HOTĂRÂRE nr. 449 din 8 iunie 1999privind înfiinţarea Zonei Libere Curtici-Arad şi a Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 9 iunie 1999  În temeiul art. 6 şi 7 din Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Zona Libera Curtici-Arad cu o suprafaţa totală de 90 ha, compusa din două platforme amplasate în oraşul Curtici şi în municipiul Arad, conform anexelor nr. 1 a) şi 3. (2) Activităţile specifice regimului de zona libera se vor desfăşura numai în perimetrele delimitate potrivit alin. (1) şi imprejmuite.  +  Articolul 2Se înfiinţează Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad", cu sediul în oraşul Curtici, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 1, judeţul Arad.  +  Articolul 3Se aprobă deschiderea Punctului de control pentru trecerea frontierei "Zona Libera Curtici-Arad" şi înfiinţarea Vămii "Zona Libera Curtici-Arad".  +  Articolul 4Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad" este persoana juridică română care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, pe principiile gestiunii economice şi autonomiei financiare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 84/1992 şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 5Terenurile care intră în perimetrul Zonei Libere Curtici-Arad sunt bunuri proprietate publică a statului, dobândind acest regim potrivit Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.Acestea se dau în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad" de la unităţile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 1 b).  +  Articolul 6 (1) Societăţile comerciale "Romtrans" - S.A. Arad, "Comcereal" - S.A. Arad şi Combinatul Agroindustrial Curtici - S.A. îşi păstrează deplina proprietate asupra construcţiilor şi celorlalte utilaje şi vor continua sa funcţioneze potrivit dispoziţiilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale statutelor proprii. (2) Societăţile comerciale prevăzute la alin. (1) îşi vor putea desfăşura activitatea în zona libera pe baza licenţelor prevăzute la art. 11 din Legea nr. 84/1992 şi cu respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad". (3) Societăţile comerciale prevăzute la alin. (1) vor putea concesiona sau închiria terenurile necesare pentru desfăşurarea activităţii lor în zona libera de la Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad". (4) Societăţile comerciale prevăzute la alin. (1) vor avea drept de folosinţă nediscriminatoriu asupra căilor de acces din incinta zonei libere.  +  Articolul 7 (1) Persoanele fizice şi juridice care introduc sau scot bunuri în şi din Zona Libera Curtici-Arad au obligaţia să prezinte organelor vamale documentele prevăzute de legislaţia română şi de convenţiile internaţionale la care România este parte. (2) Mărfurile periculoase pot intră în Zona Libera Curtici-Arad numai în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare în acest domeniu şi pot fi depozitate numai în spaţii special amenajate în acest scop de Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad".  +  Articolul 8 (1) Supravegherea vamală se efectuează potrivit reglementărilor legale în vigoare. În vederea exercitării acestei supravegheri, la căile de acces în Zona Libera Curtici-Arad vor fi instalate posturi de control permanente. (2) În scopul asigurării desfăşurării activităţii vamale şi de control trafic frontiera la accesul în Zona Libera Curtici-Arad, Ministerul Finanţelor şi Ministerul de Interne vor asigura numărul de posturi prevăzut în anexele nr. 4 şi 5. Ordonatorii principali de credite vor stabili salariile de baza şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare, prevăzute de lege, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate pentru anul 1999, în conformitate cu art. 9 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999. (3) Vama "Zona Libera Curtici-Arad" se doteaza cu mijloacele tehnice necesare prevăzute în anexa nr. 5, de către Ministerul Finanţelor, pe baza fundamentarii prezentate de Direcţia Generală a Vamilor, finanţarea acestora asigurându-se din Fondul special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale, prevăzut de Legea nr. 8/1994, cu modificările ulterioare. (4) Cheltuielile care privesc personalul şi dotările prevăzute în anexele nr. 4 şi 5 se asigura de către ordonatorii principali de credite, în limita sumelor aprobate cu aceasta destinaţie.  +  Articolul 9 (1) Autorităţile vamale, ale poliţiei de frontieră, ale controlului fitosanitar şi ale poliţiei veterinare, care desfăşoară activităţi în Punctul de control pentru trecerea frontierei "Zona Libera Curtici-Arad", pot efectua verificări în interiorul zonei libere, în cazul existenţei unor sesizări sau suspiciuni privind încălcarea prevederilor legale specifice domeniului lor de activitate, cu avizul prealabil al Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad". (2) În cazul poliţiei de frontieră, verificările prevăzute la alin. (1) se pot efectua şi cu anunţarea ulterioară a administraţiei.  +  Articolul 10 (1) Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad" va pune la dispoziţie, gratuit, autorităţilor care funcţionează, potrivit legii, în Punctul de control pentru trecerea frontierei "Zona Libera Curtici-Arad" spaţiile de lucru necesare şi mijloacele de comunicaţii telefonice fixe necesare bunei desfăşurări a activităţii lor specifice. (2) Activitatea autorităţilor prevăzute la alineatul precedent va începe numai după darea în folosinţă a acestor spaţii.  +  Articolul 11Controlul paşapoartelor, permiselor de acces şi al celorlalte documente pentru trecerea frontierei de stat române, aparţinând persoanelor fizice şi juridice române sau străine care intra şi ies în/din Zona Libera Curtici-Arad, se face de către autorităţile poliţiei de frontieră, conform prevederilor Legii nr. 56/1992, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 12Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad" va realiza în anul 1999 imprejmuirea platformelor prevăzute în anexa nr. 1, pe baza proiectelor de execuţie avizate de Direcţia Generală a Vamilor, elaborate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 13 (1) Activitatea de concesionare şi închiriere de terenuri şi construcţii aparţinând Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad" se face, cu excepţia art. 6 alin. (3), prin licitaţie publică, de către aceasta, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, sub îndrumarea şi coordonarea Ministerului Transporturilor, prin Agenţia Zonelor Libere. (2) Comisia de licitaţie va fi numita prin ordin al ministrului transporturilor şi va fi formată din reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor, Agenţiei Zonelor Libere, Agenţiei Române de Dezvoltare, Ministerului Finanţelor, Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad" şi ai Prefecturii Judeţului Arad. (3) Desfăşurarea activităţilor care se pot efectua, potrivit legii, în zona libera, de către persoane fizice sau juridice, române sau străine, este permisă numai pe bază de licenţe eliberate de Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad", cu respectarea legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 14Predarea-preluarea patrimoniului afectat Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad" se va face pe bază de protocol, încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 15Pentru anul 1999 cheltuielile de organizare şi funcţionare, inclusiv pentru realizarea primelor investiţii de împrejmuire a platformelor Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad", se suporta de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor. Sumele cu aceasta destinaţie urmează a fi aprobate prin legea de rectificare a bugetului de stat pe anul 1999.  +  Articolul 16 (1) Pentru primul an de funcţionare salarizarea personalului Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad" se va face potrivit prevederilor anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi de Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a valorii coeficientului K = 1,00, actualizată cu indexarile aprobate pentru sectorul bugetar. (2) După primul an calendaristic de activitate salarizarea şi stabilirea drepturilor de personal ale angajaţilor se vor face prin contractul colectiv de muncă, negociat şi încheiat conform legii. (3) De asemenea, pentru primul an de funcţionare a regiei autonome statul de funcţii şi structura organizatorică vor fi aprobate de Ministerul Transporturilor.  +  Articolul 17Până la finalizarea lucrărilor de împrejmuire şi de deschidere a Punctului de control pentru trecerea frontierei "Zona Libera Curtici-Arad" şi până la începerea activităţii Vămii "Zona Libera Curtici-Arad" agenţii economici existenţi în zona îşi vor desfăşura activitatea în regim normal.  +  Articolul 18Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 19La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri anexa nr. 2 lit. B la Hotărârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 14 aprilie 1999, se modifica şi se completează în mod corespunzător.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:--------------Ministrul transporturilor,Traian Basescup. Ministru de stat, ministrul apărării naţionale,Constantin Degeratu,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul industriei şi comerţului,Radu BerceanuMinistru de interne,Constantin Dudu-Ionescup. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Simona Marinescu,secretar de stat  +  Anexa 1a) DELIMITAREA GEOGRAFICĂa Zonei Libere Curtici-AradDelimitarea geografică a Zonei Libere Curtici-Arad este următoarea:- Platforma nr. I - în suprafaţa de 75 ha, situata în oraşul Curtici, delimitata astfel:. la nord - teren al Consiliului Local al Oraşului Curtici, pe o lungime de 600 m;. la vest - calea ferată CF 28, pe o lungime de 1.800 m;. la sud - str. Alexandru Ioan Cuza nr. 1, 2, 3, pe o lungime de 453 m, drumul comunal DC 494, pe o lungime de 200 m;. la est - drumul de exploatare agricol De 497, pe o lungime de 1.767 m;- Platforma nr. II - în suprafaţa de 15 ha, situata în incinta Regiei Autonome "Aeroportul cu Trafic Internaţional Arad", delimitata astfel:. la nord - calea de rulare, pe o lungime de 895 m;. la vest - platforma AVO, pe o lungime de 75 m;. la sud - Asociaţia Familială "Barna", pe o lungime de 412 m, Asociaţia Familială "Cilan", pe o lungime de 400 m, Asociaţia Agricolă Familială "Pusta Bujac", pe o lungime de 190 m;. la est - Asociaţia Agricolă Familială "Pusta Bujac", pe o lungime de 75 m, teren aparţinând Consiliului Judeţean Arad, pe o lungime de 30 m.  +  Anexa 1b) DATELEprivind suprafeţele de teren care trec în administrarea Regiei Autonome "Zona Libera Curtici-Arad"
    Nr. crt.Unitatea de la care se transmite terenulSuprafaţa terenului (ha)Valoarea terenului  (mii lei)Nr. carte funciară
    1.Consiliul Local al Oraşului Curtici75 3.638.812,121705
            9.327
            9.603
    2.Consiliul Judeţean Arad15 5.797.618,218.531
            18.532
      TOTAL:90 9.436.430,321
   +  Anexa 2 REGULAMENT de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad"  +  Capitolul 1 Prevederi generale  +  Articolul 1Zona Libera Curtici-Arad este supusă prevederilor prezentului regulament de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 2Administrarea Zonei Libere Curtici-Arad se realizează de către Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad, care se organizează şi funcţionează ca regie autonomă, având atribuţiile prevăzute în prezentul regulament.  +  Articolul 3Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad" este persoana juridică, funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară şi îşi desfăşoară activitatea pe baza prezentului regulament de organizare şi funcţionare şi a legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 4Sediul Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad" este în oraşul Curtici, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 1, judeţul Arad.  +  Articolul 5Delimitarea geografică a Zonei Libere Curtici-Arad este următoarea:- Platforma nr. I - în suprafaţa de 75 ha, situata în oraşul Curtici, delimitata astfel:. la nord - teren al Consiliului Local al Oraşului Curtici, pe o lungime de 600 m;. la vest - calea ferată CF 28, pe o lungime de 1.800 m;. la sud - str. Alexandru Ioan Cuza nr. 1, 2, 3, pe o lungime de 453 m, drumul comunal DC 494, pe o lungime de 200 m;. la est - drumul de exploatare agricol De 497, pe o lungime de 1.767 m;- Platforma nr. II - în suprafaţa de 15 ha, situata în incinta Regiei Autonome "Aeroportul cu Trafic Internaţional Arad", delimitata astfel:. la nord - calea de rulare, pe o lungime de 895 m;. la vest - platforma AVO, pe o lungime de 75 m;. la sud - Asociaţia Familială "Barna", pe o lungime de 412 m, Asociaţia Familială "Cilan", pe o lungime de 400 m, Asociaţia Agricolă Familială "Pusta Bujac", pe o lungime de 190 m;. la est - Asociaţia Agricolă Familială "Pusta Bujac", pe o lungime de 75 m, teren aparţinând Consiliului Judeţean Arad, pe o lungime de 30 m.  +  Capitolul 2 Obiectul de activitate  +  Articolul 6Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad" are ca obiect de activitate administrarea şi exploatarea suprafeţei declarate zona libera.  +  Articolul 7Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad", în calitate de administrator al bunurilor din patrimoniul sau, are următoarele atribuţii: a) răspunde de respectarea reglementărilor legale aplicabile în realizarea obiectului sau de activitate şi controlează modul în care persoanele care activează în zona libera respecta prevederile legale care se aplică în aceasta zona; b) concesioneaza şi închiriază terenuri şi construcţii din Zona Libera Curtici-Arad persoanelor fizice şi juridice, române sau străine, în condiţiile prevăzute de lege; c) administrează şi asigura exploatarea platformelor, magaziilor, instalaţiilor, utilajelor, clădirilor social-administrative, grupurilor sociale, spaţiilor de transformare, suprafeţelor de teren şi a altor imobile aflate în dotare proprie; d) asigura repararea şi întreţinerea construcţiilor şi a instalaţiilor pe care le administrează; e) asigura întreţinerea în stare de funcţionare a utilităţilor privind furnizarea de apa, agent termic, energie electrica, canalizare şi telefonie; f) asigura întreţinerea căilor rutiere de acces; g) asigura salubrizarea clădirilor şi a construcţiilor situate în Zona Libera Curtici-Arad şi preluarea reziduurilor petroliere, menajere şi industriale; h) înregistrează situaţia statistica a datelor de producţie şi financiare ale agenţilor economici care utilizează Zona Libera Curtici-Arad; i) avizează, coordonează şi controlează realizarea activităţilor în Zona Libera Curtici-Arad prin eliberarea de licenţe tuturor utilizatorilor zonei libere - agenţi economici, persoane fizice şi juridice, române sau străine -, în scopul dezvoltării echilibrate a zonei, al evitării concurentei neloiale şi al protejării mediului ambiant; j) stabileşte, potrivit reglementărilor legale, tarifele minime anuale pentru toate activităţile pe care le desfăşoară în interiorul Zonei Libere Curtici-Arad sau în legătură cu aceasta, pe baza analizei complete şi comparative, şi le supune aprobării consiliului sau de administraţie; k) avizează documentaţiile tehnice şi proiectele de execuţie ale noilor obiective economice realizate prin mijloace proprii de către agenţi economici români sau străini ori în cooperare cu aceştia, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în scopul dezvoltării echilibrate a Zonei Libere Curtici-Arad şi al protecţiei mediului ambiant; l) asigura aplicarea normelor de protecţie a muncii şi a mediului înconjurător, a normelor de igiena şi de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile şi controlează modul de respectare a acestor norme; m) organizează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor; n) întocmeşte, supune spre aprobare şi executa, conform legii, bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea proprie; o) informează periodic sau la cererea Ministerului Transporturilor, prin Agenţia Zonelor Libere, despre activităţile desfăşurate în Zona Libera Curtici-Arad şi despre eficienta acestora; p) elaborează studii şi programe privind proportiile, nivelurile şi ritmurile de dezvoltare, modernizare şi sistematizare a Zonei Libere Curtici-Arad; r) organizează şi desfăşoară activitatea de paza şi control la porţile de acces şi pe întregul teritoriu al Zonei Libere Curtici-Arad.  +  Articolul 8În Zona Libera Curtici-Arad se pot desfăşura următoarele activităţi: a) manipularea, depozitarea, sortarea, măsurarea, ambalarea, condiţionarea, asamblarea, prelucrarea, fabricarea, marcarea, testarea, licitarea, vânzarea-cumpărarea, expertizarea, repararea, dezmembrarea mărfurilor, transportul şi expeditiile interne şi internaţionale; b) organizarea de expoziţii; c) organizarea operaţiunilor de bursa şi financiar-ban-care, cu avizul Băncii Naţionale a României; d) înfiinţarea de cantine şi restaurante, precum şi de magazine de desfacere sau comercializare en gros sau en dEtail în perimetrul zonei libere; e) închirierea sau concesionarea clădirilor, terenurilor, spaţiilor de depozitare şi a spaţiilor neamenajate din zona libera, destinate construirii de obiective economice; f) controlul calitativ şi cantitativ al mărfurilor; g) aprovizionarea mijloacelor de transport care operează în Zona Libera Curtici-Arad; h) prestări de servicii, precum şi alte activităţi specifice regimului de zona libera.Activităţile prevăzute la alin. 1 se vor desfăşura asigurându-se măsurile de protecţie a mediului. În baza aprobării conducerii Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad", personalului de control al protecţiei mediului i se permite accesul în Zona Libera Curtici-Arad pentru efectuarea controlului de specialitate.  +  Articolul 9Activităţile prevăzute la art. 8 se realizează de agenţii economici utilizatori ai Zonei Libere Curtici-Arad, cu avizul şi pe baza licenţelor eliberate de Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad", în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 10Introducerea sau scoaterea în/din Zona Libera Curtici-Arad a mărfurilor de orice fel şi a mijloacelor de transport se efectuează cu respectarea prevederilor legale în vigoare în ceea ce priveşte controlul sau supravegherea vamală, controlul de frontieră, controlul sanitar-veterinar sau fitosanitar, după caz.În Zona Libera Curtici-Arad este interzis accesul mărfurilor al căror import este prohibit pe teritoriul României prin lege sau prin convenţiile internaţionale la care România este parte.  +  Capitolul 3 Patrimoniul  +  Articolul 11Activul patrimonial al Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad" este în valoare totală de 9.436.430.321 lei.  +  Articolul 12Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad" este administratorul sau, după caz, proprietarul bunurilor din patrimoniul sau. În exercitarea dreptului de administrare regia foloseşte bunurile pe care le are în patrimoniu în scopul realizării obiectului sau de activitate şi beneficiază de rezultatele utilizării acestora, potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Capitolul 4 Organele de conducere  +  Articolul 13Conducerea Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad" este asigurata de:- consiliul de administraţie;- directorul general, care este şi preşedintele consiliului de administraţie şi este numit de ministrul transporturilor.  +  Articolul 14Consiliul de administraţie se numeşte prin ordin al ministrului transporturilor şi este compus din 7 membri, după cum urmează:- directorul general al regiei autonome;- un reprezentant al Ministerului Transporturilor;- un reprezentant al Ministerului Finanţelor;- un reprezentant al Agenţiei Zonelor Libere;- economişti, ingineri, jurişti, tehnicieni din rândul salariaţilor Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad" sau specialişti din afară acesteia.Activitatea consiliului de administraţie se desfăşoară pe baza prezentului regulament şi a regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 15Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani, iar jumătate dintre ei poate fi înlocuită la fiecare 2 ani. Consiliul de administraţie poate propune Ministerului Transporturilor înlocuirea unui membru necorespunzător, precum şi completarea locurilor devenite vacante din diferite motive, în cursul perioadei de 4 ani. Membrul nou-numit va funcţiona numai până la încheierea acestei perioade.Membrii consiliului de administraţie nu pot participa la conducerea societăţilor comerciale şi a regiilor autonome cu care Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad" întreţine relaţii de afaceri sau faţă de care are interese contrare.  +  Articolul 16Membrii consiliului de administraţie îşi păstrează calitatea de angajat la unitatea sau la instituţia de la care provin, cu toate drepturile şi obligaţiile derivând din aceasta calitate.Pentru activitatea depusa în consiliul de administraţie aceştia primesc o indemnizaţie lunară al carei cuantum se stabileşte prin hotărâre a consiliului de administraţie, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 17Consiliul de administraţie se întruneşte lunar şi ori de câte ori interesele regiei o cer, la solicitarea preşedintelui, care stabileşte ordinea de zi, sau la solicitarea a cel puţin jumătate plus unul din numărul membrilor consiliului de administraţie.  +  Articolul 18Pentru luarea unor decizii complexe consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiza consilieri din diferite sectoare. Activitatea acestora poate fi remunerată pe bază de contract civil.  +  Articolul 19Consiliul de administraţie poate lua hotărâri numai în prezenta majorităţii simple a membrilor săi. Dacă aceasta majoritate nu este realizată, întrunirea consiliului de administraţie se reprogrameaza într-un termen de cel mult 15 zile, cu aceeaşi ordine de zi.  +  Articolul 20Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii: a) aproba conceptia şi strategia de dezvoltare a Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad", introducerea de noi tehnologii şi modernizarea celor existente, întreţinerea functionalitatii şi repararea tuturor construcţiilor din administrare; b) analizează bilanţul contabil anual şi contul de profit şi pierderi şi le înaintează spre avizare Ministerului Transporturilor şi spre aprobare Ministerului Finanţelor, potrivit legii; c) propune spre aprobare organelor competente bugetul de venituri şi cheltuieli; d) aproba sau propune spre aprobare, potrivit competentelor, investiţiile ce urmează a se realiza de către regie; e) aproba structura organizatorică a regiei, întocmeşte nomenclatoarele de funcţii şi decide înfiinţarea de noi compartimente de activitate sau desfiinţarea altora existente, începând cu al doilea an calendaristic de funcţionare; f) stabileşte atribuţiile, precum şi relaţiile compartimentelor din aparatul propriu al regiei cu terţii; g) aproba volumul maxim al creditelor bancare ce pot fi contractate pentru investiţii, conform prevederilor legale; h) propune spre aprobare, în condiţiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum şi încheierea unor contracte de concesionare sau de închiriere; i) aproba constituirea fondului de rezerva, a fondului de dezvoltare şi a altor fonduri, în condiţiile legii; j) aproba, în condiţiile legii, angajarea şi efectuarea de cheltuieli de orice natura, inclusiv pentru investiţii, tranzacţii financiare şi comerciale, vânzări sau închirieri de bunuri mobile sau imobile, proprietate a regiei, care nu mai sunt necesare sau ale căror cheltuieli de întreţinere sunt nejustificate din punct de vedere economic; k) aproba nivelul minim anual al tarifelor de licenţe pentru toate activităţile şi prestaţiile care se efectuează în Zona Libera Curtici-Arad, al tarifelor pentru permisele de acces, pe baza analizei complete şi comparative, al tarifelor de închiriere sau de concesionare şi le supune spre avizare Ministerului Transporturilor; l) aproba şi supune spre avizare Agenţiei Zonelor Libere din cadrul Ministerului Transporturilor nivelurile sumelor încasate pentru eliberarea de licenţe utilizatorilor Zonei Libere Curtici-Arad, agenţilor economici, persoanelor fizice sau juridice române sau străine, pentru desfăşurarea de către aceştia de activităţi în nume propriu; m) asigura respectarea prevederilor legale privind protecţia mediului înconjurător, salubrizarea şi preluarea reziduurilor petroliere, menajere şi a gunoiului; n) prezintă anual Ministerului Transporturilor un raport asupra activităţii desfăşurate în perioada expirată şi asupra programului de activitate pentru anul următor; o) mandatează reprezentanţi la negocierea contractului colectiv de muncă; p) exercita orice alte atribuţii ce îi revin din prevederile legale în vigoare şi adopta orice alte măsuri care privesc activitatea regiei.  +  Articolul 21Directorul general reprezintă şi angajează regia în faţa autorităţilor publice, precum şi în raporturile cu terţii, persoane fizice şi juridice, române şi străine.  +  Articolul 22Directorul general al regiei are, în principal, următoarele atribuţii: a) conduce şedinţele consiliului de administraţie; b) asigura conducerea curenta a regiei; c) dispune, urmăreşte şi asigura aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului de administraţie şi a prevederilor legale; d) aproba regulamentele şi instrucţiunile de serviciu pentru administrarea, păstrarea şi întreţinerea mijloacelor materiale aflate în administrarea regiei, dezvoltarea şi modernizarea acestora, recrutarea, pregătirea şi perfecţionarea personalului; e) aproba angajarea şi concedierea personalului din aparatul propriu al regiei, cu respectarea prevederilor legale; f) îi numeşte şi îi revoca pe conducătorii compartimentelor de muncă; g) îndeplineşte orice alte atribuţii şi aproba orice alte măsuri privind activitatea regiei, potrivit legii.  +  Articolul 23Directorul general poate delega o parte din atribuţiile sale directorilor de specialitate. Unul dintre directorii de specialitate îl înlocuieşte pe directorul general, în lipsa acestuia, pe baza unei împuterniciri scrise, data de acesta.  +  Capitolul 5 Bugetul de venituri şi cheltuieli  +  Articolul 24Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad" întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, conform modelelor stabilite de Ministerul Finanţelor.Bilanţul contabil anual şi contul de profit şi pierderi se aproba în condiţiile legii şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 25Regia este obligată să îşi acopere din veniturile rezultate în urma realizării obiectului sau de activitate toate cheltuielile necesare pentru funcţionarea şi dezvoltarea sa.  +  Articolul 26Bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad", care va fi supus aprobării conform reglementărilor legale în vigoare, se stabileşte pentru fiecare exerciţiu financiar şi cuprinde: a) venituri din aplicarea tarifelor de închiriere şi concesionare, sume provenite din prestări de servicii, din tarife de licenţe sau permise, comisioane, asocieri, precum şi alte venituri legale; b) cheltuieli din valori consumate în activitatea de baza, inclusiv cheltuielile de personal, amortizarea mijloacelor fixe, întreţinerea, repararea şi exploatarea mijloacelor din patrimoniu, cheltuieli de administrare, rambursarea creditelor, plata dobânzilor, precum şi celelalte cheltuieli prevăzute de actele normative în vigoare.Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte anual şi se defalcheaza pe trimestre.  +  Articolul 27Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad" hotărăşte cu privire la investiţiile care urmează a fi realizate, în limita competentelor ce îi sunt acordate, stabileşte nivelul surselor proprii de finanţare şi al creditelor bancare pentru obiectivele de investiţii.  +  Capitolul 6 Dispoziţii finale  +  Articolul 28Pentru lucrările cu ciclu lung de execuţie Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad" poate încheia contracte de antrepriza, în înţelesul legii civile, cu plata esalonata în rate, a căror achitare poate fi prevăzută în mai multe exercitii financiare consecutive.  +  Articolul 29Litigiile Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad" cu persoane fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti din România sau pot fi soluţionate prin arbitraj, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 30Dispoziţiile prezentului regulament se completează cu dispoziţiile Legii nr. 84/1992 şi cu alte prevederi legale conexe.  +  Anexa 3 HARTAamplasamentelor Zonei Libere Curtici - Arad  +  Anexa 4 NUMĂRUL DE POSTURI necesare Ministerului de Interne
      -6 ofiţeri
      -38 subofiţeri, dintre care:-2 şoferi
      -1 personal administrativ
      TOTAL: 44
  LISTA cuprinzând mijloacele tehnice pentru dotarea Ministerului de Interne în Zona Libera Curtici-Arad- 1 autoturism de teren- 1 microbuz- 2 staţii radio fixe de emisie-recepţie- 11 staţii portabile de emisie-recepţie- 2 staţii radio mobile de emisie-recepţie
   +  Anexa 5 NUMĂRUL DE POSTURI necesare Ministerului de Finanţe - Direcţia Generală a Vamilor
    Nr. crt .Denumirea funcţieiNumărul de posturi
    1.Personal de conducere (1 şef de birou vamal, 1 şef adjunct de birou vamal, 8 şefi de tură, 2 şefi de sector)12         
    2.Personal vamal de execuţie80         
    3.Casieri4         
    4.Îngrijitori2         
    5.Muncitor calificat (şofer)1         
                                                                                                                                                                          
      TOTAL: 99
  LISTA cuprinzând mijloacele tehnice pentru dotarea Vămii "Zona Libera Curtici-Arad"     1. 1 elicopter pentru patrulare aeriană, dotat cu instalatie de semnalizare          vizuala şi acustica    2. 2 autoturisme de teren    3. 1 statie radio fixa de emisie-recepţie (136-174 Mhz)    4. 20 de staţii radio portabile de emisie-recepţie (136-174 Mhz)    5. 6 staţii radio mobile de emisie-recepţie (136-174 Mhz) -----------