HOTĂRÂRE nr. 15 din 12 ianuarie 2017privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 16 ianuarie 2017  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 12 şi art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, al art. 5 alin. (3) şi alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, înfiinţat prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi prin preluarea activităţii, atribuţiilor şi personalului de la Ministerul Fondurilor Europene. (2) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene este autoritatea pentru: coordonarea instrumentelor structurale 2007-2013, coordonarea fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020, coordonarea fondurilor alocate prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European şi norvegian 2009-2014, mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European şi norvegian 2014-2021 şi pentru programele de cooperare teritorială, dezvoltare regională, coeziune şi dezvoltare teritorială, cooperare transfrontalieră, transnaţională şi interregională, coordonarea altor mecanisme/instrumente/programe finanţate din fonduri externe nerambursabile, disciplina în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi arhitectură, locuire, locuinţe, clădiri de locuit, reabilitarea termică a clădirilor, gestiune şi dezvoltare imobiliar-edilitară, lucrări publice, construcţii, administraţie publică centrală şi locală, descentralizare, reformă şi reorganizare administrativ-teritorială, fiscalitate şi finanţe publice locale, dialogul cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, dezvoltarea serviciilor publice comunitare, ajutor de stat acordat de autorităţile administraţiei publice locale, parcuri industriale, gestiunea funcţiei publice, programarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul utilizării asistenţei financiare nerambursabile acordate României de către Uniunea Europeană pentru programele pe care le gestionează. (3) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, împreună cu ministerele de resort, realizează politica guvernamentală pentru domeniile prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 2Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene are sediul în municipiul Bucureşti, Bulevardul Libertăţii nr. 16, latura nord, sectorul 5 şi îşi desfăşoară activitatea în spaţii din sediile de la următoarele adrese din Bucureşti: Bulevardul Ion Mihalache nr. 15-17, sectorul 1, Bulevardul Libertăţii nr. 16, (Tronsoanele I, V şi VI) latura nord, sectorul 5, Bulevardul Libertăţii nr. 14, (Tronsoanele V şi VI) latura sud, sectorul 5 şi Piaţa Revoluţiei nr. 1A, sectorul 1. Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene îşi poate desfăşura activitatea şi în alte sedii deţinute sau utilizate în condiţiile legii.  +  Articolul 3Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene exercită în domeniile sale de activitate, următoarele funcţii: a) de planificare strategică; b) de reglementare şi avizare; c) de reprezentare; d) de autoritate de stat în domeniile sale de activitate; e) de administrare; f) de implementare şi gestionare a programelor finanţate din fonduri europene, naţionale, precum şi din alte surse legal constituite; g) de monitorizare şi control; h) de coordonare; i) de certificare pentru Programele de cooperare transfrontalieră 2014-2020.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene exercită funcţiile autorităţii de management şi îndeplineşte atribuţiile aferente acesteia, pentru: Programul operaţional regional 2007-2013 şi 2014-2020, Programul "Iniţiativa pentru întreprinderi mici şi mijlocii", Programul operaţional "Dezvoltarea capacităţii administrative" 2007-2013, Programul operaţional "Capacitate administrativă" 2014-2020, Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", Programul operaţional Competitivitate, Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", Programul operaţional Capital uman, Programul operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate, pentru perioada de programare 2014-2020, Programul operaţional Infrastructura mare 2014-2020, Programul operaţional sectorial "Transport", Programul operaţional sectorial "Mediu" şi Programul operaţional "Asistenţă tehnică", pentru Programul ISPA. (2) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene exercită funcţiile de autorităţi de management/autorităţi comune de management, autorităţi naţionale, secretariat tehnic comun, puncte de contact/puncte naţionale de contact/persoane naţionale de contact pentru programele finanţate din FEDR-CTE, ENPI-CBC, ENI-CBC, IPA-CBC şi din fonduri naţionale, precum şi funcţiile de puncte de contact în materie de control pentru programele finanţate din ENI-CBC, pentru: a) Autoritatea de management pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013; b) Autoritatea de management pentru Programul IPA de cooperare transfrontalieră România-Republica Serbia; c) Autoritatea comună de management pentru Programul operaţional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013; d) Autoritatea comună de management şi Secretariatul tehnic comun pentru Programul operaţional comun "Bazinul Mării Negre 2007-2013"; e) Autoritatea naţională pentru Programul ENPI-CBC Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013; f) Autoritatea naţională pentru Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013; g) Autoritatea naţională şi Punctul naţional de contact pentru Programul operaţional "Sud-Estul Europei"; h) Autoritatea naţională şi Punctul naţional de contact pentru Programul de cooperare interregională INTERREG IV C; i) Autoritatea naţională pentru Programul pentru reţeaua de dezvoltare urbană URBACT II; j) Autoritatea naţională pentru Programul ESPON 2013 - Reţeaua europeană de observare a dezvoltării şi coeziunii teritoriale; k) Autoritatea naţională şi persoana naţională de contact pentru Programul operaţional INTERACT II 2007-2013; l) Autoritatea naţională şi Punctul central naţional pentru Programul Reţeaua europeană de cunoştinţe în urbanism; m) Punctul naţional de contact pentru Programul operaţional de cooperare teritorială europeană EUROPA CENTRALĂ 2007-2013; n) Sistem naţional de control de prim nivel responsabil cu verificarea şi validarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii/ partenerii români în cadrul Programului operaţional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, Programului operaţional comun "Bazinul Mării Negre 2007-2013", Programului ENPI-CBC Ungaria-Slovacia-România- Ucraina 2007-2013, Programului operaţional "Sud-Estul Europei", Programului de cooperare interregională INTERREG IV C, Programului pentru reţeaua de dezvoltare urbană URBACT II, Programului ESPON 2013 - Reţeaua europeană de observare a dezvoltării şi coeziunii teritoriale, Programului operaţional de cooperare teritorială europeană EUROPA CENTRALĂ 2007-2013 şi de beneficiarii de asistenţă tehnică în cadrul Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia, Programului operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020, Programul operaţional comun România-Ucraina 2014-2020, Programului operaţional comun "Bazinul Mării Negre 2007-2013", Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, Programului de cooperare transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, Programului operaţional "Sud-Estul Europei"; o) Autoritatea de management pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria; p) Autoritatea de management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria; q) Autoritatea de management pentru Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia; r) Autoritatea de management pentru Programul operaţional comun România-Ucraina 2014-2020; s) Autoritatea de management pentru Programul operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020; ş) Autoritatea de management pentru Programul operaţional comun "Bazinul Mării Negre" 2014-2020; t) Autoritatea naţională pentru Programul operaţional comun România-Ucraina 2014-2020; ţ) Autoritatea naţională pentru Programul operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020; u) Autoritatea naţională pentru Programul operaţional comun "Bazinul Mării Negre" 2014-2020; v) Autoritatea naţională pentru Programul Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020; w) Autoritatea naţională pentru Programul transnaţional "Dunărea" 2014-2020; x) Autoritatea naţională pentru Programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE; y) Autoritatea naţională pentru Programul operaţional URBACT III; z) Autoritatea naţională pentru Programul de cooperare INTERACT III 2014-2020; aa) Autoritatea naţională pentru Programul de cooperare ESPON 2020; bb) Punctul naţional de contact aferent Programului transnaţional "Dunărea" 2014-2020, Punctul naţional URBACT aferent programului URBACT III, Punctul naţional de contact aferent programului INTERREG EUROPE, Persoana naţională de contact aferentă programului INTERACT III 2014-2020, Punct de contact şi reprezentant al României în cadrul Grupului Director al Ariei Prioritare 10 "Ameliorarea Capacităţii administrative şi cooperării instituţionale" a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării; cc) Punctul de contact în materie de control responsabil cu verificarea şi validarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii români în cadrul Programului operaţional comun România-Ucraina 2014-2020, a Programului operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020, a Programului operaţional comun "Bazinul Mării Negre" 2014-2020 şi a Programului Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020; dd) Sistem naţional de control de prim nivel responsabil cu verificarea şi validarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii/partenerii români în cadrul Programului operaţional comun România-Ucraina 2014-2020, Programului operaţional comun "Bazinul Mării Negre" 2014-2020, Programului operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020, Programului Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020, Programului transnaţional "Dunărea" 2014-2020, Programului de cooperare interregională INTERREG EUROPE, Programului operaţional URBACT III, Programului de cooperare ESPON 2020 şi de beneficiarii de asistenţă tehnică în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria, Programului Interreg V-A România-Ungaria, Programului INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia, Programului operaţional comun România-Ucraina 2014-2020, Programului operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020, Programului operaţional comun "Bazinul Mării Negre" 2014-2020, Programului Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020, Programului transnaţional "Dunărea" 2014-2020; ee) Unitatea de certificare pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Programul Interreg V-A România-Ungaria, Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia; ff) Punctul naţional de contact pentru romi responsabil cu monitorizarea şi evaluarea implementării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 18/2015, cu modificările ulterioare; gg) Punctul naţional de contact pentru implementarea Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. (3) Ministerul Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene îndeplineşte funcţia de punct naţional de contact potrivit Memorandumului de înţelegere pentru implementarea Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2004-2009, a Memorandumului de înţelegere pentru Programul de cooperare norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă 2004-2009, potrivit Memorandumului de înţelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi a Memorandumului de înţelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, precum şi a Memorandumului de înţelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi a Memorandumului de înţelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 şi pentru programele de înfrăţire instituţională şi de asistenţă tehnică cu statele care beneficiază de finanţări nerambursabile din partea Uniunii Europene. (4) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene îndeplineşte funcţia de operator de program potrivit prevederilor anexei B la Memorandumul de înţelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 şi ale anexei B la Memorandumul de înţelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014. (5) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene îndeplineşte funcţia de coordonator naţional al asistenţei în raport cu Uniunea Europeană, potrivit prevederilor memorandumurilor/acordurilor de înţelegere dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, privind Programul PHARE şi Facilitatea de tranziţie. (6) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene îndeplineşte funcţia de autoritate administrativă de înfrăţire instituţională, responsabilă cu managementul administrativ şi financiar al proiectelor de înfrăţire instituţională în care România are rol de donator de asistenţă tehnică. (7) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene îndeplineşte funcţia de autoritate de plată pentru programul Facilitatea Schengen, Fondul frontierelor externe şi Programul de cooperare elveţiano-român şi Fondul pentru Securitate Internă 2014-2020. (8) În cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene îşi desfăşoară activitatea agenţiile de implementare pentru programele PHARE - Coeziune economică şi socială şi PHARE - Cooperare transfrontalieră şi Facilitatea de tranziţie. (9) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene îndeplineşte atribuţia de Organism intermediar pentru implementarea programelor finanţate din instrumente structurale 2007-2013, fonduri europene structurale şi de investiţii 2014-2020, Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane, denumit în continuare FEAD, prin unităţile din subordine prevăzute la anexa nr. 2.  +  Articolul 5Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene are următoarele atribuţii:1. realizează Programul de guvernare în domeniile sale de activitate;2. elaborează strategii, politici, programe şi planuri pentru domeniile sale de activitate;3. elaborează şi coordonează, împreună cu ministerele de resort, implementarea de strategii şi politici în domeniul reformei administrativ-teritoriale şi în domeniul fiscal-bugetar local;4. elaborează şi monitorizează strategii şi programe de dezvoltare a infrastructurii unităţilor administrativ-teritoriale, cu finanţare internă şi/sau externă, precum şi indicatorii de performanţă ai serviciilor publice comunitare de utilităţi publice;5. colaborează cu ministerul de resort şi aplică măsurile necesare în domeniul său de activitate pentru implementarea sistemului e-guvernare;6. stabileşte, în condiţiile legii, împreună cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, sistemul de date, informaţii şi raportări periodice privind utilizarea fondurilor europene, pe care le supune informării şi/sau analizei Guvernului, după caz;7. îndeplineşte obligaţiile ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene şi participarea la procesul de elaborare a politicilor şi actelor normative europene în domeniile sale de competenţă;8. monitorizează respectarea regimului general al autonomiei locale şi principiului descentralizării serviciilor publice; dezvoltă parteneriatul cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale;9. coordonează procesul de reformă a administraţiei publice centrale şi locale, descentralizare, regionalizare şi reorganizare administrativ-teritorială a ţării;10. coordonează procesul de elaborare a standardelor de calitate şi a standardelor de cost pentru serviciile publice descentralizate;11. elaborează, coordonează şi implementează, împreună cu ministerele de resort, politicile fiscal-bugetare locale;12. sprijină autorităţile administraţiei publice locale prin promovarea de măsuri privind creşterea capacităţii administrativ-financiare şi eficientizarea serviciilor publice prestate cetăţeanului;13. dezvoltă sistemul de echilibrare financiară a unităţilor administrativ-teritoriale în strânsă corelare cu standardele de cost, cu indicatorii de performanţă şi capacitatea administrativ-financiară a acestora, centrat pe obiectivul asigurării unui pachet minim obligatoriu de investiţii publice;14. reglementează şi monitorizează serviciile comunitare de utilităţi publice;15. promovează proiecte de hotărâri ale Guvernului privind atestarea domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale; reglementează, monitorizează şi implementează măsurile pentru înfiinţarea, sprijinirea şi dezvoltarea parcurilor industriale şi îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin în materia ajutoarelor de stat;16. asigură fundamentarea politicilor de dezvoltare naţională, regională şi locală prin elaborarea de analize teritoriale şi utilizarea instrumentelor de monitorizare şi analiză a stării teritoriului;17. participă cu expertiza în domeniul urbanismului şi arhitecturii la realizarea activităţilor necesare pentru realizarea proiectelor în parteneriat public privat sau proiecte integrate de regenerare şi dezvoltare urbană, de utilitate publică din competenţa Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene;18. elaborează cadrul instituţional şi legal pentru crearea şi consolidarea regiunilor administrativ-teritoriale şi dezvoltă politici regionale în vederea diminuării decalajelor economice şi financiare dintre acestea;19. realizează promovarea unor programe naţionale care să finanţeze activităţi şi acţiuni necesare asigurării dezvoltării durabile, echilibrate a teritoriului naţional, întărirea coeziunii economice, sociale şi teritoriale, protejarea şi promovarea patrimoniului naţional, precum şi creşterea calităţii locuirii în cadrul aşezărilor umane;20. gestionează domeniul cooperării transfrontaliere, transnaţionale şi interregionale;21. gestionează domeniul amenajării teritoriului, urbanism, mobilitate urbană şi arhitectură, domeniul lucrărilor publice, domeniul construcţiilor, gestiunii şi dezvoltării imobiliar-edilitare;22. asigură, prin structurile de specialitate, disciplina şi calitatea în construcţii şi amenajarea teritoriului, autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice, conform legii;23. gestionează domeniul locuirii, locuinţelor şi al clădirilor de locuit, al reabilitării termice şi al eficienţei termice a clădirilor;24. îndeplineşte atribuţiile prevăzute pentru Ministerul Fondurilor Europene şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice de Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şipentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare;25. gestionează, potrivit competenţelor sale, instrumentele de preaderare PHARE şi ISPA;26. coordonează pregătirea, dezvoltarea, armonizarea şi funcţionarea cadrului legislativ, instituţional şi procedural pentru implementarea, gestionarea şi controlul instrumentelor structurale 2007-2013 şi fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020, instrumentelor de preaderare PHARE şi ISPA, instrumentului financiar provizoriu Facilitatea de tranziţie, Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2004-2009, Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014, Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021, Programului de cooperare norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă 2004-2009, a Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021;27. coordonează procesul de elaborare, negociere, modificare, monitorizare şi evaluare a implementării Acordului de parteneriat 2014-2020, a programelor finanţate prin fondurile europene structurale şi de investiţii 2014-2020 şi prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European şi norvegian 2009-2014, prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European şi norvegian 2014-2021;28. îndeplineşte rolul de organism de coordonare responsabil cu desemnarea entităţilor implicate în sistemul de management şi control al fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020 şi asigură comunicarea cu Comisia Europeană în domeniul său de activitate şi în ceea ce priveşte coordonarea şi monitorizarea activităţilor organismelor desemnate, potrivit dispoziţiilor art. 123 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;29. asigură coordonarea metodologică şi monitorizează participarea României la programele şi iniţiativele europene gestionate centralizat de către Comisia Europeană;30. asigură coordonarea gestionării proiectelor finanţate prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Connecting Europe Facility pentru perioada 2014-2020;31. elaborează cadrul normativ naţional şi instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul gestionării fondurilor europene, precum şi a obiectivelor din programele elaborate pentru domeniile sale de activitate;32. iniţiază, elaborează şi avizează, după caz, proiecte de acte normative, proiecte de acorduri internaţionale, norme, instrucţiuni şi metodologii specifice în domeniile sale de activitate;33. emite avizele şi aprobările de specialitate prevăzute de lege în domeniile sale de activitate;34. organizează sistemul de elaborare, avizare şi aprobare a reglementărilor tehnice şi economice pentru domeniile sale de activitate, precum şi documentarea specialiştilor, în condiţiile legii;35. emite avizul în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii publice de interes naţional din competenţa de aprobare a Guvernului şi avizează proiectele de acte normative privind indicatorii tehnico-economici ai acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare;36. avizează documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism, conform legii;37. eliberează certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru societăţile comerciale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare;38. coordonează elaborarea reglementărilor tehnice în domeniul reducerii riscului seismic al construcţiilor existente şi participă la elaborarea programelor pentru educarea populaţiei privind comportarea în caz de seisme;39. dezvoltă un sistem de echilibrare financiară în strânsă corelare cu standardele de cost, cu indicatorii de performanţă şi capacitatea administrativ-financiară a unităţilor administrativ-teritoriale, centrat pe obiectivul asigurării unui pachet minim obligatoriu de servicii şi investiţii publice;40. sprijină dezvoltarea capacităţii financiare prin elaborarea, împreună cu ministerele de resort, de politici fiscale şi bugetare la nivelul administraţiei publice locale;41. îndrumă şi sprijină autorităţile administraţiei publice locale şi aparatul de specialitate al acestora în aplicarea corectă şi unitară a prevederilor legale şi în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin;42. avizează acordurile şi convenţiile de cooperare pe care autorităţile administraţiei publice locale le încheie cu autorităţi ale administraţiei publice locale din alte ţări;43. asigură, prin structurile de specialitate din subordine, aplicarea strategiei şi a Programului de guvernare în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale specializate în administraţia publică;44. colaborează cu Ministerul Finanţelor Publice în vederea dezvoltării de sisteme de monitorizare şi analiză a modului de formare şi de execuţie a bugetelor locale, în scopul creşterii capacităţii administrative şi financiare a autorităţilor administraţiei publice locale;45. elaborează reglementări privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri europene, asistenţa financiară acordată României prin instrumentele de preaderare PHARE şi ISPA, instrumentul financiar provizoriu Facilitatea de tranziţie, instrumentele structurale 2007-2013, fondurile europene structurale şi de investiţii 2014-2020, FEAD, Mecanismul financiar norvegian 2009-2014, Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European 2004-2009 şi 2009-2014 şi Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi norvegian 2014-2021;46. emite ordine şi instrucţiuni, potrivit competenţelor sale, privind procesul de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020, FEAD, instrumentelor de preaderare PHARE şi ISPA, instrumentului financiar provizoriu Facilitatea de tranziţie, Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2004-2009, Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014, a Programului de cooperare elveţiano-român, a Programului de cooperare norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă 2004-2009, a Mecanismului financiar norvegian pentru perioada 2009-2014 şi Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, în vederea implementării corecte şi eficiente a acestora;47. asigură în numele statului român şi al Guvernului României, în condiţiile legii, reprezentarea pe plan intern şi internaţional în domeniile sale de activitate;48. reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi cu organizaţii similare din alte state, precum şi cu organisme internaţionale în domeniile sale de activitate;49. organizează evenimente/întâlniri cu reprezentanţi ai instituţiilor publice, private, ai organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale, naţionale şi internaţionale, din domeniile sale de activitate;50. iniţiază şi negociază, în conformitate cu împuternicirea acordată de Guvern, încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale sau propune acestuia întocmirea formelor de aderare la cele existente şi ia măsuri de aplicare a acestora, în domeniile sale de activitate;51. reprezintă interesele autorităţilor administraţiei publice locale în Guvern;52. asigură urmărirea aplicării şi controlul respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate, precum şi al funcţionării instituţiilor şi organismelor care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea sau în subordinea sa;53. emite avize şi aprobări de specialitate pentru obiectivele de investiţii finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din fonduri europene, din fonduri speciale şi din credite garantate de stat, precum şi pentru lucrările de interes naţional care sunt finanţate din alte surse;54. asigură preşedinţia şi secretariatul Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe, evaluează şi propune spre avizare Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe studiile de fezabilitate aferente investiţiilor publice de interes naţional din competenţa de aprobare a Guvernului;55. organizează şi asigură funcţionarea sistemului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii: verificatori de proiecte, experţi tehnici, precum şi auditori energetici pentru clădiri;56. îndeplineşte rolul de autoritate competentă în domeniul produselor pentru construcţii;57. asigură organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale de inginerie seismică;58. asigură organizarea şi funcţionarea comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrările de interes naţional, potrivit legii;59. asigură organizarea şi funcţionarea Consiliului tehnic permanent pentru construcţii;60. îndeplineşte rolul de autoritate de recunoaştere şi desemnare pe plan naţional, respectiv de notificare la Comisia Europeană a organismelor de certificare a conformităţii produselor pentru construcţii;61. asigură organizarea şi funcţionarea Comisiei de recunoaştere şi desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii şi a organismelor autorizate să elibereze agrementele tehnice europene;62. asigură Secretariatul Centrului Naţional pentru Aşezări Umane (CNAU-HABITAT);63. asigură organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Dezvoltare Teritorială, în vederea fundamentării tehnice a emiterii avizului Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene pentru documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism;64. asigură Secretariatul Comitetului de amenajare a spaţiului maritim;65. îndeplineşte rolul de autoritate naţională responsabilă cu elaborarea, coordonarea şi implementarea politicii în domeniul polilor de creştere şi al polilor de dezvoltare urbană;66. participă la stabilirea măsurilor organizatorice de acţionare, pe plan central şi local, în cazuri de seisme sau alunecări de teren, în cadrul Sistemului naţional de management al situaţiilor de urgenţă;67. îndeplineşte rolul de autoritate de notificare în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială, aprobată cu modificări prin Legea nr. 52/2008, cu modificările şi completările ulterioare;68. numeşte reprezentanţii structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale şi ai ministerului în Comitetul pentru finanţe publice locale şi în Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, în condiţiile legii, şi asigură participarea reprezentanţilor ministerului în Comitetul pentru finanţe publice locale şi în Comisia de autorizare a împrumuturilor locale;69. propune Guvernului nominalizarea reprezentanţilor acestuia şi ai structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale în comitetele şi/sau comisiile constituite la nivelul Consiliului Europei;70. coordonează şi asigură preşedinţia Comitetului interministerial privind Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă - Orizonturi 2013-2020-2030;71. desemnează reprezentanţii ministerului în Consiliul Economic şi Social şi în comisiile de specialitate ale acestuia şi asigură participarea la lucrările acestora;72. desemnează şi asigură participarea reprezentanţilor ministerului în comisiile, comitetele şi consiliile din care face parte conform legii;73. îndeplineşte funcţia de autoritate administrativă de înfrăţire instituţională, responsabilă cu managementul administrativ şi financiar al proiectelor de înfrăţire instituţională în care România va avea rol de donator de asistenţă tehnică;74. închiriază/concesionează, în condiţiile legii, bunurile imobile proprietate a statului pe care le are în administrare; sumele obţinute din chirii/redevenţe constituie venituri la bugetul de stat;75. poate închiria/concesiona sau primi în administrare, în condiţiile legii, în vederea desfăşurării activităţii proprii, bunuri mobile şi imobile proprietate publică sau privată;76. iniţiază, finanţează şi/sau gestionează/implementează, în condiţiile legii, programe şi proiecte de dezvoltare de interes naţional, regional şi local în domeniile pentru care are competenţă, conform legii;77. elaborează priorităţile, criteriile de eligibilitate şi procedurile necesare finanţării, implementării, monitorizării şi controlului programelor şi proiectelor din domeniile sale de activitate;78. asigură, în condiţiile legii, managementul fondurilor publice europene şi naţionale aflate în responsabilitatea sa, alocate domeniilor sale de activitate;79. programează, coordonează, monitorizează şi controlează utilizarea asistenţei financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană;80. asigură îndeplinirea funcţiei de autoritate de certificare, potrivit art. 126 şi 137 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Programul Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020 şi Programul IPA de cooperare transfrontalieră România-Republica Serbia 2014-2020;81. contribuie la coordonarea activităţii birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră în scopul implementăriiprogramelor de dezvoltare regională şi de cooperare transfrontalieră;82. avizează statutul şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale agenţiilor de dezvoltare regională în calitatea lor de organism intermediar, birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră, secretariatelor tehnice comune/Infopoint/ punctelor de contact şi ale altor organisme de interes public care desfăşoară activităţi în domeniile sale de activitate;83. coordonează şi/sau participă la procesul de pregătire a cadrului organizatoric şi procedural necesar gestionării fondurilor alocate prin POR 2007-2013, POR 2014-2020, POIIMM, PO DCA 2007-2013, POCA 2014-2020 şi a programelor finanţate în cadrul FEDR-CTE, ENPI-CBC, ENI-CBC şi IPA-CBC;84. coordonează şi participă la procesul de elaborare a documentelor de planificare privind dezvoltarea regională, elaborarea POR 2014-2020, elaborarea POIIMM, elaborarea POCA 2014-2020, precum şi a programelor finanţate în cadrul FEDR-CTE, ENPI-CBC, ENI-CBC şi IPA-CBC;85. coordonează şi participă la procesul de elaborare a documentelor de planificare privind elaborarea Programului operaţional "Infrastructură mare", Programului operaţional "Capital uman", Programului operaţional "Competitivitate", Programului operaţional "Asistenţă tehnică";86. coordonează şi/sau participă la elaborarea rapoartelor anuale/finale de implementare solicitate de Comisia Europeană, potrivit regulamentelor Uniunii Europene;87. asigură întocmirea raportărilor către Uniunea Europeană asupra stadiului implementării programelor europene pe care le gestionează;88. coordonează elaborarea şi implementarea Planului de comunicare şi a Planului multianual de evaluare pentru toate programele europene pe care le gestionează;89. asigură, după caz, preşedinţia, secretariatul sau participarea în comitetele şi în comisiile aferente programelor din domeniile sale de activitate;90. gestionează legătura cu instituţiile naţionale şi internaţionale şi cu unităţile de management de program din ţările vecine implicate în programele de cooperare, în procesul elaborării documentelor de programare, precum şi pe parcursul implementării programelor;91. coordonează activitatea specifică legată de închiderea programelor care au beneficiat de asistenţă din partea Uniunii Europene prin PHARE - Coeziune economică şi socială şi PHARE - Cooperare transfrontalieră;92. organizează şi finanţează activitatea pentru constituirea fondului propriu de colecţii şi baze de date, inclusiv baze de date în profil teritorial, regional şi local, precum şi pentru constituirea fondurilor de documentare specializate pentru domeniile sale de activitate, în vederea integrării acesteia în infrastructura naţională de date spaţiale pentru asigurarea interoperabilităţii şi compatibilităţii informaţiilor la nivel naţional, regional, local şi în perspectiva europeană, precum şi pentru asigurarea unei administrări de tip e-guvernare;93. organizează, coordonează şi implementează sistemul informaţional specific domeniilor sale de activitate şi emite reglementări specifice în vederea corelării programelor sectoriale informaţionale;94. asigură monitorizarea derulării investiţiilor pentru proiectele din domeniile sale de activitate pe care ministerul le finanţează;95. avizează şi urmăreşte realizarea programelor şi proiectelor de infrastructură, construcţii şi lucrări tehnico-edilitare din domeniile sale de activitate;96. exercită activităţi de audit intern şi control la nivelul programelor pentru care îndeplineşte rolul de autoritate de management, autoritate comună de management, autoritate naţională, punct naţional de contact, punct naţional/persoană naţională de contact;97. colaborează/cooperează cu:- structurile implicate în activităţile de prevenire şi combatere a infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Comunităţii Europene şi asigură comunicarea cu acestea;- instituţiile care au atribuţii în domeniul achiziţiilor publice pentru asigurarea unui cadru adecvat de derulare a procedurilor de achiziţie publică desfăşurate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale 2007-2013, fonduri europene structurale şi de investiţii 2014-2020, FEAD, în condiţiile prevăzute de lege;- structura din cadrul Ministerului Finanţelor Publice care asigură funcţia de autoritate de audit pentru Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi pentru Mecanismul financiar norvegian;- Direcţia generală juridică din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile art. 23 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017;- inspectorii guvernamentali în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor acestora prevăzute de art. 12 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare, pe domeniile de competenţă;- instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii Europene;98. asigură controlul utilizării resurselor financiare alocate prin bugetul de stat şi a resurselor din credite interne şi externe, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;99. monitorizează aplicarea prevederilor cuprinse în strategiile şi programele de reformă şi restructurare a administraţiei publice centrale şi locale, elaborate pe baza Programului de guvernare, în conformitate cu politicile Uniunii Europene şi cu legislaţia internă, şi asigură realizarea strategiilor şi programelor în domeniul său de activitate;100. efectuează controale privind gestionarea şi utilizarea fondurilor din cadrul programelor prevăzute la art. 4 în vederea implementării corecte şi eficiente a acestora;101. solicită informaţii de la celelalte organe ale administraţiei publice centrale, de la autorităţile administraţiei publice locale, de la alte instituţii şi autorităţi publice, precum şi de la societăţile comerciale la care statul este acţionar sau asociat, acestea având obligaţia de a furniza datele solicitate, în condiţiile legii;102. asigură protecţia informaţiilor clasificate, prevenirea şi combaterea terorismului, implementarea prevederilor legislaţiei Uniunii Europene şi Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în domeniile sale de competenţă, prin activităţi specifice, în condiţiile legii;103. finanţează, în condiţiile legii, elaborarea/adoptarea versiunilor în limba română ale standardelor şi, după caz, ale anexelor naţionale pentru aplicarea eurocodurilor din domeniul construcţiilor;104. susţine şi mediază constituirea de parteneriate/ platforme de colaborare la nivel central şi local în domeniile sale de activitate;105. iniţiază, împreună cu instituţiile de profil, programe menite să sprijine pregătirea profesională a funcţionarilor publici şi a personalului angajat, în domeniile sale de activitate;106. realizează cercetări sociologice, cantitative şi calitative, prin intermediul unor instituţii specializate, în vederea fundamentării documentelor strategice, a campaniilor de comunicare şi a informării opiniei publice în domeniile sale de activitate;107. contractează, în condiţiile legii, servicii specializate, în vederea obţinerii documentelor, studiilor, colectării datelor şi informaţiilor necesare realizării atribuţiilor sale, precum şi servicii de consultanţă, inclusiv servicii de evaluare, prognoză şi statistică;108. editează, direct sau prin unităţile subordonate/din coordonarea ori de sub autoritatea sa, publicaţii de specialitate şi de informare specifice domeniilor sale de activitate;109. organizează şi sprijină, în condiţiile legii, activităţi şi manifestări pentru promovarea şi susţinerea proiectelor din domeniile sale de activitate atât în ţară, cât şi în străinătate, prin expoziţii, simpozioane, sesiuni de comunicări, congrese, colocvii şi alte asemenea activităţi;110. monitorizează şi evaluează politicile publice cu impact asupra domeniilor sale de activitate;111. asigură organizarea şi funcţionarea Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă;112. facilitează realizarea de schimburi de bune practici între structurile implicate în derularea programelor din domeniile sale de activitate;113. asigură derularea dialogului social şi a relaţiei cu partenerii sociali pentru problematica ce revine în responsabilitatea sa;114. realizează, în domeniul său de activitate, dialogul şi parteneriatul social cu confederaţiile sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional;115. cooperează cu Autoritatea de Audit din cadrul Curţii de Conturi a României în vederea asigurării permanente a conformităţii sistemelor de management şi control specifice programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale 2007-2013, fonduri europene structurale şi de investiţii 2014-2020, FEAD, respectiv fonduri de cooperare teritorială europeană;116. cooperează cu Autoritatea de certificare şi plată şi cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice în vederea stabilirii şi implementării măsurilor necesare realizării unui management financiar riguros şi eficient al fondurilor alocate programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale 2007-2013, fonduri europene structurale şi de investiţii 2014-2020, FEAD, respectiv fonduri de cooperare teritorială europeană;117. îndeplineşte, în condiţiile legii, atribuţiile de comunicare şi informare în domeniul instrumentelor structurale 2007-2013, fondurilor de cooperare teritorială europeană şi fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020, inclusiv pentru aplicarea art. 117 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013;118. îndeplineşte atribuţiile aferente Punctului naţional de contact pentru implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 18/2015, cu modificările ulterioare;119. îndeplineşte atribuţiile aferente Punctului naţional de contact pentru implementarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi;120. primeşte fondurile de la Comisia Europeană pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Programul Interreg V-A România-Ungaria, Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia, Programul operaţional comun România-Ucraina 2014-2020, Programul operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020, Programul operaţional comun "Bazinul Mării Negre" 2014-2020;121. gestionează legătura cu instituţiile naţionale şi internaţionale şi cu unităţile de management de program din ţările vecine implicate în programele de cooperare, în procesul elaborării documentelor de programare, precum şi pe parcursul implementării programelor;122. organizează, coordonează şi implementează sistemul informaţional specific domeniului fondurilor europene şi emite reglementări specifice în vederea corelării programelor sectoriale informaţionale, inclusiv sistemul informaţional naţional dedicat implementării fondurilor europene;123. îndeplineşte atribuţiile aferente implementării Strategiei naţionale anticorupţie 2016-2020 la nivelul structurii proprii;124. elaborează strategia de comunicare, coordonează şi monitorizează sistemul de comunicare internă şi externă de la nivelul structurilor aflate în subordinea ministerului, potrivit competenţelor sale;125. elaborează poziţia României cu privire la propunerile de politici şi reglementări europene în domeniul instrumentelor structurale şi fondurilor europene şi de coeziune, în condiţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene, în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene;126. stabileşte, în condiţiile legii, împreună cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, sistemul de date, informaţii şi raportări periodice privind utilizarea fondurilor europene, pe care le supune informării şi/sau analizei Guvernului, după caz.  +  Articolul 6 (1) Atribuţiile Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene sunt exercitate direct sau prin organisme tehnice specializate, autorităţi sau instituţii publice aflate în subordinea, coordonarea ori sub autoritatea ministerului, prin alte autorităţi sau societăţi comerciale autorizate, în condiţiile legii. (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene poate solicita, pe bază de protocol, informaţii necesare realizării obiectului de activitate, privind deschiderile de conturi gestionate de Ministerul Finanţelor Publice, bazele de date gestionate de Ministerul Finanţelor Publice sau Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, informaţii privind datele înregistrate în Registrul comerţului computerizat, Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi cartea funciară. (3) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene îndeplineşte orice alte atribuţii din domeniile sale de activitate, stabilite prin acte normative.  +  Articolul 7În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţi ale administraţiei publice locale, cu alte instituţii şi autorităţi, precum şi, în condiţiile legii, cu orice alte persoane juridice şi persoane fizice.  +  Articolul 8În îndeplinirea atribuţiilor sale, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene este autorizat: a) să desfăşoare activităţi de informare, publicitate şi promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii; b) să contracteze, în condiţiile legii, servicii de specialitate în domeniile de activitate; c) să încheie protocoale/acorduri de colaborare şi schimb de informaţii cu alte instituţii publice, private, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, potrivit competenţelor sale; d) să emită norme şi instrucţiuni obligatorii pentru aplicarea măsurilor dispuse ca urmare a exercitării atribuţiilor sale, potrivit legii; e) să solicite, în condiţiile legii, informaţiile şi datele necesare realizării atribuţiilor sale; f) să efectueze acte de control conform reglementărilor în vigoare şi regulamentelor naţionale şi europene în domeniile sale de activitate; g) să aplice sancţiuni prevăzute de lege în competenţa sa, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 9 (1) Structura organizatorică a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Statul de funcţii, structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului se aprobă, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene. (3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi al unităţilor subordonate prevăzute în anexa nr. 2 este de 2104, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora. (4) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene preia personalul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi personalul Ministerului Fondurilor Europene, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. (5) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal. (6) În cadrul structurii organizatorice pot fi înfiinţate, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administraţiei şi fondurilor europene, direcţii în cadrul direcţiilor generale, servicii, birouri sau compartimente, cu respectarea prevederilor art. 112 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fără a fi modificată anexa nr. 1.  +  Articolul 10 (1) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene desemnează dintre specialiştii săi consilieri şi/sau experţi care îşi vor desfăşura activitatea în cadrul Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană. Numărul maxim de posturi pentru personalul detaşat în cadrul Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană este de şapte, acesta putând fi modificat prin hotărâre a Guvernului. (2) Personalului Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene trimis în cadrul Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană îi sunt aplicabile dispoziţiile legale în vigoare privind drepturile personalului trimis în misiune permanentă în străinătate.  +  Articolul 11 (1) Agenţia de implementare pentru programele PHARE, autorităţile de management, autorităţile comune de management şi autorităţile naţionale pot delega atribuţii privind gestionarea curentă a programelor. În acest scop, autorităţile de management, autorităţile comune de management şi autorităţile naţionale pot înfiinţa/desemna, cu acordul ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, structura care, din punct de vedere organizaţional, corespunde necesităţilor îndeplinirii acestui obiectiv. (2) În condiţiile legii, în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi/sau al unităţilor aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea ministerului se pot organiza şi pot funcţiona unităţi de management al proiectului, denumite în continuare UMP, unităţi de coordonare a proiectului, denumite în continuare UCP, pentru implementarea/administrarea/supervizarea proiectelor finanţate din credite externe rambursabile sau nerambursabile, conduse de un director de proiect numit prin ordin al ministrului. (3) Structura organizatorică, numărul de personal, regulamentul de organizare şi funcţionare pentru fiecare UMP/UCP şi, după caz, numărul de unităţi sunt prevăzute în documentele de programare şi actele normative aferente proiectului şi sunt preluate ca atare în ordinul ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene privind înfiinţarea UMP/UCP. (4) Ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene numeşte personalul UMP/UCP şi stabileşte competenţele directorului acestuia. (5) Pentru implementarea proiectelor finanţate prin fonduri nerambursabile, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene poate înfiinţa unităţi de implementare a proiectului, cu personal angajat în afara organigramei, în condiţiile legii. (6) Componenţa, numărul de persoane, regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor prevăzute la alin. (5), precum şi încadrarea şi salarizarea personalului aferent se stabilesc prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene în condiţiile legii. (7) În cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene se organizează şi funcţionează Organismul intermediar pentru implementarea ariei tematice 4 "Îmbunătăţirea mediului înconjurător", respectiv Organismul intermediar cu verificare financiară a cererilor de plată pentru implementarea ariei tematice 6 "Îmbunătăţirea reglementărilor în sectorul financiar şi întărirea pieţelor financiare şi a instituţiilor" şi pentru asistenţa prin intermediul Facilitaţii de Pregătire a Proiectului pentru Obiectivul 1 al ariei tematice 4, din cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse cu încadrarea în numărul de posturi aprobat. (8) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene îndeplineşte rolul de Autoritate delegată în vederea gestionării asistenţei financiare nerambursabile acordate României prin Fondul pentru Frontierele Externe din cadrul "Programului general, Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii" şi Autoritate delegată FSI în vederea gestionării asistenţei financiare nerambursabile acordate României prin Fondul de Securitate Internă 2014-2020 - componenta pentru cooperare poliţienească şi componenta pentru frontiere şi vize. (9) Structura organizatorică, numărul de personal, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare pentru UIP se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene privind înfiinţarea UIP. (10) Ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene numeşte personalul UIP şi stabileşte competenţele conducătorului acesteia, în condiţiile legii.  +  Articolul 12 (1) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene are în subordine unităţile prevăzute în anexa nr. 2. (2) Structura organizatorică, repartizarea numărului maxim de posturi, statele de funcţii şi regulamentele de organizare şi funcţionare pentru unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prevăzute în anexa nr. 2, se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene. (3) Conducătorii unităţilor prevăzute în anexa nr. 2 sunt numiţi şi eliberaţi în/din funcţie prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, în condiţiile legii.  +  Articolul 13 (1) Unităţile subordonate Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene îşi desfăşoară activitatea în spaţiile din cadrul sediilor organismelor intermediare regionale sau în locaţiile închiriate, în condiţiile legii. (2) Ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene poate redistribui prin ordin, între organisme intermediare şi aparatul propriu, posturile repartizate, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat. (3) Structurile de specialitate din cadrul unităţilor subordonate, care au corespondent la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, se află în coordonarea metodologică a structurilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al ministerului, pentru îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor ministerului. (4) Pentru buna desfăşurare a concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor din cadrul unităţilor subordonate, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene asigură, prin structurile de specialitate, participarea unui reprezentant din aparatul propriu ori de câte ori este necesar.  +  Articolul 14 (1) Conducerea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene se asigură de către ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene. (2) În cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene funcţionează ministrul delegat pentru fonduri europene care coordonează activitatea programelor şi fondurilor europene. (3) Ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene reprezintă şi angajează ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice din ţară sau din străinătate. În acest scop, poate da împuternicire de reprezentare ministrului delegat pe domeniul de competenţă aferent acestuia, precum şi persoanelor din subordine. (4) În faţa autorităţilor jurisdicţionale, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene este reprezentat prin personalul de specialitate, pe baza împuternicirilor acordate pentru fiecare cauză în parte, conform competenţei stabilite prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene. (5) Ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene este ordonator principal de credite şi îndeplineşte atribuţiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. Ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene poate delega această calitate, în condiţiile legii, ministrului delegat pentru fonduri europene pe domeniul de competenţă al acestuia, cu excepţia cheltuielilor de funcţionare, sau altor persoane. (6) Ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene este preşedintele Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regională în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare. (7) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene emite ordine şi instrucţiuni, care pot avea caracter normativ sau individual. (8) Prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene pot fi delegate atribuţii. (9) În cazul în care ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene nu îşi poate exercita atribuţiile, prin ordin al acestuia va fi nominalizat un înlocuitor, în condiţiile legii.  +  Articolul 15 (1) Ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene este ajutat în activitatea sa de 7 secretari de stat şi 4 subsecretari de stat, numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizii ale prim-ministrului, precum şi de secretarul general şi de 3 secretari generali adjuncţi, numiţi în condiţiile legii. (2) Ministrul delegat răspunde de activitatea din domeniul programelor şi fondurilor europene. (3) Secretarii de stat exercită atribuţiile delegate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene. (4) Secretarul general şi, respectiv, secretarii generali adjuncţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene au atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Aceştia pot îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene ori încredinţate de ministru, potrivit art. 49 alin. (3) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. (6) Pe lângă ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene funcţionează, ca organ consultativ, colegiul ministerului. Componenţa şi regulamentul de funcţionare ale colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului. (7) Atribuţiile direcţiilor, serviciilor, birourilor şi ale altor compartimente din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene. (8) Ministrul delegat pentru fonduri europene avizează proiectele de acte normative, respectiv contrasemnează actele normative adoptate potrivit legii, corespunzător domeniului pentru care a fost învestit, alături de viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene. (9) Ministrul delegat pentru fonduri europene poate emite ordine şi instrucţiuni în domeniul pentru care a fost învestit. (10) Cu excepţia cheltuielilor generale de funcţionare, ministrul delegat pentru fonduri europene poate îndeplini atribuţiile ordonatorului principal de credite al ministerului în domeniul pentru care a fost învestit, în baza şi în limitele stabilite prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene.  +  Articolul 16 (1) Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene sunt prevăzute în anexa nr. 3. (2) Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, Inspectoratul de Stat în Construcţii, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Institutul Naţional de Administraţie îşi păstrează sediile, atribuţiile, posturile şi structurile organizatorice stabilite potrivit legii. (3) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici îşi păstrează sediul, iar atribuţiile, posturile şi structura organizatorică se stabilesc în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie. (4) Conducătorii instituţiilor publice şi ai organelor de specialitate prevăzute la alin. (2) şi (3) sunt numiţi şi revocaţi în/din funcţie în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 17 (1) Instituţiile care funcţionează sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene sunt prevăzute în anexa nr. 4. (2) Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. îşi păstrează sediile, atribuţiile, posturile şi structurile organizatorice stabilite potrivit legii. (3) Conducătorii instituţiilor prevăzute la alin. (1) sunt numiţi şi revocaţi în/din funcţie în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 18 (1) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene poate închiria spaţii pentru necesităţi proprii, în condiţiile legii. (2) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene poate închiria unor operatori economici sau poate da în folosinţă gratuită unor instituţii de utilitate publică spaţii situate în imobilele, proprietate publică sau privată a statului, în care îşi desfăşoară activitatea şi pe care le administrează, în condiţiile legii. (3) Chiriile stabilite şi încasate ca urmare a închirierii spaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se virează integral la bugetul de stat.  +  Articolul 19 (1) Stabilirea numărului maxim de autoturisme şi a consumului lunar de carburanţi se face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. (2) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene are în dotare, pentru activităţi specifice desfăşurate, un număr de 130 autoturisme cu un consum lunar de carburant de 450 de litri pentru fiecare autoturism, acestea fiind preluate de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi, respectiv, de la Ministerul Fondurilor Europene. (3) Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul total de autoturisme aprobat. (4) Persoanele care prin lege au dreptul de a utiliza mijloacele de transport din dotarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, precum şi persoanele care au atribuţii în domeniul de activitate al acestuia pot folosi mijloacele de transport din parcul auto al instituţiei, în baza permisului de conducere pe care îl posedă, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului principal de credite.  +  Articolul 20Ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene numeşte şi eliberează din funcţie personalul instituţiei alcătuit din funcţionari publici şi personal angajat cu contract individual de muncă.  +  Articolul 21Pentru realizarea obiectivelor şi atribuţiilor sale generale şi specifice, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene poate colabora cu specialişti în diverse domenii de activitate, în condiţiile legii.  +  Articolul 22Patrimoniul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene se constituie prin preluarea patrimoniului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi al Ministerului Fondurilor Europene, pe baza protocolului de predare-preluare ce se va încheia în termenul prevăzut de art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017.  +  Articolul 23Aplicarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la măsurile de reorganizare din cadrul structurii organizatorice a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 24La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 8 ianuarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 19 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 25Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  SORIN MIHAI GRINDEANU

  Contrasemnează:

  ---------------

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,

  administraţiei publice şi fondurilor europene,

  Sevil Shhaideh

  Ministrul delegat pentru fonduri europene,

  Mihaela Virginia Toader

  Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

  Lia-Olguţa Vasilescu

  Ministrul finanţelor publice,

  Viorel Ştefan

  Ministrul afacerilor externe,

  Teodor-Viorel Meleşcanu

  Ministrul delegat pentru afaceri europene,

  Ana Birchall
  Bucureşti, 12 ianuarie 2017.Nr. 15.  +  Anexa 1STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Dezvoltării Regionale,Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene*Font 7*                                                                            ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐                                                                            │Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu şi unităţile│                                                                            │subordonate din anexa nr. 2 - 2104, exclusiv demnitarii şi │                                                                            │posturile aferente cabinetelor demnitarilor. │                                                                            └─────────────────────────────────────────────────────────────┘                                                              ┌───────────────────────┐ ┌───────────────────────┐┌─────────────────────────────────────────────────────────────┤ VICEPRIM-MINISTRU ├─────────>│MINISTRU DELEGAT PENTRU├----------------┐│ ┌─────────────────────────────┐<................┴──────────┬────────────┘ │ FONDURI EUROPENE │ |│ ┌---┤DIRECŢIA AUDIT PUBLIC INTERN │ │ └───────────────────────┘ |│ | └─────────────────────────────┘ │ ┌─────────────────────────────┐ |│ | ┌─────────────────────────────┐ ├─────────────>│ DIRECŢIA CORP CONTROL ├-------------------┤│ ├---┤ COLEGIUL MINISTERULUI │<───────────────────────────┤ └─────────────────────────────┘ |│ | └─────────────────────────────┘ │ ┌─────────────────────────────┐ |│ | ┌─────────────────────────────┐ ├─────────────>│ STRUCTURA DE SECURITATE*) ├-------------------┤│ ├---┤ DIRECŢIA INTEGRARE, BUNĂ │<───────────────────────────┤ └─────────────────────────────┘ |│ | │GUVERNARE ŞI POLITICI PUBLICE│ │ ┌─────────────────────────────┐ |│ | └─────────────────────────────┘ ├─────────────>│ DIRECŢIA COMUNICARE ├-------------------┤│ | ┌─────────────────────────────┐ │ └─────────────────────────────┘ |│ ├---┤ CENTRUL OPERATIV PENTRU │<───────────────────────────┤ |│ | │ SITUAŢII DE URGENŢĂ*) │ │ |│ | └─────────────────────────────┘ │ |│ └--------------------------------------------------------------┼----------------------------------------------------------------┤├────────┬─────────────────┬──────────────────┬────────────────┬─────────┼───────────┬────────────────────┬──────────────────┐ |│ v v v v │ v v v |│┌────────────────┐┌────────────────┐┌────────────────┐┌────────────────┐│ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐ |││SECRETAR DE STAT││SECRETAR DE STAT││SECRETAR DE STAT││SECRETAR DE STAT││ │SECRETAR DE STAT│ │SECRETAR DE STAT│ │SECRETAR DE STAT│ |│└────────┬───────┘└────────┬───────┘└────────────────┘└────────────────┘│ └────────────────┘ └────────┬───────┘ └────────┬───────┘ |│ v v v v v |│ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌──────────────────┐ ┌───────────┐ ┌───────────┐ |│ │SUBSECRETAR│ │SUBSECRETAR│ ┌────────┤ SECRETAR GENERAL ├────────┐ │SUBSECRETAR│ │SUBSECRETAR│ |│ │ DE STAT │ │ DE STAT │ │ └─────────┬────────┘ │ │ DE STAT │ │ DE STAT │ |│ └───────────┘ └───────────┘ v v v └───────────┘ └───────────┘ |│ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐ |│ │SECRETAR GENERAL│ │SECRETAR GENERAL│ │SECRETAR GENERAL│ |│ │ ADJUNCT │ │ ADJUNCT │ │ ADJUNCT │ |│ └────────────────┘ └────────────────┘ └────────────────┘ |├───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┘│ ┌─────────────────────────┐ │ ┌──────────────────────────────┐ │ ┌───────────────────────────────────┐├─────────>│ DIRECŢIA GENERALĂ │ │ │DIRECŢIA GENERALĂ MECANISME ŞI│ │ │DIRECŢIA GENERALĂ PROGRAMARE, SMIS,││ │ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ │ ├────>│ INSTRUMENTE FINANCIARE │ ├───────>│ COORDONARE SISTEM ŞI EVALUARE ││ └─────────────────────────┘ │ │ EUROPENE NERAMBURSABILE │ │ │ PROGRAME EUROPENE ││ │ └──────────────────────────────┘ │ └───────────────────────────────────┘│ ┌─────────────────────────┐ │ ┌──────────────────────────────┐ │ ┌───────────────────────────────────┐│ │ DIRECŢIA GENERALĂ │ │ │ DIRECŢIA GENERALĂ ASISTENŢĂ │ ├───────>│ DIRECŢIA GENERALĂ PROGRAMUL │├─────────>│ DEZVOLTARE REGIONALĂ │ ├────>│ TEHNICĂ PROGRAME EUROPENE │ │ │ OPERAŢIONAL REGIONAL ││ │ ŞI INFRASTRUCTURĂ │ │ └──────────────────────────────┘ │ └───────────────────────────────────┘│ └┬────────────────────────┘ │ ┌──────────────────────────────┐ │ ┌───────────────────────────────────┐│ │ ┌──────────────────────┐ ├────>│ DIRECŢIA GENERALĂ PROGRAME │ ├───────>│ DIRECŢIA GENERALĂ PROGRAME ││ └>│UNITATEA DE COORDONARE│ │ │ EUROPENE CAPITAL UMAN │ │ │ EUROPENE INFRASTRUCTURĂ MARE ││ │ A PROIECTULUI DE │ │ └──────────────────────────────┘ │ └───────────────────────────────────┘│ │ FINANŢARE │ │ ┌──────────────────────────────┐ │ ┌───────────────────────────────────┐│ │ NERAMBURSABILĂ*) │ ├────>│ DIRECŢIA GENERALĂ PROGRAME │ ├───────>│ DIRECŢIA GENERALĂ PROGRAME ││ └──────────────────────┘ │ │ EUROPENE COMPETITIVITATE │ │ │EUROPENE CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ ││ ┌─────────────────────────┐ │ └──────────────────────────────┘ │ └───────────────────────────────────┘│ │ DIRECŢIA GENERALĂ │ │ ┌──────────────────────────────┐ │ ┌───────────────────────────────────┐├─────────>│ MANAGEMENT FINANCIAR, │ │ │ DIRECŢIA GENERALĂ │ └───────>│ DIRECŢIA GENERALĂ COOPERARE ││ │ RESURSE UMANE ŞI │ │ │ MANAGEMENTUL PROIECTELOR │ │ TERITORIALĂ EUROPEANĂ ││ │ ADMINISTRATIV │ └────>│ EUROPENE ŞI COMUNICARE │ └───────────────────────────────────┘│ └─────────────────────────┘ │ INSTRUMENTE STRUCTURALE ││ ┌─────────────────────────┐ └──────────────────────────────┘│ │ DIRECŢIA GENERALĂ │├─────────>│ JURIDICĂ, RELAŢIA CU ││ │ PARLAMENTUL ŞI AFACERI ││ │ EUROPENE ││ └─────────────────────────┘│ ┌─────────────────────────┐│ │ DIRECŢIA GENERALĂ │└─────────>│ ACHIZIŢII │           └─────────────────────────┘    ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │*) Se organizează conform legislaţiei în vigoare, prin ordin al ministrului.│    └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 2UNITĂŢIcare funcţionează în subordinea Ministerului DezvoltăriiRegionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene1. Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Est;2. Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Est;3. Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Muntenia;4. Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Vest Oltenia;5. Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Vest;6. Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Vest;7. Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Centru;8. Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Bucureşti-Ilfov.  +  Anexa 3INSTITUŢIILE PUBLICE ŞI ORGANELE DE SPECIALITATEale administraţiei publice centrale aflate în subordineaMinisterului Dezvoltării Regionale,Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene1. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;2. Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice;3. Inspectoratul de Stat în Construcţii;4. Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;5. Institutul Naţional de Administraţie.  +  Anexa 4UNITĂŢILEcare funcţionează sub autoritatea MinisteruluiDezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene1. Agenţia Naţională pentru Locuinţe2. Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.--------