ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 5 octombrie 2016pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 12 octombrie 2016  Ţinând cont de faptul că în unităţile de învăţământ în care participă la cursuri atât preşcolarii - care nu sunt beneficiari ai programului - cât şi şcolarii, care sunt deja beneficiari ai programului, discriminarea şi inechităţile generate de lipsa uniformităţii grupului-ţintă trebuie corectate,având în vedere faptul că măsura 3.3 "Copii sănătoşi la grădiniţă" a Pachetului integrat pentru combaterea sărăciei, aprobat prin memorandum la data de 19 iulie 2016, prevede un pachet naţional de sănătate şi nutriţie pentru copiii dezavantajaţi pentru a preveni/reduce îmbolnăvirile recurente şi pentru a îmbunătăţi sănătatea acestora şi a evita malnutriţia,ţinând cont de termenul asumat pentru derularea măsurii, respectiv luna octombrie 2016, şi, implicit, termenul asumat pentru modificarea cadrului legal în vigoare pentru includerea preşcolarilor din grădiniţele de stat şi particulare acreditate cu program normal de 4 ore între beneficiarii programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, respectiv luna septembrie 2016,luând în considerare art. 22 al Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, care prevede că schemele de ajutor destinate îmbunătăţirii distribuirii de produse agricole sunt destinate copiilor care frecventează în mod regulat creşe, grădiniţe sau instituţii şcolare de nivel primar sau secundar,întrucât noul cadru legislativ trebuie să intre în vigoare cât mai curând posibil, fiind depăşită data începerii anului şcolar,neadoptarea actului normativ nu va permite preşcolarilor să beneficieze de drepturile instituite de acest act şi, implicit, nu va permite atingerea obiectivelor de sănătate şi nutriţie ale măsurii 3.3 "Copii sănătoşi la grădiniţă", prin întârzierea aplicării unuia dintre instrumentele de finanţare, respectiv programul de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli.Aceasta constituie o situaţie extraordinară şi de urgenţă, a cărei reglementare nu poate fi amânată.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 31 martie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Începând cu anul şcolar 2016-2017, de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază şi preşcolarii din grădiniţele de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate cu program normal de 4 ore."2. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Fructele proaspete distribuite elevilor/preşcolarilor, perioada şi frecvenţa distribuţiei, limita valorii zilnice/elev/ preşcolar, precum şi fondurile necesare pentru distribuţia de fructe se stabilesc şi se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia preţurilor şi tarifelor. Limita valorică cuprinde preţul integral de achiziţie a fructelor proaspete, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuţie şi depozitare a acestora, după caz."3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Sumele aferente acordării drepturilor prevăzute la art. 1 alin. (1), (1^1) şi (6) se suportă din bugetele locale ale judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti."4. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Fructele proaspete, transportul şi distribuţia acestora la unităţile de învăţământ se contractează de către consiliile judeţene, respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată acordate cu această destinaţie de la bugetul de stat, avându-se în vedere numărul de elevi/preşcolari beneficiari comunicat de inspectoratele şcolare judeţene, respectiv de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare."5. La articolul 6, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Dreptul de a primi fructe proaspete şi de a beneficia de măsurile prevăzute la art. 1 alin. (5) îl au elevii/preşcolarii prezenţi la cursuri............................................................................ (3) Preşedinţii consiliilor judeţene, respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia de a urmări şi a verifica buna desfăşurare a procesului de aprovizionare, iar directorii unităţilor de învăţământ răspund de respectarea condiţiilor de igienă privind distribuţia fructelor proaspete către elevi/preşcolari."6. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Plăţile aprobate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, reprezentând sprijinul financiar pentru activitatea de distribuire gratuită a fructelor proaspete în şcoli, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, de la titlul X «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020», articolul 58.13 «Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)», reprezentând sprijin financiar din FEGA şi din contribuţia publică naţională totală. Contribuţia publică naţională totală se compune din cofinanţare publică de minimum 11% din valoarea sprijinului financiar acordat prin FEGA şi taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiei fructelor proaspete şi prestărilor de servicii."7. La articolul 9 alineatul (1), partea introductivă şi literele a) , b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti se constituie ca solicitanţi de sprijin financiar pentru furnizarea de fructe proaspete în unităţile de învăţământ. În acest sens, depun înainte de începerea anului şcolar, la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, angajamente scrise conform cărora: a) distribuie numai fructele proaspete stabilite potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) şi numai elevilor/preşcolarilor prevăzuţi la art. 1 alin. (1), (1^1) şi (6), cu nominalizarea unităţilor de învăţământ; b) returnează orice ajutor plătit nejustificat, pentru cantităţile în cauză, în cazul în care se constată că fructele proaspete nu au fost distribuite elevilor/preşcolarilor conform prevederilor art. 1 alin. (1), (1^1), (2) şi (6) sau că sprijinul financiar a fost plătit pentru alte produse decât cele stabilite conform prevederilor art. 1 alin. (1), (1^1), (2) şi (6);........................................................................ d) pun la dispoziţia Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, la cererea acesteia, documente justificative legate de furnizarea fructelor proaspete în unităţile de învăţământ;"8. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) În vederea acordării sprijinului financiar pentru furnizarea fructelor proaspete în unităţile de învăţământ conform prevederilor art. 1 alin. (1), (1^1), (2) şi (6), solicitanţii prevăzuţi la art. 9 alin. (1) depun la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cereri de plată, la sfârşitul fiecărui semestru al anului şcolar, conform structurii anului şcolar aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, până în ultima zi a celei de-a treia luni care urmează perioadei ce face obiectul respectivei cereri."9. La articolul 10 alineatul (2), literele b) , c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) numele şi adresele sau numerele unice de identificare ale unităţilor de învăţământ cărora li s-au distribuit cantităţile de fructe proaspete prevăzute la lit. a); c) numărul de elevi/preşcolari din fiecare unitate de învăţământ în care au fost distribuite fructele proaspete; d) cuantumul sprijinului financiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care se stabileşte în funcţie de numărul de elevi/preşcolari şi limita valorii zilnice prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) şi care trebuie însoţit de documente justificative."  +  Articolul II (1) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru anul şcolar 2016-2017, fructele proaspete distribuite preşcolarilor, numărul de zile şi frecvenţa distribuţiei, limita valorii zilnice/preşcolar, precum şi fondurile necesare pentru distribuţia de fructe şi măsurile adiacente sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data intrării in vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru anul şcolar 2016-2017, pentru aplicarea prevederilor art. 1 alin. (1^1) se acordă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru bugetele locale, potrivit anexei. (3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în anul şcolar 2016-2017, pentru sumele alocate potrivit prevederilor art. 1 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, nu se aplică prevederile art. 4 şi 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  -----------------

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul agriculturii

  şi dezvoltării rurale,

  Achim Irimescu

  Ministrul educaţiei naţionale

  şi cercetării ştiinţifice,

  Mircea Dumitru

  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Ministrul afacerilor externe,

  Lazăr Comănescu
  Bucureşti, 5 octombrie 2016.Nr. 66.  +  Anexă1. Fructele proaspete distribuite preşcolarilor, perioada şi frecvenţa distribuţiei, limita valorii zilnice/preşcolar în anul şcolar 2016-2017┌────────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────┐│Fructe proaspete│Numărul de zile│ Frecvenţa │ Limita valorii ││ distribuite │de distribuţie │ distribuţiei │zilnice/preşcolar │├────────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ Măr │ 88 de zile │1 măr/zi/preşcolar│ 0,37 lei │└────────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────┘2. Sumele pentru distribuţia de fructe în grădiniţele de stat şi particulare acreditate cu program normal de 4 ore, precum şi pentru implementarea măsurilor adiacente - an şcolar 2016-2017*Font 7*                                                                                          - mii lei -┌──────────┬─────────────┬───────────────┬───────────────┬───────┬───────────────┬───────────────┬───────┐│Judeţ │Total fonduri│Fonduri alocate│Fonduri alocate│ Total │Fonduri alocate│Fonduri alocate│ Total ││ │ an şcolar │în 2016 pentru │în 2016 pentru │fonduri│ în 2017 pentru│ în 2017 pentru│fonduri││ │ 2016-2017 │ distribuţia │implementarea │ 2016 │ distribuţia │implementarea │ 2017 ││ │ │ de mere │ măsurilor │ │ de mere │ măsurilor │ ││ │ │ │ adiacente │ │ │ adiacente │ │├──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────┤│Alba │ 246 │ 68 │ 10 │ 78 │ 146 │ 22 │ 168 │├──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────┤│Arad │ 290 │ 80 │ 12 │ 92 │ 172 │ 26 │ 198 │├──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────┤│Argeş │ 455 │ 126 │ 18 │ 144 │ 271 │ 40 │ 311 │├──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────┤│Bacău │ 438 │ 121 │ 18 │ 139 │ 260 │ 39 │ 299 │├──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────┤│Bihor │ 405 │ 112 │ 17 │ 129 │ 240 │ 36 │ 276 │├──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────┤│Bistriţa- │ │ │ │ │ │ │ ││Năsăud │ 254 │ 70 │ 11 │ 81 │ 150 │ 23 │ 173 │├──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────┤│Botoşani │ 329 │ 91 │ 14 │ 105 │ 195 │ 29 │ 224 │├──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────┤│Braşov │ 340 │ 94 │ 14 │ 108 │ 202 │ 30 │ 232 │├──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────┤│Brăila │ 246 │ 68 │ 10 │ 78 │ 146 │ 22 │ 168 │├──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────┤│Buzău │ 368 │ 102 │ 15 │ 117 │ 218 │ 33 │ 251 │├──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────┤│Caraş- │ │ │ │ │ │ │ ││Severin │ 214 │ 59 │ 9 │ 68 │ 127 │ 19 │ 146 │├──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────┤│Călăraşi │ 258 │ 71 │ 11 │ 82 │ 153 │ 23 │ 176 │├──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────┤│Cluj │ 273 │ 76 │ 11 │ 87 │ 162 │ 24 │ 186 │├──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────┤│Constanţa │ 429 │ 119 │ 18 │ 137 │ 254 │ 38 │ 292 │├──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────┤│Covasna │ 162 │ 45 │ 7 │ 52 │ 96 │ 14 │ 110 │├──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────┤│Dâmboviţa │ 344 │ 95 │ 14 │ 109 │ 204 │ 31 │ 235 │├──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────┤│Dolj │ 412 │ 114 │ 17 │ 131 │ 244 │ 37 │ 281 │├──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────┤│Galaţi │ 307 │ 85 │ 13 │ 98 │ 182 │ 27 │ 209 │├──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────┤│Giurgiu │ 194 │ 54 │ 8 │ 62 │ 115 │ 17 │ 132 │├──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────┤│Gorj │ 246 │ 68 │ 10 │ 78 │ 146 │ 22 │ 168 │├──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────┤│Harghita │ 238 │ 66 │ 10 │ 76 │ 141 │ 21 │ 162 │├──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────┤│Hunedoara │ 244 │ 67 │ 10 │ 77 │ 145 │ 22 │ 167 │├──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────┤│Ialomiţa │ 211 │ 58 │ 9 │ 67 │ 125 │ 19 │ 144 │├──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────┤│Iaşi │ 681 │ 189 │ 27 │ 216 │ 405 │ 60 │ 465 │├──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────┤│Ilfov │ 180 │ 50 │ 8 │ 58 │ 106 │ 16 │ 122 │├──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────┤│Maramureş │ 347 │ 96 │ 14 │ 110 │ 206 │ 31 │ 237 │├──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────┤│Mehedinţi │ 182 │ 50 │ 8 │ 58 │ 108 │ 16 │ 124 │├──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────┤│Mureş │ 443 │ 123 │ 18 │ 141 │ 263 │ 39 │ 302 │├──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────┤│Neamţ │ 348 │ 96 │ 14 │ 110 │ 207 │ 31 │ 238 │├──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────┤│Olt │ 366 │ 101 │ 15 │ 116 │ 217 │ 33 │ 250 │├──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────┤│Prahova │ 481 │ 133 │ 20 │ 153 │ 285 │ 43 │ 328 │├──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────┤│Satu Mare │ 225 │ 62 │ 9 │ 71 │ 134 │ 20 │ 154 │├──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────┤│Sălaj │ 188 │ 52 │ 8 │ 60 │ 111 │ 17 │ 128 │├──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────┤│Sibiu │ 243 │ 67 │ 10 │ 77 │ 144 │ 22 │ 166 │├──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────┤│Suceava │ 607 │ 168 │ 25 │ 193 │ 360 │ 54 │ 414 │├──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────┤│Teleorman │ 235 │ 65 │ 10 │ 75 │ 139 │ 21 │ 160 │├──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────┤│Timiş │ 315 │ 87 │ 13 │ 100 │ 187 │ 28 │ 215 │├──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────┤│Tulcea │ 153 │ 44 │ 7 │ 51 │ 89 │ 13 │ 102 │├──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────┤│Vaslui │ 355 │ 98 │ 15 │ 113 │ 210 │ 32 │ 242 │├──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────┤│Vâlcea │ 303 │ 84 │ 13 │ 97 │ 179 │ 27 │ 206 │├──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────┤│Vrancea │ 283 │ 78 │ 12 │ 90 │ 168 │ 25 │ 193 │├──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────┤│Municipiul│ │ │ │ │ │ │ ││Bucureşti │ 189 │ 52 │ 8 │ 60 │ 112 │ 17 │ 129 │├──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────┤│TOTAL │ 13.027 │ 3.604 │ 540 │4.144 │ 7.724 │ 1.159 │8.883 │└──────────┴─────────────┴───────────────┴───────────────┴───────┴───────────────┴───────────────┴───────┘Măsurile adiacente pot fi următoarele: a) organizarea de vizite la ferme pomicole sau legumicole, la staţiuni de cercetare pomicolă sau legumicolă, la zilele recoltei, expoziţii, târguri sau alte evenimente şi/sau activităţi similare; b) organizarea de concursuri tematice legate de consumul de fructe şi/sau legume, inclusiv degustarea de fructe şi/sau legume proaspete, cu acordarea de premii, precum şi organizarea de activităţi de grădinărit la nivelul şcolii; c) organizarea de zile tematice dedicate consumului de fructe şi legume sau de activităţi educative practice.În cadrul oricăreia din măsurile adiacente prevăzute mai sus se pot organiza sesiuni de degustare de fructe şi/sau legume proaspete.----