PROCEDURĂ din 20 septembrie 2016de declarare și stabilire a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 25 octombrie 2016    Notă
    Aprobată prin ORDINUL nr. 2.731 din 20 septembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 25 octombrie 2016.
    I. Dispoziții generale1. Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care nu realizează venituri de natura celor menționate la art. 155 din Codul fiscal sau care realizează venituri lunare exclusiv din investiții și/sau din alte surse ale căror baze lunare de calcul se situează sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe țară și nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate sau în categoriile de persoane pentru care plata contribuției se suportă din alte surse, prevăzute la art. 180 alin. (1) din Codul fiscal, denumite, în sensul prezentei proceduri, persoane fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal.2. Persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate astfel:a) lunar, prin aplicarea cotei individuale de contribuție asupra bazei de calcul reprezentând valoarea salariului de bază minim brut pe țară, și au obligația să plătească contribuția de asigurări sociale de sănătate pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive, începând cu luna în care se depune declarația;b) la data la care accesează serviciile acordate de sistemul public de asigurări sociale de sănătate potrivit legii, prin depunerea declarației, aplicând cota individuală de contribuție asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori salariul de bază minim brut pe țară.3. Declarația de la pct. 2 este formularul 604 "Declarație pentru stabilirea obligațiilor de plată cu titlu de contribuție de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal", prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.4. Stabilirea obligațiilor de plată cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal se realizează de compartimentul cu atribuții de gestiune registru contribuabili și declarații fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.5. Prin organ fiscal competent se înțelege:a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;b) organul fiscal competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice fără domiciliu fiscal în România.II. Declararea și stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal1. Persoana fizică care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal depun, la organul fiscal competent, formularul 604 "Declarație pentru stabilirea obligațiilor de plată cu titlu de contribuție de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal".2. În declarație, persoana fizică care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal trebuie să opteze, în mod obligatoriu, pentru una din cele două modalități de stabilire a contribuției de asigurări sociale de sănătate, prevăzute la art. 180 alin. (1) din Codul fiscal.3. Declarația se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz.4. După primirea declarației, compartimentul de specialitate stabilește contribuția de asigurări sociale de sănătate și emite decizia de impunere, potrivit opțiunii exprimate de persoana fizică care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal.5. (1) Pentru persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal care au optat pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate stabilește obligația de plată prin aplicarea cotei individuale de contribuție asupra bazei de calcul reprezentând valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la data depunerii declarației.(2) Stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează pentru perioada înscrisă în declarație, dar nu mai puțin de 12 luni consecutive.(3) Compartimentul de specialitate emite "Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal" împreună cu "Situația privind stabilirea contribuției lunare de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal", prevăzute în anexa nr. 4 la ordin.6. (1) Pentru persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal care au optat pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 180 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate stabilește obligația de plată prin aplicarea cotei individuale de contribuție asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data depunerii declarației.(2) Compartimentul de specialitate emite "Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal", prevăzută în anexa nr. 5 la ordin.7. Deciziile de impunere prevăzute la pct. 5 și 6 se întocmesc în două exemplare, din care un exemplar se comunică persoanei fizice, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală, semnat numai de conducătorul unității fiscale, iar al doilea exemplar, care se semnează și de către persoanele implicate potrivit competențelor stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare și prin prezenta procedură, se arhivează la dosarul fiscal al persoanei fizice.8. (1) Persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal care au optat pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal plătesc contribuția de asigurări sociale de sănătate lunar, până la data de 25 inclusiv a fiecărei luni, începând cu luna următoare depunerii declarației.(2) Persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal care au optat pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 180 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal plătesc contribuția de asigurări sociale de sănătate la data depunerii declarației.III. Încetarea plății contribuției de asigurări sociale de sănătate1. Persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal, care au optat pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) și care încep să realizeze venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal sau care se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate ori pentru care plata contribuției este suportată din alte surse, depun la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit evenimentul, formularul 605 "Cerere de stopare a obligațiilor de plată reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal".2. Modelul și conținutul cererii de la pct. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3 la ordin.3. Cererea se completează în două exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către contribuabil.4. Cererea se depune însoțită de documente care dovedesc încetarea obligației de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.5. Cererea se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Data depunerii cererii este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz.6. În situația în care din documentele prezentate se constată că persoana fizică nu îndeplinește condițiile de încetare a plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, compartimentul de specialitate întocmește un referat prin care propune respingerea solicitării.7. Organul fiscal competent comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, respingerea motivată a solicitării de încetare a plății contribuției de asigurări sociale de sănătate.8. Dacă se constată că persoana fizică îndeplinește condițiile prevăzute de art. 183 din Codul fiscal pentru încetarea obligației de plată, compartimentul de specialitate recalculează contribuția de asigurări sociale de sănătate și emite o nouă "Decizie de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal" (formular 606), în care se stabilește contribuția de asigurări sociale de sănătate la nivel "0", începând cu luna în care persoana fizică a îndeplinit condițiile prevăzute de lege.9. Decizia de impunere se întocmește în două exemplare, din care unul se comunică persoanei fizice, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală, semnat numai de conducătorul unității fiscale, iar al doilea, care se semnează și de către persoanele implicate potrivit competențelor stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare și prin prezenta procedură, se arhivează la dosarul fiscal al persoanei fizice.IV. Desființarea deciziilor de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal1. Persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal și care, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 112/2016, au depus formularul "Declarație de înregistrare în evidența persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum și pentru stabilirea obligațiilor de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate" și cărora li s-a comunicat "Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri" pot depune la organul fiscal competent o cerere pentru desființarea deciziei.2. Decizia se desființează începând cu luna următoare celei în care se depune cererea.3. Modelul și conținutul cererii sunt prevăzute în anexa nr. 6 la ordin.4. După primirea cererii, compartimentul de specialitate emite o nouă "Decizie de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri", în care se stabilește contribuția la nivel "0" pentru anul fiscal în curs, începând cu luna următoare depunerii cererii.5. Decizia se întocmește în două exemplare, din care unul se comunică contribuabilului, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală, semnat numai de conducătorul unității fiscale, iar al doilea, care se semnează și de către persoanele implicate potrivit competențelor stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare și prin prezenta procedură, se arhivează la dosarul fiscal al persoanei fizice.V. Dispoziții finale Documentele primite de la contribuabil și cele emise de compartimentul de specialitate în aplicarea prezentei proceduri se arhivează la dosarul fiscal al persoanei fizice.