CIRCULARA nr. 11 din 10 iunie 1999privind reflectarea unor operaţiuni în contabilitate şi întocmirea unor situaţiifinanciar-contabile de către bănci
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 30 iunie 1999  În temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 58 din Legea bancară nr. 58/1998, modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/1999, şi ale art. 4 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 4 din Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.418/344/1997 privind aprobarea Planului de conturi pentru societăţile bancare şi a normelor metodologice de utilizare a acestuia, precum şi ale art. 6 din Ordinul ministrului finanţelor şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.524/362/1998 privind aprobarea modelelor situaţiilor financiar-contabile pentru bănci şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, Banca Naţionala a României stabileşte următoarele reglementări privind reflectarea unor operaţiuni în contabilitate şi întocmirea unor situaţii financiar-contabile de către bănci:I. Reglementări privind reflectarea unor operaţiuni în contabilitatea băncilor, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale băncilor, persoane juridice străine 1. Înregistrarea operaţiunilor privind contribuţia pentru asigurările sociale Stabilirea şi calculul contribuţiei pentru asigurările sociale de stat, precum şi plata acesteia către bugetul asigurărilor sociale de stat se efectuează în conformitate cu prevederile Decretului nr. 389/1972 cu privire la contribuţia pentru asigurările sociale de stat, modificat şi completat prin Legea nr. 49/1992 şi prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 2/1999. Având în vedere conturile prevăzute de Planul de conturi pentru societăţile bancare şi normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.418/344/1997, denumite în continuare Planul de conturi bancar, operaţiunile privind contribuţia pentru asigurările sociale, în cotele prevăzute la art. 1 din Decretul nr. 389/1972, astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 2/1999, se înregistrează în contabilitate de către băncile, persoane juridice române, şi de sucursalele băncilor străine, astfel:- calcularea contribuţiei pentru asigurările sociale de stat şi evidentierea obligaţiei de plată faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat
    6121"Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurările sociale"35211"Contribuţia unităţii la asigurările sociale"sumele datorate, calculate potrivit legii
      - plata către bugetul asigurărilor sociale de stat a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat
    35211"Contribuţia unităţii la asigurările sociale"111"Cont curent la Banca Naţională a României"sumele efectiv plătite în contul asigurărilor sociale de stat
      - evidentierea reducerilor privind contribuţia pentru asigurările sociale de stat, în situaţia în care se virează sumele la termenele scadente prevăzute de reglementările legale
    35211"Contribuţia unităţii la asigurările sociale"7499"Alte venituri"sumele reprezentând reduceri calculate la contribuţia pentru asigurările sociale de stat datorată
      - evidentierea majorărilor de întârziere calculate pentru neplata la termenele scadente a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat datorate
    6711"Despăgubiri, amenzi şi penalităţi"=3538"Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate"-valoarea majorărilor de întârziere calculate
  Se menţionează că înregistrarea contabila 6711 "Despăgubiri, amenzi şi penalităţi" = 3538 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate" se efectuează şi în cazul în care s-a obţinut eşalonarea la plata a unor penalizări sau majorări de întârziere, calculate.2. Înregistrarea operaţiunilor privind garanţiile pentru gestionari În conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, modificată prin Legea nr. 54/1994, agenţii economici, autorităţile şi instituţiile publice depun garanţiile în numerar, constituite de către gestionari, la Casa de Economii şi Consemnaţiuni sau la bănci, într-un cont special al agentului economic, al autorităţii ori al instituţiei publice respective.Având în vedere conturile prevăzute de Planul de conturi bancar, evidentierea în contabilitate a garanţiilor în numerar constituite de către gestionari se efectuează cu ajutorul contului 25335 "Depozite pentru garanţii gestionari", deschis pe fiecare agent economic, autoritate sau instituţie publică, respectiv defalcat, în analitic, pe fiecare gestionar. De asemenea, garanţiile pentru gestionării proprii ai băncilor, persoane juridice române, şi cei ai sucursalelor băncilor străine, constituite în numerar din disponibilităţile existente în conturile acestora sau prin reţinere pe statul de salarii, se evidenţiază cu ajutorul contului 25335 "Depozite pentru garanţii gestionari", defalcat, în analitic, pe fiecare persoana fizica (gestionar).Înregistrarea în contabilitate de către băncile, persoane juridice române, şi de sucursalele băncilor străine, a principalelor operaţiuni privind garanţiile pentru gestionării proprii se efectuează astfel:- valoarea garanţiei achitate de către gestionării proprii din disponibilităţile existente în contul curent sau prin reţinere pe statul de plată
      %25335"Depozite pentru garanţii gestionari", analitic distinct
    101"Casa"    
    2511"Conturi curente"      
    3511"Personal - remuneraţii datorate"    
      - dobânzile calculate, datorate, aferente garanţiilor constituite de către gestionării proprii
    60253 "Dobânzi la depozitele colaterale"=2537 "Datorii ataşate", analitic distinct
      - dobânzile virate în contul de depozite pentru garanţii constituite de către gestionării proprii sau în contul curent al acestor gestionari
    2537"Datorii ataşate", analitic distinct=   %
          25335"Depozite pentru garanţii gestionari", analitic distinct
          2511"Conturi curente", analitic distinct
      - sumele datorate de gestionării proprii, reprezentând valoarea bunurilor constatate lipsa sau deteriorate, imputate acestora, şi T.V.A. colectata aferentă, în cazul în care banca şi-a exercitat dreptul de deducere pentru T.V.A. corespunzătoare bunurilor lipsa sau deteriorate imputabile
    35192"Alte creanţe în legătură cu personalul", analitic distinct=%
        7499"Alte venituri"
        35327"T.V.A. colectată"
      - sumele reţinute din garanţiile constituite de către gestionării proprii, reprezentând imputatii sau alte debite
    25335"Depozite pentru garanţii gestionari", analitic distinct=35192"Alte creanţe în legătură cu personalul", analitic distinct
      - sumele achitate gestionarilor proprii, reprezentând diminuari sau restituiri de garanţii
    25335"Depozite pentru garanţii gestionari", analitic distinct=%
        101 "Casa"
        2511 "Conturi curente"
  3. Înregistrarea unor operaţiuni rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997 privind măsurile de stimulare a persoanelor fizice şi juridice pentru încadrarea în munca a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, aprobată şi modificată prin Legea nr. 162/1997Având în vedere conturile prevăzute de Planul de conturi bancar, operaţiunile decurgând din aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 162/1997, se înregistrează în contabilitate de către băncile, persoane juridice române, şi de sucursalele băncilor străine, astfel:     - salariile cuvenite absolvenţilor instituţiilor de învăţământ pentru munca prestată
    611"Cheltuieli cu remuneraţiile personalului"=3511"Personal datorate"-remuneraţii-drepturile salariale integrale, cuvenite absolvenţilor instituţiilor de învăţământ
      - sumele reţinute din contribuţia la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj
    3522"Ajutor de şomaj"=7493"Venituri din subvenţii de exploatare", analitic distinct-sumele deduse din contribuţia - pe care angajatorul este obligat să o vireze Fondului pentru plata ajutorului de şomaj
      - sumele de recuperat în cazul în care suma necesară pentru acoperirea plăţii salariilor absolvenţilor instituţiilor de învăţământ este mai mare decât contribuţia la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj
    3534"Subvenţii", analitic distinct=7493"Venituri din subvenţii de exploatare", analitic distinct-diferenţele care se vor recupera prin intermediul direcţiilor generale de muncă şi protecţie socială
  4. Înregistrarea operaţiunilor privind acoperirea pierderii contabile Având în vedere conturile prevăzute de Planul de conturi bancar, înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor privind acoperirea pierderii contabile de către bănci, persoane juridice române, se efectuează astfel:4.1. Pierderea contabila înregistrată în exerciţiile financiare precedente, evidenţiată în contul 581 "Rezultatul reportat", poate fi acoperită din profitul net contabil realizat în exerciţiul financiar curent, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor, efectuandu-se articolul contabil:
    592"Repartizarea profitului"=581"Rezultatul reportat"-valoarea pierderii contabile acoperite din profitul net realizat în exerciţiul financiar curent
  4.2. Acoperirea pierderii contabile înregistrate în exerciţiile financiare precedente, evidenţiată în contul 581 "Rezultatul reportat", în condiţiile nerealizarii de profit net în exerciţiul financiar curent sau nivelul acestuia este inferior pierderii contabile înregistrate în exerciţiile financiare precedente, se poate face prin diminuarea rezervelor şi a fondurilor constituite potrivit legii, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor.În contabilitate aceste operaţiuni se reflecta astfel:
    5122"Rezerve legale din profitul net"=581"Rezultatul reportat"-valoarea pierderii contabile acoperite din rezervele legale constituite din profitul net
    513"Rezerve statutare"=581"Rezultatul reportat"-valoarea pierderii contabile acoperite din rezervele statutare constituite din profitul net
    519"Alte rezerve"=581"Rezultatul reportat"-valoarea pierderii contabile acoperite din alte rezerve constituite din profitul net
    528"Alte fonduri"=581"Rezultatul reportat"-valoarea pierderii contabile acoperite din fondurile constituite din profitul net
    5121"Rezerve legale din profitul brut"=581"Rezultatul reportat"-valoarea pierderii contabile acoperite din rezervele legale constituite din profitul brut
    519"Alte rezerve"=581"Rezultatul reportat"-valoarea pierderii contabile acoperite din rezerve, altele decât cele constituite din profitul net
    528"Alte fonduri"=581"Rezultatul reportat"valoarea pierderii contabile acoperite din fonduri, altele decât cele constituite din profitul net
  4.3. Acoperirea pierderii contabile înregistrate în exerciţiile financiare precedente, evidenţiată în contul 581 "Rezultatul reportat", din diferenţele din reevaluare, potrivit dispoziţiilor legale
    516"Diferente din reevaluare"=581"Rezultatul reportat"valoarea pierderii contabile acoperite din diferente din reevaluare
  4.4. Acoperirea pierderii contabile înregistrate în exerciţiile financiare precedente, evidenţiată în contul 581 "Rezultatul reportat", se poate face şi prin reducerea capitalului social, în condiţiile prevăzute la art. 113 lit. f) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, şi la art. 42 din Legea nr. 58/1998, modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/1999, efectuandu-se articolul contabil:
    501"Capital social"=581"Rezultatul reportat"-valoarea pierderii contabile acoperite prin reducerea capitalului social
  5. Înregistrarea diminuării sau utilizării rezervei generale pentru riscul de credit Potrivit prevederilor Legii nr. 58/1998, modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/1999, contractele de credit bancar, precum şi garanţiile reale şi personale, constituite în scopul garantarii creditului bancar, constituie titluri executorii, iar de la data investirii cu formula executorie a contractului de credit, dobânzile se vor calcula în continuare şi se vor evidenţia de către banca în afară bilanţului contabil, împreună cu creditele respective.În conformitate cu prevederile Normelor Băncii Naţionale a României nr. 7/1998 privind evidentierea în contabilitatea băncilor a creditelor şi dobânzilor aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, precum şi a bunurilor mobile şi imobile, dobândite ca urmare a executării silite a creanţelor, date în aplicarea Legii nr. 58/1998, modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/1999, creditele aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, scoase în afară bilanţului, se înregistrează de către banca creditoare în conturile în afară bilanţului 99311 "Credite aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmărite în continuare", 99312 "Valori primite în pensiune aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmărite în continuare", 99313 "Titluri primite în pensiune livrata aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmărite în continuare" şi se urmăresc în continuare până la recuperarea integrală a acestora, până la epuizarea posibilităţilor legale de recuperare sau până la împlinirea termenului de prescripţie.Potrivit prevederilor Circularei Băncii Naţionale a României nr. 5/1999 privind reflectarea unor operaţiuni în contabilitate şi măsuri referitoare la încheierea exerciţiilor financiar-contabile la bănci, creditele acordate debitorilor care se afla în procedura falimentului, potrivit Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor, precum şi creditele acordate debitorilor aflaţi în situaţiile prevăzute la pct. 1 lit. b) şi c) din Normele Băncii Naţionale a României nr. 14/1995 privind utilizarea provizioanelor specifice de risc de către societăţile bancare, scoase în afară bilanţului, se înregistrează de către banca creditoare în contul în afară bilanţului 99319 "Alte creanţe scoase din activ, urmărite în continuare", analitice distincte pe fiecare debitor şi categorie de credite, în vederea urmăririi recuperării totale sau parţiale a acestora.La data scoaterii în afară bilanţului a creditelor, potrivit prevederilor legale, inclusiv a creditelor aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, băncile utilizează provizioanele specifice de risc constituite pentru creditele respective, iar partea din aceste credite, ce depăşeşte nivelul provizioanelor specifice de risc utilizate, se acoperă din rezerva generală pentru riscul de credit, constituită din profitul net, şi din rezerva generală pentru riscul de credit, constituită din profitul brut. Eventuala suma rămasă neacoperita, reprezentând diferenţa dintre valoarea creditelor scoase în afară bilanţului şi valoarea totală a utilizarilor reprezentând provizioane specifice de risc, rezerva generală pentru riscul de credit, constituită din profitul net, şi rezerva generală pentru riscul de credit, constituită din profitul brut, se trece pe cheltuieli, respectiv pe pierderi din credite neacoperite cu provizioane.Înregistrarea în contabilitate de către bănci, persoane juridice române, a operaţiunilor privind stingerea creanţelor reprezentând credite neacoperite cu provizioane, prin utilizarea rezervei generale pentru riscul de credit, constituită din profitul net, a rezervei generale pentru riscul de credit, constituită din profitul brut şi pe seama pierderilor din credite neacoperite cu provizioane, se efectuează astfel:- utilizarea rezervei generale pentru riscul de credit, constituită din profitul net, pentru stingerea creditelor în lei, neacoperite cu provizioane
    5142"Rezerva generală pentru riscul de credit din profitul net"=   %
        141X"Credite acordate băncilor"
        151X"Valori primite în pensiune"
          18X"Creanţe restante şi îndoielnice"
          20X"Credite acordate clientelei"
          231X"Credite acordate clientelei financiare"
          241X"Valori primite în pensiune"
          28X"Creanţe restante şi îndoielnice"
          30111"Titluri primite în pensiune livrată"
          38X"Creanţe restante şi îndoielnice"
          40X"Credite subordonate"
          48X"Creanţe restante şi îndoielnice"
      - utilizarea rezervei generale pentru riscul de credit, constituită din profitul net, pentru stingerea creditelor în devize, neacoperite cu provizioane
    3721"Poziţie de schimb"=   %
          141X"Credite acordate băncilor"
          151X"Valori primite în pensiune"
          18X"Creanţe restante şi îndoielnice"
          20X"Credite acordate clientelei"
          231X"Credite acordate clientelei financiare"
          241X"Valori primite în pensiune"
          28X"Creanţe restante şi îndoielnice"
          30111"Titluri primite în pensiune livrată"
          38X"Creanţe restante şi îndoielnice"
          40X"Credite subordonate"
          48X"Creanţe restante şi îndoielnice"
                         concomitent
    5142"Rezerva generală pentru riscul de credit din profitul net"=3722"Contravaloarea poziţiei de schimb"
      - utilizarea rezervei generale pentru riscul de credit, constituită din profitul brut, pentru stingerea creditelor în lei, neacoperite cu provizioane
    5141"Rezerva generală pentru riscul de credit din profitul brut"=7811"Venituri din reluarea rezervei generale pentru riscul de credit, constituită din profitul brut"
                           concomitent
    667"Pierderi din creanţe nerecuperabile acoperite cu provizioane"=   %
        141X"Credite acordate băncilor"
        151X"Valori primite în pensiune"
          18X"Creanţe restante şi îndoielnice"
          20X"Credite acordate clientelei"
          231X"Credite acordate clientelei financiare"
          241X"Valori primite în pensiune"
          28X"Creanţe restante şi îndoielnice"
          30111"Titluri primite în pensiune livrată"
          38X"Creanţe restante şi îndoielnice"
          40X"Credite subordonate"
          48X"Creanţe restante şi îndoielnice"
      - utilizarea rezervei generale pentru riscul de credit, constituită din profitul brut, pentru stingerea creditelor în devize, neacoperite cu provizioane
    5141"Rezerva generală pentru riscul de credit din profitul brut"=7811"Venituri din reluarea rezervei generale pentru riscul de credit, constituită din profitul brut"
                         concomitent
    3721 "Poziţie de schimb"=   %
          141X"Credite acordate băncilor"
          151X"Valori primite în pensiune"
          18X"Creanţe restante şi îndoielnice"
          20X"Credite acordate clientelei"
          231X"Credite acordate clientelei financiare"
          241X"Valori primite în pensiune"
          28X"Creanţe restante şi îndoielnice"
          30111"Titluri primite în pensiune livrată"
          38X"Creanţe restante şi îndoielnice"
          40X"Credite subordonate"
          48X"Creanţe restante şi îndoielnice"
                         concomitent
    667"Pierderi din creanţe nerecuperabile acoperite cu provizioane"=3722"Contravaloarea poziţiei de schimb"
      - evidentierea pierderii aferente creditelor în lei rămase după utilizarea provizioanelor specifice de risc constituite, a rezervei generale pentru riscul de credit, constituită din profitul net, şi a rezervei generale pentru riscul de credit, constituită din profitul brut
    668"Pierderi din creanţe nerecuperabile neacoperite cu provizioane"=    
        141X"Credite acordate băncilor"
        151X"Valori primite în pensiune"
          18X"Creanţe restante şi îndoielnice"
          20X"Credite acordate clientelei"
          231X"Credite acordate clientelei financiare"
          241X"Valori primite în pensiune"
          28X"Creanţe restante şi îndoielnice"
          30111"Titluri primite în pensiune livrată"
          38X"Creanţe restante şi îndoielnice"
          40X"Credite subordonate"
          48X"Creanţe restante şi îndoielnice"
      - evidentierea pierderii aferente creditelor în devize rămase după utilizarea provizioanelor specifice de risc constituite, a rezervei generale pentru riscul de credit, constituită din profitul net, şi a rezervei generale pentru riscul de credit, constituită din profitul brut
    3721"Poziţie de schimb"=   %
          141X"Credite acordate băncilor"
          151X"Valori primite în pensiune"
          18X"Creanţe restante şi îndoielnice"
          20X"Credite acordate clientelei"
          231X"Credite acordate clientelei financiare"
          241X"Valori primite în pensiune"
          28X"Creanţe restante şi îndoielnice"
          30111 "Titluri primite în pensiune livrată"
          38X"Creanţe restante şi îndoielnice"
          40X"Credite subordonate"
          48X"Creanţe restante şi îndoielnice"
                           concomitent
    668"Pierderi din creanţe nerecuperabile neacoperite cu provizioane"=3722"Contravaloarea poziţiei de schimb"
  6. Dispoziţii referitoare la aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată, astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 40/1998 (aprobată şi modificată prin Legea nr. 249/1998, în vigoare de la 1 ianuarie 1999)Evaluarea elementelor exprimate în devize, de activ şi de pasiv, şi înregistrarea în contabilitate a subscrierii şi varsarii capitalului social în devize, precum şi a diferentelor de curs valutar aferente disponibilităţilor în devize reprezentând aport la capitalul social/capitalul de dotare se efectuează potrivit prevederilor Precizărilor privind reflectarea în contabilitate a unor operaţiuni, precum şi unele măsuri referitoare la închiderea exerciţiului financiar-contabil pe anul 1997 la societăţile bancare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 15.515/27/1998, ale Circularei Băncii Naţionale a României nr. 5/1999 şi ale pct. 7 din prezenta circulara.În baza prevederilor Planului de conturi bancar, diferenţele de curs valutar rezultate din compararea sumelor obţinute din evaluarea lunară a conturilor "Poziţie de schimb" (operationala) cu sumele înscrise în conturile corespunzătoare "Contravaloarea poziţiei de schimb" (operationala) înainte de evaluare se înregistrează în conturile de venituri sau în cele de cheltuieli privind operaţiunile de schimb, după caz.Regimul diferenţelor de curs valutar reprezentând venituri sau cheltuieli, rezultate din evaluare, corespunzătoare devizelor, altele decât cele aferente capitalului social în devize al băncilor, persoane juridice române/capitalului de dotare în devize al sucursalelor băncilor străine, va fi stabilit prin normele referitoare la înscrierea în "Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat" a cheltuielilor, respectiv a veniturilor din diferenţe de curs valutar, care vor fi elaborate, potrivit Ordinului ministrului finanţelor nr. 314/1999 pentru aprobarea Precizărilor privind reflectarea în contabilitate a unor operaţiuni, în trimestrul IV 1999. Acelaşi regim se aplică şi pentru diferenţele de curs valutar reprezentând venituri sau cheltuieli, rezultate din evaluare, rămase după înregistrarea în contul 519 "Alte rezerve", analitic distinct "Rezerve din influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilităţilor în valută reprezentând capital social/capital de dotare în valută, conform Hotărârii Guvernului nr. 252/1996" a diferenţelor de curs valutar corespunzătoare nivelului disponibilităţilor în devize reprezentând capital social/capital de dotare în devize.7. Evidentierea de către sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, a diferenţelor de curs valutar aferente capitalului de dotarePotrivit prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferenţelor de curs valutar aferente capitalului social în devize şi alte operaţiuni aplicabile începând cu bilanţul contabil cu termen de depunere până la 15 aprilie 1996, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea Guvernului nr. 213/1999, lt; lt;Diferenţele favorabile sau nefavorabile de curs valutar aferente disponibilităţilor în devize reprezentând aport la capitalul social se vor inregistra, începând cu bilanţul contabil aferent exerciţiului financiar cu termen de întocmire şi de depunere, potrivit legii, până la data de 15 aprilie 1996, în contul "Alte rezerve", analitic distinct, fără a fi influentate rezultatele financiare ale agenţilor economici. Aceste sume nu vor putea fi utilizate în alte scopuri.Acelaşi regim se aplică şi pentru diferenţele de curs valutar dintre momentul subscrierii şi cel al varsarii efective a capitalului social în valută.Prevederile prezentului punct se aplică în mod corespunzător şi capitalului de dotare a sucursalelor băncilor străine, reglementat de Legea bancară nr. 58/1998, modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/1999, inclusiv pentru bilanţul contabil pe anul 1998, cu termen de depunere 15 aprilie 1999. gt; gt;În conformitate cu reglementările Băncii Naţionale a României privind capitalul social minim al băncilor, sumele în devize, puse la dispoziţie sucursalelor, cu caracter permanent, de către banca străină de care aparţin, reprezintă una dintre sursele de constituire sau de majorare a capitalului de dotare al sucursalelor băncilor străine.Având în vedere prevederile legale menţionate mai sus, metodologia de stabilire a diferenţelor de curs valutar aferente disponibilităţilor în devize reprezentând aport la capitalul social, prevăzută la pct. 2.3. din Precizările privind reflectarea în contabilitate a unor operaţiuni, precum şi unele măsuri referitoare la închiderea exerciţiului financiar-contabil pe anul 1997 la societăţile bancare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 15.515/27/1998, se aplică în mod corespunzător şi pentru capitalul de dotare al sucursalelor băncilor străine, inclusiv pentru bilanţul contabil pe anul 1998, cu termen de depunere 15 aprilie 1999, cu menţiunea ca, pentru stabilirea de către sucursalele băncilor străine a diferenţelor de curs valutar aferente disponibilităţilor în devize reprezentând capital de dotare, noţiunea "capital de dotare" are aceeaşi semnificaţie cu cea de "capital social" în cazul băncilor, persoane juridice române.De asemenea, se precizează ca pentru determinarea de către sucursalele băncilor străine, pe baza datelor înregistrate în contabilitate, a "poziţiei de schimb operationale" pentru o anumită deviza, soldul contului 3721 "Poziţie de schimb", creditor sau debitor pe deviza în cauza, nu se influenţează algebric cu suma reprezentând soldul contului 421 "Dotări pentru unităţile proprii din străinătate", pe deviza în cauza, întrucât acest cont, în cazul acestor sucursale, nu prezintă sold.Diferenţele favorabile sau nefavorabile de curs valutar aferente disponibilităţilor în devize reprezentând capital de dotare al sucursalelor băncilor străine se evidenţiază în contul 519 "Alte rezerve", analitic distinct "Rezerve din influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilităţilor în valută reprezentând capital de dotare în valută, conform Hotărârii Guvernului nr. 252/1996".8. Dispoziţii referitoare la publicarea bilanţului contabil de către sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străineÎn conformitate cu prevederile art. 62 din Legea nr. 58/1998, fiecare banca are obligaţia sa publice bilanţul contabil, după aprobarea lui de către adunarea generală a acţionarilor, împreună cu opinia auditorului independent asupra acestuia.Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, comerciantul care are sediul principal al comerţului sau în străinătate şi înfiinţează o sucursala sau o filiala în România va fi supus tuturor dispoziţiilor referitoare la înmatricularea, menţionarea şi publicarea actelor şi faptelor cerute pentru comercianţii din ţara.Având în vedere prevederile legale menţionate mai sus, pentru publicarea bilanţului contabil de către sucursalele băncilor străine se au în vedere următoarele:Publicarea bilanţului contabil de către sucursalele băncilor străine, inclusiv a celui întocmit pentru anul 1998, respectiv a bilanţului (vizat de direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti), a contului de profit şi pierderi şi a anexei, împreună cu raportul experţilor contabili, contabililor autorizaţi cu studii superioare sau societăţilor de expertiza contabila autorizate sa desfăşoare aceasta activitate pe teritoriul României, ce îndeplinesc atribuţiile cenzorilor, se efectuează în termen de 45 de zile de la data prevăzută de Legea contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare, pentru depunerea bilanţului contabil la autorităţile în drept.Pentru publicarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi, respectiv pentru depunerea la oficiul registrului comerţului, sucursalele băncilor străine vor utiliza formularele: model 4200 "Bilanţ publicabil" şi model 4290 "Contul de profit şi pierderi publicabil", prevăzute de Modelele situaţiilor financiar-contabile pentru bănci şi normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.524/362 din 20 iulie 1998. Sucursalele băncilor străine întocmesc şi publică formularele la nivelul naţional al sucursalei (sucursala însăşi şi sediile secundare subordonate acesteia).II. Reglementări privind întocmirea unor situaţii financiar-contabile de către băncile, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine 9. Reglementări privind întocmirea situaţiilor model - 4016 "Operaţiuni cu titluri de tranzacţie, operaţiuni diverse, valori imobilizate" şi model - 4090 "Indicatori de activitate", prevăzute de Modelele situaţiilor financiar-contabile pentru bănci şi normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.524/362 din 20 iulie 1998 9.1. În ceea ce priveşte întocmirea situaţiei model 4016 "Operaţiuni cu titluri de tranzacţie, operaţiuni diverse, valori imobilizate":Potrivit prevederilor Planului de conturi bancar, evidentierea mijloacelor fixe amortizabile pe cele 6 grupe principale, prevăzute de Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 964/1998, se efectuează, începând cu data de 1 ianuarie 1999, cu ajutorul conturilor sintetice de gradul III, deschise în cadrul conturilor sintetice de gradul II: 4422, 4522 "Mijloace fixe" şi 4612, 4622 "Amortizarea imobilizarilor corporale".În vederea detalierii sumelor privind mijloacele fixe amortizabile, corespunzător conturilor sintetice de gradul III, deschise în cadrul conturilor sintetice de gradul II: 4422, 4522 "Mijloace fixe" şi 4612, 4622 "Amortizarea imobilizarilor corporale", poziţiile F108 la F114 şi F117 la F124 din situaţia model 4016 "Operaţiuni cu titluri de tranzacţie, operaţiuni diverse, valori imobilizate" se modifica, începând cu situaţiile financiar-contabile pentru trimestrul I al anului 1999, în funcţie de noile conturi sintetice de gradul III, iar poziţiile noi introduse au următoarele corelatii cu planul de conturi:
    F108Construcţii
      44222 - 46122 - ex 49222
    F109Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)
      44223 - 46123 - ex 49222
    F110Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare
      44224 - 46124 - ex 49222
    F111Mijloace de transport
      44225 - 46125 - ex 49222
    F112 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale
      44227 - 46127 - ex 49222
    F117Construcţii
      45222 - 46222 - ex 49232
    F118Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)
      45223 - 46223 - ex 49232
    F119Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare
      45224 - 46224 - ex 49232
    F120Mijloace de transport
      45225 - 46225 - ex 49232
    F121Animale şi plantaţii
      45226 - 46226 - ex 49232
    F122 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale
      45226 - 46226 - ex 49232
  În consecinţa, corelatiile dintre poziţiile introduse în documentul model 4016 "Operaţiuni cu titluri de tranzacţie, operaţiuni diverse, valori imobilizate" şi documentul model 4000 "Situaţia patrimoniului" sunt următoarele:
    Modelul 4016RelaţiaModelul 4000
    Fila 01 - coloana 1   Fila 01 - coloana 1
    F6C + F6D + F6M + F6R + F6W +=F6A
    + F106 + F107 + F108 + F109 +    
    + F110 + F111 + F112 + F61 +    
    + F115 + F116 + F117 + F118 +    
    + F119 + F120 + F121 + F122    
    Fila 01 - coloana 2   Fila 01 - coloana 6
    F6C + F6D + F6M + F6R + F6W +=F6A
    + F106 + F107 + F108 + F109 +    
    + F110 + F111 + F112 + F61 +    
    + F115 + F116 + F117 + F118 +    
    + F119 + F120 + F121 + F122  
  Ca urmare a modificărilor efectuate, modelul situaţiei - model 4016 "Operaţiuni cu titluri de tranzacţie, operaţiuni diverse, valori imobilizate", Fila 01 este prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta circulara.9.2. În ceea ce priveşte întocmirea situaţiei model 4090 "Indicatori de activitate":În conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1998, modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/1999, şi ale reglementărilor Băncii Naţionale a României privind capitalul social minim al băncilor, contravaloarea în lei a sumelor în devize, puse la dispoziţie sucursalei, cu caracter permanent, de către banca străină de care aparţine, precum şi profitul net realizat de sucursala în exerciţiile financiare precedente sau la încheierea exerciţiului financiar reprezintă surse de constituire sau de majorare a capitalului de dotare al sucursalelor băncilor străine.Având în vedere prevederile legale menţionate mai sus, conţinutul datelor privind capitalul social şi al celor privind investiţiile străine în România, din situaţia model 4090 "Indicatori de activitate", se modifica şi se completează, începând cu situaţiile financiar-contabile pentru semestrul I al anului 1999, astfel:Date privind capitalul social şi capitalul de dotare Capitalul social:Cuprinde pe linii structura actionariatului băncii, persoana juridică română, grupata pe anumite categorii de persoane juridice şi fizice, iar pe coloane, soldul, la începutul anului şi la sfârşitul perioadei, al capitalului social subscris şi vărsat.Capitalul de dotare:Cuprinde pe linii sursele de constituire sau de majorare ale capitalului de dotare al sucursalelor băncilor străine, iar pe coloane, soldul, la începutul anului şi la sfârşitul perioadei, al capitalului de dotare.Date privind investiţiile străine în RomâniaCapitalul social:Cuprinde informaţii cu privire la investiţiile străine în România, respectiv participările de capital străin deţinute în capitalul social al băncilor, persoane juridice române.Capitalul de dotare:Cuprinde informaţii cu privire la investiţiile străine în România, respectiv fondurile băncilor străine, aflate la dispoziţia sucursalelor acestora din România şi care îndeplinesc condiţiile pentru a fi evidentiate în capitalul de dotare.Ca urmare a completărilor şi modificărilor de mai sus, modelul situaţiei privind datele referitoare la capitalul social, capitalul de dotare şi la investiţiile străine în România, din documentul model 4090 "Indicatori de activitate", este prevăzut în anexa nr. 2.10. Controlul documentului model 4014 "Operaţiuni cu clientela" Potrivit prevederilor Planului de conturi bancar, valoarea nominală a efectelor de comerţ scontate se înregistrează în contabilitate în debitul contului 20111 "Scont şi operaţiuni asimilate" în contrapartida cu creditul conturilor: 111 "Cont curent la Banca Naţionala a României", 121 "Conturi de corespondent la bănci (nostro)", 122 "Conturi de corespondent ale băncilor (loro)" şi 2511 "Conturi curente". Astfel, sumele rezultate din operaţiunile de scontare şi asimilate, înregistrate în contul 20111 "Scont şi operaţiuni asimilate", indiferent de calitatea agentului de contrapartida, se înscriu la poziţia "Creanţe comerciale" (B10) din situaţia model 4000 "Situaţia patrimoniului", iar cele efectuate cu clientela nefinanciara se înscriu în situaţia model 4014 "Operaţiuni cu clientela" la poziţia "Scont şi operaţiuni asimilate" (B11) - Fila 01 şi, respectiv, în cadrul poziţiei "Creanţe comerciale" (B10) - Fila 02.În consecinţa, corelatiile dintre poziţiile "Scont şi operaţiuni asimilate" (B11) - Fila 01, "Creanţe comerciale" (B10) - Fila 02 din cadrul documentului model 4014 "Operaţiuni cu clientela" şi poziţia "Creanţe comerciale" (B10) din documentul model 4000 "Situaţia patrimoniului" sunt, începând cu situaţiile financiar-contabile pentru trimestrul I al anului 1999, următoarele:Fila 01 din documentul model 4014 (activ) Documentul în lei/rezidenţi
    ModelulRelaţiaModelul 4000
    Fila 01 - coloana 1   Fila 01 - coloana 2
    811 + B12 + B19=<B10
    Documentul în lei/nerezidenţi    
    Modelul 4014RelaţiaModelul 4000
    Fila 01 - coloana 2   Fila 01 - coloana 3
    B11 + B12 + B19=<B10
    Documentul în devize/rezidenţi    
    Modelul 4014RelaţiaModelul 4000
    Fila 01 - coloana 1   Fila 01 - coloana 4
    B11 + B12 + B19=<B10
    Documentul în devize/nerezidenţi    
    Modelul 4014RelaţiaModelul 4000
    Fila 01 - coloana 2   Fila 01 - coloana 5
    B11 + B12 + B19=<B10
                          * *                               * Prezenta circulara modifica şi completează prevederile Planului de conturi pentru societăţile bancare şi ale normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.418/344 din 1 august 1997, precum şi pe cele ale Modelelor situaţiilor financiar-contabile pentru bănci şi normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.524/362 din 20 iulie 1998.Pe data intrării în vigoare a prezentei circulare se abroga orice alte dispoziţii contrare.Nerespectarea prevederilor prezentei circulare atrage aplicarea sancţiunilor şi/sau a măsurilor prevăzute la art. 69 şi, respectiv, la art. 70 din Legea nr. 58/1998.Banca Naţionala a României va urmări, în cadrul acţiunilor de supraveghere prudentiala, desfăşurate potrivit legii, aplicarea de către bănci a prevederilor prezentei circulare.GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,Mugur Isarescu  +  Anexa 1 OPERAŢIUNI CU TITLURI DE TRANZACŢIE, OPERAŢIUNI DIVERSE, VALORI IMOBILIZATE - MODEL 4016    DENUMIREA BĂNCII: .................... [N]Naţional [ ]                                                       [] [ ]    Data: │ │ │ │Cod banca:│ │ │ │[0][1] [] [ 3 ]TM          └─,─┘─,─└─,─┘ └─,─┘─,─└─,─┘  ┌───────────┐  │ mod 4016 │ - mii lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  ACTIV │ Cod │ Amortizari │ Total                                                 │ │ şi │                                                  │poziţie │ provizorie │ net─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────                    A │ B │ 1 │ 3─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│─────── TITLURI DE TRANZACŢIE(exclusiv titluri date cu │ │ │                      împrumut) │ │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────  - Titluri de tranzacţie │ C5V │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────  - Titluri luate cu împrumut │ C5Z │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│─────── CONTURI DE DECONTARE PRIVIND OPERAŢIUNILE CU │ │ │TITLURI │ │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────  - Conturile societăţilor de bursa │ E6M │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────  - Alte sume de încasat privind operaţiunile cu │ │ │   titluri │ E6Z │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│─────── DECONTĂRI INTRABANCARE │ E7A │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│─────── PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE │ │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────  - Avansuri acordate personalului │ E106 │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────  - Alte creanţe în legătură cu personalul │ E107 │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│─────── ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI │ │ │ASIMILATE │ E102 │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│─────── BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI │ │ │ASIMILATE │ │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────  - TVA de recuperat │ E109 │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────  - TVA deductibilă │ E110 │ │ ─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────  - TVA neexigibila │ E111 │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────  - Subvenţii │ E112 │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────  - Alte creanţe în legătură cu bugetul statului, │ │ │   fonduri speciale şi conturi asimilate │ E113 │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│─────── DEBITORI DIVERSI │ │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────  - Depozite de garanţii vărsate │ E7L │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────  - Debitori din avansuri spre decontare │ E7S │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────  - Alţi debitori diversi │ E7Z │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│─────── CONTURI DE STOCURI │ │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────  - Valori din aur, metale şi pietre preţioase │ E74 │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────  - Materiale │ E114 │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────  - Obiecte de inventar │ E115 │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────  - Stocuri aflate la terţi │ E116 │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────  - Alte stocuri şi asimilate │ E76 │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────  - Alte bunuri diverse │ E79 │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│─────── CONTURI DE REGULARIZARE │ │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────  - Valori primite la încasare │ E B │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────  - Conturi de ajustare │ │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────     - privind devizele │ E F │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────     - privind alte elemente din afară bilanţului │ E M │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────  - Conturi de diferenţe │ │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────     - privind devizele │ E S │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────     - privind vânzările de titluri cu posibili- │ │ │      tate de răscumpărare │ E W │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────     - alte conturi de diferenţe │ E Z │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────  - Cheltuieli de repartizat │ │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────     - Prime de emisiune privind titlurile cu │ │ │      venit fix │ E9B │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────     - Prime de rambursare privind titlurile cu │ │ │      venit fix │ E9E │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────     - Alte cheltuieli de repartizat │ E9M │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────  - Cheltuieli înregistrate în avans │ E9S │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────  - Venituri de primit │ E9T │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────  - Alte conturi de regularizare │ E9W │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│─────── IMOBILIZARI ÎN CURS │ │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────  - Imobilizari necorporale în curs │ F6C │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────  - Imobilizari corporale în curs │ F6D │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│─────── IMOBILIZARI ALE ACTIVITĂŢII DE EXPLOATARE │ │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────  - Imobilizari necorporale ale activităţii de │ │ │   exploatare │ │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────     - Fond comercial │ F6M │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────     - Cheltuieli de constituire │ F6R │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────     - Alte imobilizari necorporale ale │ F6W │ │      activităţii de exploatare │ │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────  - Imobilizari corporale ale activităţii de │ │ │   exploatare │ │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────     - Terenuri │ │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────        - Terenuri │ F106 │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────        - Amenajări de terenuri │ F107 │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────     - Mijloace fixe │ │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────        - Construcţii │ F108 │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────        - Echipamente tehnologice (maşini, utilaje│ │ │         şi instalaţii de lucru) │ F109 │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────        - Aparate şi instalaţii de măsurare, │ │ │         control şi reglare │ F110 │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────        - Mijloace de transport │ F111 │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────        - Mobilier, aparatura birotica, echipa- │ │ │         mente de protecţie a valorilor umane şi │ F112 │ │         materiale şi alte active corporale │ │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│─────── IMOBILIZARI ÎN AFARĂ ACTIVITĂŢII DE EXPLOATARE │ │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────  - Imobilizari necorporale în afară activităţii │ F61 │ │   de exploatare │ │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────  - Imobilizari corporale în afară activităţii de │ │ │   exploatare │ │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────    - Terenuri │ │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────         - Terenuri │ F115 │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────         - Amenajări de terenuri │ F116 │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────    - Mijloace fixe │ │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────         - Construcţii │ F117 │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────         - Echipamente tehnologice (maşini, │ │ │          utilaje şi instalaţii de lucru) │ F118 │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────         - Aparate şi instalaţii de măsurare, │ │ │          control şi reglare │ F119 │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────         - Mijloace de transport │ F120 │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────         - Animale şi plantaţii │ F121 │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────         - Mobilier, aparatura birotica, echipa- │ │ │          mente de protecţie a valorilor umane │ │ │          şi materiale şi alte active corporale │ F122 │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│─────── LEASING ŞI OPERAŢIUNI ASIMILATE │ │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────  - Operaţiuni de leasing şi asimilate │ │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────     - Leasing mobiliar │ F7C │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────     - Leasing imobiliar │ F7D │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────     - Leasing cu active necorporale │ F7E │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────  - Operaţiuni de leasing privind imobilizarile │ │ │   în curs │ │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────     - Leasing mobiliar │ F7K │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────     - Leasing imobiliar │ F7L │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────    - Leasing cu active necorporale │ F7M │ │─────────────────────────────────────────────────│────────│────────────│───────  - Imobilizari neinchiriate din leasing reziliat │ F7V │ │───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI        (CONDUCĂTORUL BĂNCII) FINANCIAR-CONTABIL,        Numele, prenumele, semnatura Numele, prenumele şi           şi ştampila băncii semnatura  +  Anexa 2     DENUMIREA BĂNCII: .................... [N] Naţional [ ]                                                      [S] Străinătate [ ]    Data: │ │ │ │Cod banca:│ │ │ │[0][1] [G] Global [ 3 ]TM          └─,─┘─,─└─,─┘ └─,─┘─,─└─,─┘   ┌───────────┐  │ mod 4090 │ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Capital social subscris ││ │ │───────────────────────────────────────││ │ Cod │ Începutul anului │Sfârşitul perioadei││ DATE │ po- │ │ ││ PRIVIND │ zi- │───────────────────│───────────────────││ CAPITALUL │ tie │TOTAL│din care: │TOTAL│din care: ││ SOCIAL │ │ -mii│────────────-│ -mii│─────────────││ │ │ lei-│ în │ în │ lei-│ în │ în ││ │ │ │devize│devize│ │devize│devize││ │ │ │(echi-│(echi-│ │(echi-│(echi-││ │ │ │valent│valent│ │valent│valent││ │ │ │ mii │ USD) │ │ mii │ USD) ││ │ │ │ lei) │ │ │ lei) │ ││════════════════════════════════│═════│═════│══════│══════│═════│══════│══════││ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 ││════════════════════════════════│═════│═════│══════│══════│═════│══════│══════││Capitalul social, din care: │ 401 │ │ │ │ │ │ ││────────────────────────────────│─────│─────│──────│──────│─────│──────│──────││- F.P.S. │ 402 │ │ │ │ │ │ ││────────────────────────────────│─────│─────│──────│──────│─────│──────│──────││- S.I.F. │ 403 │ │ │ │ │ │ ││────────────────────────────────│─────│─────│──────│──────│─────│──────│──────││- regii autonome │ 404 │ │ │ │ │ │ ││────────────────────────────────│─────│─────│──────│──────│─────│──────│──────││- societăţi şi companii comer- │ │ │ │ │ │ │ ││ ciale rezidente │ 405 │ │ │ │ │ │ ││────────────────────────────────│─────│─────│──────│──────│─────│──────│──────││- societăţi şi companii comer- │ │ │ │ │ │ │ ││ ciale nerezidente │ 406 │ │ │ │ │ │ ││────────────────────────────────│─────│─────│──────│──────│─────│──────│──────││- persoane fizice rezidente │ 407 │ │ │ │ │ │ ││────────────────────────────────│─────│─────│──────│──────│─────│──────│──────││- persoane fizice nerezidente │ 408 │ │ │ │ │ │ ││══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════│┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Capital social vărsat ││ │ │───────────────────────────────────────││ │ Cod │ Începutul anului │Sfârşitul perioadei││ DATE │ po- │ │ ││ PRIVIND │ zi- │───────────────────│───────────────────││ CAPITALUL │ tie │TOTAL│din care: │TOTAL│din care: ││ SOCIAL │ │ -mii│────────────-│ -mii│─────────────││ │ │ lei-│ în │ în │ lei-│ în │ în ││ │ │ │devize│devize│ │devize│devize││ │ │ │(echi-│(echi-│ │(echi-│(echi-││ │ │ │valent│valent│ │valent│valent││ │ │ │ mii │ USD) │ │ mii │ USD) ││ │ │ │ lei) │ │ │ lei) │ ││════════════════════════════════│═════│═════│══════│══════│═════│══════│══════││ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 ││════════════════════════════════│═════│═════│══════│══════│═════│══════│══════││Capitalul social, din care: │ 420 │ │ │ │ │ │ ││────────────────────────────────│─────│─────│──────│──────│─────│──────│──────││- F.P.S. │ 421 │ │ │ │ │ │ ││────────────────────────────────│─────│─────│──────│──────│─────│──────│──────││- S.I.F. │ 422 │ │ │ │ │ │ ││────────────────────────────────│─────│─────│──────│──────│─────│──────│──────││- regii autonome │ 423 │ │ │ │ │ │ ││────────────────────────────────│─────│─────│──────│──────│─────│──────│──────││- societăţi şi companii comer- │ │ │ │ │ │ │ ││ ciale rezidente │ 424 │ │ │ │ │ │ ││────────────────────────────────│─────│─────│──────│──────│─────│──────│──────││- societăţi şi companii comer- │ │ │ │ │ │ │ ││ ciale nerezidente │ 425 │ │ │ │ │ │ ││────────────────────────────────│─────│─────│──────│──────│─────│──────│──────││- persoane fizice rezidente │ 426 │ │ │ │ │ │ ││────────────────────────────────│─────│─────│──────│──────│─────│──────│──────││- persoane fizice nerezidente │ 427 │ │ │ │ │ │ ││══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════│┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Capital de dotare ││ │ │───────────────────────────────────────││ │ Cod │ Începutul anului │Sfârşitul perioadei││ DATE │ po- │ │ ││ PRIVIND │ zi- │───────────────────│───────────────────││ CAPITALUL │ tie │TOTAL│din care: │TOTAL│din care: ││ DE DOTARE │ │ -mii│────────────-│ -mii│─────────────││ │ │ lei-│ în │ în │ lei-│ în │ în ││ │ │ │devize│devize│ │devize│devize││ │ │ │(echi-│(echi-│ │(echi-│(echi-││ │ │ │valent│valent│ │valent│valent││ │ │ │ mii │ USD) │ │ mii │ USD) ││ │ │ │ lei) │ │ │ lei) │ ││════════════════════════════════│═════│═════│══════│══════│═════│══════│══════││ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 ││════════════════════════════════│═════│═════│══════│══════│═════│══════│══════││Capital de dotare din care: │ 430 │ │ │ │ │ │ ││────────────────────────────────│─────│─────│──────│──────│─────│──────│──────││- sumele în devize, puse la dis-│ │ │ │ │ │ │ ││poziţia sucursalei, cu caracter │ │ │ │ │ │ │ ││permanent, de către banca │ │ │ │ │ │ │ ││străină de care aparţine │ 431 │ │ │ │ │ │ ││────────────────────────────────│─────│─────│──────│──────│─────│──────│──────││- profitul net realizat de │ │ │ │ │ │ │ ││sucursala în exerciţiile finan- │ │ │ │ │ │ │ ││ciare precedente sau la încheie-│ │ │ │ │ │ │ ││rea exerciţiului financiar, pe │ │ │ │ │ │ │ ││baza aprobării băncii străine │ │ │ │ │ │ │ ││de care aparţine │ 432 │ │ │ │ │ │ │└══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════┘    DENUMIREA BĂNCII: .................... [N] Naţional                                                       [S] Străinătate     Data: │ │ │ │Cod banca:│ │ │ │[0][1] [G] Global           └─,─┘─,─└─,─┘ └─,─┘─,─└─,─┘  ┌───────────┐  │ mod 4090 │ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ DATE PRIVIND INVESTIŢIILE STRĂINE ÎN ROMÂNIA │ Cod │ Suma în devize ││ (bănci persoane juridice române) │poziţie│ (echivalent ││ │ │ dolari SUA) ││═════════════════════════════════════════════════════│═══════│════════════════││ A │ B │ 1 ││═════════════════════════════════════════════════════│═══════│════════════════││Total capital social vărsat de investitorul străin, │ │ ││până la începutul anului │ 501 │ ││─────────────────────────────────────────────────────│───────│────────────────││Creşterea capitalului vărsat de investitorul străin, │ │ ││în cursul perioadei (poz. 503 la 506) │ 502 │ ││─────────────────────────────────────────────────────│───────│────────────────││- cumpărări de acţiuni │ 503 │ ││─────────────────────────────────────────────────────│───────│────────────────││- dividende reinvestite │ 504 │ ││─────────────────────────────────────────────────────│───────│────────────────││- conversii de împrumuturi în acţiuni │ 505 │ ││─────────────────────────────────────────────────────│───────│────────────────││- alte modalităţi │ 506 │ ││─────────────────────────────────────────────────────│───────│────────────────││Descresterea capitalului social vărsat de investito- │ │ ││rul străin în cursul perioadei (poz. 508 la 510) │ 507 │ ││─────────────────────────────────────────────────────│───────│────────────────││- vânzări de acţiuni │ 508 │ ││─────────────────────────────────────────────────────│───────│────────────────││- restituiri de capital │ 509 │ ││─────────────────────────────────────────────────────│───────│────────────────││- alte modalităţi │ 510 │ ││─────────────────────────────────────────────────────│───────│────────────────││Total capital social vărsat de investitorul străin, │ │ ││la sfârşitul perioadei (poz. 501+502-507) │ 511 │ ││─────────────────────────────────────────────────────│───────│────────────────││Cota de participare a investitorului străină (%) │ 512 │ ││─────────────────────────────────────────────────────│───────│────────────────││Împrumuturi acordate de investitorul străin │ 513 │ ││ │ │ │└══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ DATE PRIVIND INVESTIŢIILE STRĂINE ÎN ROMÂNIA │ Cod │ Sume în devize ││ (sucursale ale băncilor străine) │poziţie│ (echivalent ││ │ │ dolari SUA) ││═════════════════════════════════════════════════════│═══════│════════════════││ A │ B │ 1 ││═════════════════════════════════════════════════════│═══════│════════════════││Total capital de dotare de investitorul străin, până │ │ ││la începutul anului │ 520 │ ││─────────────────────────────────────────────────────│───────│────────────────││Creşterea capitalului de dotare vărsat de investito- │ │ ││rul străin în cursul perioadei (poz.522 la 524) │ 521 │ ││─────────────────────────────────────────────────────│───────│────────────────││- sumele în devize puse la dispoziţia sucursalei, cu │ │ ││caracter permanent, de către banca străină de care │ │ ││aparţine │ 522 │ ││─────────────────────────────────────────────────────│───────│────────────────││- profitul net realizat de sucursala în exerciţiile │ │ ││financiare precedente sau la încheierea exerciţiului,│ │ ││financiar, pe baza aprobării banicii străine │ │ ││de care aparţine │ 523 │ ││─────────────────────────────────────────────────────│───────│────────────────││- alte modalităţi │ 524 │ ││─────────────────────────────────────────────────────│───────│────────────────││Descresterea capitalului de dotare vărsat de inves- │ │ ││titorul străin în cursul perioadei (poz. 526+527) │ 525 │ ││─────────────────────────────────────────────────────│───────│────────────────││- restituiri de sume în devize puse la dispoziţia │ │ ││sucursalei, cu caracter permanent, de către banca │ │ ││străină de care aparţine │ 526 │ ││─────────────────────────────────────────────────────│───────│────────────────││- alte modalităţi │ 527 │ ││─────────────────────────────────────────────────────│───────│────────────────││Total capital de dotare vărsat de investitorul străin│ │ ││la sfârşitul perioadei (poz. 520+521-525 │ 528 │ │└══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════┘                         --------------