DECRET nr. 27 din 30 ianuarie 1970privind modificarea unor prevederi legale referitoare la impozite şi taxe, precum şi la primele de asigurare
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 3 din 31 ianuarie 1970    EXPUNERE DE MOTIVESistemul impozitelor de la populaţie şi al taxelor locale a fost stabilit în anii 1952 - 1954 potrivit condiţiilor din acea perioada.Din aplicarea în practica a legislaţiei impozitelor a rezultat necesitatea îmbunătăţirii unor prevederi menite, pe de o parte, sa stimuleze extinderea muncii la domiciliu, care nu necesita investiţii din partea statului şi permite atragerea în activitatea productiva a unui număr însemnat de persoane, precum şi pentru unificarea regimului de impunere a veniturilor realizate din aceasta activitate, iar pe de altă parte să asigure o mai buna corelare a termenelor de plată şi a majorărilor legale ce se aplică pentru neplata la termen a impozitelor, a taxelor şi a primelor de asigurare prin efectul legii.De asemenea, a devenit necesară abrogarea expresă a unor articole din legile de impozite şi taxe care se referă la stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, spre a se putea adopta reglementările prevăzute de Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1969.În acest sens, s-a adoptat alăturatul decret.Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Decretul nr. 153/1954*) privitor la impozitul pe veniturile populaţiei se modifica astfel:1. Se abroga prevederea de la articolul 15 privind majorarea cu 10% a impozitului datorat de persoanele care lucrează la domiciliu pentru organizaţiile socialiste.Impunerea veniturilor obţinute de aceste persoane se va face în condiţiile prevăzute pentru veniturile realizate de salariaţi şi de membrii cooperativelor meşteşugăreşti şi de invalizi, articolul 15 avînd următorul cuprins:"ART. 15Sînt supuşi impozitului în aceleaşi condiţii ca şi muncitorii şi funcţionarii: a) membrii cooperativelor meşteşugăreşti şi de invalizi, pentru cîştigurile realizate de la acestea în calitate de cooperatori; b) persoanele care lucrează la domiciliu pentru organizaţiile socialiste, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare, pentru cîştigurile realizate de la acestea."2. Alineatele 1 şi 2 ale articolului 31 vor avea următorul cuprins:"Impozitul stabilit conform articolului 29 se plăteşte în patru rate egale, pînă la sfîrşitul lunilor februarie, aprilie, iulie şi octombrie.Impozitul pe veniturile din închirierea clădirilor plăteşte în doua rate egale, pînă la sfîrşitul lunilor martie şi septembrie."3. Articolele 37, 39 şi 40 se abroga.------------ Notă *) Decretul nr. 153/1954 este reprodus în C.L.D.H.D. 1 mai - 30 iunie 1954, pagina 5.  +  Articolul 2Decretul nr. 94/1957 privind impunerea cistigurilor realizate de membrii cooperativelor meşteşugăreşti se abroga.  +  Articolul 3Decretul nr. 18/1952*) pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale se modifica astfel:1. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"ART. 14Impozitul pe clădiri se plăteşte semestrial, în rate egale, pînă la sfîrşitul lunilor martie şi septembrie."2. Alineatul 2 al articolului 23 va avea următorul cuprins:"Înstrăinarea sau retragerea din circulaţie a mijlocului de transport în cursul anului atrage scăderea taxei, cu începere de la 1 a lunii următoare înstrăinării sau retragerii."3. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"ART. 24Taxa anuală se plăteşte pînă la sfîrşitul lunii martie. Persoanele care dobîndesc mijloacele de transport în cursul anului plătesc taxa datorată odată cu declararea lor la organul financiar."4. Articolul 38 se abroga.------------ Notă *) Decretul nr. 18/1952 este reprodus în C.L.D.H.D. 1 - 31 ianuarie 1952, pagina 24.  +  Articolul 4Articolul 12 din Decretul nr. 199/1955*) asupra taxelor de timbru se abroga.------------ Notă *) Decretul nr. 199/1955 este reprodus în C.L.D.H.D. nr. III/1955, pagina 44.  +  Articolul 5Articolul 7 bis din Decretul nr. 179/1962*) privind impozitul pe veniturile cooperativelor şi ale celorlalte organizaţii cooperatiste de consum şi meşteşugăreşti, precum şi ale întreprinderilor şi organizaţiilor economice ale organizaţiilor obşteşti, se abroga.------------ Notă *) Decretul nr. 179/1962 este reprodus în C.L.D.H.D. nr. I - II/1962, pagina 30.  +  Articolul 6Articolul 22 din Legea nr. 61/1968*) privind impunerea veniturilor realizate din activităţi agricole se abroga.------------ Notă *) Legea nr. 61/1968 este reprodusa în C.L.D.H.A.N. nr. VI/1968, pagina 372.  +  Articolul 7Pentru neachitarea sau nevărsarea la termen a impozitului pe veniturile populaţiei, a impozitelor şi taxelor locale şi a impozitului pe veniturile realizate din activităţi agricole se aplică, pentru fiecare luna sau fracţiune de luna de întîrziere, o majorare de 1% în cazul organizaţiilor socialiste şi de 2% în cazul persoanelor fizice şi juridice altele decît organizaţiile socialiste. Majorările astfel calculate nu pot fi mai mici de 10 lei şi nici mai mari decît debitul exigibil.  +  Articolul 8Prevederile articolului 14 din Decretul nr. 18/1952, modificat potrivit articolului III, punctul I al prezentului decret, se aplică şi primelor pentru clădirile proprietate a persoanelor fizice, situate în raza oraşelor, asigurate prin efectul legii.Prevederile articolului VII se aplică şi primelor la asigurarea, prin efectul legii, a bunurilor.  +  Articolul 9Prevederile prezentului decret intră în vigoare la 1 ianuarie 1970.------