ORDIN nr. 842/303/573/845/2013pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Nr. 842 din 20 iunie 2013
 • DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ ȘI INVESTIȚII STRĂINE
 • Nr. 303 din 26 iunie 2013
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
 • Nr. 573 din 20 iunie 2013
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Nr. 845 din 25 iunie 2013
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 29 iunie 2013  În temeiul:- art. 18 alin. (2) și al art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi;- art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor;- art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură și investiții străine;- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare;- art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene;- art. 15 alin. (3^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor, ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine, ministrul fondurilor europene și viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, emit următorul ordin:  +  Capitolul I Reglementarea unor măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturilor  +  Articolul 1Sumele necesare continuării și finalizării proiectelor ex-ISPA se asigură din bugetul ordonatorilor de credite în limita creditelor bugetare și/sau a creditelor de angajament aprobate cu această destinație, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. (la 09-12-2014, Articolul 1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.551 din 18 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 09 decembrie 2014 )  +  Articolul 2Categoriile de cheltuieli care pot fi finanțate din bugetul ordonatorilor de credite în conformitate cu art. 18 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi, aprobată prin Legea nr. 222/2013, cu modificările și completările ulterioare, sunt următoarele:a) cheltuieli pentru lucrările executate și serviciile prestate în conformitate cu obiectivele contractuale aferente sumelor datorate contractorilor în condițiile în care lucrările executate și serviciile prestate sunt recunoscute, certificate și realizate în scopul proiectului;b) cheltuieli cu lucrări/servicii noi necesare în vederea finalizării măsurilor ex-ISPA pentru care beneficiarul lansează procedura de atribuire, conform legii;c) revendicări ale contractorilor în baza prevederilor contractuale, aprobate de beneficiar sau stabilite de Comisia de adjudecare a disputelor, instanțele de arbitraj, mediere sau de judecată;d) costuri de asistență și expertiză juridică și tehnică, costuri de arbitraj și/sau de judecată, costuri de reprezentare în instanțele de arbitraj și/sau judecată, taxe și onorarii;e) sume datorate de beneficiar pentru debitele stabilite în sarcina acesteia, necesare reîntregirii contului ISPA al măsurii;f) penalități de întârziere sau dobânzi pentru plățile întârziate stabilite în baza prevederilor contractuale, neimputabile beneficiarului;g) alte cheltuieli legale, conforme și necesare pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex-ISPA, justificate de beneficiari, care se încadrează în obiectivele memorandumurilor de finanțare. (la 09-12-2014, Articolul 2 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.551 din 18 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 09 decembrie 2014 )  +  Articolul 3(1) Ordonatorii de credite din bugetul cărora se asigură finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 2 au obligația să ia toate măsurile legale pe care le consideră necesare pentru a asigura finanțarea cu prioritate a proiectelor ex-ISPA în vederea finalizării acestora până la data de 31 decembrie 2017.(2) Transferul sumelor aprobate în bugetul ordonatorilor de credite se face în baza documentelor întocmite și prezentate de beneficiar, care își asumă întreaga responsabilitate privind legalitatea, necesitatea și oportunitatea efectuării plăților din sumele asigurate conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2013, aprobată prin Legea nr. 222/2013, cu modificările și completările ulterioare. (la 09-12-2014, Articolul 3 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.551 din 18 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 09 decembrie 2014 )  +  Articolul 4Beneficiarul îndeplinește următoarele atribuții și responsabilități:a) răspunde de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor aferente continuării și finalizării proiectelor ex-ISPA, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;b) răspunde de modul de utilizare a fondurilor alocate, în limita creditelor bugetare prevăzute cu această destinație, precum și de încadrarea în termenul de 31 decembrie 2017;c) transmite lunar Tabelul actualizat cu sumele datorate contractorilor prevăzut în anexa nr. 1.a;d) transmite lunar, conform prevederilor art. 22^1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2013, aprobată prin Legea nr. 222/2013, cu modificările și completările ulterioare, Raportul de monitorizare a indicatorilor de proiect prevăzut în anexa nr. 1.b. (la 09-12-2014, Articolul 4 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.551 din 18 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 09 decembrie 2014 )  +  Articolul 5Pentru a asigura angajarea fondurilor necesare continuării și finalizării proiectelor ex-ISPA, Autoritatea de implementare de la nivelul Ministerului Transporturilor îndeplinește următoarele atribuții și responsabilități:a) la solicitarea beneficiarului, emite avizul prealabil împreună cu Autoritatea de management, pentru lansarea procedurilor de achiziție publică necesare încheierii unor contracte noi sau acte adiționale la contractele aflate în derulare, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, în limita creditelor bugetare și/sau a creditelor de angajament aprobate cu această destinație, inclusiv pentru situația în care sursa de finanțare este prevăzută în bugetul altor ordonatori de credite;b) monitorizează periodic, împreună cu Autoritatea de management, realizarea de către beneficiari a indicatorilor de proiect, pe baza raportului de monitorizare prevăzut la art. 4 lit. d), transmis de beneficiar. (la 09-12-2014, Articolul 5 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.551 din 18 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 09 decembrie 2014 )  +  Articolul 6(1) Pentru a asigura angajarea fondurilor pentru continuarea și finalizarea proiectelor ex-ISPA, Autoritatea de management de la nivelul Ministerului Fondurilor Europene îndeplinește următoarele atribuții și responsabilități:a) la solicitarea beneficiarului, emite avizul prealabil, împreună cu Autoritatea de implementare, pentru lansarea procedurilor de achiziție publică necesare încheierii unor contracte noi sau acte adiționale la contractele aflate în derulare, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, în limita creditelor bugetare și/sau a creditelor de angajament aprobate cu această destinație, inclusiv pentru situația în care sursa de finanțare este prevăzută în bugetul altor ordonatori de credite;b) asigură aplicarea măsurilor prevăzute de regulamentele Comisiei Europene pentru închiderea proiectelor ex-ISPA, iar în relația cu Autoritatea de implementare asigură aplicarea metodologiei de închidere a proiectelor ex-ISPA;c) îndeplinește atribuțiile stabilite prin memorandumul de finanțare, memorandumul de înțelegere, precum și prin alte documente încheiate sau convenite între Comisia Europeană și Guvernul României, precum și orice alte atribuții în limita competențelor care îi revin în calitate de Autoritate de management pentru a asigura implementarea până la finalizarea proiectelor ex-ISPA;d) monitorizează periodic împreună cu Autoritatea de implementare realizarea de către beneficiari a indicatorilor de proiect, pe baza raportului de monitorizare prevăzut la art. 4 lit. d), transmis de beneficiar.(2) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), Autoritatea de management care funcționează la nivelul Ministerului Fondurilor Europene emite instrucțiuni care sunt obligatorii pentru toți beneficiarii care implementează proiecte ex-ISPA. (la 09-12-2014, Articolul 6 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.551 din 18 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 09 decembrie 2014 )  +  Articolul 7(1) Avizul prealabil este actul administrativ emis de Autoritatea de management, împreună cu Autoritatea de implementare, în termen de maximum 15 zile de la data la care documentația completă a fost depusă de către beneficiar, chiar dacă sursa de finanțare este aprobată în bugetul altui ordonator de credite, în baza căruia beneficiarul poate lansa procedura de achiziție publică necesară încheierii contractelor noi sau a actelor adiționale la contractele aflate în derulare, pentru lucrări/servicii noi sau suplimentare care urmează a se executa ulterior emiterii avizului prealabil, pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în cadrul memorandumurilor de finanțare.(2) Autoritatea de management/Autoritatea de implementare poate solicita revizuirea/completarea documentației depuse în vederea emiterii avizului prealabil, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării documentațiilor aferente, fără ca această solicitare să conducă la prelungirea nejustificată a perioadei aferente emiterii avizului prealabil.(3) Pentru avizele prealabile emise în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2013, aprobată prin Legea nr. 222/2013, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică prevederile alin. (1), acestea păstrându-și valabilitatea.(4) Documentația depusă de beneficiar pentru obținerea avizului prealabil va cuprinde:a) solicitare scrisă pentru obținerea avizului prealabil cu indicarea categoriei de cheltuieli prevăzute la art. 2;b) raport de necesitate aprobat de reprezentantul legal, din care să rezulte necesitatea achiziționării de lucrări/servicii noi sau suplimentare;c) notă justificativă aprobată de reprezentantul legal, din care să rezulte valoarea estimată a lucrărilor/serviciilor achiziționate;d) execuția bugetară a proiectului la data solicitării avizului prealabil, precum și eșalonarea pe ani a plăților aferente sumei solicitate, întocmită conform Tabelului execuție bugetară și eșalonarea plăților prevăzut în anexa nr. 2;e) alte documente pe care Autoritatea de management/ Autoritatea de implementare le consideră necesare în justificarea solicitării;f) declarația reprezentantului legal al beneficiarului, din care să rezulte că lucrările/serviciile care urmează a fi achiziționate sunt destinate continuării și finalizării proiectului ex-ISPA și realizării obiectivelor din memorandumurile de finanțare.(5) La depunerea solicitării de către beneficiar în vederea obținerii avizului prealabil, Autoritatea de management și Autoritatea de implementare verifică următoarele:a) dacă lucrările/serviciile care urmează a fi achiziționate sunt destinate finalizării proiectului și realizării obiectivelor din memorandumurile de finanțare;b) încadrarea în sursa de finanțare aprobată cu această destinație conform anexei nr. 2;c) încadrarea în categoriile de cheltuieli care urmează a se realiza, conform prevederilor art. 2, pe baza solicitării depuse de beneficiar conform lit. a).(6) Beneficiarul răspunde de respectarea prevederilor legale aferente desfășurării procedurii de achiziție publică necesare încheierii contractelor noi sau actelor adiționale la contractele aflate în derulare. (la 09-12-2014, Articolul 7 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 1.551 din 18 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 09 decembrie 2014 )  +  Articolul 8Avizul prealabil se aprobă de către ordonatorul de credite al Ministerului Transporturilor și cel al Ministerului Fondurilor Europene la propunerea Autorității de management, respectiv a Autorității de implementare. (la 09-12-2014, Articolul 8 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 1.551 din 18 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 09 decembrie 2014 )  +  Articolul 9Abrogat. (la 09-12-2014, Articolul 9 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.551 din 18 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 09 decembrie 2014 )  +  Articolul 10Abrogat. (la 09-12-2014, Articolul 10 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.551 din 18 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 09 decembrie 2014 )  +  Articolul 11Abrogat. (la 09-12-2014, Articolul 11 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.551 din 18 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 09 decembrie 2014 )  +  Articolul 12Abrogat. (la 09-12-2014, Articolul 12 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.551 din 18 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 09 decembrie 2014 )  +  Articolul 13Abrogat. (la 09-12-2014, Articolul 13 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.551 din 18 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 09 decembrie 2014 )  +  Capitolul II Reglementări în domeniul controlului capacității administrative la beneficiarii direcți de fonduri externe nerambursabile  +  Articolul 14Evaluarea și controlul capacității administrative a beneficiarilor se referă la:a) controlul modului de implementare a instrucțiunilor emise de Autoritatea de management POS Transport, în conformitate cu prevederile contractelor de finanțare și ale regulamentelor Comisiei Europene;b) controlul și evaluarea modului de implementare a procedurilor interne aprobate de conducerea beneficiarului și avizate de Autoritatea de management POS Transport privind derularea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile;c) controlul modului de implementare a reglementărilor naționale, indiferent de forma prin care acestea sunt aprobate, care privesc beneficiarii direcți și/sau proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile;d) controlul modului de implementare a regulamentelor Comisiei Europene aplicabile beneficiarilor direcți de fonduri externe nerambursabile;e) evaluarea și prevenirea riscului în implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și a riscului de implementare a procedurilor de achiziție publică care stau la baza implementării acestor proiecte;f) alte reglementări naționale/europene care sunt în legătură cu implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile. (la 09-12-2014, Articolul 14 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 1.551 din 18 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 09 decembrie 2014 )  +  Articolul 15Obiectul evaluării și controlului capacității administrative îl fac numai beneficiarii de fonduri externe nerambursabile, astfel cum aceștia sunt definiți la art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul de convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 16Abrogat. (la 09-12-2014, Articolul 16 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 1.551 din 18 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 09 decembrie 2014 )  +  Articolul 17Evaluarea și controlul capacității administrative se realizează de către structurile de control de la nivelul Autorității de management POS Transport altele decât cele care exercită controlul potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 18(1) Evaluarea și controlul capacității administrative a beneficiarilor direcți de fonduri externe nerambursabile se exercită de către personalul angajat în cadrul structurii de control din cadrul Autorității de management POS Transport.(2) Ofițerii de control și evaluare au calitatea de împuterniciți ai Autorității de management POS Transport pe bază de legitimații speciale emise în acest sens.(3) Ofițerii de control și evaluare a capacității administrative încheie rapoarte de control, note de conformare și procese-verbale de constatare și aplicare a sancțiunilor contravenționale în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 19(1) Formularul procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor se stabilește în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. (la 03-10-2016, Alineatul (1) din Articolul 19 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 649 din 4 august 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 03 octombrie 2016 ) (1^1) Modelul formularului de proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice. (la 03-10-2016, Articolul 19 din Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 649 din 4 august 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 03 octombrie 2016 ) (2) Modelul de raport de control se stabilește prin ordin al ministrului transporturilor în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, cu respectarea conținutului prevăzut de lege.(3) Modelul de notă de conformare se stabilește prin ordin al ministrului transporturilor în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, cu respectarea conținutului prevăzut de lege.  +  Articolul 20În exercitarea atribuțiilor de evaluare și control al capacității administrative a beneficiarilor, ofițerii mandatați în acest sens respectă principiile de integritate, independență și corectitudine, sub sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare privind funcționarii publici.  +  Articolul 21(1) Echipa de control pentru evaluarea și controlul capacității administrative a beneficiarilor se numește prin decizie a conducerii Autorității de management POS Transport, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) Echipa de control pentru verificarea modului de implementare a măsurilor dispuse prin raportul de control în vederea emiterii notei de conformare se numește, de asemenea, prin decizie a conducerii Autorității de management POS Transport.  +  Articolul 22Echipa de evaluare și control al capacității administrative a beneficiarilor, precum și echipa de evaluare a modului de implementare a măsurilor stabilite prin raportul de control au următoarele atribuții și competențe:a) verifică modul de implementare a instrucțiunilor/ procedurilor/reglementărilor naționale/reglementărilor europene privind derularea proiectelor la beneficiarii direcți de fonduri externe nerambursabile și executanții de lucrări, prestatorii de servicii, furnizorii de bunuri, care au încheiate contracte cu beneficiarii;b) stabilesc eventualele încălcări ale reglementărilor menționate la lit. a);c) stabilesc eventualele încălcări ale reglementărilor menționate la lit. a) la nivel de proiect cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, sens în care au dreptul să solicite documente justificative de la beneficiarii direcți;d) stabilesc măsurile care urmează a fi luate de către beneficiari și executanții de lucrări, prestatorii de servicii, furnizorii de bunuri, care au încheiate contracte cu beneficiarii pentru înlăturarea deficiențelor constatate și termenele de implementare a acestora;e) constată încălcarea reglementărilor menționate la lit. a) și le consemnează în rapoartele de control/notele de conformare;f) constată și aplică contravențiile cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind regimul juridic al contravențiilor;g) îndeplinesc orice alte atribuții pentru evaluarea și controlul capacității administrative a beneficiarilor, astfel cum acestea sunt stabilite prin mandatele de control aprobate de conducerea Autorității de management POS Transport. (la 09-12-2014, Articolul 22 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 1.551 din 18 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 09 decembrie 2014 )  +  Articolul 23Termenele de elaborare, aprobare și de exercitare a căilor de atac pe cale administrativă sunt cele prevăzute de legislația în vigoare privind reglementarea unor măsuri în domeniul instrumentelor structurale pentru care beneficiarii au calitatea de beneficiari direcți de fonduri externe nerambursabile.  +  Capitolul III Reglementări în domeniul sistemului de management și control al Programului operațional sectorial Transport  +  Articolul 24În perioada de programare 2007-2013 numai ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management în domeniul transporturilor poate exercita atribuții și competențe referitoare la:a) coordonarea și/sau implementarea proiectelor a căror finanțare este asigurată din fonduri structurale în domeniul transporturilor pentru direcțiile/structurile de specialitate din cadrul Autorității de management POS Transport;b) coordonarea activității beneficiarilor de fonduri externe nerambursabile de sub autoritatea sa pentru implementarea proiectelor a căror finanțare este asigurată din fonduri structurale în domeniul transporturilor, pe bază de acord de delegare de competențe și numai cu respectarea contractelor de finanțare, respectiv a regulamentelor Comisiei Europene;c) monitorizarea activității beneficiarilor care implementează proiecte finanțate din fonduri structurale în domeniul transporturilor care nu sunt sub autoritatea sa, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.  +  Articolul 25(1) Acordul de delegare de competențe menționat la art. 15 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2013 se referă numai la beneficiarii de sub autoritatea ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management și numai dacă sunt îndeplinite următoarele cerințe cumulative:a) sunt înregistrate întârzieri semnificative în procesul de desfășurare a procedurilor de achiziție publică ce pun în pericol implementarea proiectelor și generează riscuri de dezangajare automată a fondurilor structurale alocate în domeniul transporturilor;b) sunt înregistrate întârzieri semnificative în procesul de implementare a proiectelor și există riscul de neimplementare a acestora, concomitent cu riscul de dezangajare automată a fondurilor structurale alocate pentru domeniul transport;c) există acordul de delegare din partea beneficiarului, aprobat de către organele de conducere ale acestuia;d) există acordul de delegare aprobat prin ordin al ministrului transporturilor.(2) Modelul de acord de delegare de competențe se aprobă în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, prin ordin al ministrului transporturilor.  +  Articolul 26Anexele nr. 1.a, 1.b, 2 și 3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. (la 03-10-2016, Articolul 26 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 649 din 4 august 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 03 octombrie 2016 )
  p. Ministrul transporturilor,
  Cristian Ghibu,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru proiecte de
  infrastructură de interes național și
  investiții străine,
  Dan-Coman Șova
  Ministrul fondurilor europene,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  p. Ministrul delegat pentru buget,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
   +  Anexa nr. 1.a
  TABEL
  actualizat cu sumele datorate contractorilor
  Nume proiect/ contract Contractor Suma datoratăData scadențeiDetalii plată
       
       
  Reprezentant legal,.....................Semnătura/Ștampila (la 09-12-2014, Actul a fost completat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 1.551 din 18 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 09 decembrie 2014 )
   +  Anexa nr. 1.b
  RAPORTUL DE MONITORIZARE
  a indicatorilor de proiect
  Nume proiect/ contract Valoare bugetangajat, conform aviz prealabil Stadiul plăților la luna precedentă Plăți realizate în luna curentă Plăți total cumulat Diferența de plătit până la recepția finală a lucrărilor
        
        
  Reprezentant legal,.....................Semnătura/Ștampila (la 09-12-2014, Actul a fost completat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 1.551 din 18 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 09 decembrie 2014 )
   +  Anexa nr. 2
  TABEL
  execuție bugetară și eșalonarea plăților
  Nume proiect/contract(col. 1)Buget alocat proiectului(col. 2) Execuție bugetară ladata de ....(col. 3) Rest de executat până la sfârșitul anului (col.4=2-3)Buget disponibilpentru anulîn curs (Total col. 2 - col. 4) Valoarea estimată a contractului/actului adițional Eșalonarea plăților aferente contractului/actului adițional
       Anul...Anul...Anul...Anul...
          
   (Total buget alocat) (Total buget executat) (Total buget rămas de executat)
  Reprezentant legal,....................Semnătura/Ștampila (la 09-12-2014, Actul a fost completat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 1.551 din 18 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 09 decembrie 2014 )
   +  Anexa nr. 3
  PROCES-VERBAL
  de constatare și sancționare a contravențiilor
  Încheiat la data de ............,
  în ..................

  Aprob
  Șef AM POST
  . . . . . . . . . .
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  Subsemnatul, ………...................................…………., având calitatea de agent constatator și de ofițer de control în cadrul Autorității de management pentru Programul operațional sectorial transport, Direcția generală programe de infrastructură mare - Ministerul Fondurilor Europene,în urma controlului efectuat la Beneficiarul AM POST:a) denumirea: ……………………........………., b) sediul: ………………………….........………,c) codul fiscal: …………………………………, d) reprezentant: ……………....................................……, ................................................................, (numele) (funcția)am constatat .......................................................................................................................................(descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite)că Beneficiarul ……………………….. nu a pus în aplicare măsurile dispuse/unele dintre măsurile dispuse/nu a respectat termenul pentru punerea în aplicare a măsurilor dispuse prin Raportul de evaluare și control nr. …………….. încheiat în data de ……………… privind ………………………………………… .În cadrul verificării modului de implementare a măsurilor dispuse prin raportul sus-menționat a fost întocmită Nota de conformare nr. ………………. din data de …………………. în care se menționează că Beneficiarul ................................................................................................................................................... (modul de încălcare a măsurilor dispuse cu menționarea dovezilor)………………………………….....................................................................……..…………………… .Faptele de mai sus constituie contravenție potrivit art. 12 alin. (3) lit. a) și/sau b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi, aprobată prin Legea nr. 222/2013, cu modificările și completările și ulterioare.Pentru contravenția sus-menționată se va aplica amendă în valoare de ……………….. lei,în conformitate cu art. 12 alin. (3) lit. a) și/sau b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2013, aprobată prin Legea nr. 222/2013, cu modificările și completările ulterioare.În stabilirea cuantumului amenzii s-au avut în vedere următoarele împrejurări agravante/atenuante: ………………………...................… .Împotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării, la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.Prezentul proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor a fost întocmit în 2 (două) exemplare originale. Întocmit........................................................................(numele, prenumele și semnătura agentului constatator) Beneficiar,........................................................................(numele, prenumele și semnătura reprezentantului legal) (la 03-10-2016, Actul a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 649 din 4 august 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 03 octombrie 2016 )
  -------