ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016  Întrucât noile reglementări ale Uniunii Europene privind sectorul de pescuit impun îmbunătățirea cadrului juridic intern, prin modificarea și completarea reglementărilor naționale în domeniu,deoarece pentru exploatarea durabilă a potențialului de pescuit în conformitate cu noua politică comună în domeniul pescuitului, denumită în continuare PCP, stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1.380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.954/2003 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului, se impun modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare,dat fiind că aceste modificări și completări contribuie la implementarea PCP și la întărirea rolului administrativ al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, denumită în continuare ANPA, la clarificarea regimului juridic al terenurilor preluate de la Agenția Domeniilor Statului, denumită în continuare ADS, aflate în domeniul public sau privat al statului, la asigurarea conservării resurselor acvatice prin realizarea de planuri multianuale pentru gestionarea pescăriilor și implementarea politicilor referitoare la ecosistemele acvatice, la eficientizarea administrării și exploatării durabile a resurselor acvatice vii și la îmbunătățirea activităților de control, inspecție și colectare date, corelat cu consolidarea răspunderilor și sancțiunilor,în considerarea faptului că modificările și completările adoptate contribuie la creșterea gradului de absorbție a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, prin Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020, și la punerea în aplicare a „Orientărilor strategice pentru dezvoltarea sustenabilă a acvaculturii în UE - COM (2013) 229 final, cuprinse și în Planul strategic național multianual pentru acvacultură 2014-2020,deoarece modificările și completările realizate contribuie la îmbunătățirea reglementărilor privind accesul la resursele acvatice vii, la reducerea presiunii financiare exercitate asupra pescăriilor și la sprijinirea organizațiilor de producători din sectorul de pescuit,întrucât regimul juridic al proprietății suprafețelor de teren preluate de la ADS, aflate atât în domeniul public, cât și în domeniul privat al statului, trebuie clarificat datorită numeroaselor situații de inventariere dublă a unor suprafețe de teren operate de către unitățile administrativ-teritoriale și Administrația Națională „Apele Române“,dat fiind că Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin ANPA, trebuie să exercite în numele statului prerogativele dreptului de proprietate asupra terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole aparținând domeniului privat al statului în condiții similare cu ADS, pentru terenurile cu destinație agricolă, și să administreze terenurile pe care sunt amplasate amenajările piscicole aparținând domeniului public și privat al statului,prin modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare, ANPA va dispune de cadrul juridic intern pentru finalizarea și concesionarea terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole pe care le are în portofoliu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.Cerințele din Cadrul de implementare pentru colectarea de date impun modificarea cadrului juridic intern, respectiv modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât ANPA să fie furnizor de date statistice oficiale pentru sectorul de pescuit.Colectarea și transmiterea datelor, inspecția și controlul, precum și modificarea cadrului juridic intern privind pescuitul și acvacultura constituie condiționalități ex-ante, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu termen-limită de realizare 30 iunie 2016.Instituțiile responsabile cu îndeplinirea acestei cerințe sunt ANPA și Guvernul României.În cazul neîndeplinirii acestor condiționalități ex-ante, România riscă suspendarea sau întreruperea asistenței financiare din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime.Celelalte modificări și completări cuprinse în prezentul act normativ au ca scop alinierea cadrului juridic intern la exigențele Uniunii Europene în sectorul de pescuit din România.Deoarece peste 31.000 ha de teren, aflate în domeniul public al statului, pe care sunt amplasate amenajări piscicole vor fi introduse urgent în circuitul productiv, se vor asigura producții suplimentare de pește și se va consolida siguranța alimentară a României.Luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 10 martie 2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (2), litera l) se modifică și va avea următorul cuprins:l) concesionarea/închirierea în domeniul piscicol;2. La articolul 1 alineatul (2), după litera l) se introduc patru noi litere, literele m)-p), cu următorul cuprins: m) asigurarea, din pescuit și acvacultură, a resurselor alimentare reprezentate de pește și alte viețuitoare acvatice;n) sprijinirea organizațiilor de producători pentru dezvoltarea durabilă a activităților de pescuit și acvacultură;o) promovarea unei politici favorabile incluziunii și dezvoltării echilibrate a zonelor de pescuit;p) punerea în aplicare a politicii maritime integrate a Uniunii Europene într-o manieră complementară față de politica de coeziune și de politica comună în domeniul pescuitului.3. La articolul 2, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. acvacultură - creșterea sau cultivarea de organisme acvatice utilizând tehnici destinate creșterii producției organismelor în cauză peste capacitatea naturală a mediului, într-un cadru în care organismele respective rămân proprietatea unei persoane fizice sau juridice pe întreaga perioadă de creștere/cultivare și recoltare;4. La articolul 2 punctul 2, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g) active piscicole - diguri, călugări, stații de pompare, instalații de alimentare cu apă, instalații de evacuare a apei, canale de alimentare a apei, canale de evacuare a apei, canale drenoare, hale de incubație și creștere a puietului, hale de creștere a peștelui de consum, centre administrative, unități de procesare primară, magazin de vânzare în cadrul fermei de acvacultură, magazii de furaje, magazii de depozitare materiale și unelte pescărești, precum și alte construcții aferente unei ferme de acvacultură care sunt necesare asigurării funcționalității acesteia;5. La articolul 2, punctele 6, 10, 11, 13 și 14 se modifică și vor avea următorul cuprins:6. capacitate de pescuit - tonajul unei nave exprimat în GT (tonaj brut) și puterea acestuia exprimată în kW (kilowați), astfel cum sunt definite la art. 4 și 5 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.930/86 din 22 septembrie 1986 de definire a caracteristicilor vaselor de pescuit;..............................................................................................10. efort de pescuit - produsul capacității și activității unei nave de pescuit; în cazul unui grup de nave este suma eforturilor de pescuit ale tuturor navelor din grup;11. exploatare durabilă - exploatarea resurselor acvatice vii prin metode și procedee care să asigure productivitatea și biodiversitatea pe termen lung a ecosistemelor acvatice naturale;..................................................................................................13. inspector piscicol - persoana din cadrul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură cu drept de inspecție și control privind respectarea normelor naționale și politicii comune în domeniul pescuitului;14. jurnal de pescuit - registrul aflat la bordul navelor/ambarcațiunilor de pescuit comercial, în care sunt înregistrate zilnic activitățile de pescuit și capturile realizate, cu clasificarea lor pe specii;6. La articolul 2, după punctul 18^1 se introduc două noi puncte, punctele 18^2 și 18^3, cu următorul cuprins:18^2. pescuit recreativ - activități necomerciale de pescuit care exploatează resursele acvatice vii în scop recreativ sau sportiv;18^3. pescuit comercial - activități de exploatare comercială a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale;7. La articolul 2, punctele 23, 27,27^1, 28, 30, 37 și 43 se modifică și vor avea următorul cuprins:23. prelucrare pește - procesul prin care peștele a fost pregătit pentru comercializare. Aceasta include filetarea, ambalarea, punerea în conserve, congelarea, afumarea, sărarea, prepararea, marinarea, uscarea sau pregătirea peștelui pentru comercializare în orice altă manieră;..................................................................................................27. pescar comercial - persoană autorizată să desfășoare activități de exploatare comercială a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale;27^1. pescar recreativ - persoana fizică deținătoare a unui permis de pescuit recreativ;28. licență de pescuit - documentul care conferă titularului dreptul, astfel cum este determinat de normele naționale, de a utiliza o anumită capacitate de pescuit în scopul capturării resurselor acvatice vii. Aceasta conține cerințele minime privind identificarea, caracteristicile tehnice și echiparea unei nave/ambarcațiuni de pescuit comercial;..................................................................................................30. permis de pescuit - documentul individual și netransmisibil prin care se atestă dreptul de pescuit al unei persoane fizice;..................................................................................................37. plasă de pescuit tip monofilament - rețea din plasă formată dintr-un singur fir polimeric netorsionat;..................................................................................................43. braconaj piscicol - activitate ilegală care constă în pescuitul fără licență, autorizație sau permis, pescuitul în perioada de prohibiție sau în zone interzise pescuitului ori pescuitul cu unelte interzise al peștilor și al altor viețuitoare acvatice vii din habitatele piscicole naturale;8. La articolul 4, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură are următoarele atribuții:a) administrează resursele acvatice vii din habitatele piscicole naturale ale României, cu excepția celor din Rezervația Biosferei «Delta Dunării», care sunt administrate de Administrația Rezervației Biosferei «Delta Dunării», în colaborare cu autoritățile administrației publice locale din Rezervația Biosferei «Delta Dunării», în condițiile legii;b) exercită, în numele statului, prerogativele dreptului de proprietate asupra terenurilor cu destinație agricolă aparținând domeniului privat al statului, pe care se află amplasate amenajările piscicole;c) administrează terenurile pe care sunt amplasate amenajările piscicole aparținând domeniului public al statului, inclusiv lacurile de acumulare care au drept folosință unică piscicultura, prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale «Apele Române», aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările și completările ulterioare;d) elaborează studii de oportunitate, conform prevederilor legale în vigoare, pe baza cărora se hotărăște modalitatea de concesionare/închiriere a terenurilor pe care sunt amplasate amenajări piscicole;e) încheie contracte de concesiune, contracte de închiriere, contracte de arendă și asociere în participațiune, în vederea exploatării terenurilor pe care sunt amplasate amenajări piscicole, precum și a altor terenuri aferente acestora, din domeniul public și privat al statului, cu excepția celor de pe teritoriul Rezervației Biosferei «Delta Dunării»;f) concesionează/închiriază lacurile de acumulare care au folosință unică piscicultura, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;g) elaborează caietele de sarcini, în vederea concesionării;h) colaborează cu ministerele și organele de specialitate, cu autoritățile administrației publice locale și cu alte organisme interne și internaționale implicate în activitățile de pescuit și acvacultură;i) elaborează reglementări privind funcționarea pieței produselor de pescuit și acvacultură;j) eliberează autorizații de pescuit în scop științific persoanelor juridice care au ca obiect de activitate cercetarea în domeniul vizat de prezenta ordonanță de urgență, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, pentru efectuarea studiilor de evaluare a resurselor acvatice vii;k) organizează seminare, conferințe, dezbateri și consultanță piscicolă, asigură și supraveghează pregătirea profesională de profil, prin colaborare cu instituțiile de învățământ;l) eliberează licențe de pescuit și de acvacultură, autorizații și permise de pescuit; m) pune în aplicare politica comună în domeniul pescuitului în sectorul pescăresc din România, prin colectarea, gestionarea și diseminarea datelor statistice, în conformitate cu activitățile prevăzute în programele de colectare a datelor și cu prevederile legislației Uniunii Europene, precum și prin monitorizare, inspecție și control;n) realizează investiții pentru infrastructura aferentă administrării patrimoniului piscicol, precum și alte tipuri de investiții specifice, stabilite de autoritatea publică centrală responsabilă de sectorul pescăresc;o) desfășoară orice alte activități stabilite de autoritatea publică centrală responsabilă de sectorul de pescuit.9. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Structura, atribuțiile și funcționarea Comisiei de concesionare, precum și procedura privind concesionarea terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole și a altor terenuri aferente acestora din domeniul public al statului sunt stabilite prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.10. La articolul 9, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Pe zona de pescuit recreativ nu poate fi încheiat decât un contract de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ.11. La articolul 9^1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Este interzis pescuitul în scop comercial sau recreativ pe cursul unei ape curgătoare în zona de 500 m aval de baraj.12. Articolele 23, 24 și 25 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) Pescuitul recreativ în habitatele piscicole naturale se practică în baza unui permis de pescuit emis de către beneficiarul contractului de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ.(2) Condițiile de practicare a pescuitului recreativ, modelele permiselor de pescuit în scop recreativ în habitatele piscicole naturale, precum și modul de eliberare a acestora se stabilesc de beneficiarii contractelor de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ.(3) În amenajările piscicole și în lacurile de acumulare pentru care s-au eliberat licențe de acvacultură, pescuitul recreativ se poate practica doar în condițiile și pe baza regulilor stabilite de deținătorul licenței de acvacultură.(4) Permisul de pescuit recreativ este valabil atât pentru zonele pentru care asociația al cărei membru este a încheiat contracte de utilizare în scop recreativ a resurselor acvatice vii, cât și pentru zonele pentru care alte asociații au încheiate contracte, pe bază de reciprocitate, fără a se depăși capacitatea anuală de pescuit stabilită pe bază de studii științifice de specialitate.(5) Activitatea de pescuit recreativ se practică în cadrul fiecărei asociații în baza planului de management pentru pescuit recreativ, aprobat de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură.(6) Asociațiile de pescari sportivi legal constituite, înscrise în Registrul sportiv, în conformitate cu prevederile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, pot organiza competiții cu caracter sportiv.  +  Articolul 24a) în apele curgătoare și stătătoare din zona montană, cu o singură undiță cu maximum două cârlige sau cu o lansetă;b) în apele din zona colinară și de șes, pe tot cursul Dunării și pe brațele sale, în Delta Dunării, cu maximum 4 undițe sau 4 lansete cu câte două cârlige fiecare;c) în apele teritoriale ale Mării Negre, cu maximum două undițe, două lansete sau o țaparină, cu câte 10 cârlige fiecare;d) pescuitul salmonidelor în apele de munte este permis numai cu momeli artificiale;e) în apele din zona colinară și de șes, pe Dunăre, în Delta Dunării și în apele maritime, un pescar sportiv poate reține din captură maximum 5 kg de pește/zi sau un singur pește, dacă greutatea lui depășește 5 kg;f) în apele de munte cu salmonide se pot reține de către un pescar maximum 10 exemplare/zi, în total, din speciile: păstrăv indigen, păstrăv curcubeu, păstrăv fântânel, lipan și coregon.  +  Articolul 25Asociațiile de pescari, precum și forurile lor de reprezentare la nivel național, constituite pentru practicarea pescuitului în scop recreativ, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, vor fi luate în evidență de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, ca reprezentanți ai societății civile, în vederea stabilirii de programe de acțiuni și proiecte comune pentru conservarea și protejarea resurselor acvatice vii.13. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26Politica sectorului pescăresc se realizează prin măsuri privind:a) exploatarea durabilă a resurselor acvatice vii; b) aplicarea unui management performant pentru sectorul pescăresc;c) respectarea regulamentelor Uniunii Europene, a convențiilor internaționale și a acordurilor la care România este parte;d) administrarea capacității flotei de pescuit și susținerea infrastructurii de pescuit;e) dezvoltarea acvaculturii;f) obținerea de valoare adăugată prin procesarea produselor obținute din pescuit și acvacultură;g) organizarea pieței produselor pescărești;h) concesionarea terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole;i) stimularea asocierii pescarilor, piscicultorilor, procesatorilor și comercianților în forme asociative cu reprezentare la nivel local, național și internațional;j) sprijinirea cercetării în sectorul pescăresc;k) controlul, inspecția și colectarea de date statistice;l) colaborarea la nivel european și internațional.14. La articolul 35, alineatul (2) se abrogă.15. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 36Prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, la propunerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, în scopul exploatării durabile a resurselor acvatice vii, se stabilesc:a) capacitatea flotei;b) numărul, tipul și selectivitatea uneltelor de pescuit;c) oprirea temporară sau definitivă a activității anumitor nave/ambarcațiuni de pescuit.16. La articolul 37, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Excluderea din Fișierul navelor și ambarcațiunilor de pescuit se poate efectua ca urmare a inactivității fără un motiv bine întemeiat sau la solicitarea proprietarului.17. Articolele 43 și 44 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 43(1) Acvacultura cuprinde toate activitățile de producție animală sau vegetală în medii acvatice.(2) Acvacultura se practică în ferme de acvacultură și în ecosisteme acvatice amenajate, cu acordul proprietarului/ administratorului acestora, și doar în ecosistemele acvatice naturale identificate, nominalizate, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, la propunerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, în baza Planului strategic național multianual pentru acvacultură.(3) Dezvoltarea acvaculturii are ca scop diversificarea ofertei calitative și cantitative de pește și alte viețuitoare acvatice și punerea în valoare a tuturor amenajărilor piscicole, indiferent de deținător. (4) Folosirea apei pentru activitatea de acvacultură în amenajările piscicole se face în condițiile legislației în vigoare din domeniul apelor.(5) Durata concesiunii se stabilește de concedent pe baza studiului de oportunitate, în vederea asigurării siguranței și predictibilității juridice a contractelor de orice tip care au ca obiect practicarea activității de acvacultură în orice scop, precum și pentru stimularea investițiilor în acvacultură. (6) Instituțiile publice, precum și societățile comerciale cu capital majoritar de stat, deținătoare de amenajări piscicole, în înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, au obligația de a comunica anual, până la data de 30 noiembrie, Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură inventarul amenajărilor piscicole de orice tip care sunt utilizate sau pot fi utilizate pentru desfășurarea activității de acvacultură.(7) Nivelul redevenței/chiriei solicitate pentru amenajările piscicole va ține seama de categoriile de bonitate piscicolă existente în România, stabilite în baza unor studii elaborate de instituții specializate din domeniul pescăresc. În baza acestor studii, nivelul redevenței/chiriei solicitate pentru activitatea de acvacultură se va stabili în conformitate cu prevederile art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007.  +  Articolul 44(1) Dezvoltarea acvaculturii se realizează prin următoarele măsuri:a) încurajarea acvaculturii extensive și semiintensive generatoare de valori de mediu; b) îmbunătățirea sistemului de comercializare și informare a consumatorilor;c) instruirea producătorilor din acvacultură;d) aplicarea măsurilor de bune practici în procesele tehnologice pentru asigurarea biosecurității și siguranței alimentare a produselor din acvacultură;e) asigurarea producției din acvacultură pentru cazuri de forță majoră;f) protecția mediului și a biodiversității acvatice;g) dezvoltarea cercetării și progresul tehnologic;h) protejarea și încurajarea producătorilor din acvacultură prin reglementări specifice;i) omologarea/certificarea/autorizarea pepinierelor piscicole.(2) Acțiunile pentru dezvoltarea acvaculturii urmăresc:a) modernizarea tehnologiilor de reproducere și creștere a speciilor de pești și alte viețuitoare acvatice, corelate cu normele de protecție a mediului;b) asigurarea pentru operatorii din acvacultură, în condițiile legii, a accesului la ape și spațiu;c) stabilirea unor indicatori de calitate și sustenabilitate ecologică, economică și socială;d) folosirea corespunzătoare a amenajărilor piscicole;e) dezvoltarea acvaculturii marine și continentale, în condițiile asigurării sănătății și bunăstării animale;f) asigurarea pe termen lung a locurilor de muncă din acvacultură, în special în zonele dependente de pescuit;g) alte acțiuni pe care necesitățile de dezvoltare a acvaculturii le impun.18. La articolul 45, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Schimbarea parțială sau totală a destinației capacităților de producție din acvacultură se va face în baza unor studii de evaluare a impactului de mediu și va fi aprobată prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.19. Articolele 46 și 46^1 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 46Introducerea în cultură în amenajările piscicole în sistem deschis a speciilor exotice sau absente la nivel local se face cu avizul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în baza unor studii prin care se stabilesc și condițiile de carantină și de control pentru evitarea evadărilor în mediul natural.  +  Articolul 46^1(1) Valorificarea activelor și amenajărilor piscicole aflate în domeniul public/privat al statului se face, după caz, prin concesionare, arendare, închiriere sau alte forme prevăzute de lege.(2) Pentru impulsionarea dezvoltării acvaculturii, terenurile proprietate privată a statului pe care sunt construite amenajări piscicole, cu excepția celor prevăzute în Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu Șișești» și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare, se vor concesiona conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv proprietarilor de active.20. Articolul 50 se abrogă.21. La articolul 51, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 51(1) Pescuitul peștelui și altor viețuitoare acvatice vii în apele românești, pentru scopuri de cercetare și formare, poate fi efectuat în baza unei autorizații speciale de pescuit în scop științific, netransmisibilă, eliberată de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură entităților stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, care au ca obiective de cercetare:a) cunoașterea biologiei, etologiei și diversității structurii, funcționabilității și productivității din aceste ecosisteme și a interacțiunilor specifice; b) evaluarea impactului produs asupra ecosistemelor acvatice de către activitățile de pescuit și acvacultură, precum și de alte activități antropice;c) identificarea de noi zone și resurse acvatice vii de interes pentru exploatare; d) dezvoltarea și diversificarea acvaculturii.22. La articolul 56, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Persoanele supuse controlului au obligația să permită accesul la sediile și sucursalele unităților controlate, la toate navele/ambarcațiunile de pescuit, uneltele și instalațiile de pescuit, fermele și instalațiile de acvacultură, construcțiile-anexe, mijloacele de transport, unitățile de procesare, comercializare și alimentație publică și să pună la dispoziția personalului cu drept de inspecție și control toate documentele și mijloacele necesare îndeplinirii funcției de inspecție și control și totodată să furnizeze date statistice în conformitate cu activitățile prevăzute în programele statistice și actele juridice comunitare în domeniul sectorului pescăresc.23. La articolul 58, literele a) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) pescuitul recreativ al oricăror specii de pește și altor viețuitoare acvatice vii efectuat fără permis în habitatele piscicole naturale;…………………...……………………………………………….d) pescuitul recreativ al oricăror specii de pești și altor viețuitoare acvatice sub dimensiunile minime legale.24. La articolul 59, literele a) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) prinderea salmonidelor cu mâna, cu unelte de pescuit comercial sau cu alte unelte de pescuit confecționate artizanal; ..................................................................................................e) mutarea, deteriorarea sau distrugerea din culpă a semnelor indicatoare cu semnificație piscicolă;25. La articolul 59, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g) pescuitul cu lanseta folosind plasă monofilament.26. La articolul 60, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) neîndeplinirea la termenele și în condițiile stabilite a măsurilor dispuse de personalul cu drept de inspecție și control, precum și nefurnizarea datelor statistice către personalul cu drept de inspecție și control din cadrul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, în conformitate cu activitățile prevăzute în programele de colectare a datelor și cu prevederilor legislației naționale și ale Uniunii Europene privind sectorul pescăresc;27. La articolul 62, literele a), b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) comercializarea peștilor și a altor viețuitoare acvatice provenite din habitatele piscicole naturale sub dimensiunea minimă legală;b) refuzul de a permite accesul personalului cu drept de inspecție și control la sediile și sucursalele unităților controlate, la navele/ambarcațiunile, autovehiculele, unitățile de acvacultură, unitățile de procesare, comercializare și alimentație publică, precum și în perimetrul bazinelor acvatice exploatate prin pescuit recreativ/comercial, în vederea îndeplinirii funcției de inspecție și control;c) utilizarea unei nave/ambarcațiuni la pescuitul în scop comercial, neinscripționată cu marcaj exterior corespunzător licenței de pescuit sau inscripționată cu date false, dacă fapta nu constituie, potrivit legii penale, infracțiune;28. La articolul 62, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) pescuitul în scop comercial/recreativ pe cursul unei ape curgătoare în zona de 500 m aval de baraj.29. La articolul 64, literele e) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:e) pescuitul comercial în habitatele piscicole naturale, prin orice metode și mijloace, al peștilor și al altor viețuitoare acvatice, în perioada de prohibiție;…………………..................................…………………………h) deținerea, transportul sau comercializarea fără documente legale a peștelui și altor viețuitoare acvatice obținute din pescuit ori produselor din pește. Documentele de proveniență vor însoți mărfurile, indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul transportului, al depozitării sau al comercializării. Prin documente de proveniență se înțelege, după caz, factura fiscală, factura, avizul de însoțire a mărfii, documentele vamale, factura externă sau orice alte documente stabilite prin lege;30. La articolul 64, după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:m) pescuitul ilegal și pescuitul neraportat al calcanului.31. La articolul 65 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) pescuitul electric, deținerea aparatelor și dispozitivelor care distrug resursele acvatice vii prin curentare, pescuitul cu materiale explozive, pescuitul cu substanțe toxice și narcotice de orice fel, precum și folosirea armelor de foc în scopul omorârii peștilor sau altor viețuitoare acvatice;32. La articolul 65 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) pescuitul, deținerea, transportul, comercializarea sturionilor capturați pe teritoriul României din habitatele piscicole naturale, precum și a produselor și subproduselor obținute din aceștia, fără respectarea prevederilor legale în vigoare, cu excepția celor proveniți din acvacultură, pentru care se face dovada originii prin documente și marcaje justificative legale.33. La articolul 67, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 67(1)  Pe lângă organele de urmărire penală sunt competente să efectueze acte de constatare pentru faptele prevăzute la art. 64 și 65 și persoanele cu drept de inspecție și control din cadrul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, Gărzii Naționale de Mediu, Administrației Rezervației Biosferei «Delta Dunării», precum și ofițeri și subofițeri din cadrul Jandarmeriei Române, conform prevederilor art. 61 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare.“  +  Articolul II(1) Lista lacurilor de acumulare care au ca unică folosință activitatea de piscicultură și care trec din administrarea Administrației Naționale „Apele Româneˮ în administrarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Protocolul de predare-preluare a lacurilor de acumulare care au ca unică folosință activitatea de piscicultură se va încheia între părțile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1).(3) Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale actualizează inventarul bunurilor din domeniul public al statului în termen de 30 de zile de la încheierea protocolului prevăzut la alin. (2).  +  Articolul IIIPentru lacurile de acumulare aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române", în care se poate practica și activitatea de piscicultură, închirierea acestora se realizează de către administrator în baza unei metodologii aprobate prin ordin comun al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Achim Irimescu
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile Dîncu
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Cristiana Pașca Palmer
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  Ministrul afacerilor interne,
  Ioan-Dragoș Tudorache
  Ministrul afacerilor externe,
  Lazăr Comănescu
  București, 23 noiembrie 2016.Nr. 85.----