ORDIN nr. 170 din 25 martie 1999pentru completarea Reglementărilor privind certificarea şi/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor utilizate la vehicule rutiere şi autorizarea agenţilor economici care prestează servicii de reparaţii sau desfăşoară activitate de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 536/1997
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 20 mai 1999    Ministrul transporturilor,având în vedere prevederile art. 11 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată şi modificată prin Legea nr. 197/1998, precum şi ale art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Reglementările privind certificarea şi/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor utilizate la vehicule rutiere şi autorizarea agenţilor economici care prestează servicii de reparaţii sau desfăşoară activitate de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 536/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 9 decembrie 1997, se completează după cum urmează:- După punctul 10 se introduce punctul 11 cu următorul cuprins:"11. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor corespunzătoare, prevăzute la art. 40 lit. h), i) şi, respectiv, la art. 41 din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, se fac de către persoane împuternicite de Ministerul Transporturilor pe baza legitimatiei speciale de inspecţie şi control, al carei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele reglementări."  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilor,Traian Basescu  +  Anexa 1 -------LA R.N.T.R. 4-------------- ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │MINISTERUL TRANSPORTURILOR │ │ ┌────────────┐ │ │LEGITIMATIE SPECIALĂ │LOC PENTRU │ │ │DE INSPECŢIE ŞI CONTROL │FOTOGRAFIE │ │ │Nr. .... Data emiterii ......... └────────────┘ │ │ │ │ │ │ │ │ Dl/Dna .................... │ │ Funcţia ................... │ │ Unitatea ................. │ │ │ │ │ │ În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 19/1997 privind │ │ transporturile, aprobată şi modificată prin Legea nr. 197/1998, ale │ │ Ordonanţei Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, cu │ │ modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului │ │ transporturilor nr. 170/1999, titularul legitimatiei este împuternicit: │ │ 1. să execute la agenţii economici inspecţia şi controlul de specialitate│ │ cu privire la respectarea reglementărilor pentru comercializarea │ │ vehiculelor, echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor utilizate │ │ la vehicule rutiere şi prestarea de servicii de reparaţii sau de │ │ reconstrucţie; │ │ │ │ Ministrul transporturilor, │ │ .............................. │ │ (semnatura şi ştampila) │ │ │ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                                                      (verso) ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ 2. să efectueze inspecţia şi controlul de specialitate privind aplicarea │ │ prevederilor legale referitoare la existenta şi funcţionarea sistemului │ │ de asigurare a calităţii; │ │ 3. să aibă acces în unităţile agenţilor economici care desfăşoară │ │ activităţile menţionate la pct. 1; │ │ 4. să constate contravenţiile prevăzute la art. 40 lit. h) şi i) din │ │ Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, cu │ │ modificările şi completările ulterioare, şi să aplice sancţiunile │ │ corespunzătoare potrivit art. 41 din aceeaşi ordonanţa. │ │ │ │ ┌───────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │ │ │ Anul │ 1999 │ 2000 │ 2001 │ 2002 │ 2003 │ │ │ ├───────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Vize anuale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘------