LEGE nr. 219 din 17 noiembrie 2016pentru modificarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 23 noiembrie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 11 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 11, alineatele (2) şi (4)-(7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Verificarea se efectuează de o comisie care are în componenţă un reprezentant al direcţiei judeţene pentru sport, un reprezentant al organizatorului competiţiei, responsabilul de ordine şi siguranţă al organizatorului de joc, precum şi reprezentanţi ai unităţii de jandarmerie şi ai inspectoratului pentru situaţii de urgenţă competente teritorial........................................................................ (4) Activitatea comisiei se materializează într-un proces-verbal, în care se consemnează îndeplinirea sau neîndeplinirea obligaţiilor organizatorului. În caz de neîndeplinire a obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (3) şi la art. 10 alin. (1) lit. d), g), h), j), m), n), o), t), ţ), v) şi x), prin procesul-verbal se stabilesc termene de conformare. (5) La împlinirea termenelor de conformare sau la solicitarea organizatorului, comisia efectuează o nouă verificare, ocazie cu care întocmeşte un nou proces-verbal în care consemnează îndeplinirea obligaţiilor sau, după caz, sancţiunile aplicabile organizatorului. (6) Sancţiunile se aplică de federaţia de specialitate, la sesizarea comisiei, şi constau în retragerea dreptului organizatorului de joc de a desfăşura jocuri sportive cu spectatori în arena respectivă sau interzicerea accesului spectatorilor în anumite sectoare de tribună. (7) Un exemplar al proceselor-verbale întocmite se înaintează comisiei judeţene de acţiune împotriva violenţei în sport, respectiv a municipiului Bucureşti, care efectuează anual o analiză a respectării condiţiilor de siguranţă a arenelor sportive în care se desfăşoară competiţii şi jocuri sportive şi informează autorităţile publice locale cu privire la măsurile luate, însoţite de propuneri pentru creşterea eficienţei măsurilor de prevenire şi combatere a faptelor antisociale săvârşite cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive."2. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Săvârşirea de către organizator a următoarelor fapte constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei, nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), b), l), p), s) şi ş) şi la art. 10 alin. (2) lit. a), b), c), d), h), i), j) şi k); b) cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c), f) şi y) şi la art. 10 alin. (2) lit. e), f) şi l); c) cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei, nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. d), e), g), h), i), j), k), m), n), o), r), t), ţ), v) şi x) şi la art. 10 alin. (2) lit. g). (2) În situaţia aplicării amenzii prevăzute la alin. (1) lit. c), organul din care face parte agentul constatator sesizează federaţia de specialitate, care dispune măsura administrativă a suspendării dreptului de a organiza jocuri sportive cu spectatori în arena respectivă sau, după caz, interzicerea accesului spectatorilor în anumite sectoare de tribună, pe o perioadă cuprinsă între 30 şi 90 de zile."3. La articolul 27 alineatul (1^2), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, cea prevăzută la lit. b);..................................................................... c) cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei, cele prevăzute la lit. a) şi c)."  +  Articolul IIDispoziţiile art. I intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIILegea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 11 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  FLORIN IORDACHE

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 17 noiembrie 2016.Nr. 219.-----