ORDIN nr. 6.153 din 21 decembrie 2016pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe domenii
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 5 ianuarie 2017  În temeiul art. 158 şi art. 192 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în baza art. 44, art. 45 şi art. 46 din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe domenii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.125/2015 privind aprobarea de noi domenii în cadrul şcolilor doctorale organizate în instituţiile de învăţământ superior, organizatoare de studii universitare de doctorat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 3 septembrie 2015.  +  Articolul 3Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către Direcţia generală învăţământ superior din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, de către instituţiile de învăţământ superior care au dreptul de a organiza studii universitare de doctorat, potrivit legii, de către agenţiile de asigurare a calităţii abilitate să desfăşoare evaluări pe teritoriul României, potrivit legii, precum şi de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice şi Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educaţiei naţionale

  şi cercetării ştiinţifice,

  Mircea Dumitru
  Bucureşti, 21 decembrie 2016.Nr. 6.153.  +  AnexăMETODOLOGIE 21/12/2016