ORDIN nr. 191 din 30 ianuarie 2017pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2016, precum şi pentru modificarea şi completarea anexei nr. 41 la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 6 februarie 2017    Având în vedere dispoziţiile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) şi ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2016, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Anexa nr. 41 la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 şi 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare acestuia.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul finanţelor publice,

    Viorel Ştefan
    Bucureşti, 30 ianuarie 2017.Nr. 191.  +  Anexa 1NORMA 30/01/2017  +  Anexa 2MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRIla anexa 41 la Normele metodologice privind întocmirea şi depunereasituaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şia unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prinOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009Corelaţii între formularele de situaţii financiare pentru subsectorul Administraţia centrală (S1311)Corelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) şi anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ..." (cod 03):Corelaţia:"Rd. 33 col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03)."se modifică după cum urmează:"Rd. 33 col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = (rd. 15 col. 01) - (rd. 15 col. 03) din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03)."Textul următor:"NOTĂ:Corelaţia nu se respectă în următoarele situaţii:[...]2. În cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelaţie:Rd. 41 col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03) + Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ...» (cod 04)."se modifică după cum urmează:"NOTĂ:Corelaţia nu se respectă în următoarele situaţii:[...]2. La Trezoreria Centrală a Statului, unde se va respecta următoarea corelaţie:Rd. 41 col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = (rd. 15 col. 01) - (rd. 15 col. 03) din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03) + rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ...» (cod 04)."După textul de mai sus se introduce textul cu următorul cuprins:"Rd. 60.1 col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = - Rd. 15 col. 03 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03).NOTĂ:Corelaţia de mai sus nu se respectă:La Ministerul Finanţelor Publice şi la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru situaţiile financiare centralizate, precum şi la structurile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care respectă următoarele corelaţii:Rd. 21.1 col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = Rd. (2 + 6 + 10) col. 03 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03).Rd. 60.1 col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = Rd. (3 + 7 + 11) col. 03 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03).Corelaţia Rd. 21.1 col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = Rd. (2 + 6 + 10) col. 03 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03)." nu se respectă la Trezoreria Centrală a Statului.»După textul "Corelaţiile între formularul anexa 29 «Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei» (cod 31) şi anexa 40a «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ...» (cod 17)", după ultima corelaţie se introduce textul cu următorul cuprins:"Corelaţii între formularul «Bilanţ» (cod 01) şi formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25):Rd. 84 col. 01 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = total de la rd. 01 col. 01 la rd. 15 col. 01 din formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25).Rd. 84 col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = total de la rd. 01 col. 04 la rd. 15 col. 04 din formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25).Rd. 85 col. 01 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25).Rd. 85 col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = rd. 17 col. 04 din formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25).Rd. 86 col. 01 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = rd. 18 col. 01 din formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25).Rd. 86 col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = rd. 18 col. 04 din formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25).Rd. 87 col. 01 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = rd. 19 col. 01 din formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25).Rd. 87 col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = rd. 19 col. 04 din formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25).Rd. 88 col. 01 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = rd. 20 col. 01 din formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25).Rd. 88 col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = rd. 20 col. 04 din formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25).Rd. 90 col. 01 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = rd. 21 col. 01 din formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25).Rd. 90 col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = rd. 21 col. 04 din formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25).NOTĂ:În cazul în care soldul contului 117 «Rezultatul reportat», la sfârşitul anului, din col. 4 a formularului anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25), este de semn contrar soldului iniţial, se va înscrie pe rândul corespunzător lui astfel:- soldul final creditor cu minus se va înscrie la rd. 18 ca sold final debitor;- soldul final debitor cu minus se va înscrie la rd. 17 ca sold final creditor.În mod similar se va proceda şi în cazul contului 121 «Rezultatul patrimonial».Indicatorul «Total capitaluri proprii» de la rd. 21 din formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25) se determină numai pentru col. 1 «Sold la începutul anului» şi col. 4 «Sold la sfârşitul anului».Corelaţii între formularul «Bilanţ» (cod 01) şi formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» şi formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile»:Rd. 03 col. 01 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = rd. 05 col. 03 din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 26) - rd. 05 col. 18 anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27) + rd. 04 col. 04 anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 28).Rd. 03 col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = rd. 05 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27) + rd. 04 col. 17 anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 04 col. 01 din formularul «Bilanţ» (cod 01) + rd. 05 col. 01 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = rd. 19 col. 03 din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 26) - rd. 19 col. 18 din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27) + rd. 06 col. 04 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 28) + rd. 07 col. 04 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 28) + rd. 08 col. 04 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 28) + rd. 17 col. 04 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 28) + rd. 18 col. 04 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 28) + rd. 19 col. 04 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 28).Rd. 04 col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) + rd. 05 col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = rd. 19 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27) + rd. 06 col. 17 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29) + rd. 07 col. 17 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29) + rd. 08 col. 17 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29) + rd. 17 col. 17 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29) + rd. 18 col. 17 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29) + rd. 19 col. 17 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 06 col. 01 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = rd. 20 col. 04 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 28).Rd. 06 col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = rd. 20 col. 17 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Corelaţii în cadrul formularului anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27):Rd. 02 col. (17 - 21) din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27) = Rd. 02 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27)Rd. 03 col. (17 - 21) din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27) = Rd. 03 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27)Rd. 04 col. (17 - 21) din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27) = Rd. 04 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27)Rd. 05 col. (17 - 21) din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27) = Rd. 05 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27)Rd. 07 col. (17 - 21) din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27) = Rd. 07 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27)Rd. 08 col. (17 - 21) din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27) = Rd. 08 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27)Rd. 17 col. (17 - 21) din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27) = Rd. 17 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27)Rd. 18 col. (17 - 21) din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27) = Rd. 18 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27)Rd. 19 col. (17 - 21) din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27) = Rd. 19 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27)Rd. 20 col. (17 - 21) din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27) = Rd. 20 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27)"Corelaţii între formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (cod 03) şi anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17):Corelaţia:"Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03) = (Rd. 04 + Rd. 05 + Rd. 11) col. 02 din formularul anexa 40a «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ...» (cod 17)" se modifică după cum urmează:"(Rd. 15 col. 01 - rd. 15 col. 03) din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 11) col. 02 din formularul anexa 40a «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ...» (cod 17)".Următorul text:"NOTĂ:Corelaţia nu se respectă în următoarele situaţii: [...]2. În cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelaţie:Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03) = (Rd. 16 + Rd. 21) col. 02 din formularul anexa 40a «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ...» (cod 17)" se modifică după cum urmează:"NOTĂ:Corelaţia de mai sus nu se respectă în următoarele situaţii: [...]2. La Trezoreria Centrală a Statului, unde se va respecta următoarea corelaţie: (rd. 15 col. 01 - rd. 15 col. 03) din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03) = (rd. 16 + rd. 21) col. 02 din formularul anexa 40a «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ...» (cod 17)"După textul "Corelaţii între formularul anexa 4 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ...» (cod 04) şi anexa 40a «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ... (cod 17)", după ultima corelaţie se introduce textul cu următorul cuprins:"Corelaţii între formularul anexa 31 «Situaţia acţiunilor deţinute de instituţiile publice, în numele statului român, la societăţile comerciale, societăţi/companii naţionale, precum şi în capitalul unor organisme internaţionale şi companii străine la data de ...» şi formularul anexa 40a «Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ...» (cod 17)Totalul general col. 03 anexa 31 «Situaţia acţiunilor deţinute de instituţiile publice, în numele statului român, la societăţile comerciale, societăţi/companii naţionale, precum şi în capitalul unor organisme internaţionale şi companii străine la data de ...» (cu excepţia FMI) = rd. 256 col. 02 + rd. 264 col. 02 + rd. 274 col. 02 din formularul anexa 40a «Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ...» (cod 17).NOTĂ:Corelaţia nu se va respecta cu valoarea participaţiilor la FMI deţinute de către Ministerul Finanţelor Publice.Corelaţii între formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25) şi formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29):Rd. 01 col. 04 din formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25) = rd. 02 col. 18 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 02 col. 04 din formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18 + rd. 20) col. 19 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 03 col. 04 din formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 20 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 03.1 col. 04 din formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 21 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 04 col. 04 din formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 22 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 05 col. 04 din formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 23 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 05.1 col. 04 din formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 24 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. (01 + 02 + 03 + 03.1 + 04 + 05 + 05.1) col. 04 din formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25) = rd. 22 (col. 18 la 24) din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Corelaţii în cadrul formularului anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29):Rd. 21 col. 19 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18 + rd. 20) col. 19 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 21 col. 20 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 20 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 21 col. 21 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 21 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 21 col. 22 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 22 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 21 col. 23 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 23 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 21 col. 24 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 24 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 22 col. 18 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29) = rd. 04 col. 18 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 22 col. 19 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29) = rd. 21 col. 19 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 22 col. 20 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29) = rd. 21 col. 20 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 22 col. 21 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29) = rd. 21 col. 21 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 22 col. 22 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29) = rd. 21 col. 22 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 22 col. 23 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29) = rd. 21 col. 23 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 22 col. 24 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29) = rd. 21 col. 24 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 21 col. 17 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18 + rd. 19 + rd. 20). col. 4 la col. 17 pentru fiecare coloană distinct, din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 22 col. 17 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29) = (rd. 04 + rd. 21). col. 4 la col. 17 pentru fiecare coloană distinct, din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29)".Corelaţii între formularele de situaţii financiare la subsectorul Administraţia locală (S1313)Corelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) şi anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03):Corelaţia:"Rd. 33 col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03) + Rd. 15 col. 03 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03)." se modifică după cum urmează:"Rd. 33 col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...» (cod 03)."Nota aferentă corelaţiei se completează la punctul 2) cu următorul cuprins:"La unităţile de învăţământ preuniversitar se va respecta următoarea corelaţie:Rd. 33 col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = (Rd. 15 col. 01 - Rd. 15 col. 4) din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03)."După textul de mai sus, se introduce textul cu următorul cuprins:"Rd. 60.1 col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = Rd. 15 col. 03 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03)."Corelaţii între formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03) şi anexa 40b «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ...» (cod 18):Corelaţia:"Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03) + Rd. 15 col. 03 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03) = (Rd. 04 + Rd. 05 + Rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40b «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ...» (cod 18)." se modifică după cum urmează:"Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...» (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40b «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ...» (cod 18)".După textul "Corelaţii între formularul anexa 29 «Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei» (cod 31) şi anexa 40b «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ...» (cod 18), după ultima corelaţie, se introduce textul cu următorul cuprins:"Anexa 31b «Situaţia acţiunilor/părţilor sociale deţinute direct/indirect de unităţile administrativ-teritoriale la operatorii economici» cu formularul anexa 40b «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ...» (cod 18)La formularul «Situaţia acţiunilor/părţilor sociale deţinute direct/indirect de unităţile administrativ-teritoriale la operatorii economici» (anexa 31 b), utilizat pe modelul aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2011, sau pe modelul publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, se respectă corelaţia coloana «Valoarea acţiunilor/părţilor sociale din capitalul social al operatorului economic deţinute de către unitatea administrativ-teritorială - Direct» = (rd. 126 + rd. 134 + rd. 142) col. 2 din formularul 40b «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ...» (cod 18).""NOTĂ:Următoarele corelaţii de la subsectorul Administraţia centrală (S1311) se respectă şi la subsectorul Administraţia locală (S1313):1. formularul «Bilanţ» (cod 01) şi formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25);2. formularul «Bilanţ» (cod 01) şi formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» şi anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile»;3. corelaţii în cadrul formularului anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27);4. formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25) şi formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29);5. corelaţii în cadrul formularului anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29)."Corelaţii între formularele de situaţii financiare din subsectorul Asigurări sociale (S1314)După textul "Corelaţii între formularul anexa 29 «Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei» (cod 31) şi anexa 40c «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ...» (cod 19)", după ultima corelaţie se introduce textul cu următorul cuprins:"NOTĂ:Următoarele corelaţii de la subsectorul Administraţia centrală (S1311) se respectă şi la domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) (S1314):1. formularul «Bilanţ» (cod 01) şi formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25);2. formularul «Bilanţ» (cod 01) şi formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» şi anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile»;3. corelaţii în cadrul formularului anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27);4. formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25) şi formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29);5. corelaţii în cadrul formularului anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29)".----