REGULAMENT din 27 iunie 2008 (*actualizat*)privind recunoaşterea calificării profesionale de consilier juridic a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în România(actualizat până la data de 6 decembrie 2016*)
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • ---------- Notă

    *) Aprobat de Ordinul nr. 1813 din 27 iunie 2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 509 din 7 iulie 2008.
     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Cetăţeanul unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European poate practica profesia de consilier juridic în România, în condiţiile stabilite în art. 2, 3 şi 8^1 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare.  +  Articolul 2Aprobarea cererii de acces în profesia de consilier juridic se realizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, şi în temeiul art. 8^1 din Legea nr. 514/2003, cu completările ulterioare, prin parcurgerea a două etape: etapa de informare şi etapa de evaluare.  +  Capitolul II Etapa de informare  +  Articolul 3Pentru a putea solicita accesul la profesia de consilier juridic şi pentru a practica această profesie pe teritoriul României, solicitantul trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de Legea nr. 514/2003, cu completările ulterioare, respectiv să fie cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, să aibă exerciţiul drepturilor civile şi politice, să fie licenţiat al unei facultăţi de drept, să fie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei şi să nu se afle în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de lege.  +  Articolul 4 (1) Cererea-tip adresată ministrului justiţiei de către solicitant se transmite Direcţiei pentru servicii juridice conexe, denumită în continuare direcţia de specialitate. (2) Cererea, însoţită de actele doveditoare a îndeplinirii condiţiilor legale în vederea practicării profesiei de consilier juridic în România, se depune la Registratura Ministerului Justiţiei, personal sau prin poştă.  +  Articolul 5Modelul cererii-tip, lista documentelor care trebuie să însoţească cererea, precum şi modul de organizare a examenului, tematica şi bibliografia pentru susţinerea examenului se afişează la sediul Ministerului Justiţiei şi se publică pe pagina de internet a instituţiei. Data şi locul organizării examenului se afişează la sediul Ministerului Justiţiei şi se publică pe pagina de internet a instituţiei cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilită pentru examen.  +  Capitolul III Etapa de evaluare  +  Articolul 6 (1) La propunerea direcţiei de specialitate, ministrul justiţiei numeşte, prin ordin: a) comisia pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor în vederea recunoaşterii calificării profesionale de consilier juridic; b) comisia pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva rezultatelor verificării îndeplinirii condiţiilor pentru recunoaşterea calificării profesionale de consilier juridic; c) comisia pentru verificarea lucrărilor scrise; d) comisia pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva notării lucrărilor scrise. (2) Din comisiile prevăzute la alin. (1) fac parte judecători, procurori detaşaţi în Ministerul Justiţiei, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din Ministerul Justiţiei, precum şi alţi specialişti.  +  Articolul 7 (1) Verificarea îndeplinirii condiţiilor legale în vederea recunoaşterii calificării profesionale de consilier juridic se realizează de comisia prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a) în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de către solicitant. În cererea de solicitare a accesului la profesia de consilier juridic (cerere-tip) solicitantul va preciza opţiunea pentru efectuarea unui stagiu de 3 ani în domeniul dreptului românesc sau pentru susţinerea unui examen de verificare a cunoştinţelor profesionale. Cererea va fi însoţită de următoarele documente:1. fotografie tip paşaport;2. curriculum vitae - original semnat;3. paşaport - copie xerox;4. copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de pe documentele eliberate de autorităţile competente din statul al cărui cetăţean este solicitantul, prin care face dovada că nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de lege, şi traducerea legalizată a acestor documente;-----------Pct. 4 al alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. V din ORDINUL nr. 4.181/C din 18 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 6 decembrie 2016.5. documentul eliberat de autoritatea competentă din statul al cărui cetăţean este solicitantul, prin care se atestă că acesta este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de consilier juridic, în copie legalizată în statul respectiv şi cu traducerea legalizată a acestor documente potrivit Legii nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare;6. copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de pe documentul organismului profesional sau al autorităţii publice din statul al cărui cetăţean este solicitantul, din care să rezulte că solicitantul are calificarea de consilier juridic în statul membru de origine sau de provenienţă, şi traducerea legalizată a acestuia;-----------Pct. 6 al alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. V din ORDINUL nr. 4.181/C din 18 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 6 decembrie 2016.7. copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de pe diploma emisă de o universitate, prin care se certifică încheierea de către titular a unui ciclu de studii superioare de drept cu durata minimă de 3 ani, însoţită de dovada recunoaşterii acesteia în condiţiile legii, precum şi traducerea legalizată a acesteia;-----------Pct. 7 al alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. V din ORDINUL nr. 4.181/C din 18 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 6 decembrie 2016.8. dovada existenţei unei oferte, cereri, declaraţii de intenţie etc. privind desfăşurarea activităţii de consilier juridic în România, în condiţiile Legii nr. 514/2003, cu completările ulterioare;9. pentru solicitanţii care optează pentru susţinerea examenului de verificare a cunoştinţelor profesionale, dovada achitării taxei de înscriere la examen. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) pct. 4, 5, 6 şi 7 vor purta apostila autorităţii competente din statul care le-a emis, cu excepţia statelor cu care România are convenţii bilaterale cu privire la scutirea de această procedură. (3) Cuantumul taxei de înscriere la examen şi condiţiile de plată se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 7^1 (1) Copia de pe documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 4, 6 şi 7 se realizează de către persoana desemnată din cadrul Ministerului Justiţiei, se certifică pentru conformitate cu originalul şi se semnează de persoana desemnată. Originalul documentului prezentat se restituie solicitantului după realizarea copiei. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile de certificare pentru conformitate cu originalul şi de semnare de către persoana desemnată nu se mai realizează.-----------Art. 7^1 a fost introdus de pct. 2 al art. V din ORDINUL nr. 4.181/C din 18 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 6 decembrie 2016.  +  Articolul 8În cazul în care documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 4 nu sunt eliberate de autorităţile competente ale statului membru de origine sau de provenienţă, acestea se înlocuiesc cu o declaraţie sub jurământ ori, în statele membre în care nu există un astfel de jurământ, de o declaraţie solemnă făcută de persoana în cauză în faţa unei autorităţi judiciare sau administrative competente ori, după caz, în faţa unui notar sau a unui organism profesional calificat al statului membru de origine ori de provenienţă, care eliberează un certificat ce atestă respectivul jurământ sau respectiva declaraţie solemnă.  +  Articolul 9 (1) Rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor legale în vederea recunoaşterii calificării profesionale de consilier juridic se afişează la sediul Ministerului Justiţiei şi se publică pe site-ul instituţiei. (2) Solicitanţii nemulţumiţi de rezultate pot face contestaţie în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor. Contestaţiile se soluţionează în maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere de către comisia prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. b), iar rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul Ministerului Justiţiei şi se publică de îndată pe site-ul instituţiei.  +  Capitolul IV Efectuarea stagiului  +  Articolul 10În cazul în care solicitantul optează în cererea-tip prevăzută la art. 4 alin. (1) pentru efectuarea stagiului, cererea va fi însoţită şi de acordul scris atât al consilierului juridic, angajat sau numit în condiţiile Legii nr. 514/2003, cu completările ulterioare, care acceptă atribuţiile de îndrumător al stagiului de 3 ani al solicitantului, cât şi al angajatorului sau autorităţii la care acesta funcţionează.  +  Articolul 11Condiţiile colaborării dintre solicitant şi îndrumător vor face obiectul unei convenţii de îndrumare între părţi. În timpul stagiului solicitantul are toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de legea română, inclusiv dreptul de a primi o remuneraţie corespunzătoare activităţii desfăşurate.  +  Articolul 12La sfârşitul efectuării stagiului, solicitantul va depune la direcţia de specialitate dovada îndeplinirii efective a stagiului, ce va consta într-un raport scris al îndrumătorului, avizat de angajator sau de autoritatea la care acesta funcţionează.  +  Capitolul V Organizarea examenului de verificare a cunoştinţelor profesionale  +  Articolul 13 (1) Examenul de verificare a cunoştinţelor profesionale se organizează de două ori pe an de către Ministerul Justiţiei şi constă într-o evaluare scrisă, sub forma unui test-grilă din următoarele domenii: drept civil, drept penal, drept procesual civil, drept procesual penal, drept administrativ, dreptul muncii şi drept comercial. (2) Va fi exceptat de la verificarea cunoştinţelor profesionale domeniul pentru care solicitantul prezintă diploma de studii superioare.  +  Articolul 14 (1) Comisia de verificare a lucrărilor scrise are obligaţia de a elabora, pe baza tematicii şi a bibliografiei, 3 variante de subiecte pentru fiecare materie, care vor fi puse în plicuri separate, sigilate şi semnate de către toţi membrii comisiei, dintre care în ziua examenului se va extrage câte un test din fiecare materie. (2) Testele-grilă vor fi editate atât în limba română, cât şi în limba engleză sau franceză (la alegerea solicitantului). (3) Plicurile cu subiectele de examen sunt alese şi desfăcute de către un candidat sau de către candidat, în cazul în care există numai unul, dintre plicurile cu variante de subiecte întocmite potrivit dispoziţiilor alin. (1), care va semna procesul-verbal încheiat în acest sens. (4) Timpul alocat pentru elaborarea lucrărilor este de 3 ore, calculat din momentul comunicării subiectelor.  +  Articolul 15Nota de promovare a examenului este minimum 7,00.  +  Articolul 16Rezultatele obţinute la examen se afişează la sediul Ministerului Justiţiei şi se publică pe site-ul instituţiei în termen de maximum 10 zile de la susţinerea examenului.  +  Articolul 17Candidaţii nemulţumiţi de notele obţinute la examenul de verificare a cunoştinţelor profesionale pot face contestaţie în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor. Contestaţiile se soluţionează în maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere de către comisia prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. d), iar rezultatele obţinute în urma soluţionării contestaţiilor se afişează la sediul Ministerului Justiţiei şi se publică de îndată pe site-ul instituţiei.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 18Rezultatele examenului de verificare a cunoştinţelor profesionale se validează prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 19Dreptul de a exercita profesia de consilier juridic definitiv în România se acordă candidatului declarat admis la examenul pentru verificarea cunoştinţelor profesionale sau solicitantului care a făcut dovada îndeplinirii stagiului, prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 20Ordinul ministrului justiţiei privind acordarea dreptului de a exercita profesia de consilier juridic în România se poate emite individual sau pentru mai multe persoane, în raport cu volumul cererilor primite.  +  Articolul 21Ordinul ministrului justiţiei se comunică candidatului sau solicitantului, după caz, în termen de 15 zile de la emitere şi produce efecte de la data comunicării.  +  Articolul 22Ordinul ministrului justiţiei poate fi atacat la instanţa de contencios administrativ, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 23Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei ţine evidenţa cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European cărora li s-a conferit dreptul de a exercita profesia de consilier juridic în România, întocmeşte şi actualizează periodic listele, în funcţie de acordarea dreptului de a exercita această profesie unor noi persoane.------------