ORDIN nr. 444 din 8 aprilie 2016 (*actualizat*)privind constituirea şi stabilirea atribuţiilor Comisiei de analiză şi aprobare a solicitărilor depuse la Ministerul Sănătăţii în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti(actualizat până la data de 26 octombrie 2016*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • ----------Văzând Referatul de aprobare nr. ACP 3.485/2016 al Serviciului medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti, aprobată prin Legea nr. 32/2016, şi ale art. 4 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 4/2016 privind metodologia de decontare, modelul cererii şi al declaraţiilor pe propria răspundere pentru plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) La nivelul Ministerului Sănătăţii se constituie Comisia de analiză şi aprobare a solicitărilor depuse la Ministerul Sănătăţii în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti, aprobată prin Legea nr. 32/2016, formată din:Preşedinte: Monica Emanuela Althamer, secretar de statPreşedinte supleant: Corina Silvia Pop, secretar de statMembri:Costin Iliuţă, şef serviciu la Direcţia generală asistenţă medicală şi sănătate publicăAlina Dragomir, consilier la Direcţia generală buget şi contabilitateMembri supleanţi:Amalia Şerban, director general la Direcţia generală asistenţă medicală şi sănătate publică.----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 1.174 din 20 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 26 octombrie 2016. (2) Secretariatul tehnic al comisiei este asigurat de Serviciul medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 2 (1) Comisia prevăzută la art. 1 analizează solicitările depuse de victimă/însoţitor, conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti, aprobată prin Legea nr. 32/2016, şi metodologiei de decontare aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 4/2016. (2) Comisia va solicita Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate documente privind suma care a fost sau va fi decontată din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în baza documentului portabil S2 "Document de deschidere de drepturi la tratament planificat". (3) Comisia poate solicita clarificări din partea clinicii din străinătate pentru sumele prevăzute în factură, în cazul în care acestea nu sunt legate direct de serviciile de îngrijire a sănătăţii. (4) Comisia aprobă solicitările care îndeplinesc toate condiţiile de legalitate, în ordinea cronologică a cererilor înregistrate la Ministerul Sănătăţii. (5) Plata tratamentului se face de către Ministerul Sănătăţii, pe baza documentelor prevăzute la art. 2 şi 3 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 4/2016, însoţite de raportul comisiei.  +  Articolul 3Persoanele nominalizate la art. 1 şi direcţiile de specialitate implicate din cadrul Ministerului Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    p. Ministrul sănătăţii,

    Corina Silvia Pop,

    secretar de stat
    Bucureşti, 8 aprilie 2016.Nr. 444.----