ORDIN nr. 1.573 din 23 decembrie 2016privind aprobarea modelului declaraţiei de avere şi al declaraţiei de interese
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2017    Având în vedere Referatul de aprobare al Compartimentului integritate nr. VVV 7.632/2016,în conformitate cu prevederile art. 188 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare, ale art. 94 alin. (21) lit. b) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale anexei 2 Obiectiv general 3 - "Consolidarea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în sectoare şi domenii de activitate prioritare", Obiectiv specific 3.1. - "Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în sistemul public de sănătate", punctul 3.1.2. din Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public şi ale art. 3 alin. (1) lit. b) din Protocolul de cooperare între Agenţia Naţională de Integritate şi Ministerul Sănătăţii nr. 20.146/ACP1006/2016,în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Persoanele cu funcţii de conducere şi control din cadrul spitalului public, inclusiv managerul, membrii comitetului director, şefii de secţie, de laborator sau de serviciu medical şi membrii consiliului de administraţie, au obligaţia de a depune o declaraţie de avere conform modelului prevăzut de Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 2Persoanele cu funcţii de conducere şi control din cadrul spitalului public, inclusiv managerul, membrii comitetului director, şefii de secţie, de laborator sau de serviciu medical şi membrii consiliului de administraţie, au obligaţia de a depune o declaraţie de interese conform modelului prevăzut de Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3Metodologia de completare a declaraţiilor de avere şi a declaraţiei de interese este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii are obligaţia de a informa spitalele publice şi de a monitoriza implementarea prevederilor prezentului ordin conform metodologiei şi modelelor menţionate.  +  Articolul 5Compartimentul de Integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii informează Agenţia Naţională de Integritate cu privire la eventuale suspiciuni de incompatibilitate şi conflict de interese în care s-ar putea afla personalul sistemului de sănătate.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 632/2006 pentru aprobarea modelului declaraţiei de interese, al declaraţiei referitoare la incompatibilităţi şi al declaraţiei de avere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 9 iunie 2006.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul sănătăţii,

    Vlad Vasile Voiculescu
    Bucureşti, 23 decembrie 2016.Nr. 1.573.  +  AnexăMETODOLOGIE 23/12/2016