CRITERII din 17 iulie 2006 (*actualizate*)de acordare a avizului prealabil în vederea înfiinţării muzeelor şi colecţiilor publice*)(actualizate până la data de 13 decembrie 2016*)
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
  • ---------- Notă

    ──────────

    *) Aprobate de Ordinul nr. 2.297/2006, publicat în Monitorul Oficial nr. 701 din 16 august 2006.

    ──────────
     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentele criterii reglementează procedura de acordare a avizului prealabil în vederea înfiinţării muzeelor şi colecţiilor publice, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) şi (2), ale art. 32 alin. (2) lit. c) şi d), precum şi ale art. 39 alin. (1) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2Muzeele şi colecţiile publice, precum şi secţiile şi filialele acestora se înfiinţează numai în baza avizului prealabil al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.  +  Articolul 3Avizul prealabil pentru înfiinţarea unui muzeu sau a unei colecţii publice se solicită numai de proprietarul ori de titularul dreptului de administrare a bunurilor culturale mobile care urmează a constitui patrimoniul cultural al muzeului sau al colecţiei publice respective.  +  Capitolul II Criterii de acordare a avizului prealabil în vederea înfiinţării muzeelor şi colecţiilor publice  +  Articolul 4Avizul prealabil pentru înfiinţarea unui muzeu sau a unei colecţii publice se acordă în baza unei documentaţii care să ateste îndeplinirea următoarelor criterii: a) existenţa unui patrimoniu cultural mobil propriu, constituit sistematic şi coerent; b) existenţa unui spaţiu adecvat funcţionării unui muzeu sau a unei colecţii publice şi organizării unei activităţi specific muzeale, conform prevederilor legale în vigoare; c) existenţa unei organigrame adecvate structurii şi specificului muzeului sau colecţiei publice pentru care se solicită avizul prealabil; d) dovada existenţei surselor de finanţare pentru susţinerea activităţii muzeului sau a colecţiei publice pentru o perioadă de cel puţin un an, din partea persoanei fizice ori juridice care solicită avizul prealabil.  +  Capitolul III Documentaţia necesară în vederea obţinerii avizului prealabil pentru înfiinţarea muzeelor şi colecţiilor publice  +  Articolul 5 (1) În vederea obţinerii avizului prealabil pentru înfiinţarea muzeelor şi colecţiilor publice, persoana fizică sau juridică depune la direcţia judeţeană pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, respectiv sediul, următoarea documentaţie: a) cererea de solicitare a avizului prealabil pentru înfiinţarea muzeului sau a colecţiei publice, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele criterii; b) motivarea intenţiei de înfiinţare a muzeului, incluzând enunţarea misiunii acestuia, a scopurilor şi obiectivelor sale de activitate; c) prezentarea grupului-ţintă/beneficiarilor, a impactului asupra comunităţilor/colectivităţilor cărora se adresează; d) lista bunurilor culturale ce vor constitui patrimoniul muzeului sau al colecţiei publice, cu menţionarea denumirii tipologice a bunului, a titlului bunului în cazul lucrărilor de artă, a autorului şi a provenienţei bunurilor, cu specificarea sursei din care provine bunul: donaţie, achiziţie, descoperire rezultată dintr-o cercetare de teren, arheologică, etnografică etc., precum şi a informaţiilor despre localizarea bunului, specificând zona şi perioada în care acesta a fost creat; e) dovada existenţei unui sediu/spaţiu pentru muzeul sau colecţia publică, împreună cu planurile acestuia, cuprinzând alocarea spaţiilor şi cu menţionarea circuitului administrativ, de vizitare sau de depozitare; f) planul expoziţional şi tematica expoziţională; g) proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a muzeului sau a colecţiei publice, proiectul de organigramă şi statul de funcţii; h) proiecţia bugetară pentru organizarea muzeului sau a colecţiei publice; i) graficul activităţii de organizare a muzeului sau a colecţiei publice, cu menţionarea termenelor de desfăşurare a acţiunilor specifice; j) proiecţia bugetară pentru primul an de funcţionare a muzeului sau a colecţiei publice; k) planul de activităţi pentru primul an de funcţionare a muzeului sau a colecţiei publice; l) documentaţie atestând capacitatea organizatorică a solicitantului: experienţa naţională sau internaţională, colaborări şi parteneriate cu autorităţile publice, cu alte organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din străinătate, după caz; m) nominalizarea partenerilor şi a responsabililor de proiect, însoţite de CV-urile acestora. (2) Documentaţia depusă trebuie să poarte semnătura solicitantului, respectiv semnătura solicitantului şi ştampila persoanei juridice, pe fiecare pagină.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 3.968 din 25 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 13 decembrie 2016.  +  Capitolul IV Procedura de acordare a avizului prealabil pentru înfiinţarea muzeelor şi a colecţiilor publice  +  Articolul 6 (1) Direcţia judeţeană pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti, verifică integralitatea şi corectitudinea documentaţiei depuse în vederea obţinerii avizului prealabil pentru înfiinţarea muzeului sau a colecţiei publice, inclusiv prin deplasare la faţa locului, pentru verificarea condiţiilor de conservare prezente la sediul muzeului sau colecţiei publice respective şi verificarea existenţei bunurilor culturale care alcătuiesc patrimoniul muzeal; în acest context, reprezentantului direcţiei pentru cultură îi vor fi puse la dispoziţie de către solicitant documentele din care rezultă că acesta este titular al dreptului de proprietate, de administrare sau al altor drepturi reale asupra bunurilor culturale care alcătuiesc patrimoniul muzeal. (2) Dacă se constată îndeplinirea Criteriilor de acordare a avizului prealabil înfiinţării muzeului sau colecţiei publice respective, direcţia judeţeană pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti, întocmeşte un referat de oportunitate privind acordarea avizului Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor şi îl înaintează compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Culturii, împreună cu documentaţia depusă de solicitant, care trebuie să fie completă şi corectă, în termen de 30 de zile de la data solicitării. (3) Compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii supune documentaţia transmisă de direcţia judeţeană pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti, completă şi corectă, avizării Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, în cadrul proximei şedinţe a acesteia.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 3.968 din 25 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 13 decembrie 2016.  +  Articolul 7 (1) În situaţia în care documentaţia depusă este incompletă, direcţia judeţeană pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti, returnează documentaţia solicitantului, spre completare, în termen de 10 zile de la data depunerii acesteia, cu precizarea expresă a documentelor lipsă. (2) În situaţia în care direcţia judeţeană pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti, constată că nu sunt îndeplinite condiţiile de acordare a avizului prealabil pentru înfiinţarea muzeului sau a colecţiei publice ori dacă documentaţia este incorectă, informează în scris despre aceasta solicitantul, în termen de 30 de zile de la data solicitării.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 3.968 din 25 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 13 decembrie 2016.  +  Articolul 8Avizul se comunică solicitantului de către compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor în termen de 15 zile de la acordarea acestuia de către Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor.  +  Capitolul V Procedura contestaţiilor  +  Articolul 9 (1) În situaţia în care avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor este nefavorabil, solicitantul are dreptul la contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicarea avizului de către compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor. (2) Contestaţiile se depun la compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor.  +  Articolul 10Contestaţia se analizează şi se soluţionează la nivel de ministru, în termen de 20 de zile de la depunerea acesteia, rezoluţia urmând a i se comunica solicitantului, prin compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, în termen de 5 zile de la scurgerea termenului de soluţionare a contestaţiei.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 11Compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor va institui Registrul de evidenţă a avizelor prealabile ale Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor pentru înfiinţarea muzeelor şi colecţiilor publice.  +  AnexăCEREREde solicitare a avizului prealabil pentruînfiinţarea muzeelor şi a colecţiilor publice┌───────────────────────────┬─────────────────────────┐│Denumirea solicitantului*1)│ │├───────────────────────────┼─────────────────────────┤│Reprezentant legal │ │├───────────────────────────┴─────────────────────────┤│Adresa de corespondenţă a solicitantului │├───────────────────────────┬─────────────────────────┤│Ţară/Judeţ │ │├───────────────────────────┼─────────────────────────┤│Localitate │ │├───────────────────────────┼─────────────────────────┤│Strada/nr. │ │├───────────────────────────┼─────────────────────────┤│Cod poştal │ │├───────────────────────────┼─────────────────────────┤│Telefon/fax │ │└───────────────────────────┴─────────────────────────┘    Prin prezenta se solicită acordarea avizului prealabil în vedereaînfiinţării muzeului/colecţiei publice cu titulatura: .............................................................................................................................................................................    ce urmează a funcţiona în sediul din:    Judeţ: ........................... Localitate: ..........................    Strada: ................. nr. ....... Cod poştal: .....................    Muzeul/colecţia publică urmează a funcţiona în subordinea:┌──────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐│Denumirea persoanei fizice sau juridice*2)│ │├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│Reprezentant legal │ │├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│Adresa de corespondenţă │ │├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│Ţară/Judeţ │ │├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│Localitate │ │├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│Strada/nr. │ │├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│Cod poştal │ │├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│Telefon/fax │ │└──────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘    Anexăm prezentei solicitări documentele prevăzute de art. 5 lit. b)-m)din criterii.           Data Numele şi semnătura--------------*1) Proprietar sau titular al dreptului de administrare a bunurilor culturale ce urmează a constitui patrimoniul cultural al muzeului sau al colecţiei publice.*2) Se indică denumirea persoanei fizice sau juridice în subordinea căreia urmează a funcţiona muzeul sau, după caz, colecţia publică.----------Anexa a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 2.557 din 29 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2010, având conţinutul anexei din acelaşi act normativ.----------