ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 30 iunie 1999privind salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 30 iunie 1999  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Prin derogare de la prevederile Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul juridic pentru salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.  +  Articolul 2Salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, denumita în continuare agenţie, se face ţinându-se seama de rolul, răspunderea, importanţa socială, complexitatea, specificul activităţii fiecărei funcţii, precum şi de pregătirea şi competenţa profesională a persoanelor care exercită aceste funcţii, de riscul şi de suprasolicitarea neuropsihica, pe baza criteriilor aprobate de Consiliul Naţional de Coordonare.  +  Articolul 3Nomenclatorul funcţiilor de conducere şi de execuţie, precum şi nivelul salariilor de baza şi al indemnizaţiilor de conducere sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 4Salariile de baza pentru personalul agenţiei sunt cele rezultate din înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare cu valoarea de referinţa. Salarizarea personalului agenţiei se face potrivit art. 4 alin. (2) din Legea salarizarii nr. 14/1991, prin negocieri colective sau, după caz, individuale, între agenţie, ca persoana juridică care angajează, şi salariaţii sau reprezentanţii acestora, în limitele coeficienţilor de ierarhizare corespunzatori funcţiei. Persoanele care ocupa funcţii de conducere beneficiază şi de o indemnizaţie de conducere, care face parte din salariul de baza, diferenţiată în raport cu răspunderea funcţiei de conducere îndeplinite.  +  Articolul 5Valoarea de referinţa specifică a agenţiei se actualizează anual, în raport cu creşterea estimată a preţurilor de consum, prin legea bugetului de stat.  +  Articolul 6 (1) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată personalul poate primi salariu de merit. Acesta poate fi de până la 15% din salariul de baza. (2) Persoanele care beneficiază de salariu de merit se stabilesc o dată pe an, de regula după aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, în raport cu rezultatele obţinute în activitatea desfăşurată. Pentru personalul nou-angajat salariul de merit se poate acorda după o perioadă de un an de la angajare. (3) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 25% din numărul total de posturi prevăzut în statul de funcţii al agenţiei, din care cel puţin două treimi vor fi utilizate pentru funcţiile de execuţie.  +  Articolul 7 (1) Persoanele salarizate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază la funcţia de baza de un spor de vechime în munca de până la 25% din salariul de baza, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:
       
    Tranşele de vechime în muncăCota din salariul de bază
    între 3 şi 5 ani5%
    de la 5 la 10 ani10%
    de la 10 la 15 ani15%
    de la 15 la 20 de ani20%
    peste 20 de ani25%
  (2) Sporul de vechime în munca se plăteşte începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în munca. (3) Sporul de vechime în munca se ia în calcul la stabilirea pensiilor şi a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă. (4) Pensionării pentru limita de vârsta, care se reangajeaza în munca potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în munca dobândite după data pensionării.
   +  Articolul 8Salariaţii agenţiei primesc lunar un spor de confidenţialitate de 25% din salariul de baza.  +  Articolul 9Salariaţii care poseda titlul de doctor în activitatea pe care o desfăşoară beneficiază de un spor de 15% din salariul de baza.  +  Articolul 10 (1) Orele prestate de personalul încadrat în funcţii de execuţie peste durata normală a timpului de lucru se compensează cu timp liber corespunzător. Dacă munca astfel prestată nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzător, orele suplimentare vor fi salarizate cu un spor din salariul de baza, astfel: a) 50% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale de lucru; b) 100% din salariul de baza pentru orele următoare.Cu sporul de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, nu se lucrează. (2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plati numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de conducătorul compartimentului sau al sectorului de activitate, fără a se depăşi 360 de ore anual. (3) Salariaţii care, prin natura atribuţiilor de serviciu, prestează în mod sistematic activitate peste durata normală a timpului de lucru, precum şi pentru activităţile desfăşurate în zilele nelucrătoare şi cărora nu li se poate acorda timp liber corespunzător primesc, în raport cu depăşirea programului normal de lucru, în locul drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2), un spor de 10-25% din salariul de baza, care face parte din acesta. Categoriile de salariaţi şi condiţiile de acordare a sporului de muncă sistematica peste programul normal de lucru se stabilesc pe baza prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a agenţiei şi se aproba de consiliul de administraţie.  +  Articolul 11Salariaţii care lucrează în condiţii speciale de muncă primesc un spor de până la 15% din salariul de baza. Locurile de muncă, categoriile de salariaţi şi cuantumul sporului se aproba de consiliul de administraţie.  +  Articolul 12Drepturile privind indemnizaţia pentru concediul de odihnă şi pentru incapacitate temporară de muncă se calculează potrivit reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 13Premierea salariaţilor agenţiei se face dintr-un fond de premiere, care se constituie prin aplicarea unei cote de 10% asupra fondului de salarii aprobat anual prin bugetul de venituri şi cheltuieli. Din acest fond pot fi acordate premii în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase.  +  Articolul 14 (1) Pentru activitatea desfăşurată salariaţii agenţiei beneficiază la sfârşitul anului calendaristic de un premiu anual, corespunzător salariului de baza realizat în ultima luna din anul pentru care se face plata. (2) Premiul anual nu se acordă sau poate fi redus în cazul salariaţilor care în cursul anului au desfăşurat activităţi profesionale nesatisfacatoare ori au săvârşit abateri pentru care au fost sancţionaţi disciplinar. Persoanele care au fost schimbate din funcţie sau al căror contract individual de muncă a încetat pentru fapte imputabile lor nu beneficiază de premiul anual.  +  Articolul 15Persoanele angajate în cadrul agenţiei, numite temporar într-o funcţie de conducere, în cazul în care titularul acesteia lipseşte din agenţie o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi nu beneficiază de salariu pe perioada respectiva, primesc, pe lângă salariul de baza al funcţiei, indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere pe care o preiau.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:--------------- Ministrul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului,Nicolae NoicaMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiu  +  Anexa 1
  Valoarea de referinţa = 1.000.000 lei
              NOMENCLATORUL
  funcţiilor de conducere şi de execuţie din cadrul Agenţiei Naţionale
  pentru Locuinţe şi nivelul salariilor de baza şi al indemnizaţiilor de conducere
      A. Salarii de baza
      I. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de conducere din agenţie
         
    Nr. crt.Funcţia de conducereCoeficientul de ierarhizare
    1.Director general10,00-11,20
    2.Director general adjunct8,00- 9,50
      II. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de conducere din unele compartimente functionale
         
    Nr. crt.Funcţia de conducereCoeficientul de ierarhizare
    1.Director4,00-6,50
    2.Consilier-şef4,00-6,50
    3.Şef oficiu teritorial3,50-5,00
    4.Şef serviciu3,50-5,00
    5.Şef birou3,00-4,00
      III. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de execuţie
           
    Nr. crt.Funcţia de execuţieNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare
    1.ConsilierS3,00-5,00
    2.ExpertS3,00-4,00
    3.Inspector de specialitateS3,00-4,00
    4.Referent de specialitateS2,50-4,00
    5.Consilier juridicS2,50-5,00
    6.TraducătorS2,50-4,00
    7.Analist programatorS2,50-4,00
    8.ReferentSSD1,75-2,75
    9.ReferentM1,50-2,00
    10.Analist programator ajutorM1,50-2,00
    11.Secretar-dactilografM1,25-1,75
    12.MagazinerM1,00-1,50
    13.CasierM1,00-1,50
    14.ArhivarM1,00-1,50
    15.Funcţionar administrativM0,75-1,25
    16.Şofer-0,75-1,25
    17.Îngrijitor-0,50-1,00
  NOTĂ:1. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţi cu diploma de licenţă sau echivalenta ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani - învăţământ de zi, seral sau fără frecventa.2. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor SSD pot fi ocupate de absolvenţi cu diploma ai învăţământului superior de scurta durata, cu durata studiilor de 2-3 ani - învăţământ de zi sau 3-4 ani - învăţământ seral sau fără frecventa.3. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor M pot fi ocupate de absolvenţi cu diploma de bacalaureat sau, după caz, diploma.4. În funcţiile consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate vor fi încadraţi ingineri, economişti, jurişti şi alţi specialişti, absolvenţi ai institutului superior universitar.5. În funcţia de referent, la care este prevăzut nivelul studiilor M, vor fi încadraţi tehnicieni, contabili, statisticieni şi alţi specialişti cu studii liceale şi postliceale.B. Indemnizaţii de conducere
         
    Nr. crt. Funcţia de conducereIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază (%)
    1.Director30
    2.Consilier şef25
    3.Şef oficiu teritorial25
    4.Şef serviciu20
    5.Şef birou15
  --------