HOTĂRÂRE nr. 1.215 din 7 octombrie 2009 (*actualizată*)privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă(actualizată până la data de 14 decembrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte cadrul legal necesar implementării schemei de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, pe baza cererii de energie termică utilă, instituită prin art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, denumită în continuare schemă de sprijin.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se aplică: a) producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă; b) consumatorilor de energie electrică; c) furnizorilor de energie electrică, cu excepţia celor care exportă energie electrică pentru cantităţile de energie electrică exportate;----------Lit. c) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 494 din 11 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iulie 2014. d) operatorilor de reţea; e) administratorului schemei de sprijin.  +  Articolul 3În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) administratorul schemei de sprijin - Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A.;----------Lit. a) a art. 3 a fost modificată de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 925 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională «Transelectrica» - S.A./Societatea Comercială OPCOM - S.A." cu sintagma "Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A." b) autoconsum - consumul de energie electrică şi/sau termică din producţia proprie destinat activităţilor producătorului, altele decât producerea de energie electrică şi termică; în autoconsum nu se include consumul propriu tehnologic al centralei; c) bonus necuvenit - cuantumul acordat sub formă de bonus pentru cantitatea de energie electrică care nu este produsă în cogenerare de înaltă eficienţă; d) consumul propriu tehnologic al centralei - consumul de energie electrică şi/sau termică al unei centrale de cogenerare necesar pentru realizarea producţiei de energie electrică şi termică; e) consumul propriu tehnologic al reţelelor electrice integrală în funcţie de timp, pe un interval determinat, a diferenţei dintre puterea activă totală la intrarea şi, respectiv, la ieşirea dintr-o reţea, dintr-o parte de reţea sau dintr-un element de reţea; f) contracte reglementate - contractele reglementate de vânzare-cumpărare de energie electrică încheiate între producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare şi furnizori pentru acoperirea consumului consumatorilor captivi, respectiv între producătorii menţionaţi şi operatorii reţelelor electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic al reţelelor electrice; g) contribuţie pentru cogenerare de înaltă eficienţă - tarif unitar, exprimat în lei/kWh, plătit lunar de fiecare consumator de energie electrică, în vederea creării resurselor financiare necesare aplicării schemei de sprijin;----------Lit. g) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 494 din 11 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iulie 2014. h) energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă - energia electrică produsă într-un proces de cogenerare, care îndeplineşte criteriile de înaltă eficienţă prevăzute în Directiva 2004/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 februarie 2004 privind promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă pe piaţa internă a energiei şi de modificare a Directivei 92/42/CEE, transpusă prin Hotărârea Guvernului nr. 219/2007, şi este calificată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei; i) abrogată;----------Lit. i) a art. 3 a fost abrogată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 494 din 11 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iulie 2014. j) operatorii de reţea - operatorul reţelelor electrice de transport şi operatorii reţelelor electrice de distribuţie; k) perioada de evaluare a supracompensării - perioada determinată de timp de un an, care este luată în considerare la analiza supracompensării sau a bonusului necuvenit; prin excepţie, prima perioadă este de 3 ani; l) schema de sprijin pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie - sistemul de promovare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare; m) supracompensarea activităţii - cuantumul valoric al ajutorului acordat prin schema de sprijin ce depăşeşte suma necesară acoperirii costurilor aferente desfăşurării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă, inclusiv a unei rate a rentabilităţii în valori reale, înainte de impozitare, de cel mult 9%, determinat cu luarea în considerare a veniturilor rezultate din vânzarea energiei electrice şi termice produse în cogenerare de înaltă eficienţă. Supracompensarea se recuperează conform legislaţiei naţionale şi a Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat.Prin excepţie, în situaţia unităţilor de cogenerare preluate în administrare prin contracte de delegare a serviciului public de alimentare cu energie termică, în loc de rentabilitatea activelor proprii, la calculul supracompensării se ia în calcul un profit brut pentru activitatea de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă, care nu depăşeşte echivalentul valoric al rentabilităţii activelor concesionate, calculată cu o rată a rentabilităţii în valori reale, înainte de impozitare, de cel mult 9%, ţinând cont de investiţiile în cogenerare de înaltă eficienţă pe acelaşi amplasament, conform reglementărilor ANRE;----------Lit. m) a art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 925 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016. n) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei; o) SEN - Sistemul Electroenergetic Naţional.  +  Capitolul II Implementarea schemei de sprijin  +  Articolul 4ANRE elaborează, în termen de 5 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cadrul de reglementare subsecvent necesar pentru implementarea schemei de sprijin.  +  Articolul 5La elaborarea cadrului de reglementare prevăzut la art. 4, ANRE urmăreşte: a) comercializarea energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă pe piaţa concurenţială de energie electrică; b) preluarea energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă, care nu a fost comercializată pe piaţa concurenţială de energie electrică, prin contracte reglementate, în limita cererii de energie electrică aferentă contractelor reglementate; c) promovarea investiţiilor în centralele de cogenerare de înaltă eficienţă, prin avizarea prealabilă de către ANRE a proiectelor noi sau de retehnologizare a centralelor de cogenerare, în limita de capacitate electrică prevăzută la art. 9 alin. (1); d) asigurarea continuităţii în alimentarea cu energie termică a consumatorilor la preţuri rezonabile.  +  Articolul 6Cadrul de reglementare elaborat de ANRE conţine cel puţin următoarele reglementări: a) procedura de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare a centralelor de cogenerare; b) regulamentul de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă; c) metodologia de determinare şi monitorizare a costurilor şi a veniturilor pentru activitatea de producere a energiei electrice şi a energiei termice în cogenerare; d) metodologia de stabilire şi ajustare a preţului pentru energia termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin; e) metodologia de stabilire şi ajustare a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă; f) metodologia de determinare şi monitorizare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă; g) metodologia de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă;----------Lit. g) a art. 6 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 925 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016. h) procedura privind stabilirea cantităţii de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă care este comercializată prin contracte reglementate; i) procedura de verificare şi monitorizare a cantităţii de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi livrată în reţelele electrice ale SEN, respectiv a energiei termice utile produse în cogenerare de înaltă eficienţă; j) regulamentul privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă; k) abrogată;----------Lit. k) a art. 6 a fost abrogată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 925 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016. l) abrogată;----------Lit. l) a art. 6 a fost abrogată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 925 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016.  +  Articolul 7 (1) Schema de sprijin se aplică numai producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare care solicită ANRE acordarea acestui sprijin pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, pentru capacităţile de cogenerare înscrise în lista prevăzută la art. 9 alin. (4) până la data de 31 decembrie 2016.Documentaţia completă necesară obţinerii avizului pentru acreditare finală se depune până la data de 15 decembrie 2016.----------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 925 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016.(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), schema de sprijin se aplică şi producătorului beneficiar al schemei de sprijin care, în condiţiile cadrului de reglementare elaborat de ANRE, înlocuieşte, pe acelaşi amplasament, capacităţi de cogenerare existente care au beneficiat de bonus pentru energia electrică cu capacităţi de cogenerare de înaltă eficienţă, ulterior datei de 31 decembrie 2016, în limita capacităţii electrice instalate înscrise la data de 31 decembrie 2016 în lista prevăzută la art. 9 alin. (4), pentru fiecare producător beneficiar al schemei de sprijin.----------Alin. (1^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 925 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016. (2) Schema de sprijin se aplică producătorilor prevăzuţi la alin. (1) care deţin şi/sau exploatează comercial centrale de cogenerare, pentru cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, livrată efectiv în reţelele electrice ale SEN. (3) Producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare din surse regenerabile de energie au dreptul să opteze fie pentru schema de sprijin, prevăzută în prezenta hotărâre, fie pentru schema de sprijin pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie. (4) Schema de sprijin se poate aplica producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare pentru instalaţiile de cogenerare a căror capacitate electrică depăşeşte 300 MW numai după notificarea individuală a Comisiei Europene şi obţinerea aprobării acesteia.----------Alin. (4) al art. 7 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 925 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016. (5) Nu se acreditează, în sensul prevederilor procedurii prevăzute la art. 6 lit. a), producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare aflaţi în dificultate în sensul definiţiei din Comunicarea Comisiei Europene (2014/C249/2001) referitoare la Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate.----------Alin. (5) al art. 7 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 925 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016.  +  Articolul 8 (1) Schema de sprijin se aplică în perioada 2010-2023. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 8 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 925 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016.  +  Articolul 9 (1) Capacitatea electrică maximă instalată în centrale de cogenerare care beneficiază de schemă de sprijin este de 4.000 MW, pe durata de aplicare a schemei. (2) Limita prevăzută la alin. (1) poate fi modificată numai prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ANRE. (3) După atingerea limitei prevăzute la alin. (1), respectiv la alin. (2) se acordă schema de sprijin numai pentru centralele care înlocuiesc centrale de cogenerare existente cu centrale de cogenerare de înaltă eficienţă. (4) ANRE publică în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri lista producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă, precum şi capacitatea electrică instalată în centrale de cogenerare existente care îndeplinesc condiţiile de calificare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi care poate beneficia de schemă de sprijin. (5) ANRE actualizează informaţiile prevăzute la alin. (4), publicând în termen de 15 zile de la avizare denumirea proiectelor noi sau de retehnologizare a centralelor de cogenerare, avizate de ANRE, care pot beneficia de schemă de sprijin, precum şi capacitatea electrică instalată a proiectelor avizate.  +  Capitolul III Bonusul pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă  +  Articolul 10 (1) Bonusul este suma de bani pe care un producător de energie electrică şi termică în cogenerare o primeşte pentru fiecare unitate de energie electrică exprimată în MWh, produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi livrată în reţelele electrice ale SEN. (2) Bonusul se acordă lunar pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, livrată în SEN şi vândută pe piaţa concurenţială de energie electrică şi/sau prin contracte reglementate. (3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ANRE aprobă prin ordin al preşedintelui valoarea bonusurilor care se acordă în fiecare an din perioada prevăzută la art. 8 alin. (2) şi procedura de ajustare a acestora. (4) Bonusurile prevăzute la alin. (3) sunt determinate pentru 3 tipuri de combustibili utilizaţi pentru producerea de energie electrică şi termică în cogenerare: combustibil solid, combustibil gazos asigurat din reţeaua de transport şi combustibil gazos asigurat din reţeaua de distribuţie. (5) ANRE stabileşte anual producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare care beneficiază de schemă de sprijin, precum şi bonusurile şi cantităţile de energie electrică de înaltă eficienţă care beneficiază de schemă de sprijin în anul următor, aferente fiecărui producător. (6) În cazul producătorilor care utilizează mixuri de combustibil, valoarea bonusului prevăzută la alin. (5) se stabileşte în funcţie de combustibilul majoritar considerat la stabilirea cantităţii anuale de energie electrică de înaltă eficienţă menţionată la alin. (5). (7) În cazul comercializării energiei electrice pe piaţa concurenţială de energie electrică, acordarea bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă este condiţionată de existenţa grupurilor de măsurare care asigură măsurarea orară a cantităţilor vândute de energie electrică şi termică.  +  Capitolul IV Contribuţia pentru cogenerare  +  Articolul 11Fondurile necesare în vederea aplicării schemei de sprijin se constituie prin încasarea lunară a contribuţiei pentru cogenerare de la toţi consumatorii de energie electrică.----------Art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 494 din 11 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iulie 2014.  +  Articolul 12 (1) ANRE determină anual valoarea contribuţiei pentru cogenerare, pe baza necesarului de venituri pentru plata bonusurilor şi pentru administrarea schemei de sprijin, precum şi a cantităţii de energie electrică necesare pentru acoperirea curbei de consum intern de energie electrică.----------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 494 din 11 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iulie 2014. (2) Contribuţia pentru cogenerare se stabileşte anual prin ordin al preşedintelui ANRE şi poate fi modificată semestrial în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2). (3) Nu se acordă bonus pentru energia electrică vândută la preţuri mai mici decât zero.----------Alin. (3) al art. 12 a fost introdus de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 925 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016.  +  Articolul 13 (1) Energia electrică produsă în alte state membre ale Uniunii Europene în cogenerare de înaltă eficienţă şi certificată prin garanţie de origine, vândută consumatorilor de energie electrică din România, beneficiază de returnarea contribuţiei pentru cogenerare, în baza prevederilor art. 25 şi 90 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene. (2) În cazul prevăzut la alin. (1), furnizorii care introduc în România prin liniile de interconexiune energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, certificată prin garanţie de origine, pot solicita returnarea contribuţiei pentru cogenerare, în termen maxim de 60 de zile de la sfârşitul lunii în care a fost tranzacţionată energia respectivă.  +  Capitolul V Administrarea schemei de sprijin  +  Articolul 14 (1) Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A. este responsabilă de administrarea schemei de sprijin, principalele atribuţii fiind de colectare lunară a contribuţiei pentru cogenerare şi plata lunară a bonusurilor.----------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 925 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională «Transelectrica» - S.A./Societatea Comercială OPCOM - S.A." cu sintagma "Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A." (2) Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A. elaborează procedurile şi aranjamentele comerciale necesare îndeplinirii atribuţiilor ce revin conform prezentei hotărâri în termen de 60 de zile de la elaborarea de către ANRE a cadrului de reglementare prevăzut la art. 4 şi le supune spre aprobare ANRE.----------Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 925 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională «Transelectrica» - S.A./Societatea Comercială OPCOM - S.A." cu sintagma "Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A." (3) Veniturile necesare Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A. pentru administrarea schemei de sprijin sunt asigurate prin includerea acestora în contribuţia pentru cogenerare, nivelul acestor venituri fiind aprobat anual de ANRE.----------Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 925 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională «Transelectrica» - S.A./Societatea Comercială OPCOM - S.A." cu sintagma "Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A." (4) Contribuţia de cogenerare rămasă neachitată de către furnizorii de energie electrică pentru consumatorii din România către administratorul schemei de sprijin, pentru care s-au întreprins toate demersurile legale, se va recupera prin includerea acestora în contribuţia pentru cogenerare, conform metodologiei emise de către ANRE.----------Alin. (4) al art. 14 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 925 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016. (5) Supracompensarea sau bonusul necuvenit rămas neachitat de către producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare care accesează schema de sprijin către administratorul acesteia, pentru care s-au întreprins toate demersurile legale, se va recupera prin includerea acestuia în contribuţia pentru cogenerare, conform metodologiei emise de către ANRE.----------Alin. (5) al art. 14 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 925 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016.  +  Articolul 15 (1) Contribuţia pentru cogenerare se colectează într-un cont special creat de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A.----------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 925 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională «Transelectrica» - S.A./Societatea Comercială OPCOM - S.A." cu sintagma "Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A." (2) Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A. are obligaţia să colecteze lunar contribuţia de cogenerare stabilită conform prevederilor art. 12 alin. (2).----------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 925 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională «Transelectrica» - S.A./Societatea Comercială OPCOM - S.A." cu sintagma "Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A." (3) Furnizorii consumatorilor au obligaţia să factureze lunar şi să evidenţieze distinct în factură contribuţia de cogenerare, stabilită conform prevederilor art. 12 alin. (2).----------Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 494 din 11 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iulie 2014. (4) În termen de 5 zile de la încasare, dar nu mai târziu de 20 de zile de la emiterea facturii, furnizorii consumatorilor au obligaţia să vireze în contul Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A. contravaloarea contribuţiei pentru cogenerare facturate.----------Alin. (4) al art. 15 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 925 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională «Transelectrica» - S.A./Societatea Comercială OPCOM - S.A." cu sintagma "Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A." (5) În cazul prevăzut la art. 13, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A. are obligaţia de a returna contravaloarea contribuţiei pentru cogenerare în termen de maximum 30 de zile de la solicitarea furnizorului.----------Alin. (5) al art. 15 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 925 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională «Transelectrica» - S.A./Societatea Comercială OPCOM - S.A." cu sintagma "Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A."  +  Articolul 16Bonusul este plătit lunar de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A. producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin, în termen de maximum 30 de zile de la sfârşitul fiecărei luni, doar dacă aceştia din urmă nu înregistrează obligaţii de plată neachitate la termenul de scadenţă, rezultate din aplicarea schemei de sprijin, către administratorul schemei de sprijin sau au încheiate cu administratorul schemei de sprijin şi respectă convenţii de compensare a datoriilor şi a creanţelor rezultate din aplicarea schemei.----------Art. 16 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 925 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016.  +  Articolul 17 (1) În luna iunie a fiecărui an, ANRE evaluează veniturile rezultate din colectarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi costurile efectuate pentru plata bonusurilor, înregistrate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A. din aplicarea schemei de sprijin în perioada ianuarie-mai, precum şi veniturile prognozate a fi realizate din colectarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi costurile prognozate a fi efectuate pentru plata bonusurilor, în perioada iunie-decembrie.----------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 925 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională «Transelectrica» - S.A./Societatea Comercială OPCOM - S.A." cu sintagma "Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A." (2) În cazul în care, la evaluarea prevăzută la alin. (1), se constată abateri faţă de valorile prognozate considerate la stabilirea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă anuală, prevăzută la art. 12 alin. (2), abateri ce determină o modificare a valorii contribuţiei pentru cogenerare pentru semestrul II al anului cu mai mult de +/-2,5%, ANRE corectează valoarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă necesară a fi facturată în semestrul II. (3) Închiderea financiară a schemei de sprijin se face în primul semestru al anului 2024, conform cadrului de reglementare elaborat de ANRE.----------Alin. (3) al art. 17 a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 925 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016.  +  Articolul 18 (1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere a obligaţiilor de plată aferente schemei de sprijin se penalizează potrivit clauzelor contractuale. (2) Aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) nu exonerează furnizorii, producătorii, respectiv Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A. de la plata obligaţiilor aferente schemei de sprijin.----------Art. 18 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 925 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016.  +  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 19În vederea asigurării implementării schemei de sprijin, în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 6, ANRE stabileşte cel puţin următoarele date: a) lista producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare care beneficiază de schemă de sprijin, capacitatea electrică de cogenerare de înaltă eficienţă şi cantitatea anuală de energie electrică calificată ca fiind produsă în cogenerare de înaltă eficienţă; b) cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, estimată a fi livrată în reţelele electrice ale SEN în anul următor de fiecare producător care beneficiază de schema de sprijin; c) cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, estimată a fi vândută în anul următor prin contracte reglementate; d) bonusul necesar a fi acordat producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare; e) preţul pentru energia termică produsă şi livrată din centralele de cogenerare care beneficiază de schemă de sprijin; f) preţul de vânzare al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă prin contracte reglementate; g) necesarul anual de venituri prognozat pentru plata bonusurilor pentru energia electrică de înaltă eficienţă; h) corecţia semestrială a necesarului de venituri pentru plata bonusurilor ca urmare a diferenţelor dintre cantităţile de energie electrică estimate a fi vândute şi cele realizate; i) contribuţia pentru cogenerare anuală prognozată a fi colectată de la furnizorii consumatorilor de energie electrică;----------Lit. i) a art. 19 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 494 din 11 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iulie 2014. j) corecţia semestrială a contribuţiei pentru cogenerare datorate diferenţelor dintre cantităţile de energie electrică estimate a fi vândute şi cele realizate, atât de producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare, cât şi de consumatorii de energie electrică.----------Lit. j) a art. 19 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 494 din 11 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iulie 2014. k) supracompensarea activităţii de producere a energiei electrice şi termice produse în cogenerare de înaltă eficienţă; l) necesarul de venituri ale Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A. pentru administrarea schemei de sprijin.----------Lit. l) a art. 19 a fost modificată de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 925 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională «Transelectrica» - S.A./Societatea Comercială OPCOM - S.A." cu sintagma "Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A."  +  Articolul 20Pentru a beneficia de bonus, producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare au obligaţia comercializării energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă pe piaţa concurenţială de energie electrică, conform reglementărilor emise de ANRE.  +  Articolul 21 (1) Energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă care nu a fost vândută pe piaţa concurenţială de energie electrică poate fi comercializată prin contracte reglementate pe durata de aplicare a schemei, în limita cererii de energie electrică aferentă contractelor reglementate, conform reglementărilor emise de ANRE. (2) Preţul de vânzare al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă, prin contracte reglementate, este stabilit anual prin ordin al preşedintelui ANRE la nivelul a 90% din preţul mediu de tranzacţionare a energiei electrice realizat în anul anterior pe piaţa pentru ziua următoare şi pe piaţa intrazilnică de energie electrică.----------Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 925 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016. (3) Pentru perioada 2010-2012, preţul de vânzare al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă, prin contracte reglementate, nu poate fi mai mic de 40 euro/MWh, exclusiv TVA. (4) Valoarea în lei a limitei prevăzute la alin. (3) se determină în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, privind utilizarea cursului de schimb valutar pentru calculul accizei pentru energia electrică. (5) În cazul în care oferta de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă pentru a fi comercializată prin contracte reglementate este mai mare decât cererea de energie electrică aferentă acestor contracte, cantitatea de energie electrică preluată prin contracte reglementate în cazul fiecărui producător se ajustează cu raportul dintre cantitatea de energie electrică necesară contractelor reglementate şi cantitatea de energie electrică totală solicitată de producători a fi comercializată prin aceste contracte.  +  Articolul 22 (1) ANRE stabileşte preţul pentru energia termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin la nivelul preţului pentru energia termică livrată dintr-o centrală ce produce separat energie termică cu acelaşi tip de combustibil şi cu eficienţa de referinţă armonizată a producerii separate de energie termică, stabilită prin Decizia 2007/74/CE a Comisiei din 21 decembrie 2006 de stabilire a valorilor de referinţă armonizate pentru producerea separată de energie electrică şi termică, emisă în aplicarea Directivei 2004/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului. (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ANRE aprobă prin ordin al preşedintelui valoarea preţurilor pentru energia termică pentru cele 3 tipuri de combustibili prevăzuţi la art. 10 alin. (4) şi procedura de ajustare.  +  Articolul 23 (1) Anual, în cursul trimestrului IV, ANRE analizează costurile şi veniturile aferente activităţii de producere a energiei electrice în cogenerare de înaltă eficienţă, respectiv a energiei termice produse în cogenerare, estimate pe anul următor pentru fiecare producător care beneficiază de schemă de sprijin. (2) În cazul în care, în urma analizei prevăzute la alin. (1), se constată că din aplicarea schemei de sprijin pe anul următor este estimată înregistrarea unei supracompensări a activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă, ANRE diminuează pentru anul următor valoarea bonusului stabilită în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (3).----------Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 925 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016. (3) În cazul în care, la analiza prevăzută la alin. (1), se constată amortizarea completă a centralei de cogenerare, nu se mai acordă bonus.  +  Articolul 24 (1) În termen de 3 luni de la sfârşitul fiecărei perioade de evaluare a supracompensării, ANRE analizează dacă prin aplicarea schemei de sprijin pe perioada respectivă producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare au înregistrat o supracompensare a activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă sau dacă a fost acordat un bonus necuvenit. (2) În cazul în care se constată supracompensarea activităţii sau acordarea unui bonus necuvenit, ANRE comunică, în termenul prevăzut la alin. (1), producătorului de energie electrică şi termică în cogenerare cuantumul supracompensării/bonusului necuvenit, producătorul având obligaţia de a vira cuantumul sumei comunicate în contul Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A. în termen de 15 zile de la comunicare, cu excepţia situaţiilor în care producătorul încheie cu administratorul schemei de sprijin o convenţie de compensare a datoriilor şi creanţelor reciproce aferente schemei de sprijin conform art. 16. (3) Deciziile ANRE referitoare la cuantumul supracompensării şi/sau bonusului necuvenit sunt obligatorii pentru producători şi se pun în aplicare în vederea recuperării prin emiterea unei decizii de către administratorul schemei în conformitate cu legislaţia în domeniul ajutorului de stat.----------Art. 24 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 925 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016.  +  Articolul 25 (1) Anual, în cursul trimestrului IV, ANRE analizează factorii care influenţează modificarea valorii bonusurilor şi a preţurilor pentru energia termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin. (2) În cazul în care, la analiza menţionată la alin. (1), se constată abateri cu mai mult de +/-2,5% faţă de valorile prognozate considerate în procesul de stabilire prevăzut la art. 10 alin. (3), ANRE aprobă prin ordin al preşedintelui valorile ajustate ale bonusurilor şi ale preţurilor pentru energia termică, prin aplicarea procedurilor de ajustare.  +  Articolul 26 (1) Beneficiarii schemei de sprijin au obligaţia transmiterii către ANRE a datelor şi documentelor care stau la baza costurilor şi veniturilor, estimate şi realizate, în particular: a) cantităţile de combustibil utilizate pe tipuri de combustibili, preţurile de achiziţie ale fiecărui tip de combustibili, numărul de certificate de CO(2) achiziţionate de pe piaţă, preţurile de achiziţie ale certificatelor de CO(2), numărul de certificate CO(2) vândute pe piaţă, preţurile de vânzare ale certificatelor de CO(2), amortizarea centralei de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin; b) cantităţile de energie electrică aferente fiecărui tip de contracte existente pe piaţa concurenţială de energie electrică şi cea reglementată, cu specificarea preţului mediu pe fiecare tip de contract. (2) ANRE analizează datele prezentate, evaluează în funcţie de acestea bonusul şi supracompensarea. Veniturile din vânzarea certificatelor de CO(2) pe piaţă se deduc din costurile reale. (3) ANRE poate solicita beneficiarilor schemei de sprijin transmiterea oricăror date/informaţii suplimentare, necesare pentru stabilirea bonusului şi a supracompensării.  +  Articolul 27Consumatorii casnici care deţin centrale de cogenerare de înaltă eficienţă nu beneficiază de prevederile prezentului act normativ.----------Art. 27 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 925 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016.  +  Articolul 28Furnizarea de date incomplete sau incorecte către ANRE şi administratorul schemei de sprijin în scopul obţinerii de beneficii necuvenite din aplicarea schemei de sprijin se sancţionează conform prevederilor legale.  +  Articolul 29Măsurile de sprijin de natura ajutorului de stat, prevăzute de prezenta hotărâre, se acordă numai după aprobarea de către Comisia Europeană, conform reglementărilor europene în vigoare.

  PRIM-MINISTRU

  EMIL BOC

  Contrasemnează:

  --------------

  Ministrul economiei,

  Adriean Videanu

  Preşedintele Autorităţii Naţionale

  de Reglementare în Domeniul

  Energiei,

  Petru Lificiu

  Viceprim-ministru, ministrul

  administraţiei şi internelor,

  interimar,

  Vasile Blaga

  Ministrul mediului, interimar,

  Elena Gabriela Udrea

  Preşedintele Consiliului Concurenţei,

  Bogdan Chiriţoiu
  Bucureşti, 7 octombrie 2009.Nr. 1.215.-------