ORDIN nr. 107 din 17 ianuarie 2017pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 20 ianuarie 2017    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 29 mai 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 22 se abrogă.2. La articolul 56, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Plăţile care se efectuează de către instituţiile publice care au înfiinţate activităţi finanţate integral din venituri proprii se evidenţiază în conturile de cheltuieli bugetare deschise la unităţile Trezoreriei Statului, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate de cheltuieli bugetare, potrivit bugetelor de venituri şi cheltuieli ale acestora şi potrivit Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005, codificate cu codul de identificare fiscală al instituţiilor publice respective."3. Articolul 58 se abrogă.4. La articolul 77, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Conturile de disponibilităţi prevăzute la alin. (1) lit. a) se deschid pe codurile de identificare fiscală atribuite în calitate de plătitor de TVA, iar conturile de venituri bugetare şi de cheltuieli bugetare prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se deschid pe codul de identificare fiscală atribuit pentru activitatea curentă a instituţiilor publice respective."5. După articolul 83^1 se introduc două noi articole, articolele 83^2 şi 83^3, cu următorul cuprins:"Art. 83^2. - Conturile în care se constituie depozite la termen de către instituţiile şi autorităţile publice care, potrivit prevederilor legale în vigoare, pot constitui la Trezoreria Statului astfel de depozite se stabilesc de Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică.Art. 83^3. - (1) Instituţiile publice din administraţia publică centrală ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali sau secundari de credite şi care gestionează fonduri externe nerambursabile potrivit contractelor/acordurilor de finanţare încheiate prin bugetul fondurilor externe nerambursabile pot repartiza instituţiilor publice din subordine bugete de venituri şi cheltuieli bugetare sau bugete de cheltuieli bugetare, după caz, în măsura în care legislaţia specifică sau contractele/acordurile încheiate prevăd realizarea de activităţi prin intermediul instituţiilor publice din subordine. (2) În execuţie, în cazul în care bugetul fondurilor externe nerambursabile este aprobat numai cu cheltuieli bugetare, ordonatorul de credite ierarhic superior, care a încasat sumele de la finanţatorul extern, virează sumele cuvenite instituţiilor publice din subordine din contul de venituri bugetare în care a fost încasat echivalentul în lei al acestora, aferent subcapitolului 41.04.00 «Sume aferente fondurilor externe nerambursabile», în contul de venituri bugetare aferent subcapitolului 41.04.00 «Sume aferente fondurilor externe nerambursabile» al instituţiilor publice subordonate, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în vederea efectuării de către acestea de cheltuieli bugetare potrivit bugetului repartizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (3) În situaţia în care bugetul fondurilor externe nerambursabile este aprobat cu venituri şi cheltuieli bugetare, ordonatorul de credite ierarhic superior, care a încasat sumele de la finanţatorul extern, virează sumele cuvenite instituţiilor publice din subordine din conturile de venituri bugetare în care a fost încasat echivalentul în lei al acestora în conturile corespunzătoare de venituri bugetare ale instituţiilor publice subordonate, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în vederea efectuării de către acestea de cheltuieli bugetare în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (4) Instituţiile publice care procedează potrivit prevederilor alin. (1)-(3) aplică în mod corespunzător prevederile referitoare la execuţia bugetelor fondurilor externe nerambursabile din prezentele norme metodologice."  +  Articolul IIDepozitele care nu au ajuns la scadenţă la data intrării în vigoare a prezentului ordin rămân înregistrate în conturile respective până la scadenţa acestora.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul finanţelor publice,

    Viorel Ştefan
    Bucureşti, 17 ianuarie 2017.Nr. 107.-----