HOTĂRÂRE nr. 861 din 16 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 566/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 25 noiembrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 566/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 şi 619 bis din 14 august 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul hotărârii se modifică şi va avea următorul cuprins:"HOTĂRÂREprivind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovareaîmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnicepentru perioada 2015-2020, a Planuluioperaţional de acţiuni pentru perioada 2016-2020, precum şi aMecanismului de monitorizare şi evaluare integrată a acestora"2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Se aprobă Planul operaţional de acţiuni pentru implementarea, în perioada 2016-2020, a Strategiei naţionale menţionate la art. 1, prevăzut în anexa nr. 2."3. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:"Art. 2^1. - Se aprobă Mecanismul de monitorizare şi evaluare integrată a Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020 şi Planului operaţional de acţiuni pentru perioada 2016-2020, prevăzut în anexa nr. 3."4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."5. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.6. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIFinanţarea obiectivelor prevăzute în Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020, care urmează să fie îndeplinite începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se face în limita fondurilor aprobate prin legile bugetare anuale, pentru instituţiile cu atribuţii în implementarea acestora, precum şi în limita sumelor provenite din alte surse legal constituite, potrivit legii.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  --------------

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

  regionale şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Viceprim-ministru, ministrul economiei,

  comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc

  Ministrul comunicaţiilor şi pentru

  societatea informaţională,

  Delia Popescu

  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu

  p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

  Laurenţiu Dănuţ Vlad,

  secretar de stat

  Ministrul transporturilor,

  Petru Sorin Buşe

  Ministrul tineretului şi sportului,

  Elisabeta Lipă

  p. Ministrul fondurilor europene,

  Radu Mihaiu,

  secretar de stat

  Ministrul culturii,

  Corina Şuteu

  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

  Achim Irimescu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 16 noiembrie 2016.Nr. 861.  +  Anexa 1(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 566/2015)PLANUL OPERAŢIONAL DE ACŢIUNIpentru implementarea, în perioada2016-2020, a Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrâniriiactive şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020*Font 7*┌────────────────────┬───────────────────────────┬─────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────┬────────────┐│Obiective specifice │ Direcţii de acţiune/măsuri│ Termen │ Rezultate │ Indicatori │ Surse de finanţare│ Instituţii ││ │ │ │ │ │ │responsabile│├────────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│1.1. Consolidarea │1.1.1. Instituirea unui │ 2018 │Act (acte) normativ(e)│Acte normative care │- Buget de stat │MMFPSPV ││sistemului de │program de sprijin pentru │ │modificat(e) şi │reglementează acest │pentru acordarea │MFP ││protecţie socială │populaţia vârstnică lipsită│ │aprobat(e) │aspect, modificate şi │beneficiului şi │ANPIS ││pentru îmbunătăţirea│de venituri, în special din│ │ │aprobate │cheltuielile │ ││calităţii vieţii │mediul rural, care nu este │ │Persoanele vârstnice │ │administrative ale │ ││persoanelor │acoperită de sistemele de │ │neacoperite de │Număr de persoane │sistemului │ ││vârstnice │asigurări sociale, prin │ │sistemele de asigurări│vârstnice cărora li │ │ ││ │acordarea unui beneficiu │ │sociale sunt susţinute│se acordă beneficiul │ │ ││ │universal de asistenţă │ │prin acordarea unui │universal de asistenţă│ │ ││ │socială (VMI) │ │beneficiu universal de│socială (venitul │ │ ││ │ │ │asistenţă socială │minim de incluziune) │ │ ││ │ │ │(venitul minim de │ │ │ ││ │ │ │incluziune) │ │ │ │├────────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│1.2. Modificări ale │1.2.1. Extinderea │2018-2020│Act (acte) normativ(e)│Acte normative care │- Buget de stat │MMFPSPV ││politicilor de │informaţiilor cuprinse în │ │modificat(e) şi │reglementează acest │- Bugetul │CNPP ││resurse umane pentru│baza de date a │ │aprobat(e) │aspect, modificate şi │asigurărilor │ANOFM ││o mai bună integrare│contribuabililor la │ │ │aprobate │pentru şomaj │MFP ││a lucrătorilor │asigurările sociale, │ │Un sistem informatic │ │- Fonduri europene │MS ││vârstnici │incluzând vârsta, istoricul│ │integrat creat şi │Evidenţa detaliată │structurale şi de │MCSI ││ │contribuţiilor acestora, │ │funcţional, incluzând │privind persoanele cu │investiţii (FESI) │INS ││ │pentru a permite │ │un număr de indicatori│risc ridicat de a │pentru realizarea │ ││ │identificarea persoanelor │ │statistici privind │apela la o formă de │sistemului │ ││ │cu risc ridicat de │ │persoanele cu risc │pensionare înainte de │informatic │ ││ │îmbolnăvire, de sărăcie sau│ │ridicat de a apela la │împlinirea vârstei- │ │ ││ │risc de a apela la o formă │ │o formă de pensionare │limită de pensionare │ │ ││ │de pensionare înainte de │ │înainte de împlinirea │sau a stagiului │ │ ││ │împlinirea vârstei-limită │ │vârstei-limită de │complet de cotizare, │ │ ││ │de pensionare sau a │ │pensionare sau a │introduse în sistem │ │ ││ │stagiului complet de │ │stagiului complet de │ │ │ ││ │cotizare, prin: │ │cotizare │Rapoarte statistice │ │ ││ │- elaborarea, în │ │ │produse de sistem │ │ ││ │parteneriat cu Ministerul │ │Rapoartele statistice │ │ │ ││ │Sănătăţii, a actelor │ │anuale privind │ │ │ ││ │normative care stau la baza│ │persoanele cu risc │ │ │ ││ │extinderii programelor │ │ridicat de a apela la │ │ │ ││ │informatice utilizate; │ │o formă de pensionare │ │ │ ││ │- elaborarea, în │ │înainte de împlinirea │ │ │ ││ │parteneriat cu Ministerul │ │vârstei-limită de │ │ │ ││ │Sănătăţii, şi utilizarea │ │pensionare sau a │ │ │ ││ │unui program informatic │ │stagiului complet de │ │ │ ││ │care să extindă │ │cotizare sunt │ │ │ ││ │informaţiile existente şi │ │întocmite la nivel │ │ │ ││ │să permită │ │judeţean şi naţional. │ │ │ ││ │interoperabilitatea bazelor│ │ │ │ │ ││ │de date ale MS,CNPP, ANOFM │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │1.2.2. Modificarea şi │2018-2020│Act (acte) normativ(e)│Acte normative care │ - │MMFPSPV ││ │completarea legislaţiei │ │modificat(e) şi │reglementează acest │ │MDRAP ││ │muncii şi a legislaţiei │ │aprobat(e) │aspect, modificate şi │ │ANFP ││ │funcţionarilor publici │ │ │aprobate │ │ ││ │astfel încât să fie │ │Creşterea numărului │ │ │ ││ │încurajată continuarea │ │persoanelor vârstnice │Număr de persoane │ │ ││ │activităţii, la cererea │ │care vor rămâne pe │vârstnice care rămân │ │ ││ │persoanei şi cu acceptul │ │piaţa muncii după │pe piaţa muncii după │ │ ││ │angajatorului, până la data│ │împlinirea vârstei │împlinirea vârstei │ │ ││ │la care acesta va opta │ │legale de pensionare │legale de pensionare │ │ ││ │pentru pensionare, precum │ │ │ │ │ ││ │şi să fie permisă │ │Creşterea numărului de│Număr de angajaţi │ │ ││ │flexibilizarea/ajustarea │ │angajaţi vârstnici │vârstnici care │ │ ││ │programului de lucru al │ │care beneficiază de │beneficiază de program│ │ ││ │angajaţilor vârstnici │ │program de lucru │de lucru flexibil/ │ │ ││ │ │ │flexibil/ajustat │ajustat │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │1.2.3. Introducerea │2016-2020│Minimum 150 de │Număr de angajaţi ai │ - │CNPP ││ │consilierii prepensionare │ │angajaţi ai CNPP şi │CNPP şi caselor │ │ ││ │pentru persoanele/grupurile│ │caselor teritoriale de│teritoriale de pensii │ │ ││ │de angajaţi care îşi │ │pensii beneficiază de │care beneficiază de │ │ ││ │manifestă intenţia de │ │formare profesională │formare profesională │ │ ││ │pensionare, care să fie │ │în vederea furnizării │în vederea furnizării │ │ ││ │oferită prin │ │de servicii de │de servicii de │ │ ││ │compartimentele înfiinţate │ │consiliere │consiliere │ │ ││ │în cadrul CNPP şi al │ │prepensionare. │prepensionare │ │ ││ │structurilor teritoriale │ │ │ │ │ ││ │ │ │50 de compartimente │Număr de compartimente│ │ ││ │ │ │care oferă consiliere │care oferă consiliere │ │ ││ │ │ │prepensionare, │prepensionare, │ │ ││ │ │ │înfiinţate │înfiinţate │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Consilierea tuturor │Număr de persoane │ │ ││ │ │ │persoanelor vârstnice │vârstnice care │ │ ││ │ │ │care solicită servicii│solicită servicii de │ │ ││ │ │ │de consiliere │consiliere pre- │ │ ││ │ │ │prepensionare │pensionare │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │1.2.4. Îmbunătăţirea │ 2018 │O bază de date │Număr de baze de date │- Buget de stat │ANFP ││ │sistemului informatic şi a │ │funcţională, │funcţionale, │- Fonduri europene │MMFPSPV ││ │bazei de date privind │ │completată cu │completate cu │structurale şi de │INS ││ │funcţionarii publici, în │ │informaţiile │informaţiile │investiţii (FESI) │ ││ │vederea monitorizării şi │ │menţionate │menţionate │ │ ││ │planificării forţei de │ │ │ │ │ ││ │muncă din serviciile │ │Elaborarea de analize │Număr de analize şi │ │ ││ │publice pe baza unor │ │şi evaluări privind │evaluări privind │ │ ││ │criterii relevante, │ │resursele umane, │resursele umane │ │ ││ │inclusiv vârsta │ │evoluţia │elaborate în baza │ │ ││ │ │ │angajabilităţii │informaţiilor luate │ │ ││ │ │ │persoanelor vârstnice,│din baza de date │ │ ││ │ │ │condiţiile de muncă, │ │ │ ││ │ │ │situaţiile de │ │ │ ││ │ │ │discriminare etc., │ │ │ ││ │ │ │elaborate în baza │ │ │ ││ │ │ │informaţiilor luate │ │ │ ││ │ │ │din baza de date │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │1.2.5. Integrarea │2018-2020│Dezvoltarea a minimum │Număr de 3 proiecte │- Buget de stat │MMFPSPV ││ │programelor de voluntariat │ │3 proiecte naţionale │naţionale │- Bugete locale │MENCS ││ │în politicile de resurse │ │de atragere a │implementate, │- Fonduri europene │MC ││ │umane din instituţiile │ │voluntarilor persoane │destinate voluntarilor│structurale şi de │UAT ││ │publice │ │vârstnice în │persoane vârstnice │investiţii (FESI) │MTS ││ │ │ │instituţiile publice │care activează în │ │ ││ │ │ │ │instituţiile publice │ │ ││ │ │ │Creşterea numărului de│ │ │ ││ │ │ │instituţii publice │Număr de instituţii │ │ ││ │ │ │(la minimum 100) care │publice care │ │ ││ │ │ │utilizează voluntari │utilizează voluntari │ │ ││ │ │ │persoane vârstnice │pentru activităţile │ │ ││ │ │ │pentru activităţile │derulate │ │ ││ │ │ │derulate │ │ │ ││ │ │ │ │Creşterea numărului de│ │ ││ │ │ │Minimum 20% voluntari │voluntari vârstnici │ │ ││ │ │ │vârstnici din totalul │din totalul │ │ ││ │ │ │voluntarilor care │voluntarilor care │ │ ││ │ │ │activează în │activează în │ │ ││ │ │ │programele şi │programele şi │ │ ││ │ │ │proiectele │proiectele │ │ ││ │ │ │implementate în │implementate │ │ ││ │ │ │instituţiile publice │ │ │ ││ │ │ │ │Corelare cu măsurile │ │ ││ │ │ │Corelare cu măsurile │incluse în Pachetul │ │ ││ │ │ │incluse în Pachetul │antisărăcie │ │ ││ │ │ │antisărăcie │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │1.2.6. Stimularea │2018-2020│Număr de persoane │AJOFM (+ANOFM) │- Bugetul │MMFPSPV ││ │angajatorilor pentru │ │încadrate ca urmare a │implementează o schemă│asigurărilor │ANOFM ││ │încadrarea în muncă a │ │accesării măsurilor │de acordare a │pentru şomaj │ ││ │persoanelor vârstnice, în │ │active de stimulare a │stimulentelor pentru │- Fonduri europene │ ││ │conformitate cu Legea │ │ocupării: persoane │angajatorii care │structurale şi de │ ││ │nr. 76/2002, cu │ │peste 45 de ani/ │adaptează şi │investiţii (FESI) │ ││ │modificările şi │ │persoane care în │îmbunătăţesc │ │ ││ │completările ulterioare │ │termen de 5 ani de la │condiţiile de muncă │ │ ││ │ │ │data angajării │pentru lucrători. │ │ ││ │ │ │îndeplinesc, conform │ │ │ ││ │ │ │legii, condiţiile │ │ │ ││ │ │ │pentru a solicita │ │ │ ││ │ │ │pensie anticipată │ │ │ ││ │ │ │parţială sau de │ │ │ ││ │ │ │acordare a pensiei │ │ │ ││ │ │ │pentru limita de │ │ │ ││ │ │ │vârstă; 10.000/an │ │ │ │├────────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│1.3. Crearea de │1.3.1. Organizarea de │2018-2020│42 de campanii │Număr de campanii │- Buget de stat │MMFPSPV ││locuri de muncă │campanii de conştientizare │ │judeţene │judeţene desfăşurate │- Fonduri europene │ANPD ││favorabile │cu privire la adaptarea │ │ │ │structurale şi de │ANPIS ││vârstnicilor, │rezonabilă a locurilor de │ │2 campanii naţionale │Număr de campanii │investiţii (FESI) │ ││inclusiv persoanelor│muncă ocupate de persoanele│ │de informare şi │naţionale de informare│ │ ││vârstnice cu │vârstnice şi de persoanele │ │consiliere în vederea │şi consiliere │ │ ││dizabilităţi │cu alte tipuri de limitări │ │adaptării rezonabile │organizate, în vederea│ │ ││ │funcţionale, astfel încât │ │a locurilor de muncă │adaptării şi │ │ ││ │să fie posibilă menţinerea │ │ │accesibilizării │ │ ││ │acestora în activitate, │ │ │locurilor de muncă │ │ ││ │precum şi asigurarea │ │ │ │ │ ││ │productivităţii muncii lor │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │1.3.2. Încurajarea │2018-2020│1.000 persoane │Număr de persoane │- Buget de stat │MMFPSPV ││ │întreprinderilor sociale │ │vârstnice (60+) │vârstnice (60+) │- Bugetul │ANPD ││ │de a angaja persoane │ │angajate în SES │angajate SES │asigurărilor │ANOFM ││ │vârstnice, prin │ │ │ │pentru şomaj │ ││ │subvenţionarea a 10% din │ │ │ │ │ ││ │salariul lunar, pe o │ │ │ │ │ ││ │perioadă de 1 an (raportat │ │ │ │ │ ││ │la câştigul salarial mediu │ │ │ │ │ ││ │brut pe economie în anul │ │ │ │ │ ││ │2015) (INS) │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │1.3.3. Furnizarea de │2017-2020│Minimum 10.000 │Număr de persoane cu │ │ANOFM ││ │servicii personalizate de │ │persoane cu vârsta │vârsta 50 + │ │ ││ │consiliere şi orientare în │ │50+ beneficiare ale │beneficiare ale │ │ ││ │carieră sau de mediere │ │serviciilor │serviciilor │ │ ││ │pentru lucrătorii/ │ │personalizate de │personalizate de │ │ ││ │persoanele vârstnice aflate│ │consiliere şi │consiliere şi │ │ ││ │în căutarea unui loc de │ │orientare în carieră │orientare în carieră │ │ ││ │muncă, conform nevoilor │ │sau de mediere │sau de mediere │ │ ││ │specifice ale acestui grup │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│1.4. Îmbunătăţirea │1.4.1. Organizarea de │2017-2020│Minimum 42 de programe│Număr de programe de │- Bugetul │MMFPSPV ││abilităţilor, │programe de formare │ │de formare │formare profesională/ │asigurărilor │ANOFM ││promovarea ocupării │profesională (calificare/ │ │profesională/an │an organizate pentru │pentru şomaj │ ││pe piaţa muncii în │recalificare, specializare/│ │adresate inclusiv │persoanele vârstnice │- Fonduri europene │ ││scopul încurajării │perfecţionare) pentru │ │persoanelor vârstnice │(pe judeţ) │structurale şi de │ ││vieţii independente │persoanele vârstnice, în │ │organizate (minimum │ │investiţii (FESI) │ ││a persoanelor │vederea dobândirii unor │ │1/judeţ) │Număr de persoane │ │ ││vârstnice │competenţe noi sau │ │ │vârstnice/an care au │ │ ││ │îmbunătăţirii celor │ │Minimum 10.000 de │urmat programe de │ │ ││ │existente │ │persoane vârstnice au │formare profesională │ │ ││ │ │ │urmat programe de │ │ │ ││ │ │ │formare profesională/ │ │ │ ││ │ │ │an. │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │1.4.2. Evaluarea în centre │2018-2020│Minimum 50 de persoane│Număr de persoane │- Buget de stat │MMFPSPV ││ │autorizate a competenţelor │ │vârstnice (60+) /an │vârstnice (60+) care │- Bugetul │ANOFM ││ │profesionale dobândite de │ │şi-au evaluat │şi-au evaluat │asigurărilor │ANC ││ │persoanele vârstnice 60+ în│ │competenţele dobândite│competenţele dobândite│pentru şomaj │ ││ │sistem nonformal sau │ │în sistem nonformal │în sistem nonformal │- Fonduri europene │ ││ │informal, la cererea │ │şi informal. │şi informal │structurale şi de │ ││ │persoanelor vârstnice, în │ │ │ │investiţii (FESI) │ ││ │vederea creşterii │ │ │ │ │ ││ │posibilităţilor de angajare│ │ │ │ │ ││ │a acestora │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │1.4.3. Informarea şi │2018-2020│Minimum 2.000 de │Număr de persoane │- Buget de stat │MMFPSPV ││ │consilierea persoanelor │ │persoane vârstnice │vârstnice beneficiare │- Fonduri europene │MS ││ │vârstnice despre furnizarea│ │beneficiare ale │ale proiectelor şi │structurale şi de │MENCS ││ │de programe de formare, în │ │proiectelor şi │programelor de │investiţii (FESI) │ANOFM ││ │principal pe teme privind │ │programelor de │consiliere şi │ │ ││ │tehnologia informaţiei şi │ │consiliere şi │informare, din care │ │ ││ │comunicării (TIC), │ │informare │număr de persoane │ │ ││ │cunoştinţe generale în │ │ │vârstnice care au │ │ ││ │domeniul sănătăţii │ │Minimum 800 de │obţinut certificat de │ │ ││ │ │ │persoane vârstnice au │absolvire în urma │ │ ││ │ │ │obţinut certificat de │programelor │ │ ││ │ │ │absolvire în urma │implementate │ │ ││ │ │ │programelor │ │ │ ││ │ │ │implementate. │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │1.4.4. Dezvoltarea │2017-2020│Minimum 70 şi până la │Creşterea numărului de│- Buget de stat │MMFPSPV ││ │serviciilor de informare, │ │350 de comunităţi din │servicii integrate de │- Bugete locale │UAT ││ │consiliere şi mediere │ │mediul rural şi urban │suport, asistenţă şi │- Fonduri europene │ ││ │pentru persoanele vârstnice│ │dispun de servicii │mediere în comunitate │structurale şi de │ ││ │în legătură cu accesul la │ │integrate de │pentru persoane │investiţii (FESI) │ ││ │servicii şi bunuri în │ │consiliere, suport, │vârstnice cu cel puţin│ │ ││ │comunitate │ │mediere pentru accesul│10% faţă de numărul │ │ ││ │ │ │persoanelor vârstnice │de la data de │ │ ││ │ │ │la bunuri şi servicii │1 septembrie 2016 │ │ ││ │ │ │în comunitate │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │1.4.5. Creşterea accesului │2018-2020│Minimum 42 de programe│Număr de programe │- Buget de stat │MMFPSPV ││ │persoanelor vârstnice la │ │judeţene de │judeţene de │- Fonduri europene │UAT ││ │servicii de bază în │ │accesibilizare │accesibilizare │structurale şi de │ ││ │comunitate, accesibile, │ │(fizică, financiară, │(fizică, financiară, │investiţii (FESI) │ ││ │disponibile şi cu un cost │ │informaţională) a │informaţională) a │ │ ││ │rezonabil │ │serviciilor pentru │serviciilor pentru │ │ ││ │ │ │persoanele vârstnice │persoanele vârstnice │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Numărul serviciilor │Creşterea numărului şi│ │ ││ │ │ │comunitare pentru │a paletei de servicii │ │ ││ │ │ │persoanele vârstnice │de asistenţă şi │ │ ││ │ │ │este cu 20% mai mare │îngrijire în │ │ ││ │ │ │la 30 decembrie 2018 │comunitate pentru │ │ ││ │ │ │faţă de 1 septembrie │persoanele vârstnice │ │ ││ │ │ │2016. │ │ │ ││ │ │ │ │Corelare cu măsurile │ │ ││ │ │ │Corelare cu măsurile │incluse în Pachetul │ │ ││ │ │ │incluse în Pachetul │antisărăcie şi cu │ │ ││ │ │ │antisărăcie şi cu │măsurile de dezvoltare│ │ ││ │ │ │măsurile de dezvoltare│a serviciilor de │ │ ││ │ │ │a serviciilor de │îngrijire şi asistenţă│ │ ││ │ │ │îngrijire şi asistenţă│pentru persoanele │ │ ││ │ │ │pentru persoanele │vârstnice, incluse în │ │ ││ │ │ │vârstnice, incluse în │Strategia naţională de│ │ ││ │ │ │Strategia naţională de│incluziune socială │ │ ││ │ │ │incluziune socială │ │ │ │├────────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│2.1. Accentuarea │2.1.1. Înfiinţarea în │2016-2020│Un compartiment de │Modificarea şi │ - │MMFPSPV ││imaginii pozitive a │cadrul direcţiei cu │ │politici şi programe │completarea ROF al │ │ ││populaţiei │atribuţii în domeniul │ │în domeniul │MMFPSPV │ │ ││vârstnice, │serviciilor sociale din │ │îmbătrânirii active │ │ │ ││promovarea │MMFPSPV a unui compartiment│ │înfiinţat în cadrul │Număr de persoane care│ │ ││participării │de politici şi programe în │ │MMFPSPV │activează în acest │ │ ││acesteia în │domeniul îmbătrânirii │ │ │compartiment │ │ ││societate şi a │active, cu rol de │ │Minimum 2 persoane │ │ │ ││incluziunii sale │reglementare, coordonare, │ │activează în acest │ │ │ ││sociale │planificare şi sprijinire a│ │compartiment. │ │ │ ││ │promovării conceptului de │ │ │ │ │ ││ │îmbătrânire activă │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │2.1.2. Elaborarea unui │2018-2020│Un curriculum şi o │Număr de curriculum şi│- Buget de stat │MMFPSPV ││ │curriculum pentru │ │metodologie elaborate │metodologii elaborate │- Bugete locale │MDRAP ││ │consilierea individuală │ │şi aprobate prin ordin│şi aprobate prin ordin│- Fonduri europene │UAT ││ │şi/sau de grup a populaţiei│ │MMFPSPV │al MMFPSPV │structurale şi de │ ││ │vârstnice şi a unui plan │ │ │ │investiţii (FESI) │ ││ │pentru identificarea │ │Minimum 1.000 de │Minimum 1.000 de │ │ ││ │grupurilor de persoane │ │persoane de la nivelul│persoane de la nivelul│ │ ││ │vârstnice care se │ │SPAS instruite/formate│SPAS instruite/formate│ │ ││ │confruntă cu cel mai mare │ │ │ │ │ ││ │risc de singurătate, │ │ │ │ │ ││ │excluziune socială şi/sau │ │ │ │ │ ││ │depresie │ │ │ │ │ ││ │Dezvoltarea de programe │ │ │ │ │ ││ │privind instruirea │ │ │ │ │ ││ │personalului din serviciile│ │ │ │ │ ││ │publice de asistenţă │ │ │ │ │ ││ │socială de la nivelul │ │ │ │ │ ││ │primăriilor cu privire la │ │ │ │ │ ││ │utilitatea celor două │ │ │ │ │ ││ │instrumente (curriculum şi │ │ │ │ │ ││ │plan) │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │2.1.3. Dezvoltarea de │2017-2020│Minimum 42 de programe│- Număr de programe │- Bugete locale │MMFPSPV ││ │programe de promovare a │ │de acest tip │dezvoltate la nivelul │- Buget de stat │MS ││ │participării şi implicării │ │dezvoltate (1 pe │fiecărui judeţ │- Bugetele │MTS ││ │persoanelor vârstnice în │ │judeţ) │ │entităţilor │UAT ││ │activităţi culturale, │ │ │- Număr de persoane │private, inclusiv │ ││ │sociale şi sportive │ │Minimum 2.000 de │vârstnice participante│ONG-uri │ ││ │organizate la nivelul │ │persoane vârstnice │la programele │- Fonduri europene │ ││ │comunităţii, la nivel │ │participante la │menţionate │structurale şi de │ ││ │judeţean sau naţional │ │programele menţionate │ │investiţii (FESI) │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │2.1.4. Promovarea │2018-2020│Minimum 42 de proiecte│Număr de proiecte │- Bugete locale │MMFPSPV ││ │voluntariatului în rândul │ │elaborate şi │elaborate şi │- Bugete angajatori│MC ││ │persoanelor vârstnice, │ │implementate în acest │implementate în acest │- Fonduri europene │UAT ││ │prin: │ │sens │sens │structurale şi de │MTS ││ │- dezvoltarea de programe │ │ │ │investiţii (FESI) │ ││ │şi proiecte care să fie │ │Minimum 42 de centre │Număr de centre │ │ ││ │implementate de instituţii │ │înfiinţate în acest │înfiinţate în acest │ │ ││ │publice şi private, │ │sens sau care │sens sau care │ │ ││ │ONG-uri, destinate │ │promovează │promovează │ │ ││ │promovării şi susţinerii │ │voluntariatul în │voluntariatul în │ │ ││ │voluntariatului în rândul │ │rândul persoanelor │rândul persoanelor │ │ ││ │persoanelor vârstnice; │ │vârstnice │vârstnice │ │ ││ │- înfiinţarea de centre la │ │ │ │ │ ││ │nivelul comunităţii pentru │ │ │ │ │ ││ │promovarea voluntariatului │ │ │ │ │ ││ │şi coordonarea voluntarilor│ │ │ │ │ ││ │persoane vârstnice; │ │ │ │ │ ││ │- proiecte de informare a │ │ │ │ │ ││ │populaţiei vârstnice │ │ │ │ │ ││ │privind beneficiile │ │ │ │ │ ││ │voluntariatului │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │2.1.5. Îmbunătăţirea │2018-2020│Campanii publice de │Minimum 2 campanii │Fonduri europene │MMFPSPV ││ │comunicării privind │ │informare prin mass- │realizate │structurale şi de │UAT ││ │disponibilitatea │ │media organizate la │ │investiţii (FESI) │ ││ │serviciilor şi a │ │nivel naţional │ │ │ ││ │facilitării accesului la │ │ │ │ │ ││ │servicii adresate │ │ │ │ │ ││ │persoanelor vârstnice │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │2.1.6. Asigurarea unei mai │2018-2020│Sesiuni de informare │Număr de sesiuni de │Fonduri europene │MMFPSPV ││ │bune documentări şi │ │şi campanii publice de│informare │structurale şi de │UAT ││ │diseminări prin canale │ │informare prin mass- │Număr de campanii │investiţii (FESI) │ ││ │mass-media şi instrumente │ │media sunt organizate │realizate │ │ ││ │TIC a interacţiunilor │ │anual la nivel │ │ │ ││ │"reuşite" între cetăţeni şi│ │judeţean. │ │ │ ││ │instituţii în vederea │ │ │ │ │ ││ │sporirii încrederii în │ │ │ │ │ ││ │instituţiile publice şi a │ │ │ │ │ ││ │conştientizării privind │ │ │ │ │ ││ │serviciile disponibile │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │2.1.7. Includerea │2018-2020│Minimum 42 de grupuri │Număr de grupuri de │ │MMFPSPV ││ │reprezentanţilor │ │de reprezentanţi │reprezentanţi locali │ │MDRAP ││ │persoanelor vârstnice în │ │locali │înfiinţate în acest │ │ ││ │comitetele şi organele │ │ │sens │ │ ││ │decizionale locale, atât │ │Minimum 84 de grupuri │ │ │ ││ │formale, cât şi informale, │ │de suport pentru │Număr de grupuri de │ │ ││ │în vederea întăririi │ │persoane vârstnice │suport pentru persoane│ │ ││ │rolului şi poziţiilor lor │ │sunt organizate la │vârstnice organizate │ │ ││ │în cadrul comunităţilor │ │nivel naţional. │la nivel naţional │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │2.1.8. Asigurarea │2018-2020│Modificare de acte │Număr de acte │ │ANPIS ││ │includerii unor mecanisme │ │normative/proceduri │normative sau │ │MMFPSPV ││ │deschise şi sensibile │ │interne de lucru │proceduri interne de │ │UAT ││ │pentru reclamaţii şi │ │ │lucru elaborate/ │ │MDRAP ││ │plângeri în configuraţia │ │ │modificate/completate │ │ ││ │instituţională a │ │ │ │ │ ││ │serviciilor sociale │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │2.1.9. Asigurarea faptului │2018-2020│Stabilirea unor │Acorduri │ │MDRAP ││ │că vocile persoanelor │ │protocoale şi acorduri│instituţionale │ │MMFPSPV ││ │vârstnice sunt auzite, prin│ │de cooperare între │încheiate │ │ ││ │acorduri instituţionale │ │actorii publici şi cei│ │ │ ││ │formale şi cooperarea cu │ │ai societăţii civile, │Creşterea numărului │ │ ││ │alte grupuri, care dispun │ │care pot sprijini │de organizaţii care │ │ ││ │de mai multe resurse, │ │participarea socială, │susţin demersuri şi │ │ ││ │precum organizaţiile │ │civică şi │proiecte de sprijin │ │ ││ │neguvernamentale sau │ │reprezentarea │pentru persoanele │ │ ││ │cultele recunoscute de │ │persoanelor vârstnice │vârstnice în │ │ ││ │lege, care pot ajuta prin │ │în comunitate │comunitate, în raport │ │ ││ │oferirea de know-how, │ │ │cu anul 2015 │ │ ││ │suport juridic, │ │Creşterea cu 20% a │ │ │ ││ │stabilitate, un loc de │ │numărului de │ │ │ ││ │întâlnire regulat etc. şi │ │organizaţii care │ │ │ ││ │care, în sens mai general, │ │susţin demersuri şi │ │ │ ││ │le pot sprijini să se │ │proiecte de sprijin │ │ │ ││ │organizeze în grupuri de │ │pentru persoanele │ │ │ ││ │acţiune │ │vârstnice în │ │ │ ││ │ │ │comunitate, în │ │ │ ││ │ │ │raport cu anul 2015 │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │2.1.10. Facilitarea │2017-2020│Minimum 2 campanii │Număr de campanii │- Bugete locale │MMFPSPV ││ │accesului populaţiei │ │locale şi/sau │locale şi/sau │- Buget de stat │MS ││ │vârstnice la programele de │ │naţionale de informare│naţionale de informare│- Fonduri europene │UAT ││ │sănătate publică şi │ │a populaţiei vârstnice│a populaţiei vârstnice│structurale şi de │CNAS ││ │îngrijirea sănătăţii, prin:│ │privind promovarea │privind promovarea │investiţii │ ││ │- cartografierea │ │unui stil de viaţă │unui stil de viaţă │(FESI) │ ││ │serviciilor medicale, │ │sănătos şi prevenirea │sănătos şi prevenirea │ │ ││ │sociale, integrate, │ │îmbolnăvirilor │îmbolnăvirilor │ │ ││ │destinate persoanelor │ │ │ │ │ ││ │vârstnice; │ │Minimum 500.000 de │Număr de persoane │ │ ││ │- realizarea de campanii │ │persoane vârstnice │vârstnice informate │ │ ││ │de informare a populaţiei │ │informate prin aceste │prin aceste campanii │ │ ││ │vârstnice privind │ │campanii │ │ │ ││ │promovarea unui stil de │ │Minimum 2 cercetări │Număr de cercetări │ │ ││ │viaţă sănătos şi │ │şi analize sociologice│şi analize sociologice│ │ ││ │prevenirea îmbolnăvirilor │ │realizate pe această │realizate pe această │ │ ││ │în cadrul Programului │ │temă │temă │ │ ││ │naţional de evaluare şi │ │ │ │ │ ││ │promovare a sănătăţii şi │ │Servicii medicale şi │Un portal cuprinzând │ │ ││ │educaţiei pentru sănătate, │ │sociale cartografiate │harta serviciilor │ │ ││ │Programului naţional de │ │la nivel naţional │sociale şi │ │ ││ │sănătate mintală, cu │ │ │infrastructura │ │ ││ │implicarea serviciilor │ │ │aferentă │ │ ││ │publice de asistenţă │ │ │ │ │ ││ │socială; │ │ │ │ │ ││ │- realizarea de cercetări │ │ │ │ │ ││ │şi analize sociologice │ │ │ │ │ ││ │pe această temă │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │2.1.11. Realizarea unui │ 2018 │Un studiu/O cercetare │Număr de date │- Buget de stat │MMFPSPV ││ │studiu-pilot de cercetare │ │sociologică-pilot la │colectate şi │(cofinanţare) │INS ││ │a posibilităţii şi │ │nivel local şi central│prelucrate în acest │- Fonduri POCU │ ││ │oportunităţii adoptării de │ │pe această temă, │sens │2014-2020 │ ││ │către România şi │ │realizat/realizată în │ │ │ ││ │colectării de date la nivel│ │parteneriat cu INS │Menţionarea MMFPSPV/ │ │ ││ │local în vederea calculării│ │care va avea exclusiv │României în │ │ ││ │indicelui îmbătrânirii │ │rol de colaborare din │documentele europene │ │ ││ │active (Active Aging │ │punct de vedere │aferente indicelui │ │ ││ │Index)*1) │ │metodologic │îmbătrânirii active │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Menţionarea MMFPSPV/ │ │ │ ││ │ │ │României în │ │ │ ││ │ │ │documentele europene │ │ │ ││ │ │ │aferente indicelui │ │ │ ││ │ │ │îmbătrânirii active │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │2.1.12. Realizarea unor │2018-2020│Minimum 2 studii │Număr de cercetări şi │- Buget de stat │MMFPSPV ││ │studii anuale pentru a │ │anuale şi analize │analize sociologice │- Finanţări externe│MS ││ │monitoriza aspectele │ │sociologice realizate │realizate pe această │ │ ││ │sociale, comportamentale şi│ │pe această temă │temă │ │ ││ │biomedicale ale │ │ │ │ │ ││ │îmbătrânirii şi │ │Participarea la │Menţionarea MMFPSPV/ │ │ ││ │participarea la Studiul │ │Studiul internaţional │României în Studiul │ │ ││ │internaţional privind │ │privind sănătatea, │internaţional privind │ │ ││ │sănătatea, îmbătrânirea │ │îmbătrânirea şi │sănătatea, │ │ ││ │şi pensionarea în Europa │ │pensionarea în Europa │îmbătrânirea şi │ │ ││ │(SHARE) │ │(SHARE) │pensionarea în Europa │ │ ││ │ │ │ │(SHARE) │ │ │├────────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│2.2. Îmbunătăţirea │2.2.1. Verificarea │2018-2020│1 campanie anuală de │Număr de campanii │Buget de stat │ANPIS ││accesibilizării │accesibilizării şi │ │control │anuale realizate │Fonduri europene │MMFPSPV ││infrastructurii │realizarea studiului-pilot │ │ │ │structurale şi de │ANPD ││spaţiilor publice │într-un oraş sau municipiu │ │1 studiu-pilot │Număr de studii-pilot │investiţii │MT ││pentru a răspunde │pentru a identifica │ │realizat în acest │realizate │(FESI) │UAT ││nevoilor specifice │soluţii de creştere a │ │sens │ │ │MDRAP ││ale populaţiei │accesibilităţii │ │ │ │ │ ││vârstnice │infrastructurii publice │ │ │ │ │ ││ │care să asigure │ │ │ │ │ ││ │mobilitatea şi autonomia │ │ │ │ │ ││ │persoanelor vârstnice │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │2.2.2. Realizarea unei │2018-2020│Minimum 1 proiect de │Număr de proiecte de │- Fonduri europene │MMFPSPV ││ │cercetări în domeniul │ │cercetare în domeniu │cercetare în domeniu │structurale şi de │ANPD ││ │diversificării │ │realizat │realizate │investiţii │ ││ │tehnologiilor şi │ │ │ │(FESI) │ ││ │dispozitivelor asistive │ │ │ │ │ ││ │necesare pentru │ │ │ │ │ ││ │facilitarea mobilităţii │ │ │ │ │ ││ │personale │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │2.2.3. Verificarea │2018-2020│Act(acte) normativ(e) │Număr de act(acte) │- Buget de stat │ANPIS ││ │parcurilor auto ale │ │elaborat(e) şi │normativ(e) │- Bugete locale │ANPD ││ │transportului în comun │ │aprobat(e) │elaborat(e) şi │ │UAT ││ │municipal şi interurban │ │ │aprobat(e) │ │MT ││ │pentru a identifica numărul│ │Minimum 42 de persoane│ │ │ ││ │de mijloace de transport │ │instruite pentru │Număr de persoane │ │ ││ │care respectă cerinţele │ │efectuarea │instruite pentru │ │ ││ │universale şi proporţia │ │activităţilor de │efectuarea │ │ ││ │rutelor deservite de │ │monitorizare şi │activităţilor de │ │ ││ │astfel de autobuze/ │ │control │monitorizare şi │ │ ││ │vagoane, prin: │ │ │control │ │ ││ │- elaborarea unei │ │Minimum 42 de │ │ │ ││ │metodologii de monitorizare│ │controale efectuate │Număr de controale │ │ ││ │şi control al mijloacelor │ │ │efectuate │ │ ││ │de transport în comun, │ │ │ │ │ ││ │aprobată prin hotărâre │ │ │ │ │ ││ │a Guvernului; │ │ │ │ │ ││ │- programe de diseminare │ │ │ │ │ ││ │a metodologiei de │ │ │ │ │ ││ │monitorizare şi control │ │ │ │ │ ││ │menţionate şi de │ │ │ │ │ ││ │formare a personalului │ │ │ │ │ ││ │în acest sens; │ │ │ │ │ ││ │- includerea în │ │ │ │ │ ││ │planurile anuale de │ │ │ │ │ ││ │control efectuate de │ │ │ │ │ ││ │inspectorii sociali a │ │ │ │ │ ││ │verificării parcurilor │ │ │ │ │ ││ │auto │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │2.2.4. Includerea măsurilor│2017-2020│1.000 de planuri │Număr de planuri │ │ANPD ││ │de accesibilizare a │ │locale cu măsuri de │locale de acţiune din │ │MMFPSPV ││ │infrastructurii rurale │ │accesibilizare pentru │mediul rural care │ │UAT ││ │pentru persoanele vârstnice│ │persoanele vârstnice │includ aceste măsuri │ │ ││ │şi persoanele cu limitări │ │realizate (o treime │de accesibilizare │ │ ││ │funcţionale din mediul │ │din localităţile │ │ │ ││ │rural, în planurile locale │ │rurale) │ │ │ ││ │de acţiune │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │2.2.5. Includerea măsurilor│2017-2020│100 de planuri │Număr de planuri │ │ANPD ││ │de accesibilizare a │ │orăşeneşti cu măsuri │locale de acţiune din │ │MMFPSPV ││ │infrastructurii urbane │ │de accesibilizare │mediul urban care │ │UAT ││ │pentru persoanele vârstnice│ │realizate în mediul │includ aceste măsuri │ │ ││ │şi persoanele cu limitări │ │urban │de accesibilizare │ │ ││ │funcţionale din mediul │ │ │ │ │ ││ │urban, în planurile locale │ │ │ │ │ ││ │de acţiune │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│2.3. Prevenirea │2.3.1. Combaterea │2017-2020│Legislaţie modificată │Publicare în Monitorul│ - │MMFPSPV ││abuzurilor asupra │abuzurilor asupra │ │şi completată │Oficial al României a │ │ANPIS ││populaţiei vârstnice│persoanelor vârstnice prin │ │ │actului normativ │ │ ││inclusiv a │completarea prevederilor │ │ │ │ │ ││persoanelor cu │legislative existente │ │ │ │ │ ││dizabilităţi, şi a │privind protecţia socială │ │ │ │ │ ││excluziunii sociale │a persoanelor vârstnice │ │ │ │ │ ││a acestora │împotriva abuzurilor şi │ │ │ │ │ ││ │înăsprirea sancţiunilor │ │ │ │ │ ││ │în acest sens │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │2.3.2. Prevenirea, │2017-2020│Metodologie elaborată │Număr de metodologii │ │MMFPSPV ││ │identificarea şi │ │şi aprobată în acest │elaborate şi aprobate │ │ANPIS ││ │intervenţia în caz de abuz │ │sens │ │ │ANPD ││ │asupra persoanelor │ │ │ │ │ ││ │vârstnice, inclusiv a │ │1 campanie anuală de │Număr de campanii de │ │ ││ │persoanelor cu │ │control având ca temă │control având ca temă │ │ ││ │dizabilităţi, prin: │ │prevenirea, │prevenirea, │ │ ││ │- elaborarea şi │ │identificarea şi │identificarea şi │ │ ││ │reglementarea unei │ │intervenţia în │intervenţia în │ │ ││ │metodologii de │ │cazurile de abuz │cazurile de abuz │ │ ││ │identificare şi │ │asupra persoanelor │asupra persoanelor │ │ ││ │sancţionare a abuzurilor │ │vârstnice derulată │vârstnice derulate │ │ ││ │săvârşite asupra │ │ │ │ │ ││ │persoanelor vârstnice, │ │ │ │ │ ││ │inclusiv asupra │ │ │ │ │ ││ │persoanelor cu │ │ │ │ │ ││ │dizabilităţi; │ │ │ │ │ ││ │- campanii de control │ │ │ │ │ ││ │având ca temă │ │ │ │ │ ││ │prevenirea, identificarea │ │ │ │ │ ││ │şi intervenţia în │ │ │ │ │ ││ │cazurile de abuz asupra │ │ │ │ │ ││ │persoanelor vârstnice şi │ │ │ │ │ ││ │dispunerea măsurilor │ │ │ │ │ ││ │prevăzute de normativele │ │ │ │ │ ││ │în vigoare │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │2.3.3. Informarea şi │2017-2020│1 campanie anuală de │Număr de campanii │- Buget de stat │MMFPSPV ││ │educarea în vederea │ │control având ca temă │anuale de control │- Fonduri europene │MS ││ │prevenirii abuzurilor │ │prevenirea, │având ca temă │structurale şi de │ANPIS ││ │asupra persoanelor │ │identificarea şi │intervenţia în │investiţii (FESI) │ ││ │vârstnice, a membrilor │ │intervenţia în │situaţiile de abuz │ │ ││ │familiei persoanei │ │cazurile de abuz │asupra persoanelor │ │ ││ │vârstnice, │ │asupra persoanelor │vârstnice derulate │ │ ││ │profesioniştilor din │ │vârstnice derulată │ │ │ ││ │sistemul de asistenţă │ │ │Număr de programe de │ │ ││ │socială şi medicală, │ │Minimum 5 programe de │instruire şi educare │ │ ││ │personalului auxiliar şi │ │instruire şi educare │sau campanii de │ │ ││ │voluntarilor în domeniile │ │sau campanii de │informare a │ │ ││ │menţionate, prin: │ │informare a populaţiei│populaţiei realizate │ │ ││ │- identificarea şi │ │realizate │ │ │ ││ │soluţionarea cazurilor de │ │ │ │ │ ││ │abuz asupra persoanelor │ │ │ │ │ ││ │vârstnice; │ │ │ │ │ ││ │- campanii de informare a │ │ │ │ │ ││ │populaţiei privind │ │ │ │ │ ││ │sesizarea abuzurilor │ │ │ │ │ ││ │asupra persoanelor │ │ │ │ │ ││ │vârstnice │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │2.3.4. Oferirea de sprijin │2017-2020│Minimum 20 de linii │Numărul liniilor │Bugete locale │MMFPSPV ││ │pentru furnizorii de │ │telefonice de urgenţă │telefonice de urgenţă │ │UAT ││ │servicii sociale, prin │ │instalate │instalate │ │ ││ │înfiinţarea la nivelul │ │ │ │ │ ││ │SPAS/ DGASPC a unei linii │ │Minimum 10.000 de │Numărul apelanţilor │ │ ││ │telefonice de ajutor de │ │apelanţi în 2 ani │ │ │ ││ │urgenţă, 24/24, pentru │ │ │Numărul situaţiilor │ │ ││ │furnizarea de consiliere şi│ │Minimum 1.000 de │de urgenţă semnalate │ │ ││ │îndrumarea beneficiarilor │ │situaţii de urgenţă │şi soluţionate │ │ ││ │persoane vârstnice, │ │semnalate şi │ │ │ ││ │inclusiv persoane │ │soluţionate în 2 ani │ │ │ ││ │vârstnice cu dizabilităţi, │ │ │ │ │ ││ │către servicii │ │ │ │ │ ││ │specializate │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│3.1. Crearea │3.1.1. Înfiinţarea unui │2016-2018│Act(acte) normativ(e) │Număr de act(acte) │ │MMFPSPV ││sistemului unificat │compartiment de politici şi│ │elaborat(e) şi │normativ(e) │ │ ││de îngrijire de │programe în domeniul │ │aprobat(e) │elaborat(e) şi │ │ ││lungă durată (ÎLD) │îngrijirii de lungă durată,│ │ │aprobat(e) │ │ ││ │cu rol de reglementare, │ │Compartiment înfiinţat│ │ │ ││ │coordonare, planificare, │ │cu un număr de minimum│Număr de angajaţi în │ │ ││ │îndrumare metodologică a │ │2 angajaţi │acest compartiment │ │ ││ │furnizorilor de servicii │ │ │ │ │ ││ │de îngrijire personală │ │ │ │ │ ││ │de lungă durată │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │3.1.2. Dezvoltarea unui │2017-2020│Act(acte) normativ(e) │Număr de act(acte) │ │MMFPSPV ││ │"program pentru ÎLD", prin:│ │elaborat(e) şi │normativ(e) │ │MFP ││ │- reglementarea prin │ │aprobat(e) │elaborat(e) şi │ │MS ││ │legislaţia privind │ │ │aprobat(e) │ │ ││ │protecţia socială a │ │Propuneri colectate în│ │ │ ││ │persoanelor vârstnice şi │ │cadrul dezbaterii │Număr de propuneri │ │ ││ │prin legislaţia din │ │ │colectate │ │ ││ │domeniul sănătăţii, după │ │ │ │ │ ││ │caz, a sistemului de │ │ │ │ │ ││ │finanţare a îngrijirilor │ │ │ │ │ ││ │de lungă durată │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │3.1.3. Analiza şi │ 2018 │Act(acte) normativ(e) │Număr de act(acte) │ │MMFPSPV ││ │îmbunătăţirea procedurii │ │elaborat(e) şi │normativ(e) │ │ ││ │existente de evaluare │ │aprobat(e) │elaborat(e) şi │ │ ││ │multidisciplinară a │ │ │aprobat(e) │ │ ││ │nevoilor şi a │ │ │ │ │ ││ │eligibilităţii acordării │ │ │ │ │ ││ │beneficiilor pentru │ │ │ │ │ ││ │persoane care au nevoie │ │ │ │ │ ││ │de îngrijire la domiciliu, │ │ │ │ │ ││ │prin modificarea şi │ │ │ │ │ ││ │completarea legislaţiei │ │ │ │ │ ││ │în vigoare privind │ │ │ │ │ ││ │protecţia persoanelor │ │ │ │ │ ││ │vârstnice │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │3.1.4. Crearea de puncte de│2018-2020│Act(acte) normativ(e) │Număr de act(acte) │- Buget de stat │MMFPSPV ││ │acces "one-stop" împreună │ │elaborat(e) şi │normativ(e) │- Fonduri europene │MS ││ │cu managementul │ │aprobat(e) │elaborat(e) şi │structurale şi de │ ││ │externărilor la nivelul │ │ │aprobat(e) │investiţii (FESI) │ ││ │primăriilor şi al │ │Minimum 42 de programe│ │ │ ││ │spitalelor, inclusiv │ │de formare │Număr de programe de │ │ ││ │formarea "managerilor de │ │profesională a │formare profesională │ │ ││ │caz" şi a profesioniştilor │ │managerilor de caz şi │a managerilor de caz │ │ ││ │pentru crearea acestor │ │a personalului de │şi a personalului de │ │ ││ │puncte de acces şi a │ │îngrijire pentru │îngrijire pentru │ │ ││ │proceselor aferente, prin: │ │serviciile de ÎLD │serviciile de ÎLD │ │ ││ │- modificarea şi │ │ │ │ │ ││ │completarea legislaţiei │ │Minimum 42 de proiecte│Număr de proiecte │ │ ││ │din domeniul asistenţei │ │privind înfiinţarea, │privind înfiinţarea, │ │ ││ │sociale şi al sănătăţii; │ │dotarea şi │dotarea şi │ │ ││ │- programe de formare │ │funcţionarea │funcţionarea │ │ ││ │profesională a │ │serviciilor de │serviciilor de │ │ ││ │managerilor de caz şi a │ │coordonare a ÎLD la │coordonare a ÎLD la │ │ ││ │personalului de îngrijire; │ │nivelul spitalelor │nivelul spitalelor │ │ ││ │- crearea unor servicii de │ │ │ │ │ ││ │coordonare şi gestionare a │ │ │ │ │ ││ │activităţilor de îngrijire │ │ │ │ │ ││ │de lungă durată în spital │ │ │ │ │ ││ │şi, după externare, la │ │ │ │ │ ││ │domiciliu │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │3.1.5. Asigurarea │2018-2020│Act(acte) normativ(e) │Act(acte) normativ(e) │- Buget de stat │MMFPSPV ││ │colectării periodice de │ │elaborat(e) şi │elaborat(e) şi │- Fonduri europene │MS ││ │date, a monitorizării şi │ │aprobat(e) │aprobat(e) │structurale şi de │ANPIS ││ │raportării privind sistemul│ │ │ │investiţii (FESI) │INS ││ │ÎLD, în vederea realizării │ │Program informatic │Sistem naţional de │ │ ││ │de prognoze privind │ │elaborat şi utilizat │colectare, prelucrare │ │ ││ │cererea de ÎLD şi │ │ │şi analiză de date │ │ ││ │necesităţile de finanţare, │ │Sistem naţional de │pentru domeniul ÎLD, │ │ ││ │prin: │ │colectare, prelucrare │realizat în │ │ ││ │- reglementarea la nivel │ │şi analiză de date │parteneriat cu INS, │ │ ││ │de hotărâre a Guvernului │ │pentru domeniul ÎLD │care va avea exclusiv │ │ ││ │sau ordin al MMFPSPV a │ │ │rol de colaborare din │ │ ││ │procedurii de colectare a │ │ │punct de vedere │ │ ││ │datelor şi de │ │ │metodologic │ │ ││ │monitorizare a persoanelor │ │ │ │ │ ││ │vârstnice cu afecţiuni cu │ │ │ │ │ ││ │risc invalidant; │ │ │ │ │ ││ │- crearea şi utilizarea │ │ │ │ │ ││ │unui program informatic în │ │ │ │ │ ││ │vederea colectării │ │ │ │ │ ││ │periodice de date; │ │ │ │ │ ││ │- programe de formare a │ │ │ │ │ ││ │lucrătorilor din domeniul │ │ │ │ │ ││ │social şi de sănătate │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│3.2. Asigurarea de │3.2.1. Instituirea unui │2018-2020│Act(acte) normativ(e) │Număr de act(acte) │ │MMFPSPV ││resurse financiare, │mecanism pentru alocarea │ │elaborat(e) şi │normativ(e) │ │MS ││umane şi materiale │echitabilă a transferurilor│ │aprobat(e) │elaborat/(e) şi │ │MFP ││suficiente pentru │de la bugetul de stat către│ │ │aprobat(e) │ │MDRAP ││dezvoltarea │bugetele locale pentru │ │ │ │ │ ││sistemului de │implementarea programelor │ │ │ │ │ ││îngrijire de lungă │de asistenţă socială/ │ │ │ │ │ ││durată │îngrijire de lungă durată │ │ │ │ │ ││ │pentru persoanele │ │ │ │ │ ││ │vârstnice, pe baza │ │ │ │ │ ││ │numărului de locuitori cu │ │ │ │ │ ││ │vârsta de peste 65 de ani │ │ │ │ │ ││ │dintr-un judeţ/dintr-o │ │ │ │ │ ││ │localitate │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │3.2.2. Îmbunătăţirea │2017-2020│Minimum 5 proiecte │Număr de proiecte │- Fonduri europene │MMFPSPV ││ │furnizării de servicii de │ │implementate │implementate │structurale şi de │MS ││ │îngrijire de lungă durată, │ │ │ │investiţii (FESI) │MDRAP ││ │cu accent pe zonele rurale │ │Minimum 100 de centre │Număr de centre create│ │UAT ││ │şi izolate, servicii de │ │create şi funcţionale │şi funcţionale │ │ ││ │îngrijire de zi şi │ │ │ │ │ ││ │facilităţi de cazare │ │Minimum 60.000 de │Număr de persoane │ │ ││ │temporară, prin: │ │persoane vârstnice │vârstnice beneficiare │ │ ││ │- proiecte privind │ │beneficiare ale │de aceste servicii │ │ ││ │înfiinţarea de centre de │ │acestor servicii │sociale │ │ ││ │zi la nivel comunitar în │ │sociale │ │ │ ││ │care se derulează │ │ │ │ │ ││ │activităţi diverse: │ │ │ │ │ ││ │îngrijirea vârstnicilor, │ │ │ │ │ ││ │recuperare fizică şi │ │ │ │ │ ││ │psihică, menţinere şi │ │ │ │ │ ││ │promovare a sănătăţii, │ │ │ │ │ ││ │ergoterapie, meloterapie, │ │ │ │ │ ││ │petrecere a timpului │ │ │ │ │ ││ │liber, consiliere şi │ │ │ │ │ ││ │consiliere juridică etc.; │ │ │ │ │ ││ │- reglementarea │ │ │ │ │ ││ │serviciilor integrate │ │ │ │ │ ││ │(centrelor comunitare │ │ │ │ │ ││ │integrate); │ │ │ │ │ ││ │- proiecte privind │ │ │ │ │ ││ │dezvoltarea reţelei de │ │ │ │ │ ││ │servicii de ÎLD; │ │ │ │ │ ││ │- proiecte privind │ │ │ │ │ ││ │utilizarea noilor │ │ │ │ │ ││ │tehnologii de │ │ │ │ │ ││ │monitorizare la │ │ │ │ │ ││ │distanţă a persoanelor │ │ │ │ │ ││ │vârstnice; │ │ │ │ │ ││ │- proiecte privind │ │ │ │ │ ││ │crearea de centre de │ │ │ │ │ ││ │zi adresate │ │ │ │ │ ││ │persoanelor vârstnice │ │ │ │ │ ││ │care suferă de afecţiuni │ │ │ │ │ ││ │precum Alzheimer │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │3.2.3. Îmbunătăţirea │2017-2020│Act(acte) normativ(e) │Număr de act(acte) │- Bugete locale │MMFPSPV ││ │recrutării, a pregătirii şi│ │elaborat(e) şi │normativ(e) │- Fonduri europene │MDRAP ││ │a planurilor de menţinere a│ │aprobat(e) │elaborat(e) şi │structurale şi de │UAT ││ │persoanelor care oferă │ │ │aprobat(e) │investiţii (FESI) │ ││ │servicii de îngrijire, │ │Minimum 5 proiecte │ │ │ ││ │inclusiv prin grupuri-ţintă│ │implementate │Număr de proiecte │ │ ││ │pentru recrutare, tipuri de│ │ │implementate │ │ ││ │contracte oferite, inclusiv│ │Minimum 1.000 de │ │ │ ││ │contracte cu normă parţială│ │persoane formate │Număr de personal de │ │ ││ │şi de voluntariat, │ │Minimum 500 de │îngrijire format │ │ ││ │stimulente pentru a-şi │ │voluntari implicaţi în│ │ │ ││ │păstra locul de muncă şi │ │activităţi de │Număr de voluntari │ │ ││ │cerinţe de pregătire │ │îngrijire a │implicaţi în │ │ ││ │înainte de certificare, │ │persoanelor vârstnice │activităţi de │ │ ││ │prin: │ │ │îngrijire a │ │ ││ │- modificarea şi │ │ │persoanelor vârstnice │ │ ││ │completarea legislaţiei în │ │ │ │ │ ││ │domeniul salarizării şi a │ │ │ │ │ ││ │celei din domeniul │ │ │ │ │ ││ │protecţiei sociale a │ │ │ │ │ ││ │persoanelor vârstnice; │ │ │ │ │ ││ │- proiecte de formare şi │ │ │ │ │ ││ │reconversie profesională; │ │ │ │ │ ││ │- proiecte privind │ │ │ │ │ ││ │implicarea voluntarilor în │ │ │ │ │ ││ │cazul persoanelor singure │ │ │ │ │ ││ │cu nevoi de îngrijire │ │ │ │ │ ││ │uşoare: efectuare de │ │ │ │ │ ││ │cumpărături, efectuare │ │ │ │ │ ││ │menaj, administrare bunuri,│ │ │ │ │ ││ │acompaniere etc. │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │3.2.4. Organizarea de │2017-2020│Minimum 5 programe de │Număr de programe de │- Buget de stat │MMFPSPV ││ │programe de formare │ │formare profesională │formare profesională │- Fondul │ANOFM ││ │profesională privind │ │Minimum 1.000 de │implementate │asigurărilor pentru│ ││ │managementul serviciilor de│ │persoane formate │ │şomaj │ ││ │îngrijire de lungă durată │ │ │Număr de persoane │- Fonduri europene │ ││ │ │ │ │formate │structurale şi de │ ││ │ │ │ │ │investiţii (FESI) │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │3.2.5. Dezvoltarea de │2017-2020│Act(acte) normativ(e) │Număr de act(acte) │- Bugete locale │MMFPSPV ││ │mecanisme de susţinere │ │elaborat(e) şi │normativ(e) │- Bugetul │ANPIS ││ │pentru îngrijitorii │ │aprobat(e) │elaborat(e) şi │asigurărilor │CNPP ││ │informali, inclusiv │ │ │aprobat(e) │sociale │MDRAP ││ │pregătire, acces │ │Minimum 10% din │% din persoanele │- Fonduri europene │UAT ││ │preferenţial la îngrijirea │ │persoanele vârstnice │vârstnice cu nevoi de │structurale şi de │ ││ │temporară subvenţionată, de│ │cu nevoi de îngrijire │îngrijire îngrijite de│investiţii (FESI) │ ││ │exemplu: 10 zile pe an în │ │să fie îngrijite de │membri de familie │ │ ││ │contextul programului de │ │membrii de familie │ │ │ ││ │şedere în staţiuni de │ │ │Numărul membrilor de │ │ ││ │tratament, pentru │ │Minimum 50 de membri │familie instruiţi în │ │ ││ │îngrijitori şi/sau pentru │ │de familie instruiţi │domeniul îngrijirii │ │ ││ │pacienţii îngrijiţi pe │ │în domeniul îngrijirii│persoanei vârstnice │ │ ││ │durată lungă, prin: │ │persoanei vârstnice │ │ │ ││ │- modificarea legislaţiei │ │ │ │ │ ││ │privind protecţia socială a│ │ │ │ │ ││ │persoanelor vârstnice; │ │ │ │ │ ││ │- programe de instruire a │ │ │ │ │ ││ │îngrijitorilor informali │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │3.2.6. Implementarea │2017-2020│Act(acte) normativ(e) │% din persoanele │ │MMFPSPV ││ │managementului de caz │ │elaborat(e) şi │vârstnice din lista de│ │Furnizori de││ │pentru persoanele vârstnice│ │aprobat(e) │aşteptare a căminelor,│ │servicii ││ │dependente şi a │ │ │pentru care s-a │ │sociale ││ │principiului proximităţii │ │Toate planurile de │identificat o soluţie │ │publici şi ││ │prin respectarea │ │intervenţie pentru │de acordare a │ │privaţi ││ │priorităţii serviciilor de │ │persoanele vârstnice, │serviciilor la │ │ ││ │îngrijire la domiciliu şi │ │în special din │domiciliu sau în │ │ ││ │în comunitate faţă de │ │secţiile pentru │comunitate │ │ ││ │îngrijirea de tip │ │persoane independente │Numărul planurilor de │ │ ││ │rezidenţial. Revizuirea │ │şi semidependente din │îngrijire şi asistenţă│ │ ││ │planurilor de îngrijire şi │ │cadrul centrelor │revizuite, în sensul │ │ ││ │asistenţă ale persoanelor │ │rezidenţiale, │identificării unei │ │ ││ │vârstnice din centrele │ │revizuite din │soluţii de acordare a │ │ ││ │rezidenţiale din │ │perspectiva │serviciilor la │ │ ││ │perspectiva acestui │ │identificării unei │domiciliu sau în │ │ ││ │principiu │ │soluţii de acordare a │comunitate │ │ ││ │ │ │serviciilor la │ │ │ ││ │ │ │domiciliu sau în │ │ │ ││ │ │ │comunitate │ │ │ │├────────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│4.1. Întârzierea │4.1.1. Îmbunătăţirea │2017-2018│Minimum 2 programe │Număr de programe │- Buget de stat │MS ││îmbătrânirii fizice │accesului la programe care │ │naţionale derulate │naţionale derulate │- Bugete locale │MMFPSPV ││şi a apariţiei │să contribuie la diminuarea│ │ │ │- Fonduri europene │ANAD ││afecţiunilor cronice│comportamentelor │ │Minimum 2 centre şi │Număr de centre şi │structurale şi de │UAT ││ │nesănătoase, inclusiv │ │servicii de terapie şi│servicii de terapie şi│investiţii (FESI) │CNAS ││ │reabilitarea în urma │ │recuperare înfiinţate │recuperare înfiinţate │ │ ││ │abuzului de alcool sau de │ │ │ │ │ ││ │substanţe nocive, │ │Minimum 500 de │Număr de pacienţi cu │ │ ││ │renunţarea la fumat şi │ │pacienţi cu adicţii │adicţii recuperaţi │ │ ││ │tratamente de înlocuire a │ │recuperaţi │ │ │ ││ │nicotinei, prin: │ │ │ │ │ ││ │- implementarea │ │ │ │ │ ││ │subprogramelor naţionale │ │ │ │ │ ││ │destinate promovării unui │ │ │ │ │ ││ │stil de viaţă sănătos şi │ │ │ │ │ ││ │prevenirii dependenţelor, │ │ │ │ │ ││ │din cadrul Programului │ │ │ │ │ ││ │naţional de evaluare şi │ │ │ │ │ ││ │promovare a sănătăţii şi │ │ │ │ │ ││ │educaţie pentru sănătate şi│ │ │ │ │ ││ │din cadrul Programului │ │ │ │ │ ││ │naţional de sănătate │ │ │ │ │ ││ │mintală, cu implicarea │ │ │ │ │ ││ │Serviciilor publice de │ │ │ │ │ ││ │asistenţă socială; │ │ │ │ │ ││ │- înfiinţarea de centre │ │ │ │ │ ││ │comunitare de terapie şi │ │ │ │ │ ││ │recuperare a persoanelor │ │ │ │ │ ││ │vârstnice cu adicţii │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │4.1.2. Introducerea în │ 2018 │Minimum 1.000 de şcoli│Număr de şcoli care au│ │MENCS ││ │curriculumul şcolar de la │ │au introdus minimum o │introdus teme de │ │ ││ │învăţământul primar a │ │temă de educaţie │educaţie pentru │ │ ││ │temelor de educaţie pentru │ │pentru sănătate │sănătate │ │ ││ │sănătate (teme precum │ │predată/săptămână │ │ │ ││ │importanţa şi beneficiile │ │ │ │ │ ││ │unei vieţi sănătoase, │ │ │ │ │ ││ │sportul şi activităţile │ │ │ │ │ ││ │fizice, respectarea │ │ │ │ │ ││ │principiilor corecte de │ │ │ │ │ ││ │nutriţie) în vederea │ │ │ │ │ ││ │educării timpurii a │ │ │ │ │ ││ │generaţiilor viitoare şi a │ │ │ │ │ ││ │scăderii numărului de │ │ │ │ │ ││ │persoane care dezvoltă │ │ │ │ │ ││ │deprinderi ce favorizează │ │ │ │ │ ││ │diferite tipuri de │ │ │ │ │ ││ │dependenţe │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │4.1.3. Consolidarea │2017-2018│Minimum 10 programe şi│Număr de programe şi │- Buget de stat │MS ││ │programelor de sănătate │ │proiecte implementate │proiecte implementate │- Bugete locale │MMFPSPV ││ │publică pentru │ │ │ │- Fonduri europene │UAT ││ │îmbunătăţirea cunoştinţelor│ │Minimum 200 de │Număr de personal de │structurale şi de │ ││ │în domeniul sănătăţii şi │ │persoane de │specialitate instruit │investiţii (FESI) │ ││ │pentru promovarea │ │specialitate instruite│ │ │ ││ │comportamentelor sănătoase,│ │ │Număr de persoane care│ │ ││ │mai ales în rândul celor │ │Minimum 1.000 de │au beneficiat de │ │ ││ │mai vulnerabile persoane, │ │persoane care au │educaţie, consiliere │ │ ││ │prin: │ │beneficiat de educaţie│şi informare │ │ ││ │- programe şi proiecte │ │consiliere şi │referitoare la │ │ ││ │locale în domeniul │ │informare referitoare │promovarea sănătăţii │ │ ││ │sănătăţii publice; │ │la promovarea │ │ │ ││ │- programe de formare şi │ │sănătăţii │ │ │ ││ │instruire a personalului │ │ │ │ │ ││ │sanitar │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │4.1.4. Îmbunătăţirea │2017-2018│Minimum 10 proiecte │Număr de proiecte │- Buget de stat │MS ││ │accesului la servicii de │ │implementate │implementate │- Fonduri europene │MMFPSPV ││ │sănătate pentru │ │ │ │structurale şi de │ANR ││ │comunităţile marginalizate,│ │Minimum 200 de │Număr de personal de │investiţii (FESI) │ ││ │inclusiv cea de etnie romă,│ │persoane de │specialitate instruit │ │ ││ │prin: │ │specialitate instruite│ │ │ ││ │- proiecte locale privind │ │ │Număr de personal de │ │ ││ │înfiinţarea de centre │ │Minimum 200 de │specialitate angajat │ │ ││ │comunitare integrate, în │ │persoane de │ │ │ ││ │care se acordă servicii │ │specialitate angajate │ │ │ ││ │sociale şi medicale │ │ │ │ │ ││ │integrate; │ │ │ │ │ ││ │- programe de formare │ │ │ │ │ ││ │profesională a asistenţilor│ │ │ │ │ ││ │medicali comunitari şi a │ │ │ │ │ ││ │mediatorilor sanitari │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│4.2. Pregătirea │4.2.1. Creşterea numărului │2018-2020│Act(acte) normativ(e) │Număr de act(acte) │ │MENCS ││sistemului de │de medici rezidenţi │ │elaborat(e) şi │normativ(e) │ │MMFPSPV ││sănătate pentru │specializaţi în geriatrie, │ │aprobat(e) │elaborat(e) şi │ │MS ││acordarea de │recrutarea acestora în │ │ │aprobat(e) │ │UAT ││servicii populaţiei │sistemul public de sănătate│ │Minimum 100 de │ │ │ ││vârstnice │şi îmbunătăţirea formării │ │cabinete medicale de │Număr de cabinete │ │ ││ │altor profesionişti din │ │geriatrie înfiinţate │medicale de geriatrie │ │ ││ │sistemul medical privind │ │la nivel comunitar şi │înfiinţate la nivel │ │ ││ │managementul de caz │ │42 de secţii de │comunitar şi număr de │ │ ││ │comprehensiv al │ │geriatrie la nivelul │secţii de geriatrie la│ │ ││ │fragilităţii, morbidităţii │ │spitalelor judeţene │nivelul spitalelor │ │ ││ │multiple şi monitorizării │ │ │judeţene │ │ ││ │de la distanţă a stării de │ │ │ │ │ ││ │sănătate, prin: │ │ │ │ │ ││ │- completarea legislaţiei │ │ │ │ │ ││ │cu obligativitatea │ │ │ │ │ ││ │înfiinţării, cel puţin în │ │ │ │ │ ││ │spitalele judeţene, a unor │ │ │ │ │ ││ │secţii de geriatrie, iar la│ │ │ │ │ ││ │nivelul comunităţilor cu un│ │ │ │ │ ││ │număr mare de persoane │ │ │ │ │ ││ │vârstnice, obligativitatea │ │ │ │ │ ││ │înfiinţării de cabinete │ │ │ │ │ ││ │medicale de specialitate în│ │ │ │ │ ││ │ambulatoriu │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │4.2.2. Dezvoltarea, │2017-2020│Act/(acte) normative │Număr de act/(acte) │- Bugete locale │MS ││ │finanţarea şi implementarea│ │elaborat(e) şi │normative elaborat(e) │- Fonduri europene │MMFPSPV ││ │de servicii comunitare şi │ │aprobat(e) │şi aprobat(e) │structurale şi de │UAT ││ │ÎLD pentru pacienţii cu │ │ │ │investiţii (FESI) │MDRAP ││ │grad mare de dependenţă şi │ │Minimum 1.000 de │Număr de persoane │ │ ││ │cu afecţiuni cronice, prin:│ │persoane vârstnice │vârstnice îngrijite la│ │ ││ │- elaborarea şi aprobarea │ │îngrijite la domiciliu│domiciliu de personal │ │ ││ │reglementărilor legale │ │de personal de │de specialitate │ │ ││ │privind ÎLD; │ │specialitate, intrate │ │ │ ││ │- implementarea noului │ │în sistemul de │ │ │ ││ │sistem de evaluare a │ │îngrijire în perioada │ │ │ ││ │gradelor de dependenţă ale │ │2017-2018 │ │ │ ││ │persoanelor vârstnice, │ │ │ │ │ ││ │pentru stabilirea │ │ │ │ │ ││ │pachetului de îngrijiri │ │ │ │ │ ││ │necesare; │ │ │ │ │ ││ │- proiecte locale destinate│ │ │ │ │ ││ │dezvoltării serviciilor de │ │ │ │ │ ││ │îngrijire la domiciliu │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │4.2.3. Transferarea │2017-2020│Minimum 1.000 pacienţi│Număr de pacienţi │Buget de stat │MS ││ │accentului furnizării │ │vârstnici trataţi până│vârstnici trataţi │Bugete locale │MMFPSPV ││ │serviciilor de sănătate de │ │la finalul anului 2018│ │ │UAT ││ │la secţiile spitaliceşti │ │ │ │ │ ││ │către secţiile de │ │ │ │ │ ││ │ambulatoriu, prin crearea │ │ │ │ │ ││ │cabinetelor de specialitate│ │ │ │ │ ││ │în geriatrie la nivel │ │ │ │ │ ││ │ambulatoriu │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │4.2.4. Dezvoltarea │ 2018 │O bază de date │Număr de baze de date │- Buget de stat │MS ││ │instrumentelor pentru │ │eficientă şi │eficiente şi │- Fonduri europene │MMFPSPV ││ │colectarea de date │ │performantă, realizată│performante │structurale şi de │MTS ││ │detaliate privind starea │ │în parteneriat cu INS │ │investiţii (FESI) │INS ││ │actuală a sănătăţii │ │care va avea exclusiv │Număr de programe │ │ ││ │populaţiei tinere şi de │ │rol de colaborare din │informatice pentru │ │ ││ │vârstă mijlocie, pentru a │ │punct de vedere │generarea rapoartelor │ │ ││ │face proiecţii pe termen │ │metodologic │statistice şi │ │ ││ │mediu şi lung ale cererii │ │ │analizelor calitative │ │ ││ │de servicii sociale şi de │ │Minimum un program │implementate │ │ ││ │sănătate şi de îngrijire de│ │informatic pentru │ │ │ ││ │lungă durată │ │generarea rapoartelor │ │ │ ││ │ │ │statistice şi │ │ │ ││ │ │ │analizelor calitative │ │ │ ││ │ │ │implementate │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │4.2.5. Revizuirea │ 2018 │Act/(acte) normative │Număr de act/(acte) │ │MS ││ │politicilor farmaceutice │ │elaborat(e) şi │normativ(e) │ │ ││ │care vor fi din ce în ce │ │aprobat(e) │elaborat(e) şi │ │ ││ │mai importante pentru │ │ │aprobat(e) │ │ ││ │furnizarea de servicii de │ │Minimum 50% din │ │ │ ││ │sănătate pentru populaţia │ │persoanele vârstnice │% de persoane │ │ ││ │aflată în proces accelerat │ │pot procura integral │vârstnice care pot │ │ ││ │de îmbătrânire, prin: │ │medicamentele │procura integral │ │ ││ │- adaptarea permanentă a │ │recomandate │medicamentele │ │ ││ │cadrului legislativ astfel │ │ │recomandate │ │ ││ │încât populaţia vârstnică │ │ │ │ │ ││ │să poată avea acces │ │ │ │ │ ││ │permanent la medicamentele │ │ │ │ │ ││ │de ultimă generaţie; │ │ │ │ │ ││ │- lărgirea spectrului de │ │ │ │ │ ││ │medicamente acordate în │ │ │ │ │ ││ │regim de compensare a │ │ │ │ │ ││ │preţului acestora │ │ │ │ │ │└────────────────────┴───────────────────────────┴─────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────┴────────────┘ Notă

  ──────────

  *1) Indicele îmbătrânirii active (Active Aging Index) elaborat la nivel european în contextul Anului european al îmbătrânirii active şi solidarităţii între generaţii. http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/I.+AAI+in+brief

  ──────────
   +  Anexa 2(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 566/2015)MECANISMULde monitorizare şi evaluare integrată a Strategieinaţionale pentru promovarea îmbătrânirii activeşi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada2015-2020 şi Planului operaţional de acţiunipentru perioada 2016-2020În vederea asigurării monitorizării şi evaluării Planului operaţional de acţiuni pentru perioada 2016-2020 (Planul) se constituie două comitete interministeriale, astfel:1. un comitet interministerial de coordonare, care va fi format din reprezentanţi ai instituţiilor centrale cu atribuţii în implementarea Planului, conform tabelului de mai jos, şi un reprezentant al Ministerului Fondurilor Europene, la nivel de secretar de stat. Desemnarea acestora se face de către conducătorii instituţiilor respective în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a Planului. Comitetul va fi condus de reprezentantul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la nivel de secretar de stat/secretar general/secretar general adjunct, desemnat prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice;2. un comitet interministerial tehnic, care va fi format din reprezentanţi ai instituţiilor centrale cu atribuţii în implementarea Planului, conform tabelului de mai jos, la nivel de expert, care vor avea calitatea de punct de contact responsabil pentru monitorizarea şi evaluarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice la nivelul instituţiei respective, precum şi în relaţia cu secretariatul tehnic, precum şi un reprezentant al Ministerului Fondurilor Europene. Desemnarea acestora se face de către conducătorii instituţiilor respective în termen de o lună de la intrarea în vigoare a Planului. Comitetul va fi condus de către un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, desemnat prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.Cele două comitete vor avea un secretariat tehnic, constituit în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.Sistemul de monitorizare şi evaluare va funcţiona după cum urmează: a) monitorizarea stadiului îndeplinirii măsurilor cuprinse în Plan se realizează în baza indicatorilor prevăzuţi de acesta; b) monitorizarea şi evaluarea îndeplinirii obiectivelor generale ale Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice se realizează în baza Planului de evaluare, conform tabelului de mai jos; c) reprezentanţii Comitetului interministerial tehnic vor fi responsabili de colectarea datelor în vederea monitorizării Planului şi a Planului de evaluare, conform ariei de responsabilitate care revine fiecărei instituţii, şi de transmiterea acestor date către reprezentantul/punctul de contact al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în Comitetul interministerial tehnic, anual sau la solicitarea acestuia; d) reprezentantul/punctul de contact al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în Comitetul interministerial tehnic va centraliza datele primite, întocmind un raport anual de monitorizare integrat, pe care îl va prezenta şi supune aprobării în cadrul reuniunii Comitetului interministerial de coordonare. În vederea elaborării acestui raport integrat se pot organiza reuniuni periodice de lucru ale Comitetului interministerial tehnic, ori de câte ori se va considera necesar. Raportul va conţine şi propuneri de soluţii/măsuri de remediere a deficienţelor constatate şi, în funcţie de evoluţii şi de rezultatele înregistrate, propuneri de actualizare a Planului şi a Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice; e) Comitetul interministerial tehnic poate organiza reuniuni cu reprezentanţii societăţii civile sau ai autorităţilor administraţiei publice locale sau structurilor sale asociative.Tabel: Plan de evaluare*Font 7*┌───────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────┬────────────┐│ Obiectiv general │ Indicator*1) │ Sursa de date │Periodicitatea│Responsabili││ │ │ │monitorizării │monitorizare│├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│1. Prelungirea şi îmbunătăţirea│% de creştere a numărului persoanelor vârstnice│Baze de date ale MMFPSPV │ Anual │MMFPSPV ││calităţii vieţii persoanelor │active pe piaţa muncii care nu sunt afectate de│şi MS/Chestionare │ │MS ││vârstnice │boli profesionale │ │ │ ││ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│ │% de scădere a numărului de persoane │CNPP │ Anual │MMFPSPV ││ │beneficiare de pensii de invaliditate, │ │ │CNPP ││ │anticipate şi anticipate parţiale, faţă de anul│ │ │ ││ │anterior, ca urmare a aplicării prevederilor │ │ │ ││ │Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de │ │ │ ││ │pensii publice, cu modificările şi completările│ │ │ ││ │ulterioare │ │ │ ││ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│ │Număr de locuri de muncă favorabile persoanelor│Informaţii colectate de la │ Anual │ANOFM ││ │vârstnice existente pe piaţa muncii │angajatori │ │ ││ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│ │Număr de persoane vârstnice formate, │Proiecte derulate cu │ Anual │MMFPSPV ││ │consiliate, mediate │finanţare POCU 2014-2020 │ │ANOFM ││ │ │Baza de date ANOFM │ │MFE ││ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│ │Introducerea de reglementări privind acordarea │Monitorul Oficial al │ Anual │MMFPSPV ││ │de facilităţi fiscale destinate persoanelor │României │ │ANOFM ││ │vârstnice expuse riscului de a lucra în │ │ │MFP-ANAF ││ │sectorul informal pentru a accesa piaţa formală│ │ │ ││ │a muncii │ │ │ ││ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│ │Numărul serviciilor de suport, mediere, sprijin│Registrul electronic al │ Anual │MMFPSPV ││ │şi asistenţă pentru persoanele vârstnice, în │furnizorilor de servicii │ │ ││ │comunitate │sociale │ │ │├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│2. Promovarea participării │Număr de persoane vârstnice implicate activ în │Adrese de solicitare │ Anual │MMFPSPV ││sociale active şi demne a │viaţa comunităţii │informaţii/Chestionare │ │ANPIS ││persoanelor vârstnice │Număr de organizaţii care reprezintă interesele│aplicate la nivel judeţean │ │AAPL ││ │persoanelor vârstnice, active la nivel naţional│ │ │ ││ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│ │Număr de evaluări pozitive din partea │Chestionare aplicate la │ Anual │MMFPSPV ││ │persoanelor vârstnice la nivelul comunităţii │nivel judeţean │ │ANPIS ││ │ │ │ │AAPL ││ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│ │Număr de infrastructuri publice accesibilizate │Chestionare aplicate la │ Anual │MMFPSPV ││ │pentru a răspunde nevoilor persoanelor │nivel judeţean/Inspecţii │ │MT ││ │vârstnice │tematice │ │AAPL ││ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│ │% de scădere a cazurilor semnalate de abuzuri │Baza de date ANPIS │ Anual │MMFPSPV ││ │asupra persoanelor vârstnice │ │ │ANPIS │├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│3. Obţinerea unei independenţe │Număr de persoane vârstnice beneficiare ale │Informaţii colectate de la │ Anual │MMFPSPV ││şi a unei siguranţe mai mari │sistemului de ÎLD │nivelul AAPL │ │MS ││pentru persoanele cu necesităţi│ │ │ │AAPL ││de îngrijire de lungă durată ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│ │Reglementarea unui sistem coerent de realizare │Monitorul Oficial al │ Anual │MMFPSPV ││ │a ÎLD atât în sistem public, cât şi privat │României │ │MS ││ │ │Site MMFPSPV │ │ ││ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│ │Resurse alocate pentru dezvoltarea sistemului │Alocări bugetare │ Anual │MMFPSPV ││ │de ÎLD │ │ │MFP ││ │ │ │ │MS ││ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│ │Creşterea numărului de unităţi de îngrijire la │Informaţii colectate de la │ Anual │MMFPSPV ││ │domiciliu care furnizează servicii sociale │nivelul AAPL │ │MFE ││ │persoanelor vârstnice │ │ │MDRAP ││ │ │ │ │AAPL │├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│4. Obiective transversale │% de scădere a numărului persoanelor vârstnice │Baza de date MS │ Anual │MMFPSPV ││ │cu afecţiuni grave │ │ │MS ││ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│ │% de servicii de sănătate acordate persoanelor │Baza de date MS │ Anual │MMFPSPV ││ │vârstnice │ │ │MS │└───────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────┴────────────┘ Notă

  ──────────

  *1) La indicatorii menţionaţi mai sus se adaugă indicatorii cuprinşi în Indicele îmbătrânirii active (Active Aging Index), elaborat la nivel european în contextul Anului european al îmbătrânirii active şi solidarităţii între generaţii. http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/I.+AAI+in+brief

  ──────────
  Mecanismul de revizuirePlanul va fi revizuit, adaptat şi completat în funcţie de evoluţiile în plan naţional sau european.Comitetul interministerial de coordonare poate decide revizuirea Planului, în funcţie de rezultatele procesului de evaluare şi monitorizare internă sau la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau a Ministerului Fondurilor Europene, ca urmare a evoluţiilor în plan european sau a recomandărilor instituţiilor europene.
  -----