HOTĂRÂRE nr. 901 din 29 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 12 decembrie 2016  Având în vedere prevederile art. IV lit. g) din Legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 21 decembrie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:"e^1) informarea Comisiei Europene cu privire la procedurile naţionale pentru evaluarea şi desemnarea organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii, pentru monitorizarea organismelor desemnate, precum şi asupra modificărilor aduse acestora, potrivit art. 29 alin. (3) din Regulament;"2. La articolul 3, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:"g) aprobarea prin ordin al ministrului a listei indicativelor de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii, ori de câte ori această listă este publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi afişarea listei pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, la secţiunea - Construcţii, în vederea asigurării accesului liber şi neîngrădit la informaţiile de interes public."3. La articolul 9, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, pentru produsele pentru construcţii din categoria echipamentelor fixe de luptă împotriva incendiilor - echipamente fixe pentru alarmă/detectare a incendiului, pentru stingerea incendiului şi pentru controlul focului şi fumului."4. În tot cuprinsul hotărârii, sintagmele "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului" şi "Ministerul Administraţiei şi Internelor" se înlocuiesc cu sintagmele "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice" şi "Ministerul Afacerilor Interne".  +  Articolul IIPrezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  -----------------

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Viceprim-ministru, ministrul economiei,

  comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc

  Ministrul afacerilor interne,

  Ioan-Dragoş Tudorache

  p. Ministrul afacerilor externe,

  Marius Cristian Bădescu,

  secretar de stat
  Bucureşti, 29 noiembrie 2016.Nr. 901.----