DECRET nr. 564 din 5 iulie 1968privind modificarea unor prevederi referitoare la impozite şi taxe
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 87 din 5 iulie 1968    EXPUNERE DE MOTIVEla Decretul nr. 564/1968 privind modificarea unor prevederi referitoare la impozite şi taxeLegislaţia noastră fiscală a prevăzut în decursul timpului o serie de scutiri şi reduceri de impozite, corespunzătoare condiţiilor economice şi sociale existente la data acordării lor.Măsurile luate între timp pentru creşterea continua a veniturilor salariaţilor, ţărănimii şi pensionarilor, precum şi pentru perfecţionarea cointeresarii materiale, au determinat modificarea acestor condiţii economice şi sociale.Avînd în vedere cele de mai sus şi ţinînd seama de necesitatea îmbunătăţirii sistemului de impozite şi taxe, care, potrivit hotărîrii Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Roman din 19 iunie 1968, trebuie să devină un instrument mai activ în promovarea principiilor de echitate socială, apare necesară reexaminarea unor prevederi referitoare la impozite şi taxe.Analizindu-se scutirile şi reducerile de impozit prevăzute de Decretul nr. 18/1952 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi de Decretul nr. 153/1954 privitor la impozitul pe veniturile populaţiei, a rezultat ca, în vederea realizării unei echitati în materia impozitului pe clădiri este necesar a se renunţa la scutirea de impozit a clădirilor aparţinînd unor categorii de cetăţeni, în asa fel încît toţi cetăţenii sa suporte un impozit în raport cu valoarea clădirilor pe care le poseda. De asemenea, a rezultat ca necesară modificarea impozitării veniturilor provenite din premii şi recompense, premii de stat şi recompense acordate inventatorilor, inovatorilor şi rationalizatorilor, modificarea unor reduceri de impozit acordate celor decorati cu ordine ale Republicii Socialiste România sau distinşi cu titlul de "artist al poporului" sau de "emerit", plafonarea reducerii de impozit pe salariu în cazul salariaţilor care au în întreţinerea lor mai mult de trei persoane, precum şi modificarea sistemului de rotunjire a impozitului la lei întregi, cu neglijarea fracţiunilor pînă la 50 bani.În sensul celor de mai sus s-a adoptat alăturatul decret.Ţinînd seama de necesitatea îmbunătăţirii sistemului de impozite şi taxe, care trebuie să devină un instrument mai activ în promovarea principiilor de echitate socială, şi avînd în vedere ca prin creşterea salariilor, pensiilor şi a veniturilor ţărănimii, unele scutiri şi reduceri de impozite nu se mai justifica actualmente,Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Decretul nr. 18 din 16 ianuarie 1952*) pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale se modifica astfel:1. Se abroga prevederile articolului 5 literele j şi l privind scutirea de impozit a clădirilor situate în comune, aparţinînd celor supuşi impozitului pe veniturile agricole, precum şi a clădirilor aparţinînd unor pensionari sau unor membri de familie ai acestora.2. Articolul 8 se completează cu următorul alineat:"Se impun cu o cota de 0,45% din valoarea lor clădirile situate în comune şi care aparţin celor supuşi impozitului pe veniturile agricole. Veniturile realizate din aceasta sursa rămîn la dispoziţia consiliilor populare comunale pentru a fi utilizate în scopuri edilitare".------------ Notă *) Decretul nr. 18/1952 a fost publicat în Buletinul Oficial nr. 4 din 18 ianuarie 1952.  +  Articolul 2Decretul nr. 153 din 28 aprilie 1954*) privitor la impozitul pe veniturile populaţiei se modifica după cum urmează:1. Se abroga prevederile articolului 2 litera d privind scutirea de impozit a laureatilor premiilor de stat, pentru aceste premii.Impunerea premiilor de stat se va face cu cotele de impozit prevăzute pentru veniturile din salarii, completindu-se articolul 16 cu următorul alineat:"d) laureatii premiilor de stat, pentru aceste premii".2. Se scutesc de impozit recompensele cuvenite inventatorilor, inovatorilor şi rationalizatorilor, numai pentru partea de pînă la 10.000 lei, articolul 2 litera e avînd următorul cuprins:"e) inventatorii cărora li s-au acordat certificate de inventator, inovatorii şi rationalizatorii, pentru o parte de pînă la 10.000 lei din recompensa acordată pentru fiecare invenţie, inovaţie sau rationalizare".Partea de recompensa care depăşeşte 10.000 lei se impune cu cotele prevăzute pentru veniturile din salarii, articolul 16 litera a avînd următorul cuprins:"a) inventatorii cărora li s-au acordat certificate de inventator, inovatorii şi rationalizatorii, pentru partea de recompensa ce depăşeşte 10.000 lei aferentă fiecărei invenţii, inovaţii sau rationalizari".3. Se abroga prevederile articolului 7 litera a, potrivit cărora nu se impun unele premii şi recompense acordate angajaţilor.4. Reducerea impozitului pe veniturile realizate de persoanele distinse cu ordine sau cu titluri ale Republicii Socialiste România, după data de 1 iulie 1968, se aplică în mod diferenţiat, articolul 9 litera a completindu-se cu următorul alineat:"Pentru angajaţii distinşi după data de 1 iulie 1968 cu ordine ale Republicii Socialiste România, cu titlul de "artist al poporului" sau cu titlul de "emerit" impozitul se reduce:- cu 50% pentru cei distinşi cu ordine ale Republicii Socialiste România clasa I, precum şi pentru cei distinşi cu titlul de "artist al poporului" sau cu titlul de "emerit";- cu 40% pentru cei distinşi cu ordine ale Republicii Socialiste România clasa a II-a:- cu 30% pentru cei distinşi cu ordine ale Republicii Socialiste România clasa a III-a;- cu 25% pentru cei distinşi cu ordine ale Republicii Socialiste România clasa a IV-a;- cu 20% pentru cei distinşi cu ordine ale Republicii Socialiste România clasa a V-a.5. Reducerea de impozit pentru angajaţii care au în întreţinere mai mult de trei persoane se acordă numai celor care au un salariu tarifar brut de pînă la 2.500 lei lunar, articolul 9 litera b avînd următorul cuprins:"b) cu 30% pentru angajaţii cu un salariu tarifar brut de pînă la 2.500 lei lunar, care au în întreţinerea lor mai mult de trei persoane. Reducerea se acordă numai pentru impozitul aferent veniturilor realizate la locul permanent de muncă, pe baza unei declaraţii date pe proprie răspundere, la începutul fiecărui an, certificată de conducerea unităţii."Prevederile articolului 9 litera b, astfel modificate, intră în vigoare odată cu aplicarea sistemului îmbunătăţit de salarizare. La unităţile la care se experimenteaza sistemul îmbunătăţit de salarizare de la 1 iunie 1968, aceste prevederi se aplică începînd cu impunerea veniturilor aferente lunii iulie 1968.6. Alineatul 2 al articolului 5 va avea următoarea redactare:"Fracţiunile de pînă la 50 bani rezultate din calculul impozitului se neglijează în favoarea salariaţilor, iar fracţiunile de peste 50 bani se rotunjesc la un leu."------------ Notă *) Decretul nr. 153/1954 a fost publicat în Buletinul Oficial nr. 22 din 11 mai 1954.  +  Articolul 3Prevederile articolului I punctele 1 şi 2 intră în vigoare pe data de 1 iulie 1968, iar prevederile articolului II, punctele 1, 2, 3, 4 şi 6, se aplică începînd cu impunerea veniturilor aferente lunii iulie 1968.Se abroga, începînd cu data de 1 iulie 1968, prevederile articolelor 55 şi 56 din Decretul nr. 884 din 8 septembrie 1967 privind inventiile, inovatiile şi rationalizarile, prin care se acordau scutiri de impozit pe venit şi de taxe succesorale pentru recompensele cuvenite inventatorilor, inovatorilor şi rationalizatorilor, precum şi succesorilor ien drepturi ai acestora.------