HOTĂRÂRE nr. 715 din 28 septembrie 2016pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 octombrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 9 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) În cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice îşi desfăşoară activitatea 6 secretari de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului."2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  --------------

  Ministrul educaţiei naţionale şi

  cercetării ştiinţifice,

  Mircea Dumitru

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru
  Bucureşti, 28 septembrie 2016.Nr. 715.  +  Anexă(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 44/2016)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice*Font 8*    Numărul total de posturi - 497,    exclusiv demnitarii şi posturile    aferente cabinetului ministrului                                        ┌────────────┐                                        │ MINISTRU │                                        └─────┬──────┘                                              │                           ┌--------------┐ │ ┌──────────────┐                           | COLEGIUL |───┼──┤ CABINET │                           | MINISTERULUI | │ │ MINISTRU │                           └--------------┘ │ └──────────────┘                    ┌──────────────────────┐ │ ┌───────────────┐                    │ DIRECŢIA MANAGEMENT │ │ │ CORPUL │                    │ STRATEGIC ŞI POLITICI├──┼──┤ DE CONTROL*) │                    │ PUBLICE │ │ │ │                    └──────────────────────┘ │ └───────────────┘                                              │ ┌──────────────┐                                              ├──┤ SERVICIUL │                                              │ │ AUDIT INTERN │                                              │ └──────────────┘                                              │    ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ │ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐    │SECRETAR │ │SECRETAR │ │SECRETAR │ │ │SECRETAR │ │SECRETAR │ │SECRETAR │    │ DE STAT ├───┤ DE STAT ├───┤ DE STAT ├───┼──┤ DE STAT ├───┤ DE STAT ├───┤ DE STAT │    └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ │ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘                                              │ ┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐                                              ├──┤ SECRETAR GENERAL ├──┤ SECRETAR GENERAL │                                              │ └──────────────────┘ │ ADJUNCT │                                              │ └──────────────────┘                                              │     ┌────────────┬──────────┬─────┬─────┬────┴┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐   ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │ A │ │ B │ │ C │ │ D │ │ E │ │ F │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   └─┬─┘ └─┬─┘ └─┬─┘ └─┬─┘ └─┬─┘ └─┬─┘ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ┌──┴─┐ ┌────┼────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌─┴─┐ ┌┴─┐ ┌─┴─┐┌─┴─┐┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐│A1 │ │A2│ │B1 ││B2 ││B3 │ │C1 │ │D1 │ │E1 │ │F1 │ │ G │ │ H │ │ I │ │ J │ │ K │ │ L │ │ M │ │ N │ │ O │└───┘ └──┘ └───┘└───┘└───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘A. DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIORA1. DIRECŢIA MANAGEMENT UNIVERSITAR ŞI RESURSE UMANEA2. DIRECŢIA PROGRAME UNIVERSITARE ŞI CORELARE CU PIAŢA MUNCIIB. DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITARB1. DIRECŢIA MONITORIZARE ŞI INSPECŢIE ŞCOLARĂB2. DIRECŢIA INCLUZIUNE SOCIALĂ ŞI PARTENERIATE EDUCAŢIONALEB3. DIRECŢIA FORMARE CONTINUĂC. DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANEC1. DIRECŢIA MANAGEMENT ŞI REŢEA ŞCOLARĂD. DIRECŢIA GENERALĂ BUGET-FINANŢED1. DIRECŢIA BUGETE. DIRECŢIA GENERALĂ RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI AFACERI EUROPENEE1. DIRECŢIA AFACERI EUROPENEF. DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICF1. DIRECŢIA CONTENCIOSG. DIRECŢIA RELAŢIA CU PARLAMENTUL ŞI PARTENERII SOCIALIH. CENTRUL NAŢIONAL DE RECUNOAŞTERE ŞI ECHIVALARE A DIPLOMELOR*)I. DIRECŢIA MINORITĂŢIJ. DIRECŢIA PATRIMONIU, INVESTIŢII ŞI INFORMATIZAREK. DIRECŢIA, ACHIZIŢII ŞI ADMINISTRATIVL. OI POCU*)M. UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR CU FINANŢARE EXTERNĂ**)N. UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR PENTRU MODERNIZAREA REŢELEI ŞCOLARE ŞI UNIVERSITARE**)O. UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR FINANŢATE DIN FONDURI STRUCTURALE*) Notă

  ──────────

  *) Funcţionează la nivel de direcţie

  **) Funcţionează la nivel de direcţie şi numărul de posturi nu este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat.

  ──────────
  -----