ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 26 octombrie 2016pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 31 octombrie 2016  Având în vedere necesitatea obiectivă a continuării procesului de reformă, modernizare şi eficientizare a administraţiei publice, în lipsa căruia sectorul public din România va continua să se caracterizeze prin ineficienţă în relaţia cu persoanele fizice şi juridice şi prin utilizarea deficitară a fondurilor publice, cu consecinţe negative pentru întreaga societate,luând în considerare cerinţa legală a asigurării plăţii de la bugetul de stat către Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" a sumelor investite de aceasta pentru achiziţionarea bunurilor şi realizarea investiţiilor, modernizărilor şi dotărilor în imobilele-clădiri proprietate a statului, trecute din administrarea regiei în administrarea unor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice,în considerarea faptului că acestea constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale  +  Articolul 1 (1) Se instituie Programul GovITHub, cu următoarele obiective: a) implementarea de proiecte din domeniul tehnologiei informaţiei în cadrul instituţiilor şi autorităţilor din administraţia publică centrală, la solicitarea instituţiilor din administraţia publică centrală în domenii considerate de interes; b) identificarea de noi metode analitice pentru seturi de date disponibile şi punerea lor la dispoziţia instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice centrale; c) sprijinirea antreprenoriatului în domeniul tehnologiei informaţiei prin promovarea iniţiativelor în domeniu. (2) Programul GovITHub se desfăşoară prin Cancelaria Prim-Ministrului şi este finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. (3) În cadrul Programului GovITHub se instituie un număr de 20 de burse de cercetare, în cuantum de 12.831 lei lunar/bursă, pentru o perioadă de 6 luni. Accesarea burselor se face prin concurs, deschis tuturor specialiştilor din domeniul tehnologiei informaţiei.  +  Articolul 2Prin ordin al şefului Cancelariei Prim-Ministrului sunt aprobate criteriile, metodologia de selecţie a persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (3) teza a doua, precum şi termenii Programului GovITHub.  +  Capitolul II Măsuri pentru trecerea cu plată în proprietatea publică şi privată a statului a unor bunuri de natura activelor fixe, obiectelor de inventar şi a dotărilor, respectiv a unor investiţii şi modernizări finalizate, aparţinând Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"  +  Articolul 3 (1) Se aprobă trecerea cu plată a dotărilor de natura activelor fixe şi a obiectelor de inventar, prevăzute în anexa nr. 1, aflate în proprietatea R.A.-A.P.P.S. şi achiziţionate din fondurile proprii ale regiei, în domeniul privat al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, la valoarea rămasă neamortizată, la care se adaugă TVA. (2) Suma de 25.308,42 lei reprezentând valoarea rămasă neamortizată, inclusiv TVA, pentru plata bunurilor prevăzute la alin. (1), se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat pe anul 2016 Ministerului Afacerilor Interne.  +  Articolul 4 (1) Se aprobă trecerea cu plată a investiţiilor şi modernizărilor finalizate, prevăzute în anexa nr. 2, aflate în proprietatea R.A.-A.P.P.S. şi realizate din fondurile proprii ale regiei, în domeniul privat al statului, la valoarea de inventar, inclusiv TVA, şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale. (2) Suma de 137.219,35 lei reprezentând valoarea de inventar, inclusiv TVA, pentru plata investiţiilor şi modernizărilor finalizate prevăzute la alin. (1), se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat pe anul 2016 Ministerului Apărării Naţionale.  +  Articolul 5 (1) Investiţiile şi modernizările finalizate, în suma de 2.159.953,06 lei, inclusiv TVA, aferente imobilului identificat în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. S241/2016 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile aflate în proprietatea publică şi privată a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2a a aceleiaşi hotărâri, aflate în proprietatea R.A.-A.P.P.S. şi realizate din fondurile proprii ale regiei, trec în domeniul public al statului, cu plată, la valoarea de inventar, la care se adaugă TVA, şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii. (2) Contravaloarea investiţiilor şi modernizărilor finalizate prevăzute la alin. (1) in suma de 2.159.953,06 lei, cu TVA inclusă, se achită din bugetul Serviciului Român de Informaţii, din fondurile alocate de la bugetul de stat cu această destinaţie, în anul 2016. (3) Sumele prevăzute la alin. (1) majorează valoarea imobilului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. S241/2016.  +  Articolul 6 (1) Dotările, în sumă de 434.535,98 lei, inclusiv TVA, aferente imobilului identificat în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. S241/2016, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2b a aceleiaşi hotărâri, aflate în proprietatea R.A.-A.P.P.S. şi achiziţionate din fondurile proprii ale regiei, trec în domeniul privat al statului, cu plată, la valoarea rămasă de amortizat, la care se adaugă TVA, şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii. (2) Contravaloarea dotărilor prevăzute la alin. (1), în sumă de 434.535,98 lei, cu TVA inclusă, se achită din bugetul Serviciului Român de Informaţii, din fondurile alocate de la bugetul de stat cu această destinaţie, în anul 2016.  +  Articolul 7 (1) Investiţiile şi modernizările, precum şi dotările, mijloacele fixe şi obiectele de inventar prevăzute în art. 3-6, se predau pe bază de protocol de predare-primire încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naţionale, Serviciul Român de Informaţii şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul III Modificarea, completarea şi abrogarea unor prevederi din acte normative  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă: a) alineatul (1) al articolului 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul de lucru al Guvernului este de 900, inclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora."; b) articolele nr. 1, 2 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 31 iulie 2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 49/2016, se abrogă.  +  Articolul 9Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Secretarul general al Guvernului,

  Florin Marius Tacu

  Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,

  Paul Gheorghiu

  p. Ministrul apărării naţionale,

  Ştefan-Alexandru Tinca,

  secretar de stat

  Ministrul muncii, familiei,

  protecţiei sociale şi

  persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru

  Ministrul afacerilor interne,

  Ioan-Dragoş Tudorache

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Ministrul comunicaţiilor şi

  pentru societatea informaţională,

  Delia Popescu
  Bucureşti, 26 octombrie 2016.Nr. 71.  +  Anexa 1LISTAdotărilor de natura activelor fixe şi a obiectelor de inventar aflate înproprietatea Regiei Autonome "Administraţia PatrimoniuluiProtocolului de Stat" şi achiziţionate dinfondurile proprii ale regiei, care trec, cu plată, în domeniulprivat al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne*Font 8* ┌────┬─────────┬────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │Nr. │Nr. inv. │ Denumire │ Preţ │Cantitate │Valoare │Amortizare│Valoarea │ │crt.│ │ │ unitar │ │de │ │rămasă │ │ │ │ │ │ │inventar │ │ │ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1│200193 │FRIGIDER ARCTIC │ 50,42│ 1│ 50,42│ 0,00│ 50,42│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 2│20090 │APARAT AER CONDIŢIONAT SPLIT │ 338,54│ 1│ 338,54│ 0,00│ 338,54│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 3│20235 │ARAGAZ │ 25,53│ 1│ 25,53│ 0,00│ 25,53│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 4│61917 │TVR COLOR NEI 1484 │ 58,31│ 1│ 58,31│ 0,00│ 58,31│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │ TOTAL │ │ 4│ 472,80│ 0,00│ 472,80│ └────┴─────────┴────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ ┌────┬─────────┬────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │Nr. │Nr. inv. │ Denumire │ Preţ │Cantitate │Valoare │ Uzura │Valoarea │ │crt.│ │ │ unitar │ │de │ │rămasă │ │ │ │ │ │ │inventar │ │ │ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1│I-0494 │PERDEA (150 X 155) │ 46,90│ 4│ 187,60│ 187,60│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 2│I-0495 │PERDEA (140 X 55;145 X 60) │ 46,90│ 10│ 469,00│ 469,00│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 3│I-0496 │PERDEA (160 X 60) │ 46,90│ 4│ 187,60│ 187,60│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 4│I-0497 │PERDEA (160 X 60) │ 46,90│ 2│ 93,80│ 93,80│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 5│I-0501 │PERDEA │ 60,63│ 14│ 848,82│ 848,82│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 6│I-0570 │PERDEA (186 X 110) │ 71,24│ 6│ 427,44│ 427,44│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 7│I-0574 │PERDEA (186 X 110) │ 71,24│ 5│ 356,20│ 356,20│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 8│I-0575 │PERDEA (190 X 110) │ 71,24│ 26│ 1.852,24│ 1.852,24│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 9│I-0576 │PERDEA (184 X 110) │ 71,24│ 2│ 142,48│ 142,48│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 10│J-15069 │PERDELE │ 94,22│ 2│ 188,44│ 188,44│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 11│J-15070 │PERDELE 0,90 X 0,70 │ 44,63│ 4│ 178,52│ 178,52│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 12│J-15071 │PERDELE 0,68 X 0,70 │ 44,63│ 2│ 89,26│ 89,26│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 13│J-15072 │PERDELE 0,60 X 0,60 │ 37,19│ 1│ 37,19│ 37,19│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 14│J-15073 │PERDELE 0,22 X 0,80 │ 19,84│ 2│ 39,68│ 39,68│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 15│J-15075 │PERDELE (VITRAJ) │ 49,59│ 1│ 49,59│ 49,59│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 16│J-15079 │PERDELE │ 94,22│ 2│ 188,44│ 188,44│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 17│J-15082 │PERDELE 0,60 X 0,60 │ 37,19│ 1│ 37,19│ 37,19│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 18│J-15085 │PERDELE (VITRAJ) │ 49,59│ 1│ 49,59│ 49,59│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 19│J-9751 │PAHAR APĂ 260 ML BISTRO │ 2,50│ 18│ 45,00│ 45,00│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 20│J-9752 │PAHAR VIN ALB 165 ML BISTRO │ 2,50│ 20│ 50,00│ 50,00│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 21│J-9753 │PAHAR VIN ROŞU 210 ML BISTRO │ 2,50│ 20│ 50,00│ 50,00│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 22│J-9754 │PAHAR RĂCORITOARE 320 ML │ 1,36│ 20│ 27,20│ 27,20│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 23│J-9755 │PAHAR RĂCORITOARE 220 ML │ 1,36│ 18│ 24,48│ 24,48│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 24│J-9757 │PAHAR ŞAMPANIE CUPĂ 275 ML │ 2,50│ 25│ 62,50│ 62,50│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 25│J-9758 │PAHAR LICHIOR 60 ML │ 2,03│ 25│ 50,75│ 50,75│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │ TOTAL │ │ 235│ 5.733,01│ 5.733,01│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┴──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │TOTAL CASA ŢĂRĂNEASCĂ - CU PLATĂ │ 26│ 6.205,81│ 5.733,01│ 472,80│ └────┴─────────┴───────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ ┌────┬─────────┬────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │Nr. │Nr. inv. │ Denumire │ Preţ │Cantitate │Valoare │Amortizare│Valoarea │ │crt.│ │ │ unitar │ │de │ │rămasă │ │ │ │ │ │ │inventar │ │ │ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1│20042 │COMBINĂ FRIGORIFICĂ LG. │ 1.260,42│ 1│ 1.260,42│ 0,00│ 1.260,42│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 2│20181 │APARAT AER CONDIŢIONAT SPLIT │ 338,54│ 2│ 677,08│ 0,00│ 677,08│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 3│20188 │CUPTOR CU MICROUNDE │ 331,96│ 1│ 331,96│ 0,00│ 331,96│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 4│20189 │COMBINĂ FRIGORIF. LG GR 267 EHF │ 7.634,12│ 1│ 7.634,12│ 0,00│ 7.634,12│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 5│20192 │FRIGIDER ARCTIC │ 50,42│ 1│ 50,42│ 0,00│ 50,42│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 6│20386 │APARAT AER CONDIŢIONAT LG │ 2.658,58│ 2│ 5.317,16│ 0,00│ 5.317,16│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 7│210989 │SISTEM CURĂŢAT RAINBOW │ 6.882,39│ 1│ 6.882,39│ 6.882,39│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 8│30013 │CONTORI ENERGIE TERMICĂ │ 3.717,21│ 1│ 3.717,21│ 0,00│ 3.717,21│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 9│30016 │CONTOARE APĂ RECE │ 630,33│ 1│ 630,33│ 0,00│ 630,33│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 10│3084 │CALCULATOR SISTEM PC ONE ABI - │ 4.138,21│ 1│ 4.138,21│ 4.138,21│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 11│61916 │PĂTURI PLIANTE │ 51,69│ 2│ 103,38│ 0,00│ 103,38│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 12│61918 │TVR COLOR NEI E 2044 TX │ 72,66│ 1│ 72,66│ 0,00│ 72,66│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 13│61920 │TV NEI MARE │ 95,12│ 1│ 95,12│ 0,00│ 95,12│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 14│61946 │TV GOLDSTAR CU TELECOMANDĂ │ 29,04│ 1│ 29,04│ 0,00│ 29,04│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │ TOTAL │ │ 17│ 30.939,50│ 11.020,60│ 19.918,90│ └────┴─────────┴────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ ┌────┬─────────┬────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │Nr. │Nr. inv. │ Denumire │ Preţ │Cantitate │Valoare │ Uzura │Valoarea │ │crt.│ │ │ unitar │ │de │ │rămasă │ │ │ │ │ │ │inventar │ │ │ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1│i-12580 │MAŞINA SPĂLAT BOSCH │ 1.129,00│ 1│ 1.129,00│ 1.129,00│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 2│i-12592 │LANTERNĂ XENON │ 30,99│ 1│ 30,99│ 30,99│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 3│i-99271 │TERMOMETRU CAMERĂ + UMIDITATE │ 10,69│ 2│ 21,38│ 21,38│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 4│i-00403 │POMPĂ ELECTRONICĂ EVOTRON │ 802,42│ 1│ 802,42│ 802,42│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 5│J-13234 │FAX CANON B 120 │ 998,56│ 1│ 998,56│ 998,56│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 6│J-1324 │MIXER CU BOL MOULINEX │ 63,90│ 1│ 63,90│ 63,90│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 7│J-1325 │STORCĂTOR FRUCTE │ 41,99│ 1│ 41,99│ 41,99│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 8│J-1327 │CAFETIERĂ ALASKA │ 29,99│ 2│ 59,98│ 59,98│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 9│J-1330 │SCAUN PLASTIC │ 5,99│ 18│ 107,82│ 107,82│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 10│J-1331 │UMBRELĂ MASĂ │ 16,15│ 3│ 48,45│ 48,45│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 11│J-1332 │SUPORT UMBRELĂ │ 4,92│ 3│ 14,76│ 14,76│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 12│J-1339 │ASPIRATOR DELONGHI │ 275,90│ 1│ 275,90│ 275,90│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 13│J-1340 │MESE PLASTIC ALBE │ 23,79│ 1│ 23,79│ 23,79│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 14│J-1342 │SCAUNE PLASTIC ALBE │ 8,19│ 8│ 65,52│ 65,52│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 15│J-1343 │UMBRELE │ 23,69│ 1│ 23,69│ 23,69│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 16│J-1344 │UMBRELE │ 17,19│ 2│ 34,38│ 34,38│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 17│J-13440 │RACHETĂ TENIS T 1000 │ 83,99│ 4│ 335,96│ 335,96│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 18│J-1345 │SUPORT UMBRELE │ 6,99│ 3│ 20,97│ 20,97│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 19│J-13501 │HALATE BAIE │ 29,99│ 8│ 239,92│ 239,92│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 20│J-15031 │PERDELE 2,32 X 1,40 │ 178,52│ 6│ 1.071,12│ 1.071,12│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 21│J-15032 │PERDELE 2,58 X 2,00 │ 247,95│ 2│ 495,90│ 495,90│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 22│J-15033 │PERDELE 2,58 X 2,80 │ 344,65│ 2│ 689,30│ 689,30│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 23│J-15034 │PERDELE 2,58 X 2,20 │ 272,75│ 2│ 545,50│ 545,50│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 24│J-15035 │PERDELE 2,33 X 0,80 │ 104,14│ 2│ 208,28│ 208,28│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 25│J-15036 │PERDELE 2,56 X 1,90 │ 238,03│ 1│ 238,03│ 238,03│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 26│J-15037 │PERDELE 2,32 X 1,55 │ 195,88│ 4│ 783,52│ 783,52│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 27│J-15038 │PERDELE 2,53 X 1,50 │ 188,44│ 2│ 376,88│ 376,88│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 28│J-15039 │PERDELE 1,60 X 1,60 │ 198,36│ 4│ 793,44│ 793,44│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 29│J-15040 │PERDELE 0,98 X 0,90 (VITRAJ) │ 59,51│ 1│ 59,51│ 59,51│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 30│J-15041 │PERDELE 0,55 X 0,70 (VITRAJ) │ 34,71│ 1│ 34,71│ 34,71│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 31│J-15042 │PERDELE 2,63 X 1,15 │ 146,29│ 2│ 292,58│ 292,58│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 32│J-15043 │PERDELE 1,75 X 1,00 │ 128,93│ 2│ 257,86│ 257,86│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 33│J-15044 │PERDELE 2,40 X 1,90 │ 238,03│ 2│ 476,06│ 476,06│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 34│J-15045 │PERDELE 2,10 X 0,95 │ 123,98│ 2│ 247,96│ 247,96│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 35│J-15046 │PERDELE 2,65 X 0,80 │ 106,62│ 2│ 213,24│ 213,24│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 36│J-15047 │PERDELE 2,08 X 0,95 │ 123,98│ 2│ 247,96│ 247,96│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 37│J-15048 │PERDELE 2,65 X 0,80 │ 104,14│ 2│ 208,28│ 208,28│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 38│J-15049 │PERDELE 2,29 X 3,30 │ 401,68│ 2│ 803,36│ 803,36│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 39│J-15050 │PERDELE 2,29 X 0,80 │ 104,14│ 2│ 208,28│ 208,28│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 40│J-15051 │PERDELE 2,87 X 1,70 │ 208,28│ 3│ 624,84│ 624,84│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 41│J-15052 │PERDELE 2,89 X 1,65 │ 198,36│ 4│ 793,44│ 793,44│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 42│J-15053 │PERDELE 2,92 X 2,50 │ 307,46│ 2│ 614,92│ 614,92│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 43│J-15054 │PERDELE 2,15 X 1,60 │ 198,36│ 2│ 396,72│ 396,72│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 44│J-15055 │PERDELE 1,95 X 2,20 │ 247,95│ 1│ 247,95│ 247,95│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 45│J-15056 │PERDELE 2,20 X 2,90 │ 347,13│ 2│ 694,26│ 694,26│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 46│J-15057 │PERDELE 2,24 X 1,40 │ 188,44│ 2│ 376,88│ 376,88│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 47│J-15058 │PERDELE 1,75 X 0,90 │ 109,10│ 2│ 218,20│ 218,20│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 48│J-15059 │PERDELE 2,23 X 2,00 │ 247,95│ 4│ 991,80│ 991,80│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 49│J-15060 │PERDELE 2,23 X 3,35 │ 406,64│ 2│ 813,28│ 813,28│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 50│J-15061 │PERDELE 2,45 X 2,45 │ 297,54│ 2│ 595,08│ 595,08│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 51│J-15062 │PERDELE 2,45 X 1,25 │ 158,69│ 1│ 158,69│ 158,69│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 52│J-15063 │PERDELE 2,45 X 2,00 │ 247,95│ 2│ 495,90│ 495,90│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 53│J-15064 │PERDELE 2,45 X 2,00 │ 247,95│ 2│ 495,90│ 495,90│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 54│J-15065 │PERDELE 2,45 X 1,90 │ 238,03│ 2│ 476,06│ 476,06│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 55│J-15066 │PERDELE 2,68 X 1,50 │ 188,44│ 2│ 376,88│ 376,88│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 56│J-15067 │PERDELE 1,30 X 1,00 │ 123,98│ 2│ 247,96│ 247,96│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 57│J-15068 │PERDELE 2,25 X 1,25 │ 158,69│ 2│ 317,38│ 317,38│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 58│J-15084 │PERDELE 2,58 X 2,20 │ 272,75│ 2│ 545,50│ 545,50│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 59│J-15746 │FIER DE CĂLCAT PROGR. 8 │ 210,00│ 1│ 210,00│ 210,00│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 60│J-16068 │GĂLEATĂ SPĂLAT PARDOSELI │ 642,00│ 1│ 642,00│ 642,00│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 61│J-16081 │FIER DE CĂLCAT AQUASPEED │ 159,58│ 1│ 159,58│ 159,58│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 62│J-8411 │LAMPĂ CONTRA INSECTE │ 41,85│ 3│ 125,55│ 125,55│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 63│J-8419 │APARAT PRĂJIT PÂINE SOLAC │ 42,00│ 1│ 42,00│ 42,00 │ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 64│J-8842 │CUVERTURĂ PAT DUBLU │ 439,84│ 1│ 439,84│ 439,84│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 65│J-9735 │PRĂJITOR DE PÂINE │ 59,99│ 1│ 59,99│ 59,99│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 66│I-0038 │POMPĂ AQUA │ 546,22│ 1│ 546,22│ 546,22│ 0,00│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │ TOTAL │ │ 158│ 24.297,97│ 24.297,97│ 0,00│ └────┴─────────┴────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ ┌────┬─────────┬────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │Nr. │Nr. inv. │ Denumire │ Preţ │Cantitate │Valoare │ Uzura │Valoarea │ │crt.│ │ │ unitar │ │de │ │rămasă │ │ │ │ │ │ │inventar │ │ │ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1 │ │Licenţă win xp pro romanian │ 349,325│ 2│ 698,65│ 0,00│ 698,65│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │ TOTAL │ │ │ 698,65│ 0,00│ 698,65│ └────┴─────────┴────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ ┌────┬─────────┬────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │Nr. │Nr. inv. │ Denumire │ Preţ │Cantitate │Valoare │ Uzura │Valoarea │ │crt.│ │ │ unitar │ │de │ │rămasă │ │ │ │ │ │ │inventar │ │ │ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │ TOTAL VILA 10 CU PLATĂ │ │ 177│ 55936│ 35319│ 20.618│ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼────────────────────────────────┴──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │TOTAL GENERAL VILA 10 + CASA ŢĂRĂNEASCĂ │ │ 62.141,93│ 41.051,58│ 21.090,35│ └────┴─────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘                │TOTAL GENERAL CU TVA = 25.308,42 │                └───────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 2DATELE DE IDENTIFICAREale obiectivului de investiţii "Centralătermică electrică pentru prepararea apei calde menajere şi agent termicde încălzire - Vila Covasna" care trece, cu plată, dinproprietatea Regiei Autonome"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în proprietateapublică a statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale*Font 9* ┌───────────────┬────────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────────────────┐ │Adresa │Persoana juridică de│Persoana │Valoare de │Caracteristicile tehnice │ │obiectivului de│la care se transferă│juridică │inventar în│ale obiectivului de │ │investiţii care│obiectivul de │la care se│lei, cu TVA│investiţii care se │ │se transferă │investiţii │transmite │inclus │transferă │ ├───────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────────────────┤ │Vila Covasna, │Domeniul propriu al │Ministerul│ 137.219,35│Centrală termică electrică│ │oraşul Covasna,│Regiei Autonome │Apărării │ │pentru prepararea acm şi │ │str. Valea │"Administraţia │Naţionale │ │agent termic de încălzire │ │Zânelor nr. 10,│Patrimoniului │ │ │(montată în spaţiul │ │judeţul Covasna│Protocolului de │ │ │fostului punct termic de │ │ │Stat" │ │ │distribuţie de la subsolul│ │ │ │ │ │Vilei Covasna) │ └───────────────┴────────────────────┴──────────┴───────────┴──────────────────────────┘-----