NORME METODOLOGICE din 28 iunie 2012 (*actualizate*)privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu*)(actualizate până la data de 17 noiembrie 2016*)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • ---------- Notă

  ──────────

  *) Aprobate de Ordinul nr. 252/2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 439 din 2 iulie 2012.

  ──────────
   +  Capitolul I1. Începând cu data de 1 februarie 2014, prescrierea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu se face pe formularul prevăzut în anexa nr. 1 la ordin de către medicii care au, potrivit legii, dreptul de a prescrie în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Prin excepţie, până la data prevăzută în normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012 şi în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în situaţii justificate, prescrierea medicamentelor se poate face utilizând formularul de prescripţie medicală cu regim special off-line prevăzut în ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. De asemenea, face excepţie prescrierea medicamentelor stupefiante şi psihotrope prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.915/2006pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările ulterioare.--------------Prima frază de la pct. 1, Cap. I din anexa 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 733 din 17 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 20 ianuarie 2014.Prin derogare de la prevederile de mai sus, în prescripţia medicală electronică întocmită distinct pentru bolnavii cu diabet zaharat insulinotratat se prescriu şi testele de automonitorizare pentru bolnavii cu diabet zaharat insulinotratat, în condiţiile hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi ale normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.Formularele de prescripţie medicală utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate sunt: formularul prevăzut în anexa nr. 1 la ordin; formularul de prescripţie medicală cu regim special prevăzut în ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi a normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, până la data prevăzută în normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012 şi în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, formularele de prescripţii pentru medicamentele stupefiante şi psihotrope prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.915/2006, cu modificările ulterioare.Utilizarea altor formulare pentru prescrierea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală atrage răspunderea persoanelor vinovate, în conformitate cu dispoziţiile legale.2. Se interzic: a) emiterea prescripţiilor medicale electronice conţinând medicamente care se eliberează cu şi fără contribuţie personală de către medicii care nu au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale/convenţii cu casele de asigurări de sănătate, direct sau prin intermediul furnizorilor de servicii medicale; b) emiterea prescripţiilor medicale electronice conţinând medicamente care se eliberează compensat 100% din preţul de referinţă sau din preţul de decontare altor categorii de asiguraţi decât cele prevăzute în contractul-cadru şi în normele metodologice de aplicare a acestuia, precum şi în hotărârea Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; c) emiterea de către unităţile spitaliceşti, pentru asiguraţi, pe timpul internării acestora, a prescripţiilor medicale electronice cu şi fără contribuţie personală - cu excepţia situaţiilor prevăzute în contractul-cadru şi normele metodologice de aplicare a acestuia.--------------Lit. c) de la pct. 2, Cap. I din anexa 2 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 359 din 29 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 6 iunie 2014.3. Durata pentru care se pot prescrie medicamente cu şi fără contribuţie personală este cea prevăzută în contractul-cadru şi în normele metodologice de aplicare a acestuia, precum şi în hotărârea Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.4. Prescripţiile medicale electronice cu şi fără contribuţie personală se pot elibera de către orice farmacie care, la data eliberării prescripţiei medicale electronice, se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, respectiv de către farmaciile cu circuit închis pentru tratamentul bolnavilor cuprinşi în unele programe de sănătate cu scop curativ, conform hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.5. Pe acelaşi formular de prescripţie medicală electronică pot fi cuprinse denumiri comune internaţionale, denumite în continuare DCI, din toate sublistele A, B, C şi D, conform Hotărârii Guvernului nr. 720/2008pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare [sublista B - mai puţin DCI-urile prescrise cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; mai puţin DCI-urile prescrise pensionarilor care realizează venituri numai din pensii de până la 700 lei/lună; secţiunea C1 - mai puţin DCI-urile prescrise în bolile cronice cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; secţiunea C2 - mai puţin DCI-urile prescrise în diabet zaharat, afecţiuni oncologice, stări posttransplant şi unele boli rare cuprinse în Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare P6 - mucoviscidoză (P6.4), boli neurologice degenerative/inflamatorii - scleroza laterală amiotrofică (P6.5.2), sindromul Prader-Willi (P6.7); secţiunea C3; mai puţin medicamentele corespunzătoare DCI-urilor pentru care au fost încheiate contracte cost-volum/ cost volum-rezultat].----------Pct. 5 al Cap. I din anexa 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 683 din 30 august 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 28 septembrie 2016.6. Se va întocmi o prescripţie medicală electronică distinctă pentru fiecare dintre următoarele situaţii:6.1. DCI-uri corespunzătoare medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu diabet zaharat (sublista C - secţiunea C2, Programul naţional cu scop curativ P5 - Programul naţional de diabet zaharat, Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat); astfel, se va întocmi câte o prescripţie distinctă pentru fiecare dintre situaţiile următoare: tratamentul cu antidiabetice orale (ADO), tratamentul cu insuline teste de automonitorizare, tratamentul mixt (ADO insuline) teste de automonitorizare;6.2. DCI-uri corespunzătoare medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni oncologice (sublista C - secţiunea C2, Programul naţional cu scop curativ - P3 - Programul naţional de oncologie), conform hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative, aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;--------------Subpct. 6.2., pct. 6, Cap. I din anexa 2 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 359 din 29 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 6 iunie 2014.6.3. DCI-uri corespunzătoare medicamentelor pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu stare posttransplant (sublista C - secţiunea C2, Programul naţional cu scop curativ P9 - Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană);6.4. DCI-uri corespunzătoare medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cuprinşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ pentru care eliberarea se face prin farmaciile cu circuit închis ale spitalelor, conform prevederilor hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi ale normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (pentru fiecare program, DCI-urile corespunzătoare medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor fac obiectul unei prescripţii distincte);6.5. DCI-uri corespunzătoare medicamentelor pentru care tratamentul se efectuează cu aprobarea comisiilor constituite în acest sens la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, nominalizate în sublista B; DCI-uri pentru care aprobarea se dă de către comisiile constituite în acest sens la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, prescrise în cadrul tratamentului următoarelor grupe de boli cronice: hepatite cronice de etiologie virală B, C şi D cu HVB şi HCV (G4), ciroză hepatică (G7), acromegalia - tumori hipofizare cu expansiune supraselară şi tumori neuroendocrine (G22), boala Gaucher (G29), boala cronică inflamatorie intestinală (G31a), poliartrita reumatoidă (G31b), artropatia psoriazică (G31c), spondilita ankilozantă (G31d), artrita juvenilă (G31e), psoriazis cronic sever (plăci) (G31f), DCI-uri nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare;6.6. DCI-uri corespunzătoare medicamentelor cu sau fără contribuţie personală, prescrise de medicul de familie pe baza scrisorii medicale comunicate de medicul de medicina muncii;6.7. DCI-uri corespunzătoare medicamentelor cu sau fără contribuţie personală, prescrise pentru persoanele care se constituie în categoria de personal contractual;6.8. DCI-uri prescrise în cadrul tratamentului pentru unele boli rare din cadrul Programului naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare - P6 - mucoviscidoză (P6.4), boli neurologice degenerative/inflamatorii - scleroza laterală amiotrofică (P6.5.2), sindromul Prader-Willi (P6.7);--------------Subpct. 6.8., pct. 6, Cap. I din anexa 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 359 din 29 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 6 iunie 2014.6.8^1. Abrogat;----------Subpct. 6.8^1, pct. 6, Cap. I din anexa 2 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 683 din 30 august 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 28 septembrie 2016.6.9. DCI-uri din cadrul sublistei B, prescrise în regim de compensare 90% din preţul de referinţă pensionarilor care realizează venituri numai din pensii de până la 700 lei/lună.6.10. Medicamente corespunzătoare DCI-urilor pentru care au fost încheiate contracte cost-volum/cost volum-rezultat.----------Subpct. 6.10, pct. 6, Cap. I din anexa 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 331 din 25 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 10 iulie 2015.7. Prezenţa în formularul de prescripţie medicală electronică a doar 7 poziţii pentru prescriere nu limitează drepturile asiguratului prevăzute în contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. În situaţiile în care, pentru afecţiunile cronice de care suferă, asiguratul are nevoie de mai mult de 7 medicamente diferite, din subliste diferite/lună, se pot elibera mai multe prescripţii medicale, cu respectarea limitelor de prescriere prevăzute de contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate.8. Prescripţiile medicale electronice pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală sunt listate de către medicul prescriptor, respectiv farmacie în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate şi în normele tehnice de aplicare al hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate.9. În situaţia în care medicul prescriptor completează greşit rubricile din componenta prescriere, acestea pot fi corectate înainte de validarea şi înregistrarea prescripţiei medicale electronice în Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu menţinerea seriei şi numărului prescripţiei medicale electronice. În situaţia în care medicul prescriptor constată că o prescripţie medicală electronică - componenta prescriere a fost greşit completată, după validarea şi înregistrarea acesteia în Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, prescripţia medicală electronică respectivă va fi anulată de medicul prescriptor, dacă aceasta nu a fost eliberată, şi acesta nu va mai putea prescrie o altă prescripţie medicală electronică - componenta prescriere cu aceeaşi serie şi acelaşi număr.10. Atribuirea, gestionarea şi solicitarea de prescripţii medicale electronice se face după cum urmează: a) casele de asigurări de sănătate vor atribui furnizorilor de servicii medicale care au încheiat contract cu acestea, respectiv medicilor care au încheiat convenţie cu acestea pentru prescriere de medicamente cu şi fără contribuţie personală, la cererea acestora, pentru o perioadă de cel mult 3 luni, un număr de prescripţii medicale on-line şi off-line, generat automat prin Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;--------------Lit. a) a pct. 10, Cap. I din anexa 2 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 359 din 29 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 6 iunie 2014. b) gestionarea prescripţiilor medicale electronice la nivelul caselor de asigurări de sănătate presupune: b1) evidenţa prescripţiilor medicale electronice atribuite pe furnizori de servicii medicale care au încheiat contracte cu casele de asigurări de sănătate/medici care au încheiat convenţii cu casele de asigurări de sănătate pentru prescriere de medicamente; b2) evidenţa prescripţiilor medicale electronice on-line şi off-line - componenta prescriere - prescrise asiguraţilor, pe medic prescriptor; b3) evidenţa prescripţiilor medicale electronice on-line şi off-line eliberate - componenta eliberare -, inclusiv a celor pentru care eliberarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise se face de mai multe farmacii; b4) evidenţa prescripţiilor medicale electronice on-line şi off-line pe program/subprogram de sănătate; c) furnizorii de servicii medicale/medicii care au încheiat convenţie cu casele pentru prescrierea de medicamente cu şi fără contribuţie personală îşi vor asigura, la cerere, un număr de prescripţii medicale electronice on-line şi off-line de la casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale; d) solicitarea seriilor şi numerelor corespunzătoare formularelor de prescripţii medicale electronice on-line şi off-line se va face de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau de către împuternicitul legal al acestuia, respectiv de către medicii care au încheiat convenţie cu casele de asigurări de sănătate pentru prescrierea de medicamente cu şi fără contribuţie personală.11. (1) Furnizorul de servicii medicale îşi va organiza modul de gestionare şi evidenţă a prescripţiilor medicale electronice on-line şi off-line. (2) Pentru furnizorii de servicii medicale care au mai mulţi medici angajaţi cu drept de prescriere, atribuirea seriilor şi numerelor de prescripţii medicale electronice la nivelul furnizorului se face în ordinea cronologică a solicitărilor de prescripţii medicale electronice în aplicaţia informatică - prescripţie electronică de către medicii prescriptori şi în ordinea crescătoare a numărului prescripţiilor medicale electronice aflate la dispoziţia furnizorului. (3) Înregistrarea prescripţiilor medicale electronice emise asiguraţilor se va face în documentele medicale de evidenţă primară, pentru fiecare prescripţie, după cum urmează: a) se notează seria şi numărul prescripţiei medicale electronice emise în registrul de consultaţii, la rubrica "Tratamente"; b) la externarea pacientului din spital se notează seria şi numărul prescripţiei medicale electronice emise în epicriză şi în scrisoarea medicală.  +  Capitolul II Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personalăFormularele de prescripţie medicală electronică se completează în succesiunea numerelor şi în ordinea cronologică a consultaţiilor.Seria şi numărul prescripţiei medicale electronice on-line şi off-line sunt unice şi sunt generate automat prin Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la nivelul caselor de asigurări de sănătate. Componenta eliberare, inclusiv pentru situaţiile în care eliberarea se face de mai multe farmacii, are aceeaşi serie şi acelaşi număr cu componenta prescriere.Formularele de prescripţie medicală electronică on-line şi off-line vor avea inscripţionat un cod de bare cu următorul conţinut: a) pentru componenta prescriere, codul de bare va conţine toate informaţiile aferente rubricilor completate de medicul prescriptor până la momentul listării prescripţiei medicale electronice; b) pentru componenta eliberare, codul de bare va conţine toate informaţiile aferente rubricilor completate de medicul prescriptor până la momentul listării prescripţiei medicale electronice de către acesta, precum şi toate informaţiile aferente rubricilor completate de către farmacie.I. Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală - componenta prescriere1. "Unitate medicală": a) se completează cu denumirea cabinetului medical sau a unităţii medicale, adresa cabinetului medical sau a unităţii medicale, codul unic de identificare - CUI, casa de asigurări de sănătate cu care medicul a încheiat contractul/convenţia, numărul contractului de furnizare de servicii medicale sau al convenţiei;--------Lit. a) de la pct. 1, pct. I, Cap. II din anexa 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 669 din 2 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 24 octombrie 2014.a^1) Telefon/Fax medic prescriptor (cu prefixul de ţară) - se va completa cu numărul de telefon, respectiv numărul de fax al medicului prescriptor, menţionându-se şi prefixul de ţară. (0040 sau +40);--------------Lit. a^1) de la pct. 1, pct. I, Cap. II din anexa 2 a fost introdusă de art. I din ORDINUL nr. 203 din 11 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 26 martie 2014.a^2) E-mail medic prescriptor - se va completa cu adresa de e-mail a medicului prescriptor;--------------Lit. a^2) de la pct. 1, pct. I, Cap. II din anexa 2 a fost introdusă de art. I din ORDINUL nr. 203 din 11 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 26 martie 2014. b) se alege prin bifare cu "x" categoria de furnizor de servicii medicale, după cum urmează:- "MF" - medicină de familie;- "Ambulatoriu" - ambulatoriul de specialitate (inclusiv cabinetele de medicină dentară); medicii angajaţi ai unui spital care prestează servicii în baza contractului încheiat între spital şi casa de asigurări de sănătate pentru servicii ambulatorii de specialitate vor bifa căsuţa "Ambulatoriu" atunci când eliberează prescripţii medicale electronice pacienţilor consultaţi în ambulatoriul de specialitate al spitalului;- "Spital" - pentru unităţile sanitare cu paturi care furnizează servicii medicale spitaliceşti, inclusiv cele autorizate de Ministerul Sănătăţii să furnizeze servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare de zi, pentru prescripţiile medicale electronice prescrise la externare;- «Altele» se va nota:- cifra 1 pentru convenţiile încheiate cu medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de sănătate mintală şi staţionare de zi psihiatrie, cabinete de planificare familială, cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică;- cifra 2 pentru convenţiile încheiate cu celelalte categorii de medici prevăzute în contractul-cadru şi normele metodologice de aplicare a acestuia.--------------Paragraful al patrulea de la lit. b) a pct. 1, pct. I, Cap. II din anexa 2 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 359 din 29 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 6 iunie 2014.- "MF-MM" - se bifează atunci când medicul de familie prescrie medicamente pe baza scrisorii medicale comunicate de medicul de medicina muncii; prescripţia medicală electronică eliberată de medicul de familie pe baza scrisorii medicale comunicate de medicul de medicina muncii va constitui o prescripţie medicală electronică distinctă; c) «Aprobat Comisie» - în cazul în care se prescriu medicamente pentru care tratamentul se efectuează cu aprobarea comisiilor constituite în acest sens la nivelul caselor de asigurări de sănătate sau la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, după caz, se notează: grupa de boală cronică aferentă afecţiunii care a fost aprobată de comisie (Gnr)/numărul programului (Pnr), numărul şi data emiterii deciziei de aprobare. În cazul prescrierii acestor medicamente, medicul prescriptor trebuie să păstreze anexat la foaia de observaţie a pacientului/fişa pacientului (FO/RC) o copie a referatului/deciziei de aprobare, emis/emisă de comisii;--------------Lit. c) a pct. 1, pct. I, Cap. II din anexa 2 a fost modificată de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 359 din 29 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 6 iunie 2014.- în cazul iniţierii sau menţinerii unui tratament cu medicamente imunosupresoare de referinţă pentru bolnavii în status posttransplant şi care au obţinut, în condiţiile legii, aprobarea Agenţiei Naţionale de Transplant, se notează: numărul programului (P9.7), numărul şi data emiterii deciziei de aprobare. În cazul prescrierii acestor medicamente, medicul prescriptor trebuie să păstreze anexată la foaia de observaţie a pacientului/fişa pacientului (FO/RC) o copie a referatului/deciziei de aprobare, emis/emisă de Agenţia Naţională de Transplant.2. "Asigurat": a) se alege prin bifare cu "x" categoria în care se găseşte asiguratul. Medicul va bifa o singură categorie de asigurat, astfel:(i) se bifează categoria "Salariat" pentru toate persoanele angajate în sectorul public/privat care fac dovada plăţii contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS);(ii) se bifează categoria "Co-asigurat" pentru soţ, soţie şi părinţii fără venituri proprii care sunt în întreţinerea unei persoane asigurate;(iii) se bifează "Pensionar" pentru toate persoanele care îşi dovedesc această calitate printr-un cupon de pensie; pentru pensionarii care realizează venituri numai din pensii de până la 700 lei/lună se bifează categoria "0-700 lei/lună";(iv) se bifează "Copil < 18 ani" pentru toate persoanele care fac dovada calităţii lor de asigurat printr-un document cu valabilitate legală (certificat de naştere, carte de identitate);(v) se bifează "Elev/Ucenic/Student (18-26 ani)" pentru toate persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţi de liceu până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi, care fac dovada calităţii lor de asigurat şi nu realizează venituri din muncă. Pentru această categorie, contravaloarea medicamentelor prescrise se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, la nivelul preţului de referinţă, în condiţiile contractului-cadru, dacă nu realizează venituri din muncă;(vi) se bifează, "Gravidă/Lehuză" pentru toate persoanele gravide sau lăuze. Pentru această categorie, contravaloarea medicamentelor prescrise se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, la nivelul preţului de referinţă, în condiţiile contractului-cadru, indiferent dacă realizează sau nu venituri;(vii) se bifează "Veteran", "Revoluţionar" sau" Handicap" pentru toate persoanele care fac dovada că sunt beneficiari ai legilor speciale. Pentru aceste categorii, valoarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul afecţiunilor specifice se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile contractului-cadru şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri;(viii) se bifează «PNS» doar pentru bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;----------Subpct. (viii) de la lit. a) a pct. 2, pct. I, Cap. II din anexa 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.073 din 25 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 23 decembrie 2015.(ix) se bifează categoria "Ajutor social" pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;(x) la rubrica «Alte categorii» se va nota:- cifra 1, dacă este vorba de persoane beneficiare de legi speciale care nu apar menţionate distinct în formularul de prescripţie medicală electronică, dar care sunt menţionate distinct la art. 224 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare, menţionându-se distinct actul normativ de care beneficiază;- cifra 2, pentru persoanele care nu se încadrează în categoriile de asigurat menţionate în formularul de prescripţie şi care beneficiază de nivel de compensare ca un asigurat obişnuit;- cifra 3, pentru beneficiarii formularelor europene, menţionându-se distinct fiecare tip de formular european, respectiv: E 106; E 109; E 112; E 120; E 121; pot fi menţionate şi formularele europene «S» - corespondente acestor formulare.----------Subpct. (x) de la lit. a) a pct. 2, pct. I, Cap. II din anexa 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.073 din 25 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 23 decembrie 2015.(xi) se bifează "Personal contractual" pentru persoanele care se constituie în categoria de personal contractual conform Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 886/218/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare;(xii) se bifează "Liber profesionist" pentru persoanele care exercită profesii liberale sau independente;(xiii) se bifează «Card european (CE)» pentru persoanele care prezintă un card european de asigurări sociale de sănătate emis de un alt stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană (cu excepţia României). În baza acestui card, persoana respectivă beneficiază de acele servicii medicale care devin necesare în perioada şederii sale în România;--------------Subpct. (xiii) de la lit. a) a pct. 2, pct. I, Cap. II din anexa 2 a fost modificată de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 359 din 29 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 6 iunie 2014.(xiv) se bifează "Acorduri internaţionale" pentru persoanele care se încadrează în una dintre categoriile beneficiare ale acordurilor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte; b) se vor nota datele de identificare ale pacientului (numele, prenumele, data naşterii, sexul); c) câmpul "CID/CNP/CE/PASS" corespunde codului unic de asigurare/codului numeric personal/numărului cardului european/numărului paşaportului. Acest câmp va permite alocarea până la 20 de caractere şi se completează astfel:(i) pentru cetăţenii români se completează codul unic de asigurare sau, după caz, codul numeric personal al asiguratului, format din 13 cifre, lăsând libere restul de 7 căsuţe;(ii) pentru cetăţenii străini din statele cu care România a încheiat acorduri internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii se va completa numărul paşaportului;(iii) pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene se va completa numărul paşaportului/cărţii de identitate pentru beneficiarii formularelor europene, respectiv toate cele 20 de căsuţe corespunzătoare numărului de identificare al cardului european de asigurări de sănătate (câmpul nr. 8 de pe acesta) pentru titularii de card european.Pentru cetăţenii străini menţionaţi mai sus se va preciza cetăţenia, prin selecţia codului ţării din Lista abrevierilor pentru ţările cu care România are acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii şi statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană, conform prevederilor respectivelor documente, prevăzută în anexa nr. 3 la ordin;--------------Subpct. (iii) de la lit. c) a pct. 2, pct. I, Cap. II din anexa 2 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 359 din 29 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 6 iunie 2014. d) "FO/RC" - se completează numărul foii de observaţie (FO) doar în cazul prescrierii reţetei la externarea pacientului din spital sau numărul din registrul de consultaţii.3.a) «Diagnostic/Cod Diag.» - se va/vor nota diagnosticul/diagnosticele pacientului pentru care au fost prescrise medicamente. Pe prescripţiile medicale electronice listate de medicii prescriptori şi înmânate asiguratului se completează numai codul/codurile de diagnostic, utilizând clasificarea CIM revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boală; descrierea diagnosticului/diagnosticelor va rămâne numai în aplicaţia informatică privind prescrierea electronică de medicamente; b) PNS - pentru prescripţiile care conţin DCI-uri din sublista C secţiunea C2 se va indica numărul programului/ subprogramului din cadrul Programului naţional cu scop curativ: 3 - Programul naţional de oncologie, 5 - Programul naţional de diabet zaharat, Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, 9 - Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană (9.7 - Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienţilor transplantaţi) şi a unor boli rare cuprinse în Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare - 6 - mucoviscidoză (6.4), boli neurologice degenerative/inflamatorii - scleroza laterală amiotrofică (6.5.2), sindromul Prader-Willi (6.7), respectiv se va indica programul pentru care eliberarea medicamentelor în tratamentul ambulatoriu se face prin farmaciile cu circuit închis, conform prevederilor hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi ale normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii sau al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.----------Lit. b) a pct. 3, pct. I, Cap. II din anexa 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 683 din 30 august 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 28 septembrie 2016.----------Pct. 3, pct. I, Cap. II din anexa 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.073 din 25 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 23 decembrie 2015.4. a) "Dată prescriere" - se completează cu data emiterii prescripţiei medicale electronice; b) abrogată;--------------Lit. b) a pct. 4, pct. I, Cap. II din anexa 2 a fost abrogată de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 359 din 29 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 6 iunie 2014. c) "Cod diag." - medicul prescriptor va înscrie codul diagnosticului/diagnosticelor pentru care se face prescripţia medicamentelor, utilizând clasificarea CIM revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boală; d) "Tip dg." - pentru fiecare cod de diagnostic se va nota categoria în care se încadrează diagnosticul - acut/subacut/cronic. Dată fiind perioada de valabilitate a prescripţiei, diferită pentru afecţiuni acute/subacute şi afecţiuni cronice, pe acelaşi formular de prescripţie medicală electronică nu se va combina tip diagnostic acut/subacut cu tip diagnostic cronic; e) «Denumire comună internaţională/Denumire comercială/ Forma farmaceutică/Concentraţie» - se completează cu denumirea comună internaţională şi/sau cu denumirea comercială, conform contractului-cadru şi normelor metodologice de aplicare a acestuia, respectiv hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii sau al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, însoţită de forma farmaceutică şi de concentraţie, conform listei cuprinzând denumirile comune internaţionale ale medicamentelor, aprobată prin hotărâre a Guvernului, respectiv listei medicamentelor (denumiri comerciale), aprobată prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, şi listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii, aflate în vigoare la data respectivă.Pentru testele de automonitorizare prescrise bolnavilor cu diabet zaharat insulinodependent se va specifica sintagma «teste de automonitorizare»;--------------Lit. e) a pct. 4, pct. I, Cap. II din anexa 2 a fost modificată de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 359 din 29 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 6 iunie 2014. f) "D.S" - se va specifica calea de administrare a medicamentului; g) "Cantitate (UT)" - se va specifica cantitatea necesară tratamentului, trecută în cifre şi în litere; se va specifica în cifre numărul de teste de automonitorizare prescrise, în conformitate cu prevederile normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;g^1) «Număr zile tratament». Medicul prescriptor completează, pentru fiecare poziţie de medicament prescrisă, numărul de zile pentru care se face prescrierea;--------------Lit. g^1) a pct. 4, pct. I, Cap. II din anexa 2 a fost introdusă de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 359 din 29 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 6 iunie 2014. h) «% Preţ ref.» - se notează, după caz: procentul corespunzător de compensare (90%, 50%, 100% sau 20% din preţul de referinţă) al medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublistele A, B, C (secţiunea C1) şi D; procentul de compensare 90% din preţul de referinţă al medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublista B pentru pensionarii care realizează venituri numai din pensii de până la 700 lei/lună, pentru prescripţiile a căror contravaloare la nivelul preţurilor de referinţă/prescripţie este de până la nivelul prevăzut în contractul-cadru; procentul de compensare 100% din preţul de referinţă al medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublistele A, B, C (secţiunile C1 şi C3) şi D, conform prevederilor legale în vigoare, pentru: copii (cu vârsta sub 18 ani), tineri cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţi de liceu până la începutul anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi, gravide/lăuze; procentul de compensare 100% din preţul de referinţă aferent sublistelor A, B, C (secţiunea C1) şi D pentru categoriile de asiguraţi beneficiari ai legilor speciale (veterani, revoluţionari, persoane cu handicap etc.); procentul de compensare 100% din preţul de decontare pentru DCI-urile din sublista C (secţiunea C2) pentru toate categoriile de asiguraţi beneficiari de programe/ subprograme naţionale de sănătate curative, în conformitate cu prevederile normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative, aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;----------Lit. h) a pct. 4, pct. I, Cap. II din anexa 2 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.073 din 25 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 23 decembrie 2015. i) "Listă":(i) pentru prescripţiile care cuprind DCI-urile din sublistele A, B şi D se va nota «A», «B», respectiv «D» la rubrica «Listă»;----------Subpct. (i) al lit. i) a pct. 4, pct. I, Cap. II din anexa 2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 828 din 17 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 30 septembrie 2015.(ii) pentru prescripţiile care conţin şi DCI-urile din sublista C1, aferente unei categorii de boală, pentru orice categorie de asigurat adult/copil, în rubrica "Listă", în dreptul DCI-urilor aferente unei categorii de boală se va nota categoria respectivă (G1-G31). Completarea câmpului "Cod diag." este obligatorie;(iii) pentru categoriile asiguraţi menţionate la pct. 2 lit. a) subpct. (iv), (v) şi (vi) se vor putea prescrie toateDCI-urile din sublista C - secţiunea C1, cu indicarea codului Gx, indiferent de boala pentru care se face prescrierea, conform autorizaţiei de punere pe piaţă;(iv) pentru prescripţiile care conţin DCI-uri din sublista C, secţiunea C2, în rubrica «Listă» se va nota C2. Completarea în câmpul 3 litera b) a numărului programului/subprogramului din cadrul Programului naţional cu scop curativ este obligatorie.----------Subpct. (iv) al lit. i) a pct. 4, pct. I, Cap. II din anexa 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.073 din 25 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 23 decembrie 2015. j) Justificare medicală prescriere Denumire comercială - se vor menţiona succint situaţiile pentru care medicamentul a fost prescris pe Denumire comercială în conformitate cu prevederile hotărârii Guvernului pentru aprobarea contractului-cadru şi a normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru şi în conformitate cu prevederile hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi ale normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii sau al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.----------Lit. j) de la pct. 4, pct. I, Cap. II din anexa 2 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.073 din 25 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 23 decembrie 2015.j^1) abrogată;----------Lit. j^1) de la pct. 4, pct. I, Cap. II din anexa 2 a fost abrogată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.073 din 25 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 23 decembrie 2015. k) "Parafă medic prescriptor" - se completează numele şi prenumele medicului prescriptor, precum şi codul de parafă al acestuia; l) "Semnătură medic prescriptor" - se execută semnătura medicului care a emis prescripţia medicală electronică numai în situaţia în care acesta nu are semnătură electronică extinsă sau are semnătură electronică extinsă şi nu o poate folosi; m) "L.S. Unitate" - loc ştampilă a furnizorului de servicii medicale, numai în situaţia în care medicul nu are semnătură electronică extinsă sau are semnătură electronică extinsă şi nu o poate folosi; n) "Acest document a fost înregistrat cu numărul ........./...... în Sistemul Informatic pentru Prescripţia Electronică al CNAS" - se completează numărul şi data de înregistrare a prescripţiei medicale electronice - componenta prescriere. Numărul de înregistrare se atribuie automat prin Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; o) "Acest document a fost generat şi semnat electronic conform prevederilor Legii nr. 455/2001 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.259/2001 " - se completează numai în situaţia în care medicul care a emis prescripţia medicală electronică are şi utilizează semnătura electronică extinsă.II. Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală - componenta eliberare1. "Farmacia" - se completează cu denumirea farmaciei, codul unic de identificare - CUI, casa de asigurări de sănătate cu care farmacia a încheiat contract, numărul contractului de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu.2. "Am primit medicamentele" - se completează de asigurat sau de împuternicitul acestuia (persoana care ridică medicamentele pentru asigurat, fără a fi nevoie de împuternicire legală). a) "Asigurat/Împuternicit" - se alege prin bifare cu "x" categoria în care se încadrează persoana care ridică medicamentele; b) datele de identificare (numele, prenumele, BI/CI seria şi numărul, codul unic de asigurare/codul numeric personal/numărul cardului european/numărul paşaportului) vor fi cele ale persoanei care ridică medicamentele (asigurat/împuternicit/copii cu vârsta între 14-18 ani); acest câmp se completează cu datele corespunzătoare în situaţia în care prescripţia medicală este eliberată în regim off-line în conformitate cu prevederile Contractului-cadru şi ale normelor de aplicare a acestuia, precum şi în situaţia în care asiguratul nu se prezintă la farmacie cu cardul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu, respectiv se prezintă cu adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru persoanele care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă, adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care nu a fost emis cardul naţional sau cardul european în situaţia în care prescripţia medicală a fost eliberată în baza acestuia, însoţite, după caz, de buletin de identitate (BI)/carte de identitate (CI) sau paşaport.Pentru persoanele împuternicite care se prezintă la farmacie cu cardul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu nu este necesară completarea acestui câmp. Câmpul se va completa cu datele corespunzătoare în situaţia în care prescripţia medicală este eliberată în regim off-line în conformitate cu prevederile Contractului-cadru şi ale normelor de aplicare a acestuia, precum şi în situaţiile în care împuternicitul se prezintă la farmacie cu buletin de identitate (BI)/carte de identitate (CI) sau paşaport, după caz;----------Lit. b), pct. 2, cap. II din anexa 2 a fost modificată de art. I din ORDINUL nr. 901 din 31 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 17 noiembrie 2016. c) "Primitorul a renunţat la medicamentele de pe poziţiile ..." - se vor preciza poziţiile (din componenta prescriere) corespunzătoare medicamentelor la care asiguratul/ împuternicitul a renunţat; d) «Semnătură» - se execută semnătura persoanei care ridică medicamentele din farmacie, în situaţia în care prescripţia medicală este eliberată în regim off-line în conformitate cu prevederile Contractului-cadru şi ale normelor de aplicare a acestuia, precum şi în situaţia în care asiguratul nu se prezintă la farmacie cu cardul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu, respectiv se prezintă cu: adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru persoanele care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă, adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care nu i-a fost emis cardul naţional sau cardul european în situaţia în care prescripţia medicală a fost eliberată în baza acestuia, însoţite, după caz, de buletin de identitate (BI)/carte de identitate (CI) sau paşaport. Pentru persoanele împuternicite care se prezintă la farmacie cu cardul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu nu este necesară completarea acestui câmp. Câmpul se va completa în situaţia în care prescripţia medicală este eliberată în regim off-line în conformitate cu prevederile Contractului-cadru şi ale normelor de aplicare a acestuia, precum şi în situaţiile în care împuternicitul se prezintă la farmacie cu buletin identitate (BI)/carte de identitate (CI) sau paşaport, după caz.----------Lit. d), pct. 2, cap. II din anexa 2 a fost modificată de art. I din ORDINUL nr. 901 din 31 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 17 noiembrie 2016.3. "Taxare" a) "Data eliberării" - se completează cu data eliberării medicamentelor din farmacie;a^1) «Data prescrierii» - se completează de către farmacist cu data prescrierii reţetei care a fost completată de medic în componenta prescriere;--------------Lit. a^1) a pct. 3, pct. II, Cap. II din anexa 2 a fost introdusă de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 359 din 29 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 6 iunie 2014. b) "% Preţ ref." - se completează conform prevederilor cap. II pct. I.4 lit. h); c) "Listă" - se completează conform prevederilor cap. II pct. I.4 lit. i); d) "Cod diag." - se completează codul diagnosticului/diagnosticelor aşa cum a fost completat de medicul prescriptor în componenta prescriere; e) «Denumire comercială» - farmacistul va menţiona în această rubrică şi în faţa persoanei care ridică medicamentele (asigurat sau împuternicitul acestuia) medicamentele pe care le eliberează. În cazul testelor de automonitorizare, farmacia va specifica în cadrul acestei rubrici sintagma «teste de automonitorizare», iar la rubrica «Valoare compensare» va înscrie suma rezultată ca urmare a înmulţirii numărului de teste de automonitorizare eliberate cu preţul de decontare stabilit pentru un test de automonitorizare. În situaţia în care primitorul renunţă la anumite DCI-uri/medicamente şi/sau materiale sanitare cuprinse în prescripţia medicală electronică on-line şi off-line, farmacistul va completa componenta eliberare numai cu medicamentele eliberate şi va lista un exemplar al acesteia, pe care primitorul semnează, cu precizarea poziţiilor (din componenta prescriere) corespunzătoare medicamentelor la care renunţă, nefiind permisă eliberarea altor medicamente/materiale sanitare din farmacie în cadrul sumei respective. În cazul DCI-urilor din sublista B prescrise pensionarilor care realizează venituri numai din pensii de până la 700 lei/lună, la rubrica «Valoare compensare» se vor trece pentru fiecare medicament valoarea de compensare corespunzătoare aplicării cotei de 50% din preţul de referinţă, notându-se în paranteză «CNAS», şi valoarea de compensare de 40% din preţul de referinţă, notându-se în paranteză «MS», pentru prescripţiile a căror contravaloare la nivelul preţului de referinţă este de până la nivelul prevăzut în contractul-cadru.În cazul eliberării fracţionate, în ceea ce priveşte atât numărul, cât şi cantitatea din fiecare medicament, farmacistul va completa atât componenta eliberare, cât şi componenta eliberare pentru pacient şi va înmâna primitorului componenta eliberare pentru pacient pentru a se prezenta la aceeaşi sau la altă farmacie;--------------Lit. e) a pct. 3, pct. II, Cap. II din anexa 2 a fost modificată de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 359 din 29 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 6 iunie 2014.e^1) «Cantitate eliberată» - farmacistul va menţiona în această rubrică cantitatea de medicamente eliberată exprimată în UT. Eliberarea fracţionată a medicamentelor se face în condiţiile prevăzute în contractul-cadru şi normele metodologice de aplicare a acestuia.--------------Lit. e^1) a pct. 3, pct. II, Cap. II din anexa 2 a fost introdusă de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 359 din 29 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 6 iunie 2014.e^2) «Număr zile tratament» - se va menţiona de către farmacist numărul de zile pentru care a fost eliberat tratamentul corespunzător cantităţii de medicamente eliberată exprimată în UT.--------------Lit. e^2) a pct. 3, pct. II, Cap. II din anexa 2 a fost introdusă de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 359 din 29 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 6 iunie 2014. f) În rubrica «Total» din secţiunea «Taxare» se vor trece totalurile: A, B, C1, C2, C3, D;----------Lit. f) a pct. 3, pct. II, Cap. II din anexa 2 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 828 din 17 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 30 septembrie 2015. g) "Contribuţie asigurat" - se menţionează valoarea contribuţiei asiguratului, conform bonului fiscal generat cu ocazia eliberării medicamentelor; h) "Bon fiscal nr." - se completează de către farmacie cu numărul bonului fiscal generat cu ocazia eliberării medicamentelor; i) "Numele persoanei care eliberează" - se completează numele şi prenumele persoanei care eliberează medicamentele; j) "Semnătura" - se execută semnătura persoanei care eliberează medicamentele numai în situaţia în care persoana respectivă nu are semnătură electronică extinsă sau are semnătură electronică extinsă şi nu o poate folosi; k) "L.S. Farmacie" - loc ştampilă a furnizorului de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, numai în situaţia în care persoana care eliberează medicamentele nu are semnătură electronică extinsă sau are semnătură electronică extinsă şi nu o poate folosi; l) "Acest document a fost înregistrat cu numărul ............... în Sistemul Informatic pentru Prescripţia Electronică al CNAS" - se completează numărul şi data de înregistrare a prescripţiei medicale electronice - componenta eliberare. Numărul de înregistrare se atribuie automat prin Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; m) "Acest document a fost generat şi semnat electronic conform prevederilor Legii nr. 455/2001 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.259/2001 " - se completează numai în situaţia în care persoana care eliberează medicamentele are şi utilizează semnătura electronică extinsă.  +  Capitolul IIIModul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală - componenta eliberare pentru pacient1. «Farmacia» - se completează cu denumirea farmaciei, codul unic de identificare - CUI, casa de asigurări de sănătate cu care farmacia a încheiat contract, numărul contractului de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu.2. «Am primit medicamentele» - se completează de asigurat sau de împuternicitul acestuia (persoana care ridică medicamentele pentru asigurat, fără a fi nevoie de împuternicire legală). a) «Asigurat/Împuternicit» - se alege prin bifare cu "x" categoria în care se încadrează persoana care ridică medicamentele; b) datele de identificare (numele, prenumele, BI/CI seria şi numărul, codul unic de asigurare/codul numeric personal/ numărul cardului european/numărul paşaportului) vor fi cele ale persoanei care ridică medicamentele (asigurat/împuternicit/copii cu vârsta între 14-18 ani); acest câmp se completează cu datele corespunzătoare numai în situaţia în care asiguratul nu se prezintă la farmacie cu cardul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu, respectiv se prezintă cu: adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru persoanele care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă, adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, în situaţia în care nu i-a fost emis cardul naţional sau cardul european în situaţia în care prescripţia medicală a fost eliberată în baza acestuia, însoţite, după caz, de buletin identitate (BI)/carte de identitate (CI) sau paşaport. Pentru persoanele împuternicite care se prezintă la farmacie cu cardul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu nu este necesară completarea acestui câmp. Câmpul se va completa numai în situaţiile în care împuternicitul se prezintă la farmacie cu buletin identitate (BI)/carte de identitate (CI) sau paşaport, după caz;----------Lit. b), pct. 2, cap. III din anexa 2 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 828 din 17 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 30 septembrie 2015. c) «Primitorul a renunţat la medicamentele de pe poziţiile...» - se vor preciza poziţiile (din componenta prescriere) corespunzătoare medicamentelor la care asiguratul/ împuternicitul a renunţat; d) «Semnătură» - se execută semnătura persoanei care ridică medicamentele din farmacie numai în situaţia în care asiguratul nu se prezintă la farmacie cu cardul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu, respectiv se prezintă cu: adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru persoanele care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă, adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, în situaţia în care nu i-a fost emis cardul naţional, sau cardul european în situaţia în care prescripţia medicală a fost eliberată în baza acestuia, însoţite, după caz, de buletin identitate (BI)/carte de identitate (CI) sau paşaport. Pentru persoanele împuternicite care se prezintă la farmacie cu cardul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu nu este necesară completarea acestui câmp. Câmpul se va completa numai în situaţiile în care împuternicitul se prezintă la farmacie cu buletin identitate (BI)/carte de identitate (CI) sau paşaport, după caz.----------Lit. d), pct. 2, cap. III din anexa 2 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 828 din 17 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 30 septembrie 2015.3. «Taxare» a) «Data prescrierii» - se completează de către farmacist cu data prescrierii reţetei care a fost completată de medic în componenta prescriere; b) «Data eliberării» - se completează cu data eliberării medicamentelor din farmacie; c) «% Preţ ref.» - se completează conform prevederilor cap. II pct. I.4 lit. h); d) «Listă» - se completează conform prevederilor cap. II pct. I.4 lit. i); e) «Cod diag.» - se completează codul diagnosticului/ diagnosticelor aşa cum a fost completat de medicul prescriptor în componenta prescriere; f) «Denumire comercială» - farmacistul va menţiona în această rubrică şi în faţa persoanei care ridică medicamentele (asigurat sau împuternicitul acestuia) numai medicamentele pe care le eliberează; g) «Cantitate eliberată» - farmacistul va menţiona în această rubrică cantitatea de medicamente eliberată exprimată în UT. Eliberarea fracţionată a medicamentelor se face în condiţiile prevăzute în contractul-cadru şi normele metodologice de aplicare a acestuia; h) «Număr zile tratament» - se va menţiona de către farmacist numărul de zile pentru care a fost eliberat tratamentul corespunzător cantităţii de medicamente eliberate exprimate în UT; i) «Numele persoanei care eliberează» - se completează numele şi prenumele persoanei care eliberează medicamentele; j) «Semnătura» - se execută semnătura persoanei care eliberează medicamentele numai în situaţia în care persoana respectivă nu are semnătură electronică extinsă sau are semnătură electronică extinsă şi nu o poate folosi; k) «L.S. Farmacie» - loc ştampilă a furnizorului de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, numai în situaţia în care persoana care eliberează medicamentele nu are semnătură electronică extinsă sau are semnătură electronică extinsă şi nu o poate folosi; l) «Acest document a fost înregistrat cu numărul............... în Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al CNAS» - se completează numărul şi data de înregistrare a prescripţiei medicale electronice - componenta eliberare. Numărul de înregistrare se atribuie automat prin Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; m) «Acest document a fost generat şi semnat electronic conform prevederilor Legii nr. 455/2001şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.259/2001» - se completează numai în situaţia în care persoana care eliberează medicamentele are şi utilizează semnătura electronică extinsă.--------------Cap. III din anexa 2 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 359 din 29 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 6 iunie 2014.-----