METODOLOGIE din 28 noiembrie 2008 organizării și desfășurării examenului de definitivare în profesie a polițiștilor, precum și de evaluare a cadrelor militare debutante în profesie/încadrate din sursă externă la finalizarea perioadei de tutelă profesională
EMITENT
 • MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 11 decembrie 2008  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 665 din 28 noiembrie 2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 833 din 11 decembrie 2008.
   +  Articolul 1(1) Evaluarea activității personalului care a beneficiat de tutelă profesională la debutul în profesie la prima încadrare în Ministerul Afacerilor Interne sau la trecerea în corpul profesional superior se face în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de stagiu/probă, respectiv de tutelă profesională, de către șeful/comandantul nemijlocit al compartimentului în care își desfășoară activitatea, denumit în continuare evaluator.(2) În situația în care evaluatorul are vechimea în funcție mai mică de un an sau i-a fost șef/comandant personalului evaluat mai puțin de 50% din perioada tutelei, șeful/comandantul unității desemnează, prin dispoziție/ordin de zi pe unitate, un alt evaluator, care să nu fi fost tutore profesional al personalului evaluat.  +  Articolul 2(1) Evaluarea activității desfășurate în perioada tutelei profesionale a polițiștilor și cadrelor militare se face pe baza:a) referatului tutorelui;b) raportului de stagiu/probă realizat de persoana tutelată care urmează să fie evaluată;c) raportului de evaluare întocmit de evaluator.(2) Referatul întocmit conform pct. B va sta la baza activității de evaluare. Acesta împreună cu testele lunare aplicate personalului tutelat vor fi puse la dispoziția evaluatorului.(3) Persoana tutelată care urmează să fie evaluată la sfârșitul perioadei de tutelă profesională întocmește un raport de stagiu/probă, conform pct. A, pe care îl prezintă evaluatorului.(4) Evaluatorul completează raportul de evaluare a perioadei de stagiu/probă, respectiv de tutelă pentru cei pentru care perioada de stagiu/probă nu se suprapune perioadei de tutelă, conform pct. C.  +  Articolul 3Notarea criteriilor de evaluare se face astfel: 1 punct = nesatisfăcător; 2 puncte = satisfăcător; 3 puncte = bun; 4 puncte = foarte bun; 5 puncte = excepțional. Punctajul final se calculează astfel: [(60 x punctajul criteriului A) + (10 x punctajul criteriului B) + (10 x punctajul criteriului C) + (10 x punctajul criteriului D) + (10 x punctajul criteriului E)/100].  +  Articolul 4Evaluatorul desfășoară următoarele activități:a) analizează raportul de stagiu și referatul întocmit de tutorele profesional;b) realizează interviul pe baza concluziilor rezultate în urma desfășurării activității prevăzute la lit. a) și a criteriilor stabilite în formularul raportului de evaluare a perioadei de stagiu/probă;c) acordă fiecărui criteriu de evaluare puncte de la 1 - cel mai mic la 5 - cel mai mare și face media aritmetică pentru stabilirea punctajului final; transformă punctajul final obținut în calificativ de evaluare, astfel: între 1,00-2,99 - necorespunzător - nepromovat și între 3,00-5,00 - corespunzător - promovat.  +  Articolul 5Rezultatul final al evaluării de către evaluator se aduce la cunoștința polițistului care a parcurs perioada de stagiu/probă, respectiv cadrului militar care a parcurs perioada de tutelă profesională, în situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1), în termen de 3 zile lucrătoare de la data desfășurării examenului de definitivare, respectiv de finalizare a perioadei de tutelă.  +  Articolul 6(1) Polițistul/cadrul militar care este nemulțumit de rezultatul examenului de definitivare/încheiere a perioadei de tutelă profesională îl poate contesta, în termen de 3 zile de la data luării la cunoștință, șefului/comandantului unității.(2) Șeful/comandantul unității analizează raportul de evaluare a perioadei de stagiu, referatul întocmit de tutorele profesional, raportul de stagiu și rezultatul interviului și poate modifica rezultatul examenului, în situația în care constată că cele consemnate nu corespund realității.(3) Rezultatul contestației se comunică, în scris, în termen de 3 zile lucrătoare de la data exercitării căii de atac respective.(4) În situația în care prin hotărâre definitivă polițistul nu este definitivat în profesie, evaluatorul va transmite structurii de resurse umane dosarul de examen, pentru luarea măsurilor de destituire din poliție, potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane.  +  Articolul 7După încheierea perioadei de stagiu/probă, dosarul de evaluare întocmit cu acest prilej, respectiv documentele prevăzute la art. 2 se includ în dosarul profesional/personal.  +  Articolul 8Definitivarea în profesie a polițiștilor, respectiv destituirea din poliție se realizează prin dispoziție a șefului stabilit potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane.  +  Articolul 9Modelele formularelor folosite în procesul de evaluare sunt cele de la pct. A-C.A. - Raportul de stagiuUnitatea ......................RAPORT DE STAGIU (PROBĂ/ÎNCHEIERE A TUTELEI PROFESIONALE)Numele și prenumele personalului aflat în perioada de stagiu/probă/tutelă profesională ................................................................Categoria, gradul profesional/gradul militar ............................Compartimentul ..........................................................Perioada de stagiu/probă/tutelă profesională: de la ........ la .........┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Atribuțiile de serviciu prevăzute în fișa postului: ││ ││ ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Alte atribuții stabilite de șeful ierarhic/comandantul nemijlocit: ││ ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Cursuri de specializare/alte forme de perfecționare urmate în perioada de ││stagiu/probă/tutelă profesională: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Alte activități - articole sau lucrări publicate, comunicări științifice ││etc.: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Descrierea activității desfășurate pe parcursul perioadei de stagiu/ ││probă/tutelă profesională: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Dificultăți întâmpinate pe parcursul perioadei de stagiu/probă/tutelă ││profesională: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Data întocmirii ..................Semnătura ........................B. - Referatul tutoreluiUnitatea ...................REFERATNumele și prenumele personalului aflat în perioada de stagiu/probă/tutelă profesională .........................................................................Categoria, gradul profesional/gradul militar ............................Compartimentul ..........................................................Perioada de stagiu/probă/tutelă profesională: de la ......... la ........Data completării ...........................................┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Descrierea activității desfășurate de personalul aflat în perioada de ││ stagiu/probă/tutelă profesională: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Aptitudinile dovedite în modul de îndeplinire a atribuțiilor de ││serviciu/executarea ordinelor: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Conduita stagiarului/personalului aflat în perioada de stagiu/probă/tutelă ││profesională: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Concluzii: ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... Recomandări: ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... Numele și prenumele tutorelui profesional ............................... Categoria, gradul profesional/gradul militar ............................ Semnătura ...............................................................C. - Raportul de evaluareUnitatea ...................................RAPORT DE EVALUARE A PERIOADEI DE STAGIU (PROBĂ/TUTELĂ PROFESIONALĂ)Numele și prenumele personalului aflat în perioada de stagiu/probă/tutelă profesională ...............................................................Categoria, gradul profesional/gradul militar ..........................Compartimentul .............................................Perioada de stagiu/probă/tutelă profesională: de la ........ la .......Data evaluării .............................................
  Nr. crt. Criterii de evaluare PonderePunctaj
  1. Capacitatea de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu, respectiv de executare a ordinelor primite; adaptabilitatea și flexibilitatea în îndeplinirea atribuțiilor 60%
  2. Cunoașterea actelor normative care reglementează domeniulpropriu de activitate 10%
  3. Comunicare/ușurință în transmiterea ideilor, în scris și verbal, fluență în scris, incluzând capacitatea de a scrie clar și concis 10%
  4. Capacitatea de a lucra în echipă, respectiv capacitatea de a se integra într-o echipă, de a-și aduce contribuția prin participare efectivă 10%
  5. Conduita în timpul serviciului 10%
  Total 100%
  Calificativ de evaluare .............................Propuneri:.......................................................................Recomandări:.....................................................................................................................................................................................................................Evaluator,Numele și prenumele ................................................Categoria, gradul profesional/gradul militar .......................Data întocmirii ...............................Semnătura .....................................
  ------