele de înstrăinare cu privire la drepturile şi bunurile societăţii se încheie numai cu autorizarea prealabilă a asociaţilor conform art. 8. Asociaţii pot fixa un plafon maximal al valorii bunurilor care pot fi înstrăinate de către mediatorul coordonator fără a fi necesară autorizarea prealabilă şi fără ca această valoare să poată depăşi 10% din valoarea capitalului social. (3) Raporturile dintre mediatorul coordonator şi ceilalţi mediatori ai societăţii nu implică nicio subordonare în plan profesional.  +  Articolul 14RemunerareMediatorul coordonator poate fi remunerat potrivit hotărârii adunării generale.  +  Titlul V Conturile şi informarea asociaţilor cu privire la rezultatele obţinute de societate  +  Articolul 15Exerciţiul financiarExerciţiul financiar începe de la 1 ianuarie şi se sfârşeşte la data de 31 decembrie a fiecărui an, cu excepţia primului an, când începe la data înfiinţării şi durează până la 31 decembrie.  +  Articolul 16Conturile şi informarea asociaţilor (1) Operaţiunile în conturile bancare ale societăţii sunt efectuate de mediatorul coordonator singur, alături sau împreună cu alte persoane desemnate prin hotărârea adunării generale. La încheierea exerciţiului financiar, mediatorul coordonator întocmeşte bilanţul, contul de profit şi pierdere şi raportul de activitate, întocmite de coordonator. (2) Asociaţii pot lua cunoştinţă de bilanţ, de anexele acestuia şi pot consulta orice registru şi document contabil al societăţii. (3) Societatea poate angaja cenzori şi auditori pentru a verifica evidenţele contabile ale societăţii şi a întocmi raportul asupra gestiunii.  +  Articolul 17Rezultatele financiareAdunarea generală ordinară aprobă conturile, exerciţiul financiar, bilanţul şi hotărăşte cu privire la utilizarea rezultatelor financiare.  +  Articolul 18Repartizarea beneficiilor (1) Beneficiul net al societăţii va fi stabilit după scăderea din totalul veniturilor a cheltuielilor deductibile, urmând a fi repartizat către asociaţi. (2) După deducerea tuturor celorlalte obligaţii şi contribuţii care pot greva profitul net al societăţii, repartizarea rezultatelor financiare rămase se va face astfel:- cotă alocată deţinătorilor părţilor sociale ...................;- cotă alocată deţinătorilor părţilor de industrie ..............;- alte alocări (fond de premiere, provizioane de risc, fond de rezervă, fond de investiţii etc.) ............................................. .  +  Titlul VI Cesiunea şi transmiterea părţilor sociale  +  Articolul 19Cesiunea părţilor sociale (1) Cesiunea de părţi sociale poate fi făcută numai către mediatori cu drept de exercitare a profesiei, în condiţiile legii. (2) Cesiunea între asociaţi este liberă. (3) Părţile sociale pot fi cesionate numai cu acordul unanim şi exprimat în scris al asociaţilor. (4) Oricare asociat îşi poate exercita dreptul de preempţiune în termen de 30 de zile de la primirea notificării ofertei de cesiune. În caz de concurs între asociaţi, la preţ egal, este preferat asociatul care doreşte să achiziţioneze numărul total de părţi sociale ofertate sau, în lipsă, după caz, asociaţii vor achiziţiona părţile sociale proporţional cu cotele deţinute la capitalul social.  +  Articolul 20Notificarea cesiunii (1) Asociatul care intenţionează să cedeze părţile sociale este obligat să notifice intenţia sa cu minimum 30 de zile anterior transmiterii, către toţi asociaţii. (2) În caz de neexercitare a dreptului de preempţiune, cesiunea poate fi făcută către mediator/mediatori neasociat/neasociaţi, fără ca ceilalţi asociaţi să se poată opune, dispoziţiile art. 19 alin. (2) nefiind aplicabile. (3) Oferta notificată este irevocabilă pe toată durata ei de valabilitate.  +  Articolul 21Retragerea asociaţilor (1) Asociatul se poate retrage oricând din societate cu condiţia de a notifica, în scris, celorlalţi asociaţi şi Consiliului de mediere intenţia de retragere cu cel puţin 3 luni înainte. (2) La împlinirea termenului prevăzut în notificare Consiliul de mediere va lua act de retragerea asociatului, operând modificările corespunzătoare în evidenţele sale. (3) În caz de neînţelegere cu privire la desocotirea consecutivă a retragerii se aplică în mod corespunzător următoarele prevederi ale prezentului statut: ...............................................................  +  Articolul 22Încetarea calităţii de asociat (1) Asociatul care din orice motiv pierde dreptul de exercitare a profesiei de mediator, asociatul exclus din societate, asociatul care s-a retras din societate sau asociatul pus sub interdicţie are la dispoziţie un termen de 3 luni pentru cesionarea părţilor sociale, în condiţiile prevăzute în prezentul titlu. (2) În cazul în care la expirarea acestui termen cesiunea nu a avut loc, părţile sociale se vor anula, iar statutul se va modifica în mod corespunzător.  +  Articolul 23Decesul asociatului (1) La data decesului unui asociat, părţile sociale deţinute de acesta se anulează. (2) Părţile semnatare convin că desocotirea dintre asociaţi şi succesorii asociatului decedat se va face potrivit următoarelor reguli:.................................................................................................................................................. (3) În termen de maximum 3 luni de la data anulării părţilor sociale, asociaţii vor proceda după cum urmează: a) reducerea corespunzătoare a capitalului social; b) emiterea de noi părţi sociale în vederea reconstituirii capitalului social la valoarea existentă la momentul decesului; c) încetarea formei de exercitare a profesiei.  +  Articolul 24Alte dispoziţiiCesionării sunt obligaţi să depună la Consiliul de mediere un exemplar original al actului de cesiune. (Se pot introduce clauze specifice privind retragerea forţată, retragerea voluntară etc.)  +  Titlul VII Exercitarea profesiei  +  Articolul 25Activitatea şi răspunderea profesională (1) Asociaţii şi mediatorii salarizaţi în interiorul profesiei exercită profesia de mediator în numele societăţii. (2) Fiecare mediator răspunde pentru actele profesionale pe care le îndeplineşte. (3) Societatea va încheia contracte de asigurare profesională, în nume propriu şi pentru fiecare mediator care îşi exercită profesia în cadrul acesteia.  +  Articolul 26Suspendarea asociaţilor..................................................................................................................................................  +  Articolul 27Intervenirea cazurilor de incapacitate de exercitare a profesiei..................................................................................................................................................  +  Titlul VIII Dizolvarea şi lichidarea  +  Articolul 28DizolvareaSocietatea se dizolvă în următoarele situaţii: a) prin hotărârea luată în unanimitate de asociaţi; b) prin hotărâre judecătorească; c) prin radierea din profesie a tuturor asociaţilor; d) prin decesul simultan al tuturor asociaţilor; e) prin dobândirea tuturor părţilor sociale de către un singur asociat şi păstrarea lor de către acesta o perioadă mai mare de 3 luni; f) la cererea simultană de retragere din societate formulată de toţi asociaţii.  +  Articolul 29Lichidarea (1) Societatea intră în lichidare din momentul dizolvării sale. În toate actele sale se va menţiona "În lichidare". (2) Asociaţii vor desemna un lichidator cu votul cerut pentru numirea mediatorului coordonator. În caz contrar acesta va fi numit de către decan. (3) Asociaţii vor fi convocaţi pentru a decide cu privire la rezultatele obţinute de lichidatori, la repartizarea activului net şi pentru a constata încheierea lichidării. (4) În situaţiile în care în societate rămâne un singur asociat pentru o perioadă mai mare de 3 luni, societatea intră în lichidare, cu excepţia cazului în care asociatul rămas decide reorganizarea acesteia.  +  Titlul IX Condiţia suspensivă şi publicitate  +  Articolul 30Condiţia suspensivă (1) Societatea este constituită între asociaţi de la data semnării statutului, sub condiţia suspensivă a înscrierii sale în Tabloul mediatorilor. (2) După înscrierea societăţii, mediatorul coordonator va convoca o adunare generală extraordinară pentru a se constata îndeplinirea tuturor condiţiilor cerute pentru începerea activităţii.  +  Articolul 31PublicitateÎn termen de 15 zile de la semnarea statutului, acesta va fi prezentat Consiliului de mediere.Semnături:Mediator ..................................................Mediator ..................................................Mediator ..................................................Avizat în şedinţa Consiliului de mediere din ................. .Preşedinte,L.S.  +  Anexa 5────────la regulament──────────────ACT DE ÎNFIINŢAREa biroului de mediator(i)Subsemnatul/Subsemnaţii, ...................., persoană/persoane care îndeplineşte/îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 7 lit. a)-f) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator,ÎNFIINŢEZ/ÎNFIINŢĂMbirou de mediator(i) cu:1. denumirea .......................................................;2. sediul profesional al biroului este: ............................;3. aportul la constituirea patrimoniului de afectaţiune profesională necesar cabinetului constă în: (se descrie aportul, valoarea, actul sau modalitatea de dobândire) ..................................................... .Mă angajez să achit întocmai şi la termen taxele hotărâte de Consiliul de mediere (se fac menţiuni suplimentare).Data ....... Semnătura ........Depus azi, ..........., la Consiliul de mediere şi copiile certificate ale hotărârilor de autorizare.Secretar,...................Avizat în şedinţa Consiliului de mediere din .....Preşedinte,L.S.  +  Anexa 6────────la regulament─────────────MODELULştampilei formelor de exercitare a profesiei1. Ştampila are formă rotundă.2. Diametrul ştampilei este de 3 cm.3. Conţinutul ştampilei: a) Consiliul de mediere; b) judeţul sau, după caz, municipiul Bucureşti (în care îşi are sediul forma de exercitare a profesiei); c) denumirea formei de exercitare a profesiei.4. Menţiunile privind Consiliul de mediere şi denumirea judeţului se inscripţionează în interiorul circumferinţei ştampilei, urmărind linia circumferinţei.5. Menţiunea privind forma de exercitare a profesiei se inscripţionează în interiorul circumferinţei ştampilei.Exemple:  +  Anexa 7────────la regulament─────────────REGULI (A) 29/07/2011  +  Anexa 8────────la regulament─────────────COD DE ETICA 29/07/2011  +  Anexa 9────────la regulament─────────────COD DE ETICA 06/08/2011  +  Anexa 10────────la regulament─────────────REGULAMENT 06/08/2011  +  Anexa 11la regulamentPROCEDURA 20/12/2014