LEGE nr. 109 din 16 iunie 1999pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 103/1998 privind modificarea structurii normei didactice în învățământul preuniversitar
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 18 iunie 1999  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 103 din 27 august 1998 privind modificarea structurii normei didactice în învățământul preuniversitar, emisă în temeiul art. 1 pct. 10 lit. c) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 28 august 1998, cu următoarele modificări:1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:ORDONANȚAprivind structura normei didactice în învățământul preuniversitar2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Norma didactică de predare-invatare, de educație, de instruire practică și de evaluare curentă a elevilor în clasa reprezintă numărul de ore corespunzătoare activităților prevăzute la art. 1 lit. a) și se stabilește pentru profesorii din învățământul preuniversitar secundar la 18 ore pe săptămâna, cu excepția situațiilor prevăzute în Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, în care pot fi cuprinse:a) activitățile de predare-invatare pe clase sau/și pe grupe de 10-15 elevi;b) activitățile de predare-invatare realizate în echipe constituite din câte doua cadre didactice: 1-2 ore pe săptămâna. În acest caz, normarea se face integral pentru fiecare cadru didactic din echipa. Activitățile desfășurate în echipe de cadre didactice pot fi organizate ținându-se seama de condițiile concrete ale unității de învățământ și de opțiunile cadrelor didactice, cu aprobarea consiliului profesoral;c) orele de consiliere și de orientare: 1-2 ore pe săptămâna;d) activități complementare de stimulare și sprijinire a performantelor școlare deosebite: 1-3 ore pe săptămâna.3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Norma didactică de predare-învățare, de educație, de instruire practica și de evaluare curenta a elevilor în clasa reprezintă numărul de ore corespunzătoare activităților prevăzute la art. 1 lit. a) și se stabilește pentru maiștri-instructori din învățământul preuniversitar la 24 de ore pe săptămâna, cu excepția situațiilor prevăzute în Legea nr. 128/1997, în care pot fi cuprinse:a) activități de predare-invatare și de instruire practica, pe clase și pe grupe de 10-15 elevi;b) activități de predare-invatare realizate de către echipe de cadre didactice, conform art. 2 lit. b);c) orele de consiliere și de orientare: 1-2 ore pe săptămâna.4. După articolul 3 se introduc articolele 3^1 și 3^2 cu următorul cuprins:  +  Articolul 3^1Norma didactică de învățare, de educație și de evaluare curentă a copiilor cuprinși în grupele din centrele de plasament reprezintă numărul de ore corespunzătoare activităților prevăzute la art. 1 lit. a) și se stabilește pentru educatoare-educator, invatator-educator, institutor-educator, profesor-educator și pedagog social la 25 de ore pe săptămâna, în care pot fi incluse:a) activități de invatare, de educație și de evaluare curenta, cu o grupa de 10-15 copii;b) activități de instruire practica, testări sociometrice, realizate de către doua cadre didactice, cu o grupa de 10-15 copii: 2-3 ore pe săptămâna;c) ore de consiliere și de orientare: 1-2 ore pe săptămâna.  +  Articolul 3^2Norma didactică pentru educatoare-educator, invățător-educator, institutor-educator, profesor-educator, maistru-instructor și pedagog social din învățământul special este de 20 de ore pe săptămâna. Structura acesteia cuprinde activitățile prevăzute la art. 2 lit. a)-c) sau, după caz, la art. 3 sau 3^1 .5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Aplicarea noii structuri a normei didactice prevăzute în prezenta ordonanță se realizează de către unitățile de învățământ preuniversitar, începând cu anul școlar 1998/1999.(2) Aplicarea prezentei ordonanțe nu poate conduce la modificarea cuantumului de ore din care se constituie norma didactica, inclusiv excepțiile, în conformitate cu Legea nr. 128/1997.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 10 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI
  DEPUTAȚILOR,
  PAULA IVANESCU
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 10 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  ------