ORDIN nr. 1.600 din 23 decembrie 2016pentru modificarea anexei nr. 2 la Regulamentul privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 107/2010
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2017  Având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) lit. b) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Regulamentul privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 107/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 13 aprilie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Directorul general al Agenţiei Naţionale

  de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

  Radu Codruţ Ştefănescu
  Bucureşti, 23 decembrie 2016.Nr. 1.600.  +  Anexă(Anexa nr. 2 la regulament)Model de cerere pentru autorizarea persoanelor fiziceCătre ANCPI/OCPI ..............Domnule/Doamnă preşedinte al comisiei de autorizare,Subsemnatul/Subsemnata, ..........., născut/născută în localitatea ..........., judeţul ........., având cetăţenia ........., domiciliat/domiciliată în localitatea ........., str. ....... nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ...., ap. ....., sectorul/judeţul ............., telefon .............., e-mail ......., cod numeric personal*) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, posesor/posesoare al/a diplomei de inginer/subinginer/tehnician seria/nr. .........., promoţia .........., eliberată de ............. din ..........., solicit autorizarea în categoria de lucrări A/B/C/D. Notă

  ──────────

  *) Sau echivalent.

  ──────────
  În susţinerea cererii anexez următoarele:1. curriculum vitae;2. lista de lucrări de specialitate realizate şi a celor la care am participat (denumirea lucrării, amplasament, tipuri de lucrări de specialitate realizate etc.);3. copii ale actelor de studii/specializări;4. copia carnetului de muncă, vizat;5. certificat de cazier judiciar, original;6. certificat de cazier fiscal, original;7. chitanţă taxă autorizare, copie.NOTĂ:Sunt de acord ca Agenţia Naţionala de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) să solicite în numele meu şi pentru mine cazierul judiciar de la instituţiile abilitate, conform dispoziţiilor art. 20 alin. (5) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Semnătura ........................Data .............................
  ----