ORDIN nr. 895 din 28 octombrie 2016privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015
EMITENT
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 2 noiembrie 2016  Văzând Referatul de aprobare nr. DG 1.900 din 28 octombrie 2016 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 şi 219 bis din 1 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La capitolul IV articolul 30, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Pentru eliberarea medicamentelor/materialelor sanitare specifice care se acordă în tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cuprinşi în programele naţionale de sănătate curative se utilizează numai prescripţia medicală electronică on-line (componenta eliberare), cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 36^2 din Hotărârea Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, cu modificările şi completările ulterioare, în care se utilizează prescripţia medicală electronică off-line (componenta eliberare)."2. La capitolul IV articolul 30, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:"(5^1) În cazul prescrierii electronice on-line şi off-line, pentru situaţiile prevăzute la art. 36^2 din Hotărârea Guvernului nr. 206/2015, cu modificările şi completările ulterioare, farmaciile eliberează medicamentele/materialele sanitare specifice în regim off-line.Farmacia completează componenta eliberare off-line a prescripţiei şi listează un exemplar pe suport hârtie cu confirmarea semnăturii electronice a farmacistului, pe care o păstrează în evidenţa proprie împreună cu prescripţia medicală (componenta prescriere) şi o va prezenta casei de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia.Exemplarul listat de farmacie (componenta eliberare) se semnează de către beneficiarul prescripţiei sau de către persoana care ridică medicamentele/materialele sanitare specifice în numele acestuia, identificarea făcându-se prin prezentarea cărţii de identitate/buletinului de identitate/paşaportului.În situaţia în care medicamentele/materialele sanitare specifice se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripţiei care este titular de card european/titular de formular european/pacient din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, este necesară semnarea componentei eliberare."3. La capitolul V, după articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 36^1, cu următorul cuprins:"Art. 36^1. - În situaţia producerii unor întreruperi în funcţionarea Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS), constatate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), acestea vor fi comunicate prin publicare pe site-ul propriu la adresa www.cnas.ro, secţiunea informaţii publice/comunicate de presă. Ordinul emis de preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în condiţiile art. 36^4 din Hotărârea Guvernului nr. 206/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se publică pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la adresa www.cnas.ro, secţiunea informaţii publice/comunicate de presă."4. La capitolul VI^1 articolul 40, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:"l) În anexele la anexa nr. 13, prevederile cap. 2 privind structura de specialitate în prevenirea infecţiilor nosocomiale asociate asistenţei medicale se aplică unităţilor sanitare publice şi private cu paturi, potrivit dispoziţiilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare."5. La capitolul VII, tabelul cuprinzând "Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru anul 2016" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru anul 2016*Font 8*                                                               - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────┐ │ Denumirea programului de sănătate │Credite de angajament│Credite bugetare│ │ │ an 2016 │ an 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │Programul naţional de oncologie, din care: │ 1.817.634,00 │ 1.650.660,00 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu │ 1.652.040,35 │ 1.482.322,00 │ │afecţiuni oncologice (adulţi şi copii) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu │ 16.108,00 │ 15.802,00 │ │afecţiuni oncologice prin PET - CT (adulţi şi copii) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice │ 1.234,00 │ 1.202,00 │ │prin endoprotezare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │Subprogramul de diagnostic şi de monitorizare a bolii minime │ 2.227,65 │ 1.334,00 │ │reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, │ │ │ │examen citogenetic şi/sau FISH şi examen de biologie moleculară│ │ │ │la copii şi adulţi │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni │ 145.854,00 │ 150.000,00 │ │oncologice realizate în regim de spitalizare de zi (adulţi şi │ │ │ │copii) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne │ 170,00 │ 0,00 │ │(sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │Programul naţional de diabet zaharat │ 968.745,34 │ 908.004,00 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule │ 71.874,00 │ 63.435.00 │ │de origine umană │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │Programul naţional de tratament pentru boli rare │ 127.536,23 │ 128.977,00 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │Programul naţional de tratament al bolilor neurologice │ 126.279,20 │ 111.150,00 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei │ 93.408,75 │ 78.702,00 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze │ 24.664,00 │ 26.064,00 │ │auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │Programul naţional de boli endocrine │ 8.124,00 │ 8.557,00 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │Programul naţional de ortopedie │ 87.933,86 │ 85.391,00 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei │ 762,00 │ 762,00 │ │hepatice │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │Programul naţional de boli cardiovasculare │ 137.962,50 │ 122.146,00 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │Programul naţional de sănătate mintală │ 1.817,20 │ 1.810,00 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul │ │ │ │aparaturii de înaltă performanţă, din care: │ 36.797,92 │ 37.084,00 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │Subprogramul de radiologie intervenţională │ 22.397,39 │ 22.460,00 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei │ 11.832,00 │ 13.432,00 │ │rezistente la tratamentul medicamentos │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau │ 433,32 │ 238,00 │ │dobândite la copil │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de │ 2.135,21 │ 954,00 │ │neurostimulator medular │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu│ 929.756,00 │ 915.734,00 │ │insuficienţă renală cronică │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │ Total │ 4.433.205,00 │ 4.138.476,00"│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────┘6. La capitolul VIII, titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:"Structura programelor naţionale de sănătate curative aprobate pentru anul 2015 şi 2016, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate"7. La capitolul VIII, titlul «Programul naţional de oncologie - Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT», la subtitlul «Indicatori de evaluare», punctul 2) «indicatori de eficienţă» se modifică şi va avea următorul cuprins:"2) indicatori de eficienţă:- tarif/investigaţie: 4.000 lei."8. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de oncologie - Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT", subtitlul "Unităţi care derulează subprogramul", litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) Societatea «Affidea Romania» - S.R.L. - Bucureşti"9. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de oncologie - Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT", subtitlul "Unităţi Zcare derulează subprogramul", după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:"h) Societatea «Affidea Romania» - S.R.L. - Timişoara"10. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de oncologie - Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi", la subtitlul "Indicatori de evaluare", punctul 2) "indicatori de eficienţă" se modifică şi va avea următorul cuprins:"2) indicatori de eficienţă:- tarif/bolnav beneficiar de serviciu de testare genetică pentru neuroblastom: 701 lei;- tarif/bolnav beneficiar de serviciu de testare genetică pentru sarcom Ewing: 701 lei."11. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de diabet zaharat", la subtitlul "Indicatori de evaluare", punctul 2) indicatori de eficienţă, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) tarif/dozare de hemoglobină glicozilată: 20 lei"12. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de tratament pentru boli rare" subtitlul "Indicatori de evaluare", la punctul 1) "Indicatori fizici", litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) număr de bolnavi cu boala Pompe: 3;"13. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de tratament pentru boli rare", subtitlul "Unităţi care derulează programul", la punctul 5), după litera k) se introduc două noi litere, literele l) şi m), cu următorul cuprins:"l) Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău; m) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova."14. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică", la subtitlul "Indicatori de evaluare", punctul 2) "indicatori de eficienţă" se modifică şi va avea următorul cuprins:"2) indicatori de eficienţă: a) tarif/şedinţă de hemodializă convenţională: 496 lei; b) tarif/şedinţă de hemodiafiltrare intermitentă on-line: 563 lei; c) tarif/bolnav tratat prin dializă peritoneală continuă/lună: 4.445 lei; d) tarif/bolnav tratat prin dializă peritoneală automată/lună: 5.556,25 lei."15. La anexa nr. 3 la punctul VI, articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Modalitatea de plată în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu este: a) Programul naţional de diabet zaharat - dozarea hemoglobinei glicozilate:- tarif/dozare hemoglobină glicozilată: 20 lei; b) Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT:- tarif/investigaţie PET-CT: 4.000 lei; c) Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi:- tarif/bolnav beneficiar de serviciu de testare genetică pentru neuroblastom: 701 lei;- tarif/bolnav beneficiar de serviciu de testare genetică pentru sarcom Ewing: 701 lei. ┌─────┬──────────┬──────────┬───────────────┬──────────────┐ │Nr. │Serviciul │Număr de │ Tarif │ Total lei │ │crt. │paraclinic│servicii │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼───────────────┼──────────────┤ │ c0 │ c1 │ c2 │ c3 │ c4=c2*c3 │ ├─────┼──────────┼──────────┼───────────────┼──────────────┤ │1. │ │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼───────────────┼──────────────┤ │2. │ │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼───────────────┼──────────────┤ │3. │ │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼───────────────┼──────────────┤ │TOTAL│ │ X │ X │ │ └─────┴──────────┴──────────┴───────────────┴──────────────┘Suma anuală contractată este ......................... lei,din care:- suma aferentă trimestrului I ....................... lei,- suma aferentă trimestrului II ...................... lei,- suma aferentă trimestrului III..................... lei,- suma aferentă trimestrului IV ..................... lei."16. La anexa nr. 5 la punctul IX, la articolul 14, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) În cazul în care se constată nerespectarea de către furnizorii de servicii de radioterapie a obligaţiilor prevăzute la art. 7 lit. ac), contravaloarea serviciilor de radioterapie se va diminua după cum urmează: a) la prima constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 20% la contravaloarea serviciilor de radioterapie aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii; b) la a doua constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 30% la contravaloarea serviciilor de radioterapie aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii; c) la a treia constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 40% la contravaloarea serviciilor de radioterapie aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii;................................................................................................. (4) În cazul în care se constată nerespectarea de către furnizorii de servicii de radioterapie a obligaţiilor prevăzute la art. 7 lit. i), k), q), m), n), x)-aa), se aplică următoarele sancţiuni: a) la prima constatare, avertisment scris; b) la a doua constatare se diminuează cu 10% contravaloarea serviciilor de radioterapie aferente lunii în care sau înregistrat aceste situaţii."17. La anexa nr. 5 la punctul IX, la articolul 15 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:"g) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 7 lit. a), b), h), p) şi ţ);"18. La anexa nr. 13, anexa 13 G.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ANEXA 13 G.1CHESTIONAR DE EVALUAREPentru includerea în Programul naţional de tratament pentru boli rare - tratament medicamentos pentru boala Fabry, boala Pompe, tirozinemia, mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler), mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter), afibrinogenemie congenitală, sindrom de imunodeficienţă primarăJudeţul ..................................................................Localitatea ..............................................................Unitatea sanitară ........................................................Adresă ...................................................................Telefon ..................................................................Fax ......................................................................E-mail ...................................................................Manager*): Nume ................... Prenume ................... Notă

  ──────────

  *) Răspunderea pentru completarea datelor îi revine managerului.

  ──────────
  Adresă .............................................Telefon ................. fax ......................E-mail .............................................Medic coordonator: Nume ................... Prenume ...................Adresă .............................................Telefon ................. fax ......................E-mail .............................................Director medical: Nume ................... Prenume ...................Adresă .............................................Telefon ................. fax ......................E-mail .............................................Capitolul 1. Relaţie contractuală în sistemul de asigurări sociale de sănătate ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┐ │ │ │ DA │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ │Unitate sanitară cu paturi aflată în relaţie contractuală │ │ │ │ │cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizarea de │ │ │ │ │servicii medicale spitaliceşti │ │ │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┘Capitolul 2. Criterii privind structura organizatorică ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┐ │ │ │ DA │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ │Unitate sanitară cu paturi din zona de reşedinţă a │ │ │ │ │bolnavilor care are în structura organizatorică: │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ │- secţie/compartiment de specialitate în care se acordă │ │ │ │ │servicii medicale spitaliceşti în patologia care face │ │ │ │ │obiectul de activitate al programului │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ │- farmacie cu circuit închis │ │ │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┘Capitolul 3. Criterii privind structura de personal ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┐ │ │ │ DA │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 1. │Încadrarea cu medici şi personal sanitar mediu a secţiei/ │ │ │ │ │compartimentului de specialitate în care se acordă │ │ │ │ │servicii medicale spitaliceşti în patologia care face │ │ │ │ │obiectul de activitate al programului, conform │ │ │ │ │Normativelor de personal pentru asistenţa medicală │ │ │ │ │spitalicească, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii│ │ │ │ │nr. 1.224/2010 (precizaţi nr. medicilor de specialitate şi│ │ │ │ │al asistenţilor medicali ...) │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 2. │Încadrarea cu farmacişti şi asistenţi medicali de │ │ │ │ │farmacie, conform Normativelor de personal pentru │ │ │ │ │asistenţa medicală spitalicească, aprobate prin Ordinul │ │ │ │ │ministrului sănătăţii nr. 1.224/2010 (precizaţi nr. │ │ │ │ │farmaciştilor şi al asistenţilor medicali de farmacie ...)│ │ │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┘Capitolul 4. Corespondenţa dintre secţiile/compartimentele de specialitate în care se acordă servicii medicale spitaliceşti şi medicii de specialitate prescriptori pentru patologia care face obiectul de activitate al programului ┌───────────┬──────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┐ │Denumirea │Patologia care │Secţia/Compartimentul│Medici de specialitate│ │programului│face obiectul │în cadrul cărora se │prescriptori │ │ │de activitate │acordă servicii │ │ │ │ │medicale spitaliceşti│ │ ├───────────┼──────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤ │Programul │Boala Fabry │Medicină internă │Medicină internă │ │naţional de│ │Pediatrie │Pediatrie │ │tratament │ │Cardiologie │Cardiologie │ │pentru boli│ │Genetică medicală │Genetică medicală │ │rare │ │Neurologie │Neurologie │ │ │ │Nefrologie │Nefrologie │ │ ├──────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤ │ │Boala Pompe │Pediatrie │Pediatrie │ │ │ │Genetică medicală │Genetică medicală │ │ │ │Medicină internă │Medicină internă │ │ ├──────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤ │ │Tirozinemie │Pediatrie │Medicină internă │ │ │ │ │Pediatrie │ │ │ │ │Medicină internă │ │ ├──────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤ │ │Mucopolizaharidoză│Pediatrie │Pediatrie │ │ │tip II │Medicină internă │Medicină internă │ │ ├──────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤ │ │Mucopolizaharidoză│Pediatrie │Pediatrie │ │ │tip I │Medicină internă │Medicină internă │ │ ├──────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤ │ │Afibrinogenemie │Pediatrie │Pediatrie │ │ │congenitală │Medicină internă │Medicină internă │ │ ├──────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤ │ │Sindrom de │Imunologie clinică şi│Alergologie şi │ │ │imunodeficienţă │alergologie │imunologie clinică │ │ │primară │Imunologie clinică şi│Pediatrie │ │ │ │alergologie copii │Medicină internă │ │ │ │Pediatrie │ │ │ │ │Medicină internă │ │ └───────────┴──────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┘Declar pe propria răspundere, cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că datele completate în chestionar sunt conforme cu realitatea.    Semnătura Semnătura Semnătura    Manager, Medic coordonator, Director medical,    ................ ................ .........................Capitolul 5.CAS ..................................... ┌────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────┐ │ Unitatea sanitară │ AVIZAT │ NEAVIZAT │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │ .................................................... │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┘Semnătura Semnătura SemnăturaPreşedinte director general, Director relaţii contractuale, Medic şef,............................ .............................. ........."
   +  Articolul IIDirecţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIITermenul de aplicare a prevederilor Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 şi 219 bis din 1 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte până la data de 31 martie 2017.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Preşedintele Casei Naţionale

  de Asigurări de Sănătate,

  Gheorghe-Radu Ţibichi
  Bucureşti, 28 octombrie 2016.Nr. 895.-----