HOTĂRÂRE nr. 714 din 28 septembrie 2016privind stabilirea măsurilor necesare pentru asigurarea participării României, ca ţară invitată de onoare, la Festivalul Internaţional de Artă EUROPALIA 2019
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 octombrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă participarea României, ca ţară invitată de onoare, la a 27-a ediţie a Festivalului Internaţional de Artă EUROPALIA 2019, care se va desfăşura în perioada octombrie 2019-ianuarie 2020, în Belgia şi în alte state din Europa, stabilite de comun acord între partea română şi EUROPALIA International. (2) În vederea asigurării măsurilor pentru participarea României, ca ţară invitată de onoare, la ediţia a 27-a a Festivalului Internaţional de Artă EUROPALIA, denumit în continuare Festivalul EUROPALIA, se aprobă înfiinţarea Grupului de lucru interinstituţional EUROPALIA 2019.  +  Articolul 2 (1) Organizarea ediţiei din anul 2019 a Festivalului EUROPALIA este realizată de EUROPALIA International, organizaţie internaţională nonprofit, şi, pentru partea română, de către Ministerul Culturii, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Cultural Român, Cancelaria Prim-Ministrului, Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, prin Autoritatea Naţională pentru Turism. (2) Grupul de lucru interinistituţional EUROPALIA 2019, denumit în continuare Grupul de lucru, are ca obiectiv coordonarea procesului de pregătire şi de participare a României, ca ţară invitată de onoare, la Festivalul EUROPALIA.  +  Articolul 3 (1) Grupul de lucru are în componenţă reprezentanţi, la nivel de secretar de stat şi la nivel de experţi, desemnaţi de către: a) Ministerul Afacerilor Externe; b) Ministerul Culturii; c) Institutul Cultural Român; d) Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, prin Autoritatea Naţională pentru Turism; e) Cancelaria Prim-ministrului. (2) Desemnarea reprezentanţilor prevăzuţi la alin. (1) se face prin ordin al ministrului de resort/conducătorul autorităţii, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Grupul de lucru este condus de un coordonator general numit prin decizie de către prim-ministrul României la propunerea comună a ministrului afacerilor externe, ministrului culturii şi preşedintelui Institutului Cultural Român. (4) Grupul de lucru se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea coordonatorului general, comunicată membrilor cu 3 zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea şedinţei. (5) Grupul de lucru poate coopera şi cu alte instituţii publice şi private, precum şi cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale.  +  Articolul 4Grupul de lucru are următoarele atribuţii principale: a) propune ministrului culturii, spre desemnare, comisarul general şi directorul artistic din partea României, pe baza procedurilor Festivalului EUROPALIA; b) avizează conceptul şi programul de participare a României la Festivalul EUROPALIA, după consultare şi coordonare cu echipa EUROPALIA International; c) transmite spre consultare şi aprobare comună către coordonatorul general şi EUROPALIA International programul de participare a României la acest eveniment; d) colaborează cu EUROPALIA International pentru pregătirea şi realizarea activităţilor cuprinse în programul Festivalului; e) elaborează propunerile privind bugetul necesar pentru asigurarea participării României la Festivalul EUROPALIA; f) participă la organizarea selecţiei propunerilor de acţiuni/evenimente culturale pentru realizarea programului cultural al României în cadrul Festivalului EUROPALIA; g) asigură managementul organizatoric şi monitorizarea realizării programului cultural al României la Festivalul EUROPALIA, în timpul etapelor de pregătire şi desfăşurare a participării; h) îndeplineşte alte atribuţii şi sarcini stabilite de coordonatorul general, pentru participarea în bune condiţii la Festivalul EUROPALIA.  +  Articolul 5Coordonatorul general are următoarele atribuţii principale: a) coordonează activitatea Grupului de lucru, implicat în organizarea Festivalului EUROPALIA; b) asigură comunicarea constantă cu managerul general al EUROPALIA International; c) colaborează în stabilirea programului participării României la Festivalul EUROPALIA cu directorul artistic şi cu echipa de curatori, numiţi prin ordin al ministrului culturii, precum şi cu EUROPALIA International; d) răspunde de implementarea corespunzătoare în România a activităţilor pregătitoare legate de programul Festivalului, precum şi de respectarea etapelor stabilite de comun acord cu EUROPALIA International; e) asigură reprezentarea Grupului de lucru în raporturile cu ministerele, cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu persoane fizice şi juridice, române sau străine; f) prezintă Grupului de lucru rapoarte privind stadiul pregătirii şi desfăşurării acţiunilor necesare participării României la Festivalul EUROPALIA, precum şi modul de gestionare a fondurilor aferente; g) în coordonarea participării României la Festivalul EUROPALIA asigură respectarea principiului imparţialităţii decizionale, a liberului acces la informaţia publică şi a primordialităţii valorii.  +  Articolul 6Modalităţile colaborării dintre Ministerul Culturii şi celelalte instituţii din Grupul de lucru se stabilesc prin protocol de colaborare, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 7 (1) Cheltuielile aferente pregătirii şi participării României la Festivalul EUROPALIA se asigură cu încadrarea în bugetele aprobate prin legile bugetare anuale instituţiilor prevăzute la art. 3. (2) Pentru pregătirea şi participarea României la Festivalul EUROPALIA autorităţile administraţiei publice centrale prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) pot efectua categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv acordarea unor remuneraţii, în baza unor contracte civile, pentru coordonatorul general, directorul artistic şi curatori. (3) Pentru pregătirea şi participarea României la Festivalul EUROPALIA Autoritatea Naţională pentru Turism poate efectua categoriile de cheltuieli prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice. (4) Coordonatorul general şi directorul artistic vor fi remuneraţi de către Ministerul Culturii. (5) Curatorii vor fi desemnaţi, după consultarea directorului artistic şi a coordonatorului general, şi remuneraţi de către Institutul Cultural Român. (6) Instituţiile prevăzute la alin. (1) pot atrage fonduri provenite din donaţii şi sponsorizări ale persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice, din ţară şi din străinătate, precum şi din alte surse, în conformitate cu legislaţia în vigoare. (7) Participarea României la Festivalul EUROPALIA poate fi susţinută financiar de alte instituţii şi autorităţi publice centrale şi locale, în condiţiile legii.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul culturii,

  Corina Şuteu

  Ministrul afacerilor externe,

  Lazăr Comănescu

  p. Viceprim-ministru, ministrul economiei,

  comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Claudiu Vrînceanu,

  secretar de stat

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,

  Paul Gheorghiu
  Bucureşti, 28 septembrie 2016.Nr. 714.------